Goudsche Courant, maandag 21 mei 1900

S Russische Kummel Geele Chartreuse Groene Benedictine Absinthe Suisse IMaraschino Scotch Wisky Irish Kirschwasser Aanbevelend Firma C LOURENS L VNGE TIENDEWEG No 8303 Dinsdag 33 Mei IflOO SOste Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoen At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleriiou u Ut De Uitgave dezer Courantgeschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CËJSTEN rltk 1 j onichadelyfcm m g K makkdykatt poetuidddcl voor Unn en vooral damM n Klodertehouwvrki la de Appntuor van C M Mttller k C Bflrili Bauth Slr 14 Mra lette goed müiw op naam en faMakimecfc Verkryibur by IteM M WtahsUar hl MktMWWt HlMlariee l ryMMi iii BMWMl Oapetby W lenlfaM Ank B te doen op allen die deenü gevoelen voor deze slachtolfers van den strijd der Kngelïchen tegen den Boeren Voorkomen moet worden dat cenegroote klasse van werklieden door algeheele uitputting tot armlastigheid geraakt Wj richten ons tot de Amsterdammers het eerst maar tevens tot alle Nederlanders Uit de opbrengst der collecten die de heer D Bserends voor ons organiseerde is geblo ken dat stad en land tot hulpe bereid zijn De nood stijgt wü bidden u geelt opnieuw De commissie van uitToering Nieuwe Heerengr 47 J DOÜWES Jr 8 Dï MIRANDA S J POTHUIS Mr L W VAS OIÖCH Heerengr 390 D S ÖKANAAT Heerengr 621 S W KÖNIG9BEE ffiE Sarphatistr 83 De commissie r financieel beheer J W BOTTENHEIM Heerengr 505 J HABTZ Stadhouderskade 70 Dr 0 W JANSSEN Siiigel 361 8 J POTHUIS Nieuwe Heerengr 47 Mr J Gt SCHOLVINCK Keizersgr 559 Rechtszaken Voor de Rotterdamsche rechtbank heeft terechtgestaan de 19 jarige kantoorbediende öottheiner geboren te Hamburg die op 17 ï ebruari werkzaam ten kantore der tabaksfirma B P E van Riemsdijk een kennisgeving van een aangeteekenden brief wegnam en daarmede den brief afhaalde waaruithj toen een cheque van do Duitscho Bank groot 1 6500 nam deze bü de RottordamscheBank verzilverde en daarna in confectiewinkels een volloJige uitrusting kocht als mede handkoffer revolver en gouden sieraden met het doel zich naar Parijs en vervolgens naar Amerika te begeven Dienzelfden na middag word hü in een café aan de KorteHoogstraat gegrepen Bekl bekende volledig en kon geen reden opgeven voor zijn dolzinnige daad Hét O M noemde het feit zeer ernstig te meer wijl bekl te Hamburg in 1899 reeds gevangenisstraf heeft ondergaan on eischte wegens twee misdrijven van valschbeid in geschrifte en diefstal 2 jaren gevangenisstraf De verdediger vroeg met het oog op de bekentenis on den jeugdigen leeftijd van bekl een mindere straf VERSCHEIDENHEID Een verschrikkelijke gebeurtenis heeft plaats gehad aan boord van de Prins Karel een der stoombooton die op het Malar meer varen Uit Kllping wordt daarover geseind De Prins Karel vertrok gisteren Woens dag avond om acht uur uit Arboga naar Stockholm en was tegen middernacht de Qniolsond gepasseerd toen een der passagiers na een aantal medereizigers in ver schillende vertrekken opgesloten te hebben naar het dek ging met een revolver in elke hand en al wie hü tegenkwam neerschoot Later gebruikte hij ook een dolk en een I mes De kapitein kreeg een dolkstoot in den rug een vrouw een steek in de borst de stuurman een revolverschot indenschou der Van vier mannen die in den rooksalon kaart zaten te spelen werd er een door een chot in liet hoofd gedood omdat hij toen do moordenaar hem gelastte stil te bi jven zitten onwillekeurig een beweging maakte Toen do stoomboot te Küping aankwam sprong de moordenaar in een bootje en roeide weg De stuurman bracht de Prins Karel naar Stockholm wa ir de politie dadelijk aan boord ging en de lichtgewonden in verhoor nam terwjl vier zwaar gewonden naar het hospitaaljrebracht werden Volgens gerucht zouden 12 menschon door den woestelmg gewond en zes reeds overleden zfln Te Eskilafnna is gisteren jwnd een man in hechtenis genomen wiens uiterlijk overeenkwam met dat van den moordenaar Bij zijn arrestatie trachtte de man die opgaf Philip Nordlund te heetcn op do pgenten te schieten maar hy werd ontwapend men vond twee revolvers en 57 patronen in zijn bezit Hü moet bekend hebben de dader te ijn van den moord aun boord van do Prins Karel en don kapitein van 8 K kronen be roofd te hebben Afloop der Openbare Verkooplng van Oaroerendo Goederen 10 17 Mei 1900 gehouden te Gouda tenoverstaan van Notaris Molenaar Perceel l Jcooper W v d Hoeven te Zevenhuizen voor 1075 Perceel 2 en 3 k A v Eeuwen te Waddinxveen voor 460 Perceel 4 it 7 k H v Zuijlen te Waddiniveen voor 6770 Perceel 8 en 11 k A Dekker te Oonda voor 2425 Perceel 9 k G v d Dool te Zevenhuizen voor 1300 Perceel 10 k J v Bergen te Waddinxveen voor 1050 Zamen t 13070 NIEUWE COLLECTIE Dassen enHandsclioeiieii Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd v y OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelriikoim 1 MI Fteurs van Amsterdam Slotkrs 81 98 98 18 uei I Vikis 88 SiDMLANi Crt Ned W 8 Vi IV dito dito dltc S 98 Vii liM dito diio 8 eS HoüOl übl Qomll 1881 98 4 lOOV lTU l IiiaDbi jTm 186281 S 88 4Oonixa Obl io papior 1868 t 88 dito io zIlTor 1SA8 6 ISU u PoSTnaiLL Obl met üOojKin 8 4 dito itioket S 24 Hdsljlnd Obl Biooeol 1894 Ol 61 67 dilo OeeoDB 1880 4 9i u dito bii Bolha 1889 4 96 ifdito bij Hop 1889 90 4 it t dito io goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 S lOlVi 8p i iii Farpet schuld 1881 4 G Vs Tdiiiij Oepr Conv leea 1890 4 9i G leeniug serie D 1 S8 Geo Ieeain aer eC H ialZDIDAra Rp r oblg I8 i I Hliloo OI It Soil 1890 6 10 VlNuoiu OH 4 onhop 1881 84 yWTiasAH Obligatiea 1896 8 900ViBoTTEEDAH steil leen 1894 8 91 NlD N Afr HJudelsir asod 99 Aroad b Tab M i Cerliacaleo 6S1DeliUaatacbappij dito 488 Am Hvpotheekb pandbr é i Ciilt Mij der ïorstenl aaod 65 sOr Hjpolbiekb pandbr 4V I Noderlandsihe bank aaod 904 Ned Handelraaatscb dito I 184 N W k Pao Hyp h pandbr 8 98 Bott Hjrpotheekb pandbr 4 i Utr Hypolheokb d lo 4 OosTBNa Oo t Hong bank aand l 88 Hua Hypotheekbank pandb 8 HO Ambeika Squ bypoth pandb 4 90 98 100 100 I 114 I 76 86 6 8 160 810 108 101 9pl 100 117 117 101 84 Maiw L O Pr Lim rert 6 99 NaD Holl lJ 8poor Mü a nd H4 u Mg tot Eipl T St Spw aaod 10 Ned lud Spoorvegm aaad 884 Ned Zuid Afr Spm aand 6 936 dito uito dito 1891 dito 6 100 Il Lil Spoorvl 1887 89 A Eobl 8 86 Zuid Ital Spurnij A H obl 8 86 POLRM Warschau Weenen aand 181 Blisi Gr Russ Spw Hij obl 4 91V Balttaohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dom ir dito aand 6 Kurak Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito obiig 4 AHsaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr 0 v aand l ditï dilo Win 8t Peter obl 7 141Vi Dearer k Rio Or Spm eert T a 98 Illinois Central ob in good 4 1106 LouUv kNahïimOerl T aanl 74 Meii o N Sp Mij Ie hyp o 6 104 Mias Kan a v 4pCt pret aand 87 N ïork Outaa o k West aand j 86 ii Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp ingoad 6 99 Bt Paul Minn k Manil obl ün Pao Hoof H 0 obig 6 48 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 Canada Can South Chert v aanil Til O Rail k Na Ic h d e O Amsterd Omnibus Mij aand S6 ZOMERMAI TELS DAMES en KINDEROOSTUMES COSTUMES TAILLKUR Blotiseu en Damesoverliemden li aiisiolfeo m gekl Kaloeiien in grootc verscheidenheid en concurreerende Prijzen II SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Mei Dirk Johannes ouders A van Dam en A Oosterwijk Agatha Johanna Elizabeth ouders J Scheügronden A M van Tilburg 18 Cecilia ouders L de Bruin en 7 de Ruiter 19 Geertruida Hendrika ouders J H Hnlscher en T G Sloof OVERLEDEN 18 Mei T Romein 6 w 19 C e van Sprang 6 w ONDERTROUWD 18 Mei P A Merks te Oudewater en G J G van der Wal J Vermeulen te Beeuwük en J van der Vliet A Eindhoven en C J Mul J Hortensius en G C Huurman M Danens en A Franken M van Vliet en L van Wingerden C J de Lussanet de Ia Sablonière te s Gravenhage en J M Kamsteeg ADVERTENTIEN AANBESTEDme DIJKGRAAF en HEEMRADEN van denPolder BLOEMENDAAL bü Gouda zullenden Sn JVNI 1900 des voormiddagsten elf ure aanbesteden S in het Kofflehuis DE ROMEIN te Godda De onderhoudswerken van den POLDER gedurende 1900 Inlichtingen te verkregen bü den Architect BURGERSDIJK te Goüda Ceeii Eiigelsch maar Echt BOEUEFBHOOD i eent de K O ¥ cAssno TANDA KIS Turfmarkt Gouda A SLEGT Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDERDAG van S tot 4 uur VRIJDAGS van S uur ZONDAGS afwezig NIEUWE HAVEN 28 Iiuiieii gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsttioiiig Extract m h uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbioem van II H V ktl §€ Hllii Co Denliaagrjollmraiiciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Oo b Meliautlie is bet beste middel d r wereld CO S Melianthe geneest Kinkhoest Go s MeliAntbe geneest zoowel oud als jong Co s Melianthe mtig in goeu Uiusgezin ontbreken CO s Melianthe Bt ut voortdurend ouder Scheikundig toezicht Sc Co s lyieliauthe helpt onherroepelijk Co S Meliaiathe is bekroond met Eerediptoma s Co S Meliautho is bekroond met Goud Co S Mei anthe is bekroond met ZlWer ft Co S Melianthe is vorkrijnbaar in flncona vau 40 CU TO CU eu f Ê by l riii WOLF f Co Westhaven 19S Gouda n lUIEBlES Kleiweg E 100 Gouda K H ïA MILÜ VeersUl B 12 0 te ti io A BOÜMAN llcmduU 3 Th TORKKN Boikoop B V WIJK Oudeaalnr M KOLKMAN Waddinxwet n ROLLMAN Bodtgratien PINKSE meumrkirkad l hel W J TAB DAM Haattnchi A N vanZBSSEN Schoonkmm Standaard Hypotheekbank gevest gd te Rotterdam Kantoor Leurehaven 78 Maalscjiappelijk Kapitaal KE iMILIJOBN ÜULDKN IHnetoatM Mt B I C SASTSSSUK in B QS aSQT I De Bank geeft onder controle van het ilgemeen tamluMrnlIe e Trmalkantoor Ie Hotleraam 4 fauitbrleBeu uit 1 êlukkeu va lOOO 500 eu J too Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co wifTfimm Du it C ntesh al £en e n nbcvcltii HNVMI JH 1 Dire Uiplotiia en Goud Bclirooiit e T PRAEPARATEN VAN C ttltta I arrtpll le n = Se n r keodeKIMA W JNt eni gUIIItt lfCTl vyyilv loowel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetlutt iwakte ilechte sbiraTerterTng zenuwhoolüpQa ter veriterking na ziekte of kraambed koortt en hare gevoljjen OUINALAROCHE FERRUGINEUX iii het bijionder tegen Bloedgebrek Bleektttcht kwalen Tan Kritiachen leeft d ent Verkrijt baar m flacons 1 0 en L F SItaI f a an voedzaam ver8terkend aangenaamvan5niaak ToordageIi k ch6eb nik 1 R CI V gyaiL yporal voor kinderen Wakken en klierachtige geetellen er nun te bevëlcn Ak geneeskrachtige drank bij atoornlssen der spysverteringsorganen en dlarrUe ook voor luigelmgen en kleine kindeien Prijs ier bus i H tp 1 70 A H Kgt O ÖO A H Kgr ƒ 0 60 ChemUeh liA All GtlSIrAI Speciaal voor Kindervoeding r lutvere ITICIIVamiVd Kgr o 80 H Kgr O in busKo i H Kgr 0 90 36 A c4lima f titSkft t n Hetrooken e ner halve Cigarette is voldoende ter bcstry tamiliai S CH ii ng n herlgate aanvaUen van Aitbiaa etc bidoosjes A 0 80 en O BO 1 TamarinHA RnnhntiQ fruit puroatief tegen Verttopping Aam beien Migraine CongeaHea etc vooral ook aUIaiana na van KRAEPELïEr het kind begeerlijk en de sm aak aangenaam is Prijs per doosje O öO en ƒ 0 60 C klmSal Dac fllloC aleemeen erkend als het BESTB huismiddel OainiiaK r ttatl 11ca j Hoe t verkoudheid en Keelpyn het is een aMImopIóuencl ên TsrXacHtênd middel bU uitnemendheid uitsluitend in □ flwdijes verkrijg baar Frijs ƒ 0 20 per flesch je D Tratparaten r m KRAEPILIEH ft HOLM ta Zalat atUm 1 afnanfflQC POnPOnb beien Migraine CongwHeaetcvooralookaU bamr O m w ëUttmIUH waarop ttt naam t AoMitMtm t polMters tm VrogUêm KRAEPELÏEN OLM Hofleveranciers ZEIST voor kindeen bewijzen ic Tamarinde BonÜons van KRAEPELïEN HOLM bel ngn ke dienrten Buitcniaodsch Overzicbl Het bericht van het ontzet van Mafeking heeft Londen als razend gemaakt Het was ongeveer 11 uur toen het bericht bekend werd In een oogwenk waren de Btraten vol menschen waar ze zoo spoedig vandaan kwamen kon niemand zeggen Voor het Mansion House stonden de menschen blootshoofds manuetje aan mannetje Men schreeuwde men lachte men zong men huilde alles wild dooreen Op Leve BadenPo well I volgde God save the Queen op Three cheers for Mafeking Eule Britannia en velen schreeuwden en zongen zoo overluid dat de stem hun begaf Even over tienen verscheen de lord mayor op het balkon Hernieuwde kreten die weldra zich oplosten en zich vereenig en in den gebiedenden eisch spreek I Sn de lord mayor sprak hvj wenschte dat het gejubel te Mafeking hoorbaar zon zjin htj wees op den moed der Britsche troepen die in een rechtvaardige zaak moest overwinnen Hü sprak van geestdrift van den strijd voor de vrpeid niet do vrgheid der Boeren I en de menschen juichten en juichten tot ze niet meer konden In do schouwburgen en tingeltangels werd het bericht tegen half elf bekend Het werd van de galerijen in de zaal geroepen de menschen stonden op en herhaalden de blijde tijding de muziek zette het volkslied in en de geheele zaal zong mede Den geheelen nacht bleef de drukte op straat aanhouden Muziekinstrumenten schelle fluitjes ratels alles wat meer leven maakte kwam erbg te pas als dollen besten de menschen langs de straten in wilden rondedans slierden ze over de pleinen Het verkeer was totaal gestremd geen rijtuig was in staat door de menigte te komen de omnibussen waren tot spreek en zangtribunes gemaakt eu bezet door menschen met vlaggen die onophoudelijk de menigte aanvuurden En in stroomen tegen de menschen naar het departement van oorlog om het heuglijk bericht te lezen Doch in groote zwarte letters stond daar aangeplakt No news geen berichten 1 De Bernsche commissie uit het internationaal bureau voor den vrede heeft besloten een adres te richten aan de vijl en twintig mogendheden die de Conventie van Den Haag hebben onderteekend om een uiterste beroep op hen te doen in het belang Tan den vrede Het adres beroept zich op FEVILLETOX HAKTSTOCHT Naar het Fraosoh 64 Zijne stem die eertijdi hare xiel wist te doen trillen klonk haar nu bijna onverschillig in de ooren ja maakte haar zelfs wre elig Hare stem klonk dan ook zoo koel en afstootend mogelijk toen zij antwoordde Aan onbeschaamdheid ontbreekt het u niet moet ik xeggen Gij hebt eenmaal de keute gehad tusschen eene vrouw die gij beweert lief te hebben en een aanzienlijk fortuin dat voor u natuurlijk veel aanlokkelijks had Gij hebt toen niet geaarzeld en terwijl ge uw hart sloot hebt gij uwe geldkist geopend En thans nu gij het geld hebt zoudt gij misschien toch nog die vrouw er bij willen hebben Niet waar daarop komt het neder Neen mijnheer gij verlangt te veel te gelijk Het een oC het ander moet gij kiezen Gtj hebt gekozen en daarbij moet het blijven I De Bligny schudde droevig het hoofd en zeide Uwe taal klinkt bard Ik zie tot mijn spijt dat gij mij nog altijd denzelfden wrok toecuaagt Clara viel hem eensklaps in de rede en terwijl hare oogen fonkelden van verontwaardiging riep zjj uit Wrok tegen u G züt waarlijk nog altijd het protocol voor de regeling langs vredelievenden weg van internationale geschillen het toont aan dat de conventiSn niet enkol toepasselijk zijn op geschillen die ontstaan kunnen tusschen de onderteekenaara maar op alle internationale moeil kheden Ëen aanbod tot bemiddeling valt dus in het kader der gevallen door de Conferentie voorzien en kan niet als weinig vriendschappelijk worden beschouwd De bemiddelingsrol zoo gaat het adres voort bestaat niet slechts in het verzoenen van tegenstrjdige vorderingen en het verzachten van gevoelens van wroic maar ook in het voorstellen van middelen van verzoening wat nog niet is gedaan Zich grondend op deze overwegingen vraagt het bureau aan de mogendheden die het verdrag van Den Haag hebben onderteekend of zij het uur niet gekomen achten om het aanbod van bemiddeling wat hen betreft te beschouwen als de vervulling van een plicht tegenover de menschheid verbonden aen de maatschappij der beschaafde staten volgens de gelijkte uitdrukking van Den Haag Het bnrean hoopt dat de diplomatie de aanneming er door zal krijgen van voorstellen welke men formuleerenzon namens de bescliaafde wereld en dat weldra liet uur zal slaan voor hot sluiten van den eervollen vrede alle partijen waardig Een onajgebroken stroom van bezoekers is de BoereM deputatie te Wfissington in hun hotel de hand komen drukken en ook hebben er eenige niet offlcieele ontvangsten plaats gehad Men hoopt dat tegen Maandag een bezoek aan president Mac Kinley overeengekomen zal zijn Fischer zeide Wy meenen dat onze opdracht ons ruim in staat stelt om door middel van de goede diensten eener bevriende regeering een einde te maken aan het bloedvergieten Wi ziJn niet gekomen met een kras of stoutmoedig voorstel maar gelooven dat een eervolle vrede mogelijk is De Vereenigde Staten zijn het eenige volk dat in een toestand verkeert om dien vrede tot stand te brengen Men meldt uit New York Ofschoon deAmerikanen in hooge mate sympathie hebbenvoor den strjjd welken de Boeren voor hunonafhankelijkheid voeren is geenerlei gevolgte verwachten van het bezoek der Boerendeputatie omdat de Amerikaansche politiekgekant blijft tegen alle inmenging in Buropeesche aangelegenheden De commissie uit de Hongaarsche delegatie heeft de begrooting van buitenlandsche even ijdel als voorheen Neen indien mijn hart voor u iets kon gevoelen zou het alleen een gevoel van dankbaarheid zijn want u e trouweloosheid is oorzaak geworden dat ik thans de vrouw ben van Philippe Derblay een man die even deg elijk is als gij onbeduidend zijt even zelfopofierend en edelmoedig als gij zelfzuchtig en laaghartig ztjt kortom een man die al de deugden bezit die gij mist en die geen van de gebreken heeft welke u onuitstaanbaar maken Heb ik dan geen reden om u ten slotte dankbaar te zijn De hertog de Bligny beet zich gramstorig op de lippen O zeker zei hij Clara strak in de oogen ziende Mijnheer Derblay is de volmaaktheid zelve Er is bij hem slechts ééne schaduwzijde die ongelukkigerwijze voor u de hoofdzaak moet rijn hij gevoelt geone liefde voor u Indien het anders ware zou hij wel zorgdragen dat hij in uwe nabijheid bleef En waar is hij nu Bij de hertogin Uwe vrouw riep CUira heftig uit doch zij hernam aanstonds weder hare kalmte toen zvj vervolgde Gij schgnt u daarover toch niet ongerust te maken Hoe wilt gij dan dat ik het zal doen f O dat is een geheel ander gtval antwoordde Gaston op luchtigcn toon Ik ben volstrekt niet jaloersch van aard Ik ken de hertogin Athénais Hare groote aantrekkelijkheid bestaat in hare kostbare toiletten Verstand of hart bezit zij niet Hoe sou zjj mij dus aanleiding kunnen geven tot jaloesie Bij Derblay is het een ander geval zaken goedgekeurd en met algemeene stemmen een motie van vertrouwen in graaf Goluchowski aangenomen De overeenkomst tusschen Rusland en Korea ten aanzien van de haven van Masampho vormt een nieuw eu belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling der dingen in hot verre oosten als het bericht van den correspondent der Times te Peking waar is Het sluiten van een dergelyke overeenkomst schijnt in tegenspraak te zjjn met al hetgeen in den laatsten tp bekend is geworden ter zako van Kusland s pogingen om vasten voet te krjgen aan de Koreaansche kust maar daartegenover staat dat deEussische politiek met verrassingen werkt en dat de Pekiugsche correspondent van de Times gewoonlijk uitstekend ingelicht is en meei i dan eens gebeurtenissen bokend heeft gemaakt die de Engelsche regeeriiig nog niet wist Masampho ongevee halfweg tusschen Wladiwostok on Port Arthur gelegen moet de beste haven zijn van de Koreaansche kust en een der beste van oostelijk AziS Nog kort geleden kon men denkon dat Rusland zich door Japan s verzet tegen zjjn verioek om afstand van grondgebied aldaar in den vorm van een settlement had laten afschrikken en ZQu eischen terugtrok Nu blijkt echter dat Pavloff reeds bjjna twee maanden geleden Japan den loef afgestoken bad en het oogenblik daartoe was met oog op Èngoland s verwikkelingen in Zuid Afrika ongetwijfeld goed gekozen Bjj een eerste overeenkomst stond de Koreaansche regeering aan Rusland een terrein af aan de haven van Masampho gelegen omstreeks 5 kilometer van de vreemde vestingen aldaar om er een koleustation en een maritiem hospitaal te vestigen de bjzonderheden zouden overigens door een gemengde commissie geregeld worden Deze overeenkomst werd aangevuld door een andere waarbij Rusland zich verbond nooit aanspraak te zullen maken op belangrgke punten in den omtrek van de haven terwjjl Korea op zich nam zulke punten nooit aan vreemde mogendheden at te staan wat zeggen wil dat ook Japan er geen vasten voet zal verkrijgen Pavlof heeft voorts aan de regeering te Seoel nog medegedeeld dat Massampho het hoofdstation zal worden voor de overwintering van de Russische vloot het ligt zooveel zuidelijker dan Wladiwostok en zelfs PortArthur dat het daarvoor ook uitnemend geschikt is Wat zal Japan thans doen f De Voss Ztg meent dat hoe zwaar het markies De Bligny kwam een weinig naderbij als vreesde hij dat zijnc woorden iets van hun venijn zouden verliezen wanneer zij op te luiden toon werden uitgesproken Gij hebt zelve kunnen zien hoe vertrouwelijk de ondankbare dwaas reeds met haar is Komaan laat hem gerust over aan Athénaib zij zijn elkander waard En laat mij bij u blijven want ik ben in staat u te waardeeren u te begrijpen en u liel te hebben Clara maakte een atwijzend gebaar Hij wilde Clara s hand in de zijne nemen doch zij stiet hem plotseling terug en zeide met vlammende oogen Uwe berekeningen zijn zeer vernuftig mijnheer Gij hebt ongetwijfeld veel studie gemaaJct van vrouwenharten Alleen spijt het my voor u dat gij uwe modellen alleen gezocht hebt bij de dwaze en eerlooze vrouwen en dat gij niets schijnt te weten van die aodere die nojt waarde hechten aan eer en deugd Zeer goed gesproken viel de Bligny spottend haar in de rede gij blijft goed in uwe rol Indien gij op deze wijze doorgaat kan ik niet anders doen dan u haten Ik zal op die wijze doorgaan omdat ik niet anders kan doen dan u beminnen t Wat gij Helde noemt is niets anders dan een hatel ke vervolging I Wat moet ik van u denken nu gij u nog wilt blootstellen aan mijn haat nadat gij u eerst mijn verachting hebt waardig gemaakt Gaston de Bligny staarde haar verwonderd aan zooals zij daar voor hem stond trillende van toorn en met een blik vol diepe verachting Hij was Yamagata ook vallen moge hy niet de verantwoording op zich zal durven nemen van een breuk met Rusland De Times correspondent te Tokio zegt echter Indien de zuidkust van Korea twee of driehonderd mglen meer naar het noorden lag zou Japan zich niet ernstig tegen het verkrögen v m een haven door Rusland verzetten Doch thans is de Koreaansche kust in het gezicht van Tsushina een deel van Japansch gebied en daarom moet het de vestiging van een Russisch station in Korea voor een gebeurtenis van groot belang achten Het kan zich derhalve moeilijk bij het gebeurde neerleggen zonder een uiterste poging om hot ongedaan te maken De Westm Gazette meent echter dat Japan thans geen stryd met Rusland zal aanvaarden hoewel alle elementen daarvoor aanwezig zyn Rusland wenscht bovendien zulk een stryd niet en zal daarom wel gezorgd hebben in Korea zijn zin te krygen zonder Japan tot den strjjd te noodzaken En Engeland kan niets doen al is de woordbreuk van Rusland ook nog zoo onaangenaam en al is het ook nog zoozeer in het belang van Engeland Japan in het verre Oosten bjj te staan De Engelsche regoering heeft bovendien den goeden tijd om te protesteeren laten voorbygaan Zy heelt geweten wat er gaande was zy kon het ten minste weten zooals iedereen het wist En zjj heeft Rusland niet gewaarschuwd Want zy heeft de handen vol in Zuid Afrika De onrectftvaardige oorlog die daar gevoerd wordt sleept nu reeds voor Engeland in menig opzicht teleurstellingen en nadeelen na zich Verspreide Beri chten Fkakkeuk Byna alle vreemde paviljoens zyn nu geopend ook Rnraenië dat als byzondore curiositeit een stuk zilverwerk inzond dat heeft toebehoord aan Alaric koning der Vis Gothén By de opening van de afdeeling Tunis deed zich het eigenaardige geval voor dat de Tonische wachters den minister Delcassé die de openingsrede moest houden niet wilden doorlaten omdat hy zyn kaart niet by zich had Men botwyfelt het zeer ol de prins van Wales nog komen zal de regeering heeft hem mededeeling laten doen dat zy niet kon instaan voor zyn veiligheid tenzy hy zich aan eenige politie voorschritten zon willen onderwerpen de prins die gewoon is zich te Parys zeer yry te bewegen had verklaard zich daaraan niet te willen onderwerpen echter volstiekt niet de man om zich daardoor te laten afschrikken Hij deed een paar schreden voorwaarts strekte zijne armen uit en fluisterde haar toe Gij kunt mij toch niet beletten u in mijnearmen te drukken indien ik dat wil Deze onbeschaamdheid de d Clara alle zelfbeheersching verhezen Haastig week zij terug en riep roet heesche stem Neem u in acht I Zoodra gij nog een enkele poging doet om mji te naderen behandel ik u ala den laaghartigstin lafaard en geef ik u met mijn zweep een slag in het aangezicht Zij had den arm reeds opgeheven en de Bligny had den moed niet haar verder te trotseeren Onwillekeurig deinsde hij terug In het fiere bewustzijn van hare roet moeite behaalde overwinning doch vol verontwaardiging over Gaston s eerloos gedrag nep Clara hem toe Eens voor al zog ik u dat wat er ook met mij gebeure al werd ik ook de ongelukkigste en de meest verlaten aller vrouwen ik zonder aarzelen aan den eersten den besten vreemdeling de voorkeur even zou boven iemand voor wïen ik zulk een diepen afkeer gevoel als voor u Die rauwe wanhoopsk reet liet den hertog de Bligny volkomen koel Met de meest cynische uitdrukking antwoordde hij Wij zullen zien Doch Clara was niet meer in staat het gesprek voort te zetten en achite het beneden zich verder nog een woord aan hem te verspillen IPfffift vervolgJ