Goudsche Courant, donderdag 24 mei 1900

J So 8204 Donderdag 24 en Vrijdag 25 Mei 1900 30s e Jaargang X o miMM mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O Telefnuu So H3 De Vitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommors VIJF CENTEN Telrfuiin No M ADVERTENTIEN wonien geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd RINGOVENS voor KALK BAKSTEENEN en CEMENT FABEIEK8CH00RSTEENEN DEOOÖKELDERS BETONWEEKEN M ACHINENPÜNDAMENTEN bonwt ato specialiteit in alle deelen der wereld EG WlIltZ Bad Koesen in Thier Duitêchland GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK als hetNoordbrabaolsch Schoen eo Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN olto soorten SCUOKWIf KHÊi Toor bet a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wie zeker z n wii i EcMe XJkel CftCftO te outvangtfn cesdmi iigestdd en na vele pricfnemioijen In don baodel gekomen ondei deci nitun im oitTinders Dr MiohaeliB Terriitrdigd ip da beat miuhines in het wereldbe cacadt étabblimmMit van Qebr StoUw rok ts Kaaien tltclw J FTQie aeIIS Bikel Cacao in vlerkuitea buisan De Eibil Gieaa U mat melk gekookt 1 ene aangwumn gemnde dnsk voor da nlijknh gahaik eeo 2 tfaealtfela van t pcadw TOOT eea kop Chocola Ah geneeakracbtiga drank by geval van diarrbae daeiits met water ta gabmiken Terkrügbaar b ile vooniMBnlg H 1 Apothakwi ma TM V Kg K frcrfba ea TIM e 0 90 e ass 0 neraaIv rti geDW0OTdigar vt r Nederland Julius Wattenldodl Amnterdam Kalvetstraat 103 ËimÓTMTËËi Neii wordt verzocht op t MEftK teletti ii $ XIIT HET MaOIZIJN TAM M RAVENS W A AY ZONEN aORINOHEM Deze THEEËN worden afgele 1 rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermeMing van Nommer en PrÜ8 voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende i BREEBAART LZ Tluiny B Woadnbalstm do goheele werold boküud oa geroanul Onovertroffen middel tugon uUe Horst L o II IC LeverHaRgziekten enz Iiiwandig 9 zoowel a a ook uïtwuudtg in bijnn uUt zioktegevallen met goed ecevolg nan to vrenden Prys per flacon t l per post f l lö TUmy s Wondarialf becit een alsnog ongekende g e n e e k r u o b t en heïlBome working Maakt meestal elke pijnlijke en gevoorvollo operotie gebeel overbodig Met deze zalf werd een U jaar oud voor onKeueesUjk rellOUdeil l een ezwel on onlangs en bijna JfiS Jaar kankerlüdeii ireiiezeii Brengt gonozing en vtrzachting der pijnen by wouden ontstokingon enz van allerloi aanl Frtis per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker HENRI SANDEBü Kokin B Amsterdam Waar geen ilepAt is beatelle men direct un i dio Sctintientpotheke in A THIERRY in Pregrtd bel RohitocU Owteireioh Qelieva prNpeotui te ontbieden bij ket CeBtnal Dep lt Sanden Baldn B Amiterdam Geen En j elsch maar Eclit BOEHEITBHOOD g eetU de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 O b 9 wiJ isrH A is riD Hii A i5iJEi r Eort overzicbt onzer Frijsooarditt SHEERIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 less EOODE en WITTE POETWIJNBN 15 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 9 h D u o a a VEEMOUÏH la Tnrin 1 50 flesch O 1 a ft en BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i t 1 75 I 2 25 I 2 75 I 3 25 1 3 76 en 5 SCfOTCH WHISKY 2 25 g Per Fl Per Ank 45 Fl I g a LI8TRAC 1 0 65 Nto f 27 75 oS CHATEAU VALROSE 0 75 31 S5 5 St ESTEPHE 0 86 36 H Ui o o St EMILION 1894 1 42 wl 9 PAÜILLAC 1898 1 25 53 gijS GEAVES Witte Bordeani 0 80 84 r I SAÜTKRNE 1 42 8 6 ZBLTINÖER Moezel 0 90 37 50 SH BOUEGOQNE 1 10 47 Pg De flesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk ternggenomen B j elke hoeveelheid verkrjjgbaar bj De Oriua T CREBA61 GoiKla WW ffFlVieiWI LHHI lff 1l tf Hifl Ket £ c t IploHla en dsud Btkro PRAEPARATEN VAN f llfnSI I 51 fOPh f meesi krachtige en versterkende KINA WIJN tegen wakte W zoowel bi kinderen uk volwassenen gebrek aan eetlust alechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolt eu QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het buzonder tegen Bloedgebrek Bleekaucht kwalen van Kritischen leeftijd ent Verkri gbaai ui flacons f 1 00 en 1 P I If llkfaf Q P9 € voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkscb geb uik x q Vi vooral voor kinderen zwakken en küerachtige gestellen leer aan te bevelen AU geneeskrachtige drank bi stoornissen der spijavtrteringsorganen en diarrhée ook voor luigelingcn en kleine kinderen l rljs per biit rt j Kgryl 70 A Kgr O SO A M Kgr 0 60 Chemisch U AlIrCIlSlr l Speciaal voor Kindervoeding in bussen a Ji Kgr Q QO zuivere ITICIIVaUin CI gr 0 50 Kgr 0 26 A cflltnSI C €t1X t W t ï roukcn eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij V dmg an de hevigste aanvallea van Asthma etc Indooiijes A y 0 80 en ƒ 0 60 TamarinHf Rnnhnn fruit purgatief te en verstopping AamI a liia 1 lllUl uvrilWli beien Migraine Congeatiesetc vooral ook alslaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons daar de vonn voor het kind begeeriyk en de smaak aangenaam is Prij KKAEPEMEN V HOLM belangrijke diensten ingenaam is Trijs jkf doosje O IK en 0 50 QsilttlSal T ACiSllAC algt meen erkend als het BESTE huismiddel Hoest Verkoudheid en Keelpljn bet is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in n fleschjes verkrijgbaar Pi ijs ƒ 0 30 per flesclijc KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aliiy j J f raeparaUn van rRACPELIEN ft HOLM te Zeist tim allen voorxien van eliquetten waarop de naam i kandteKkeHing en rei Artjffbaar bij dt meute ApolkeJtert m roffüttn Voedlngs Eiwit ICIlo Topon liscft evenveel voedlnuswaarde ala 6 Kilo best rundTleoaeh f 180 £00 iiin TropOQ wordt in tiet lichaam onniiddotyk tot apierweefbel en bloM oineeti t iiiiiT 1 ft te vormen Tropon heelt by Beregeld Bebniik eene bednidende loenimc i i krachlen ten eerolire zoowel by geionden ala by zieken en kan aan alle spyzeu 1 t Kevoecd worden zonder daarvan den smaak te bederven Door dea itlcrit Uveu prya van Tropon kan Iedereen het lich verBchatfon rhryvbaar bal apoth kara drovlataii as all aolta wtak U ta aenemal Agenten voor Nederland en Koloniën BoeHt OipH van der lieyé Rotterdam Antiseptiiche Tandpoeder en Anlisepllsch ülloiidliiicliiur van E CAS8ÜTO Tandarts te Gouda OVEEAL VEBKRUQBAAE Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda ADYEETENTIEN in aUe Couranten worden aangenomen door het tdverleiitIC Bureau vao A KKINKMAN di ZOON te aOUDA Prijsirekkliig 14 Juni S000 ÖÖÖ1IAKI uld bodfitprg in Uet gjhikkigst g tol bie ll Je ui uwutfl rjo e fiuUtnerJoiiug dtt iloor ilu I Hoügo Re ejnng vsn Hamburg gouil iikeurd en g wBarburgil is i vooriteciigo inriohtuig ran hoi nieuwe plan bisiaat dnariu iiai in den loop aii leubts woiaigo maanduii in 7 ver otingea vau I ll8 00 f loten 59 180 prijsen bedragende j 11 349 325 Mark ter volledige besliisiag zullen komua Jasrondiir zijn kapitalu pryzeu van evootueel 600 000 Mark bij uitnomendheid ocliterl prijs a M 800 000 2 prqz a tó ÏO OOO I prijs a M 200 pOO fl pryz a M I0 i0 2 pr seu a M I prijs a M l prys 1 prijs 1 prijs a prijken 1 prijs 1 prijs a M a M i M aM B M a M prijs a M 100 000 56prijz aM 6 000 75 00 If Sprüz aM 3 000 70 0üi aOfi prjjz tt M 000 6B 0 0 818prüt iM 1 000 80 000 l iI8 pryz aM 40 55 000 3Q 53pryc M 155 èO OOO 9490 prijs a M 00 40 000 200 13 104 100 73 31 000 45 Ül Do aaosUaiide perste prijatrekking deser grooto door den Staat gow fli borKdo GobUurtoting is van ambtswoi o hop iaId plants te hebben op den 14 Juni k en koal hiervoor 1 gtilieel origin ooi lot sloobts M rk tf of fl 8 501 balt I 8 76 1 kw rt tVi 90 te roD mzonduig van bot bedrag per postwisiol of tegen rembours Alle commissies worden uumiddellijk met de gru iltite zur vuliligKrid uitgovourd rii ieder sptjltir oiitvatigt vuu ons do mi t liet wa n vao den tHHt viurzime Oriyiutüle Loten ïe f in handen Bg iedere bestu liiig wnrilt het vereisi hte oliioio le plan waaruit d verdoeliog dor prij cn op du vürschillun le kbiéseu uls ook de bjtref fundo iulengüluon te vernemen is gratis bijgevoe gd en ecudcrt wij nun onze ileftunstigera ootiaiigovratigd lo olko trekking do olficieele lijsten Du uitbelalmg di r prijzen geschiedt steeds jroin jt onder lanrborg van den Staat en kan doür direote toezending of ook naar vorkit zitig dor Belangbcbboniton lu alle grootere plaatsen an NfdHrUnd bowerks elligd worden Oiia deldet is steeds door het geluk bogunsti d en onder iele andere aanzienlijU prijzen hebben wij mcormulon volgens offic eelo bcwyzen d eerste Hoofdprijz n vorkri geu on Lnze Hegi Dstig rs zelf uitbetaald o a Mark S6O 000 lOD OO fiOjOUO 6 000 40 UOO enz Het is te voorzien d t bij ddre op den htiohtstun grondslag gevestigd oodurnuniing van alle kanten op ooiie ze ir werkzame doolneming bepaald kan w rden gt rekend nien gelieve dorfialve wegois da reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoeiligsto rechtsireeks te zenden aan Eiauf inaiiii iSliiioii Bankiers en Geldwisselaars ie llA i KG P S Hiermede danken wq voor het vortronwens ons tot hiertoe gesohooken on daar wy by bet begin der nieuwe verloting ttr deelneming invileorcn zullen wy ook voor het vervolg bomorid lyo door een stipte en reëelo bediening de levredonbeid van onze geëerde Bagunsligcrs te verwervon FEAÏTSCHE STOOMVEEVEEIJ cbemlsclie Wasscberij V VAN li OPPE IIEIlllER 19 Kruluktiile Rotterdam GebruTet rd d r r Z M dea Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terren van alle Heerenen Dameagarderoben alscok alle Kinderjjooderen Speciale inrichting voor het atoom u van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden eau worden naar d uienw te en laatste methode geverfd AUe góéderen hetzjj gestoomd of geverfd worden onachodelök voor de gezond ceid vnlgeoB staal bewerkt P ü IKK OUDE U iPM P OUDE m SCHIEDAMMER GENE EE Merki NIGHTOAP Vorkrygbair b M PEETER8 Jz N 11 Als liewqs van echtheid ia oaohet en kurk steeds voo en van den naam der Firma P HOPPE QoDDi Drnk van A BRINKMAN Zn Uithoofde van den Hemelvaartsdag verschijnt de Goudsche Courant morgen niet BulteiilaDdscb Overzicht Generaal Bnllor seint nit Newcastle dat hü bericbt ontving van kolonel Bethune dat aan een eskadron van z n bereden inlanterie dat zich gisteren op marsch van Newcastle bevond op zes mylen ongeveer ten Znidwesten van Vryhoid een hinderlaag werd gelegd door de Boeren Slechts zeer weinige manschappen ontkwamen Het geheele verlies bedraagt ongeveer 66 man Kolonel Bethune keerde terng om voorraden te halen en marcheert heden naar Newcastle Generaal Bnller had kolonel Bethune met 500 man afgezonden om naar Nqatn op te rukken dat volgens de geruchten door den vijand ontruimd was Nadat de Boeren gezanten het departement van bnitenlandsche zaken te Washington hadden verlaten ging Hay naar het Witte Huis en na met Mo Kinley geraadpleegd te hebben vaardigde hj een lange verklaring nit waarin het onderhond wordt beschreven en de houding van Mc Kinley ten opzichte van de oorlogvoerende partyen in ZnidAlrika wordt toegelicht Hay deelde aan de gedelegeerden mede dat de artikelen III en V van de Haagsche Conventie eeuige verdere actie door de Ver Staten onder de bestaande omstandigheden onraadzaam schijnen te maken I e verklaring besluit als volgt De stappen door den president gedaan in zijn ernatigen wensch om den oorlog te zien eindigen mogen reeds gezegd worden te gaan tot de uiterste grens die hem veroorloofd is Zijn vollen plicht gedaan hebbende om zjin neutrale positie strikt in acht te nemen en de eerste gelegenheid die zich voordeed aangegrepen liebbondp voor het aanbieden zijner goede diensten in het belang van den vrede beseft Mc Kinley dat hem in de tegenwoordige omstandiglieden geen andere weg openstaat dan te volharden in zijn politiek van onpartpige neutraliteit Daarvan af te wijken zon in strijd ziJn met al onze tradition en nationale belangen en zou leiden tot gevolgen welke noch de president noch het volk der Ver Staten gaarne zon zien De moeilijke toestand waarin zich de FEVlLLEiOX HAKTSTOCHT Naar het Fraosch 66 Clara had met moeite hare kalmte bewaard bij het aanschouwen van dit pijnlijk tooneel en verzocht hare moeder thans haar met de calèche naar Pont Avesnes te willen terugbrengen Een loodzware last drukte haar op het hart Het antwoord dat Gaston aan Athénais gegeven had en waardoor eene gewelddadige oplossing tegenover Philippe voor het oog nblik was vermeden had haar eenigsiins tot medeplichtige van de leugen gemai t Liever dan voor zlchzelve dezen blaam te dragen wilde zij aan haren echtgenoot de volle waarheid biechten zelfs op gevaar af van daardoor zijn toorn op te wekken Toch had zij nog niet den moed om hem daarover reeds nu te spreken Van tijd tot tijd wierp zij een angstigen blik naar Philippe die met Bachelin te paard reed vlak naast het rijtuig zijner schoonmoeder Zij kon niets bijzonders aan zyn uiterlijk bespeuren Hij was in gesprek met den notaris en zijne stem Jüonk even kalm en helder als altijd Doch zij kende het karakter van Philippe genoeg om te weten dat hij de macht bezat zijne innigste aandoeningen te vecbergen onder een onbezorgd uiterlijk Spaanscfae regeering bevindt door de onlusten in verschillende plaatsen en de maatregelen die ter onderdrukking daarvan moeten worden genomen worden nog vérzwaard door den financieelen nood De hooge uitgaven als gevolg van den oorlog met do Vereenigde Staten en de nienwo eischen der ministers van oorlog en marine om bet leger en de vloot weder op eenigszins georganiseerde wijze in te richten Hebben zware offers gevraagd van het Spaansche volk en om de financiën nu eenigszins te regelen heeft de Spaansche regcering besloten oon consolidatielcening aan te gaan Het daarop betrekking hebbend besluit is in de Staatscourant gepubliceerd De leening bedraagt 1200 millioen pesetas aflosbaar in 50 jaren mot driemaandelijkscbe aflossingen tegen een rente van 5 pCt mot een belasting van 20 pCt De aandeelen zijn van 500 tot 500 000 pesetas nominaal zü worden uitgegeven tegen een emissiekoers van 83 pCt De inschrijving zal plaats hebbon bij de Spaansche Bank die volgens het besluit belast zal worden met de uitbetaling der coupons en de amortisatie der 11 pCt schuldbrieven Do sommen voor dezen dienst bestemd zullen door de Eegeering aan de Spaansche Bank worden nitgekeerd naar mate van de ontvangst uit het tabaks monopolie Bovendien wordt do schuld op verschillende w zen gewaarborgd door den Staat en worden verschillende andere Spaansche schnldbrioven tegen de nominale waarde bij de inschrijving in betaling genomen Door deze leening hoopt de Spaansche regeering haar financieelen toestand weder voldoende te verbeteren In de Fransche Kamer interpelleerdo de afgevaardigde Gonzy over de algemeeue staatkunde Hij wees er op dat de verkiezingen buiten Parijs een overwinning waren voor de republikeinsche staatkunde en vroeg der regeering maatregelen te nemen voor de verdodigin der Eepubliek De minister president vroeg de medewerking van alle republikeinsche partijen als hj zich vergist zal de Kamer het hem zeggen De eenvoudige orde van den dag die werd gevraagd werd door de regeering afgewezen Zij vereenigde zich met de notie Oouzy die verklaart dat de Kamer besloten is met kracht de staatkunde van hervormingen van verdediging der republiek en der gewetensvrpeid voort te zetten dat zij de verklaringen der Eegeering goedkeurt enz De afgevaardigde Krautz vroeg splitsing der mo In stdtc hoopte zij dat Philippe jalpersch geworden mocht zijn Zelfs al moest het ha ir leven kosten dan nog zou zij op dit oogenblik niets liever wenschen dan hem in toorn te zien losbarsten Dan had zij ten minste eenige zekerheid terwijl zij nu aanhoudend door allerlei twijtelingen werd heen en weder gesUngerd Zij was stellig besloten den volgenden morgen met hem te spreken over haren broeder en dan tevens de gelegenheid te baat te nemen om door te dringen in de geheimen van zijn hart Onder het voortrijden hoorde zij van tijd tot tijd nog het luidruchtig gesnap der feesti ierende jongelieden en daartusschen door het hoorngeschal van den Burggraaf de Pontac en Bistocq den pikeur XVI Philippe Derblay zat te werken in zijn groote studeerkamer Zijn schrijfbureau was beladen met eon aantal papieren welke hij met onafgebroken aandacht doorlas om er daarna zijne handteekening onder te plaatsen De zon scheen recht op den voorgevel van het kasteel Een der zonnestralen kwam hem voor de oogen schitteren zoodat hij genoodzaakt was even op te staan en naar het venster te gaan om de zonneblinden neer te laten Hij keek naar buiten Aan den rand van den vijver zag hy Suzanne zitten die zich bezighield met visschen Haar vischlijn lag in het water en de dobber in beweging gebracht door een aanbijtend viscbje huppelde over de oppervlakte tie waarop het eerste deel werd aangenomen met 439 togen 56 stemmen en het tweede deel de goedkeuring van de verklaringen der Eegeering met 271 tegen 226 stemmen De voorzitter deelde mede dat hij nog een aanvalling van deze motie had ontvangen waai bij de regeoring wordt uitgenoodigd te zorgen dat de zaak UroyfuB met opnieuw op het tapijt wordt gebracht De additioneelo motie werd met 457 tegen 78 stemmen aangenomen en de daarmee aangevulde motie van Uouzy aangenomen met 286 togen 237 steramen De werkstaking van het personeel der Groote Berlijnsche is geëindigd veel spoediger dan men bij de halsstarrigheid der directie had verwacht De onderhandelingen gevoerd onder leiding van burgemeester Kirschnor hebben geleid tot vaststelling van de volgende punten lo De inrichting en het bestnnr der pensioenskas zal overeenkomstig den wensclider stedelijke raadcommissie voor het verkeer in overeenkomstig den wensch van hetpersoneel gemeenschappelijk worden ondernomen door de directie en het personeel Dit beteekent dat do vaststelling en toekenning van pensioenen niet meer aitsloitenddoor de directie geschied 2o Bet loon van conducteurs en bestuurders bedraagt Bjj aanstelling 85 mark per maand na een proeftijd van zes maanden 90 mark na drie jaar 95 mark na tien jaar 100 mark na vijftien jaar 115 mark na twintig jaar 120 mark de eisch was by aanstelling 100 mark en na vijf jaar 150 mark 3o Er worden vier vrije dagen per maand gewaarborgd eisch één vrije dag in de week welke om de vier weken een Zondag moet zijn voorts tien dagen verlof per jaar benevens verlof bij ernstige familieomstandigheid 4o Een diensttijd van negen aren voor koetsiers en bestuurders en van elf uren voor conducteurs mot inbegrip van gereedmaken en afbetalen eisch algemeeue diensttijd van negen uren mot twee rustpoozen resp van i en i nur 6o Overwerk 50 pfenning per nar eisch 60 pf 6o Geen bestraffing der stakers 7o Voor elk eindstation eene commissie te kiezen dio periodiek met de directie overleg zal plegen Zooals men ziet hebben de werklieden den Qiigerijmden eisch laten vallen dat nieuw personeel alloen uit de vakvereeniging mocht wordea gekozen terwijl de directie ook niet en vormde daar allerlei kringen Het jonge meisje scheeh echter zoo zeer in gedachten verzonken dat zij niets daarvan opmerkte Aan de uitdrukking van haar gelaat kou men zien dat hare drooraerijen niet anders dan van blijden en gelukkigen aard konden zijn Philippe glimlachte even opende toen zach es het venster en riep Suzanne ziet ge niet dat gy beet hebt Het meisje schrikte onwillekeurig en keek om Toen zij haren broeder aan het raam zag staan riep zy vroolijk 0 Philippe gij zoudt my waarlijk doen schrikken Er hangt al tien minuten lang een baars aan uw hengel te spartelen xeide Phdippe Waarom haalt gij hem niet op Dan behoeft dat ongelukkige beest niet zoolang gemarteld te worden Aj nstonds wipte Suzanne den hengel in de hoogte Inderdaad kwam er een vischje te voorschijn Zvj nam hem van den haak en liet hem in het korfje vallen dat naast haar stond Ik heb er al twaalf riep zij met gerechtvaardigden trots terwip zij haren broeder het gevulde korfje liet zien iDat zal een heerlijke tractatie wofden antwoordde haar broeder fGa maar genist zoo voort I Hij bleef nog een oogenblik staan kijken terwijl zij opnieuw een rooden worm aan den haak hechtte Met innig welgevallen beschouwde hij haar in hare jeugdige trischheid en onigchuld en in zyn hart uitte hij de bede dat voor dit goede kind Och een gelukkige toekomst mocht weggelegd zijn meer heeft gerept van de voorwaarde dat men uit dq vakvereeniging moest treden Voor burgemeester Kirschner is deze uitslag een groot persoonlijk succes Overigens zal de directie wel wat tammer geworden zijn na de bonding der voorsteden Daar bestaat nl de bepaling dat de concessie vervallen kan worden verklaard zoodra het tramverkeer 18 uur stilstaat en de gemeentebesturen van zeven voorsteden hadden zich reeds vereenigd om stelling te nemen tegen de martschappij De strijd is das kort maar hevig geweest en de resultaten zijn vooral wat het beheer der pensioenkas en de instelling der stationscomitè s betreft uit een sociaal oogpunt zeer belangrijk Wat de hevigheid betreft dia was Zondagmiddag op bet hoogst by de Rosenthaler Poort Daar werd gevochten tusschen een leger van eenige bonderden politie agenten en vele duizenden rnmoermakers geen stakers die steenen gooiden zelfs van de daken der huizen en schoten losten De politie moest er met de blanke sabel op in en bet was toen dat er zooveel gewonden vielen waarvan er zelfs twee stierven Dit een midedoeling van de Begeering in het Pruisische Huis van Afgevaarden er is een interpellatie gehouden over de opstootjes is voort nog gebleken dat Zondagavond de troepen zyn geconsigneerd Dat het tramverkeer na den middag op last van de politie werd gestaakt is éék aan de regeering te wyten geweest daar deze de opgewondenheid wilde verminderen en vooral de politie wat rust wilde gnnnen Overigens had de regeering zich niet in den stryd gemengd flaar houding vond nergens afkeuring wèl goedkeuring van verschillende zyden Verspreide Berichten FniNKRIJK De Tentoonstelling is Zondag bezocht door 366 99i personen Het avondfeest slaagdï uitstekend Maandagmiddag te 8 uur heeft do plechtige opening plaats gehad van da NederlandschIndische afdeeling De minister van oorlog generaal De Gallifet laat formeel tegenspreken dat er sprake van is dat hij beuoemd zou worden tot grootkanselier van het Legioen van Eer De nationalistische Eclair rakelt de Dreyfuszaak weder op Het blad beweert dat de Algemeeue Veiligheidsdienst eenige personen die in de Dreyfus zaak gemengd waren heeft doen bewaken ten einde bewgsmateriaal te kunnen verkrygen dat de générale stal b het proces te Eennes individnën als de mys Met een stillen zucht het hij het zonnescherm neder en sloot toen het raam weder dicht Hij ging weer voor zijn schrijftatel zitten en wilde juist met den arbeid voortgaan toen hij door een bescheiden tikje aan de kamerdeur gestoord werd Binnen I riep hij De deur ging open en Clara stond ap dett drempel Zij scheen eenigszins aangedaan en hare wangen waren hooger gekleurd dan gewoonlijk doch hare stem beefde niet toen zij zeide irik stoor u toch niet in uw werk V Philippe eenigszins verrast door dit ongewone bezoek wees haar met beleefde buiging een stoel en antwoordde eenvoudig Gij stoort mij volstrekt niet Hij ging voor den schoorsteen staan en wachtte nu af wat zijne vrouw hem zou te zeggen hebben Clara keek eerst met eenige verwondering om zich heen Het was voor het eerst in haar Teven dat zy deze kamer betrad welke uitsluitend voor Philippe eigen gebruik was ingericht Üe geheele toon der meubelen enz was in volkomen overeenstemming met het ernstig en degelijk kalakter van Derblay I hilippe verdieple zich in allerlei gissingen o er de vermoedelijke aanleiding tot hare komst Toen Clara nog bleef zwijaen was hij de eerste die daaraan een einde maakte door te zeggen vHadt gij iets te vragen V Tdt wtrvoigd