Goudsche Courant, maandag 28 mei 1900

JVo 8207 Dinsdag 30 Mei 1000 308te Jaargang Eenis Adre § i peÜDpagaziJD DE HiTADOR J H ROODE Harkt S4 I Offreeren een g roole keuze Colbert € 0§tUine § in Kamgaren Cheviot Fantasie f 7 50 10 75 14 18 50 enz Jacquet Costumes Prima quaUtelt Nieuwste 8toffen f 9 50 12 75 15 19 50 enz JOngelieereU Costumes in groote verscheidenheid f 4 90 5 75 7 50 10 50 enz KlUder CoStUIII S Nieuwste modellen f 2 50 3 25 4 50 5 75 enz Heeren Pautalons Nouveauté s zeer sollede f2 25 3 3 75 550 7 enz mmm courant I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon i o M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN TUefoon No At ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i FIJ Ë BEWERHIKG ËLKfiAKTË COUPE Mariit 54 li @ s @ i ® @ @ @®® © @m @ o m @@o®m m @ € ® ei Cf Ci Si o Het Ruimst gesorteerde Magazjju van Heeren Mode artikelen is 4 óo cftieueoa inR r MAEKT A 70 ONTVANÖKN een nieuwe Zending Heeren Dassen Strikken en Zelfstrikkers Nieuwste patronen en modellen lage prijzen Aanbevelend G k B BAKTZIKGER BU de SCHÜUKMAAK zal het Uw werk verlichten Stuiverszeep is en bUJtt onovertroHen Eon stukje weegt 125 Gr en kost 5 et = 25 ör voor 1 cent Btj gebruik van StuiverszeepStuiverszeep poeder en Sultanepoeder zal üw werk b jna klaar z jn als gü begonnen zjjt Zendt üw strookjes vóór 31 Mei a s Naamloozo Vennootscbap ÏEREEMDEZEEPFABRliKiH Rotterdam 6IERHALLE P IIUIJBRECHT voorheen J H ROODE BIERHANDJEL bolantutiinhi TkjiivlehUag Zeuffsjtraat 85 O O U D A Limonadefabriek DE CASCADE Depot der Société Générale des Eaux de Vie de Cognac Depot der Niodermendiger Kolens ure Gcsollschaft KAASHANDEL Levering per stuk aan partioulleren PRIMA KWALITEITEN GODDA Druk van A BRINKMAN Zn O U 9 iCS Kort overaicbt onzer FrUsoouraot SHERRIES Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fless 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH lo Turin 1 50 o B B V u o a S BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 1 1 75 2 25 l 2 75 1 3 25 J 8 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 3CjIEx X3 Ej a LX 2 46 Fl I e Per Fl Per Ank LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 31 t 9 0 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 t PAÜILLAC 1893 1 25 53 at Pa O O u 3 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S SAÜTERNE 1 42 ü ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 Do flesschen z jn in de prjjzen begrepen en worden 3 cts per stuk teruggenomen Bï elke boe veelheid verkrijgbaar bij c flrma T CREIIAIS Gouda VRAAGT VERHOEFFs BOTERSPRITS Muzelmannen en Eoterbatons J A VERBOEFF Con DelftIche Sl a Olie I Autlseptlsche Tandpoeder en Antisepllsch llloudtlnctuur van B CASaVTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJOBAAB Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blanwstraat Gouda tOoedkoopste ea solledst adres voor Vervoer vau Inboedel oowel binnen all boiten de stad met gealotan wigeni il bg A GRA VESTEIJN Bleekerssingel 287 AUe f wordt tegen Tranaport aehade vertekerd ONTVANGEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE ALBOID vemikkeld brittannia metaal Kristal met nikkel gemonteerd THEEBLADEW Presenteerbladen enz Amerik liaskookstellcn met 1 20 M renkeloozc slang k i 1 4Ht P P SOOS TIENDEWEG 59 EUEVEE Her kt NIGHTOAP UOPj poikk oudk m SCHIEDAMMER Vorlunubaar b t PEETERS Jz A 1b bew B ran eobtheid ii oaohet en kurk itaeds roor zien TUI den nwunddr Fiiiu P HOPFB GEEK BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als liet Ubrabanlsdi Sdmn en LaarzeDinapijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN one soorten SCUOKXIKKHH voor bet a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk M TlimiERMAXS DUBBELE BUURT CÖIPFEUR Beveelt zich aan tot het maken van alle soorten Haarwerken SALON voor Haarknippen en Scheeren Abonnementen zeer billijk Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks Intercommnnaalbureau Op 15 Mei 104 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Bulteolaodscb Overzicht Het ojflcieele oorlogsbnlletin uit Pretoria meldt dat de Engelschen door do Groblersdrlft bij Parijs de Vaal zijn overgetrokken De federalen hebben de hooge brug te Vereeniging in de lucht laten vliegen Generaal dn Toit rapporteert dat de burgers in menigte op komen zetten en besloten zijn ten einde toe te vechten Na Heilbron weer genomen te hebben zijn de Jederalen de Engelschen tot Wolvershoek gevolgd De Groblersdrift tusscben Parijs on Rietpoort waar de overtocht van de Vaal plaats had ligt op 40 kilometer van de oude hoofdstad Potcbelstroom en op 95 K M hemelsbreedte van Johannesbnrg Wij weten echter uit een telegram van Roberts dat diens voorhoede reeds by de Viljoensdrift staat tegenover Vereeniging slechts 50 K M van Johannesburg do kolenmijnen bü de Viljoensdrift waren niet door de Boeren vernield en er waren ook geen Boeren te zien aan de oevers van de rivier die de grens vormt tnsschen de twee republieken Gisteren waren de Kamerverkiezingen in België en wel met proportioneel kiesrecht t Is een heelo geschiedenis geweest en men brandt van verlangen naar den uitslag De Kamer heeft 25 Nov net 70 tegen 63 stemmen en 8 onthoudingen de proportioneele verrekening aangenomen Nieuw was die zaak in do Belg Kamer echter niet Het vorige Ministerie Van den Peereboom had ook al proportioneele verkiezingen gewild maar alleen voor het platteland niet voor de steden Dit ontwerp gaf echter aanleiding tot zulke lamense standjes dat Van den Peereboom moest aftreden De bedoeling der clericalen om hun meerderheid op die wijze tot een permanente te maken lag ook zoo voor de band dat het verzet zich liet verklaren De Smet de Naeyer die een half jaar geleden het Ministerie om de kiesquaestie verlaten had verving Van den Peereboom en heeft de nieuwe wet op zgn geweten die een deel der rechterzijde Ife volgers van Woeste wanhopend maakte België heeft al van 1884 af het genoegen van een clericale Regeering In 1893 werd door een kunstig uitgedacht kiesmiddel de zwarte meerderheid bevestigd het algemeen stemrocht werd ingevoerd zooals de mode dat wilde maar met meerstemmige stemrocht waardoor het algemeen stemrecht waardeloos werd Het kiesknnststuk werkte wonderen Bestond de vorige Kamer uit 93 clericalen en FEUiLLETOX HARTSTOCHT Naar het Fransob 69 Hij had haar met onverachillïgheid en spot bejegend Ze wist dat zij voor hem niet meer bestond en zij had de overtmging dat hij zijn eens gegeven woord zou houden Het kwam niet bij hem op haar zinneloos gedrag aan eene tijdelijke afdwaling toe te schrijves Octave de Beaulieu die den geheelen dag in de pijnlijkste onzekerheid verkeerde omtrent den uitslag van het gesprek zijner zuster met üerblay liep in gedachten het breede terras op en neder Nauwelyks zag hij haar in de verte of hij schrikte er van zooals rij met gebogen hoofd voortschreed volstrekt niet als iemand die een blijde tijding komt brengen Vol angst en vrees snelde hij haar te gemoet In een enkelen oogopslag van Clara had Octave zijn vonnis gelezen Mijn God wat is er gebeurd vroeg Octave gejaagd terwijl hij zijne zuster met zijn arm ondersteunde en haar naar een der zitbanken van het terras geleidde Clara ing zwijgend zitten hare oogen vulden zich opnieuw met tranen doch zij kon geen enkel woord uitbrengen Zeg mij dan toch wat eris herhaalde Octave met aandrang Zeg mij wat wilt maar pijnig m niet langer door uw BtUzwggen 59 liberalen het meerstemmig stelsel gaf in 1894 104 clericalen 33 socialisten en l i liberalen Laatst had de Kamer 112 clericalen 28 socialisten 6 liberalen ea 6 radicalen Relgiè is onder de clericalen bard vooruitgegaan In 1876 had het 779 kloosters met 12 000 monniken en nonnen in 1890 waren er 1775 kloosters met 30 000 monniken en nonnen Na dien tijd is dit cnfer nog aanmerkelijk toegenomen In 1846 bedroeg de waarde der kloosters aan onroerende goederen 642 millioen tr in 1895 niet minder dan 1657 millioen toeneming dus met ruim 1 milliard Het onderwas is bestendig achteruitgegaan Bij de lichting van het vorige jaar bleek dat te Brussel de hoofdstad 1567 miliciens lozen noch schrijven konden Van de kinderen te Brussel van 6 tot 14 jaar ten getale van 22 244 zjjn er 3005 die niet school gaan De bekende liberale afgevaardigde Lorand heeft uitgerekend dat de oppositie met do proportioneele berekening zeker is van 72 zetels terwijl bet zekere cijfer der clericalen is 68 Het aantal twijfelachtige districten bedraagt 12 Wanneer de oppositie slechts 5 van deze 12 wint heeft zjj een meerderheid van 2 stemmen Men begrijpt dus hoe de krachten van alle kanten zullen worden ingespannen De Koning heeft intnsschen den Ministerpresident De Smet de Naeyer wegens zijn verdiensten ten opzichte van het proportioneel stemrecht in den gravonstand verheven Een heden ontvangen telegram uit Brussel meldt als eersten indrnk Volgefls de berekening van den minister van binnenlandsche zaken is der Regecring voorloopig reeds een meerderheid van 10 stemmen in de Kamer verzekerd Wij hebben gemeend wel te doen met de Dreyfuszaak voorloopig maar te laten rusten vooral omdat het toch wel niet vóór het einde van het jaar is dat daarin actie zou komen Wü zwegen daarom maar over de door de Temps aangevulde ontlmllingen van de Eclair betreffende een door de veiligheidspolitie ingesteld onderzoek dat o a over Czernucky liep Maar nu heeft een vriJ ernstig incident plaats gehad Do Galliffet was Dinsdag in de kamer gevraagd naar de verduistering van zekere stukken De minister had daarop geantwoord dat deze stukke niet bestonden In de senaatszitting van Vrpag beeft bij medegedeeld sedert beter te zijn ingelicht Bedoelde stukken bestonden en waren door een officier overgeschreven en medegedeeld aan een politiek man Clara was diepbewogen door den an t van haren broeder wiena liefste verwachtingen zij moest teleurstellen Met kbare inspanmng antwoordde Ik moet u een treurig antwoord geven o hetgeen gij mij gevraagd hebt Ik heb met Philippe gesproken en hij heeft mij gezegd dat een huwelijk tusschen u en Suzanne onmogelijk is Ofschoon door Clara s houding reeds eenigszins op dezen sla voorbereid schrikte Octave toch hevig toen hij haar aldus hoorde spreken Het was voor hem al of zich eensklaps een afgrond voor zijne voeten opende Hij hadf nauwelijks de kracht om te zeggen Onmogelijk Waarom Clara schudde droevig het hoofd en zeide fPhilippe weigert zijne toestemming te geven irEn welke reden geeft hij daarvoor op i vroeg Octave wederom Het was voor Clara een vreeselijk oogenbUk Wat moest zij antwoorden ï Kon zy eenig redelijk voorwendsel vinden om Derbky s weigering begrijpelijk te maken i Toch moest zij wel een antwoord geven zonder den schijn aan te nemen alsol zij de waarheid wilde verbergen Zij zag hoe Octave zijne oogen geen oogenblik van haar afgewend hteld eo op haar gelaat de verklaring van hare woorden lezen Hij heeft mij geen redenen opgegeven zeidc Clara blozend hij heeft geweigerd xich nader daarover te verklaren jiGeen redenen herhaalde Octave verbaasd Zonder zich te willen verklaren i Ën dat nog wel Philippe t e mij zoo hartelijk genegen is De minister had dien officier ter verantwoording geroepen en deze liet zich toen de woorden ontvallen wat ik deed was een politieke daad Een politieke daad zoo riep de minister tot de senatoren Ziedaar wat een officier tegen den minister van oorlog dnrft zeggen Maar de eerste plicht van de militairen jegens het vaderland is zich ver van alle politiek te honden Dit alles was te ernstiger omdat aan alle officieren de wil van den minister was medegedeeld dat de zaak nn nit zou zyn En daarom was bedoelde officier onmiddell k ontslagen Deze mededeelingen van den minister maakten natnarlgk groote sensatie terwijl oen paar incidenten ontstonden toen de senator generaal Lambert tot tweemaal toe aitriop dat bedoelde officier goed had gedaan en zich een waar patriot had getoond Uit de verdere mededeelingen van De Galliffet bleek dat h bier gold stukken van bet departement die in vreemde handen waren geraakt en nu teruggebracht waarna ze aan den minister van binnenlandsche zaken waren medegedeeld Daarop erlangde deze ministor het woord om mededeelingen te doen betreffende de haadelingou van den commissaris van politie Tomps Deze heeft werkelijk in stryd met z bevelen een onderzoök ingesteld naar Czernucky en daarbij relaties onderhouden met persoüon wier omgang hem verboden was Tomps was dientengevolge verplaatst Natnarlijk eindigde hot debat mot de meest geruststellende verzekeringen Verspreide Berichten Frankbijk In weerwil van het koude en regenachtige weder is de Tentoonstelling op Hemelvaartsdag door ruim 300 000 personen bezocht Het bezoek van den president der Republiek aan de Kederlandscho afdeeling dat Zaterdag zou plaats hebben is uitgesteld tot a s Woensdag De koetsiers van de Compagnie pamille hebben het werk gestaakt Zy eischen verlaging van de daghour der rgtuigen Het heet dat de regeering heden een wetsontwerp zal indienen strekkende tot ontbinding van de jezuften vereenigingen België Van verschillende zgden wordt beweerd dat koning Leopold te Versailles een samen Weet hij d in met hoeveel onuitsprekelijk leod hij mij daarmede aandoet i In diepe verslagenheid bleef Octave eenige oogenblikken zijn verstand pijnigen met het zoeken naar een gezond motief dat Phihppe niet aan zijn eigene vrouw had durven openbaren Langen tijd zocht bg te vergeefs totdat hij eensklaps opsprong Er was hem een Hcht opgedaan Het geld I dat kon de eenige reden zijn Uij had geen fortuin en nog geen vaste positie Dat was dus de reden welke Üerblay bewogen had om hem de hand zijner zuster te weigeren Clara had zijne plotselinge beweging opgemerkt en staarde hem met nieuwsgierige ongerustheid aan Octare was zoo vervuld met zijne nieuwe ontdekking dat hij Clara s tegenwoordigheid vergat en onwillekeurig uitriep Zonder positie dat is zoo maar ik zal mijne beste krachten inspannen om eene positie te veroveren Zonder fortuin helaas ja I Maar hij weet immers het best dat men zichzelven een fortuin kan scheppen I Ik zal trachten zijn voorbeeld te volgen Op eens zweeg hij stil en schrikte over sijne eigene ontboezeming Clara was opgestaan en had ijne hand gegrepen Van alles wat hij gezegd had was een enkel woord votdomde geweest om zijne zuster geheel in verwarring te brengen Zonder lortuin had hij gezegd en Clara had dat woord opgevangen Zij vergat voor het oogenblik al het andere en smeekte Octave haar te willen zeggen wat hij daarmede bedoelde rGij zonder fortuin i herhaalde zij De jonge markies de Beaulieu benwrkte te laat komst heeft gehad met zyn dochter ex aartshertogin Stépbanie en haar gemaal graaf Lonyay en dat een verzoening is gevolgd hoofdzakelijk tengevolge van de bemoeiingen van den pans ËNaSLAND De anti Franscbe betoogingen hebben isich Zaterdag op Jersey herhaald Het gepenpel verbrijzelde de deuren en de venstors der Fransche winkels De politie moest met getrokken sabel charcheeren om de menigte uiteen te jagen 30 personen zgn gearresteerd Te Oxford hebbon de troebelen zich herhaald tengevolge van de arrestatie van oen student Ook hier moest de politie met geweld het janhagel verspreiden by welke gelegenheid een agent ernstig werd gewond In het Hogerhuis heeft lord Landsdowne de minister van oorlog Zaterdag medegedeeld dat de vorming van de 12 toegestane bataillons infanterie goed vordert sedert bet begin van het jaar hebben zich 22 000 recruten aangemeld Zwitserland Op den verjaardag van koning Umberto van Italië had een Italiaansche muziek vereeniging te Bern eenige nummers gespeeld voor het gebouw der Italiaansche legatie Italiaansche socialisten ontvingen daarop den gezant die de muzikanten kwam bedanken met de kreten Weg met den Koning Weg met den gezant Weg met de moordenaars I De Bondsraad heeft drie van do schreeuwers over de grenzen laten zetten I BINNENLAND Naar Het Centrum meldt wordt ijstoestand van het Kamerlid dr Ëvorts in de laatste dagen steeds bedenkelgker en vreest men het ergste Op Zaterdag 19 Mei jl ontving de minister van binnenlandsche zaken in particuliere audiëntie de heeren J Veenhoven burgemeester van Vlieland G MeQer L 3 Steendgk en C Zeeman als gedelegeerden der colleges van Burgemeesters en Wethouders en an de Onderwijzersvereenigingen die tot H M de Koningin adressen hebben gericht waarin verbetering der salarissen wordt verzocht De minister Borgesias gaf op het verzoek om spoedige voorziening te kennen dat hg voornemens is zoodra de wet op den leerplicht mocht zgn bekrachtigd de herziening der L Onderwijswet ter hand te nemen dat hij zich versproken had Te vergeefs deed liij nog een poging om zich aan een nadere erklanng te onttrekken doch Clara s nieuwsgierigheid was nu eenmaal gaande gemaakt en zij wilde zekerheid hebben omtrent een vermoeden dat plotseling in hare ziel was opgekomen Zij le e hare handen op zijne schouders en vroeg nogmaals jvWat wilt gij daarmede zeggen i Ongelukkig genoeg zijn mij een paar woorden ontvallenj die gij nooit had moeten hooren Gij hebt nooit vernomen dat onze familie het groote Ëngelsche proces verloren heeft Ik bad gewenscht dat dit voor u verborgen zou gebleven zijn En nu heb ik in mijne overijling gedachteloos verklapt wat ik plechtig beloofd had geheim te oudenl Ik Doch CUra luisterde niet meer Zy was geheel vervuld met nieuwe gedachten Wanneer het proces verloren was moest ook haar eigen fortuin verloren zijn zoowel als dat van haren broedsr Een angstig vermoeden rees bij haar op Met bevende lippen en wydgeopende oogen vroeg zij En toen ik getrouwd Zij had de kracht niet om den sin te voleindigen doch Octave had haar reeds begrepen en antwoordde Toen was de ramp reedd bekend En mijn man Philippe wist hij i tHij wist alles En het is op zijn uitdrukkelijk bevel geweest dat niemand u ooit iets daarvan heeft mogen zeggen Wij hebben Mta in die treurige omstandigheden zijne edelmoedigheid en lijn fynen tact ren bewonderen