Goudsche Courant, dinsdag 22 mei 1900

I Zooals vroeger gemeld is bestaat het plan om de leden van de Tweede Kamer in de afdeelingen te vereenigen in dagen dat de tegenwoordigheid van Ministers in de andere Kamer wordt vereischt niet minder tot zjn biydschap tien eieren m het nest Dat was toch een buitenkansje Denzelfden avond maar weer een stukje brood met kamillenthee in bet bok om te zien wat dat opleverde Alweer hetzelfde resultaat tien hagelwitte eieren Tot driemaal toe had dit spelletje zich herhaald toen de man den vierden morgen naast het nest een groeten steen vond waarop stond geschreven Ik kan niet meer Nu eerst ging hem een licht op hy was door den restaurateur leelyk by den neus genomen De geschiedenis had echter een vervolg Toen hy als de ware toedracht der zaak vernomen had dat de kastelein zyn stamgasten in het geheim genomen had en met dezen gezaraenlgk do eieren had gekocht en toen hy bovendien tot do ontdekking kwam dat de meeste eieren bedorven waren geraakte hy zoo in woede dat hy zyn buurman met een bierglas een gevaariyk werktuig in den zin der wot een gat in het hoofd sloeg Voor deze mishandeling is de man tot een geldboete van 20 mark veroordeeld Gemengfde Berichten Zaterdagmiddag werd aan oen deputatie uit de stakende werklieden der ürma Heldert Co te Amsterdam meegedeeld dat aan alle stakers de gelegenheid zou worden gegeven om ieder voor zich per brief hun diensten weder aan te bieden op de oude voorwaarden Van allen op één na is een brief ontvangen De beslissing omtrent deze aanbiedingen zal den werklieden hedenmorgen worden meegedeeld Nordlund de man die te Eskilstavna in hechtenis genomen is in verband met de reeks van moordaanslagen aan boord van de Prins Karel op het MÜar meer in Zweden heelt bekend de dader te zijn Hij had twee revolvers gekocht te Orebro met de bedoeling de bemanning van een der daar thuis betaoorende booten te overvallen en te berooven Maar later ging hjj aan boord van de Prins Karel ZiJn eerste slachtoffer was de kapitein dien hij een doodelijkc wond toebracht met ziJD dolk Daarop sloot bij de passagiers in den salon en de rookkamer op en schoot nog een aantal menschen neer Hij zeide dat het hem speet de agenten die hem in hechtenis kwamen nemen niet spoediger herkend te hebben anders had hij er nog een paar doodgeschoten Krankzinnig was hg volstrekt niet verzekerde bij maar hy wilde zich wreken op het menscbdom STADSNIEUWS GOUDA 21 Mei 1900 Aangenomen het beroep der Gerei Kerk naar Overtoom Amsterdam door ds G Wisse Jr alhier Aan het feestprogramma van de Gymnastiek Vereeniging Excelsior by gelegenheid van het 20 jarig bestaan ontleenen wg het volgande Feest nitvoering op Zaterdag 26 Mei des avonds half acht ure precies in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen PROGRAMMA 1 Opening Naar men verneemt gaat het Staphorsterboertje een kun8treis maken door Amerika Hy is daartoe aangezocht door een Amerikaanach consortium dat hem $ 10 000 heeftgeboden voor een drie of viermaandsch verblyf in de Vereenigdo Stateu Het boertjeheeft het aanbod aangenomen en nu zal voorhom in de Amerikaansche bladen reclameworden gemaakt met portretten in nationaalkostuum on brieven van hooggeplaatstepersonen in Nederland Hbld Het hoofd eener school te Schiedam die er aanmerking op gemaakt bad dat een zijner scbolieren door haar pleegmoeder nogal dikwyis wordt thuis gehouden ontving daarop van haar het volgende briefje Mijnheer zon n zoo goed willen zgn om het pokkebrielje van aan bat meiBje mede te geven want zulke complimenten wagt ik niet af van een schoolmeester ik zal uitgaan wanneer het mgn blieft dat hoef ik aan u niet vragen Een nienw bewgs hoe noodig leerplicht is 1 Vrye Oefeningen Stokoefeningen Vrge Oefeningen f Staafoefeningen Vrfle Oefeningen Jongste Meisjesklasse Toesteloefeningen Intermezzo PA0ZE 9 Oroepoefeningen Opleidmgsklasse A 10 Standen Na afloop bal onder leiding van den heer Tb S W van Leeuwen uit s Gravenhage Muziek van het 3e Regiment Huzaren Kapelmeester h M van Waasdyk Zondag 27 Mei 1900 Wedstryden 9 30 voormiddag loting 10 voormiddag aanvang der wedstryden Staafoefeningen 12 1 uur namiddag Pauze Gemeenschappeiyke lunch 1 uur namiddag voortzetting der wedstryden Toesteloefeningen Na afloop van den wedstryd keurturnen 6j uur gemeenschappeiyke maaltyd uur gezellige byeenkomst der turnersen leden der feestvierende Vereeniging metdames unr uitreiking der pryzen Voortzetting Opleidingsklasae B Oudste Meisjesklasse Opleidingsklasse A Eergisterochtend halfvgf was Nelissen knecht van den heer P Aarnontse Jr te Dordrecht op een vischboeier in de Knolhaven werkzaam toen hij eensklaps een oude vrouw en een vrouw van middelbaren leeftyd gehoed en gemanteld den hoek der Knolwagen zag omslaan Hb stond nog te fllosofeeren over de vraag ot er zoo vroeg al een boot voer toen hij De zoo mnstig bekende tooneelvereeniging Nut en Genoegen herdacht Zaterdag in de zaal Kunstmin het Sjarig bestaan door het geven van een soiree De werkende leden badden zich beyverd de zaal en hettooneel een feesteiyk aanzien te geven De verschillende nnmmers van het programma werden uitstekend voorgedragen velen wekten in hooge mate de lacblust op de leden toonden dat zy niet alleen zich beyveren voor het geven van tooneelvoorstellingen maar dat zy ook ieder afzouderlyk ten tooneele knnnen verschynen en de leden aangenaam knnnen bezig houden Wy wenschen Nut en Genoegen toe dat zy nog vele malen een jubilé mag vieren Door de postduiven vereeniging de Luchtbode werd gisteren een wedstryd van uit Antwerpen gehouden De dniven worden losgelaten 6 uur 20 aankomst alhier de eerste duif 7 34 Iste prys C P J Boer 2de prys Th v Berkel 3de prys J Dernée 4de prys C P J Boer 6de prys J Boer 6de prys M Lorius 7de prys C Lunenburg 8ste prys Hullemoa 9de prys S Kulik 10de prys Hulleman Op de hondententoonstelling der Kynologenvereeniging Nederland te s Gravenhage hebben eerste pryzen behaald A Steensma alhier voor langharige St Bernard en L A Labouchere te Kapelle a d IJsel voor Griffon smonshond en voor korthange Dashond Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Randwyk de beer Van de Wal cand te Utrecht Het bestuur van den Nedorlindschen Zwembond deelt mee lo dat in plaats van den heer P J Ulrecte SpoorwegverblDdingen met euUDA Zomerdlenst 1900 AansevangeD i Mei TUd vai GreeDWlcb eoOSA KOTTIlDAUTia m jr d 10 68 11 19 11 18 11 18 11 68 1 17 S 6 8 86 8 48 4 89 4 f4 6 11 8 1 7 18 7 41 8 U 8 17 8 88 9 14 10 0 10 11 10 40 11 47 7 86 8 11 8 88 9 11 19 9 88 9 67 10 36 S I V f 8 60 j r V f 8 87 t G 9 83 40 10 18 lO tO 8 64 Il H 8 09 9 08 10 08 11 86 1 1 10 1 17 1 88 11 08 11 18 11 10 11 19 11 0 11 84 11 44 AllBsn U n klwM Eitn faylaUloa g Op due trriiuni tyn Zondig Uundvc en Diuiig tiadiaguhs retoarbüjettan voor dt 80 kl Torkr gbur teg n keleB Truktpryt 3 HoIUsdMkfl Spoor L Eitro pplemMt kowi i BOTTIBDAK SOVBA Tin 11 46 11 68 11 81 11 46 11 10 9 46 9 68 7 43 8 8 1S 33 9 4 10 18 10 18 10 88 10 48 10 49 11 61 If OJ 11 81 1 81 7 8 7 4 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 d Allooi la o kluM oitn baUlos rMUlUtiof op du loop ku niot prdnod wordoi J HollondMk ipoor L Kiln upploimolbowüi m do Coapogmio dor W ou Lili aOUDA DIN B 1 1 e ffioa Toru 10 1 10 8911 81 ll l 11 18 11 68 1 68 1 88 8 46 4 1 4 60 6 11 49 O IS 7 19 11 11 1 10 t I t 8 01 ff ff ff ff 11 11 ff ff 1 11 ff r 6 18 ff ff ff ff 11 86 ff l 6 ff ff 6 17 ff ff 9 48 10 18 10 41 11 41 11 01 11 46 18 61 1 4a 1 10 1 61 4 18 4 46 1 816 66 8 11 8 48 7 67 8 01 8 29 9 17 9 68 8 18 8 14 fo II S8 E K 8 48 tM I 44 11 1 Hiia 6 81 6 04 7 01 7 16 7 8 8 81 8 66 9 03 44 10 11 11 16 11 86 11 06 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 80 6 18 6 11 7 41 7 66 8 Voorburg 6 88 ï j 10 17 1 86 4 88 8 18 ZooUrm Zeg 6 61 10 8 1 60 4 80 8 43 aT nh Mo 6 08 10 48 1 01 6 0 8 64 Onudff 14 8 11 7 18 7 48 07 9 08 18 9 80 10 11 10 64 11 6611 08 11 84 IJl 8 0 8 17 4 17 4 47 6 11 6 4 7 0 8 09 8 98 8 J Hwmonikotnia oUa lo OB lo kluM oxtlB b t loB O O U I K M r r K D A vt Tioo VMM ioadB 6 9 8 11 8 84 9 18 10 16 10 19 11 08 1 811 48 1 18 I O 4 48 6 11 8 48 9 11 0 19 10 87 10 16 H O Amit W 8 01 8 88 9 10 10 11 09 11 48 l t7 8 0 3 38 4 16 4 67 6 86 6 44 S1 0 8S 1 081147 00 AmikG 8 l 9 18 9 87 10 11 11 14 1 08 1 11 1 14 S tC 4 80 6 18 l IO i 8 10 10 11 10 11 01 ll U 8 O U D A U T I 11 U li I ffieo Tent 6 84 7 41 8 1 07 10 14 10 60 18 00 11 87 1 16 8 11 4 81 1 61 6 80 7 10 iM 11 16 l Sl 86 8 1 11 14 1 40 8 8 11 J S8 1 48 7 4 8 18 8 61 t S 10 14 10 49 11 47 11 81 1 0 3 08 S 4 6 04 8 30 7 O0 7 4 M9 ViBfft O 8 81 7 11 M Ü IO 9 18 8l 11 1111 17 11 10 1 30 10 8 84 4 41 6 11 7 09 8 10 9 14 V 61 llAma W 6 84 8 47 7 30 8 18 8 4t 80 9 46 11 80 18 41 1 06 l tl 16 8 4 l Oi 8 88 7 86 8 16 9 40 10 08 u la 7 0 7 81 8 18 9 07 9 19 10 18 10 84 11 11 118 61 8 81 4 18 4 84 8 47 7 14 8 0 ll 10 17 11 18 Iriolit 8 18 8 81 7 47 8 11 9 10 10 10 10 66 11 38 11 01 1 80 3 08 8 10 4 08 4 48 39 8 11 7 00 i 0S M 10 06 10 48 Hoorilea 07 8 4 i 8 09 87 10 88 11 66 18 17 4 H 7 14 9 11 07 Dudev 6 M 6 68 8 17 10 41 H 86 4 88 9 14 uaita Mt T 08 7 14 1 80 14 66 10 14 11 17 11 11 18 61 1 1 3 40 i ii 4 48 1 10 8 18 7 14 7 41 18 8 41 10 07 10 18 U li De president der republiek Mexico wordt door de leden dier kolonie in F rgs verwacht midden Jnli Op de plaats St Dénis heeft eene ontploffing plaats gehad men dacht natnnrlül direct aan een aanslag maar het bleek spoedig eene ontploffing te zjjn in eene fabriek waarondermeer zwavelkoolstof wordt vervaardigd Een der stoomketels is gesprongen en de stoker tegen den wand doodgedrukt nog acht andere werklieden kregen letsel maar niet van ernstigen aard Het gebonw is vernield en de nab jstaande perceelen voor een deel terwijl de woonhuizen in de nabpeid schade aan de daken kregen De brandweer was den brand betrekkelijk spoedig meester DuiTscui Xin Ken expeditie wordt gereed gemaakt onder bevel van den scheepskapitein Bade om te trachten zekerheid te verkregen omtrent het lot van Andrée mot zijn ballon bet Toornemen is tevens naar Franz Jozelsland te stevenen om te zien of de hertog van de Abruzzen die daar met de Italiaansche expeditie toeft ook hulp noodig heeft Te Erfurt heeft men de vrouw van een spoorwegambtenaar gearresteerd nadat ontdekt was dat de man zich gelden uit de stationskassen had toegeëigend men vermoedt dat de voortvluchtige die gelden door zijne vrouw liet innen OOSTBNEIJK HoSOAEIJIi Aartshertogin Maria Theresia schoonzuster van den keizer en weduwe van aartshertog Karel Lodewijk is verloofd met graaf Cavriani grootmeester aan het keizerlijk hof Wederom dus eene aartshertogin die van hare rechten afstand doet Te Weenen werd bij aankomst van den sneltrein uit Parijs oen eerste luitenant gearresteerd onder vordenkiug dat htj geld eu sieraden had gestolen in den trein BJ onderzoek is gebleken dat d dief wel eerste luitenant was maar niet actief hij behoorde bij de landweer Hij heet Strasser en had eene kleine expeditiezaak in Insbrttck die echter volstrekt niets opbracht wat hy verteerde men meent nu dat hij in spoorwogdicfstallen zijn bestaan vond BINNENLAND De bijeenroeping van de Kerste Kamer tegen Maandag 28 Mei 2 uur wordt lederen dag verwacht Zij is voornemens eonigo in de vorige bijeenkomst onafgedane ontwerpen te behandelen en in de afdeelingen de boterwet en do leerplichswet te onderzoeken Eerst Woensdag 30 Moi des v m 11 unr zou met de openbare beraadslaging over de Ongevallenwet een aanvang worden gemaakt waarmede de Kamer zich tot Vrijdag of Zaterdag d a v denkt bezig te houden om daarna tot nadere oproeping uiteen te gaan Oondi 6 61 7 11 Mtordniehl door 7 18 irienwarkeik 7 18 C tpdie 7 86 Rotterdim U 8 16 7 44 BotterdBmD F g Rotterdam B v Eotterdam Beun ff f ff Rotteidm D P ff ff ff Botterdim U 4 41 6 80 6 07 Olpellg 4 61 6 41 Kiemrerkerk 6 01 6 61 Uoordraoht 6 11 6 04 Soldi 6 17 1 10 6 88 7 88 7 06 7 18 Ooudt T 18 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 ZeveDh Moero 7 18 8 68 r v ff 8o UiniM r Zeg 7 Ul Voorburg 7 6 9 14 Hago 7 68 9 08 9 19 9 87 1 80 6 86 6 48 6 08 iMa Woerd Utrechi Voor behandeling der spoedoischende ontwerpen welke de Tweede Kamer inmiddels aangenomen heeft zou de Kamer dan in Juli terugkomen als wanneer tevens zal blijken of de Leerplichtwet voor afdoening rijp geacht wordt dan wel in September zal worden behandeld eerst de moeder en daarna de dochter zich pardoes in hot water zag storten Oogenblikkeiyk vatte Nelissen een haak waarmede hjj de jongere vrouw grtep en daarna met een anderen haak de moeder Middelerwyi kwam er een nachtwaker aan met wiens hulp Nelissen de beide vrouwen niet dan met groote moeite uit het water kon halen want zoowel de een als de andere werkten haar redding tegen Eindeiyk gelukte dit Intusschen was de politie gewaarschuwd eenige nachtwakers die meegingen zagen uit de woning in do Vieeschhouwarsstraat die de beide vrouwen bewoonden een geweldige rook komen Zy gingen daarbinnen en bluschten het vuur met emmers water Belangryke schade is niet aangericht Alles droeg de sporen van een poging tot brandstichting De oliekan stond zonder dop op de tafel een dichte vuilnisbak stond in vlam enz Moeder en dochter werden eerst naar het politiebureau gebracht de moeder in zeer trenrigen toestand en daarna per rytuig naar het ziekenhuis Men denkt dat de geestvermogens der vrouwen althans van de oude vrouw zgn gestoord Men herinnert zich wellicht dat ruim een jaar geleden by de opgravingen in bet Pornm Romanum te Rome de zwarte steen word ontdekt waaronder volgens de legende Romnlus begraven ligt Het feit eerst betwyfeld staat nu vrgwel vast ofschoon er meer dan éen steen is aan t licht gekomen men heeft nl ook de fundamenten gevonden waarop ter weerszode de steenen leenwen hebben gestaan die de overlevering vermeldde Sedert is er echter nog meer blootgelegd nl by het leeuwenvoetstnk een afgeknotte kegel van tufsteen op een vierkant voetstuk en een vierzüdige zuil van tufsteen Daarop staan inschriften waarvan men de beteekenis nog niet heeft ontcgf erd want vooreerst behooren de woorden tot t alleroudste thans büna niet meer begrepen Latgn en het bovenste gedeelte der kolom is verloren gegaan Uit allerlei overbiyfseleu in de nabyheid gevonden biykt echter dat de plek werd gebrnikt voor offeren o a vond men er kleine bronzen Apollobeeldjes enz t is n si V d tl 1 O n o ai S ai ei K st ni bl m w De gezworen dor Seine hebben eenlooper van de Bainue d Inde Chine die frs 40 000 verduisterd en aan zyn geliefde gebracht had en daarna zich zelf aan het hoofd verwond oita te doen geloven dat hy aangerand en bestolen was vrygesproken Ook de vrouw die als medeplichtige vervolgd werd kwam vry De advocaat der beklaagdef heeft het gemoed der gezworenen vermurwd met de mededeeling dat de looper slecht Ira 100 per maand verdiende De heer C A C N beantwoordt in het Dbl de klagende vraag waaraan wy toch het gure voorjaarsweer hebben toe teschryven wanneer en hoe wfl verbetering kunnen verwachten De kon is ingetreden op 10 Mei zy vindt daarin haar oorzaak dat boven Engeland en den Oceaan de luchtdrukking hoog is terwyi achtereenvolgens gebieden van t 1900 AangevangcD I Mei B D A Bd Tioo voru s 6 01 r r r 6 11 r t r 6 18 6 4 0S 6 17 6 4 8 88 7 47 8 07 r 6 10 1 68 oe A TiM TOTH 18 46 ff 11 63 11 10 1 81 ff 1 04 ff 1 86 8 14 4 4 46 ff 1 8 ff ff 1 08 f 09 1 41 1 6 1 04 1 88 8 84 48 1 8 ff 1 08 09 1 4 i i 4 48 4 08 48 4 08 4 34 4 44 4 61 6 U 6 07 4 34 4 44 4 61 VI 6 07 11 31 1 11 4 9 t S4 4 19 t 4 6 t 6 t ir L Extra lappleBieBtbowlji foi do Coapogaio der Wagou Idli 1 A A O flea roraa 4 60 1 16 ff 6 01 ff 6 18 ff 6 17 ff 4 46 1 81 6 16 49 8 18 7 19 1 46 4 1 8 01 8 29 ff 8 13 ff 8 14 io ff I S8 E 7 67 8 43 8 l8 8 11 8 48 li 18 t 48 10 16 4 10 03 lO U 46 0 8 0 61 4 80 5 18 8 11 7 4 7 51 8 18 9 48 10 11 4 38 6 18 4 4 80 8 43 10 03 1 01 8 14 10 11 1 18 1 4 7 05 8 09 i 93 8 46 0 8 10 61 flO ioulB 6 9 8 1 4 48 5 1 Amit W 8 01 8 4 67 5 81 AmikG 8 II 9 1 5 60 9 1 i l i ll 6 80 7 10 86 7 38 7 4 10 87 II 07I 10 53 1 48 UOl 69 81 U 44 10 87 11 07 10 53 UOl 88 11 441 8 11 8 30 7 00 Vmat O 8 81 10 8 8 lAma W 1 84 8 4 l tl It ii la 7 0 7 8 4 18 4 84 11 7 00 i OM iM 10 01 10 4 8 7 14 9 11 07 9 14 14 7 41 18 9 41 10 07 10 18 U li 63 1 17 S 6 8 86 S tl 4 89 4 f4 6 11 8 16 T IO 7 41 ff ff ff 6 01 ff ff ff 10 3 ff ff ff ff 5 11 ff 17 ff ff ff 6 18 ff ff ff ff 16 8 46 3 6 4 0S ff 1 17 6 4 6 38 7 47 8 07 1 68 ff ff ff 6 10 ff V ff r ff 06 ffffffSlOff ffffff ff U Se kl Torkr gbur tegon okeleB Tnobtpryt H HolltBdiekfl Spoor lage luchtdrukkiug of depressies zich bewegen over noordeiyk Noorwegen in zuidoosteiyke richting naar de Pinsche golf en verder naar Rusland Daardoor waait over het westeiyk en noordwesteiyk deel van Europa waartoe ons land behoort eenkrach tige noordeiyke luchtstroom die uitdePoolstreken komt en hier natuuriyk een lage temperatuur veroorzaakt Volgens de onderzoekingen der laatste jaren duurt deze weertoestand in deze tyd des jaars gemiddeld 3 dagen en dus nu het i reeds 10 dagen geduurd heeft een spoedige verbetering zeer waarschijniyk Treedt deze verbetering niet bmnen enkele dagen in dan is dat een buitengewoon geval Voor een afdoende verbetering moet de barometer binnen korten tyd rgzen tot ongeveer 770 mM want het gebied vanhooge drukking zal zich hoogstwaarschSniyk naar Midden Europa jerplaatsen zooala in verre I weg de meeste gevallen in dezen tyd van het jaar gebeurt Minder waarschgniyk is dat wy warm regenachtig weer bj znidwesteiyken wind krygen maar nog minder waarscbynlijk is het dat een nieuwe eveneens koude weertoestand zal intreden De ryzing van den barometer schynt heden morgen te zgn begonnen Ie Beriyn is een monteur van Siemens en Halske door electriciteit gedood Hj maakte een proefrit mede met een electrische locomotief die hy zelf bad helpen maken en dus nauwkeurig kende By zulk een proefrit wordt een stroom van 10 000 Volts gebruikt en wegens deze groote sterkte waren byzondere voorschriften aan alle mederydenden gegeven Toch was de moutenr zoo onvoorzichtig naar de kruk te grepen om na te gaan of die in orde was toen teruggereden zou worden en daartoe een kruk moest worden omgedraaid zonder dat hem door den aanwezigen hoofdingenieur last was gegeven Hj kwam zoodoende in aanraking met een toestel die als bliksemafleider dient en wer4 door een zwaren electrischen slag getroffjan De 27 jarige oppassende man was terstond een lyk 1 14 J 10 1 8 84 Z lO SO J 10 81 8 l 8 S 9 8S 10 10 10 41 11 18 8 46 II tl 11 46 Z 9 11 0 18 9 4 10 84 8 87 ff 7 06 7 69 8 8 8 1 6 89 8 48 tM 7 01 9 88 I 4 ff 68 10 08 7 18 8 10 8 419 47 10 0 lO ls lh0 9 68 10 18 10 18 10 48 ll l 10 08 10 17 10 19 10 84 10 18 10 64 11 11 11 67 De correspondent van de N E Ct te Pretoria schryft oen enkel woord naar aanleiding van eenige personen die te Pretoria zyn aangekomen nitgezonden door het Fonds tot Daadwerkeiyken Steun Een daarvan is linieerder van beroep hy kan wat administratief werk doen verder ziet hy zeer slecht zelfs met sterke glazen en beeft ziJn vrouw beloofd niet te vechten Hy wil daarentegen uitsluitend een gesalarieerde betrekking hebben Hy beweert dat hem beloofd is dat hy onmiddeliyk hier zulk een betrekking zal krygen waarvoor de agent van bet fonds een oud offlcier der marine zorg zou dragen Die belofte dia op zich zelf onmogeiyk schgnt wordt door andere door dat fonds uitgezonden personen tegengesproken men zou door dien agent onder dak gebracht worden totdat een betrekking gevonden was Maar er is geen agent hier ik hoor hy zit te Kroonstad aan het front en schynt zich de zaak niet aan te trekken Hoe die man die hall blind is zwak en min Ijkt en die geen den minsten lust tot vechten heeft uitgezonden wordt is my een raadsel Bovendien loppt mö overal rond vraagt werk dat gesalarieerd moet zön vertelt overal dat hy bedrogen is dat men tegenover hem misdadig heelt gehandeld zoodat by velen een ongunstige indruk wordt verkregen van de wyze van uitzending van zulke personen Andere personen zfln mede uitgezonden en deze klagen ook over niet geheel vervulde beloften over den agent enz Laat ik zegt de correspondent er op wyzen dat hier geen betrekkingen verkrygbaar zja enkele groote uitzonderingen daar gelaten Alle bezigheden zyn gestopt behalve voor oorlogsdoeleinden alle gouvernementskantoren zyn gesloten behalve enkele De spoorwegbesturen hebben hun personeel sterk ingekrompen Overal z n beambten ontslagen waar soms werk open komt komen burgers in de eerste plaats in aanmerking Wie hier nitkomt met gedachten van spoedig in betrekking te komen moet zich deeriyk teleurgesteld vinden De raeesten gaan dan ook naar het front of zy gaan in den garnizoensdienst van bet Hollanderkorps zoodat zj den mond open knnnen honden zonder kosten Ik raag er ook wel op wyzen dat het bestuur van het bewuate fonds beter had gedaan hier met de agentuur een persoon te belasten die land en omstandigheden kent in plaats van iemand daarvoor uit te zenden die nog alle ondervinding moet opdoen Te Beriyn is het echtpaar Eunge veroordeeld een koetsier en diens vrouw eerstgenoemde als heler laatstgenoemde als dievegge Zy maakte er haar specialiteit van om in rouwgewaad by leveranciers van grafzerken te komen een grafzerk te bestellen in tranen uit te barsten en dan terwyi zy quasi iets op afbetaling voor den dag wilde halen te bemerken dat ze geen geld genoeg had voor andere rouwartikelen die ze nog moest koopen Meestal was de leverancier bewogen door haar droefheid en schoonheid dan dwaas genoeg om haar eenig geld te leenen wat nooit terngkwam De vronw die reeds vroeger veroordeeld was tot drie jaar gevangenisstraf wegens dergeiyke oplichtingen kreeg er nu nog twee jaar by en de man werd veroordeeld tot drie jaar en een maand tncbthnis De voortreffeiykheid van nikkelstaai boven het gewone stival is door vergeiykende proeven aangetoond die in de Génie Civil beschreven zjn Ten eerste werd de inwerking van znren bestudeerd door de metalen in ee i mengsel van één deel zqutzunr en één deel water te leggen Na 533 nren hadden buizen van n kkelstaal nanweiyks 3 2 pUt van baar gewacht verloren terwyi het gewone staal 63 pCt dus ongeveer 16 maal zooveel in gewicht verminderd was Verder werd vergeleken de wei king van vuur Daartoe werden buizen van taal en van nikkeistaai in een heet vuur gelegd Nu eens weruen zy gebracht tot donkerroodgloeib tte dan tot witgloeibitte dan weer afgekoeld en dit werd verscheiden malen herhaald Toen het staal door deze werkingen 77 pCt aan gewicht bad verloren was het gewichtsverlies by nikkelstaai slechts 26 pCt Een belangryke proef vooral met bet oog op het gebruik van die metalen in stoomketels werd genomen door ze te geljk aan de werking van het vuur en van waterdamp bloot te 8te en Men Jiet daartoe door de verwcrmde bi zeü stoom van vier atmosfeeren druk gaan Na tien uren barstte de sto en bu s zfl had 13 pCt van haar gewicht verloren de bni s van nikkeistaai had lechts 2 pCt gewichtsverlies Terwyi men de proef met de n kkelstaal bois voortzette werd de stalen door een nieuwe vervangen na acht uren barstte ook deze na 12 pCt aan gewicht verloren te hebben Eerst drie uren daarna dus nadat ze in het geheel 21 uren aan de werking van water en vuur was blootgesteld brak het nikkeistaai De smeedbaarheid van nikkeistaai en gewoon staal verschilt zoo goed als niet Alleen is het nikkelstaai wat moe iyker te bewerken By al de proeven ook nog in andere opzichten werden proeven gedaan bleek de voortrelleiykheid van het nikkelstaai boven het gewone t Is duurder maar t laat zich aanzien dat die hoogere prysniet zal afschrikken om stoomketels met nikkelstaalbnizen te maken Vooral wanneer men rekening houdt met de reparatiekosten Ëenigen tyd geleden kocht een bewoner van Leipzig van zyn buurman die een bierhnis had een jonge kip Het beestje zag er welgedaan uit doch deed niet wat zyn uiterlyk scheen te beloven n l eieren leggen zoodat de kooper na esnige dagen bij den bierhuishouder zyn beklag deed Het gebrek was echter gauw te verhelpen meende deze als men s avonds een in kamillen thee gedoopt stukje brood bj de kip in het hok legde zou ze den volgenden dag reeds met leggen beginnen De kooper waagde het middeltje en vond den volgenden morgen tot agn groote verbazing Appel die zich niet herkiesbaar stelde de heer G J Sala te Leiden tot lid van het bestuur is gekozen en de benoeming heelt aanvaard 2o dat het bestunr voor dit jaar is samengesteld als volgt W E Bredius W Ez Amsterdam voorzitter L Bonman Amsterdam secretaris A C Cosyn Gouda penningmeester J de Groot Pz Rotterdam Tb J M Scheerder Rotterdam D Fokkens Arnhem G J Sala Leiden commissarissen Bo dat tengevolge biervan het secretariaat is verplaatst naar O Z Voorburgwal 71 te Arasterdam Het dagelyksch bestunr bericht verder dat de karapiocnschupswedstrijden zullen plaats hebbeu als volgt Het kampioenschap 600 M te Amsterdam op 1 Juh het kampioenschap 160 M te Rotterdam op 15 Juli het kampioenschap rugzwemmen te Gouda en het kampioenschap duiken Amsterdam op nader te bepalen datum in Augustus by gelegenheid der nationale wedstryden respectieveiyk uit te bcbryven door de vereeniging Hot IJ Rotterdarasche Zwemclub Goudsche Zwemclnb en De Jonge Kampioen Onder voorzitterschap van den heer J de Groot Pz te Rotterdam zal een uit te noodigen commissie werkzaam zyn tot het bevorderen van deelneming aan de internationale zwemwedstryden te Parys op 12 en 19 Augustus Nog deelt het bestunr mede dat op 24 Juni te Amsterdam zullen plaats hebben de examens ter verkryging der diploma s A B van den Ned Zwerabond als zwemmeester en wel voor het practisch gedeelte in de baden Zweminrichting aan de De Ruyterkade Ten slotte bericht het bestuur dat overeenkomstig den wenscb der algem verg de grootte van den bal voor het waterpole is hepaald op 65 c M omtrek minstens en de met deze wyzigiiig thans definitief vastgestelde reglementen binnenkort zullen worden rondgezonden en verkrygbaar gesteld Stolwijk Beroepen by de Ned Herv Kerk alhier A van Wyk te Bakkeveen 363ste Staats loterij 6e IClasse Trekking ran Maandag 21 Mei No 8174 484S ea 18 66 ieder ƒ 1000 No 8198 37 O 8 91 10094 ea 1391 1 ieder ƒ 40 No 7J43 8701 8859 16 S 18119 en 20734 leder ƒ 2 O ND J7S7 l re UB06 1S888 en 18894 ieder ft Pryzen van ƒ 70 80 177S 669J 8221 10552 13600 1H463 18461 6 SSOO 6658 92 1061 f 1680 18644 216 Slia 6718 835 81 13869 36 1 723 3t 3379 58 4 92 83 r918 168 3 19001 S3 346 1 0147 844i 0 01 14IU9 17203 19137 91 70 60 68 6 14321 74 98 480 35jH 95 8564 lOSll 41 86 19260 698 51 62 0 8603 109S5 67 PSIiS 19 25 8 9 8626 6354 39 11042 87 1740 61 76 37 8 48 11194 14180 X9 9493 3 H 6124 8846 11214 14741 80 19549 1014 76 44 68 11586 15087 17640 98 3t 3787 6506 8928 11603 151IS 44 1960S 86 85 8614 9019 11717 16186 46 19721 3 3S i9 6942 918 11827 57 1761 22 1817 42 70 3 9841 36 15391 94 88 69 91 92 44 82 15131 1 7 3 19880 1475 4093 93 86 UI07 15601 17816 92 88 4148 7116 1617 4a 74 9o20 128 8 16660 17948 19914 91 U732 1571 46 20038 88 888 7514 9668 67 86 1S016 20225 1785 4630 7629 9813 13916 1 818 41 20168 SOie 31 77 4 98 13157 91 18 40 20612 66 911 9 9901 13246 1 90 18231 37 6 4776 8015 i 60 8 67 0 3300 4801 81 81 88 69 18806 20761 9107 88 8104 10154 8Ï6 1 076 16 2088 2527 Oil 74 lOlaS 83 VI 83 142 88 6 77 9U040M3i88 18362 18443 Veemarkt te Rotterdam Maandag 21 Mei 1900 Vette Obsen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3e kwaliteit aS cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit a8 ade kwaliteit a6 3de kwaliteit 23 cent per haltKilo Vette Varkens goede aanvoer iste kwaliteit 21V9 ade kwal 207 3de kwal 19 cent per half Kilo Schapen an Lammeren redelyk aangevoerd pe handel was in vet Vee in vette Kalveren prijshoudend Varken en Schapen traag minder in priJ3 NIEUWE COLLECTIE Dassen en Handschoenen Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelenhooH Mo at Beurs van Amsterdanl Slotkri 81 a 8 18 MBI Vikrs VisimiAND Cwt Ned W S ty 81 dilo dito dllc 8 93U dilo dito dilo 8 03 HoHOja Uhl Gou II 1881 98 4 loo TaLll InaobrgTing 1881 81 6 88 M Vu 8 yi OoiTIH Qbl in papier 1888 i 88 dito in iilTeil86S 1 88U PoiTOaAI Obl met coupon 8 dito ticket 8 14 RoaUHD Obl Binnenl 1894 41 66 dito Oeoont 1880 4 961 duo bij Kolba 1889 4 96 dilo bij Hop 1889 90 4 96 dito in goud tee 1888 A dito dito dito 1884 6 101 dtiNJü Porpet aohuld 1881 4 67 ToBKiij Gepr Couv leen 1890 4 98 Gei leening leiie D 1 Gao leeuin larieO 26 j ZoiD Ara Bp i obig 1899 5 Mlirco OI lit 8oh 1890 6 10 ViNKOILA Olil 4onl op 1881 34 VvanaDau Obligation 1896 3 900 BoTTtuiAH Steil leeu 1394 3 91 NlD N Afp H ndo af aand 91l 4 Arendiib Tab Mu Ceililicateo 631 Deli Uaatachappij dito 436 Apu Hypotheskb pandbp 4 Cult Hij derVontenl aanit 65 Qr Hypoiheokb paodbr 4 102 Kedarlandache baak aand I 1047 Ked Handelmaataob duo I 154 N W h Pao Hyp b pandbr 8 96 Bott Uypotheekb paulbr 4 l ütr Hypotheokb dito 4 OoBTBNE Ooat Hong bank aand 118 Ruai Hypotbookbank paüdb 5 110 Amuia Equi bypotb pandb 4 90 Mai L O Pr Lien i ert 6 19 Si HoU IJ 8poor Mü aand 114 10 184 135 T 66 161V 97 Mij tt t Klpl y 81 Spw aand Ned lud Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 5 TauiSpoorxI 1887 89 A Bobl 8 88V loofl 100 114 141 68 105 74 Zuid lul Spumy A H obl 8 PoLFN WarBohau Weenen aand RusL Qr Huai Spw My obl 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwaag Doubr dito anud 6 Knrsk Oh Aaoir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahbuka Uent Pac Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr O i aand dito dilo Win 8l Peter obl 7 Danrer k Bto Gr Spm oert r a Uliooia Oentral obl in goud 4 Loutar k Na hfilliOert r aand Meii O N Spw Mij lehyp o 6J 104 Va 87 99 Vm 68 180 110 108 108 9911 100 117 117 m l 84 Hias Kanra t 4pOt pref aand N Tork Onlaa o k Weet aand Punn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Hanit obl fin Pao Hoof Iun ab g dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 GaNAOa Can South Ohart r aaDd Till 0 Sallo fc Na lo b d o 0 Amsterd Omnibua Hy aand Hotterd Tramwex Maata aand Nau Stad AmBterdam aand 8 tad Rotterdam aand 8 BlLolE Stad Antwerpen 1887 1 Stad BruBsel 1386 87 HoKO Theiia Begullr G 101101 4 O 18TIHIL Staataleenie 1880 6 K K Oo t B Cr l880a SfA J Sta l Madrid 8 1888 Van V r 11 8 Arb Spool oert 88 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEEC0STUME8 COSTUMES TAILLEUR Blotiseu en Damesoverhemden i ionstolfen en gekl Katoenei in groote verscheidenheid en concnrreerende Pru zen D SAMSOM ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon M H00aENB00M ViK TaiïT Gouda 19 Mei 1900 GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK ala het Noonlbrdbantscb Schoen eg Laaneumagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwogsteeg ONTVANGEN alle soorten H€H O If Kim voor het a s Seizoen Aanbevelend J SMITS Alle reparation en aangemeten werk j foataolMal TOor Haan an vooral damaa an Kiadaraoboattmck ia de Appratuur van 0 H WHIir fc C Barlla BauthSIr 14 Man Mta oa Hat I