Goudsche Courant, zaterdag 19 mei 1900

l a f f ff ff ff 9 18 a a lO tH ff 87 ff 9 4 10 84 4 34 6 8 7 06 7 69 8 8 l S 9 S f 4 44 ff r f ar 4 ff v 4 61 ff ff ff 9 68 i n 10 01 6 07 6 41 7 i 1 10 1 18 9 47 1 09 lO U 11 01 Wagoai Llti 8 01 8 19 9 17 9 6S t 10 18 10 18 10 48 89 8 18 10 08 8 14 A 10 17 88 E E 10 1 8 48 8 t 44 11 19 10 84 lO iO 10 64 ll U U ft Een voordracht van B en W tot benoeming van een onderwgzer aan de Tnsschenschool Daarop zgn geplaatst de hh C H BREEDIJK te Harmeien P S VAN t HOF te s Gr eland J BARON te Oude Tongen Een voorstel van B en W tot het veranderen van den dag der voorjaar paardenmarkt Een voordracht voor 4 leden voor de Commissie van Toezicht opi het Lager Onderwys De laatste 6 voorstellen zyn gedrukt en voor he den aan de orde Adressen van W B Klare te Amsterdam en P Bakker te Hillegom verzoekende gedeeltelgke afschrgving van de gemeentebelasting over 1899 De Voorzitter Daar deze verzoeken niet op tgd zgn ingekomen stellen B en W voor daarop afwgzend te beschikken Aan de orde lo De benoeming van 0 een lid van de Commissie van bgstandm het beheer der gemeentegasfabriek ter voorziening in de periodieke aftre ding van den Heer C P W DessingBenoemd wordt de heer C P W Dessinirmet 12 stemmen 4 h vier leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Ing St No 49 Benoemd worden MevrouwtenBosch Scholtensmet 9st 3 in blanco Mevr de wed Grebe van der Borghmet 9 st 3 in blanco de heer 3 in blanco de heer R Moerkerk met 9 stemmen 3 in blanco vier en twintig plaatsvervangende leden der Stembnreanx Ing St No 46 Benoemd worden voor het eerste district de heeren J A Biezenaar N Cos L F Dugmaer van Twist H Groenendaal E J van der Hegden C G A Koog D C W van der Laar en A van Veen In het tweede district de hh H A C Brinkman A Brunt M Donk A W Roes B J Scholten J H Vattekanne J Zwart Pz en B H van de Werve Jr In het derde district de hh C A van Berkel L P Hoogendgk Jr J de Jong Hz L D Keus J J A Montgn H Straver J T Swartsenburg en J F Willens d een marktmeester der jaar en week markten Ing St No 44 Benoemd wordt F Weil met alg st een concierge der Avondschool voor ambachtslieden Ing St No 45 Benoemd wordt H Wortman met il st 1 oj C H Breedgk een onderwgzer aan de Tusschenschoo Ing St No 47 Benoemd wordt C H Breedyk te Harmelen met 12 st Aan de orde Benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht over de Bank van Leening Benoemd wordt de heer D Hoogendyk met 11 stemmen de heer J A Biezenaar verkreeg 1 stem Aan de orde 2o Het voorstel tot wgziging van het Raadsbesluit van 20 December 1895 tot het instellen van een vrge voorjaarspaardenmarkt Ing St No 48 Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten M H A Straater met 9 st Directe SpoorwegverUndlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1900 r AangevangeD I Mei TUd vaa Greenwicb ROTTiaDJLUtiaa varia H i 11 18 18 68 1 17 116 8 86 S 4i 4 89 4 C4 6 18 1 16 7 8S 7 41 8 14 8 17 1 88 9 14 10 09 10 1J 10 40 1147 j Ml ff ff ff ff 1 14 J ff ff 10 19 ff ff 611 ff ff ff 8 84 S ff 10 80 ff ff 6 18 ff ff ff ff 8 41 X l 1 4 8 r 4 03 ff 6 17 6 4 S 7 47 8 07 8 8 66 9 16 ie 80 10 46 ll sg 1 68 ff ff 6 10 ff ff ff ff ff 1 46 ff ff ll i ff 0 w r 6 10ff ffffff ff pffffff ff a 11 46 ff 7 86 8 11 8 88 9 11 fu 9 88 9 67 10 86 ff ff 8 40 ff ff ff ff ff ff 8 60 ff ff r ff ff ff t 8 67 ff ff ff ff ff 06 98 9 40 10 18 10 E6 ff 8 64 ff ff ff ff n u 8 09 9 08 I ff ff 10 08 11 16 1 1 10 17 l it FOSTH3R IJ B IsT Allaan la as Sa Uaaaa Bitra bübatalan f Op dau traUan i b Zondag Hajutdag aa Oinadag 44adiagaaba ratourbiljattan Toor da 8a kl rerkr gbaar tagan enkelan rraabtprya B HolUndaaka Spaar L Bitra tapplaaiant bawüi LIJST van de brieven en briefkaarten aan het postkantoor te Gouda en de daaronder behoorende hnlpkantoren gedurende de Ie helft der maand Mei ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden uitgereikt A Brieven L Kwakemaat A Hessing M Seret te s 6ravenhage B A Hoekstra Groningen P W Kamphuize Schoonhoven V Helden Wyk bg Heusden L v Waarthnizen Hilgersberg B Briefkaarten H Trouwborst Amsterdam W Swaan Driebergen Jantze A J V d Gaag te s Gravenhage W v Ee Rotterdam De Directeur M C HENNEQUIN BOTTZBDAH 90IIBA fiaa rana 7 88 7 4S 8 S9 10J 11 81 11 46 11 10 ff 10 1 ff ff ff ff 10 88 ff ff ff 10 48 ff ff ff 10 49 11 6i 1I 0 11 81 1 81 B Hollaodaoka ipoor Z Kitra anpplameatbawija 7 89 7 49 8 84 8 04 00 9 99 10 08 10 84 i iUaaa la aa Sa Uaaaa axtn batalan i IWUtatiaf op dan loop kan nlat garakand wardaa OOUnA nEN H AOriaa varaa 10 19 10 19 11 81 18 14 18 16 11 61 1 69 1 88 8 4S 4 19 4 60 6 86 49 0 18 7 1 ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff ff 6 01 ff ff ff ff ff 11 11 ff ff 1 11 ff r ff 618 ff ff ff ff ff 11 8 ff ff 1 86 ff ff ff ff 6 17 ff ff ff 10 46 11 4111 08 11 46 11 66 1 40 1 10 1 66 4 16 4 46 6 8 6 66 16 40 7 67 aHaire 6 81 04 7 08 7 16 7 99 8 86 8 66 9 09 9 44 10 1111 16 11 96 11 06 1 80 8 40 3 00 4 00 4 80 4 10 6 18 0 88 7 4 7 S6 8 VootSttlg 6 81 10 17 1 8 4 98 18 Z08l nn Ztg 6 68 10 91 1 60 4 60 8 43 Zaaenll Mo 08 10 48 8 01 5 01 64 14 11 7 18 7 48 8 07 9 08 E 8 11 90 10 1110 64 11 66 11 09 11 84 1 11 8 0 8 87 4 87 4 47 18 6 4 7 06 09 8 S O UI A A VSTCRDAM fflaa laffia ioada 8 11 S 9i 9 83 10 86 lO t 18 08 1 88 1 4 8 88 t O 4 48 6 16 8 48 81 lO i 10 97 10 65 11 07 AmatW 8 01 8 58 il 10 10 11 09 11 48 11 671 019 118 418 4 67 5 85 44 9 8510 86 1 081147 t ilO AjubO 8 1 y 13 9 97 10 15 11 84 1 08 1 10 1 14 8 11 4 80 8 18 6 60 9 B810 60 11 10 11 08 11 15 Burtce rlUke Stand Moordrecht GEBOREN Maria ouders B Verhoefl en W D Verhoeven Jan ouders J de Groef en G Hofman OVERLEDEN J Romegn 36 j M de Wit 15 m ONDERTROUWD C Hogerbrngge en P van Vlaardingen GEHUWD L Bloot en W Tninenburg 29 j f Hanaonikaïaüi allaan la an la klaiaa eitra batalan fl o U S A U l R B o U l vlaa varia t lO 84 7 46 8 18 9 07 M 10 14 10 6 11 00 11 37 1 16 3 11 4 89 i 68 r 8 1 710 S 3 10 87 11 07 6 86 11 1 8 88 I 86 10 51 6 48 8 88 11 14 1 40 3 1 8 11 7 98 8 49 HOI 6 08 7 04 8 18 8 61 9 3 10 14 10 49 11 47 13 81 1 0 3 08 3 4 6 04 80 7 00 7 64 r 5 11 38 II 44 Vaat O 81 7 16 7 69 1 1 9 18 9 81 1 18 11 17 11 101 80 l 10 8 84 4 4 8 11 7 09 8 10 14 1 t ma W 5 4 4 7 90 3 19 8 4 80 9 41 11 80 11 48 1 08 l tl 3 1 8 49 6 0 8 7 85 8 86 9 40 1 0 nuda 7 0 T 81 8 18 9 07 9 19 10 18 10 84 18 611 88 8 8 88 4 18 4 84 6 41 7 54 8 0 9 11 10 17 11 11 Ulraohl 18 il 7 47 8 41 9 10 10 10 10 11 11 88 18 01 1 0 8 08 8 10 4 01 4 48 5 89 53 7 00 7 68 9 00 9 35 10 06 10 4 Womden 6 07 4 8 0 87 10 88 11 66 11 17 4 1 7 11 8 11 07 Oud 6 88 8 68 8 17 10 41 H 86 4 88 84 loDdl 1 48 7 08 7 84 8 30 9 14 9 66 10 54 11 87 11 11 1S 81 MS 40 8 65 4 4 5 80 18 7 84 7 48 8 4S 10 07 10 88 11 18 stand onhoadbaar Is en dat h zich genoodzaakt zal zien op leren en dood zich door de belegerende negers heen te slaan indien niet ipoedig een ontzetcorps aanralct De toestand te üoemassi is onhondbaar BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T Hf B JB It B U n B H Zitting van Donderdag 17 Mei Ingeliomen is een ontwerp tot regeling der staatszorg voor de paardenlolikerg en een onteigeningswet voor de haven te 8cheveningen Btj het voortgezet debat over de onderl jke macht en de voogdg is het amendementFokker op art 366 verworpen zoodat het stelsel der regeering om het vrnchtgenot van het vermogen van minderjarigen toe te kennen aan den vader ol de moeder die de onderlijke macht nitoefent volgens art 874 is behouden en de onders van buitenechtelyke kinderen verstoken blijven van het TTachtgeuot De heeren Lucasse Lohman en Kuyper maakten bij de verdere discnssie bezwaar tegen te groote macht den rechter tegenover de onders gegeven Zy vreesden dat wegens onwaardigheid onwil ol onmacht ongemotiveerd ontzetting o onthelflng zon worden oitgesproken Verschillende amendementen tot verzachting dezer bepalingen zijn aangekondigd De minister verdedigde het stelsel van het ontwerp voorstellende dat men zedelijk vertrouwen in het beleid van den rechter moet stMlen De boterwet is aangenomen met 71 tegen 3 stemmen na verklaring van de regeering dat by de verpakking algemeen gebmikeiyke labrieksen handelsmerken in den margarinehandel znllen toegelaten zyn behondens waarborg tegen misbruik Gemeng de Berichten Men meldt uit s Gravenhage Op verzoek van de werklieden in de typografische vakken is alhier gevormd een comité van vier patroons en vier werklieden uit dit bedryf ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag omtrent loonsverhooging op de drnkkeryen en zettergen hier ter stede en een regeling dienaangaande te ontwerpen De Kamer van Arbeid voor het drukkersbedryi heelt by de samenstelling der commissie hare medewerking verleend Nader wordt medegedeeld omtrent een comité nit patroons en werklieden in het drukkersbedryi dat door de Kamer van Arbeid voor het drukkersbedryi is verzocht geworden aan den Ned drukkersbond aid Den Haag eene commissie in t leven te roepen bestaande nit 4 patroons drukkers en 4 pograven ten einde de belangen van beiden te bespreken en zooveel mogeljk tot een gewenschtc oplossing te brengen O a worden zeker behandeld minimam loon maxi mnmarbeidsnren klassenstelsel leerlingstelsel examenstelgel Men meldt nit Amsterdam B j de Srma de Roever Kröber Bakels 6 68 7 11 door 7 18 I 7 18 T 86 0 16 7 44 Oonda Xaordreeht ÏTieuwerkerk Oipclle aaHaiduB U RotterdimD F Botterdain Beun t Rotterdam D F ff Jtotterdun U 4 41 Oapellt 4 68 Kieuirorkert 6 01 Moordredit 6 11 o da 6 17 7 06 6 10 07 6 41 ff 6 61 ff 04 ff 10 18 7 18 Sonda 7 18 8 97 8 41 9 01 9 1 10 00 ZeTenh Moero 7 18 8 68 r ff Soetemeai Zeg 7 81 9 01 Voorburg 7 68 9 14 ffffff a Htga 7 81 9 08 9 19 9 87 9 48 10 18 rada Uoodn Uudav Womd Utraokl Bottardim B is gistermorgen het gansche personeel aanhet werk gegaan zoodat de Standaard enhet Nederlandsch Dagblad gisteravond wederop de gewone wyze uitkwamen Voor zooveel zy het verschijnen van couranten betreftis de werkstaking dus als geéindigd te beschouwen By Gebroeders Blnger heelt gisterennamiddag geheel het personeel op deoude regeling het werk hervat Aan hetverzoek om niemand uit te sluiten heeft defirma voldaan Van de firma s Ëllerman Harms Co Electrische drukkery BrakkeGrond Elsevier en eenige andere zgn nngezamenlgk ongeveer 100 letterzetters doorde staking buiten betrekking geraakt Waarschy niyk echter znllen vele van deze geleideiyk elkanders plaatsen bezetten en dasvan patroon verwisselen Men meldt nit EIberleld Een hevige ontplolfing had Dinsdagavond plaats in de Kciningstrasse waarby de labriek van Karl von Bauer met den grond werd geiykgemaakt Reeds op vrj grooten alstand konden de drommen menschen die door den enormen slag verschrikt hnn woningen hadden verlaten een denkbeeld kragen van het geweld der explosie Overal waren tot zells op 3de i n 4de verdieping de ruiten gesprongen Een beeld van ware verwoesting toonde echter de plaats des onheils zelve Het geheele labrieksgebonw was in één grooten puinhoop veranderd Zware balken als glas algeknapt verwrongen machinedeelen stukken van ketels enz lagen in treurige wanorde dooreengeworpen terwyi dikke Rookwolken nu en dan dit alles aan de blikken der nieuwsgierigen onttrok Een der firmanten die zich by een der magazgnen bevond werd door den geweldigen dmk op den grond geslingerd en verwondde zich ernstig Niemand werd gedood doch 10 arbeiders werden allen zwaar gewond en naar het ziekenbnis gebracht De oorzaak ligt nog in het onzekere Men meldt nit Amsterdam Xlit het verslag over 1899 der Maatschappg tot exploitatie van bad en overdekte zweminrichtingen alhier blgkt dat het aantal genomen baden bedroeg 168 262 tegen 172 163 in 1898 een vermindering toe te schrgven ftan den laat invallenden zomer De zwembaden brachten op t 20 723 de kulpbaden 1 21 225 de douche en andere baden 14605 makende met diverse inkomsten een ontvangst van 1 50 438 De post intrest bedraagt 1 5324 onkosten 1 36 7J2 alschrgvingen f 6103 zoodat als winst geboekt is 1 2257 SOU DA 11 89 11 18 10 66 11 08 11 1 11 10 11 19 11 60 11 84 ll 4 9 46 61 9 19 Toen gisteranond trein 244 van Ngmegen naar Amsterdam het Centraalstation te Amsterdam naderde ontspoorde er een rgtuig van dien trein hetgeen een groot oponthoud in den treinenloop veroorzaakte Terstond toog het beschikbaar personeel naar het terrein zoodat nog vó6r de eerste trein die hedenmorgen vertrok het ongeval hersteld was Te Berign is een vrouw aangehouden die reeds lang haar werk er van gemaakt had winkeliers te bedriegen bg het wisselen van geld bg het doen van kleine inkoopen Zg loerde px op of jonge onervaren bedienden in den winkel waren en sloeg dan haar slag Zaterdag werd zij betrapt door een winkelier die haar ongemerkt naliep en waarnam dat zy op geiyke wgze elders handig geldstukken verwisselde Hg liet haar aanhouden en nn bleek dat de bedriegster van haar rente leeft en eigenares van een huis is Het verbod van den verkoop van sterke dranken in de militaire kantines heelt in Prankryk tot geen moeiiykheden geleid In de garnizoenen waar de maatregel reeds vroeger is toegepast heeft de soldaat zich spoedig in den nieuwen toestand geschikt en wordt sedert vooral melk en warme wya gedronken Wel kan niet worden voorkomen dat buiten de kazerne jenever en andere sterke dranken worden gebruikt maar de wetenschap dat de chels dit alkearen werkt alschrikkend en bovendien wordt het misbraik beperkt tot betrekkelgk weinigen Hoever het misbruik in het Fransche legerwas gekomen blgkt nit de mededeeling vaneen olficier dat een marketentster na tienjaren by een regiment gediend te hebben een groot huis en een buitenplatits konkoopen en dat een andere haar allaire nietvoor 1 50 000 wilde overdoen Onder de 37 sollicitanten naar de betrekking van gemeente archivaris te Leeuwarden waaruit benoemd is mej R Visscher waren archivarissen ol aan eengemeentearchiel werkzame personen meesters in de rechten een doctorandus in deklassieke letteren gepensionneerde kapiteinsder iilanterie een sergeant der inlanterie een journalist enz L Ct Te Snoek is een 17 jarig meisje byna lovend verbrand Door het verplaatsen van een kastje kwamen haar rokken in aanraking met een brandend gaskomloor in haar angst vloOg ze naar buiten waar men spoedig het vuur kon blusschen maar bewnsteloos met geheel verschroeide haren en overdekt met vreeselgke brandwonden nam men haar op en zg is niet buiten gevaar Lady Sarah Wilson meldde den SdenMei nit Maleking We hebben paardeworst voor ons ontbgt gegeten muilezelworst voor onze lanch en met sprinkhanen ons middagmaal gedaan Alles wel De postmeester van het dorp berichtte den 7den Ik maak het goed maar l b ergen honger Bg den burgerlgken stand te Leiden was Woensdag een grootvader getnige by de aangifte van zgn 100ste kleinkind Hg is vader van 18 kinderen 11 46 11 68 ff 1 16 ff 8 04 l 8S 8 84 1 4 ff 1 8 8 08 109 8 4i 45 S 4S 4 08 4 09 4 84 18 9 4810 86 9 4 10 08 10 11 46 lO l 10 61 Zondagmiddag vervoegde zich te Pargs aan het commissariaat van politie aan den Champ de Mars een persoon die vroeg met een sterk vreemd accent onmiddeliyk te mogen worden toegelaten in het kabinet van den commissaris Hen bracht hem in het bureel van den dienstdoenden secretaris Mynheer leide hierop het personage gg hebt voor u Z M den Czaar Ik heb een bezoek aan de tentoonstelling gebracht en wil Pargs niet verlaten alvorens ik n heb gedecoreerd met een mgner orden Zich geheel en al leenende tot de waanvoorstelling van den bezoeker slaagde de secretaris er in hem zgn naaU te doen noemen die Pawloil luidde Evenwel andere byzonderheden omtrent de individualiteit van den persoon waren niet uit hem te verkrg gen De psendo Keizer aller Russen werd naar een bgzondere ziekenzaal van het Depot overgebracht Dinsdag jl geraakte van de stoomboot Heemstra komende van Amsterdam een der passagiers over boord en verdronk in weerwil van de pogingen die terstond aangewend werden om den drenkeling te redden Naar men nader verneemt was de verdronkene een ongehuwe visscherman ran Ameland die zich voor de haringvisschery had laten aanmonsteren Voor het Haagsche gerechtshol werd gisteren in hooger beroep behandeld de zaak van Catharina van Vliegen weduwe Sörenseu veroordeeld tot levenslange gevangenisstral wegens vergiftiging van haar man en haar dochter Raadsheer rapporteur mr Karaten stelde in een uitvoerig rapport de leiten nog eens helder in het licht Beklaagde bleel op beslissenden toon ontkennen Gewezen op hare bonding om aauvankelgk te verklaren niet in hooger beroep te willen gaan en dat terwijl zg beweerde onschuldig veroordeeld te zgn zeide beklaagde dat het toen haar wensch was om niet tweemaal terecht te staan Maar de stral was haar op valsche verklaringen ten onrechte opgelegd Beklaagde wenschte zich na den dood van haar man niet uit te laten over verschillende omstandigheden o a over het gedrag van haar man die naar zy beweert zichzelven moet vergiftigd hebben Op een vraag van mr Reitsma bevestigde beklaagde dat zy een vermoeden heeft dat Evert Huisman haar dochtertje heelt vergiftigd De olficier van justitie betoogde by zgn requisitoir dat beklaagd s beweringen ongeloofwaardig zyif in het vonnis der Rotterdamsche rechtbank voldoende weerlegd zgn Ook achtte hy met het oog op het gruwelgke in het misdrgf en uit vrees voor herhaling vroeg ol laat de mate van de stral alleszins gemotiveerd Hg requireerde bevestiging van de levenslange gevange nisstral alsmede van de vryspraak van vergiftiging van haar kostganger Cohen Mr J Wolterbeek Muller trad als verdediger op Verdediger trachtte aan te toonen dat zoo niet het publiek gerncht de beklaagde reeds als schuldig aanwees bet bewys voor de gruwelgke ieiten ten eenenmafe ontbrak en het veroordeelend vonnis gebouwd is op een reeks aanwyzingen die eveneens ten haren gunste kunnen worden uitgelegd dat hg den hove verzocht te doen overigens tot vrgspraak concludeerde Het O M hoewel aan de aanwgzingen Op zich zelve beschoawd niet veel waarde hech tende meende evenwel dat zg in verband beschouwd met kern der bewezen leiten volledig bewgs opleverden voor de gruwelgke daad door een monster niet door een moeder gepleegd Uitspraak SlyMei Aan het Berliner Tageblatt wordtiet een en ander gemeld over het verbiyi va onze Koninginnen tt Schwarzbnrg De Hollandsche vlag waait nu boven het hotel Zumjweiasen Hirsch waar de Koninginnen m een gevolg van 21 personen haar intrek hepben genomen Zg nemen den ganschen néchtervleugel van het hotel drie verdienmgen in beslag nergens worden Staatszaken algedaan Tcgmeu driemaal per dag stukken uit Den aMi daarna van tien of ell tot twaall ol één uur baakt de Koningin een wandeling door het dorp ol naar Scjiabscheide meestal in gezelschap van haar moeder en alleen gevolgd door een kamerdienaar Ook schildert zg veel Volgens den correspondent van het genoemde blad schilderde zg tot dusverre twee doeken het Scharzadal met het Schwarzburger slot en een portret van eene oude boenn nit het dorp Na de wandeling wordt het tweede ontbgt genomen en om 7 uur het middagmaal beide maaltyden nemen de Koninginnen te zamen Reeds heeft de Vorst van SchwarzbnrgRudolstadt een bezoek gebracht evenals prinses Adolf aag wie de Koninginnen een tegenbezoek hebben gebracht In weerwil van het koele weer trekt het verbiyi der Koninginnen reeds veel toeristen In het weekblaadje 0p voor Transvaal komt de heer Noêls van Wageningen in een ingezonden stuk op tegen de volgens hora ongegronde en onedele wgze waarop de Nederlandsche pers waarschuwt tegen steuning van het befaamde Fonds tot daadwerkeiyken Steun Tot nog toe heeft de heer NoSIs van Wageningen naar hy in dit stuk mededeelt over de aanvallen op dit Fonds het Btilzwggen bewaard Nu het F t d S weldra op vasten grondslag zal rusten de ontwerpstatnten worden binnenkort publiek gemaakt acht hg den tgd gekomen om de belagers van het Fonds te ontmaskeren en het weefsel van leugen en bedrog te verscheuren waarin zg zich hebben verhuld In een eerste artikel er staan ons nog meerdere te wachten behandelt de inzender een kwestie die gerezen is tosschen de voorvechters van het Fonds en de Nieuwe Arnh Ct Laatstgenoemd blad had melding gemaakt van de brooddronken houding van enkele emigranten voor Transvaal Bedoelde emigranten behoorden echter niet tot het Fonds hetgeen de N Arh Ct blgkbaar niet wist Biykbaar berustte die waarschuwing der Nieuwe Arnh Ct op een vergissing hetgeen den heer Noëls van Wageningen niet belet om op hoogen toon den hoofdredacteur over het berichtje aan te vallen en hem van kwade trouw te beschuldigen I In een volgend artikel hoopt de heer Noëls V Wageningen de overige belagers van het Fonds en hunne onznivere manier van werken en tegenwerken aan de kaak te stellen Kunstmesl XI Behalve in ons voorgaand artikel hebben we nog steeds het nut van kunstmest bepleit bg landbouw minder by gras of hooiland Toch is dit bg dergelgk land niet minder groot Weer uitgaande van de stelling leeringen wekken voorbeelden trekken zullen we maar beginnen met het geven van een voorbeeld In 1898 werd te Stontenburg een proef genomen Daartoe werd een stuk land gekozen dat geen overlast van water had en dat verdeeld werd in vier perceelen waarvan perceel I bemest werd met lOÖO K J kainiet 1000 KG slakkenmeel en 200 Chili perceel II bemest werd met 1000 KG kainiet 1000 KG slakkenmeel en 28 0KG kalk perceel III bemest werd met 1000 KG kainiet 1000 KG slakkenmeel perceel IV onbemest bleef Natuurlgk werden kainiet slakkenmeel en kalk in het najaar uitgestrooid terwyi de Chilisalpeter pas op het veld kwam in het voorjaar tóén hét gras al aan den groei was En nu de uitkomst Laten we ze eerstmaar eens in een tabel voorop zetten Perceel I volledig bemest 6600 KG hooi II gedeelteiyk bem 5100 in 4900 IV onbemest 3600 Wilt ge nog sprekender uitkomsten P Het volledig bemeste land gal 3000 KG hooi meer dan het onbemeste en wat dikwgls verzuimd wordt op te merken de voedingswaarde van het hooi van perceel I is veel grooter Wie eenigszins nadenkt kan wel begrypen dat planten die weelderig en flink opgroeien ook meer stoffen kunnen opnemen Er ia immers voorraad 1 1 Een flink gewas graan geeft niet alleen t r H L dan een slecht gewas maar heticht van een H L ia ook hooger Hetzplfde verschgnsel doet zich ook bg hooi voor Dit bovenstaande zien we ook weer dat en de plant van alles volop moet geven joodra men één voedingsstof weglaat wordtdo opbrengst minder B STADSNIEUWS i GOUDA 17 Mei 1900 De afd Gfnda van het Nederl Onderw Genootschap la l op Woensdag 23 Mei 1900 s hvonds om half acht vergadering houden iaide bovenzaal van t café Vredebest op de Markt alhier Agenda Mededeelingen Verslag van den Secretaris over dentoestand der Aid in 1899 Bespreking van den Beschrgvingsbrief en t Bgvoegsel Neemt biervoor de Schoolbladen mee van 20 Maart en 15 Mei I l Voorstel van t Bestuur omtrent de vergoeding van kosten van de afgevaardigden Verkiezing van Afgev en Plaativerv voor de Alg Verg te Utrecht I Rondvraag en sluiting Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Kage en Abbenes de heer N v Schouwenburg cand te Aalsmeer te Rouveeu de heer B van der Wal cand te Utrecht Aan de universiteit te Leiden is afgelegd het doctoraal examen rechtswetenschap door den heer H J F Heyman Moordrecht Door stemgerechtigde ingeland en van den Zuidplaspolder is totHeemraac van dien polder herkozen de heer Jhr Mr W Th C van Doorn te s Gravenhage lËRaDliRIN6V4niDËKr ËMeENTËa4AD VRIJDAG 18 MEI 1900 Vborzitter de heer Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman van Galen Luger van Iterson de Lang Krook Donker Vingorling Jaspers en de Raadt Afwezig de hh Prince van de Velde Stra ter Dessing en Bellaart laatstgenoemde met kennisgeving De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik heb de eer den Raad mede te deelen dat door Ged Staten zgn goedgekeurd de Raadsbesluiten tot wijziging van de begrootingen voor 1899 en voor 1900 Voorts dat do hh M C Hennequin Dr P Scheltema en A D van Vreumingen voor de benoeming tot lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Ouderwgs hebben bedankt en de heer A H Teepe de benoeming heeft aangenomen Ingekomen brieven van de hh A L de Blanw C H Engels en J A P Montgn dat zd de benoeming tot Lid der Commissie van Ifoezicht op het Lager Onderwgs hebben aangenomen en brieven van de hh C C J Van Mierop en Mr D J van Heusde dat zij deze benoeming niet aannemen Aangenomen voor kennisgeving De rekeningen van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid over 1899 Worden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh de Raadt Bellaart en Lnger De tekeningen van de Volksgaarkeuken en het I Hoffmansgesticht over 1899 Woiden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh Straater van de Velde en de Lang Een brief van de Commissie van Toezicht over de bank van Leening daarbg een voordracht inzendende voor lid dier Commissie daar de Burgemeester daarvoor heeft bedankt Voorgedragen worden de hh D Hoogendgk en J A Bijzenaar De Voorzitter Ik stel voor dit ter visie te leggen De heer Herman stelde voor dit na afloop der agenda aan de orde te stellen Dit wordt aangenomen en zal aan deorde worden gesteld na letter f van punt 1 Een brief van de Commissie van Toezichtover d Zweminrichting een tweetal indienende m de vacature ontstaan door hetoverlgden van den heer A Roozeboom daarop ign geplaatst de hh D 0 W vander Laar en J H Scholte Ter visie üen briel van hh regenten van het Hoffmansgesficht een voordracht indienende terbenoemipg van een geneesheer Daarop zgngeplaatst de hh H J de Voogt en P J A Levodag Ter visie Een voorstel van B en W tot deflnitieve benoemirig van een Marktmeester Een yborstel van B en W tot deflnitieve benoeniing van een Concierge voor de avondschool voor ambachtslieden Eeu v jordracht tot het benoemen van 24 kiezers Voor leden in de stembureaz NIEUWE COLLECTIE Dassen en Handschoenen Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd VAM OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f etepftaow Xo 31 lain Slatkri 98 van Linslcr 5 MEI I vikra Kkbmlam Cart Ned W 8 l i 81 i 98 lOOV 88 88 V 88 84 ilito dik tlitc 8 dito djto dito 8 HoHOas ÜU Gou II 1881 83 4 taui IiM0hrg iDgl8 8 81 5 OoBtnia OU m papier 1888 1 dito in ailrer 18 8 6 PoiTDOAL o il lütt coupon 8 dito ticket S SoaLAMO Obl Binnenl 1894 4V 86 dito Ouoona 1880 4 dito bij Botha 1889 4 ilito bij Hop 1889 eO 4 dito tD goud leen 1883 6 dito dito dit i 18S4 6 SpAN i Perpet BchulJ 1831 4 a ia V 101 67 67 TuHiiij Oepr Couv loeu 1890 t 91 l I l 10 84 00 4 1 9l i 11 496 85 108 804 I 1841 9 118 uov 90 Ge leeuin aerie D Geo leoQin aer e G ZdidApb Rp V oblg 189 It Mliloo Ob lit Sob 1890 ViNnmi i Obl 4 onbop 1881 VWTiaoAlt Obligatiee 1896 3 BoTTBUiaH Steil leeu 1894 3 NlD N Afr Hwdelav aand Arend b Tab M j Certi oalen DeliMaataohappg dito Am Hypotheelcb paudbr 4 Uult Mü 1 Voratenl aaud a Gr Hypolhi okb pandbr 4V Kederlaodirhe baeic aaod Ked HADdelmaatsoh ttito N W II Pao Hjrp b pandbr 9 Eott Hypotheekb panitlir 4 Uti Hypotheekb dito 4 OoarjN Oj t Hong bank aand RuBL Hypotheekbank pandb 6 Ahiuu EquI hypoth panlb 4 1 i 114 i 185 100 65 I 56 I 161V I 18 loo V 100 MaiF L O Pr Lien rert 89 JfiD Holl lf 8poor Mij a nd 114 l M i tot BUpi I 8t Spw aand Ned Ibd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito I8 l duo 6 Tl Lil Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid Ital Spwniij A H obl 9 PoLFN Waraohan Weeucn aandr aoaL Gr Rosa 3pw H j obl 4 Baltiaohe dito aaod Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito amid 6 Kurak Ch Asoir 8p kap opl 4 7 IC dito dito oblig 4 1 AmwKA Cent Pao Sp Mti olil 5 114 Cbio k North W pr C r aanj ditn dito Win Bt Peter obl 7 I 141 Denrer RioGr Spm eert r a 68 Illinois Central obl In goud 4 1 105 LouiaT kNaihfilIiOert r aand 74 Meiiro N 8pat Hii Ie hyp o 8 104 j Miaa Kanra t 4pCt pre aand 87 N Tork Onlaa o It Weat aand 86 Ponn dto Ohio oblig Oregon Calif lehyp ingeud 5 St Paul Minn k Manit obl ün Pao Hoof lun ob ig 48 dito dito Lifio Ooi Ie hyp 0 6 CiNiOi Can South Oken ir aand 6 8 Ten C Ballw k Na Ie h d o O Amsterd Omnibua Mij aand t O 810 Ned Stad Amaterdam aand I 108 Htad Roitenlam aand 9 10 B11 SII Stad Antwerpen 1887 8 Ok Stad Bruaael 188 81 100 HoHo Theiaa Begnlli Q aelaeh 4 117 Ooanint Staatileenig 1880 6 117 K K Ooat B Cr l880 8 101 Sruija Stad Madrid 3 18 8 84 Nep V r B I Arh Spoel eert 81 ZOMERMANTELS DAMES en KINDERCOS TDMES COSTUMES TAlLLIiUU Blousen en Damesoverhemdes Jiiponsloffen en gekl Kaloenen in groote verscheidenheid en concnrreerende Prgzen B SAMSOM ADVERTENTIEN V Heden overleed onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder ANNA HENORINA OOUTAH Weduwe van den Heer JOHANNES HENDRICUS NIEUWERFF va dbk BERG in den ouderdom van 68 jaren J H DE KAT NiEUWBBFF VAN DES BehO H DB KAT Rz Dblh 15 Mei 1900 Ooatiingd 15