Goudsche Courant, maandag 21 mei 1900

i regeering de rechtbank en de provinciale bestaren worden samengesteld Er is verder bepaald dat ook vereenigingeu en stichtingen de voogdyschap kunnen alwgzen Over het amendement Lilcasse en Loeff om aanneming dervoogdy door de gehuwde vrouw afhankeiyk te maken van de toestemming barer echtgenoote staakten de stemmen 29 tegen 29 Dinsdag overstemming Op voorstel van den Voorzitter besluit de Kamer althans a s Dinsdag te bestemmen voor de behandeling der geweren wat Omtrent de a in de orde stelling van het ontwerp tot toelating van Zuid Afrikaansche studenten op de Universiteiten zal de Voorzitter zoo spoedie mogelijk een vooi stel doen Op een opmerking van den heer Drncker die het spoedeismende van dit ontwerp betoogt antwoordlede Voorzitter dat het uitstel Keen vertraging voor behandeling in de 5ers e Kamer zpj opleveren ijVrydag na Hdmelvaartdag geen vergade tin tegenspraak m t een bericht als zodden de Koninginnen 5 Juni op Soestdyk arriveeren meldt men ons uit Baarn dat ten pa Siankojfist nog niet officieel Xeidt Bg den gemeenteraad mn komen een voorstel van Bar on Wetl opricUtihg van een stedelyk abattoir oj Raamland aan den Mar tingel De k f 4Qp 0OO te vi i4e worden goi aami geldleening É tri in van Wp atui deii gedn tend9 de maande Maart en April niet de yoljjfnde geschenken verrykt Voor ae Diorj aa hoentje Gallimilk chloijjpei D Kwaiites te Kdam ten C ï van Steensel vaii de iKontoyk oL Arti Magi tra epn Wator0 Van den hefrj i to van aen hee a te Al tmaari vyf EflstVogels Amadisa drypyora van meviï Meyboom aldaar een 8perwer Accipite nisus van den heer Joan P M van gseiï te Haarlem een bastaard van Boschfaisanl Phasianus colchicup en EeeVe s faisant Ph fe reevesii van den heer L B van Stolk te ï Scheveningen een Meerkoet Folica atra van den heer J Blooker te Soesterberg een Kerkuii Strix flammea van den heerH A Koert Hembrag by Zaandam een dito van den teer Jau de Vries Zn te ScharwoBde een dito ven den heer A Dreuh te Niewerbrughen j vier Groene Zee Schildpadden Chelonne vicidis van den beer D Haasnoot aldaar twee dito van den heer H J van der Groot aldaar een wilde Tortelduif Turtnr auvitus van den heer G Lantzendorffer aldaar een loodkuif Kakatoe Cacatua noluccensis van den heer L Schroder aldaar een Witte Mol Tulpa europaea v alba van den heer J Hofman aldaar een Waterrat Aramus aqnaticus van den beer C Langendoen alda ir een dito van den heer K Groot Hz te N Niedorp een Torenvalk Tinmnculus alandarius van mevr Th van Hoytema te Hilversum zeven Eostvogels Amadisa dryzivora twee Gele Wevers Ploeens philippinns een Vink Tringula roelebs en een Ortolaan Oitrinella hortulana van den heer A F G Gartens aldaar en Zomerdlenst 1900 Aangevangen I Mei TUd vai Greeiwicb ROTTXKDAUtim veru E d 18 88 18 68 1 97 8 86 8 86 8 48 4 89 4 64 98 8 16 8e 7 48 8 14 8 17 1 88 4 10 09 10 18 10 40 tl 7 84 J 10 1 1 10 a 6 11 8 81 a 10 80 1 17 6 18 8 41 J 10 87 1 88 8 46 8 6 4 03 6 87 6 4 8 80 7 47 8 07 8 9 8 68 Si 10 80 10 46 ll tt r 1 8 f v f 6 10 f K K t t 8 46 tv t 11 48 y M tO irf6 80v HP ir p M t f o 11 46 GODDA11 88 18 18 10 60 11 08 11 18 11 80 11 89 Zuivere BORDtAUX WIJNEN 11 60 18 84 18 44 Ura Ie m kUw K tl buWUlm Op d tnian m Zoua 6 Mund n Di id g iug li tetobüirtln i mfajgl te n JnUn mAlpro B H lUid A Sp L B 1 i ppl aMt t wji gflUDA tIm nm i 18 8 11 81 11 46 18 10 SLOTEMAKER Sc Co BOTTIEDAH9 46 9 68 6 86 10 1 10 88 10 88 10 48 10 49 Delftsche SlaOlie 11 68 1 0 18 81 1 8 1 7 8 7 4 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 i AllMn 1 I 8 Uu ta l td ItaalUtirf d 1 k M p ta d w rto B a ll a t ipo l ppl m tb il d C to W III BOUD A Dl 10 19 10 6911 88 18 1 18 86 18 68 1 68 8 88 8 46 11 11 I IO I 11 88 1 81 I 11 88 l 10 46 11 41 18 08 18 46 18 86 1 40 S SO 8 66 4 16 8 01 8 29 9 17 9 68 S 18 8 84 SB E E 8 48 8 6 1 44 11 1 tOoedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als bnitoii de stad mat guloten wagen A GRAVESTEIJN Bleekerssingel a87 Alle ifordt tegen Trnnaport mhaae verxekerd Ha 6 8 6 04 7 08 7 16 7 8 8 8 8 66 9 08 44 10 11 11 86 11 86 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 J0 6 88 6 88 7 41 7 66 8 18 9 4810 86 Zo t m 6 68 y S Z IS i Z Z Z 8 01 6 1 64 10 14 S 14 11 Ti 7T8 M7 9 8 = 9 88 9 80 10 11 lO i 11 66 18 0 18 84 8 18 8 09 8 87 4 87 4 47 6 18 6 4 7 06 8 09 1 98 8 46 0 85 10 6 1 rf Hwmoiuk tnin dlMn 1 ea 8 Umm eltn brtalu e O U l A A tlsflBDAU tIib tva iDU l 9 8 11 8 8i 38 111 86 lO O 18 08 1 88 8 46 8 88 t 48 6 16 8 48 61 0 1 10 87 10 66 11 07 4mat W 8 01 8 68 88 10 10 11 00 18 48 18 67 8 0 8 86 4 16 4 67 6 86 8 449 86 10 8i 1 0811 47 18 00 AmakC 8 JU 9 13 9 87 10 86 11 841 08 1 10 8 848 86 Ut II 6 60 9 S8 10 60 11 16 18 08 18 16 O L B A 1 r R B C H I TiM v m 101 10 6 18 00 18 87 8 16 8 18 4 88 6 68 6 3 7 10 8 S 10 87 11 07 11 1 8 88 86 l l 51 1184 8 40 8 6 11 7 S8 8 48 U 0110 49 1M7 18 88 1 09 8 0 8 4 1 6 04 6 80 7 00 7 64 1 88 11 4 Anilseplisehe Tandpoedcr en Anll epll§eli Mondtluctuur tion E ÜASSDTO Tandart te Gouda OVERAL VERKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda 8 81 7 16 69 6 9 18 S1 11 1118 81 1 6 8 S 8 10 8 84 4 41 8 81 7 09 8 10 84 W 6 84 6 47 T 80 8 18 8 4 80 9 46 11 80 18 48 1 06 8 tE 8 81 8 4 6 01 6 88 7 86 8 86 9 40 10 08 7 0 7 81 8 18 07 9 8 10 18 10 84 18 611 88 1 68 8 18 4 18 4 84 6 47 7 64 8 0 9 18 10 87 11 88 6 18 6 68 7 47 8 41 9 80 10 10 10 86 11 88 18 08 1 6 8 08 8 80 4 08 4 48 6 8 6 63 7 00 68 9 00 S5 10 06 10 6 07 41 8 09 9 87 10 88 11 66 18 87 4 8 7 84 9 8 11 07 I 6 48 r 08 7 84 8 80 9 14 9 66 10 64 11 87 18 11 18 61 8 8 8 40 8 66 4 6 i 40 18 7 81 7 4 S 8 41 10 07 10 88 11 88 Uit Sisila Is baricbt ontTtngeit dat rnime garen inkomen onder andere van den koning van Siam maar dat de nood onbeacbryfelijk is zoodat alleen voldoende bnlp te verwachten is indien de regeeriilg in bet moederland een crediet wilde toestaan I De jongste zoou vai den hertog van Yorkis eergisteren te Windsor in tegenwoordigheid van de geheele amilie en prins Albrechtvan Praisen gedoopt De aartshertog Ferdinand Karel heeft aan den jeugdigen koning de versierselen van de St Stephanasorde orde ovfcrhaudigd De regeering heelt aai Triest order gegeven on zonder in het oog te ld men het er voor houdt teeren van de moeilgklg regeering is tegenover volkiug om voor zgne za maken Ti den consal te Don Oarlos byjen honden daar d t htj z l profliden waaïm de opgewonden bekk propftganda te leizdl de datum van e bek d is 4 BIlSTNENLAND SUAAU STATEN GEI Ttr K B n K Zitting M il op Ihgekomett een Btsofmerp verbiedende de vervaardiging v n iffiosphorlatilerb en regeling van it vervoeren o invoei en d rvan By do vo i tzetting vanlue beïandoling der wetten omtrent de ndeiiyk macht drongDr Knyper vooral in t pelang der minder OBtwikkeldeni aan op een witarborg tegenontheffing Uttj d ouderiyke m cht tegen den wil van dsSlAfei soon B gebreke di t rvanzou ontt fffll gelgk taan met ontzettbu vandaar z p yporètel geen outhefflng l tenzgdaarin oooi iJuitdrnkkeiyke verklaring wordt bomst 11 Maar hiertegenover vreesde de Commissie van het eischen eener wilsverklaring het tegenhondeif oei er soms dringend noodgakelyke onlhefiing en de Minister weesfip de zonderlinge gevolgen van dien eisc i wat Dr Kuyper verklaarde nlt s Min voorstelling van een deel van t volk als idioten Het amendement Kuyper werd verw oi pen met 83 tegen 31 stemmen De ambtshalve ontheffing der vroUw na ontzetting van den niaa die de hegren Lucasse en Loeö voorstelden te doen vervallen is met 38 tegen 21 stemmen gehandhaafd na een betoog van den Minister ondersteund door den heer Veegens dat de ambtshalve ontzetting noodig is in het belang der kinderen Met 83 tegen 28 stemmen werd echter op voorstel der Commissie verzet togen die ambtshalve ontzetting toegelaten Op voorstel der lieeren Loeff en Lucasse is bepaald dat ook derden herstel in de ouderiyke macht kunnen verzoeken ol vorderen De regeling van de nitkeering aan kinderen van ontzette onder is onveranderd vastgesteld De minister nam het voorstel van den heer Sraeenge en 8 ledeB over om nieorvoogdyraden in te stellen dan een in iqdere arrondissements hooldplaats Zy zullen door de Directe Spoorwegverbindingen net GODDA 10 Z 9 8S t 9 19 9 67 10 86 7 86 8 81 8 88 40 8 60 8 67 8 C 6 68 7 11 door 7 18 7 88 7 S6 0 86 7 44 Qouda Moordrsoht 3f S lo l8 10 08 ifieuwerkerk 10 0 11 10 11 86 Kottenlam M BotterdunD F Bottsidam B ir 7 18 Botterdam Beun Rotterdam D F ilotterdain M Oapelle Hlenwerkerk ICoordreoht Boida 7 08 7 48 t a 9 1S 5 9 47 4 48 4 68 6 01 6 11 6 17 6 80 8 07 6 41 6 61 0 04 10 88 7 88 Ooudt 7 18 87 8 41 0 10 10 00 leveik Moeto 7 88 8 8 BoataniiMivZeg 7 89 9 U8 Toatlnirg 7 68 9 14 t t t Hagb 7 68 9 08 19 9 87 9 48 10 88 J 8 80 0 84 6 86 6 48 6 08 7 t4 ionda OudeT Woard Utiwhi 7 46 S V 9 07 Jis 8 181 68 8 10 14 Utraolit Woerdea üudea Gouda 8 64 8 09 9 08 een Grasslang Tropidonotat natrix van den heer P Br Mol aldaar Voor het Aquarium twee grondels Gobins flaviaüns van mej C J Boclem te Utrecht een Snoek Esflk Incins van der joagenh J W Fleur aldm een Zalm Salmö salar en zes Baar ttJ Pbrca flnviatilis van den heer W Geys Tildaar en twaalf Watersalamanders Molge vulgaris van den heer KI Mulder te Zwolle Voor het Zoologisch Museum een kleine verzameling conchylien van de jodgeh Snouckaert van Schanburg te Doorn eenreuzensprinkhaan Phyllophora amplipennisElvan den heer Alb de Vries te Pankalan Brandan O Knst V Sui atra een flesch met vyt visschen op alcohol van Ifen heer J F Stokvis aldaar en eene kleine collectie inlandsche en exotische Lepidoptera van dettheer M van Vollenhoven te Drieberg n t Voor het Musenm Fauna Neerlandica een Hermeiyn Mustela eriminla van den iheer D P Hunbert Regt te Hurwenen Voor het Falaeontologisch Museum eenige fossrelen uit Limbnrg en Zeeland van den heer K H Aalbers te Arnhem Voor het Ethnographisch Museum eencollier van roode Miereieren van deNegeriinen in Zuid Afrika van jnej J M Tockenste Amsterdam i Voor de Tuinen veertig Cineraria s van da hb D J Tors en Zonen te Aalsmeer ONRUSTBARENOEN TOESTAé Herhaalde malen liebben wy reeds op d e eUdq plaatsjdo wondervol genezingen erineld vin ho p6looze g evailfl a f Zoo fcchrylt ons d Heé C BerghMf te OitbniZermeeiIen proy Groningen S In de maand Janijir lffl4 werd ik Soi dejtoen vreeselflk hoerpchende influenza flingeihst t zat me hootdzakllok in de bSist Waf ben ik wat gen ei glweest eni koflljk myn werk weder veWcht n maar de njn in e borst en het hoestdn zgn steeds gebleven Myn lichaam was Mo verzwakt dit ik my na t geringste weit Vreeselflk vermoeid gevoelde Hoewel hst eten my goed bekwam mocht zulks niets baten myne krachten kwamen niet terug Met de zomer ging h t beter maar met de herfst kwam de griep weder terne Vreeseiyk hoesten en myn lichaam wasitotaal gesloopt Het leven was my een laai Ik wilde werken maar ik kon niet Zap ging het voort tot vel leden jaar herfst wj laze i veel over de Pink Pillen van Dr V jlliams én begon ik 4e behandeling Beeds bg het gebruik van hei tweede doosje bemerkte ik al verandering de pgn in de borst was verdwenen Daarna heb ik nog eenige doosjes gebruikt en nu weet ik niet hoe of het is ik heb nergens geen last van t is net of ik een nieuw leven ben ingetreden De krachten zyn nog niet geheel terug gekomen maar ik ben vaal sterker als voor 4 maanden Ik ben nu zoo opgeruimd en vol levensmoed zoo gezond als een visch en met pleizier verricht ik myne werkzaambeden 1 66 8 04 1 86 8 84 4S 48 1 8 8 08 09 8 4 18 4 84 4 44 4 61 6 1 6 07 3 48 4 08 N H A A e nM TUU 4 19 4 60 6 86 48 6 08 f 6 18 6 97 4 4 6 81 6 66 16 6 18 7 89 46 7 67 il Aan de Pink Pillen heb ik rajjne gezondheid te danken an het spyt me zeer dat ik ze niet eerder heb besteld Ik raad ze au alle lyders van influenza aan en U kunt van myn schreven vrgeiyk gebruik maken Ons dunkt dat bg zulke vOrklftriugen wg niets meer hebben by te voegen Prgs f 1 76 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar by J H I 8ijabii i Steiger 27 Rotterdam hoofd depothonder voor NederInnd en apotheken Franco toezending tegen postwissel I Ook echt verkrggbaar voor Oonda en omstreken by Womf Cb Wesfliaven 198 Daar het doel dezer geneeswgzb is de hernieuwing van hot bloed en de versterkingder spieren strekt hare werking ch op veleziekten uit bloedarmoede rhenmatiek heup jicht zannwpyn verlamming ru germergS ziekte St Vitus d ns hooidpyn zeiiuwachtighaid klieren enz De Pink Pillen hergavende schoone kleuren aan dê bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben i eene werkdadigo handeling op alle ziekten veroorzaakt door liaharaeiyke en geestelijke overspanning on door buiten l sporigheden J AbVEBTENTlEW öiieUw JACOBUS A THÖENèS TRIJNTJE A VA ES die I ook natuens wederzydsche hafteiyken dank betuigen voor bewyzen v n belangstelling Familii da vele BOHB jiB 19 Mei 1900 I Voor de vele bewgzen van deelne 1 imiug ondervoi iden by het overlgdan van on ett Vader Behuwd en Grootvadpr be i tqji en wy langS dezen weg onzen barter Ï ken dank Hj S TEAVEH jJ VAS DEK LAAE I Stbatxb j D C W VAK DB LAAE G DEMMERS StBAVI1I A DEMMERS Bg deze betuigen wg onzen innigen dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden tydens de ziekte en by het overiyden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader Wed W HOENESI Wkilahd I J C HOENlS GoüDA 19 Mei 1900 Bleellac cvsutex bg WOLf ff Co 1 9 18 i r 8 48 10 84 sr w 9 4 8 na 10 08 f f 7 86 6 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 06 87 7 06 7 69 8 8 8 8 8 48 8 61 7 08 10 18 10 88 10 48 11 8 10 08 10 17 0 8 0 84 10 48 10 64 11 11 11 67 WESTHAVEN 198 qj OD fe $ I c feC OPENBARE VERKOOPING te 50Ur3A ten overstaan van dan Notaris G C FORTUIJN DEOOGLEEVER op WOENSDAG 30 MEI 1900 des morgens te elf uren fc het Hotel bE ZALM aan do Markt van 10 enkele jaren geleden goed gebouwde en g ed onderhouden Wm II EBTEN waarvan 6 in de Haarenkade tVgk P no 617 tot 522 Allen verh nrd by de week en wel no 622 zgnde aen WliHHKI HUIS voor l 2 4P en de overigen elk voor 1 1 0 En 4 in de Lange Korte Akkeren Wgk P no 682 tot 586 Allen by de week verhuurd no 582 voor l 1 60 en de overigen elk voor l 1 60 De parceelen zgn te bezichtigen 25 28 en 29 Mei van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gouda Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG U JUNI 1900 s voormiddag 11 uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt uldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Kotaris VAN No 1 Bfeu goed onderhouden vun vele gemakken voorzien WIEEl EN WOONEÜIS aan do Naajerstraat ta Gouda wgk H Nr 26 Kadaster Sectie B Nrs 1169 en 1170 groot 79 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1900 En No 2 Een HULS en KKF in de Vischstecg te Gouda wyk I Nr 185 Kadaster Sectie B Nr 1890 groot 19 Centiaren Veihuurd per week met inbegrip der waterleiding voor f 1 06 De percealen zgn te bezichten 7 en 8 Juni 1900 van 10 tot 2 uur en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd De Heer A C dï FRENNE Sigarenfabriekant te Kampen bericht by deze aan zgne geachte clientèle te Gouda en Omstrekeh dat van al 7 APRIL als vertegenwoordiger in de plaats van den Heer C A 8CB0TBOBOU is opgetreden de Hear C HOO EITBOOM Hg beveelt zgn vertegenwooidiger beleefd bg zyne clientèle aan A C DI FIIKWK Sigarenfabriokant ONTVANGEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE ALBOID vemikkeld brittannia metaal Kristal met nikkel gemonteerd Presenteerbladen enz Ameril Gaskookstellen met 1 20 M renkelooze slang k f 1 40 r P SUUS TIENDEWBG69 g f E q si Paln Expeller Dutis JUK wordt dit mid 1 wSi pqiutiUMida Mwrqvuig uB vead t g D Bhtuuttiat Jich t YTkoiMÜ md p n in dan fi ml nif u Dtt bê l yy l prpefda 0 hEmSI W Idl ïr di Dtd n 2S J k dan TMTtrouwen Man ett op hat labnakunark i ijtkar AdHii5 7Sc aaM o d6fl ÏQ da maeste apothekaa Te Amstardam bg Uloth C3e ban Tin TujrU on Saadeis R til l iHfl rttfrtrein TXSICOT Oodergoederen lEEEËTpÏNTiLraS zonder Beennaad en scbuine Sluiting van f f 93 ar Lappen Tricot om te verstellen De ecMe Jager IXormaal Wollen Oiidersoedercii Schenk Zn H riMinUKMA S COIFFEUR DUBBELE BUURT Beveelt zich aan tot het maken van alle soorten Haarwerken SALON voor Haarknippen en Scheeren Abonnementen zeer billgk Teleplioonnet Gouda Gereedgekomen aansluitingen Teleph No 107 Knuttel H Itleekerssingol 321 108 Both J N Stalhouder Dubbele Bnnrt Wgk B No 3 109 Schoemaker Zoon Rozenkweekers Aanbaveland 1 bg Korte Akkeren wgk P No 292o Op f C Met verkregen f 04 aansluitingen Het Ruimst gesorteerde Magazgn van Eeeren Kode artikelea is éo óffietme WnHef MARKT A 70 ONTVANGEN een nianwe Zending Heereii Dassen Strikken en Zelfstrikkers Nieuwste patronen en modellen lage prgzen Aanbevelend C A B BAMTZIHGER BIERHALLE I HIIJBRKCHT voorheen J H ROOOE BIERHANDEL InlJUeaMtriNhi TtplahohtUg Zeugstraat i 85 ü O U ü A Limonadefabriek DE CASCADE Depot der Société Générale des Eani de Vie de Cognac Depot der Niedermendigor KolensSure Gesellschaft KAASHANDEL Levarln per stuk aan partioulteren PRIMA KWALETEITEN RINGOVENS voor KALK BAKSTEENEN en CEMENT FABRIEKSCHOORSTEENEN DROOGKELDERS BETONWERKEN MACHINENPUNDAMENTEN bouwt als specialiteit in allo doelen der wereld EG WIJltZ Bad Koesan in Thier DitütdUand Alcoholvrije Likeur in prachtige witte flacons als Aardbeij Framboos Sinaasappel Citroen en Manderijn ao CKNI PKH FLikClO f KWAST in 5 soorten als boven 00 Cent per witteliter flasch by J VA OIJE Kleiwjs h 2 Gtudt f