Goudsche Courant, maandag 21 mei 1900

0 No 8801 Telffuiiu s o ta Df Jitgave dezei Courant geschied dagelijks inet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pep drie maanden is 1 25 iraneo perpost 70 Afzonderlijke Noinmers VfJF CEJNTEN SidAREX WjjgÊÊ VRAAGT steeds de Nigfaren uit de Sig arenfabriek IIEXIGO van J fi E iALTO W r te OlJDA De prijzen zijn scherp concurreerend en het fabrikaat munt boven ieder ander uil Aafi hetzelfde adres kunnen BEKWAAIE IIA DVi ERKËR8 gpeplaatst w rden GOUDA 398te Jaargmig Maandag 21 Mëi 190 i JMieuws eh Advertentieblad voor Gouda n Omstreken Tclefoaii Ho Ml A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters ïrorden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad1 ertentiën tot 1 uur des inidtl Grootste Sortecring in D4Mi 8 OVËRHE DEN van Katoen Satinet en Zijde DAMRS OlXDEHUOKKEIV van Lnj tre Moiré ep Ziple COSTIJMK HOKfeEiN il Zwait en gekleuid Keuszendingen naar buiten de stad worden Franco geleyerd aoo t n tan 09S u s aen De SCHOE Ei MAGAZIJl Ël DË ROODË LAARS m DË GOËDKOOPË WINKEL zija beslist de grootste de goedkoopste en meest gesorteerde van GOUDA en Omstreken Alzoo in ieders lielang Hoop men in deze Magazijnen war ZIE EX L A a E m l IA ZOMEVKl Kleiweg hoek Turfmarkt Ken biedehel geluk ie hand De priJBön lyn door dea ts i g0 artuid 8ix Hoofilpr s nituoodlginK tot leeluenung ia de Kanseo TWi de door dea Staat Hamburg gewaarborgde groote Qeldlotery waarin zekar 11 MilUeaa 349 325 Hark KewoDasD moetou worden De prijsen van dexe teel TOordeel biedeado üeldloterij die Tolgens het plsD llealits 1 ia 000 loten bevat t de rolgeade He hoogste piSs ia eventueel 500 000 Mark Premie 30M00 Mk 1 pr 800 001 Mark 1 pr a 100 000 Mark S prMi a76 iOO Mark l pi s a 70 0Ü4 Mark 1 pnji a eG i IiO Mark 1 priji a eo OOO Mark 1 piija a ilyVt ark Sfr z a 6n 0 Mark l pnji a in 000 Mark pr a a 30 000 Mark pr a 10 1 O M rk AANBEVELEND Lan e Tiendeweg Bi 71 19 HU de SCHUUNMi K zal het Uw werk verlichteo Siuiverszeep is eu blg t onoYortroUen Een stakjeweegt 126 ör en kost 5 et = 25 Gr voor 1 cent aij gebruik v Stuiverszeep Stuivérszeep poeder eu Sultanepoeder na klaar zp als gti ital üw werk 1 begonnen zgt Zendt üw strookjes T66r SlMeia s Naamlooze Vennootschap VEREEMDE ZEEPFABRIEKEN Bot te 4am Uookt steeds MAGNETO beste 2 ets Sigaar Lv £ O z O 3 ets Sigaar HiMüc knakmodel Uandtcerk Alteen verkrggbaar in het 8I3ABENMAGAZIJN Korte Tiendeweg 2 van Wijngaarden ÖODBA IlDirak VM rBMNKMANTzn Magazijn DE TOEROMST Horte Tiendeweg U 9 Speciaal ad voor Ceconfectioneerde Q oederen OPNIEUW ONTVANGEN EEN GROOTE SOETEEEING leeren Dassen Strilges en Zelfstrikkers Laagste prijzen a Contant j uQmpaiy 1 55 a wicr3NrH iT3DEL i £iiNr ET a 9 a f o t B o Kort OTerzicbt onzer Früiooarant SHEERIES Pal en Gold Dry van af 1 16 60 per 12 Bess 12 12 flesch EOODB en WITTE POKTWIJNEN 15 u s V II it © 2 MADERA S droog en zoet 18 VEBMODTH U Turin 1 60 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k i 1 76 l 2 25 1 2 75 1 B ffi f 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 2 45 Fl S P i Fl P Ank IJSTEAC J es Nto t 27 75 CHATEAU VALEOSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 86 St EMILION 1894 1 42 2 PAUILLAO 1893 1 25 53 I GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 a SAÜTEENE 1 42 s 9 5 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesBcben zijn in de prjjzen begrepen en worden i 3 ets per stuk temgge BS el e hoereelheid verkrijgbaar bj De firma T CREUAJI C Qndaf n pr a 10 000 Mark 6 pr a t OOOMarklOlpr VOO Mark 808 pr a 0O0 arit Sltpr a 1 000 MarkIHSpta lOOMwk49pr OOM k 140 pr a 20 i MarkSOVMpr a l i Mark n tpr a lU 104 100 Ï461 pr a78 46 21 Mtotaal 5U U0 prezen De Hoofdprij in de Ie klawa badraait MarkMiOf tijgt in de Se kl lot tn OOOTj inde 3e tot 0 000 M in de 4e tot 000 M iSKd e tot TVjOOO M in de ee tot 71 00 Mwk in de 7 tot 300 000 Mark en net depr nl e an SOttOOO M event tot 100 000 M Voor de eaule piijitrekkiiif die offioieel m rtatgesteld i ii een geheel Origineel lot sleohta G ld 9 0 en hal oAHaecl lot kiM flIl lU een kwart origmeeVlO alecW Q Üt 4É0Ue ialeggelden vo fe volgende KlSfcenloowel ala da jaiate l at der prijien woi na t e even ia b t of cieele trekkingi fOog zien ran het Wapep van den Staat wdk bIu ik op aanvrage gKtfia verzend Iedere deelnemer in de loterij ontrangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad hebbende trekking de oificieele trekkinptijet I e uitbetaling en verzencUng IWk dB prijaun geachiedt door my en direkt en paompt aan de winners en onder de atrengate g iei hoading Igfr Iedere bestelling kan men eentoluËgper poatwisael opgeven ook tegen rcm ws Hg Men wende zich dus met Ait uarraag om toezending van loten voor de ippedig plaats hebbende trekking zoo apotdig mogelnk of uiterlijk tot 24 Mei e k et TflrtroDvtD tot Samuel Heckscber Seur Baolcier en Wisaellcantoor in Hambui Duitschlaad TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 19 Mei 1900 Door de afd Goada van Volksweerbaarheid door het Bestuur der WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht door do afd Gonda van de Scbutterij Kaderboiid en door zeer vele particulieren zjn medailles eerekrnizen en prijzen beschikbaar gesteld voor den Nationalen Schietwedstrp uitgeschreven door de Schietvereeniging Koningin Wilhelmina te Gouda Te Iiekkerland had een werkman werkzaam op een werf aldaar het ongeluk een stuk ijzer dat van een hoogte viel op ééu zijner voeten te krijgen waardoor een ernstig werd verwond en 5 teeuen van zijn voet werden afgekneld Per brancard werd hij huiswaarts gebracht Haastrecht Het nienw s orgel in de Hervormde kerk nit de fabriek van dea heer Witte te frtrecht is gisterenmorgen door den heer Spaanderman van Gouda onderzocht en in uitstekende orde bevonden zoodat spoedig de inwijding mag tegemoet gezien worden ScHOOKHOvsN Na gehouden aanbestedingen voor de Brouwaterleiding alhier heeft de gemeenteraad gisteren besloten te gunnen aan C P W Dessing te Gonda de gebouwen voor i 4H 550 aan George Wilson te s Gravenhage het buizennet voor f 28 000 aan Kinderlen Co te Amsterdam de machines ingeschreven no 1 voor f 6995 of no 2 voor f 8400 Stolwuk Gisteren is te s Gravenhage 0 a geslaagd voor het akte examen lager onderwgs mej M A Quint alhier Krimpes a d IJbel Donderdag werden de nagekomen wollen goederen voor de Boeren verzonden In t geheel zijn in deze gemeente vervaardigd 91 breede bouffanten en 80 paar polsmoffen waartoe oud en jong arm en rijk ijverig heeft saamgewerkt Menige stille of aan het papier toevertrouwde zegenbede vergezelt de warme kleedingstnkken naar Zuid frika Het geheele bedrag der voor deze zaak ingezamelde gelden bedroeg f 138 Ï5 JjEKKERKERK Bü dcu scheepsbouwmeesterT van Duijvendijk alhier is met goed gevolgte water gelaten het staal ijzeren klipperschip Dankbaarheid gebouwd voor rekening van schipper IJsbrand Snoeü te Onderkerk a d Uael I Gemengde Berichten Men meldt uit Leiden Gistermorgen braken twee koeien van de Inn aan de markt alhier los en rend in dblle vaart voort Het mocht niemand geliütken de dieren te vangen Zij liepen een tuin aan den Stationsweg in waar de dienstbode ze wilde wegjagen H t meisje werd op de horens genomen en weggeslingerd maar kwam gelukkig met den schrik en wat schrammen vri Een gr t ijzeren hek is vernield Op verzoek van den eigenaar zijn de koeien afgemaakt op het terrein der H IJ S M alhier Men seint uit Baarn De boerderj van H M de Koningin te Eult lltaat in lichte laaie Aan blusschen valt i te denken Omtrent de brand in de boerderj van H y 4 koningin De Solt te Baarn meldt het U S nog dat de brand is ontstaan in een iMoiberg Alleen het z g pakhnis en een schuurtje daarnaast zijn gespaard gebleven Het vee is gered evenals een gedeelte van den inboedel Spuiten nit Soestdijk en Baarn waren spoedig aanwezig Die uit Soestdp gaf het eerst water Zoowel de burgemeester van Baaru als de intendant van het koninklijke paleis waren ter plaatse Heden zal door den minister van binnonlandsche zaken in audiëntie worden ontvangen de Commissie voor de Salarisbeweging van het onderwijzend personeel Zoo als men zich zal herinneren is ten vorigen jare oene commissie gevormd bestaande uit schoolopzieners burgemeesters en afgevaardigden nit het Nod Onderwijzers Genootschap den Bond van Onderwijzers on de Hoofdenvereeniging Een adres is toen bü H M ingediend van duizenden handtcekeningen voorzien De heer C van der Linden heeft een rondschrijven verzonden waaraan wij het volgende ontleenen Vol vertrouwen dat de Ned Opera thans op een standpunt is gekomen waar z j den steno van elk knii stliofhebber mag inroepen heeft de commissie van b jstand welke zich in den loop van hot seizoen groote offers getroostte een beroep gedaan op allen die belang stellen in het voortbestaan der Ned Opera zooals zjj thans is en haar al kunstinstelling steeds hooger willen zien stijgen Dit beroep is tot nu toe nog onvoldoende beantwoord wellicht omdat men meent dat het nieuwe spcelseizoen eerst 1 September a s begint Zulks is echter niet het geval Het personeel moet nu reeds geéngageerd worden nieuwe werken moeten worden angekocht gekopieerd de rollen verdeeld worden nieuwe decoratifin costumes en attributen worden vervaardigd terwijl koren en orkest zoo spoedig mogelijk aan de voorbereidende studiën moeten beginnen van werken als Sigurd Samson en Delila Meistersinger Meilipf Hertog van Ferrare enz Daarom moet reeds nu een waarborgkapitaal geteekend worden opdat men wete dat de onderneming rustig en artistiek zal kunnen arbeiden Het geheele personeel der opera doordrongen van de overtuiging dat de commissie van bijstand niet alleen mag staan om alle offers te brengen en er prijs op stellende dat deze knnstlievende mannen hunne taak voortzetten hebben zich schriftelijk verbonden een bijdrage te storten in het waarborgfonds de solisten regisseurs en kapelmeesters 6 pCt orkest koor ballet en technisch personeel 2 pCt van hun honorarium over het geheele seizoen Het gezamenlijk personeel meeut dat het daardoor een Voorbeeld geeft van solidariteit met de commissie van bijstand en dat vele belangstellenden niet langer zullen aarzelen ten spoedigste uitvoering te geven aan hun sluimerend besluit om voor elk bedrag groot of klein in het waarborgfonds te teekenen waardoor de exploitatie der Opera op degelijke grondslagen kan worden voortgezet Na de grootmoedige aanbieding van het personeel der Opera heeft de Commissie van Bijstand gemeend alvorens eene beslissing te nemen nog tot 25 dezer het resultaat van ons geznmenlp pogen te moeten afwachten Met vertrouwen zie ik de hlflken van veler steun te gemoet opdat de Commissie van Bijstand behouden blijve en onze Operdzich steeds hooger zal kunnen ontwikkelen Het beweerde pestgeval dat verleden Week te Smyrna on zp voorgekomen blijkt geen pest geweest te ziJn De Ijjder een Israëliet had slechts e niet besmettelijk bloedgezwel Zoo Inidt ten iBiii8te de ambteInke verklaring van den Interantionalen Gezondheidsraad te K hstantïnopel op grond van bucteriologisoh onderzoek Smyrna is bijgevolg niet besmet verklaard Toch heeft Griekenland een quarantaine van 10 dagen op de goederen Van Smyrna afkomstig voorgeschreven en weigeren uit dien hoofde eenige dor geregelde stooravaartljjnen goederen of passagiers van die haven aan boord te nemen ook om moeilijkheden in de niet ïurksche havens van do Zwarte zee te vermijden Het uitbreken der pest te Djeddah PortSaid eu nu ook te Alexandrie is officieel vastgesteld Do liorkomsten van die plaatsen worden in Tui ksclie havens niet toegelaten dan na een quarantaine van 10 dagen en herhaalde ontsmetting Uit Soerabaja is j l Dinsdag aan de Locomotief geseind dat hot oorlogsschip Serdang commandant Van der Velden Erbrink daags te voren van Arabon te Soer abaja was aangekomen De gevangen genomen Papoeas hebbed bekend de drie gevangen officieren van de Generaal Pel te hebben vermoord De moordenaars zjjn in de gevangenis te Ambon opgenomen De Soerabaja Courant vernam omtrent het opsporen van de bedrijvers van den moord op de opvarenden vai het stoomschip Generaal Pel op Nienw Guinea bvj den 141en lengtegraad dat toen de Serdang daar aankwam met den controleur van Fak fak eu den djoeroemoedi van de Pel waarin de ongelukkigen zich hadden bevonden besloten werd door de landingsdivisie van de Serdang eerst een kleine verkenning te laten maken en dan don volgenden dag te debarkeeren Het debarkeeren ging met groote moeilijkheden gepaard waarbij de manschappen ongeveer een uur tot hnn middel door liet water moesten loepen Toen men aan wal was gekomen bleek er bü de bevolking weifeling te bestaan om zich al of niet te verzetten Na lang over en weer praten door den controleur werden 11 der daders overgeleverd zoodat geen schot behoefde gelost te worden Vrijwillig gingen de gevangenen mede niet anders denkende of ook ziJ zonden terstond het lot van de drie vermoorde Europeanen ondergaan De commandant hield daarop uit dé kust teneinde ontvlnchting onmogelijk te maken ongeveer 8 En mijlen Vijf van de 11 gevangenen wisten bij het aflossen der wacht te ontsnappen en sprongen over boord zjj moeten onvermijdelijk allen verdronken zjjn de overige werden vrijwel onhandelbaar ja zelfs woest en moesten zwaar geboeid worden Toen zy na een paar dagen bemerkten dat zj niet vermoord en opgegeten werden kwam de kalmte terug en werden zü zeer gewillig Zij zijn na ir Fak fak overgebracht in het pakje van dwangarbeiders gestoken en men zal trachten van hen tolken te maken teneinde later met hen de zaak verder nit te maken Een oud man onder hen is onderweg gestorven waarop de overigen te kennen gaven hem te willen opeten Omtrent het lot van de verslagenon is w inig bekend doch het staat vast dat zjj vermoord en volgens de gewoonte van het land opgegeten zijn Hulp voor de Atnsteidamsche Diamantbewerkers Honderd vijf en dertig duizend gulden zgn ten bate der werklooze diamantbewerkers in onze kas gevloeid Wj hebben daaruit twintig weken achtereen uitkeering kunnen verstrekken Doch het tijdstip nadert waarop onze middelen zullen ziju nitgepnt en de werkloosheid is niet verminderd Nooit heeft een crisis de diamantbewerkers zóó scherp getroffen Ieder herinnert zich dat aan den rampzaligen oorlog van Engeland tegen de Zuidafrikaansche Eepublieken vooraf ging een tpperk van onrust en van spanning Voor de diamantindustrie die door elke bedreiging d r algemeene welvaart het eerst wordt ge troffen was het onvermijdelijk gevolg een stille slappe tgd Maar het voorjaar en d zomer van 1899 waren voor de diamantbewerkers niet ongunstig geweest Zij konden zich aanvankeIp redden en hebben zich gered ook nadat do oorlog in October was losgebarsten en de aanvoer van diamant uit Kiraberley geheel was gestaakt Toen echter December aanbrak moest hulp worden geschaft Al de diamantbewerkers sloegen de handen ineen De Diamantslijpers Vereeniging de al deeling van den Algemeenen Nederlandsohen Diamantbewerkersbond van Patrimonini den R K Volksbond en Betsalel vormden een centraal comité waarin gedelegeerden van iedere vakvereeniging zitting namen Dezen kozen eene commissie van uitvoering bij welke zich aansloten de afgevaardigden der werk geversorganisatie de Amsterd JaweliersVereeniging en die gesteund werd door eene commissie van financieel beheer Toen werd een beroep gedaan op het Nederlandsche volk Die roep vond weerklank bij velen Met groote dankbaarheid vermelden wij giften van Hare Majetteit de Koningin en Hare Majesteit de Koningin Moeder j giften van vole aanzienlijken vele gitten ook van bnrgors en werklieden Onze commissie kon hare eerste nitkeering doen op den 4dei Januari Van meet af moeten wij zuinig zijn De eerste uitkeeringen werden sleohta verstrekt aan hen die aantoonde dat zg vier achtereenvolgende weken of in de aatste negen weken vijf weken zooder werk waren geweest Dit kon worden gecontroleerd door de contributieboekjes der georganiseerde werklieden voor niot georganiseerden de kleine minderheid werden getuigen verklaringen gevraagd De nitkeering voor gehuwden bedroeg in geld één gulden verder bons voor zestien broeden per week en boos voor andere levensmiddelen tot eene waarde van f 1 50 Laalstbedoelde bons werden vóór eenige weken vervangen door zes geldbons ieder van f 0 25 die door tal van winkeliers worden in betaling genomen Onze ondervinding tot dusver leert dat van deze geldbons anders bij gewone bedeeling een gevaarlijk middel goed gebruik wordt gemaakt Voor ongehuwden bedroeg de uitkeering twee gulden Op 4 Jannari werd uitkeering verstrekt aan 470 personen 225 gehuwden en 246 ongehuwden Dit eijfer steeg op 8 Februari tot 2017 personen waarvan 1137 gehuwd en 880 ongehuwd Sedert vijftien weken wisselt bet getal werkloozen aan wie uitkeering moest worden verstrekt tussohen 2100 en 2250 Daar ijn in Amsterdam ongeveer 8500 personen die hun bestaan zoeken in de diamantnijverheid en het daarvan afhankelijk hnlpbedrijf der schijvenschuurders Men denke niet dat z j die tot dusver de hulp onzer commissie niet inriepen normale verdiensten hebben Ware dat hot geval men zou met recht mogen en moeten verwachten dat nit eigen kring krachtige steun aan de rakgenooten zon worden verstrekt Met volkomen zekerheid kunnen wij getuigen dat dit het geval niet is Wü geven slechts uitkeering aan die de gansche week werkloos waren Wie kans ziet in zijn vak nog iets te verdienen komt voor geenc nitkeering in aanmerking en acht zich gelukkig meer te ontvangen dan wiJ hem kunnen geven Maar ook bü dezen daalt iedere week het peil van vroegere welvaart Z66 diep droevig is de toestand Kn niemand weet wanneer het einde zal zijn Kimberley is ontzet maar de handel blglt verlamd Wanneer zal het getü koeren P Nog eens niemand weet het en niemand in ons land kan beslisseuden invloed oefenen ten goede Wy zijn verplicht een hernienwd beroep