Goudsche Courant, zaterdag 19 mei 1900

Maandag Si Mei 1900 SOste Jaargang no 8301 I mmmi mmmi IS ieutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O O u 3 TeMoiiii K ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TxWfm ii M Da itg ave dezer Courant g cdiiedt Iagel jl s niet uitzondering van Zon en Feestdag en De jii ijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT 1F OEJSTEN o o rm Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 11 JÜNl 1900 s voormiddag aren in liet Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN vah No 1 Een goed onderbonden van vele gemakken voorzien WINKEL m WOONEÜIS aan de Naajjerstraat te Gonda wük H Nr 26 Kadaster Sectie B Nrs 1169 en 1170 groot 79 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1900 En No 2 Een HUIS en KRF in de Vischsteeg te Gouda wjjk I Nr 185 Kadaster Sectie B Nr 1S90 groot 19 Centiaren Verhuurd per week met inbegrip derwaterleiding voor f 1 06 De perceelon zjjn te bezichten 7 en 8 Juni 1900 van 10 tot 2 uur en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd TB k OOE EEN GROOTE PARTIJ 8l i4lt KVOIllHK SIGAEENKISTEN en PERSEN Te zien en te koop in de Van Spaanstraat No 2 van s voorm 9 uur tot nam uur Gesloten adres ACHTEKKLOOSTEE 27 Rotterdam E CASSnO TANDARTS Turfmarkt G ouda Spreekuren van 10 toi 4 DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig i iPaiö ExpeiierJ Dertig jaa wordt dit mul f del net veirassoud succes Üb pynstilloDdo inwnjvÏDg taogeweod tagQQ KheumaHek Jiob tYcrltowih oitt pyu j rug Qz proefde ia den Dit be m ïliUBimd dientdan ook den Tertrouweo Men lotto op het fabrieksmerk Anker Ad 1 25 75o en50c deti in de meoBte apotheken T j Amsterdam by UlotU Cleban van Tnyll en Bandoi Jf Jlr $lflltcrJtCfl iiiiltntinjn 1 Ir Qeen Ëngelsch maar Eclit BOEHEITBEOOD tt eent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 f U 1KB OU DiS 8CHIEDAMMEK GEHEVBB ilerk I NIGHIXUAP Verkr gbaar b M PEETERS Jz N B Ala bewijs ran eohtheid is uahat en kurk flteeds voor flieo ru den aftun der Firmi P HOFFB n Kort oVsrzioht onzer PrijBooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 12 12 flescb ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 t i s X o o S VERMOUTH la Tarin 1 1 50 O e S t s BODEGA CHAMPAGNE I 1 75 COGNAC i f 1 75 l 2 26 i 2 76 1 8 26 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 85 BOt IDE A TJX Per Fl Per Ank i5 Fl I a t 0 65 Nto f 27 75 oS LISTRAC 31 36 42 53 34 42 37 50 47 0 75 0 85 1 1 25 § S i CHATEAU VALROSE St ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaiii 0 80 1 0 90 1 10 SADTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE De Sesschen z jn in de prijzei begrepen en worden 4 3 ets per btak teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj Aandteelcening met roode letters i verkrijgbaar De flrina Maatsehappif tot ExpWiaMe van de Ftetoria Bron Kantitor voor Nederland Boompjes éO Botterdam 1 Kilo toi o i lipofl evenveel voedinïfswaarde al 6 Kilo best rundvlcea h of l O 2i H i icroii Tro imi uordt in het lichaam onmidd lyit tot spiorweefeel en bloed oniEfrt i zonder yct ic vormen Tropen heeft by gei egcld gebtuilf eeue beduidende tocu iruc ui kniciitcii tt n rovoige zoowel by seüonden als by zieken en kan aan alle Bpyzeii idicuvoocil word zonder daarvan den smaak te bederven Door den stwnrt lasen prys van Tropen kan iedereen liet icli verschalTan TTsikr fi liaar bal ftpotbckcr drofflvtcB n II oUde iak ll f 9 Gaiera il Agenten voor Nederland en Koloniën Bot Ht filips van der I yé Iftottcrdam ADYERTENTIEN in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van A UHINKMAV ZOOM te GOUDA 2Ï2S Patent H Stollen lliti clurt Iter nvwiin Krfnlg aar arrungtuj htt Airtau ili rtfiMaittnan werihUisen yarfttthwuml Saiabat Uk kauft dahar mtara stelu m ha rfen H StoUtm Itar na ma tllraot ocfar in aaloiian Lkeithandlui n t A 7 ir v Hatêt wla nebamUluMI austiliiiitt rrMMtlitmi mi Zeugnift irrik una fraKa Warnung BaaiLtsmiuk II euug rnt Dl lii iiiji j 111 1 ü n IJl iniU Jl te GOUDA De INRICHTING wordt X 1LTeitl GEOPEND ABONNEMENTSKAARTEN zijn te verkrijgen bjj den Secretaris der Commissie Namens de Commissie A D VAN VREUMINGEN Secretaris Tegen 1 JUNI gevraagd een Dienstbode van de P 6 Adres Hotel DE ROMEIN Kattensingel Rli GÖVËNS voor KALK BAKSTBENEN en CEMENT PABRIEKSCHOORSTEENEN DROOGKELDEKS BETONWERKEN MACHINENFÜNDAMENTEN bouwt als specialiteit in alle deelen der wereld EG WUK2 Bad Koesen in Tbior DuilKhland W B B r H 1 Ilooftlprijs ev 500 000 Mit Hen liiütle liel gtiluk Ie hand l o pnjzoii zijn door don at aa oparaiiileerd Üitüoodiging tot deel ieming in de EanseD TiiQ de door den Staat Hamburg gowaarbor do grooto Gotdloterij waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark f owoiinen moeten worden ü prijZ n van dü e vee voordüol biedende Güldloterij dio volijens liet plan slechts 118 000 loten bovat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark pr a 10 000 Mark filpr a 5 001 Mark 106 pr a H 00 Marlt lOfipr a 2 000 Mark l2pr a l Of 0 Mark Ulöpr a 400 Mark f pr a 300 Mark 14 pr a 20 i Mark 36i f 2pr ft 1 Mark 9 ypr a 184 104 100 1+51 pr a7 3 4 n M totaal 51 ltO prijzen Premie v 300 OO0 Mk I pr a i 00 000 Mark pr ft 100 000 Mark priji a 76 00 ark 1 pnjö a 70 000 Mark 1 prijs II 65 01 0 iMnrk 1 prijs a fiO OOO Mark 1 pnJ3 a r li n00 ark 4pnj ft ftO nO Mtirk l priJB a 000 Mark prijs a S0 000 Mark prijz a 20 0 O Mark De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO Of stijgt in de o ki tot f r 000 U in de 3e tot f0 000 M in de Je tot 65 000 M in dü Te tot 7 000 M in de 6o tot 75 00 Mark in de 7o tot 200 000 Mark en met de prem o van 300 000 M event tot 00 01 0 M Voor de oorsto prijstrekkinff die officieel is vastgesteld kost een Rehool orijjincel lot slechts Guld 3 iO een half orii ined ot slechts Guld 1 75 eon kwart origineel lot slechts iuld O VO Do inleggelden voor do vol ïendo klassen zoowel aU de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het oflicieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer iu da loterij ontvangt onge rraagd onmiddellijk na de plaata gehad hebbende trokking de oöinieele trekkingslijst De uttbetaiiQt en verzending van do priJKün geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ijtff ledere bestelling kan man eenvoudig per postwiasel opgeven ook tegen rtmbours I T Men wende zioh dus mpt de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 24 Mei e k met Tertrouvren tot Samuel necksciicr Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitsch and GEE BETER adres voor alle soorten SCHOBNWERK alg hetNoordbrakantsch Schoen en Laarzemnapijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten SCUOEMtf KRËi voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alls reparation en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN t Zn Dit JKo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAl Ill BUB GKMEESTER en WEXHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen Dat het Primitief KOHIER der plaatselijke directe belasting op de Inkomsten in deze Gemeente voor bet diens aar 1900 door Gedepu teerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in a chrift gedurende Vijf Maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld KohiSr ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda 19 Mei 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER NATIONALE MILITfÊT Onderzoek van de Verlofgangers der MILITIE te Land BURGEMEK8ÏER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algeroeene kennis det ingevolge art 138 der Wet up de Nationale Militie van den igden Augustus i86t Staatsblad no 72 de Inspectie der Verlofgangers voor de Gemeente Gouda is bepaald op Dinsdag den 26a Juni 1900 des morgens ten 9V4 ure voor de lichtingen i8ti4 en vroegere Ï895 en 1896 en des morgens ten lo ure voor de lichtingen 1897 1898 en 1899 op de Stads Timmerweri aan de Turf markt alhier Daaraan behooren deel te nemen al de Verlofgangers dW Militie te Laad die voor den in April 11 in he genot gesteld zijn van onbepaald verlof ongeacht de lichting of de Gemeente waartoe zij behooren j alleen zijn hiervan uitgezonderd de verlofgangers die in de maand Juni e k in werkelijken diepst moeten komen Voorts iforden de Verlofgangeri opmerkzaam gemaakt a dat zij volgens ar 140 der genoemde Wet ter Inspectie behooren te verschijnen in Uniform kl4M en voorzien van de Kleeding en Uitrustingstukken hun bij het vertrek met verlof medegegeven en van hunne Zakboekjes met Verlotpassen b pat zij volgens art 130 der Wet wordengeacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende don tijd dien het bedoeld onderzoekduurt maar in het algemeen wanneer zij in Uniform zijn gekleed zoodat zij die ongeregeldhedenplegen of zich aan misdreven schuldig maken bijhet gaan naar dé plaats voor het onderzoek bestemd gedurende het onderzoek en bij het naarhuis keeren te dier zake zullen worden gestraftvolgens het Crimineel Wetboek en het Reglementvan Krijgstucht voor het Krijgsvolk te Lande bIJ genoei d art 13 toepasselijk verklaard FElllltLt 0 M H RTSTOCHI NaAr het Fransoh 3 Zondar de oagw voor baar neer te staan vervolgde hiji Het treft toevallig dat ik juist nog in tijds bier ben em uw vraag te kunnen beantwoorden Qij dacht immen aan mij Q m keek hem verontwaardigd aan en antWowdde kortaf Aan u iReen n het allerminst niet Dat ift jammer Eii wat komt gij hier zoeken vroeg Clara op dcDKelfden toon De hertog de Bligny kwam een paar schreden ittéorbJI en antwooidde Natuurlijk niemand anders dan u Met welk doel vMet het doel eess openhartig roet u te kunnen s kca Gg hebt mij s xak piet vriendelijlf ontvangen toen ik u mijn gezelschap aanbood Ik he hoqp dat gij op dit o4igent lik beter gesteund zult zijn Heb ik npij daarin vergist Mij duol t waarde hertog dat vy elkfinder weinig bijzonders kannen te xegg n hebben vMeent gij dat waarlijk Want zie ik heb tot mijn leedwezen opgemerkt dat gij niet altes zegt wat u op het hart ligt G hebt verdriet al doet c dat hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een geneesheer of Heelmeesterdoor den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absentis volgens de Wet met arrest zal worden gestraft Goud den i9n Mei 1900 Burgemeester en Wethouders vooro emd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultenlandscb Overziclil OMciëel wordt nit Pretoria bekendgemaakt dat de gofedereerden nadat hun lagers en versterkingen rondom Mafeking hevig waren beschoten het beleg ophieven De Engelsche legermacht nit het zuiden nam daarop de plaats in bezit Het telegram van Reuter dat het ontzet van Maleking meldde werd aan Mansion House aangeplakt en meegedeeld aan de mi nisters het Lagerhuis de Koningin en den prins van Wales Enkele minuten na de aanplakking aan Mansion House vulde de menigte allo straten zingende met vlaggen zwaaiende en dolle hoera s uitstootende De algemeene vreugde die door het bericht werd veroorzaakt is niet te beschrijven Roberts seint uit Kroonstad Methuen is gisteren Hoopstad binnengetrokken De generaals Dupreez en Daniels met veertig man gaven zich over Cavalerie onder bevel van Broadwood bezette gisteren Lindley na gering verzet Steyn was er niet Zön ambtenaren hadden Lindley Zondag verlaten Hutton s bereden infanterie overrompelde gisteren 50 kilometer ten noordwesten van Kroonstad commandant Botha met veldkornet Gassen vjl man van de Johannesburgsche politie en zeventien Boeren en nam ze gevangen Wjj leden daarbij K ö verliezen Bulier meldt dat verscheiden boeren in Natal hun wapenen ingeleverd hebben Naar olftcieel gemeld wordt zegt Bnller in ziJn bericht omtrent de bezetting van Newcastle dat van de 7000 Boeren die voor de Engelschen uit vluchten omstreeks duizend naar het schijnt naar Wakkerstroora zijn gegitan andere afdeelingen naar den Oranje Vrijstaat en de overigen die Bnller een bandeloozen troep noemt naar Langesnek waar zj voornemens zi n de Engelschen tegenstand te bieden Roberts ligt nog stil in Kroonstad maar niet lang zal zoo zegt men de rust meer duren Zullen de Boeren hem opwachten gij ook alle moeite om dit te verbergen Clara haalde minachtend de schouders op en zeid irik kan niet vinden dat gij in scherpzinnigheid zijt vooruitgegaan daar gij onophoudelijk op hetzelfde denkbeeld terugkomt met een vasthoudendheid waarmede roen waarlijk medelijden zou krijgen Stel u toch eindelijk voor goed gerust Ik heb geen verdriet en gij kunt toch niet van mij verlangen dat ik het zal krijgen alleen om u genoegen te doen Gelukkig antwoordde Gaston met een zucht alsot deze verzekering hem een pak van het hart nam f Niets ktfn mij aangenamer sijn dan de zekerheid dat ik mij vergiste Ik had anders op grond an hetgeen ik zag geheel andere gevolgtrekkingen gemaakt maar het zal wel zijn zooals gij zegt dat ik mijne vroegere scherpzinnigheid heb Terloren Heden morgen nog meende ik op te merken dat gij buitengewoon gejaagd en onrustig waart Gij hadt geen lust om ileel te nemen aan de jachtpartij die toch voor dames zoo aan naam is Gij hebt uwen echtgenoot nauwlettend in het oog gehouden WeUiu vroeg Clara toen d Bligny even ophield jfWat zal ik u zeggen vervolgde deze Mijnheer Derblay scheen zich lot mijne groote ver baziug niet veel aan u Ie laten gelegen liggen Hij had al zijne Aandacht gewijd aan Je hertogin Én gij had t volstrekt niet het uiterlijk van met rijn giüanterie ingenomen te zijp Integenfleel ik zag uwe oogen fonkelen van toorn en misnoegen I II i J I U 1 1 Ml aan de Vaal P Volgens de Standard heeft een krijgsgevangen officier van de Transvaalsche artillerie verklaard dat aan déze zijde van Pretoria geen ernstige tegenstand zou worden geboden daar Vereeniging aan de Vaalrivier onverdedigbaar is Central News is het daar echter niet mee eens maar meldt dat de vasie stelling waar de Boeren stand zullen houden Klipriviersberg is een zeer sterke reeks kopjes ten noorden van de Vaal Op tien m zuideljk van Johannesbnrg zonden de Boeren eveneens bezig zün sterke stellingen in te richten met name Elandsfontein Junction wordt met ijzerdraadversperringen krachtig versterkt De Times verneemt uit Peking dat ten gevolge van twee overeenkomsten die met de regeering van Korea gesloten zgn op den 30en Maart Rusland het uitsluitend recht verkregen heeft zich in de haven van Abasampbo te vestigen on dat Japan wordt uitgesloten dergelijke voordeden aldaar te verkrijgen en op alle aangrenzende punten welke van strategisch belang zju Dit bericht is allerbelangrijkst De haven van Masampho ligt op de Zuidoostkust van Korea recht tegenover de Noordwostkust van Japan on zoo dicht mogelijk daarbij Het punt 15 itt do eerste plaats van groot gewiclit voor Rusland als station op den scheepvaartweg tusschen Wladiwostock en Port Arthur maar bovendien is het voof Japan wat Antwerpen in den tijd van Napoleon voor Engeland werd genoemd een pistool op de borst Het ligt op ongeveer 200 K M varens van Simonoseki een afstand zooals b v van Harwich naar Rotterdam en op wat meer dan 250 K M van Nagasaki Men kan gerust zeggen dat dit de belangrijkste overwinning is welke de onvergelijkelijk handige Bussische diplomatie in de laatste jaren heeft behaald Korea was na den Ohineesch Japanschen oorlog de twistappel tusschen Rusland en Japan beiden wedijverden daar om de hegemonie Het was een wip nu eens was Rusland dan weer Japan boves Dat Rusland nu deze beslissende overwinning heeft behaald lykt er op te duiden dat Japan s invloed voorgoed is vernietigd Immers de bijkomende bepaling dat Japan uitgesloten zal zön van het verkrijgen van dergelijke rechten op eenig punt van strategische waarde in den omtrek maakt de nederlaag voor Japan juist zoo smadelijk Z66 zelfs dat men zich gaat afvragen Kan Japan zulk een overeenkomst anders En waar blijft nu uwe gevolgtrekking vroeg Clara met onverstoorbare koelheid Die gevolgtrekking ligt voor de hand Uwe gelukkige verstandhouding met uwen echtgenoot waarvan gij zoo hoog opgeeft schijnt my toe in werkelijkheid niet te bestaan Hij waardeert blijkbaar niet den schat dien het toeval of liever myn noodlot in zijne lianden heeft gespeeld Ik herinner mij opnieuw uwe zonderlinge houding op den vond van uw huwelijk Ik heb gelet op uwe beurtelingsche uitingen van toorn en droetheid Dit alles te zamen genomen ben ik tot de overtuiging gekomen dat gij geenszms zoo gelukkig zijt als gij verdient te worden Gaston de Bligny had den vinger op de wond gelegd zonder zich te bekommeren om al de verweermiddelen waarmee Clara zich zorgvuldig had omringd Zij wilde zich echter tot het uiterste blijven verdedigen en in geen geval hare zwak heid erkennen Al haren moed verzamelende hervatte zij op bitteren toon En in die veronderstelling hebt gij wellicht gemeend dat nu het geschikte oogenblik gekomen IS om mij met uwe vriendschapsbeluigingen te vertrooBtenf De Bligny vond het gevaarlijk nu reeds het terrein tte betreden waartoe Clara s fiere uitdaging hem min of meer in de noodzakelijkheid bracht Hij zou zijne zaak benadeel n door al te spoedig met de waarheid voor den dag te komen Hij verandprde daarom eensklaps van toon en na zijn luchtige scherts van zooeven le dc hy nu en uitdrukking van diepe meewarigheid in sijne stem toen hij antwoordde vnfvm wnMm RPVMii OTVHK MPWWP opvatten dan als een vijandige daad f Wanneer het Times bericht juist is lijkt ons de toestand in het verre Oosten In allen geval gespannen Japan kan thans nog iets uitrichten tegen Rusland In een belangwekkenden brief uit Yokohama aan De Locomotief werd onlangs uiteengezet dat de Japanscbe marine thans nog verreweg de meerdere is van de Bussische in de OostAziatische wateren Over eenigo jaren als de Russische marine zal z o versterkt tal zulks niet meer het geval ziJn Er is dus wel iets voor te zeggen dat Japan nu het nog eenige kans heeft zgn positie tegenover Rusland tracht te behouden Maar zal het tegenover de ontzaglijke troepenmassa s van Rusland iets kunnen doen terwijl Engeland thans buiten staat is het te helpen f Want de Russiscke kolos kan alleen teland worden aangetast Verspreide Berichten Frankbijk Het weder is de Tentoonstelling te Parijs in zooverre gunstig dat het droog en helder is maar het is er met den noordenwind zeer koud Het aantal bezoekers blijft con stant zoodat er alle reden tot tevredenheid is omtrent het succes De prijs van de toegangsbiljetten Is echter dalend men kan die op de boulevards koopen voor 55 centimes De politie is ijverig in touw om een individu op te sporen dat gewerkt heeft nabij de plek waar de brand in het waterpaleis ontstond en sedert ia verdwenen Het is iemand die bekend stond als anarchist De afdeeling voor vuurwerken is gisteren geopend er zijn historische stukken van groote waarde onder de inzendingen De koning van Zweden en Noorwegen heeft ziJn bezoek aangekondi en hij wordt in het begin van Juni verwacht omtrent den jnisten datum kon men aan de ambassade nog geen inlichtingen geven Weder doet het gerucht de ronde dat de Duitsche keizer of anders prins Heinrich met een eskader Hftvre zal aandoen maar aan de ministeriën verklaart men dat de Eransche regeering nog niet gepolst is of een dergelijk bezoek aangenaam zou zgn EnaEUHD Eindelijk heeft men eene ontzettingsmacht naar Coemassie afgezonden en wel 350 man zoodift weldra een bloedig gevecht te verwachten is vijftig man heeft men van de voorbanden macht afgezonderd ter bewaking te Prachi van de goudmijnen Gij beoordeelt mij verkeerd Clara Geloof toch dat ik mijn uiterste best heb gedaan om elke gedachte aan u uU mijn hoofd te metten nadat ik door mijne lichtzinnigheidj uwe lietde onwaardig was geworden Toen ik op La Varenne terug kwam had ik mqzelvea reeds diets gemaakt dat ik u volkomen had vergeten Men had my gezegdj dat gy gelukkig waart on ik verheugde mij in die gedachte O dwaas die ik was I Na zooveel tegenspoed en teleurstéllitlgcn geloofde ik dat raijn hart niet meer in staat zou zijn ietj van ware liefde te gevoelen Doch weldra heb ik moeten ondervinden hoe teer ik mij had vergist Toen ik u terugzag kwamen al de oude herinneringen weer boven Met diepe smart aanschouwde ik uwe hopelooze pogingen om een geluk voor te wenden dat fti werkelijkheid uw deel niet was Want daaromtrent hebt gij misschien anderen kitn nen misleiden doch mij niet pc heb veel te duidelijk op uw gelaat gelezen wat er irf uwe ziel omgaat Een onweerstaanbare nacht trekt my tot u en ik geloof vaster dati oojt dat gij de eenige vrouw zijt die bestemd waart om eenmaal de mijne te worden I Clara had met sprakelooze verbazing deze hartstochtelijke woorden aangehoord Doch haar hart was geheel onbewogen gebleven Zij had zelfs moeite zich voor te stellen dat dez zelfde man die zulke teedev taal deed hooren eenmaal door haar bemind waij geworden met een voorbeelde loozen hart tocht H trdt iunwlgd