Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1900

iNo 8803 Woensdag 33 Mei lOOO 3Óste Jaargaii j SIGARBN WUÊÊ ib VRAAGT steeds die Sig aren uil de Sig arenfabriek Xlli XICO van J S EXALTO m V te GOUDA De prijzen zijn scherp codeurreereiid en het fabrikaat munt hoven ieder ander 4111 Aan hetzelfde adres kunnen BEKWAME HAKDWEUKEK eplaa st worden mimm mmmi I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S o o s Tclefeon Ku S ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Vo M i De C itg ave dezer Courant geschiedl dag elijks met uiteonderiDg Van Zon en Feestda n De prijs per drie maanden is 1 25 iranccf perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEJNTElN O u AANBESTEDING DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder BLOEMENDAAL bj Gouda zullen den JUNI 1900 des voormiddags ten elf ure aanbesteden in het KoJflahuis DE ROMEIN te Gouda De onderhoudswerken van den POLDER gedurende 1900 Inlichtingen te verkrggou bö den Architect BÜRGERSDIJK te ponoA Een ware Schat roor de oogelukkige ilacbtoffers der Z lfberltkking Onanie en gehe jne nitapattingeo is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUapüscbe uiif ave met 27 afb Pros 2 frnidea Ieder die aan de vürschnkkelgko gerolgen van deze oudea d l dt moet het teson de oprechte leenng die het geeftf redt jaarl k duizend van een sekeren dood Te verkregen bg hetVerlagfl Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu poHtzegdls en in eiken boekhandel in Holland FEAÜSCHE STOOMVEEVEEIJ clieihiscb Wassflherij ViH H OPPE IIEIilER W Hralukade Itotterdam UebreTetoord door Z U den Koning dor Belgen HoofddepÓt Toor OOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en verren ran alle Ueeren en Uamesgarderoben ahook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n van plnche mantela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ens vrorden uoar do nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzji gestoomd of eeverfd worden onschadelnk voor de gezondtieid volgens staal bewerkt Meuw onoTerlroflen rof Or Liübora welbolcend tm HH AUm Kht met PabrUkimerk UlL tot vourtdarende radioaio en tekere genezing ran alle zetfs de meest hardnekkige ateniiwüiehten rooral ontstaan door afdwaliugeo op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeb 7ucht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpyn slecbto epgsvertering Onyermogen Impotent PoUutione enz üitToerige proapectassen rnjaror t Ki i 11 1 11 11 SV diibbob aewh n eVf Oentranl Depêl Matlh v d Vesto Z ltbomra l I rp6t3 M Oléban it Jo Uotterdam F Happel Gr enli go J lUlnimaDB da Jonp J Czn Rotterdam Wolff k floada en bii allo drogisten K CASSnO TANUARrs Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDERDAGvan S tot 4 nnr VHUDAGS van v 4 unr ZONDAGS afwezig tCS Kort overzicbt onzer Fr soourant SHERRIES Palo en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 flese ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch o B n o 9 Oi b O a a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i t 1 75 2 25 l 2 75 i 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 bok ide tj x 3 5 Per Fl Per Ank 45 Fl I LISTRAC J 0 65 Nto 1 27 75 og H CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 4 St EMILION 1894 1 42 t 2 PAUDiLAC 1893 1 25 53 tt o o 8 GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 g t SAUTERNE 1 42 S O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SSj BOURGOGNE 1 10 47 Z De flesschen zijn in de prjjzen begrepen en yorden i 3 ets per stnk ternggenomen B j elke hoeveelheid verkrjjgbaar bij De arma T eREBAlS Gouda Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de alterwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iiiei uit de Kohinklijke Stoomlabriek De Honingbloem van II l1 ¥ Ai1 J§l€IIAIIi €o Den Haag iyievjidnciers VAN SCHAIK Oo B MelianthO is Ket beste middel der wereld VAN SCHAIK Co S MellanthO geueeet Kinkhoest VAN SCHAIK Co s Mellftntlie geneest zoowel oud als jong VAN SCHAIK Co S MelianthB raag in geen hirtsgezm ontbreken VAN SCHAIK CO B ittöllailllie staat voortdurend onder Scheikundig toe ioht VAN SCHAIK Oo s Wellanthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co S MöUanlUe is bekroond mot Eerediiilomn s VAN SCHAIK Co S MeliantllO is bekroond mot Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond mei Zilver VAN SCHAIK Sc Co s melianthe is verkrijgbaar m flacons yan 40 CU TO CU en ft bjjFirma WOLFF Co 3 Tn TORKEN Boihnop Westhaven 198 PINKSE iVi ui r r rio li Hul W J TA5 DAM Haaetrerlit k N tjnZKSSEN iooii ioo n J a VAN MILD Veeratal B 126 te O mida A BÜÜMAN Mc ndulit Jiandteelcetiiaff met roode Jetterst ECHT Let voorai op de J berlahnstein OIMeT£UltD RVICTMIABR0N 0BCRLAHIISTeiH Overal £ £ ft r verkriigbaar Maatsehapp0 tot Xkepilottatie ran de Ftetoria Bron Kaniow voor Nederland Boompjee éO Rotterdam Standaard Hypotheekbank f gevestigd te Rotterdam Kantoor Louvehaven 78 WaalsctiappelUh Rapltaal KK niLLIOB GULÜEX OtiHUsna Ur B B C CASÏKISUK ir B SB BXBT Iin De Bank geelt onder contrOle van het élgemeen AdminUtratte en TruMt kantoor te HolterOam 4 faudbriecen uU in Btukkeu ean 1000 JfOO en too Conpons 1 Jannari en 1 Jnli Correspondenten voor Gouda r de Heeren M J OGIER Co RINGOVENS voor KALK BAKSTEENEN en CEMENT FABRIEKSCHQORSTEENEN DROOGKELDERS BETONWERKEN MACHINENFÜNDAMENTEN bouwt als specialiteit in alle deelen der wereld EG lü IJKZ Bad Koesen in Thier Duüsdtland KiJ de SCHOONMAAK zal het Uw werk verllchteo Stuiverszeep is en blijft onovertroffen Een stnkje weegt 125 Gr en kost 5 et = 25 Gr voor 1 cent By gebrnik van Stuiverszeep Stuiverszeeppoed en Sultanepoedw zal Uw werk bijna klaar zijn alsVbegonnen zijt Zendt üw strookjes vóór 31 Mei 8 Naamlooze Vennootschap m mmi zsepfabMüKln Rotterdam nitnj i WoBderbalftm n do geheele wereld bekond en geroemd Onovertroffen middel tegen alle B O r 8 1 L O w IC LeverHaaifzlekteH enz Inwindig zoowel a fi ook uitwendig in bijna ulU ziektegevallen met goed ffevolg j aan to wenden PT S pet flacOD t 1 per post l lö TUirry a Wo diHtlf beiit een alsnog onnekeude geneeakracbt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeel overbodig Met doze zalf werd een ii aar oud Foor oüfceueeslljk eehoadeu beenifezwel en onlanRS on bijna 28 Jaar kankeriydeii senezen Brenttt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prys per pot f LBO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker UEKRI S4NIIER8 Kokin 8 Amsterdam Wair geondepêt is besUlla men direct aan dieSohutjWBtpotheka des A THIEURY in Pregradn bel llohitsch Oesterrcioh Gelieve proBpeclui te ontbie lea by het Centrwl Uepit Sinden Balein 8 Anuterdatn liOPj POIKE OODE m SCHIEDAMMER GENEVEE MerMs NIGHTCAP Verkrijgbaar b t M PE ETERS Jz N B AU bew s van eohtbeid i oachet en kurk iteeda voor IHIEDAM sien van den naam der Firma P HOPPE Geen Eiigelsch maar Eckt BOEHEITBIIOOD f B it de K Q A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 GooDi Dmk van A BRINKMAN i Zn Balteiilandsch Overzicbt Roberts seint dat Mahon bericht heeft den 15en van deze maand zich te hebben vereenigd met Flumer te Jamnlaaibi Den iéen hadden de Boeren hem Mahon aangevallen Hij had toen vijf doeden en vierentwintig gekwetsten De Boerenverliezen waren erger Baden Powell bericht van den 13en Een macht van 250 Boeren onder Eloff viel Maleking aan kwam in het kamp doch werd verdeeld en ten deele omsingeld of trok zich buiten het gevecht terng dat den geheelen dag voortdnnrde Bij het Vallen van den nacht gaf een gedeelte der Boeren zich over Zjj die staande gebleven varen werden door het hevige vnnr teruggedreven De Boeren lieten tien doeden negentien gekwetsten en honderdacht gevangenen achter onder wie Eloff en negen otïcieren Er waren verder zeventien Franschen en vele Dnitschers bj de gevangenen De Engelschen hadden zes doeden en elf gekwetsten Minister Hay heeft aan de gedelegeerden der Boeren medegedeeld dat Mac Kinley in de tegenwoordige omstandigheden zich genoodzaakt ziet in de politiek van onpartijdige onzijdigheid tasschen Eng 3land en de Bepoblieken te volharden Sedert eenige dagen komen iil verband hiermede vredesgerachten uit de Z A Republiek Volgens de Engelscho bladen zon tpens de jongste zitting van dei Volksraad gebleken zijn dat zich onder de leidende personen in den Raad een sterke vredespartij bevindt die krachtig kij den President aandrong op het openen van vredesonderhandelingen Thans meldt de Daily Express dat opnieuw door president Kmger langs telegraphischen weg vredesvoorstellen aan Lord Saiisbury zgn gedaan Dit laatste bericht komt overeen met de mededeeling in de NewYork Herald dat door de Transvaalsche regeering aan Lord Roberis staking der vijandelpbeden is gevraagd onder voorwaarde dat de levens en eigendommen der kolonisten die met de Boeren gestreden hebben zullen gespaard blijven Of dit de eenige voorwaarde is blijkt uit het bericht niet duidelijk wel dat zoo deze voorwaarde niet wordt ingewilligd de strijd zal worden voortgezet met de vernieling der mijnen en de verwoesting van Johannesburg Bovendien heeft president Kruger aan FEVtLLETOX HAHTSTOCHT Naar het FraDsoh 65 Zij keerde zich 6m en begaf aich n r het rond point waar de bedienden van Moulinet bezig waren een feestmaal voor de gasten aan te richten Het was in zekeren zin voor baar eeft daad van voorzichtigheid want de wijze waarop de Bligny zich de laatste oogenbhkken tegenover haar had gedragen begon haar inderdaad eenige vrees in te boezemen Zij had voor goed alle vertrouwen in zijn loyauteit verloren en wist voor het oogenblik geen beter middel dan zich stdzwijgehd te laten beschermen door de tegenwoordigheid van den talrijken bediendenstoet Juist op bet oogenblik toen zij nadeï fa ij kwam hoorde z den maltre d hotel tot de anderen zeggen Het wordt tijd wij moeten ona haasten want ik boor het gezelschap reeds aankomen Van alle kanten kwamen nu de rijtuigen aanrollen De ruiters en de amazonen volgden aan weerszijden Het jachtgezelscljap was blikbaar ip eene opgewekte stemming De jongelieden hadden volop genoten van den heerlijken zomerdag in de vrije natuur niemand dacht aan leed ol zorgen Voor Clara s gevoel was het een pijnlijk contrast Helaas I zij b cht niet dat niemand dan zijzelve Lord Roberts voorgesteld de krijgsgevangenen uit te wisseleh Welk onthaal dit voorstel vond wordt eveneens niet gemeld In strgd met de berichten over vredesdenkbeelden bij president Kmger en bjj de Transvaalscpe leiders is echter hot bericht uit Pretoria lïkens hetwelk de President aan de bnitenlandsche consuls zou hebben medegedeeld dat Johannesburg zal worden verdedigd én dat de regeering zich niet verantwoord elijk acht voor letsel aan personen of schade aan eigendommen die daarbij zon kunnen optstaan Of zou dit een poging ziJn om de regeeringen van Europa op te wekken alsnog stappen te doen om den zegevierendeb marsch van lord Roberts te doen oph nden Knit kol le Wit schrp in de N R Ct 0 a het volkende Op zoo ferren afstand van hot oorlogstooneel en alleen beschikkende over berichten die de Engelsehen wol gelieven openbaar te imiken is het niet wel mogelijk een verklariiig te geven van de zoo eensklaps opgestoken mdedeloosheid onder de Boeren en wij laten de hoop nog niet varen dat het hun voorgangers op politiek en militair gebied zal gelnkken hen met nieuwen moed te bezielen en hen er op te wijzen dat de moeilijkheden iwattrmede de Engelschen te worstelen hebben met don dag toenemen In de N R Ct van 19 dezer wordt helder uiteengezet jhoe het invallend leger der Engelschen versmelt en hoe betrekkelijk weinig gewereh de Vaal zullen kunnen overtrekken Wy zien dan ook dat Roberts nn hij Kroonstad bezet heeft zich niet haast om verder noordwaarts op te rukken maar eerst de noodige levensmiddelen en munitie wil verzamelen om hiertoe in staat te ziJn Deze handeling zal ieder moeten billijken maar er zijii ook twee nadeelen aan verbonden De Boeren hebben nn ook gelegenheid om van df n schrik te bekomen die bnn zonder geldige redenen om het hart schijnt geslagen en de winter nadert met rassche schreden eeti geduchte vijand vooral voor de uit Indie eniAustralië afkomstige troepen Pretoria schiint nu de bestemming der verschillende Engelscho troepenafdeelingen te zijn De ihdofdmacht onder Roberts zal den spoorweg volger en bj Viljoensdrift over de Vaal trekken Methnen die ten zuiden vai die rivier marcheert zal zieh misschien bij Kroonstac bü hem voegen misschien ook vroeger de Vial oversteken bjjv bü Pretoriusdrift en dan nair Potchefstroom marcheeren zich daar veiteenigingen met Hunter die den noordelijken oever volgt terwijl de onzettlngs de oorxaak was van al haar leed Een rijtuig dat het éérste van alle stil hield bracht plotseliii hare gedachten m eene andere en betere richting Hare moeder de markiezin de Beaulieu z$k in een gemakkelijke open calèche Clara ging haar fianstonds tegemoet en gevoelde zich op eens genistgestetd door de komst dezer edelaardige vrouw in wier tegenwoordigheid zij haar ziclsangst obeèns voelde verdwijnen Mevrouw de Beaulieu haaf volstrekt geen haast gemaakt en hare aankomst uitgesteld tot tegen den tijd waarop het gezelschap varT de jacht zou terugkeeren Zij was zeer verwonderd toen Clara haar geheel alleen te gemoet trad en vroeg Gij alleen hiel mijn kind I Hoe komt dat Waar is uw man En waar is Sophie Sophie heeft ilnij juist een oogenblik geleden verlaten antwoordde Clara zeer kalm en Philippe is op mijn eigen verzoek met het jachtgeïelschap in hetj bpsch meegegaan Het is nooit goed wanneer jbnggetrouwcfe menschon m tegenwoordigheid vart anderen te veel elkanders gezelschap zoeken d anderen vinden daarin allicht stof tot allerlei aArdig eden en plagerijen niet waar Zij had weder al hare kalmte teruggekregen en praatte zoo natuurlijk en ongedwongen vroolïjk dat hare moeder haar met welgevallen aanzag en in het minst geqn kwaad vermoedde Gij zijt wel gelukkig dat gij uw eigen geluk voor al die anderen verborgen kunt houden zeide de markiezin O Philippe is waarlgk een model van een schoonzoon De komit van d D jachtitoet Hie nu in vollen oolonne van ïlafeking nu zj hare taak heeft volbracht over Lichtenburg en Ventersdorp zich te Potchefstroom bij Hunton en Methuen zonde kunnen voegen De kaart raadplegende acht ik het waarschijnlijk dat bij Pretoria de eerste ernstige tegenstand zal worden geboden en niet aan de Vaal De talrijke doorwaadbare plaatsen driften die de kaart aangeeft wettigen het vermoeden dat aan deze rivier als terreinhindernis geen hooge waarde kan worden toegekend Z n onze inlichtingen juist dan moet Pretoria beschouwd worden als een volgens de eischen dei tijds ingericht geretrancheerd kamp en de Engelschen rekenen dan ook op een geregeld beleg Van hoe onschatbare waarde het zoude zjjn als gedurende dit beleg talrjke kleine commando s ten Zuiden van de Vaal het veld zonden kunnen honden om den toevoer van levensmiddelen en munitie nit het Zuiden zooveel mogelijk te verhinderen behoeft wel geen betoog Dat de regeering naar Lijdenburg is verplaatst acht ik een zeer veratandigen maatregel want wordt de zetel van het bestnur ingesloten dan blijft de president van den staat vrü in zijne bewegingen eh kan hjjop de troepenbewegingen buiten de veste een machtigen invloed oefenen Al bet bovenstaande in de hoop dat de Boeren vast besloten zjjn den strijd tegen den erfvïand tot het uiterste toe vol te honden In Italië heeft de regeering om aan den onhoudbaren toestand een einde te maken het middel der ontbinding reeds toegepast De Kamer is ontbonden verklaard de nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven op 3 Juni de herstemming op 10 Juni en op 16 Jnni zal de nieuwe Kamer bgeenkomen Zooals blijkt laat generaal Pellonx er geen gras over groeien hjj zet niteen dat deze groote haast noodig is omdat de zaken van staat thans geen uitstel meer kunnen lijden want de begrooting is in behandeling en dient te worden afgemaakt voordat de gunstige tjjd voorbij i De oppositie ziet echter in die haast geen noodzakel kheid maar een soort streek om t beletten dat de oppositie candidaten hnn standpunt behoorlijk uiteenzetten voor het volk en zich de stemmen ervan weten te verzekeren De linkerzijde verwöt generaal Pelionx dat hü na de rechten der minderheden te Montecitorio te hebben geschonden bezig is in het land nog erger conflicten te doen ontstaan door het kiezercorps te beletten zich vóór de verkiezingen Van de toestanden op de hoogte te stellen draf kwam aanrennen verhinderde de markiezin de Beaulieu over dit onderwerp verder uit te weiden en bespaarde aan Clara de moeite van een antwoord te bedenken dat voor haar in de hoogste mate pijnlijk moest zijn Fontac had wederom zijn jachthoorn aan den mond gezet en blies met oorverdoovend geschetter Clara keek met bijzondere aandacht uit of zij Philippe ook zag aankomen Gelukkig was hij een van de eersten in gezelschap van zyne zuster en van Sophie de Préfont Sophie vloog eensklaps vooruit en fluisterde hare vriendin iets in het oor wat een blos van tevredenheid op Clara s bleeke wangen deed verschijnen fToen wij hem ontmoetten zeide zij zacht f was ij reeds lang niet meer bij Athénais Hij had luar zonder veel complimenten in den steek gelaten zoodat zij geen ander gdeide had dan van dien dwazen Pontac die niets anders kan dan trompetteren Een mooie kunst en zoo aangenaani in gezelschap Sophie lachte vroolijk en keek spottend naar Athénais die juist op dit oogenblifc verscheen half doof van Fontac s kopermuziek i Zoodra zij Clara zag zette Athénais haar paard in galop en sloeg e i spottenden blik op haren gemaal die op eeni en afstand onverschillig om zich heen stond te kijken Wel zoo waarde hertog vind ik u eindelijk terug ide zij En tegelyk met merroaw Derblay Ik vind het zeer Triendelijk van u dat gij uwe nicht üi hare eenzaamheid hA t willen gezelschap houden By deze woorden keek zij Philippe scherp in Dit alles zal echter weinig haten de verkiezingen zijn uitgeschreven en een Italiaansch minister van de kracht van generaal Pellonx zal wel middelen weten te vinden om den uitslag zoo niet geheel dan toch gjooteudeels naar zjn zin te doen uitvallen Verspi eidi Berichten FnANKBUK De tentoonstelling is Zaterdag door 126 257 personen bezocht President Lonbet bracht dien dag een bezoek aan de hondontentoonstelling in den tuin der Tnilerieën Officieel is nn eindelijk bericht ontvangen dat de czaar naar Parijs zal komen de datum is echter nog niet vastgesteld Alleen weet men dat de czarina haar gemaal niet zal vergezellen Eergisteren hebbeu alle gemeenteraden in Frankrijk hun maires of adjuncten gekozen Slechts luttele nationalisten z jn daartoe gekozen Te Algiers is de beruchte antisemiet Max Regis met algemeene stemmen tot maire gekozen Uit vrees voor een werkstaking onder de koetsiers hebben de meeste rijtuigmaatschappijen te Parijs hun personeel eenige consessiSn gedaan Toch meende men dat een algemeene staking niet zal uitblijven De minister van bnitenlandsche zaken Delcassé is door den keizer van Japan begiftigd met het grootkruis van de orde van de zon Het heet dat aan kolonel Marchand het bevel over een nieuwe expeditie in centraal Afrika zal worden toevertrouwd om de overblijvenden van de missies Behagle en Bretonnet te hulp te komen DUITSCHIAND Slechts weinige koetsiers en conducteurs van de trams te Berljjn gingen Zaterdag aan het werk het aantal stakers belle ongeveer 5 000 Hier en daar ontstonden opstootjes als de stakers een tram bemerkten die door zoogenaamde onderkrnlpers gereden werd Eenige wagens werden ernstig beschadigd nadat men ze had laten derailleeren Het publiek was op de hand der stakers Eergistermorgen is de dienst op zeven van de voornaamste Ignen hervat De stakers eischten een loon van 90 tot 130 mark een arbeidsdag van 10 uur en verlaging van het boetentarief In het westen van de provincie Hai over de oogen als wilde zij een uiterste poging wagen om zijne jaloezie te ontTlaramen Derblay begreep aanstonds wat de hertogin bedoelde en deed een paar schreden voorwaarts met onheilspellenden oogopslag Clara werd doodsbleek Zou Athénais er in slagen deze twee mannen tegen elkaar in het harnas te jagen Een oogenblik scheen het zoo doch de Bhgny had zijne gewone kalme houding niet vaarwel gezegd en zeide met een beleefde buiging voor Clara Derblay Het spijt mij waarlijk dat ik daartoe niet in de gelegenheid ben geweest Juist op het oogenblik toen ik mij naar mijne nicht wilde begeven was mijne tante mij reeds voor geweest Verstoord gaf Athénais haar ros een vinnigen slag met de karwats De hertog de Bligny kwam zeer bedaard naderbij hield het paard bij den toom tegen en hielp haar alstygen Tegelijk fluisterde htj haar toe Het is zeer smakeloos en onhandig een paard zonder reden zulk een verraderiijken slag te geven Gij zit niet vast in den zadel en loopt altijd gevaar op den grond te tuimelen wat zeker een jammerlijk effect zou maken Geloof m J zulke onhandigheden moet gij adeeren het staat al te burgerlijk Hij Het haar verder aan haar lot over zich in stilte verheugende over hare machtelooze woede en begaf zich nu naar z ne vriendin tn wier tegenwoordigheid hij eenige welsprekende toosten uitbracht op de welgeslaagde jachtpartiij