Goudsche Courant, maandag 28 mei 1900

o mercial te Lille op de Banqne de Paris et des Pays Bas te Amsterdam aan de order van öiéorges Simons is te gelde gemaakt zSn de bankiers hieromtrent ingelicht daar het niet tot de onmogelijkheden behoort dat meerdere cheques oi wissels getrokken door dat gefingeerde kantoor hier oj elders te gelde znllen worden gemaakt Naar wjj vernemen is eerstgenoemde vreemdeling wiens opsporing door den commissaris van politie 2e afd te s Gravenliago verzocht was te Arlon in België aangehouden Men meldt uit Alkmaar aan de N 11 Ct Door den inspecteur van politie alhier is Donderdagmiddag in zijne woning gearresteerd en naar het huis van bewaring aldaar overgebracht de kassier F W J van K alhier Dionzeliden middag was hü van een buitonlandscho reis uit Italië teruggekeerd en wordt volgens geruchten verdacht van diefstal eener belangrgke collectie oflecten Men meldt uit Steenwikerwold aan de N E Ct N In de buurtschap Kollenfeote heelt eene dienstmeid getracht het huis van haren baas in brand te steken Door het kloek optreden der huisvrouw gelukte het den brand onmiddellijk te blusschen De meid is naar Heerenveen gebracht Men schrijft uit Den Haag Over de verdwijning der twee kinderen Cornelia en Gerard Tegelaar kan nader het volgende worden medegedeeld Be stiefmoeder eene waschvrouw zond Woensdagmorgen tegen zes uur het jongetje van do woning in do Kembrandstraat naar den water en vuurbaas die in de naaatbijgelegen Van Raveateynstruat woont Het jongetje kwam zooals reeds gemeld i niet spoedig terng s zijn zusje werd toen gezonden om hem to halen Toen de beide kinderen op het uur waarop zij gewoonip eten krijgen vóórdat zij naar school gaan niet thuis kwamen ging de moedor kuken Uit haar onderzoek bleek dat nóch het jongetje nóch hot meisje bij den water en vuurbaas was geweest Wol is t jongetje tegen half negen geweest bij oen juflronw in de Van Dijckstraat voor wie hij nog al eens boodschappen deed maar hiJ had toen z n zusje niet biJ zich Hij heeft in diezelfde Straat aan een andere juffrouw gevraagd om een kacholpgp die op straat lag te mogen modenemen hetgeen hem werd toegestaan De beide kinderen zijn Woensdag ook nog in den ochtend geweest in do KoninginneBtraat aan de broodbakkerjj De Volharding waar zij horhaaldoliik heen gingen om brood te vragen waarover zij van de ouders dikwijls eene bestraffing opliepen Zy zijn Woensdag niet op school geweest Het jongetje ging school in de Van Ravesteynstraat het meisje iu de Rembrandstraat Het zijn beide ondeugende kinderen en te zamen gingen zij dikwijls van school spijbelen maar zij kwamen dan steeds terug om te eten Het jongetje is vroeger ook al eens weggeloopen en word toen s avonds ergens oj een land in een wagen teruggevonden De ouders die twee dagen onvermoeid naar hunne kinderen hebben gezocht donken niet aan misdaad Berst Donderdagavond gaveu zij de politie van de verdwijning kennis omdat zy t geval aan een ondeugenden streek van don jongen toeschreven die zyn zusje tot weg loopen zou hebben aangespoord Schutter rebellie In do Vlaamsche provinciën was sedert anderhalf jaar de Hollandsche taal in gebrnik by de oefeningen der schuttery Toon nu op den voorlaatsten Zondag de bevelen in het Fransch werden gegeven ontstemde dit do schutteraars zeer Zondag jl beklaagden zich toen eonigo hunner by den komraandant dezo beval hun naar huis te gaan Daarop werd de kommandant door het publiek uitgejouwd en toen aan het eind dor oefening andere schutters weer hun chef toojaichten kwam het tot een gevecht De politie had groote mooito om ondor de landsverdedigers de rust te herstellen on nam eenigé der belhamels gevangen Bekwame spoed de bekende betere zaak waardig Toen te Soestdyk in de bnerdery De Enle eigendom van de Konirigin Moedor te U g uur brdud uitbrak passeerde daar per flets een amtttour fotograaf Hg spoedde zich naar Baarji om zgn camera te halen en reed weder inaar Soestdyk terug Het kiekjq werd genomen weder naar Baarn getrapt spoedig de plaat ontwikkeld een afdruk gemaakt op karton geplakt en toen hy te l j uur wteder per flets het terrein van den brand had bereikt was men nog drnk in de weer met iet blusschingswerk en vertoonde onio fotograaf aau den burgemeoiter en aan den lnte idant van Soestdyk de uitstekend geslaagd opname Kunstmest XII By de meerdere hooiopbrengst en by het betere hooi waarvan in ons vorig artikel sprake was moeten we nog rekenen de naweide En we durven ü te Vragen twyfelt gy er aan of die wel beter is Zon er niet meer nagras groeien op het bemeste land waar dit ons getoond heeft veel meer groeikracht veel meer productievermogen te bezitten dan het onbemeste gedeelte Met ons antwoordt ge zeer zeker Moeilyk is het echter voor ons dat meerdere onder cyfers te brengen Een duldeiyker voorbeeld vinden we in een geval waar men het veld tweemaal heeft gehooid In den polder Groot Hekendorp bg Ondowater waar veel land jaarlgks wordt verhuurd om te hooien zonder dat het bemest wordt gebrnikte mon kunstmest in 1898 Vroeger werd het land dat bestaat uit kleiachtig veen regelmatig overstroomd waardoor tevens door hetachterbiyvende slib een natuurlgko bemesting werd toegepast Sedert de bemaling verbeterd is heeft ook deze geringe bemesting opgehouden terwijl toch de verpachtingen als hooiland zyn doorgegaan Het zal dus voor ieder begrypeiyk zgn dat we hierj met uitgeput land te doen hebben Percein 1 werd bemest met 800 KG Thomasphosphaat 800 KG Kainiet en 200 KG Ghilisalpeter terwgl een tweede perceel onbemest werd gelaten En nu do opbrengst Perceel I f 58 B0 bemestingskosteh Hooiopbrengst Ie en 26 snede samen 10196 KG geldeiyke opbrengst tegen f 20 de 1000 KG f 203 90 opbrengst na kosten van mest er afgenomen te hebben f U5 30 Perceel II bemestingskosten niets Hooiopbrengst Ie en 2e snede samen 6300 KG goldeiyke opbrengst togen f 20 de 1000 KG f 126 opbrengst na kosten van mest er afgenomen te hebben f 126 Wanneer we nn gaan vergelgken zien we dat het volledig bemeste perceel bjna 4000 KG hooi meer hoeft opgeleverd d n het onbemeste De geldeiyke opbrengst is dan f 77 90 grooter en hoe is dit verschil ontstaan Door f 58 60 aan kunstmest te besteden Wanneer we nu eerst de kosten van bemesting terugnemen rest ons nog een zuivere winst van f 19 30 Wat dunkt U lezers zou het gebruiken van kunstmest geen voordeelige geldbelegging zgn XIII We eindigden zooeven met de vraag of kunstmest een g ede geldbelegging zou zijn Om bg ons voorbeeld te blHven met f 58 60 hebben we verdiend f 19 30 Let wel verdiend I want de bemestingskosten hebben we al teruggerekend Een winst dus van ongeveer 33 ol Landbouwers die geld oyer hebt laat anderen allerlei zelfs zeer solide itaatspapieren koopen maar gebruikt gö hot om de opbrengst van Uw land te verhoogen door het aanwenden van kunstmest Ons dunkt we hoeren er hier of daareen mompelen ja goed en wel maar geeftnu kunstmest altyd zulke schitterende resultaten En hierop antwoorden we volmondig ja zyn de resultaten niet zooschitterend dan ligt dit aan verkeerd eenzgdig gebrnik of aan byzonder invloeden waarvan niet altyd direct de oorsprong kanworden aangewezen In Veenendaal is een volkomen geiyke proef genomen als te Stoutenburg echter net eén weinig loonende uitkomst Waarom f Het proefveld had een byzonder vochtige ligging zóó zelfs dathet in den omtrek bekend stond als koud nat land En nu zonden wg U wel willenvragen Zou stalmest hier een goed resultaat geven f ledere boer met eenigeervaring weet U dadelgk te antwoorden Op nat land to mosten is gold in t watergooien Maar zelfs op goed droog gelegdland gebeurt het immers ook wel dat stalmest geen of weinig resultaten geeft en dangaat net niet op om ta zeggen stalmestdeugt niet Een proef is geen proef Denitkomsten iu de laatste jaren verkregenmot het gebruik van Chilisalpeterb v ThomasphospUaat on Kalimoststoffen zgn over t algemeen van dien aard dat goon enkelelandbouwer mag aarzelen deze stoffen goregeld aan te wenden op zyn minst om ereenige proeven mee te nemen Een volgendemaal nog moer voorbeelden misschien dit we hier of daar oen enkele kunnen bewegen took eens te probeeren B STADSNIEUWS GODDA 26 Mei 1900 Den hoer M Jonkheid oen van de leden der Kolfclub Gouda behaalde met oen groot aantal punten de zilveren medaille uitgeloofd door de kolfclub te Schiedam voor het hoogste aantal punten in de eerste serie Heden vond iemand een koperen buisje dat schgnbaar eenig vuil bevatte Dit met een gzertje willende verwgderen ontplofte het waardoor duim en voorste vinger van do linkerhand geheel verbrgzeld werden Het programma der eerste orgelbespeling in de grootc ol St Janskerk op Dinsdag 29 Mei des ayonds ten 7 uur is als volgt 1 Praeludium et Fuga Band IV No 1 J S Bach 2 8ei stille dem Herm uit het Oratorium Elias Voor Zang met Orgelbegeleiding F Meldelssohn Bartholdy 3 Romance Joh Svendsen Voor Viool met Orgelbegeleiding 4 Thema mit r nde rungen Jos Rheinberger 5 a Nocturne Op 9 No 2 Fr Chopin b Tr umerei Rob Schumann Voor Viool met Orgelbegeleiding Cantilene Nuptiale Theod Dubois Panis Angelicus Cesar Franck Voor Zang met Viool en Orgelbegeleiding Sonate No 4 Aloi Guilmant a Allegro Aesai b Andante c Adagio Allegro vivace con fuoco Door de Hollandsche Maatschappg van Landbouw afdeeling Gouda en Omstreken zal oen Buitengewone Vergadering der Leden gebonden worden op Dinsdag 29 a s des avonds ten 7 uur in bet Koffiehuis van den beer F Christensen te Stolwykersluis Onderwerp Missive van de Commissie tot verbetering der wekelgksche Veemarkt naar aanleiding van het genomen boslnit in de buitengewone Vergadering van 17 April 1 1 De vierde algemeene vergadering van don Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland had Donderdag te Gouda in de Sociëteit Ons Genoegen plaats Vertegenwoordigd waren 31 afd door 40 afgevaardigden uitbrengende 66 stemmen Geen afgevaardigde zonden de afd Den Bosch Leidon Osch Winschoten Goes en I Veendam Uit het jaarverslag van den secretaris stippen we t volgende aan Vooruit te Amsterdam en de aïd Utrecht en Groningen hebben zich afgescheiden in alle drie plaatsen zgn evenwel nieuwe afd van den Bond gesticht De afd Bergen op Zoom Kampen Oldenzaal zjn door afneming van t ledental t vereischte aantal is volgens de statnten 12 opgeheven Nieuwe afd ontstonden te Doesburg Deutinchem Terborg Tiel Veendam Rotterdam en Leiden zoodat de Bond nu 37 afd telt Op zeer vele plaatsen hebben de afdeelingen handels cursussen gesticht In de Kamer van Arbeid voor het Handels en Credietwezen te Amsterdam zgn alle duor den Bond gestelde candidaten gekozen Het Hoofdbestuur verzond een adhesiebetuiging aan het adres van de Handelsreizigersvereeniging waarin maatregelen voor ondergeschikten gevraagd worden ingeval de patroon failliet verklaard wordt Ook verzond het H B een adres aan de Rogeering inhoudende een verzoek om maatregelen te nemen tegen de concurrentie van onderwgzers en militairen De gevraagde waarborgsom van f 10 000 voor het Pensioen Weduwen en Weezenfonds is niet bgeengekomen or is slechts voor ruim f 4500 door de leden geteekend De examens zgn evenals t vorig jaar te Amsterdam gehouden t Orgaan verscheen iedere maand maar de redactie ondervond weinig medewerking Ook voor advertenties kon er meer moeite gedaan worden Het enkele hartelgke woorden herdacht de secr in zyn verslag den overleden voorzitter der afd Breda den jeugdigen Van Meerendonk De werkzaamheid der afd bleek zeer te verschillen enkele gingen beduidend in ledental terng Enkele gemeenten subsidieeren de handelscursussen Het pensioen en weduwen en weezenfonds kon niet in werking treden Prof Van Pesch is de raadsman Ook het onderstenningsfonds is nog in voorbereiding In deze vergadering zal het reglement worden behandeld Toen het verslag der commissie tot het nazien der rekening en verantwoording aan do orde kwam stelde Gouda voor dit in besloten vergadering te doen Na vrg lange discussie werd dit met groote meerderheid verworpen De commissie had de boeken niet nagezien daar zy ze slechts 13 dagen voor de Algem Verg ontvangen had buiten de schuld van den penningmeester Er zal nu een controle over 3 jaar plaats vinden Do drie aftredende bestuursleden de H H Van den Berkhof Poortior en Swart werden resp met 59 57 en 53 stemmen van de 66 herkozen Tot penningmeester werd de heer Poortier met 50 stbmmen gekozen Het voorstel van het Bestuur om tot dekking van het te kort dit jaar een extra bydrage der leden te heffen van f 1 wordt verdaagd Het tekort is ruim f 1500 Het salaris van den secretaris werd verhoogd van f 300 tot l 500 met 37 tegen 29 stemmen De overige tyd van d algem verg werd geheel in beslag genomen door d behandeling van Set concept reglement voor hat ondersteuningstonds Voor onze lezers i n de volgende bepalingen alleen van belang De deelneming is verplichtead de oitkeering mag het salaris niet te boven gaan men moet oen jaar lid zgn om recht te hebben op onderstand Ten slotte wordt het heele reglement aangenomen met 63 tegen 10 stemmen Toen was de tyd verstreken en al deandere voorstellen waaronder zeer belangryke statutenwgzigingen en een voorstel totbet bonden van een enquête onder de vakgenooten moesten uitgesteld worden tot eenvolgende byeenkomst over een maand of drie te honden Het Volk Reebwuk afd Sluipwgk Dinsdag den 29en Mei des voormiddags 8t uur zullen ingelanden van den polder Slnipwgk In het lok al van K Hoogenboezem de jaarlgksche vergadering houden Daarin zullen de navolgende punten behandeld worden 1 Vaststelling der rekening over 1899 2 Vaststelling begrooting 1900 3 Vaststelling omslag 1900 4 Af en overschrgving begrooting 1900 5 Machtiging tot onderbandsche aanbesteding 6 Vaststelling eener borgstelling voor een te benoemen penningmeester TeveUs zal op dien dag van des voormiddags 10 tot 12 uur verkiezing gehouden worden van twee Heemraden Aftredend zgn de heeren G P Bonman en G Vermey beiden herkiesbaar Ook zal de verkiezing plaats hebben van een secretaris penningmeester in plaats ran wyien den heer I Dz Kruyt Op de voordracht van het hestunr zgn als zoodanig geplaatst de heeren F H Bnlaeus Brack en A Lammens beiden alhier Reedwijk De op 15 Mei j l van kracht geworden kiezersiyst dezer gemeente dienst 1900 1901 bevat de namen van 334 kiezers voor de 2e Kamer der Staten Generaal en do Provinciale Staten Voor den gemeenteraad bedraagt het aantal 304 Lekkebkeek Door het bestuur van de werkliedenveroeniging Onderling Belang afdeeling van het Alg Ned Werkl Verbond alhier is namens de vereeniging een adres aan de leden der Eerste Kamer verzonden het verzoek behelzende de Ongevallen wet in het belang van den arbeidenden stand te willen aannemen DIE KNAGENDE RUeCEPIJN Wg gelooven dat van al de pynen waaraan het menschdom Igdeude is de rnggepgnwel de onverdragelgksto is De Heer H Dengerink te Ruurlo Gelderland deelt ons mede dat zgne echtgenoote zoo vreeselgk aan ruggepyn sedert jaren lydende was dat zy niet in staat was hare hniselgke bezigheden waar te nemen Wg namen onze toevlucht tot de zoo beroemde Pink Pillen van Dr Williams en na t gebruik van slechts 3 doosjes was de pyn in rug en schouders geheel en al verdwenen Zg leed zoo verschrikkelgk dat zg by den dag verouderde thans met haar 55e jaar is zg veel opgeruimder dan voor 10 jaren geleden maakt znlks op mgn woord van eer aan het publiek bekend Allen die iets naders omtrent t een en ander wenschen te weten kunnen zich mondelings of schriftelgk tot mg wenden Zia hier de eigen woorden van den Heer Dengerink gegeven Men geve acht dat de echte Pink Pillen uon Dr jrunamê zich in en houten kokertje bevinden met rooskleurig papier ontwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pibtlee Pitfk pour ptronnea Pakt du Dr WiU Itami Verder moet zich op ieder uitwendig omhnlsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat PHji 1 75 OU de dooe 9 OU per 6 dooien Eentg depotlwuder voor Nederland Suabilié Steiger 27 Rotterdam Voor de aehruikswijze raadplege men de ingeeloten Holtandeche Circulaire Zoo U den prys der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 26000 genezingen tot op 1 Januari 1899 met de echte Pink Pillen Andere ziekten welke do zelfde oorzaak hebben zooals rheumatiek huidziekten algemeene zwakte beenziekte by het kind en omtyda de tering zyn door hun gebruik genezen geworden Door de maag bet opnemen van het voedsel te vergemakkelgken en door het bloed te zuiveren genezen de Fïnk Pillen alle ziekten Ook verkrggbaar voor Gouda en omstreken bij Woi w Co Westhaven 198 VERSCHEIDENHEID Omtrent ds bestorming van Mafeking weet mejuffrouw Sarah Wilson dd 13 Mei het volgende te melden Het dorp werd gister oohtend om 4 uur gewekt door een verwoed geweorvnur van den oosteiyken kant De alarmtrompet en de klok waarschuwden dat er een aanval gedaan werd In verwondelgk korten tgd was de stadswacht in de redoutes en vlogen de kogels over het marktplein en door de straten Kort daarna weerklonken luide jnichkreten zeker geen Engelsche uit het oude fort dat het hoofdkwartier van kolonel Hore en zgn staf is Het was duidelgk dat de vgand in ons midden was maar er was geen verwarring of paniek Toen begon een verwoAe fusillade van de Boeren in het fort De Boeren werden aangevoerd door twee Engelsche deserteurs Zy waren 300 i 400 man sterk allen uitgelezen manschappen onder leiding van een aantal Franschen en Duitschers Achter dezen aan kwamen 600 Boeren die echter door do Engelsche piketten werden afgesneden De Boeren splitsten zich toen in drie afdoelingen en bestormden het fort dat slechts 15 man van het Protactorate Regiment bezet hielden Het hoofdkwartier kreeg het eerste bericht van wat er gebenrd was door een telefonisch gesprek met den dienstdoenden kolonel Hore dat plotseling werd afgebroken door een verward rumoer en een vreemde stem die door het instrument riep Ik ben een Boer VVy hebben Mafeking genomen Werkelgk P was het antwoord en de draad werd afgebroken De Boeren vonden hun verderen weg versperd en werden omsingeld In het geheel kregen de Engelschen 110 gevangenen in handen de gewonden werden zorgvuldig verpleegd ii het hospitaal Meer dan honderd mauseis en veel ammunitie werden genomen Het is onmogoiyk zoo besluit lady Wilson haar telegram om den Vermetelen aanval van de Boeren en do wyze waarop hy werd uitgevoerd niet te bewonderen Onze manschappen verdienen echter ook groeten lof voor hun flinke houding Den geheclen dag werd hard gevochten en gedurende enkele uren was do toestand hoogst bachelgk NIEUWE COLLECTIE Dassen enHandschoenen Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoou Mo 3i BurgerlUke Stand GEBOREN 23 Mei Paulus Eldert ouders J van der Laan en M de Jong Johannes Adrianus Henri Maria ouders T C Marsé en H de Jong 24 Antonia Maria onders C Heerkens en C van Gabsel Hermanns Tennis ouders E Arends en H J Gravestegn Martinus ouders W G van Kersbergen en M deBruyn 2 Magdalena Cornelia ouders J van der Smeede en G Doornbos Johannes Jacobus ouders J A Lieshout en J M van Velzen Christina Elizabeth Johanna ouders C J demons en C Rntten OVERLEDEN 22 A M van Waas 1 d ii N E van Waas 3 d ZOMERMANTELS DAMES en KINDERCCkSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesorerhemden JjponslolTeD co gekl Katoenen in groote verscheidenheid en concurreerende Prgzen D SAMSOM ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid te Scheveninoen onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejf Wed K KIVIET ZOET in den ouderdom van ruim 76 jaren Uit aller naam 0 V SCHAGEN ÖOUDA 25 Mei 1900 GEVRAAGD voor LOOP en andere WERKZAAMHEDEN een gescliikt Persoon Adres Bureau dezer Courant O Q O O S o wf I B O s Q O O i o o s O feO S O Ld A Fut vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan of borgtochten onder zich hebben van den Heer A C C VMUZUL directeur van de Stearine Kaarsenfabriek GoTOA gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 3t MnaH 1900 overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten Kantore van Notaris GROENENDAAL te Gouda vóór tien 5 Juni 1900 Eerste Orgelbespeling in de Groote of SI Janskerk op Dinsdag 29 Mei 1900 des avonds ten T uur door den Heer J H B Sjyaanderman met welwillende medewerking van de Dames J O V Alt en M E v D Viool Rotterdam Programma s tevens bewyzen van Toegang zgn i 0 10 verkrygbaar bg do Boekhatdelaars J van BENTUM ZOON en bg den Koster HAASTHECHT KERKVOOGDEN van opgemeldo gemeente maken bekend dat op Zowlog 2 7 Met n n voormiddags 10 uren gedurende de Gods g dienstoefening to leiden door don WolEerwaarden ZeorGoleerdon Heer Dr L A van LANGERAAD Predikant te Lekkerkerk het yiEVWB OltGBL in het Kerkgebouw in gebruik zal worden genomen waartoe de Heer J H B SPAANDERMAN uit Gouda als Organist welwillende medewerking heeft toegezegd Vnn af dien datum znllen de Godsdienstoefeningen voortaan in hot nieuwe Kerkgebouw worden gehouden Haastrecht 21 Mei 1900 Kerkvoogden voornoomd J C MULLER Prcs Kerkvoogd C J M KROON Secret Kerkvoogd Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 11 JUNI 1900 8 voormiddag 11 uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar ton overstaan van den to Haastiecht gevostigdeu Kotaris J HOEMAW van No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien WINEEL EN WOÜNEIIK aan de Naagerstraat te Gouda wyk H Nr 26 Kadaster Sectie B Nrs 1169 en 1170 groot 79 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1900 En No 2 Een HUIS en KRF in de Viscbsteeg te Gouda wgk I Nr 185 Kadaster Sectie B Nr 1890 groot 19 Centiaren Verhuurd per weck met inbegrip der waterleiding voor 1 1 05 De perceelen zgn te bezichten 7 en 8 Juni 1900 van 10 tot 2 uur en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtipgen geeft Notaris KOEMAN voornoemd PaiH Exptlltr Dirtf jwwoidtditmMM MMt TMniMBd nooe HBgaviad toMa Rhnnutfak A litT rEo jli i4 n l lx llintdu m raf UI I ook iel d nrinravn Has op kit bliii kmwk Aiittit 14n ie 7Bo anS0a4all liutortluii kg ITlolk Oih 9 TM TutU d fiaoders k i lil tiikb iMttrliin OPENBARE VERK00P1N6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 30 MEI 1900 des morgens te elf uren in het H6tel DE ZALM aan de Markt van 10 enkele jaren geleden goed gebouwde en goed onderhouden Huira m imi waarvan 6 in de Hcerenkade Wgk P no 517 tof 622 Allen verhuurd bg de week en wel nö 522 zynde een WINKEL HVIS Voor f tö en de overigen elk voor f 1 60 I En 4 ié de Lange Korte Akkeren Wgk P no 582 tot 585 Allen by de week verhuurd no 582 voor f 1 60 en de overigen elk voor fi 1 50 De perceelen zyn te bezichtigen 25 28 en 29 Mei van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris BIORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Café Vergunning TER OVERNAME AANGEBODEN met X V KNTAltlS Overnemingssom f t huurprijs f S per Week Bg gebleken soliditeit is de bewoner genegen het geld op de zaak te houden Brieven franco onder No 2489 Bureau dezer Courint Gf BROKËiV voorwerpen van glas porcelein aardewerk hout gzer steen ivoor enz worden onbreekbaar vastgoJgmd met de wereld beroemde Cemeiil of Mlllijiti verkrygbaail in fiacons van 10 Cent by J VA OIJË Kleiweg No 2 Goada Ë CASSITO TANDAUT8 Turfhaarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 nor VRIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS afwezig TUtRj B Woadwliiliim n lo geheelo wereld bükoiiil en eroeInd OnoYOrtrofTeii middel te ii tiile IE O r B t L O II r li e 1 rtlaai zi kten eni Inw ndis x owel a B ook uituoridig m liijna nllt EÏokttigerallen met goed sevotg aan te wenden Vii i per flacou t l per post 1 115 TUirry B Wondirsalf bezit een ilsnog onKoVende geneeskracht eo beilzAme werking Mankt nieestnl elke pijnlijke en gevanrvollo opwutie golieol overbodin Met do zalf werd een 14 Jaar ouil voor on ceneesli k Srehouden l eeil ywei en onlanna en by na SS aar kankeriyden reiiezeii Urenat genezing eu rzachting dör pyaon bg wondon ontatekingen enr Tnn ttliorloi aard PrijB per pot f I 50 per po8t f i eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEKRf SlNOEUS Kokin 8 AuisterdAm Vwvr wem depot il bMtatle men direct i n die VhntieMpothekB de A iHiMtllïiu Pregradtbel KühitKh Oeaterreieh Gelieve prupcctut te oQtbiMlen by bet Ceutnal Uepfit bonden kloS Amaterdam