Goudsche Courant, zaterdag 26 mei 1900

NIEUWE COLLECTIE Dassen enEandsclioeiien Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA IHrecte SpeorwegvcrblodtngeD met tiUlJUA ZomerdleDSt 1900 AaoeevangeD 1 Aki TlJd vai Greenwlcl l OOUDi KOTTIKDlIlTlM B d g 88 9 67 10 86 10 58 ll S 19 18 18 98 18 68 1 97 8 85 8 85 8 49 4 89 4 84 8 8 16 7 96 7 4 8 14 8 17 1 88 9 14 10 09 10 1 10 40 II 47 11 08 1 f f 6 01 l U J 10 19 11 18 1 10 a f f 6 11 8 81 5 10 80 11 80 1 17 6 18 l 41 J 10 87 10 56 11 9 11 60 U 84 18 44 1 9 i 9 46 8 8 4 03 6 97 6 4 6 8 7 47 8 07 8 8 S6 9 85 10 80 10 45 11 16 I 10 I 8 45 11 98 0 6 90 fl AU n 1 9 U ïitn bgbeUl Op do tr li iqn Zmd Huoi b Din i 8 ndu r to rbili lU mor d kl T bg b t tog M rmbtprj H H lUnd Sp L B li ppl l 5 w i KOTTXSnAH SOCOA Tin 46 11 81 11 48 19 10 7 4 8 89 d 11 6 19 06 19 81 1 91 BoUndooka Ijoor l ln iippUiEnllio üi m i Coaptgiiio der Wa ou LU 5 41 7 8 7 4 8 84 8 Ó4 sToO 89 10 08 1Ó S4 Uuae otn Inula FngluUtt op du loop fan liit gonlfina ndm OÜUDA UEN HAierlie vim 10 19 10 59 11 81 l l la l 18 58 1 58 8 88 8 45 4 19 4 60 5 95I 11 11 I 1 10 11 88 1 1 f ll S I lt 9 48 10 98 10 45 11 41 18 0 11 46 18 56 1 40 i0 8 01 S 9 9 17 9 68 8 18 8 94 CSS E E 8 48 8 ut 4 10 19 i 56 4 16 4 45 iHtgll 6 8 6 04 7 0 7 16 7 8 8 86 8 65 9 08 44 10 1111 96 11 86 1 06 1 30 8 40 8 00 4 00 4 80 4 80 5 9 6 9 7 41 7 51 Voorburg 6 8 10 17 1 86 4 8 6 88 Zoetenn Zeg 6 5 io 8 1 50 4 60 6 4J 7ii enh Mo 6 08 10 48 8 01 J 5 01 6 54 a nid 14 6 t 7 8 7 4 8 07 9 08 F 9 9 80 10 1110 54 11 65 18 08 18 84 8 18 8 0 8 7 4 17 4 47 5 1 5 4 7 08 8J 9 4 HwmoitUntniii lla le ra la Urne ntn beUu G O U n A A HSTtBDAM rim iouiU 6 19 8 11 8 38 9 3 10 95 10 18 08 1 88 46 1 18 4 O 4 48 5 16 8 48 9 61 0 19 1S 87 10 56 11 07 llDUtW 8 01 8 58 9 19 10 10 11 09 19 48 19 67 8 0 8 8 4 11 4 61 5 86 6 449 3510 31 1 0811 47 ir OO limitC 8 19 9 18 9 87 10 96 11 84 1 08 1 10 8 84 8 15 4 80 8 18 5 50 9 58 10 50 11 1 19 0 19 H S O l D A U r K 1 G U 1 loe reraa 5 0 6 84 7 8 8 18 07 10 14 10 60 11 00 l 87 16 3 II 4 8 6 58 6 8 7 10 5 86 11 16 8 8 7 8S 6 48 8 88 11 84 40 8 1 U 7 83 08 7 4 8 18 8 5 9 89 10 14 10 49 11 47 18 8 1 09 S 08 8 45 6 04 8 80 7 00 7 64 ImU O 8 89 7 15 7 69 9 96 9 18 S1 1 16 I9 S7 18 10 9 80 S IO S 84 4 41 6 81 7 09 8 10 9 94 9 61 IAdu W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4 9 80 9 46 11 80 19 4 1 06 tc 8 4 6 0 6 86 7 86 8 6 9 40 l O 11 07 i Inu li 7 0 7 81 8 18 9 07 9 1 IMS lO Sl 11 611 1 5 8 88 4 18 4 84 6 47 7 64 8 0 9 11 lO t 11 98 Oireokl 8 18 8 68 7 47 8 41 80 10 10 10 65 11 88 18 0 1 60 8 08 8 80 4 0 4 48 6 89 63 7 O0 7 68 9 00 9 3 Wcordm 6 07 6 4 8 0 87 10 88 11 65 19 87 4 91 7 94 9 8 U Oi Vcordm V Oudow 8 6 68 8 17 10 41 Ii 86 4 88 load 7 08 7 84 8 80 9 14 t H 10 64 U IJ U 11 1I I1 f 5 8 M 4 46 6 0 6 1 7 4 7 4 4I 9 94 ter het noodig een door den heer van Deinae Toorgestelden termgn waarbinnen casu qno de staat moet zijn overgelegd De verplichting ook verdedigd door de heoren Smeenge en Pynappei maar bestreden door den hoer Willinge achtte de Miniiter noodeloozo plagerjj vooral bj totale afwezigheid van vermogen De verplichting werd verworpen met 32 togen 25 stemmen waarna met wijziging overeenkomstig het voorstel van den heer van Deinse s Ministors stelsel wordt goedgekeurd Do groote meerderheid veroenigde zich met voortgezette poging van de heeren Loefl Lncasse om de onderlijke macht te bestendigen zoodra redenen tot voogdij ophouden Het bleek daarna dat de stemmen waren 37 tegen 13 zoodat de vergadering onvaltallig is Zji wordt daarom geschorst De meeste leden geven zich elven een getnigschrift van incompetentie om mede te werken tot de gewichtige beslissingen die over de herziening van het Burg Wetb vallen door op groote schaal alwezig te zijn De discosslén worden gevoerd voor ledige banken en het kost dikwijls groote moeie om hg de stemmingen een voldoend aantal leden nit de koffiekamer en van elders bjj elkander te schellen ten einde oen formeel wettig beslnit t kunnen nemen Verder dan tot 60 leden heeft men het bijv niet kunnen brengen Het is echter voor véle leden maar goed dat er geen onderzoeTc kan worden ingesteld in hoeverre de heeren steeds een duidelijk besef hebben waarover zij eigenlijk stemmen Hare Majesteiten do Koningin en du Ko ninginMoeder bevinden zich beiden in goeden wolstand Ofschoon hot weder vooral in de eerste dagen zeer koud en regenachtig was profiteert Hare Majesteit de Koningin toch veel van de heerlijke en mooie omstreken van Schwarzburg en maakt vele en groote wandelingen H K H de hertogin van Mecklenburg heeft een paar dagen bij Hare Majesteiten gelogeerd Onze heldentenor Urlus is voor vjjf jaar te Leipzig verbonden van 1 Juli a s af Gelukkig zegt de Amst Ct heelt hiJ de vrijheid bedongen om gastvoorstellingen bier te mogen geven on zullen wij dus al is het zelden nn en dan van zjjn schoono stem kunnen genieten De kweekschool voor zeevaart te Leiden hield Dinsdagnamiddag do gewone jaarvergadering onder voorzitterschap van dr C J van Kotwicli 8 88 8 40 8 50 8 67 C8 S8 19 7 86 8 91 aondi 5 69 Ucordreeht door riemrerkeik Oapelle 7 U 7 1 7 98 7 86 8 85 7 44 aottgrdui M RotterdimD F Rotttrdim B 8 64 8 0 9 08 Botisrdam Bears Rotteildam D F SotterduD H Capella NisQwerkerk Uoordreoht Soad i AllMi U 7 05 T 98 4 48 4 5 6 01 6 U 6 17 5 80 07 6 41 6 61 8 04 10 6 98 aoidt 7 16 8 87 8 41 9 01 9 18 10 00 ZeTeDk Moiiio 7 98 8 58 SotlomieeiwZeg 7 89 9 0 Voorburg 7 58 9 14 Hoge 7 68 9 08 9 19 9 87 liooda Uudew Woerd UtiMhl In het verslag van den secretaris wordt gezegd dat er veel goeds valt te vermelden wat gejondheid gedrag geest der kweekelingen betreft alsook wat do toewping der onderotflcieron aangaat Minder bevredigend is het aantal jongens Werden in 1898 377 jongens geplaatst in 99 slechts 263 waarvoor bezwaarljk een reden is aan te geven al is de strenge winter zeker wel een der oorzaken daar nu in December slechts 7 en in den zachton vorigen winter in die maand wel 18 jongens kwamen In 1899 meldden zich 775 jongens aan waarvan er 522 of ruim 67 pet worden afgekeurd do geplaatsten waren meerendeels nit fatsoenlijke burgergezinnen en verstandelijk goed ontwikkeld Op 1 Januari 1899 waren er 155 leerlingen op do school daarbij later bovengemelde 253 maar waarvan 1 April 153 en 1 October 128 jongens naar het instructieschip werden overgeplaatst zoodat 1 Januari 1900 126 jongens overbleven Een gewichtige Vlaardingsche kwestie Naar aanleiding van het besluit van den Baad om de kermis niet af te schaffen is besloten aan de 6 anti liberale leden die tegengestemd hebben de volgende motie te zenden De Kiesvereeniging Nederland en Oranje overwegende dstt bjj behandeling van het voorstel van den heer J Droppert Pzn tot finale afschaffing der kermis is uitgelokt eeu principieele stemming over het al of niet voortbestaan der kermis de stemming liep niet over de keuze tnsschen finale en geleidelijke afschaffing betreurt in het algemeen bet beslnit van den gemeenteraad en in het bijzonder de houding tegenover dit voorstel aangenomen door den Wethouder M Versteeve omdat hij daardoor de pogingen onzer voreeniging heeft tegengewerkt en gehandeld heeft in strjjd mot de antl revolutionaire beginselen i dpor den Wethouder Yzermans omdat hiJ geen lans gebroken heeft voor geleidelgke afschaffing waarvoor hij zich bg de verkiezing in 189 verklaarde door de Eaadsledon P van Gelderen Jr D van der Valk J Zonneveld en L van Dam omdat de eerstgenoemde drie daardoor in strijd gehandeld hebben met bet Program van Actie onzer vereeniging bij de verkiezing in 1899 waarmede zij hun volkomen instemming betuigd hebben Ditzelfde geldt voor laatstgenoemde met betrekking tot het Program van Actie onzer vereeniging bg de verkiezing in 1897 De heer D van Eysden zal na de nalatenschap der Haspolson en van Le Gras aanvaarden althans de bestuurder worden van een gezelschap voor den Grooten Schouwburg De heer Van Eysden doet zgn best de leden van het oude gezelschap zooveel mogelijk bijeen te houden Alleon de heer Jan C de Vos schijnt er beslist uit te zijn Rotterdam verliek dus een artist die als speler ook in den Grooten Schouwburg ïitmuütende dingen heeft gedaan ja zich daar in verschillend emplooi verder hoeft ontiiyikkeld tot een bewonderenswaardig kracl tjg en levendig acteur en die als regisseur zeker niet de volharding heeft getoond met welke hiJ had kunnen doen wat ook wjj hsm zoo gaarne hadden zien bereiken maar van wien toch misschien ook het pabliok maar zéker de artiesten de horinnermg zullen behouden aan momenten van kracht in welke hy alle collega s verbaasde en meer en beters vermocht dan een der anderen 10 18 10 08 9 68 10 18 10 88 10 88 10 48 10 49 9 18 9 47 Het bestuur der afdoeling Rotterdam van het Tooneelverbond dat onlangs gemeend heeft den heer Van Eysden toon hg kapitaal zocht eon aanbeveling te moeten meegeven heeft hun wien het bg doze gebeurtenissen om eenige verzekering van de belangen der kunst te doen was verblgd met de mededeeling dat de pa e komiek die zoo plotseling voor een niet gemakkelijk bestuur komt te staan zich van een goeden regisseur voorzien zon Nn de kous bljjkt gevallen op den hoor Moor rijzon er in vele Rotterdammers zeker oude herinneringen en herdenkt men elders o m het aandeel dat de aanstaande hoofdregisseur in zekere modelvoorBtellingen heeft gehad Maar de heer Moor is over de zestig omstandigheid die zelfs bjj zgn onaangetaste lichaamskracht vragen doet of hij de volharding zal hebben de duurzame geestkracht welke van den man die feitelijk de artistieke leider zal behooren te wezen wordt gevorderd Een bgstnnd zal hij wellicht bahoevon Naar wij vernemen IS èr sprake van dat de heer Henri de Vries medo min of meer een oudRotter dammer immers tien jaar lang aan onzen schouwburg verbonden tot regisseur zou worden benoemd De heer De Vries heeft in den laatsten tijd getoond krachtiger dan vroeger te willen en met genoegen herinneren we ons hoe hiJ van den winter in het Zevende Gebod heeft bewezen te kunnen Ook do heer en mevrouw Henri Poolman en mejuffrouw Wertwgn zijn aan het te vormen gezelschap veibonden N R Ct BiJ beschikking van 19 Mei 1900 heeft de Minister van van Oorlog op een desbetreffend verzoekschrift van het bestuur der Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschntters goedgevonden nog eenigo meerdere uitbreiding te geven aan de bestaande gelegenheid tot deelneming aan do schietoefeningen die gedurende den zomer van dit jaar in elke garnizoensplaats waar met scherpe patronen kan worden geschoten door mannelijke ingezetenen van 16 tot 24 arigen leeftijd worden gehouden Die uitireiding betreft het doen vervallen der beperkende voorwaarde dat men moet kunnen aantoonen lid te zgn van de Vereeniging Volksweerbaarheid zoodat de gelegenheid tot deelneming aan voormelde schietoefeningen thans algemeen is opengesteld voor mannelgke ingezetenen van 16 24 jarigen leeftijd die overigens aan de gestelde eisch en voldoen zonder dat daarvoor hot lidmaatschap van die of welke andere vereeniging ook wordt gevorderd welk lidmaatschap evenmin gevorderd wordt voor degenen die in de wintermaanden aan het voorbereidend militair onderricht wenschen deel te nemen De bovenvermelde ministoriöele beschikking zal eerstdaags in het Recenil Militair worden opgenomen Gemengfde Berichten De secretaris eener kiesvereeniging te Westorbork die oen advertentie onderteekende waarin van een tegen candidaat werd gezegd dat van dezen niet kon worden verklaard dat hjj een eerlijk en onafhankeIgk man was of iets soortgelijks is door de rechtbank te Assen deswege tot 1 20 boete veroordeeld Het Hoeswgksche beest Iemand schrjjft in de N R Ct 18 45 19 68 1 66 9 04 1 8 9 94 1 45 46 1 1 8 9 08 9 09 9 4 M 4 S4 4 44 4 51 6 11 5 07 4 09 4 94 49 6 18 7 99 6 01 6 18 6 97 6 t 5 55 6 15 6 46 7 57 7 56 8 18 43 10 6 9 4 10 08 10 11 8 18 8 45 J0 8S 10 61 11 07 10 87 10 51 11 01 11 88 8 43 69 11 44 S5 t0 05 10 4 6 10 07 Het is treurig dat dank zg onwetendheid en volkswaan over een zoo goed als zeker aan al de misdaden geheel onschuldig dier deswege 1a mort sans phrases is nitgesproken en toegepast Zijn er in Heeswijk s omstreken de laatste jaren vaak schapen geiten en lammeren verscheurd dan zal dit wel aan zwervende honden te wjjten ziJn Werd elders weder ingebroken in hoenderhokken eu het pluimvee vermoord dan zallen wellicht vossen doch waarschijnlijker marters bunsings of hermelijnen de roevers zjjn geweest De das of zooals men hem dikwerf ten plattelande noemt varkensdas die wol eens het uitgraven van eenige aardvrachten of het verstoren van enkele nesten van op den grond broedend jachtwild op zgn kerfstok kan hebben doch door het vernietigen van schadelijke knaagdieren en tal van engerlingen en andere vraatzuchtige insekten veeleer ter wille van den landbouw behoorde gespaard on beschermd te worden kan echter onmogelijk de misdadiger geweest zjjn waarvoor men hen hield Helaas hot ongelukkige in het veld betrapte dier heeft een wreeden dood gevonden als een nieuw slachtoffer dezer eeuw van onrecht en de Heeswgkers zullen tot hun en ook mgn spijt ontwaren dat met dit zoenoffer de inbrekers in hun schaapsen hoenderstallen niet verdreven zgn Op last der justitie is de schietbaan waar de schutterij rgkspolitie enz te Enschede hare oefeningen houdt gesloten daar naar aanleiding van de klacht van iemand in de nabgheid wonende dat een kogel in het dak van zgn huis terecht is gekomen eerst een onderzoek moet worden ingesteld t Is voor de pas opgerichte Schietvoreeniging Enschede Lonneker een tegenvaller De talrgke huwelijken tusschen Amerikaansche erfdochters en arme maar hoog adellijke mannen der onde wereld hebben al tot heel wat avonturen en schandalen aanleiding gegeven Zoo is op dit oogeublik weer een echtscheidingsproces aanhangig dat zeer de aandacht trekt ook al behoort het niet bepaald tot de schandaal kroniek De Hongaarsche graaf Rudolf Festetoca was voor een aebttal jaren met een rijke Araerikaansche gehuwd en had het niet onaardige denkbeeld per jacht een huwelgksreisjo te maken Dat leven beviel den jongen man zóó goed dat hg het jaar in jaar uit wilde voortzetten tot grooten spijt van do jonge vrouw die aan het denkbeeld van een Hongaarsche gravin te worden de gedachte had verbonden van een heerlgk leven in de groote wereld Maar nu overal te worden heengesleept meestal naar wilde streken waar de equipage soms met wapens moest optreden dat was de jonge vrouw te romantisch ll 11 t 11 45 1 9 19 I 10 4 10 84 7 05 7 69 8 11 9 8 9 46 f 68 10 08 7 9 90 8 9 47 10 09 IQ U 11 06 6 89 6 46 a 56 7 08 10 18 10 98 10 48 11 8 9 66 10 08 10 17 10 1 10 84 lO t 10 54 11 11 11 57 Haar man was echter niet tot andere gedachten te brengen waarom de gravin eindelijk besloot haar eigen weg te vervolgen Te Singapore verliet zij hèt yacht om naar haar vaderland terag te koeren en daar echtscheiding aan te vragen Bij de op dat gebied zoo milde Amerikaansche wet zal dat doel vermoedelijk wel te bereiken zijn Terwijl deze zaak aanhangig was kwam het bericht dat de gravin niet dan bij toeval aan een nieuw romantisch avontuur was ontsnapt want het jacht van den graaf was verongelukt en de eigenaar ervan met slechts twee of drie mannen der equipage te Suez aangekomen Of de graaf daarin een teeken zal zien dat het goed is zgn vrouw op den vasten wal een aangenaam leven te bereiden zal nog moeten blijken Over de laatste gevechten in en om Mafeking go ft de Daily Mail eenige nadere bgzonderheden Omtrent den aanval der Boeren onder Eloff op 22 Mei seint hg het volgende Bij het ochtendkrieken deden de Boeren een schgnaanval op den oostkant van de stad terwijl een groote macht Boeren geleid door zoogenaamde opstandelingen inderdaad ovorloopers langs do rivier sloop en er in slaagde het dorp van de Baralongs binnen te dringen en aan te steken Toen riep een van de aanvoerders Hoera Kom te voorschijn lafaards wij zullen vandaag Mafeking innemen Maar onmiddellgk daarop riep een ander Vlucht De rooinekken komen BiJna allen keerden om en vloden ondanks alle pogingen van de aanvoerders om regel te honden uitgj lmende Terugkom Allemachtig wg zgn omsingeld Dit bleek waar te zijn de Engelschen openden van twee kanten het vuur sneden de voorhoede af die meerendee s bestond nit vreemdelingen Duitschers Franschen on Portugeezen en dwongen deze terug te gaan in het Kafferdorp waar een gedeelte ingesloten werd in een kraal en een ander gedeelte onder een kopje dat bestreken word door het vuur van de Engelschen Indmiddels was een ander korps Boeren van 500 man het Kafterdorp omgetrokken en er in geslaagd het Engelsche kamp binnen te dringen en eenige Engelsche officieren waaronder luitenant kolonel Hore gevangen te nemen na een korten en hevigen strgd maar de 40 Boeren die do gevangenen bewaakten werden op hun beprt met die gevangenen omsingeld De Engelschen eischten dat de Boereu zich zouden overgeven maar deze weigerden Toen volgde een gevecht dat eindigde met overgaaf van de Boeren hetgeen natuurlijk het ontzet van de Engelsche gevangenen tengevolge had Het verlies van de Boeren was in t geheel 150 doeden en gekwesten en 113 gevangenen tot do laatste behoorden de Pransche graaf de Bremont deDaitsche graaf von Weiss Zg werden opgesloten in de vrgmetselaarsloge enkelen ontsnapten echter Hamilton de correspondent van de Times wordt vermist Da correspondent van de Daily Mail Hands is bg het leger geweest dat uit het zuiden tot ontzet van Mafeking oprukte Hij is ernstig in de dij gewond bg Setlagoni waar een sterke Boerenmacht een vergoefsche pogmg heeft gedaan om Mahon s kolonne tegen te houden Telegrammen van Hands beschrijven den tocht van Mahon die door Hunter in het begin van Mei te Barkley georganiseerd was Mahon s kolonne uit ruiterij en bereden infanterie met pompoms bestaande maakte zulk een pracBtigen tocht dat de Boeren volkomen verrast werden De Engelschen gingen tusschen de Boerenstellingen bg Rooidam eu Veertienstroomen door zonder oen schot te lossen Gemiddeld vorderde Mahon s korps 40 kilometer per dag ondanks den trein van provision die voor Mafeking achteraan kwam Hands zegt dat luitenant Moorsome tot Plamers kolonne behoorend er insl agde Vrgburg te bereiken na een rit van 400 mglen waarbij hij telkens gewaar liep door de Boeren gevangen gekomen te worden Diezelfde Moorsome geleidde toen Mahon stroep westwaarts om Mafeking heen waar Mahon s en Plumer s trijdkrachten zich vereenigden en naar Mafeking oprukten na een hevigen strg d tegen de Boeren die in verwarring op de vlucht gingen waarbij de Engelschen veel gevangenen maakten en wapens en schietToorraad vermeesterden STADSNIEUWS GOUDA 25 Mei 1900 Dr J Heinsins leeraar aan de rijks h burgerschool alhier staat op de voordracht voor leeraar aan het gymnasium te Leeuwarden De kapt C Hemmes van het 4e reg inf te Leiden is benoemd tpt regiments adjudant De heer C D Julias luitenant ter zee 2e kl is overgeplaatst Van Hr Ms Nias naar Hr Ms Kon der Nederlanden Woensdagochtend te 8 uur werd een 7jarig meisje van den blokwachtor aan de brug over de Gouwe bg Gouda door den sneltrein naar Vlissingen overreden De muiiekvereeniging Prima Volta te Eaaatreobt dlr de heer Job Q Arentz alhier die het vorige jaar haar 10 iarig J den om die beide bemchte sujetten die reeds bestaan vierde had voor deze gelegenheid jj laufren tiid den lanrfa nnrwiiin hahK tgd den land r onveilig hebben gevoor een tijdlang onschadelijk te gelegen v omdat dit feest in het najaar viel van 1899 de eigenlijke feestvreugde uitgesteld tot 24 Mei 1900 en dit feest slaagde gisteren uitmuntend Genoemde vereeniging had een groot muziekfeest georganiseerd waaraan door do volgende vereenigingen werd deelgenomen a Afdeoling Orkest Goudsche Strijkorkest Gouda b Afdeeling Harmonie Excelsior Bergambacht De d d Schutterij te Gouda Lekkerkerksche Harmonie Wilhelmina Lekkerkerk Iteurs van 81 MM I Vrhrs rIDnuKD Cart Neii W a 91 8IV dito ilito elite 3 I 93 dito dito dito 8 HoNOO Ubl OonJI 1881 98 4 TALXB lQ9chr Titig 1869 81 6 Ooanm Obl in papier 1868 5 dito in ilferl8e8 6 FOBTVOAL Ohl met coupon 8 dito liokel 8 BsiLAND Obl Biunenl 1894 4V I dito ÖMom 1880 4 dito biiEotln 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1834 5 SrANja Ferpet aohold 18S1 4 ToudJ Oopr CoDV loon 1890 4 Go b oning aorie D Gecleemn aerieO ZoiD APB Rp T obig 180 5 Mmico üb t 8oh 1890 6 VliNillill i Obl 4 oiibop 1881 VVSTEADAM Obtiga ien 1895 3 RoTTOUAK 8t il Icon 1894 3 NlD N Afr H ado av Band A reDd b Tab Mg CertifioMten DeliHsataebaopij dito Am Hypolbeokb paudbr 4Ya Oult My derVoratsnl aand a Qr Hïpoibaokb pandbr 4 109 Amslerdsiin ülotkri 81V 98 98 Euterpe Moordrecht Excelsior Ouderkerk a d IJsel Ons Genoegen Rhonen Crescendo utrecht De Harmonie utrecht c Afdeeling Fanfare 98 j lOOV 88 ss Vi 65 961 6 ll 96 101 57V 98 88 6 J 10 84 yoo i n 6S1 435 Oefening Kweekt Kunst Ammorstol Boskoopsch Fanfarecorps Boskoop Excelsior Lexmond Meerkerksch Fanfare Euphonia Meerkerk ♦ Oranje Nassau Schoonrewoerd Militaire Mnziekvereenigi ig Schoon hoven 7 Recht en Plicht Tilburg d Afdeeling Zangvereenigingen 67 üeölbéü Meteren Kunst na Arbeid Hilversum Koningin Wilhelmina Rotterdam Aurora Utrecht Vriendschap Berkenwonde Volharding Groot Ammers Excelsior Gouderak Gemengde Zangvereeniging van don Protestantenbond Haastrecht A d v e n d o Moordrecht Semper Crescendo Ottoland Eensgezindheid Stolwijk Kodorlandacho b k annd Ned Handelmaatach dito N W Faa Hjp b pandbr 8 Roti HT olbookb pan lbr 4 Utr Hrpothookb dito 4 OomiNB Oo l Hong bank nd Ruil Hypotheekbank pandb 5 AnnilA Eqo hypoth pao Ib 4 M iw L O Pr Litn rert Vpd HoII U 3poor Mii aand Mij tot ïipl T 8t Spw aand Ned Iiid Sfioorwegm aand Nad uid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 duo 5 I IAll 8 ioor l 1887 89 A Bobl S 801 164 Bij loting werd uitgemaakt welke der vereenigingen het eerst de twee nummers zon uitvoeren De 27 vereenigingen die aan dit festival deelnamen ongeveer 700 personen brachten in Haastrecht een hoele drukte Behalve die 700 98 1101 90 99 994 8851 ir personen waren er een groot aantal toehoorders op bet land waar het festival plaats had waren een kleine drie duizend personen vereenigd terwijl in het dorp er wel evenveel waren ook uit deze gemeente waren er verscheidouo opgekomen Zuid lul 8p niij A H obl 8 5 POLKN IVaraohau Weenenaand HH RtilL Gr Bui 3piT Mij obl 4 97 Baltiaobe oito aanil Fasloara dito aand 5 Iwang Pombr dito a nd 5 98 Kurak Cb AaoBt Sp kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Akiiiiia Oont Pao Sp Mij old 6 lU Cb 0 i Nortb W pr C v aand dit 1 dito Win St f eter obl 7 14H DenterkBiofi Spm oort v a 69 Illinoia Oontral obl in goud 4 103 I LouisT Na bfilliOerl r aand l 74 Meii o N Sp Mi le byp i 6 104 Miss Kaaia V 4pC pref aand 37 N Tork Oulaa o II Weat aand 1 95l Penn dto Ohio oblig 8 I Oregon ddif le byp in goud I 99 Bt Rotterd Tramwe Maala aand 810 NlD Stad Amatordam aand I 108 f tad Roiterdam aand 8 108 Bll8I 8t d Antwerpen 1887 8 9 U Stad Brusael 1886 8 100 I lom Theial Rogullr Q TOlaob 4 117 Ooaun Slaalaleenig 1860 5 117 K K Oost B Cr 1880 8 101 Skivj Stvl Madrid 3 1868 84 S i V r II i At poAl eert Ten 10 uur werden de verschillende vereeóigingen op het feestterrein ontvangen en toegesproken door den Eero Voorzitter Mr J T 0 Viruly die in korte woorden hot doel van het feestvieren uiteenzette en hoopte dat dit festival in de beste orde zou afloopen en iedere vereeniging de ber inneringsmedaille van Prima Volta op hoogen prijs zou stellen Ten 11 uur begon de optocht door het dorp van allo vereenigingen met hunne vaandels alle muziekgezelschappen speelden daarbg 76 96 Ten 12 uur begon do feestmarsch voor deze gelegenheid gecomponeerd door den Directeur de heer Joh G Arentz Deze raarsch door al de vereenigingen ingestudeerd werd uitstekend uitgevoerd een woord van lof mag niet achterwege blgven in de eerste plaats voor den componist en in do tweede plaats voor de verschillende vereenigingen die onder leiding van hunnen eigen directeur die marsch hadden ingestudeerd Het tempo was zuiver en correct Nadat deze feestmarsch was uitgevoerd kwamen de verschillende vereenigingen aan de beurt om deze afzonderlijk te bespreken zou ons te ver voeren wjj constateeren alleen dat allen zich beijverden om het geheel te doen slagen en dit hebben zg volkomen bereikt Na afloop had er een verloting plaats van een gouden medaille het Boskoopsch fanfarekorps was de gelukkige winner Des avonds had een Concert plaats van het Mdziekcorps der dd Schutterij en ten 10 uur was er Bal Champêtre ZOMERMANTELS DAMES enKINDEECOSTÜMES COSTUMES TAILLEUK Blousen en Oamesoverliemden JiiponsloffeD co gekl Kuloenen in groote verscheidenheid rende Prijzen en concurree Het Concert lokte wederom tal van toehoorders en het bal was mede een aantrekIfingspunt Allen amuseerden zich kostelgk Ons rest nog een woord van balde en dank te brengen in de eerste plaats aan de MuziekVereeniging Prima Volta in de tweede plaats aan het Bestuur van gpnoemde Vereeniging en in de laatste plaats aan den heer Joh G Arentz feestdirecteur van het Festival Wg hopen dat Prima Volta in groei en bloei moge toenemen dan is tevens de wensch vervuld van de vele Vereenigingen die op dit feest opkwamen ü SAMSOM 363 te Staats loteriJ 6e Klaaao Trekking r n Vrijdag 96 Mei No 19687 1000 No 1086 00 No 888 I0I6S 11099 en 15188 ieder 900 No 41 498 580 9881 9li7 0911 10780 U677 11879 179 9 18401 en 20696 ieder iOO FriJMB T o 70 101 1866 47 886 1 I868 13170 1906 18441 Den geheelen dag en avond was het in Haastrecht zeer gezellig geen wanklank werd gehoord men vierde feest in den rnimsten zin OüDBWATïa 24 Mei Dezer dagen is de recherche uit Gouda hier ter plaatse weer ijverig aan het zoeken Naar wjj vernemen moet een en ander in verband staan met de in Maart te Gouda gepleegden diefstal en braak waarvan de daders hier zich zanden hebben schuil gehouden en nogal een vroolgk leventje hebben geleid Het is te wonachen dat de justitie termen moge vin 81 8491 168 1583 888 91 491 9691 71 79 681 3098 74 35 836 48 86 8590 604T 41 6103 49 H 8761 80 8804 78 97 10159 10610 10889 11166 79 1 651 80 91 11699 67 1U99 1150 111196 11027 11118 8 iis 5 1 496 11699 91 18964 89 19780 130 6 H161 18401 26 68 18583 49 18610 68 77 1 799 188 6 4074 90 95 14188 14S 1 14458 77 14869 13233 78 79 15 86 15497 65 15665 16613 94 19188 189 9 19116 40 1681 1877 6 18904 74 19094 1 90 98 8 67 71 99 096 5146 6386 6569 57i 6 50 608 361 6406 9159 6 9218 9533 to 6690 71 11856 937il 6975 9410 7049 9688 7108 0633 46 37 93 61 7309 9809 751 9955 92 68 81 7 10394 8335 36 1641 9 99 16510 19191 16686 19133 90 9 6 1060 91 1153 53 S44S 80 8581 5 19796 19474 19830 19194 19 94 74 17038 19663 17189 19708 1953 31125 1341 91 90 3818 1441 48 62 4037 1660 61 1608 99 81 4141 1744 4 04 1999 19 48 4301 9035 88 70 44S6 9845 4 7 68 19 85 17144 93 17432 19999 89 10048 17877 10 38 17016 10460 50 lOkiO 98 10960 18057 74 98 80781 87 91 18186 68 18281 10801 ADVERTENTIEN HAASTRECHT KERKVOOGDEN van opgemelde gepeente maken bekend dat op Zondag 27 Hel a K vooriniddags 10 uron gedurende de Godsdienstoefening te leiden door den WelEerwaarden ZeerGeleerden Heer Dr L A vak LANGERAAD Predikant te Lekkerkerk het SIEVWB OHOEL in het Kerkgebouw in gebruik zal worden genomen waartoe de Heer J H B SPAANDERMAN nit Gouda als Organist welwillende medewerking heeft toegezegd Van af dien datum zullen de Godsdienstoefeningen voortaan in het nieuWe Kerkgebouw worden gehouden HAASTREoto 21 Mei 1900 Kerkvoogden voornoemd J C MULLER Pres Kerkvoogd C J M KROON Secret Kerkvoogd ËiiölmMTHËï Wcu wordt verzacht op t JIEttK e letten UIT HKT MaoIZWN VAll M ftAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THKEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vijf wee en een half eii een Ned one met vermelding van Nommer en iPrgfl voorzien van nevonstaand Merk volgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerintf van geeerde orders aanbevelende 1 BBEKBAAHT LZ UU d SCIIOOMBAAR zal liet Uw werk verlichten Stuiverszeep is en blijft onovertroffen Een stukje weegt 126 Gr en kost 5 ct = 25 Gr voor 1 cent Bij gebruik van N StuiverszeepStuiverszeep poeder en Sultanepoeder zal Uw werk bijna klaar zijn als gij begonnen zfjt Zendt Uw strookjes v66r 31 Mei a s Naamlooze Vennootschap VERENIGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam Zenuw en Maagplijders wordt nit overtnigingf als een werkel ke hulp ia den nood het boek nbevolen Na ontvangst ran adres per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegexoadep door BLOXFOEL S Boekh Zaltbommel