Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1900

Ukrecte Spoorwegverblodlngeu net lOUüA Zomerdlenst 1900 AaosevangeD 1 Mei TUd vai Greenwich X aOUni IlOTTIBDiMTl r 1 j Ooida 6 69 7 11 7 86 8 11 8 88 9 19 9 19 9 88 9 67 10 86 10 68 11 89 18 18 19 98 19 SS 1 97 8 86 8 86 8 49 4 89 4 64 6 99 6 16 T 8 7 49 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 19 10 40 1147 Mtoidnolit doot 7 18 8 40 11 08 1 6 01 1 94 J 10 19 Ki aw rl k 7 98 8 60 j 11 18 J IO i ll 8 84 10 80 Oipella 7 86 8 6t 11 f 6 18 8 41 1 10 iT aottorduB M 9 7 44 9 0 9 88 9 40 ï 10 18 10 68 11 99 11 60 19 84 19 44 1 98 9 4 8 4 03 6 87 t 4 8 7 47 8 07 O iO 8 6 9 85 lO SO 10 46 11 9 RottordamD P 8 64 ll lO t 1 68 6 10 8 41 11 19 Eottordam B 8 0 9 08 lO nj 11 98 0 6 90 11 4s 4 H B0TTERDAM 900 i Ti TO i Kotterdam Beiira 7 88 9 46 f 18 46 1 66 j 9 19 10 98 Roltertam D P 7 06 9 68 18 68 9 04 97 48 10 84 Xotterdua M 4 48 6 80 8 07 7 98 7 43 8 89 9 18 9 47 10 18 11 8111 46 18 10 1 86 9 94 1 46 8 48 4 01 t S4 6 98 8 99 7 06 7 69 8 91 f 9 3ipolla 4 69 6 41 1 a 4 44 8 89 9 48 Klanwerkatk 8 01 6 61 1 1 8 1 8 4 61 i 4 9 68 MooidraoM 6 11 04 t X ♦ JJ 6 10 08 nAt 6 17 10 8 88 7 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 10 49 11 69 1 0 19 811 91 ï 09 9 41 4 09 4 94 8 07 6 45 7 09 7 98 8 90 8 4 9 47 10 0 10 1 11 06 i AUm I 1 9 klim ot baU IWiltatirf o du loop ku oitt knd iroiloii E Bollulnko flpoor X Iii upplonralbmS ia do Ooi osiU ia Woy Ut OOODi DEN HiABrii nm Souda 7 18 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 10 19 10 69 11 88 18 18 1 9 19 68 1 68 9 88 8 46 4 1 4 60 fi 96 v 4 6 18 7 89 8 01 8 9 9 17 9 68 9 61 10 18 10 98 10 48 n 99 ÏOTOall Moaro 7 98 8 48 11 11 1 10 f 8 8 8 18 w 10 08 8oat nnoar g 7 89 9 09 11 89 1 91 618 8 94 10 17 Voorburg 7 68 9 14 ll t 1 88 E 10 99 Haga 7 88 9 08 9 19 9 87 9 48 10 88 10 48 11 41 H 0 19 46 18 66 1 40 9 80 8rt6 4 16 4 46 6 8i 6 66 8 16 48 7 17 8 48 8 P 44 10 19 10 84 10 4 10 64 11 11 11 67 0 I D A UTKICU 1 lloO TOTM 10 6 19 00 19 87 9 16 8 19 4 89 1 68 8 81 710 11 10 9 89 ï 86 7 S3 11 94 9 40 S9 8 11 11 47 19 89 1 09 8 08 8 4 1 6 04 80 7 00 7 64 69 9 89 6978 78 8181 6369181 3410 6499 90 O 69 96 3649 666 369 6 6 88 79 3844 6 73415 8717 f 649 64 641 84 96 79968 97 76 79 3808 78 91 i S009 6907 1084 69 14 71 4176 19 VO 4lJl 8003 97 73 19 1999 4909 19 1311 43 3 98 77 4449 99 1468 4664 118 1991 4610 39 1933 69 69 6 4 4777 478 9030 6098 eiSS 39 8 8011 7 98 89 88 99 7 9 8187 611 98 9890 94 899 9193 6940 98 8678 69 997 9714 g 9 9839 71 w Hua 6 8 8 04 7 09 7 16 7 8 8 86 8 66 9 0S 9 Voorborg 6 88 g j ZoetaTm Zeg 6 69 Z enh Mij 08 Goad 9 14 11 7 98 7 49 f 07 9 08 F 9 99 9 80 10 rf BomoukitzolB illMs lo en 9o kliMo eitn boteloa 44 10 1111 96 11 86 19 0 1 80 9 40 8 00 4 00 4 80 4 10 6 98 89 7 41 7 66 18 9 48 10 96 10 17 1 88 4 88 dM 9 49 10 89 l tO 4 60 83ra 10 08 10 48 9 01 6 01 8 64 10 1 1110 64 11 66 19 08 18 84 9 19 8 09 3 97 4 97 4 47 6 18 6 4 7 06 8 09 M 8 46 10 95 10 64 6 O U U A 1 liSTODAH tiao nm oucl 8 19 8 11 8 8i 9 98 10 96 10 10 19 08 1 99 9 4 8 18 4 O 4 48 6 16 8 48 9 61 lO i 9 S7 10 66 11 07 8 01 8 68 9 99 10 10 11 09 19 48 19 67 9 01 S 8 4 16 L4 67 6 86 44 9 8610 8 1 0811 47 l 00 1 ilt 0 8 1 9 18 9 87 10 96 11 941 08 1 10 9 84 8 96 4 80 6 18 6 60 9 8 1 60 11 18 19 09 19 16 Uondou 6 90 8 84 7 48 8 1 9 07 1 8 10 14 Oadav 6 86 Wo d 6 48 8 88 Utnoht 8 08 7 04 8 18 8 69 9 89 10 14 10 4 lmit C 8 89 7 16 T 69 f O 18 9 81 1 16 19 97 19 0 9 80 1 10 3 84 4 41 91 7 09 8 10 9 94 9 81 kmi W i 84 8 47 7 30 8 13 8 41 9 30 9 46 11 30 19 49 1 08 9 tl 8 911 3 49 6 01 S 7 96 8 96 9 40 VM Innda 7 0 7 31 9 18 9 07 9 99 111 13 10 84 19 611 9 68 8 33 4 18 4 34 6 47 7 64 8 09 9 19 10 97 11 18 66 11 88 19 09 1 60 S OS 8 90 4 08 4 48 6 80 6 7 00 7 6 9 00 9 36 10 06 10 4 8 11 66 19 97 4 7 94 8 11 07 1J 86 4 88 9 94 97 19 1 I9 61 8 19 8 40 1 16 4 48 6 80 8 18 7 94 7 41 M8 9 49 10 07 It U 11 88 UirsoU 8 18 8 9 7 47 8 41 9 90 10 10 10 tVoerdsi 6 07 8 44 8 09 9 87 10 88 OudaW 98 6 68 8 17 10 41 lunda I l 7 08 7 14 8 80 0 14 9 66 10 64 11 nabjj d Mederlandsbhe grenzen heeft het Zaterdag gesneeuwd EKaELASD Zaterdag ia in bet gebonw van het Lagerhnis een standbeeld van Gladstone onthuld Sir Henry Campbell Bannerman hield een lolrede op Gladstone Het gerncht gaat dat een geval van pest is geconstateerd te Kochampton waar koning Oscar van Zweden thans vertoeft De berichten over de gezichtsverzwakking van koningin Victoria worden bevestigd De oogen zijn gezond maar de gezichtszwakte is het gevolg van den hoogen leeltgd der koningin Van een operatie en d g l is dan ook geen sprake H M leest ol scbrglt niet dan in hoog noodzakelgke gevallen OOSTESHUK HONOABUB Men verhaalt dat graal Lonyay een verzekering op zijn leven gesloten heeft ton voordeele van zijn gemalin ex aartshertogin Stephanie tot een bedrag van 1 millioen gulden BINNENLANPT De Vereeniging Volksweerbaarheid heeft thans op groote schaal verspreid inlichtingen voor schiet en weerbaarheidsvereenigingen voor het samenstellen harer statuten ten einde Koninklijke toestemming tot oprichting en erkenning als rechtspersoon te kunnen verkrijgen Deze handleiding vervaardigd door den heer J A Qaymans Ie luitenant der infanterie op non act te Scbeveningen zal o a ook aan de burgemeesters der gemeenten toegezonden worden Bb de gister gehouden herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Haarlem zijn uitgebracht 3438 stemmen van onwaarde 79 geldig dus 3359 stemmen Daarvan verkreeg jhr mr F W van Styrum lib 1852 en jhr mr T A J van Asch van Wijck antir 1537 stemmen Gekozen is dus jhr mr F W ïaü STYRUM Het aantal kiezers bedraagt thans 6492 Bil de eerste stemming volgens de oude kiezerslijst waren er 6840 kieissrs Toen werden uitgebracht 3397 stemmen waarvan 93 van onwaarde geldig dus 3304 Daarvan verkregen de heeren jhr mr T A J van Asch van Wyck antir 749 jhr mr P W van Styrum lib 739 mr H Ph de Kanter Ub 685 W A J van de Kamp ncath 267 en dr P J Muller christ hist 246 stemmen Uit den Haag meldt men Het plan bestaat om voor de stoomtram van de staatsspoor naar Scbeveningen vaste stopplaatsen aan te wijzen zoodat de tram buiten die halten welke tot een getal van tien zullen worden uitgebreid nergens aan den weg zal ophouden tot het in en uitlaten van passagiers In het jongste verslag van de handelingen van bet Ned Landbonwcomité wordt mede gedeeld dat bljkens ingewonnen inlichtingen de minister van binnenlandsche zakei er van af heeft gezien althans voorloopig een ontwerp betreflende eene otflcieele landbonwvertegenwoordiging by de wetgevende macht aanhangig te maken De algemeene Vereeniging Eigen Hulp telde op 1 Januari 11 23 districten met 11 854 leden of 191 meer dan het vorige r Het hoofdbestuur hield zich in het afgcloopen jaar bezig met de reorgauisatie van het orgaan der Vereeniging het oprichten van een buitenverblijf voor de kinderen der leden en het tot stand brengen van eene onderlinge brandverzekering De reorganisatie van het orgaan kwam 1 Januari jl tot stand en geeft voorloopig redenen tot tevredenheid het plan voor het baitenverblgf kwam geheel gereed voor practische uitvoering en de onderlinge brandverzekering kan een pnnt van behandeling uitmaken op de aanstaande algemeene vergadering JJaar wS vernemen is het wetsontwerp tot herziening der kieswet bjj de Tweede Kamer ingekomen ZiJn wij goed ingelicht dan wordt bil de voorgestelde regeling ook voor de hunren loonkiezers met het stelsel van eigen aangifte gebroken De leden van de Eerste Kamer der Staten 6eneraal zijn bijeengeroepen tegen Maandag 28 dezer Gemengde Berichten Men meldt uit Sneek Naar wordt meegedeeld moet de gevluchte brievengaarder te Woudsend J v d Meulen tegen wien bevel tot inhechtenisneming was uitgevaardigd reeds in handen der jnstitie zijn Het door hem verduisterde blpt thans al f 1200 te bedragen en nog komen er steeds vervalschingen aan het licht De man had de gewoonte tal van spaarbankboekjes steeds eenigen tijd onder zgne berusting te honden wanneer men er belangrijke sommen uit kwam halen Dit ging altijd onder het voorwendsel ze moeten worden opgezonden naar Amsterdam En ZÓ6 wist hï t eene met t andere te dekken Men meldt uit Amsterdam Bij de firma Heldert Co zijn van de 33 werklieden die Zaterdag schriftelijk hunne diensten hebben aangeboden gister 20 aangenomen en weder aan den arbeid gegaan De overigen hebben een schrijven ontvangen waarin hnn wordt medegedeeld dat omtrent hnn al of niet aanneming nader zal warden beslist In de Brakke Grond gingen heden weder 3 man aan het werk Nader verneemt men betreffende de typogralen die zich om werk hebben aangemeld bij de firma Holdert Co nog het volgende Aan 20 van de 33 stakende werklieden heeft de firma Holdert Co een brief gericht waarin hnn werd gemeld dat zij in den namiddag te half twee weder werk zouden kunnen bekomen j zoo zij op dat tijdstip niet aanwezig zouden zijn zouden zij gerekend worden het werk niet te willen hervatten en hun vroegere pla Msen zooden door anderen worden bezet Aan 13 anderen is een schrgven gericht waarin hun werd medegedeeld dat wegens de algeheele reorganisatie van het personeel voorloopig voor hen geen plaats in de fabriek open was De firma Holdert heeft na zes zetmachines te hebben aangeschaft v66r de werkstaking toch niet één zetter daarom ontslagen Na de staking gebruikt zij de gelegenheid om een beperking van personeel in te voeren en de plaatsing in de verschillende afdeelingen opnieuw te regelen In het ichrijven dat gericht is aan de 13 man die voorloopig niet zullen worden geplaatst is hun te kennen gegeven dat zü intusschen geheel vrip lijn om bj een anderen patroon bon diensten aan te bieden Van de eerste categorie zijn er op het bepaalde tgdstip zestien aan het werk gegaan Eenigen van de anderen hebben hun gereedschap teruggehaald Uit Oud Gastel schrijft men naar aanleiding van den moord die daar in den nacht van Vrgdag op Zaterdag is gepleegd aan de jProv Noordbr Ct De vreeselijke misdaad is vermoedelijk omstreeks 1 unr gebeurd De verslagene was eene oppassende dienstbode van 52 jaar die voor langdurigen trouwen dienst bij do familie Mastboom eene Igfrente genoot en een lief huisje bezat Dit huisje ligt midden in het dorp en bestaat uit een klein voorkamertje met gang een keuken met eene bedstede waarin zij sliep en een zolder waarop ook eehe slaapplaats was Gewoonlijk sliep ook een nichtje bij haar Er was echter in de vorige week geverfd en zij had een nacht ol drie elders geslapen De moordenaar schijnt met deze omstandigheid te zgn bekend geweest Den avond te voren was zij echter weer alleen naar hare woning gegaan en had gezegd dat zij van plan was ter wille van de verflucht het venster open en de blinden aan te zetten Dit schijnt zjj pok gedaan te hebben ten minste des morgens was achter alles open Aan de heining en in den tuin der buren waren duidelijke sporen te ontdekken zoodat men langs daar moet zijn binnengedrongen Toen de schilder Heshof des morgens kwam vond hiJ de deur gesloten maar zag reeds door het raam dat het linnenkastje was opengebroken In de keuken gekomen vond hj het liJk half gekleed voor de bedstede liggen met opgezwollen hoofd en hals en bloed aan den mond Het bleek later dat men haar een koordje tweemaal om den hals geslagen en door middel van een zoogenaamden maatstrop de keel had toegewrongen Het geld naar schatting eene som van 50 galden en hare gouden sieraden worden vermist Wèl hebben de buren een gil gehoord maar veronderstellende dat haar nichtje als naar gewoonte bg haar sliep er verder geen acht op geslagen Politie en justitie waren Zaterdag spoedig ter plaatse maar tot heden ontbreekt elke aanwijzing al moet men veronderstellen dat men met geen onbekenden te doen heeft 10 87 10 5 8 48 69 l 10 87 11 07 10 51 n y p4 Bij een ontgraviug in de nieuwe Parklaan te Scbeveningen waar een rioleering wordt aangelegd is de bonten bekisting ingestort Twee werklieden werden onder het zand gedolven de eene werd nog levend te voor schgn gehaald de andere liet er het leven bij Een oorzaak van de plotselinge grondverschniving kon niemand met zekerheid opgeven Het rioleeringswerk is geschied op geheel dezelfde wgze als andere dergeIgke werken in de omgeving De werkman die bg het ongeluk het leven liet heet Maastricht hg is weduwnaar en laat vgf kinderen achter HiJ was bekneld geraakt tusschen het hout der bekisting dat ineenschool Bij het reddingswerk dat onmiddellijk door dertig mannen werd ondernomen werd al het mogelgke gedaan om den man uit zgn benarde positie te redden maar hij was reeds dood toen men er in slaagde hem te bevrijden De tweede werkman de Haan geheeten kwam er beter al doordien hg de tegenwoordigheid van geest had zich te laten vallen Hij zat wel niet geheel vrg maar hg had toch weinig letsel gekregen Op het terrein is alles in denzellden toestand gelaten in afwachting dat de justitie een nader onderzoek zal hebben ingesteld In den nacht van 18 op 19 Mei is in de recreatietent in het Agnetapark te Hofvan Delft ingebroken Daar er genoeg ververschingen aanwezig waren lieten de inbrekers zich het bier en limonade goed smaken Met 60 talelmessen 60 suikerlepels 40 lange eierlepels en eenige zeemleeren lappen konden zij zich bovendien tevreden stellen het contante geld was gelukkig s avonds op een veiliger plaats geborgen De bezoekers der Pargsche tentoonstelling krijgen ook een aanschouwelijke voorstelling te zien van de rgke Amerikaansche jongedame Volgens berichten uit New York is men daar op het denkbeeld gekomen een levensgroote Yankeeschoone van massief goud naar de tentoonstelling te zendep en dit standbeeld is op 26 Maart werkelijk gegoten De mooie tooneelspeelster Mand Adams beeft tot model gediend en bet beeld is het werk van een jonge Amerikaansche beeldhouwster mevrouw Bessie Potter Vonnoh Voor het gieten is bijna f 500 000 aan goud gebruikt Er was e en commissie van kunstenaars benoemd om te beslissen welk model het best de Amerikaansche vrouw zou vertegenwoordigen Van het uitschrijven van een schoonheidswedstrijd werd echter afgezien omdat de commissie eenstemmig van meening was dat dit ideaal reeds gevonden was in Mand Adams Er moet aau de commissie tot 1 60 000 geboden zgn voor t voorrecht tot model te mogen dienen maar de commissie bleel standvastig weerstand bieden aan de verleidingen en Mand werd tot algodsbeeld van t Amerika der 19e eeuw Den 28 Mei zal hier te lande een zonsverduistering kunnen waargenomen worden De volgende verklaring van dat verschünsel geelt de heer Du Celliée Muller in de Ngm Ct Een zonsverduistering heeft plaats wanneer de maan in een rechte Ign tusschen de aarde en de zon staat zoodat haar schaduw op de aarde valt Evenals elk bolvormig lichaam dat door een lichtenden bol van grootere afmeting beschenen wordt werpt de maan achter zich een kegelvormige kemschaduw Voor elk punt in de kemschaduw wordt de zonneschijn geheel voor elk pont in de halfjchadnw slechts gedeeltelijk door de maan bedekt en dat verduisterde deel is grooter naarmate de plaats dichter bg de kemschaduw jigt Een zonsverduistering is dus eigenlijk slechts een bedekking en van geheel andere natuur dan een maan eclips waarbg het verduisterde lichaam werkelijk ophoudt licht te geven de aarde tusschen de zon en de maan geplaatst belet in dat geval dat de zonnestralen op de maan vallen en dus ook dat de maanoppervlakte dat licht terugkaatst De lengte van d n kernschadawkegel is niet altgd dezelfde maar komt ongeveer overeen met den afstand van de maan tot de aarde Het gevolg hiervan is dat bg sommige eclipsen de punt van dien kegel de aarde niet bereikt De verduistering is in dat geval ringvormig want de maan vertoont zich dan iets kleiner dan de zon zoo dat een gedeelte van de zonneschijf als een lichtenden ring rondom de maan zichtbaar wordt Daar de ronde maanschadnw zich voortbeweegt trekt zij een strook of band over de oppervlakte der aarde dien men vooraf op een kaart kan aangeven Alleen binnen de evenwijdige grenzen van dien strook is de totale zonsverduistering zichtbaar en daar die band een geringe breedte heeft kan zulk een verduistering alleen in enkele streken worden waargenomen ATJEH Een uit Kotaradja ontvangen telegrafisch bericht meldt dat een patrouille uit bet bivak te Bantau Pandjang een vgandelgke bende onder Nja Mamat Peureula te Sora Pinang in Boven Fenrenla overviel bg welke gelegenheid zes Atjehers werden neergelegd en onzerzijds één inlandsche fuselier sneu velde terwijl niet levensgevaarlijk werd ge wond de Europeesche sergeant Steinl Uit Kotaradja is van 9 April aan de Sumatra Post geschreven Zoo langzamerhand komen er toch meer en meer hooiden hnn onderwerping aanbieden In het Geudongsche heeft o a Hakim Pentoe zich aan onze zgde geschaard Het is aardig om te hooren hoe de Atjeherzich den Atjehoorlog toen en thans in figuurlijken zin voorstelt Hg vergelijkt den oorlog met een grooten boom die zgn wortels in de berden heeft en ziJn takken over de Atjeh Vüllei nitslr kt om hier opnieuw wortel te schieten en jonge spruitjes te doen ontstaan Vroeger zegt hij waren het slechts de jonge spruitjes die steeds door de compagnie werden uitgeroeid en dit was monnikenwerk want do boom bleef bloeien en nieuwe lootjes kwamen weer te voorschgn Thans echter dringt de compagnie tot in de bergen door en vernielt daar de groote wortels van den boom en nu moet die boom wel sterven en vergaan De Atjeher heeft hierin gelijk het moet ons streven zgn het met wortel en ol uitroeien van dien boom des tegenstands De brug over de Pasei rivier is thans gereed en de kolonne is overgegaan naar Djamboe Ajer Door patronilleeren in Boven Pangka is Al f Baid thans gevlucht naar Pantej Koejong Te zijner vervolging is het bivak naar Ringas verplaatst Detachementen uit Padang Tidjien Djeumpa verdreven een bende van Polim welke zich genesteld had in het heuvelterrein bewesten Keumala Wij verloren hierbij een inlandsch fuselier gesneuveld en twee inlandsche fuseliers niet levensgevaarlijk gewond de vijand liet drie doeden in onze banden De kolonne sterk acht brigades marechaussee onder kapitein Stipriaan Luiscius bestemd voor Samalangan zal op den marscb daarheen nu ook Djeumpa en Keumala aandoen Een kolonne uit Lho Seumawe overviel in Geudoug een bende onder een panglima van den sultan de vijand liet 4 doeden 1 beaumontgeweer 11 voorladers en blanke wapenen achter aan onze zjjde geen verliezen STADSNIEUWS GOUDA 22 Mei 1900 De eerstvolgende vergadering der onderstandscommiasie van armenzorg zal plaats hebben den 29sten Juni Met t rangeeren ontspoorde heden door het te vroeg overleggen van een wisseleen goederenwagon met locomotief en tender Hoewel de beide hoofdsporen daardoor versperd waren werden beide lijnen binnen uur weder vrg Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats ook geen materieele schade De middagtreinen vertrokken met een uur vertraging De heer Vogel predikant bjj de Ger gemeente alhier staat op het drietal te Baraeveld Onder leiding van den kolonel W B J Dwycker zal het 4e regiment infanterie uit Leiden Haarlem Delft en Gouda van 13 tot 21 Juli schietoefeningen houden in de legerplaats bg Harskamp Van 29 dezer tot 2 Juni zal onder leiding van den kolonel W B J Duycker tusschen Gouda Nieuwerkerk en Zevenhuizen eene kadermanoevre met de hooldolficieren en eenige kapiteins van het 4e regiment inlanterie worden gehouden Een schildersknecht uit deze gemeente te Bodegraven werkzaam heelt aldaar gisteren een kaas ontvreemd dien hg hier te gelde heelt gemaakt de politie hiervan onderricht nam de kaas in beslag en arresteerde de diel Er is proces verbaal tegen hem opgemaakt Ds A van Wgk te Bakkeveen heeft het beroep naar Stolwgk aangenomen Uitslag der Kegelwedstrijd uitgeschreven door de Vereeniging Houd Plank te Gouda gehouden van 6 20 Mei COKPSWEDSTRIJD Ic prijs Eensgezindheid te Roozendaal met 171 punten 2e prgs Maipo te Rotterdam met 163 p 3e Amsterdammers te A nsterdam met 155 punten 4e prijs Links in die gasse Den Haag met 154 punten 5e prijs Kampioen Den Haag met 154 p 6e Recht naar Doel te Rotterdam met 152 punten 7e prijs Ons Genoegen Den Haag m 151 p 8e Houwemorop teAmsterdamm 151p 9e Op de Plank 148p 10e Onder Ons te Rotterdam met 147 p 11e Alle Negen I te Gouda met 147 p 12e Festina Lente te Rotterdam m 145 p 13e Vliegende Hollander I te Haarlem met 145 p 14e prijs Unknown te Rotterdam met 140 p 15e Nooit gedacht te Amsterdam met 138 punten De Koningspi ijs werd behaald door den heer J Helmatadt van Houweraerop te Amsterdam met 50 ponten De Consnlatie koningsprijs door C Pape van Harmonie te Gouda met 30 punten De Trellersprijs door Links in die gasse Den Haag mot 28 treffers De Negenprjjs door Amsterdammers te Amsterdam met 7 negens De Achtenprijs door Links in die gasse Den Haag met 4 achten De Zevenprgs door Alle Negen I te Goudamet 8 zevens Extra prijs op 6 Mei F Reg te Schiedam 13 Asscherman te Rotterdam 20 P Keijzer Rotterd PEKSONEELEN WEDSTRIJD Ie prgs J Polak te Rotterdam met 46 p 2e A Schmidt te Amsterdam met 45 p 3e J van Gelderen 45 p 4e Nieman 43 p 5e H M Lommelaars te Rett 42 p 6e H van den Brink 42 p 7e Th van Buuren 42 p 8e W Renant te Amsterdam 42 p 9e Lorgé 42 p 10e M Boelhouwer den Haag 41 p Serie PERSONEEL Ie prijs J V d Berg te Haarlem met 109 p 2e H M Lommelaars Rotterd 107 p 3e W Renaut te Amsterdam 10 p De Trellerspijs personeel werd behaald door den heer J Zwart Pz te Gouda met 11 treffers De Negenprijs door den heer P J Jager te Gouda met 4 negens De Achttenprijs door den heer A Schmidt te Amsterdam met 4 achten De Zevenprgs door den heer Sickler te Amsterdam met 8 zevens De Consolatieprijs door den heer Van Eijsden te Rotterdam met 26 punten Kampioen van Gouda de heer C Spit met 50 punten Aan de Vereenigingen die een kvrpsprgs hebben gewonnen wordt bovendien uitgereikt een zeer net uitgevoerd diploma vervaardigd door de firma Smulders en Co den Haag naar een teetening van den heer H J H Wolö OüDEWATïE Zondag waren eenige jongens aan het voetbalspelen op een terrein voor de woning van dr Boer alhier De 11 jarige K R V d I had het ongeluk te vallenen brak zgn rechterarm Door dr Boer die zich juist in zgn woning bevond werd de arm dadelijk gezet Veemarkt te Rotterdam Dioadag 23 Mei igoo Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 35 ae kwal 33 3e kwaliteit 39 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien redelijk aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ia kwaliteit 19 de kwaliteit 27 3de kwaliteit 23 cent per hall Kilo I Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor alles flink prijshoudend NIEUWE COLLECTIE Dassen enHandschoenen Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd VAN OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA Iileithitun Xo 31 Beurs van insterdain Slutkra 81 93 93 Vikrs 81 S S loov 88 5 Vl 4 86 6 V 101 67 98 l ld 10 84 ÏOO tl 9 4 11 486 84 81 MEI CiMELiSu Osrt Nad W 8 81 duo dito ditc 8 dito dito dito 3 HoKOj OU GouJl 1881 984 lTAI ll Iasolirg Dg 1869 81 6 Ooal Obl 10 papier 18 8 6 dito ia Bilrer 1808 6 PomTUeAl Ohl ipet ooapoD 3 dito tiokel 3 67 88 uov 90 891 li4 y 10 994 9851 lOO 66 66 l i 98V loofl 100 1141 1411 59 106 74 104 87 BoiLAllD Obl Binneol 1894 41 dito GeooDfl 1880 4 dito bi Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leoa 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpiMlB Parpet obuld 1881 4 ToaEail Oepr CooT loeD 1890 4 Gei leeoiag serie D Geo leomn serieO ZoiD AuRp T oblg 189 B Uinoo Ob it Soh 1890 6 VaNiITJiia Obl 4 onhop 1881 VWnaDAii Obligalien 1896 3 RoTTtiDiii Stiid leau 1894 3 NlD N Afr Hm lolsf aand Arendsb T b Mu Cerlifiiiaton DeliMiatsohappij dito Am Hypolheekb pandbr 4Vs Ciilt Mij derVorBteDl anod i 51 Gr HypolbBekb pandbr 4 108 Nedarlaadai he baak aand I S04 Ned Handelmaatsofa dito I641 N W k Pao Hjp b paadbr 8 99 EolL Hjrpolbaekb pandbr 4 Utr Hypotheelb dito V OoBT N Oont Hong bank aand 1 Rdsl Hjrpolheokbank pandb 6 AHiuKa Eqiil h poth panHb 4 Maxw L G Pr Litn rert 6 Ned UoII IJ 8poor Hij aand Mij tol Eip 1 8t Spw aand Ned Ifld Spoorwegm aand Nod Zuid Air Spm aand 6 dito dito ailo 1891 dito 6 TaLlE8poor l 1897 89 A Bobl S Zaid Spvmij A H obl 3 PoLitN If arsohaa Weenen aand BCBI Gr Rttsi 9pw Mg obl 4 Baltiaobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang nombr dito aand 6 Kunlt Cb Asow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Amieha CVnt l ao 8p Mg obl 6 Ohio North W pr O r aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver Ie Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goad 4 LoniBV Sc Ns hTilliOert r aand Mail o N Spw Mij Ie hyp o 6 rat 9 l Miss KaDfasr 4pCt prenaaDd ïorkOntasokWost aand I 961 Pnno o Ohio oblig I Oregon Citit Ie hjrp in goud I 9 l St Paul MidH k Hanit obl On Pao Hoof Ita obig 48 dito dito Line Ödl Ie hyp O l Omapa Oao Soulh tphert r aand 681 Ve o Ballw k Nkho h d 0 0 Amslard Omnibus Mjj aand I O Rotterd TrBmwe Ma4ta Aand 910 Nep Stad Amsterdaij aand 8 108 8tad Bolterdam aand 8 10 BELail 8Ud Antwerpinl887 97 91 11 Stad Brussel 188 9 100 Hom TbeiiB Begullr a salsob 4 1 71 Oonin Staalileenigluoo 6 U7 86 K K Oost B Cal 1880 3 101 SpaHJE 8Ud Madrid ï 1888 841 Ned Ver B i Avb 8 wek eert ZOMERMANTELS DA iMJS en NDEB COSTUMES C08TÜME8 TAILLEUR Blousen en Oamesoyerliemdeü JjponsloireD en gekl Kitloenea in groote verscheidenheid en concurreerende Prijzen D SAM80M 363 te Staats loterij 6a Klasse Trekking rau Dinsdag 89 Mei No 1 848 1600 No 4415 10 80 eu 14901 ieder 1000 No 34 6 3888 1 1008 68 7 en 19416 iodor 400 No 798 8937 408 ej 6657 ieder 800 No 1988 6 77 8S86 8981 10999 1199 11996 14884 16104 17798 18163 en 1876II iado 100 Prüien van 70 7003 9418 I98 i 16489 17804 7131 10 18418 89 6 37 9688 19688 16604 17917 44 39 19811 6 18099 58 69 60 l 91 79 976 19889 16790 181047317 9618 41 16814 39 100 9 15 9 1894937 10180 19939 37 7409 10350 49 70 63 6 7684 94 13083 KOU 18610 7977 10467 3110 97 30 7743 90 V 6J 1S 00 7939 10016 18311 10 00 97 91 10906 18169 66 8116 8 4 73 18808 8887 91 13809 K340 19094 8409 10790 89 U460 19109 9 10888 40 97 78 81 10906 11089 1 69 19969 84 61 14999 19170 19368 8 98 71 86 16H90 96 8607 11150 14818 94 19139 57 87 14419 19998 59 8 09 11977 9 79 19768 47 11803 1459 1 039 19808 89 56 14990 47 iU901 88 9 1 4 I 14718 17ï96 19 9 191 11518 14819 7 67 86 11975 49 17874 900S7 49 I179t 5 17688 90900 9107 11997 UrSS 7 90III8 66 78 1 9 7 1796 90868 9308 1836 15435 17791 VERSCHEroENHEID Uit Brussel wordt gemeld dat op een klacht van de Transvaalsche regeering den Hen Juni t proces zal beginnen tegen zes beklaagden de bankiers Eugene en Robert Oppenheim uit Parijs den advocaat Warnant den bankier Terwagne en den industrieel Braconnier te Brussel Uit de aanklacht blgkt dat de beklaagden in 1892 te Brussel met een kapitaal van 12 j millioen francs een maatschappij hebben opgericht voor het aanleggen van een spoorweg van Komatipoort naar de goudmgnen Solati in de Z A Republiek en daarvoor 121 millioen francs anu obligatiën hebben uitgegeven De regeering der Z A Republiek had daarvoor een subsidie toegezegd De maatschappij i uiet den aanleg begonnen maar heeft dien niet voortgezet De beide Oppenheims hebben 10 millioen francs als winst opgestreken de andere beschuldigden de rest Volgens de aanklacht hebben zij zich schuldig gemaakt aan twintig valschheden in geschriften en andere strafbare feiten De beklaagden verdedigen zich met de opmerking dat de verkeerde opgaven het gevolg zijn van de groote geldsommen die zg moesten betalen voor de verkrijging der concessie in Transvaal De Transvaalsche regeering heeft een specialen vertegenwoordiger naar Brussel gezonden Dr Leyd heeft met kracht gewerkt voor hot opnemen van het proces BurgerlUke Stand GEBOREN 19 Mei Aartje ouders A Dekker en A Dekker Maria Johanna Jozephina ouders M C F Kabel en M J D Linnemann Marinna Cornells Leendert ouders C Hoogenboom en M van Triet Helena Johanna ouders Q Koog en P vanHouten 20 Johanna Wilhelmina ouders N van der Zijde en J de Hoog Hendrik ouders J M Sluiter en J van Eijk 2l Catharina ouders A J Tjbout en N C vaii Oudshoorn 22 Neeltje Elize en Adriana Margaretha ouders J S an Waas en N E van der Veen GEHUWD 22 Mei A J Stigter en M A Schrave OVERLEDEN 18 Mei T Bomijn 6 w 20 J f X Grim 85 j P van Reeden 7 w 21 D Prins 37 j ADVERTENTIE N Voor Bjjverdienste Iemand Gevraagc eenigszins ontwikkeld Voor eenige uren pe week Zich persoonl te verv Markt 93 s iPain Expeller f 1 Dsili jaa aidt dit mill 1 1 dat nat Tatraasand Baocaal lata püasdllaada iawiiTin laaBfnraBd tacaa Bhaana l tiak JIektTa oudha4 pii m 1 TaSSS lliaa ilaii l rsf anz ook ia 1 11 1 1 op M CaMakamatk Aakat 1 A n 98 76o aa60o 4a0 l lABStarlaiE Wl molk Cl lh B Tas Tarn ai Saodais f ll l at i ittnliim 1