Goudsche Courant, zaterdag 19 mei 1900

JVo 8200 Zaterdag 19 Mei 1000 30s è Jaargang SIGAREN i WfÊÊÊ mt VRAAGT steeds de Sig aren uit de Sig arenfabriek l EXICO van J § i XALTO W r te aOLIDA De prijzen zijn scherp coneurreerend en hel fabrikaat munt boven ieder ander uil Aan hetzelfde adres kunnen BEKWAME IIA I WEIUÏEKS geplaatst worden fiOüMHE COIIRMT teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fektiiDii iii De L itg ave dézër Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per di ie maanden is 1 35 Iranco per pust 1 70 Afzonderlijke Noniraers VWjF JE N TÉN telefoon o H ADVEUTENTIEN worden g eplaatst van 1 6 reg els 4 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Ci oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tegea 1 JUNI gevraagd een Dienstbode van de P G Adres Hotel DE ROMEIN Kattensingel EenSOLIED KOOPMAN zoekt een AeEl T9f H P in ITolltiniIaehe en Hdamnier Kaan voor Dasseldorf en omstreken Off onder C Z 3377 aan An noncebureau BONACKER en RANTZ Dnsseldorf RINGOVENS voor KALK BAKSTEENEN en CEMENT PABRIEKSCH00R8TEENEN DEOOGKELDEES BETONWERKEN MACHINENFÜNDAMENTEN bonwt als specialiteit in alle deelan der wereld EG IVURZ Bad Koesen in Thier Duitechhnd Hoofdprijs De prijzen zijn door don sta a gegarandeerd Hen biede bet geluk ie band BOO OOO Mk L Uitaoodlginsr tot deelneming in de Kansen Tftn de door den Stant Haraburp gewaarborgde grooto Geldlotery waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze Teel voordeel biederre Geldloterij die volgens hot plan sleohta 118 OOO lotoa bevat zijn do volgende l o hoogste prga is eventueel 500 000 Mark Premie v 300 000 Mk 1 pr a 200 000 Mark pr a 100 000 Mark prijz a75 rOO Vlwk 1 prijg a 70 000 Mark 1 prija a 66 000 Mark 1 priji a BO OOO Mark piiJB a 56 000 v ark prijz a 60 fl O Markl prijs a 0 000 Mark prijs a 80 000 Mark prijz a 20 0 O Mark fipr fl 10 000 Mark 6 pr a 6 00 1 Mark lOfipr a 8 00 Mark 206 pr a 2 000 Mark S12pr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40pr a 300 Mark 140 pr a 201 Mark 36952 pr a 1 Mark 99 tfpr il84 10 + 100 4461pr a78 4f al mI totaal 5y lhO prijzen Do UoordprtJB in de Ie klasse bedraagt Mark tO iiOC etijgt in de ie kl tot BR OOO M iu de Se tot H0 000 M in de Je tot 65 000 M in da r e tot 7 000 M iu de 8e tot 76 00 Mark in de 7 o tot 200 000 Mark en met de proin o Tan 300 000 M event tot 5 000 M Voor de ooi ate pMJhtrekking die offioieol is rastg steld kost een geheel origineel lot sleohts Giild 8 50 een half origined lot slochts Guld I 7 5 een kwart origineel lot slechts Guld O iO De inleggeldou Toor de volgende klassen zoowel ala de juiste lijst der pnjïen worden aangejteven in het officieele trekkingsplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratii verzend ledere deolnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gobad hebbende trokking de oflirieole trokkingslijat De uitbetaling en verzending van do pnjztin goscbledt door mij en direkt en prompt aan do winners on onder de streligsto geheimhouding gigr Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwiss l opgeven ook tegen rrmbours MP Men wende zioh dus m t de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zbo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 24 Mei e k met vertrouwen tot Samuel neckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschiand Geen Eii i elsch Êclit BOEHEITBIIOOD M vent de K Q A SLEGT UmUWE HAVEN 28 ComMüatie op de 364 Ned Staatsloterij Gevestigd te AMSTEBOAM Prinsengracht 816 llüord riJzen van 7000 HüOO 1500 1000 eliz Samen 2370 Geldprijzen en 1000 voorwerpen van knnst en smaak of praktisch nut waaronder SCHILDERSTUKKEN van EoADHii T een ZILVER KOFFIE en THEESERVIES HORLOGES enz Uitgifte vap 21000 Bons overeenkomende met het aWal Loten der Staatsloterij BO VS i f verkrijgbaar bjj de voornaamste Boek Sigaren ei Lotenhandelaron I Gebr 9toll erck a i Cnocolad Cacaol Gebr Stoll fc rck a te GoüDA bij de BoekUn Firma EDAUW en ALBs JONGENEEL Toezending door het Kantoor te A dam na ontvangst van Postwissel fprilid vorbeterdclUiriei ndi erei Is verbfiiiker Ma i iieDJjinhoni D lm üg iaat de nieuwste iiitTujjrfinj n p mai ii a uitahutond gebruilt ran fijne n fij stü grumlutoffoii StoUwerck a een Aaabev ienswaardig briknat nauiwteftbig beantwoordj Btikotton Dt ma behaalde f if H ï Ï7 Brevets als ïïoTl efefRHcli r 44 Eero DipIoBÏa 8 gouden en Med£ ll een bewik Tan nitmontend fij3 abrik tt üesja I871jifcchré if de de Paria r f voir exoellente ftibrioa tMIwtrek bbrika t is ver I Oaienulv v j Ja CThooolatl bonbonB varlea eto tfU W buir bij K H ConSsëm S liiuiketbaUcera epz taiSIrtegenwoordiger foor liederlaiKl JTjdiiu HatteiBtiodt dam Kaïverfltraat 103 Sfio l Skff r y A de meest krachtige en versterkende KINA WUN tegen swakte llig L at J ll j 5l i j n d jk ïolwauencn gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwtiooldpijn ter versterking na riekte of kraambed koorts en har gevolKen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek BleekzucM kwalen Tan Krltiachen ïeeftyd enz Verkrijgbaar ui flacon a 1 90 en 1 pilf öl a an voed2aam vcraterkend aangenaam van smaak Toordogelijkschgeb uik aIIVCI V aV aV7 ki dj wakken en kUerachtlge gestellen zeer aan ie beveien Als geneeskrachtige drank bij stoorniaaen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook Toorzuigehngen en kleine kinderen Fnj cr Inisi s Kj r 1 70 il Kgr O ÖO S Kgr 0 50 Chemisch Ma1 C f Af Speciaal voor Kindervoeding in bussen i hi Kgr ƒ 0 90 mlvere ITICIKSUIKCr J 0 50 y Kgr 0 26 Ac fltna 4 icfStrt t n H rooken eenerhal e Cigarette is voldoende terbsitrii ftüinma v igarcnen j g j ig i Asthm te in Jooijes 4 ÓM en fb ht TamarinHf RrtnhnnQ fruit purgatief tegen verstopping Aam I MllrtrillUC PUIIUUIIS i n Mlgralne Conge tiesetc voor lookalslaxans Yoor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPEI IEN HOl M lelangnjke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O OO en O BO altnia PaC flIfac algemeen erkend als het BESTE huismiddel tStllICS j Hoe t Verkoudheid en Keelp n het is een aMjmoploasencl en versachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 30 per ilesclije St Pnuporalm ot JIRAEPELIEN HOLM te Z l t ttiguéitnt tfaarap tb niiotH en Mandleekening HpotUleri e DropUten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayy J Indien gy niel wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MéxA uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloeni van II VAM iSCHAIIi Co Denllaa lloilevwiers SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co 8 Meliantbe is het beste midilel der iverald Co S Melianthe geneest Kinkhoeet Co S Meliintbe geneest soowol oud ar jong Co S Melianthe mag in geen huisgezin ontbrekeü Co S Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co S Molianthö helpt onherroepelijk Co S Moliantbe ia bekroond met Eeiediploma s Co S Melianthe i bekrooml met Goud Co S Mel anthe is bekroond met Zilver Co S Melianthe is viarkrijiibaar in flaoons van 40 Cta TO CU en ft bg Firma WOLFF ü Co Westhaven 198 Gouda D MIEBima Kleiweg E 100 Gouda E H ïi MILD Ve rat l B 12 6 te G CM o A BODMAN itootduh Th TORKEN Üwiwp B T WIJK Oudeualrr M KOLKMAN Waddinxven U UOLLMAN Bodegrmm FINKSË NieuwerkA a d IJ ui W J TiB DAM Haattnrht A N vanZESSEN Schoonhotm E jf ware Schat voor de t celukkige Blacbtoffera der Zelibeflekkiln Onanie en gehe iiie uitspattingen i et beroemde werk Z J Dr Retau 8 EirBE V RI ti UoUiMililLhe nitgare met 27 afb Pcgfl 2 guM ï Ieder die aAn de vergchrtkkeiyke Gp lV lgen ran dese ondeugd l dtmoet hei ezeu de opfechte leenng diehet geef jredt jnarlglcs duizend van eenaekdren W Te verkrügen bg hetVerUgs Mi M n te Leipzig Neamarkt 34 trance wpD iDxendmg va het bedrag ook iiiji iqetzegel8 eo in lelkon boekhandel i K lU pd i 11 f EANSÖÉE STOOkVEEyEilJ in lit y brevet ly d r r t tlenlK n dïr Belgen V 1 H It OS lJtz pet stoomen en vepeiijpan Oaknesgarderoben al4ok ikHe m TOor bf t alonm ulil in plucbema telfl veeren bont enz Gordöuen tafelklqeden enz worden naar deuieutvsto eu laatfitt jmétbofle geverfd AUe goederen betzfl gestc Wnd of ireverliiworden onachadeljjk voor de gozondteidTolgeijs fltaal bewerkt i Hieuw onovertroffen rof Dr laobors wellielceiid AIImd echt met Fkbriolctmerli tot voortdurende radicale en sekere genezing van atle zelta de meest hardnekkige xetiuwitieliteii vooral ontstaan door afdwaliügea op jeugdigen Ïeeftyd Totale genezing van elke Ewakte Blee lucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Slaagpyn slechte ipgavertering Onvermogen Impoteni PoUutione enz Uitvoerige prospectnasen rrijipcr flesch fl 1 fl a fl S dubbob flosdi fl C v Centraal Depot Matth v d Veste Zaltboramwl Ürpöia M Cléban Co Rotterdam 1 Happel B Gravenbage J ralmmAiiB do Juug J Csn Rotterdam WcW Co ftouda rn bii alle drog iaten Thien s Wondnbalitm in do geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horst Lont LeverHaagzlekteii enx Intvsndig 9 zoowel a s ook uitwendig in bijna nlla liektegevalleu met goed gevolg aan te wenden l r 8 per flaCOn 1 1 per post t I IS Thlirry s Wondtrialf bezit eenalaiiog ongekende geneeskraoht en heilzame werking Maakt meestal elke piJQliike en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U ar OHd oor oiigeaeesll k rehonden beeilfezwel en onlangs een bijna 88 Jaar tankerl den tenezen Brengt genezing cu verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prfla per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker UENRI SiNDER8 Rokin 3 Amsterdam Waar geendepdt il faestslle men direet Ban i dieSekatsenapotlieks dei A TBlERBir in Pmgrada bel RoUt ih Oeiterreieh Gelieve prospeetut te ontbieden b j het Centrasl UepAt Siaden üikin 6 imiterdua el Hel beste onichldalyMe n f makkilykste poetsmkUsl Toof Heerea en vooral damts an IQiidsraeliosnwtrk Is de Appntutir nn C N Mllllw fc Cs CPPg Btrilil Beuth SIr I Min Isttt goed UUtV op naam en imbflaknnnk GoTOA Druk van A BRINKMAN Zd EiËi AISGËV De BURGEMEESrER van GOUDA brengt bij de é ter kennis van de beljfnghebbcnden dat door deh Heer Directeur deriDirecte lielastingen enz fe Rotterdam op den i6en Mei igoo exe cutoir is verklaard Het Priniitiet Kohier No 4 der Perboneele Be ittstmg dienst 1900 voor de wijlcen Q R RR S en T y I Eri dat voormeld Kohier ter iii1 orderiiig is gesteld in h den van den Hefer C tv4iger dat iesderdie daaispp voorkomt leerplicht i ib zijnen aanflagop den bij de Wet bfep klenj voet te voldoen en jdat hedeii ingaat dejlermi van zes wekenibinnen welkfc de reclames behbÖren te wordeningediend 1 j I tïouda den lyen Mei igoo I DCi Hurgeroeestei voorifoemd R L MA TENS f U UiiiJfeiUaiKbcli Ovcrzicbt i 1 j f Kobertyfeeint dat generaal Hunter Woensf dag Christiania ten westen van Veertienij I Stroomen aan de Vaal bezet heeft Dit is dan de em ste plaats op Transvaalscb gebied waar de Union Jack is goheschen De Boeren hebben in dit vlakke terrein geen tegenstand geboden on zijn naar Klerksdorp teruggetrokken waar Volgens een bericht generaal de Wet vermoedelök de Transvaalscho en Biet de Vrijstaatsche generaal van dien naam heen is om een strijdmacht te organiseeren tegen de troepen van Hnnler Van Christiania loopt over Bloemhof de groute weg naar Potchefstroom de eigenlijke hoofdstad van de Zuid Afrikaansche Republiek Ongeveer evenwijdig met Hunter is onderwijl generaal Methuen aan het oprukken ten zuiden van de Vaal in de richting van Koopstad Het veldtochtsplan van do Engelschen wordt nu langzamerhand duidclyk Terwijl Hunter by wie zich waarschijnlijk later Lord Methuen zal aansluiten de rechterflank van de Boeren ten noorden van de Vaal zal bedreigen trekt Roberts mot zgn hoofdmacht tegen het centrum van hun stollingen op on zal Bulier vermoedelijk door een omtrekkende beweging over Utrecht en Wakkerstroom de Boeren in hun linkerflank trachten te vallen Van Newcastle bedraagt de afstand naar Utrecht ongeveer 60 KM hemelsbreedte Het oosten van den Vrijstaat zullen Eundle en Brabant voor hun rekening nemen Het is te begrijpen dat de Boeren nu de algemeene opmarsch van de Engelschen is begonnen hun stelliugen in Natal gaan prijsgeven Misschien houden zjj de stollingen van Langsnok nog een tijd bezet maar als Buller FEVlLLEkOX liAlMXroCHT Naar het FranBch 62 Zij groette Clara en Octave met een gracieuse handbeweging ea riep vroolijk Zijt gij gereed Suzanne Komaan dan voorwaarts In snellen draf was het drietal spoedig uit het gezicht Clara en Octave keken hen eenige oogenblikken zwijgend na De jonge markies was een weinig verlegen in welken vorm hij zijne mededeeling zou beginnen Clara dacht na over hetgeen Sophie de Fréfont met haar had besproken Octave was de eerste die het stilzwijgen verbrak Ik heb u een belangrijk nieuws mede te deelen Clara begon hij Zijne zuster zag verwonderd op in afwachting van hetgeen hij verder ging zeggen Octave vervolgde fluisterend Suzanne en ik hebben elkander lief Een uitdrukking van blijde verrassing vertoonde zich op Clara s droerige gelaatstrekken Zij drukte haren broeder hartelijk de hand en drong hem eenigen tijd te gaan zitten en haar alles te vertellen Hare vreugde over het geluk van haren broeder vermengde zich onwillekeurig aanstonds met de gedachte dat deze nieuwe verbintenis wel die in oostelijke richting omtrekt zullen zy ook die wel verlaten en al hun beschikbare krachten samentrekken langs den Rand Naar aanleiding van de discussie die in Engeland ontstaan i over den veriaoedelijken dnur van den joorlog en de mogelijkheid van een onvoorwaardelijke overgav van de Boeren binnen zes weken heeft ee correspondent van een Eiigel sch blad zich tot don opperbevelhebber in Zuid Afrika gewend Met de hem eigon beleefdheid heeft Lord Roberts onraiddellülc geantwoord uit Kruonsliad Tot mijn spüt kan ik u geen antwoord geven op uw vraag daar het op t oogenblik nog onmogplijk is te voorspellen wanneer de campagne üal eindigen Klaarblgkelp is de opperbevelhebber niet zoo zeker van zijn zaak als de meerderheid der critici in Engeland van de hunne Dinsdag hebben de Boerenafgezanten in hun hotel te New York verschillende hoeren ontvangen die hen kwamen verwelkomen en hun kwamen verzekeren dat zy gerust een beroep konden doen op het Amerikaansche volk Namens de afgezanten antwoordde Fischer dat zij zoowol op hun gezond verstand als op hun gemoed wilden werken GrootBrit tannie wilde hun goud en diamanten en had het kiesrecht en andere even vage dingen aangegrepen als voorwendsels voor zijn optreden WiJ komen den vrede zoeken vervolgde de heer Fischer maar niet tot eiken prijs Wü willen niet uitgemoord worden Wy vragen n onze zaak te onderzooken en indien zy rechtvaardig is wenschen wy uw hulp indien zij onrechtvaardig is leggen wy er ons by neer om tot slaven gemaakt te worden De heer Fischer zeido nog dat hij niet kon zeggen wat hy en zijn collega s zich geroepen zouden achten om te doen maar zjj kwamen met oen zeer uitgebreide volmacht Men had gezegd dat als Engeland Transvaal veroverde de Boeren in grooten getale naar do Vereenigde Staten zouden verhuizen Enkelen meende de heer Fischer zouden het land verlaten maar als volk in zijn geheel hielden de Boeren er niet van om het water over te steken Zy zyn aan hun grond gehecht en door weg te trekken zouden zij zich zelf berooven van de gelegenheid om te handelen volgens hun leus Als ge do eerste maal niet slaagt begin dan opnieuw licht een gelegenheid lou kunnen geven voor hare eigene toenadering tot Philippe In die stemming luisterde zij met warme belangbtelling naar Octave die haar verhaalde hoe zijne liefde voor Su ajine langzaam en ongemerkt was ontstaan als eene Ontluikende bloem onder den helderen hemel Natuurlijk hebt gij grooten invloed op Philippe zeide Octave ten slotte iDaarom verzoek ik u hem voor mij te willen vragen om zijne toestemming tot 9u ïanne s huwelijk Hij kent mij lang genoeg en hij weet hoe ik denk Hij weet dus dat ik niet hecht aan adellijke vooroordcelen maar mij uit eigen werkzaamheid een toekomst wil opbouwen Zeg hem dat en zeg het zooals gij dat het beste kunt want myn geluk hangt af van uwe welsprekendheid Het was voor Clara een moeielijk oogenblik Zij wist maar al te goed dat zij geenszins den invloed bezat welken haar broeder haar toeschreef En nu zou zij op eens zonder eenige voorbereiding met Philippe moeten spreken over een onderwerp waarvan het toekomstig geluk afhing van twee menschen die haar zoo na aan het hart lagen Toch aarzelde zij niet een besluit te nemen Een onbedriegelijk voorgevoel zeide haar dat zij zou zegepralen Ik hoop toph niet dat gij weigert eenige moeite voor mij te doen f vroe Octave ïNeen zeker niet antwoordde Clara terwyl zij poogde te glimlachen maak u niet ongerust Ik zal voor u pleiten alsof ik mijne eigene zaak te verdedigen had Vol dankbare vreugde stond Octavo op om xyn zuster te omhelzen Ook de heer Wessels zei dat de Boeren wel niet naar de Vereenigde Staten zouden verhuizen Als zjj overwonnen werden zou het volk zich opnieuw toerusten om zich vrij te maken zoodra de gelagenheid zich opdeed Het politieke program van de democratische conventie van Noord Carolina die Bryan steuht als candidaat voor het presidentscliap keurt Mac Kinley s buitenlandsche politiek al verklaart dat de beurs oorlog door Engeland tegen Transvaal begonnen veroordeeld wordt door allen die waarde hechten aan zelfbestuur voor een volk en veroordeelt de houding dor Amerikaanscho regeering omdat zij nagelaten heeft vriendschappelijk tnssohenboide te komen De toestand in Spanje blijft ernstig al melden de offlcieuse berichten dat de belastingopstand onderdrukt is Het schynt dat er een strenge pers en telegrainmencensuur wordt toegepast en de arrestaties in Valencia en Barcelona honden aan Sagasta het hoofd dor liberale oppositie is niet Ingegaan op het voorstel van Romero Boblede het hoofd der ultra conservatieve oppositie om samen te werken tot een petitie aan de Regentes ten einde zoo spoedig mpgeljji de Cortes byeen to roepon Sagasta is bang voor de verantwoordelijkheid welke hem zou kunnen nopen op zeker oogenblik weder het bewind te hanvaarden terwijl de verbittering tegen zyn kabinet dat gedurende den oorlog regeerde minstens even groot is als die thans togen Stlvela heerscht Deze mag zich gelukkig rekenen dat hij die beide oude vossen dus niet verbonden tegen zich heeft maar elk voor zich Verspreide Berichten FaiNiCKijic Wat do oorzaak is geweest van den brand op de Tentoonstelling is niet bekend gemaakt verschillende van degenen die daar werkzaam zijn verklaren dat de electriciteit niet de oorzaak geweest kan zijn en terwjjl de een de schade als onbeduidend laat voorkomen meent een ander dat het weken zal duren voordat het ongeval hersteld is Langzamerhand wordt do eene kiosk na de andere geopend en eergisteren kon men ook het dorp uit Bretagne gaan zien De Tentoonstelling treedt met den dag meer uit den hopeloozen chaos die velen meenden dat in geen maanden te rnimen Js dat alvast mtjii honorarium voor raijn plei dooi vroeg zij schertsend en op een toon zooals niemand baar in het laatiite jaar ooit had hooren spreken Gij moet wei vertrouwen hebben in uwe zaak dat gij uwen advocaat reeds bij voorbaat durft betalen Kom ga nu maar heen naar Suzanne Ik ben niet bang een poosje alleen te blijven Octave liet zich dit geen tweemaal zeggen Met een sprong was hij in den zadel ilij wenkte zijne zuster met de hand een hartclijken groet toe en spoedde zich toen voort in snellen draf met de natuurlijke haast van iemand die weet dat zij die hij hef heelt op zijne toekomst wacht XV Zoodra Clara alleen was begon zij al het Rebeurde met aandacht te overpeinzen en bemerkte zij niets van wat er om haar heen gebeurde Zij dacht aan niets en niemand dan aan Philippe Zij stelde zich voor hoe alles had kunnen zijn in tegenstelling met hetgeen het inderdaad geworden was Zij kon zich bijna niet meer de gemoedsstemming verklaren waarin zij verkeerd had in de weken tusschen hare verloving en haar huwelijk toen zij aan niets anders dacht dan aan haar dryven om eerder getrouwd te zijn dan de hertog de Bligny Zij schaamde zich nu over haar hard nekkigen trots waardoor zy ten slotte hare geheele toekomst in de waagschaal h id gesteld Het eenige wat haar troostte was de hoop dat Philippe niet voor altoos onverzoenlijk zou blijven Toch zou er nog veel moeten veranderen was Of de czaar de tentoonstelling zal bezoeken wordt nu weder in twijfel getrokken daar de plannen van het Kussiscbe hof bekend ziJn tot in den herfst en dan zou hjj reeds in Juli moeten komen wat zeer onwaarscbynlyk is toebereidselen tot ontvangst worden er nog niet gemaakt Déroulède heeft in een interview verklaard dat hij voor zichzelf niets verwachtte van den uitslag der Parijscho verkiezing en hy zijne vrienden zou aanraden om zeker niet voor het einde der Tentoonstelling pogingen in hot werk te stellen om amnestie voor hem te vjrkrygen Weder brachten de nationalistische couranten een bericht over Dreyfus hij zou in Parijs zijn gekomen Het bleek nader dat zijn broeder Mathieu Dreyfus uit Mnlhausen overgekomen was I In een der Parjjsche arrondissementen heeft zich het bijzondere geval voorgedaan dat een der hoofdambtenaren toegevoegd aan den maire en die in die functie acten afteekent en burgerlijke huwelijken sluit by nader onderzoek bleek een volbloed Duitschor te zijn die noch in Duitschiand noch in Frankrijk zy ii dienstplicht heeft vervuld Men is in beraad wat in deze te doen is want volgens de wet zjjn alle acten door hem getcekend onwettig en dus de huwelijken ongeldig en hebben de kinderen uit de huwelijken gesproten geen rechten Op het emplacement van den Noorderspoorweg is brand uitgebroken in de electriciteitswerkplaatsen De brandweer moest zich beperken om de nabijgelegen lompen bewaarplaatsen te beschutten zoodat het gebouw geheel is uitgebrand benovens een aantal beladen goederenwagons die achter het gebouw stonden en die men niet heeft kunnen verhalen Op de grens van de kleine republiek Andorra zyn do douanen slaags geweest met een bende smokkelaars een der donaniers is zwaar gekwetst doch de andere gaven den stryd niet op doodden een der smokkelaars en namen een andere gewond gevangen DuiTSClILiND Te Wahn zijn niet minder dan 85 woonhuizen afgebrand van de 136 waaruit het dorp bestaat Eene vrouw kwam in de vlammen om en veel vee is er verbrand 450 der bewoners zyn van hun dak beroofd ArniK j De Bngelsche gouvorneWaan de Goudkust heeft aan de regeering geseind dat de toe eer het eenmaal zoo ver kon komen Zij zag hem nog duidelijk op het oogenblik toen hij met Vreeselijken ernst de woorden sprak Eens zal er een tijd komen waarin gij de volle waarheid zult leeren kennen En dan zult gij weten dat gij niet allen wreed maar ook onrechtvaardig l weest zijt Doch wanneer gij mij dan op de knieèn om vergiffenis gaat smeeken zal het voor goed te laat zijn en ik zal zelfs geen medelijden meer voor u kunnen gevoelen Was het niet mogelijk dat die harde woorden hem in drift waren ontvallen Zij wist dat hij haar onuitsprekelijk had liet gehad en dat hij op dien avond gaarne zijn leven zou hebben opgeofferd om van haar een enkel woord van liefde en hoop te mogen vernemen En nu waren or sedert ruim acht maanden verloopen Zou zij werkelijk door haar onberaden misstap al de liefde in het hart van Philippe hebben uitgedoofd Al die gedachten woelden haar zoodanig doorhet hoofd dat zij behoefte had ze uit te spreKentot de boomen tot den wind tot alles wat ijaaromringde en met gedempte stem fluisterde zij iWanneer men eens in waarheid heeft hef gehad zooals hij mij lief had kan dan die liefdeverdwijnen Wanneer men werkelijk heeft lief gehad antwoordde plotseling een welbekende stem in harenabijheid neen dan niet Clara sprong verschrikt op Tegen de balustrade van den Chinceschon koepel stond Gaston de Bligny geleund if ordt Vervolgd