Goudsche Courant, donderdag 24 mei 1900

i o 8205 Zaterdag S6 Mei 1000 39s e Jaargan mmm mmmi Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclcfoun o 8 De Jitg ave dezer Courantg esehied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia f 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏ TF CENTEN TeMouii Kn M3 ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rijke en moeil jke taak die Volksweerbaarteld tracht te volbrengen niet goed worden gemist Hoogachtend het Dagelijksch Bestuur van Volkaweerbaarheid Dr G KALFF Voorzitter A L W SEYFPARDT Secretaris Mr C J PEKELHAEING Penningmeester BurgerlUke Stand GEBOEEN 22 Mei Johanna Antonia onders H Agten en G P de Brnïn 23 Neeltje ooders W Verblaauw en A Hol OVEELEDEN 22 Mei W Sprajt wed van H M de Brain 59 j GEHUWD 23 Mei J G Straver en C de Jong R Lammerts en P Verkaik N J van Eijk en C Flnx ADVERTENTIEl li E CASSUTO TANUAIITS l rf markt Gr o u d a Spreekuren van 10 toi 4 uur DQNDEEDAGS van 8 tot 4 nnr VEIJPAG8 van 4 nnr ZONDAGS afwezig ÏÏÏNGÖVENS voor KALK BAKSTEENEN en JEMENT FABRIEKSCHÜOKSTEENEN DROOGKELDER8 BEÏONWERKEN MACHINENFUNDAUENTEN bouwt als specialiteit in alle deelen der wereld Öad Koeseijjin Thier DuüidUand Rookt steeds MAGNETO t ste 2 ets Sigaar 1 O Zi j 3 ets Sigaar H oek knakmtdel HanAmerk Alleen verkrijgbaar in hot SIGARENMAGAZIJN Korte Tiendeweg 2 S van Wióngaarden JAK KO ID Korte Groenendaal I 202 20 i GOUDA MZKKWAKKN EKKBttSCHAl t EJi lltlüUUllU AKTIKELEN FOKNUIZPJN i Brcukbandoii IMeuw onoierlroften I rof Dr l ioljürs woUiokond tssiiw KSAC af su xsa illMD Kht met l abritklmark tilt voorlrfiur lido radicalö euzpkere go ior inR rtn allö zellnde nitjear hardnekkig ncnitwitteltteiti vooral ontstaan doüT j afdaralingeo op jeugdigun leeftijdTotal genei ing van elke iwakto Blee lUcht ienauwdheid lloofdpiju Migraina Hartklopping Maagpijn slechte apijaifrtering OnTormogan Impoieni Pullutiono ai Uilvoeriga proapactuiaen Trljipor É cih 11 11 l dubbul BomIi fl f OealraiUDepat Matth v d V lo ZnUboinmel I p t M Otóban t Co EotUrdam Uappol s ünKcnliugo I almmaui de Jong J Cm KolUrdiinl Wflff k Co Oouda n bil llo drogisten Indien gy niet wilt hoestesi gebroilct de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract umH uit de Kouinklijke Stoomfabriek De Honing blneiii van H ü VAiH $ K HAII4 €o l e illaa r ycviaDciers VAN SCHAIK te Co s itellaathe u hot bette middel der ivereld flk VAN SCHAIK CO S MeUanthe geneest Kinkhoest VAM SCHAIK Co b lUell Qtbe geneest ïoowel ouif sla jong ï VAN SCHAIK Co s Melianthe mag in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIK Co g Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toeziohL VAN SCHAIK Co s meliantbe helpt oohorroepelijk VAN 80HAIK Co B Melianthe is b ikroond met Eerediploms t VAN SCHAIK Co g Mellantha is bfkroond met Goud I VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co s Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 et f o Cl e f i bg f ITirma WOLFF Co Westhaven 198 louda D Ml BBIES Kleiweg E 100 Oouda E H vi MILÜ Veeratal B 126 te O mda k BÜUMAN Meordtikt i Th TOBKKN Boelcoop B T WIJK Oudevnirr M KOLKMAN Waddinmuv Q BOLLMAN Bodegravm PINKSE Nuuu erkeTkad IJtti W J ViH DAM Haaêtrêcht A N TAsZESSEN Sehoonhoven TenL Groote voorraad STALE BALKEN Q Draai bniir Hponr 70 c M en Klpw ifionn TE KOOP en TE HUUR jjj p H K 0 lMi Ju M Ê Oeldersehokade 31 H Plan D n HI Mapelplaatsrn I I Sg BiDnenhtiven O Feijeiioord B KOTTfiHDAM BitdvaalHndi fiplili plain ia vsmUUnila Itaftaa Gebrl StoU werck a Chocolade en Cacao Dttlmntige coor ue nit Uwnte tutviudin ori op niaruiuaal ebied Terb©t rd fkbrleatlf on uHaluitend gflbruik var dju ea fijnstd gr tniistoiïuu p firandeeroi len verbruütor van Stollweick s Choco a 8 e Cacao o m flaobeveienawaardig fabrikaat nauvrkeuog beaLtwoorüende aan vien inhoud dar reap tótiketten De irma bdiaalda il BreTet als HofleyeraBcler 44 Eere IMpIoma s fouden enz Medailles coa bnwija van uitaauntend fljn bbrika it lieeda 1M4 chrucf do Acca iomie national de Paria Noua Toua déaamona ane V il ïll d r première cSasae en oonaldératioa Aa votrm AxoaUanlw fbbrloation da Chooctlat bonbons variea ato etc tttVwtrok t bbrikaat ia verkrijgbaar bij K H Cunüdoors Banketbakkara ens u Geii£raAlTertegenwooTdi r voor ederUnd Jiüiiu Hatt mlodt Amaterdam Kalveratraat 108 Anll§epAi8Che Taiidpoeder en Aniisepllscb Moiidtlncliiiii van M CASSUTO landart te Oouda OVERAL VëBKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Jiandte lceitiaff met rood lettéxVê IWaataekappy tot tketOoUaUe mm de Vietorta Bnm Kantnvr voot Stdeiiana Boompje êO SoUerttam Sla Olie Frij tri khiDg 14 Juni sooo oöö HlltftI la boofitpr j3 ia ket lukki st ral biedl do ui uwBte 10 t Outil rrloiiiiK dk dnor au Kooge RcgvüTinif rai Hinibui gourlvukeuri en gïwaarborga ib lie roordeclixe inrushling tbs hai iiitiUH e ptan bestaat dnariu liai ui den loop an ilecbti weiai e maaodeD ia 7 ver otmgeD van U8 00 f loteti 69 180 prgzen b idrageDde 11 349 325 Mark t r volledige beilwtÏBg sullen komen dttsronder tgn Itapitalo prijeen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemtiDdtieid echter 2prijr M ÏO OOO 6 prqi aM 10 iO 6pryE BM 6 000 Ii 6prijz èM 3 000 S prÜE aM e OOO SlSpriJE aM 1 000 1318 prgz M 40 83958 pryt aM 1K5 fl490pnJE aM 00 800 131 l 4 100 78 45 21 M 800 000 a M 900 000 a M 100 000 M 76 00 a M 70 00 a M 65 000a M 80 000a M 65 000 50 000a M 40 000 M 3f 0 0 1 prgs 1 priji pry pry Een 1 priji l firga 1 priJB 1 prys i pr zeul prga p y De uaaBtaande eerate pr ttrukkinK i1f ser gror ti door den Staat gew rborgde Geld iTloïiii r ia van amlilawu e ipna d pla u tH bebbon op den 14 Juni k en kaal liicrvoor 1 folieel ori tineol lot sluobt Vlirlc iJ of fl S O l balf I 1 76 1 kir rt i ï 40 ie Mi ii zeiiduifï yüii lint fodtij pir pojtww rf tegen remi oiirg Alle com iiiflsicB wünlan onmid lollijk nioi rhi TDOtstc i ir ïii ilm tt 1 1 uu vi ijril i u lüdcr spell r ontvttiigt vau ons du nn t bot whj i i den tant V OniiinOrijsPicelo I jten it if mhanden Bij iedere bestu Üii wordt bet Tefeiarhto officieele plftn wnaruit d verdueting dor pr Rcn op do vürBcbilbmda klnüsen ala ook du butreffende inieggidlm t vernemen ia gratie by uTO gd en eeude i wij ann onze negansti erd onaangevraagd ra ilko trekking de officieele Igaton De uitbetaling der prijzen geiehiedt atoeds prom t onder asrbor van don Staat en kan donr dlre te toreendiug of ook naar rcrklezing dfT Belangbubbendeu in alle grootere plaatsen tan Nedtirinnd büworka elligd worden Ons del iet is Bteeda dour bot geluk begunstigd un onder Tela andere aanzienlijke prijzen bobben wij mAOrmalcu volgena offlc eelu bf wijzen da eerste Hoordprgzen verkregen en CDza Hegunstig rs zelf uitKtaald o a Mark 360 000 lOO OO l 0 000 000 40 000 enz Het is te voorzien d t b daie up den hoolitston grondslag gevpsligdü ondurnHndug van alle kanten op ceite ze tr werkzame deelneming bepnald kan w nien gt rekeud men golievu durbalve wegens de reeds ophnndnn zijmle trekking alle orders tun spoodigsto rerhts reoks te zend a aan Hauf manu i§lliiioii Bankiers en GeldwiBselaars in HAMulKG P S Hiermede danken wy voor bet Tertroiiweni OQB tot hiortoe geanbonk n en daar Wij bij iu t begin der nieuwe verloting ter dei loeming iuviie ren xalleu wy ook voor b t Tervolg bemo id tyn door uen stipte en reëole bedit nin z de tevredonheid van ouzi geoorde Bugunatigtra te terwerTftu Geen Engelsch maar EcM BOEHEHBHOOD MX cent de KM A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 2H ThUny s Wondnbaliim in do geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle U O r s t L 0 D g leverHaagzlekten eni Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijna alls ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrtJS per flttCOO t I per post t 1 IS TUirry s Weadtntlf bezit een aUnog ongekende geneeskraokt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvollo operntio geheel oferbodig Met deze zalf werd een 14 Jfuir oud voor ongeneesltjk rehoaden becoffezwel en onlang n bijna leS Jaar kankerlUden treDezen Brengt genezing en rsrzachting der pijnen bij wonden ontatekingeo etuu Tan allerlei aard Pros per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nddwtead ApothekAr HEIVRI S 4KDEBS Rokin 9 Amstei m Wiar gMn dejpAt ii beBta I men direct asn dieSchntientpothekB dea A THISKRY in Pngndt bel RohitBck Ocitetreieli Oeliere protpectui te ontbiedea by het Centraal Depot SaKder Rakin 8 Amsterdim GOTOA Druk van A BRINKMAN Zn Bulteniandscli Overalchl De Britache berichten omtrent Roberts opmarsch naar de Rhenosterrivier deden een ernitigen tegenstand van de Boeren daar verwachten De Daily Telegraph meldt dat de Boeren honderdponders in stelling hebben gebracht De Transvalers zouden verklaard hebben dat zjj voornemens waren de Engeltchen daar tegen te houden en te verslaan Volgens de Daily Mail heelt de vijand geduchte versterkingen aangelegd en is hü voorneoens in de stelling bjj Rhenoxterhof tot den laatsten man te vechten De Boeren daar z n 7000 man sterk en staan onder bevel van generaal De Wet daar comman dantgeneraal Botha ziek is Een blik op de kaart doet echter aan de geloofwaardigheid van deze berichten veel al De stelling bfl Rhenosterhof Ipt niet zoo heel moeilijk om te trekken te z jn en is dus naar de ervaringen van den laatsten tijd tegenover een overmacht als die der Engelschen niet te houden zeker niet door 7000 man Dat zullen de Boeren ook wel geweten hebben en Robert s telegram omtrent het altrokken van den vijand na het belemmeren van d n overtocht over de Rhenosterrivier behoeft ons daarom niet bijzonder te verrassen Laffan s correspondent te Pretoria beweert een onderhoud gehad te hebben met president Kroger en den ataatsprooureur Smuts De president verklaarde dat er geen sprake is van onvoorwaardelijke overgave der Boeren Zij zullen en moeten vechten tot het uiterste tot het grootste deel der Burgers gesneuveld is en zeide de president er resten ons nog heel wat menschenlevens De heer Smuts legde gelijkluidende verklaringen al en zeide te meenen dat de oorleg nog lang niet geëindigd zon zijn Op eens ziJn er weer duidelijke teekenen dat de Boeren den ul óed nog niet opgegeven hebben Van een terugtocht uit Natal in de richting van Standerton zoodat de passen bijna onverdedigd zonden blijven mét welke mogelijkheid sommige Engelsche berichtgevers zich vleiden is nu geen sprake meer de Boeren bij Volksrustzünversterkt door het Wakkerstroom commando en hun voorposten hebben nog ten zuiden van den Majoeba de Engelschen teruggedreven en hun verlies toegebracht Dat gevecht heet plaats gehad te hebben tusschen Mount Prospect en Nqoetoe wat wel een zeer vage aanduiding is maar het is toch blijkbaar FEVILLE IODI HARTSTOCHT Naar het Fransoh 67 Clara richtte zich nu tot hem en antwoordde met iets klagends in hare stem j Wij leven inderdaad zóó verwijderd van elkander dat ik het niet ïon wagen u in uwe bezigheid te storen wanneer ik u niet ieta gewichtigs te Tragen had Derblay schudde ontkennend het hoofd en boog zich een weinig voorover als om haar tot spreken aan te moedigen rZeg gerust wat gij wengcht Ik zal u aanhooren Clara haalde diep adem Zij verzamelde al haren moed en zeide Wat ik u wilde ggen is van het grootste belang zoowel voor u als voor mij Laat hooren De jonge vrouw sloeg even de oogen op en vestigde een smeekenden blik op haren echtgenoot die zijne afwachtende houding bleef bewaren Zeg mij eerst zeide lij of ik mij vergis wanneer ik meen dat gij nog al belang stelt in mijn broeder Octave Ik geloof niet antwoordde Derblay een weinig verwonderd dat ik uw broeder ooit aanleiding heb gegeven om het tegendeel te denken een ander gevecht dan dat waarin Bethune s eskadron overrompeld en gevangen genomen werd in den omtrek van Vrijheid Ook in het noorden van den OranjeVrJ staat is er nog kans dat do Boeren standhouden Het verdient opmerking dat Lord Roberts z n telegram dagteekent van den zuidelijken oever der Rhenoster Dat de Boeren den noordelijken oever niet verdedigen bewijst nog niet dat zij de stelling prijsgeven die volgens de kaart gevonden wordt tasschen Vredefort en den Krommen Elleboog een rij kopjes ten noorden van Heilbron Maar of de Boeren zich hier inderdaad krachtig tegen het voortdringen der Engelsche troepen verzetten zal afhangen van den uitslag der pogingen van French en Jan Hamilton om die stelling om te trekken Beiden zijn de Rhenoster al over en Hamilton hoeft Heilbron bezet maar de reeks hoogten ligt nog op ongeveer 20 K M ten noorden van die rivier Intusschen ziJn er nog altijd Boeren tusschen Ficksburg en Bethlehem dos ten zuidoosten van Kroonstad en Lord Roberts heeft het dan ook veilig geacht een volle divisie tot bescherming van Kroonstad achter te laten Het wordt nu vrfl koud Reuter meldt uit Kroonstad dat het Zondagnacht zeven graden gevroren heeft De zitting der Fransche kamer is Dinsdag belangrijker geweest dan wij verwacht hadden belangrijk in drieërlei opzicht In de eerste plaats heeft de regeering bj gelegenheid van een interpellatie gedaan wat elders in een troonrede geschiedt d w z een volledig plan van werkzaamheden aan de Kamer voorgelegd En wat de regeering wil is niet weinig een wet tot bescherming tegen laster tegenover hel hoofd van den staat en een wet op vereenigingen want zoo zeide Waldeck Rousseau men kan de goederen in de doode hand niet aldoor laten toenemen om aan onze tegenstander hun oorlogasehat te verschaffen Do regeering zal dö Kamer ook wetsontwerpen voorleggen op het onderwijs op de directe belasting on op werklieden pensioenen En bij de aanbieding van dat programma werd aanstonds de kabinetskwestie gesteld Het tweede belangrijke feit is dat de regeering een flinke overwinning behaalde De kern der interpellatie was geweest den drang tot verdediging der republiek een streven waarbij de regeering zich gaarne nederlegde De in verband hiermede gestelde motie verwierf 439 tegen 50 stemmen een tot Het antwoord was ietwat ontwijkend Clara gevoelde dit en fronste onwillekeurig even de wenkbrauwen doch zij vervolgde onmiddellijk i Wanneer gij eens de gelegenheid hadt om die belangstelling opnieuw te bewyzen P Dan ou ik ze hoogstwaarschijnlijk gaarne aangrijpen Tot dusver ging alles goed en Clara was gekomen waar zij wezen wilde Zij geloofde nu dat alles gemakkelijk zou gaan en zeide met wat meer gerustheid Welnu die gelegenheid bestaat Mag ik u zeggen hoe Maar vooraf moet ik u opmerkzaam maken dat het een zeer ernstige zaak betreft waarbij niet alleen het geluk van mijn broeder maar ook dat van iWat al omwegen I viel Derblay haar in de rede nis het dan zoo iets moeïelijks of onuitvoerbaars wat gij van mij verhingt Clara zag Jit dat zij het veiligst zou doen door op eens de volle waarheid te zeggen en antwoordde daarom Dat zult gy zeU kunaen beoordeelen wanneer ik u zeg dat Octave uwe zuster Suzanne liefheeft en dat hij mij heeft verzocht u voor hem om hare hand te vragen Een uitroep van verbazing kwam over Derblay s lippen Zijn gelaat betrok eensklaps en om zijne plotselinge opkomende gemoedsaandoeningen te verbergen stond hij op en ging naar het raam Hij lichtte met de hand een der zonneschermeA een weinig in de hoogte en liet zijne blikken eenige oogenblikken rusten op Suzanne die nog i teeas op dezelfde plek gezeten wu Hij was nu met goedkeuring van de verklaring der rogeering 271 tegen 226 stemmen Eindelijk het derde belangrjke punt do Dreyfnszaak is nogmaals begraven De Galliffet had gezegd l incident est clos en hij zeide dat nog eens ists waarmede de kamer het eens was met 457 togen 78 stemmen word een motie in dien geest aangenomen En toch zal men nog wol eens van de Dreyfnszaak hooren Uit Rome wordt betreffende de verkiezingen voor het Italiaanscho parlement gemeld In het noordon van Italië wordt do ströd zeer ernstig Daar heeft do agglomeratie van arbeiders er veel toe bijgedragen om de verspreiding der socialistischo denkbeelden te bevorderen Daarentegen is in het zuiden en in het centrum van het land de overwinning der monarchistische caudidaton verzekerd De Eegeering wetend hoeveel invloed de geestelijkheid heeft in het zuiden heeft aan de vertegenwoordigers der kerk een dringend verzoek gericht om de bevolking te wjjzen op het groote belang dezer verkiezing voor de zaak van de gomeonschappelijke belangen der geestelijke en wereldlijke autoriteiten Aan d Annunzio is een candidatuur aangeboden in Florence in het district dat tot nog toe Vertegenwoordigd was door den heer Cambr y Öigny die het ontwerp voor do wjzigingen in het hnialioudelijk reglement heeft opgesteld Hier zal dus do strijd tnsschen den vertegenwoordiger der onderdrukte minderheid on dien van de meerderheid in de jongste legislatuar poriode worden uitgestreden Generaal Pelloni ziet mot vertrohwen den uitslag dor verkiezingen te gemoet Verspreide Bericliten Fkankruk Maandag is do Tentoonstelling bezocht door 93 982 personen Koning Leopold van België arriveerde eergisteren onverwacht incognito te Parjjs en bracht in den namiddag een bezoek aan de Tentoonstelling De door de Dreyfuszuak berucht geworden generaal Roget die plaatselijk commandant is van Belfort zal binnenkort in hot huwelp tredon met de weduwe van den grootindustrieel Schwarz die 5 jaar geleden tgdens een werkstaking werd vermoord DuITSCULAND De werkzaamheden op de Berlijnsche tramlijnen zijn gistermiddag overal hervat andere gedachten vervuld dan eenige minuten te voren Hij had te besiibsen over de toekomst van dil jonge meisje en hij wilde dat die gelukkig zou zyn hij zou nooit de verantwoordelijkheid willen dragen van haar ongeluk Clara beangstigd door het langdurig stil wijgen van Philippe ging hem eenige schreden tegemoet Eindelijk zeide zij Gij hebt mij nog niet geantwoord op mijne vraag Derblay keerde zich om en zeide ernstig en langzaam Het doet mij leed voor uwen broeder maar het huwelijk dat gij bedoelt is eene onmogelijkheid Gy weigert vroeg Clara verschrikt Ik 5 weiger antwoordde Philippe vastberaden WaartMn Philippe Derblay keek zijne vrouw diep in de oogen als wilde hij zijn antwoord met dubbele kracht tot haar hart doen doordringen en zeide lOmdat er in mijne familie reeds een persoon 13 die door de uwe is ongelukkig gemaakt Naar het mij voorkomt is dat al genoeg Vergeet niet riep Clara idat gij juist Suzanne ongelukkig zult maken wanneer ge uwe toestemming weigert Hoe dat vroeg Derblay verwonderd Zy heeft Octave lief Philippe zweeg eenige oogenblikken en hernam toen Zij heeft hem lief zegt gij Dat is inderdaad een groot ongeluk Maar dit mag niets aanm n besluit veranderen Indien iemand mij denavond voor m n huwelijk belet had mijn voomc Te Leipzig staken ruim 250 bakkers zjj eischen afschaffing van het kost en inwoningstelsel loonsverhooging en erkenning hunner vakvereeniging Slechts 15 van de 600 patroons hebben toegegeven De koning van Saksen is ongesteld hij Ijjdt aan de blaas en moet rust houden De universiteitsoverhoid heeft ook nu weder eenige voordrachten verboden welke in het loopend kwartaal voor de socialistische studentenvereeniging te Berljjn gehouden zoudon worden o n die waarop de exprivaat docent dr Arons over commanaal socialisme zou spreken EirOELiND Sedert eenige dagen heelt men aan het departement van koloniën te Londen geen berichten ontvangen van de Gondknst en men meent algemoen dat de toestand te Coomassie zeer ernstig is BeloiE Onder de dokwerkers te Antwerpen dreigt een al omeeno workstakuig tengevolge van de veroordeeling tot een jaar gevangenisstraf van Fabri den president vnn don Soc Dokwerksbond die naar IVankrjjk is uitgeweken Op de bezitting van aartshertog Frledrich in ZuidHongarije is het wegens loongeschillen onder de arbeiders tot ongeregeldheden gekomen De gendarmes herstelden do orde en daarna word het dagloon verhoogd BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T HT E B o B U M Itt B B Zitting van Woensdag 23 Mei De besprekingen over de cnderlgkc macht en de voogdij worden voortgezet ïot versterking der waarborgen voor behoorlijke behartiging der belangen van minderjarigen stelde de commissio van voorbereiding nla amendement voor den voogd v6ór het aangaan van eon nieuw huwelijk te verplichten rekening on verantwoording te doen omtrent de goederen van den minderjarige waaraan dan de toeziende voogd hom kan herinneren Daartegenover verdedigde de ministor van justitie zijn stolsel om booordoeling of overlegging van den staat noodzakelijk is over te laten aan de verantwoordelijkheid van den toezienden voogd Evenmin achtte de minis men ten uitvoer te brengen ui wist hij dat hij mij daardoor wanhopig zou maken dan zou hij mij toch een on chatbaren dienst hebben bewezen indien het eenmaal be chikt h dat mijne zuster ongelukkig moet wordfcn door hare liefde dan wil ik ten minste zorg dragen dat zij haar verloren eluk in volle vrijheid kan bcwee ien en niet als ik hare eigene toekomst voor altijd vernietigd zien Die laatste woorden deden op eens Clara s toorn ontvlammen Het is dus niets anders dan een wraakneming I riep zij uit kVahg Wraakneming herhaalde Derblay hoog hartig Gelooft gij dat het mij daarom te doen is Neen het is een verstandige voorzorgsmaatregel en ik geloof dat ik daartoe alle reden heb In diepe moedeloosheid ging Clara weder zitten Uit de wij waarop Philippe tot haar het woord richtte sprak zulk een onverzoenlijke stemming dat zij niet den moed had om den strijd nog verder voort te zetten Alleen van eene nederige smeekbede durfde zi nog eenig heil verwachten Wat ik u bidden mag begon aij laat mijngedrag toch niet de oorzaak worden dat tweojonge menschen die jyij beiden hartelijk genegenzijn voor goed ongelukkig moeten worden Ikzelve ga reeds diep genoeg gebukt onder ons leedWat moet ik doen om u tot medelijden te bewegen Ik weet el dat ik mij veel tegenover u te verwaten heb ff ffrdt Vervolgd