Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1900

Niet alleen mr Borgesius krügt er van langs maar ook mr Pierson omdat deze die eigenlijk de eerste rol had zwijgend toeschouwer was bij het debat Hs heeft en zich zelf en de liberale partij erg gecompromitteerd en met de handteekening onder dit wetsontwerp zijn eigen doodvonnis als politiek leider geteekend Voorziende intusschen dat de executie van dit vonnis wel eens achterwege zon kunnen blijven beweert de schr dan dat ze slechts verdaagd wordt door het beleid van twee categorieën van vijanden der liberalen vooreerst van de heele en halve sociaal democraten die hopen van de zwakheid der Regeering partü te trekken voor hnn pogingen om den dijk die thans kiezers en nietkie zers scheidt onderloops te maken zoodat hg eerlang wegspoelt en het allemanskiesrecbt zijn zegevierenden intocht doet en vervolgens van de clericalen die de beloften hun door mr Borgesius gedaan om hnn onderwijskassen te stgven nog gaarne in dit zittingjaar vervuld zagen Zy pogen van hun standpunt terecht den hun door mr Borgesius afgegeven wissel te incaaseeren alvorens die van de openbare onderwijzers gepresenteerd wordt Ten slotte maakt de heer Van Houten cenige opmerkingen over de drankwet betwistende dat deze tot vermindering van drankverbruik geleid beeft en de aritbmatiscbe regel omtrent het aantal vergunningen afkeurende Ëen afschuweiyke moord is bedreven in het Russische stadje Navocheskask Men vond daar de lyken van een zeventigjarige vrouw van haar dochter haar kleindochter en een buurmeisje de hoofden der arme slachtoffers waren door een houten hamer verbrgzeld Zaterdagochtend is te Welbeck in de abdy en het kasteel van den hertog van Portland brand uitgebroken De bovenste kamers van den zoogenaamden Oxford vlengel ongeveer dertig zyn geheel vernield de benedenste hebben erg geleden De schade wordt op 100 000 pd St geraamd Omtrent t dezer dagen uit Vryenban gemelde schryit men aan de H Ct De burgemeester de ontvanger een wethouder en de secretaris waren bezig boeken en kas na te zien Plotseling vraagt de wethouder aan den ontvanger bevalt het u niet langer bg ons dat u ons gaat verlaten P Alle aanwezigen kyken elkaar verwonderd aan en vooral de ontvanger die er heelemaal niets van begrypt Ja zegt de wethouder op de agenda voor de raadsvergadering staat het op verzoek verleenen van eervol ontslag aan den gemeenteontvanger Wat was t geval Ongeveer drie jaren geleden was de man die in de wieg scheen gelegd te zyn om ontvanger te worden nog minderjarig en werd tot diens meerderjarigheid een andere ontvanger benoemd Aan den titularis werd toen echter een aanstelling geibnden waarin geen sprake was van Aangevangen 1 October TUd vai jreenwlch B d 7 S 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 ll M 8 84 J 10 19 8 81 10 80 8 41 J 10 87 r 6 0 8 68 9 85 10 80 10 46 11 01 46 11 51 11 48 1 Allni Dixbf I 7 47 8 07 TOW i kl krilBl V l lilprü B HolUainln 3po r L t lr iipl aml t wgi f 4 89 4 47 4 84 6 t6 4 44 4 61 6 1 8 07 6 18 6 44 6 41 8 04 IknlUIK Of a l p ki W pnkmi wnto E HuUmMM F l Z lO U 10 48 11 1 49 6 11 7 19 10 48 11 11 11 67 16 49 7 57 O o U I i i HM eRDlM X Am ana ioU U 8 3 8 11 8 83 a 18 10 10 10 69 11 08 1 10 1 38 8 86 4 07 4 48 6 1 6 18 8 48 9 61 0 i9 1n S7 11 08 lAmatW 8 01 8 68 9 i 10 10 11 04 11 41 11 7 1 7 8 16 4 H 4 57 6 60 OU O 44 B S6 10 8 1 1 08 11 69 lAmakO 8 1 9 18 9 87 1016 11 1 1 08 1 1 1 11 8 40 4 17 1 6 46 6 8 10 SO 11 1 11 14 11 7 16 8 10 8 f 18 9 81 n l 11 17 11 6 1 11 10 8 84 4 46 11 11 7 09 8 1 9 11 I iu W 84 8 47 7 80 8 16 8 4S 9 80 46 11 80 11 411 06 t tes 1 49 6 0 18 86 7 86 8 16 ln 08 1 7 06 7 81 8 1 i J 10 18 10 84 11 11 18 61 8 18 4 18 4 14 1 47 7 1 7 4 1 0 lt 11 18 doch op grond van analyses door daaknndigen genomen is veroordeeling tot betaling eener geldboete van f 120 met de kosten gevolgd De verdediger heelt appèl aangeteekend doch zulks neemt niet weg dat het vertrouwen in de Nederlandscbe boter wederom een gevoeligen knak boeit gekregen In den loop der procedure werd nog opgemerkt dat het niet twijfelachtig is ol eene groote hoeveelheid Nederlandscbe boter is vermengd met een klein percentage margarine Waar toch moet het heen met onzen boterhandel wanneer straks de Kngelsche markt onze boter gaat uitsluiten of baar niet meer wènscht te koopen Beods heelt onze boter zooals na weder uit den loop dezer procedure blijkt een slechten naam Handelaars die het eerlijk meent met onzen boterhandel weest dubbel waakzaam zoowel in uw eigen belang als in dat van den Nederlandschen zuivelbandel opdat onze goede naam niet geheel en al verloren ga Naar de Zw Ct verneemt heelt de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor öelderland en Utrecht de dysenterie epidemisch heerscbende verklaard in de gemeenten Hattem en Oldebrook Men verzekert dat er verschillende redenen ziJn om aan te nemen dat president Kruger niet op Italiaansch grondgebied maar in een Fransche haven aan land zal gaan van politie die ongelnkken van ernstlgen aard dnobt Men zon nn bet waterleest willen houden op de Seine tnjscben den pont Nenl en bet terrein een beboorlgke alstandt De president der republiek zal den vierden November a s te Lyon de inwijding van het standbeeld van Carnot gaan bywonen op nitnoodiging van den gemeenteraad De secretaris generaal van het hooldbestnnr der pers de heer L C Meonier is benoemd tot officier van het Legioen van Eer en Calmette van de Figaro tot ridder BlLOlE üemengfde Berichten Alle pogingen tot dusver ondernomen door den burgemeester van Brussel den heer De Mot om de sociaal democraten al te brengen van hun malle plan om ter gelegenheid var de huldiging van prins Albert en diens gemalin in de Beurs door do schoolkinderen een betooging te houden voor het algemeen temrocht zijn mislukt en het heett den burgemeester veel moeite gekost om het hof te bewegen de plannen do ondankt te handhaven De burgomoester tot de ervaring gekomen dat het goedschiks niet zou gaan tegen de drijvers die tot eiken prijs onrust en agitatie wilden stoken heelt nu te hunner kennis gebracht dat ullo toegangen tot de Beurs uilen worden algesloten door hekken opdat de kinderen en de vereenigingen vrijelijk knnnen deflleeren en dat de burgerwacht zal opgeroepen worden tot handhaving der orde Volgens mr Van Houten die in zjn 17n brief weder op de wyziging der gemeentewet terugkomt heeft mr Borgesius de voldoening een züner wetten verknoeid te hebben Het opmerkeiyk feit dat dan de geheele Eerste Kamer minns 2 leden aan die verknoeiing medeplichtig was wordt op deze gewrongen wjze verklaard dat de Eerste Kamer wenschte dat bet beter inzicht in dezen van de Tweede Kamer zou uitgaan waarin tgdeiyk do combinatie Rink Kuyper c s overmachtig was die gaarne oen conflict met de Eerste Kamer ziet ontstaan en misschien de quaestie der progressie geen ongeschikt middel van agitatie zou oordeolen In het debat met mr Roéll heeft mr Borgesius volgens den briefschryver een parlementairen salto mortale gemaakt maar in deze is mr Van Houten het eens met het aanvankeiyk door den Minister ingenomen standpunt dat hy zyn goedkeuring niet mag onthouden aan een wetteiyk juiste verordening op grond dat hy voor de gemeente beter vindt van de in de wet gegeven bevoegdheid geen gebruik te maken Intusschen ziet bü in het debat dit hoordeel dat een Ministor die zich niet gerechtigd acht in zoo n geval tusschen beide te komen uitgelokt wordt de vraag opnieuw aan de ataten Generaal te onderwerpen Mr Van Houten biyft in het vast geloof verkeeren dat de agitatie tegen zjn wet kunstmatig was en dat de invoering weinig bezwaar zon hebben ontmoet en in t welbegrepen belang der gemeönten zou zyn geweest Slechts geeft hy toe dat een kleine wyziging voor de allerlaagste klassen gewensoht zon zyn ten einde er geen neiging ontsta tot opdryving van den aftrek voor levensonderhoud De glasblazerswerkstaking te Charleroi heelt den arbeiders reeds drie millioen Irancs gekost aan loon waartegen de financieele ondersteuning uit binnen en buitenland niets vermag De socialiitiscbe gemeenteraadaleden van Verviers bobben besloten deel te nemen aan de receptie van prins Albert om bij hem de amnestie te bepleiten in verband waarmee ztj hem een verzoekschrilt zullen overhandigen ÖKOOT BRlTTiirilIE De nieuwe lord mayor van Londen de heer Frank Green is ongeveer 65 jaar oud en is langen tjjd in zaken geweest als handelaar in en labrikant van papier Hj is nog immer DAancieel betrokken b j een aantal Londensche en provinciale bladen Daar de heer Ureen weduwnaar is zal zijn oudste dochter de honneurs des huizes moeten waarnemen wat waarlijk geen baantje is BINNENLAND Hot Ned Landb Wbld schrijlt Door bemiddeling van den hoer secretaris van de Ned Kamer van Koophandel te Londen ontvingen wij een exemplaar van het Bngelsche tijdschrilt The Grocer van 29 September jl waarin melding wordt gemaakt van de behandeling eener procedure te Kensington over de klacht dat boter uit s Hortogenbosch united Creameries ol Hertogenbosch Holland alkomstig eene hoeveelheid margarine bevatte De beklaagde hield staande dat hij niet anders wist dan dat het artikel zuivere boter bevatte Directe S oorwegverblndlDgen net GOUDA WlnterdleiSt 1900 80ÜD 11 89 11 18 1 8 18 7 11 door 7 18 7 88 7 88 8 86 7 44 8 87 10 88 ir6 l i l8 to T 4 89 4 64 18 11 08 11 09 11 19 11 88 11 8 8 84 8 88 8 88 8 40 8 80 8 87 0S 7 88 8 81 S Ol Ooudi Moordrtieht MieuwerVeik Onpelle aolterdtm M Botterd mD F Eotterdam B illnn U u 5 11 1 10 17 l M 8 18 11 60 1 84 10 18 J 8 8 61 0S 6 7 5 4 6 89 10 88 11 18 11 86 7 48 7 67 1 68 0 6 10 8 84 9 08 8 08 10 18 Uvn bn bljInWu f Op Ina tninn lijn ZomUf Huolm n Diudig idugMhi ntoirbiliMtin OOtlïA li 18 M I HOITIBDiK 1 48 1 64 88 8 14 48 I 8 i oa 1 09 i 09 1 86 9 40 9 48 7 68 11 81 11 46 11 1 4 41 6 80 8 07 7 18 4 61 6 41 f 6 01 6 61 6 11 4 8 17 10 6 18 7 8 SottenUm Beun Rotterdim D P Aottordam H Olpella Htouwerkark Moordrwkt Ooada i 46 8 48 4 08 1 89 9 18 10 18 10 18 10 88 10 48 10 49 47 7 4 1 08 4 t 4 11 61 1 08 11 11 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 J 111 1 Uu UUia SUUDl DEN H 10riaa rna 1 81 8 46 4 19 4 60 6 11 1 J 9 11 81 11 16 11 18 11 88 1 68 ii ii 1 10 ll l l 11 88 1 86 9 88 9 49 10 18 10 41 11 41 11 01 11 46 11 66 1 40 1 10 9 11 9 11 10 00 10 1 8 08 6 18 i 7 6 8 66 8 87 8 41 8 68 S Ol 9 149 08 9 19 Qouda Z eiil MMro Bo l nB erZeg Voorburg 1 48 4 16 4 46 6 0 Itage 6 81 6 04 7 0 7 16 7 V 8 86 8 66 9 08 9 44 10 11 11 16 U Sl 11 08 l SO 1 40 1 67 4 00 4 16 4 S7 6 88 6 1 7 01 7 41 7 68 8 18 9 6110 801 6 81 8 04 7 0 7 16 7 89 8 86 8 86 9 08 9 44 10 11 11 16 11 88 11 08 l SO 1 40 1 67 4 00 1 1 88 1 48 8 I 9 67 1 86 1 0 4 1 1 01 5 1 10 11 10 11 VooSurg 6 88 10 17 I H 64 Zottvm Zog 6 6 10 81 Zo enh Mo 8 08 10 48 nmiitn 8 14 1 7 8 7 41 K 07 0 9 U 9 80 lO U 10 64 11 6 11 08 11 84 1 118 09 1 14 4 7 4 4 16 4 7 06 7 818 119 8 18 8 46 i0 8810 69 8 80 or Di il lïIOH r vii r 11 00 11 87 8 16 3 11 4 81 1 81 1 40 8 U 81 1 0 8 01 8 46 6 04 T 10 87 in ss 11 01 1 11 11 06 a 8 S i 07 7 10 7 86 7 16 7 88 7 64 8 08 8 88 10 14 10 8 11 18 11 14 11 47 84 7 48 8 1 1 10 6 86 6 48 8 08 Uooda Oadaw Woard OtraaH 8 48 69 8 11 8 80 11 4 8 8 18 8 81 7 00 8 10 14 10 4 7 1 4 T 1 36 10 06 ln 4 11 07 II 4 01 4 4 6 41 Si 7 00 7 68 a OI v 7 84 9 8 M S 8 4 4 Vl I 7 Vt 7I1 10 07 lO l ILlS II 18 6 81 7 47 10 10 1 10 18 11 18 18 01 1 4S 8 08 1 1 6 07 44 8 0 7 10 S8 11 66 11 17 4 6 11 68 8 17 10 41 1M6 t 88 6 41 7 08 7 M l SO 0 I6 10 14 11 17 11 11 11 11 1 18 UtraaU Woenlaa Oudav Ggod Kmlteaat op iiu Iwp ku el gnrktil iroidu M Bamiiiik tnil Umi 11 sa 1 kUM nta brtalw L Bckalr et biljet 1 U nu nppl Bie t k irüi een benoeming voor drie jaren Naderband werd hem dit echter door den burgemeester mondeling medegedeeld en men wil nu blgk baar den ontvanger noodzaken in vrywiilige verbanning te gaan wat echter door den titularis vooralsnog geweigerd wordt Te Kaapstad wil e msu de vrywiUigers der Londensche City by hnn naar huis gaan luisterryk ontvangen maar er schgnt bepaald te zgn dat de terngkeerenden onmiddellgk van den trein op dé boot gaan Van dat korps zgn er naar Roberts in zijn afscbeidsapeech meedeelde 230 gesnenveld aan verwonding of ziekte overleden of voor den dienst ongeschikt gemaakt d i ongeveer 13 pCt van het geheel Eeu brief van generaal Brabant geeft een nieuw kgkje op de beschaafde manier waarop Engeland den Zuidafrikaansclien oorlog voert Hg is gedateerd Hammonia 29 Mei 1900 9 uur voormiddags Uit een brief van den 20n Mei onderteekend door u bemerk ik dat gy hoofd en veldkornet van deze wgk in gezelschap van anderen op kommando zgt met de mannen van het district Ficksbnrg Tot nu toe heb ik pasrtn afgegeven en bescherming verleend aan hen die bereid waren naar hun hoeven terug te keeren Maar ziende dat gg en een groot deel van de mannen der Ficksburg divlsie voornemens zgt een guerilla te voeren ben ik genoodzaakt dit district te beschonwen als verkeerende in een staat van gewapend verzet tegen de overheden en bericht ik n en uw mannen dat indien niet binnen 2 etmalen mgn manschappen die gister gevangen werden genomen in myn kamp teruggekeerd zgn met hun uitrusting ik niemand zal veroorloven hier in den omtrek te blgven wonen Ik zal alle boeven van vee enz berooven en geen bescherming meer verleenen aan wie t ook zy Indien gg en nw mannen de wapens aflegt ben ik geneigd te vergunnen dat zg de raddraaiers uitgezonderd naar bun woonsteden terugkeeren en zal ik ben op dezelfde wyze beschermen als degenen die in den rug der Britsche strydkrachten woonachtig zyn De gevolgen van een vergeten punt Een koopman te Winschoten bestelde onlangs aan een fabrikant in Duitschland 7 20 M zilverband voor een uniformkleeding 1 2 85 per meter De bestelling werd ontvangen echter geen 7 20 maar 720 meter De leverancier wil van geen terngneming weten en beroept zich op der orderbriel die volgens hem van 720 M spreekt Aangezien dit artikel zelden by groote hoeveelheden wordt geleverd woylt dit voor den koopman een groote schadepost 11 47 X 6 17 9 1 10 18 8 17 9 40 10 11 6 19 7 06 7 89 8 11 f 9 88 8 89 9 48 i 8 48 9 68 8 68 10 08 7 0 7 S 8 10 8 41 9 47 10 09 10 16 11 01 L 8 01 8 99 9 17 9 81 8 18 8 14 KU P 8 48 8 8 44 10 1 68 10 08 10 17 10 8 10 84 Tableau de la Troupe van het Hollandscb Tooneelgezelsehap van het Paleis van Volksviyt te Amsterdam bestuur Barendse Verhagen en Potharst De hh B Barendse W Potharst A Verhagen W Harms M V Nieuwland J J Ketting v Elzen von Floss Blaasor enz en de Dames M PotHarst Grader v Kuyk Amelung H v Kuyk Tartand v Nieuwland v Biene von Floss Scbryver enz Een vreemd avontuur ondervond de stoomtfawler Burgemeester Smidt de vorigeweek te Bremerbaven met gebroken stevenen andere schade binnengevall Den avondte voren terwgl de stuurman de wacht bad werd bg in de nabgheid van Böobierg aande Westkust van Jutland door een vreemdebark waAschgnlgk een Russische aangevareuj Kort na de botsing vond men een tweek driejarig levend kind op het voordek dat ▼ an t vreemde schip geworpen was toevallig op een zeil neergekomen had het kindgeen letsel bekomen Kapitein Stoffers vande Bnfgemeester Smidt die langen tgdop die pUata bleef veronderstelt dat de barkmet volle zeilen op het strand geloopen ia waarheen de stoomtrawler zonder zelf gevaarte loopen niet volgen kon Bii een koopvrouw te Pargs kwam dezer dagen een twaalfjarige knaap met een viool bg zich een doosje sardienen koopej Daar hg toevallig geen geld bg zich had liet hg de viool als pand achter met belofte ze spoedig te komen halen Kort daarna kwam een fijn gekleed heer binnen met het lintje van het Eerelegioen in bet knoopsgat en vroeg een flesch champagne Zg oog viel op de viool welke hy met kennersblik onderzocht Een echte Stradivarins mompelde hg en onmiddellgk bood hg der winkeliefster BOOO fr voor die viool De vrouw drukte haar spgt uit dat het instrument haar niet toebehoorde maar verzocht den onbekenden heer eens terug te komen aangezien de knaap toch niet lang zon wegblgven De beer gaf zgn adres Bonlevard Males Herbes en verzocht de viool voor hem van den knaap te koopen voor gezegden prys Kort daarna kwam de knaap de viool halen en de koopvrouw deelde hem het gebeurde mee De knaap verklaarde er eerst zyn oom over te moeten spreken daar de viool eigenlgk van hem was Tegen den avond kwam de oom zelf en intnsschen had de koopvrouw berekend dat zg zelf ook wel iets kon verdienen aan dit zaakje y bood den oom daarom 1500 tr De man aarzelde daar hg niet gaarne van dat familiestuk scheidde maar nam ten slotte toch 1500 fr contant aan En nu spoedde de goede vrouw zich naarden Boulevard Malesherbes om daar dekostbare viool af te leveren en haar 3000 fr te ontvangen Aan het opgegeven adresechter was de fijn mgnheer onbekend Er bleef der vrouw dus niets over dan een klacht bg de politie in te dienen en te wachten tot er een keeper voor haar Stra divarins opdaagt Een slager van Bonrg Saint Andéol had met een dierentemmer gewed dat hg met hem in de leenwenkooi zou gaan te zamen een partg kaart spelen en een flesch champagne drinken Een overtalryk pnbliek had de tent bezet om getuige te zgn vau het schouwspel De slager trad met den temmer de kooi binnen waar zich drie leeuwen bevonden Het spelletje kaart werd gemaakt de flesch gedronken en tot slot zong de slager een liedje docb v6ór te vertrekken kreeg de man bet waaghalzige denkbeeld zonder den temmer te waarschuwen een der leeuwen te naderen en hem een glas champagne voor te honden Het dier sprong op hem af en eer de ongelukkige bevrgd kon worden werd de slager temeer geslagen en vreeseiyk aan de schouder en het lichaam gewond Met veel moeite kon men hem onder den leeuw vandaan halen Het l bliek kreeg bet op zyn zenuwen en drong wild naar buiten waardoor nog verschillende personen gekwetst werden In de Figaro leest men een verhaaf van een opstgging door twee Fransche luchtreizigers de heeren Jaoqnes Balsan bestuurder en L Gedard vervaardiger van den ballon Hnn aanteekeningen luidden 0p 18 200 voet beginnen onze slapen zeer te doen onze gezichten verbleeken en een waas komt voor onze oogen Op 22 160 voet wordt Balsan ongesteld en kan zelf niet naar zgn zuurstof reservoir gaan Ik geef hem een weinig zuurstof in en anderhalve minuut later is hy eer in orde Zullen we hooger gaan t Ja voorzichtig Nu iaAet de beurt van Louis Gedard om onwel te worden Dezelfde pgn en onmacht bevangen hem Ik kwam hem zoo Buel mogelgk te hulp Eenige bevende onleesbare regels volgen waarop bet procesverbaal vervolgt 20 950 voet wy gevoelen ons beter daiflt ig de zunrstofbuizen welke wg in den mond houden 21 150 De koude is intens Onze baarden qjn bedekt met gs 22 400 voet Wg zgn beiden onmachtig on niet in staat een woord te spreken Wg zonden hooger kunnen gaan docb het zou te gevaarlek zgn Wy zgn bgna hulpeloos onze oogen worden weer dot Wy moeten tong n d len De reizigers bereiken veilig den gfond doch in uitgeputten toestand Wat eeu vrienden der wetenschap Diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werd verstrekt aan de dames Dina Huiswaard Klerk Schiedam N v d Heyden z b s Gravenbage J G Maan z b sGraven hage en aan de heeren L Deibel z b Kampen Willem van der Eist aspirant technisch ambtenaar bg de Staatsspoorwegen Utrecht P Ggze Kantoorbediende Rotterdam Jan Lok z b Kalenberg en Arie Cornells Roggeveen Ambtenaar ter Secretarie Schagen Over de proefschriften van 4 Candidaten voor atte A moest alwgzend worden beslist Van wege de Nederlandscbe Stenografen Vereeniging StolzeWéry gocljjeieurd bg Koninkiyk Besluit va i Bj Januari l iBl zal den 25 en zoo noodig ook den 26 October om 12 ure te Utrecht in het Militair Tehuis aan het Wed het examen worden gehouden ter verkryg a van Diploma B Acte tot het geven van onderwga in de Stenographie volgens het stelsel Stolze Wery en van Diploma C Bewys van Vaardignei in de Stenograpbie alsmede bet examen voor een Bewgs van vaardigheid in het Macbineschryven By het aan den wal balen van een bomschult in de haven te Vlaardingen viel de matroos J K tusschen het schip en de beschoeiïng Maar weinig scheelde het ol de man was plat gedrukt wat gelukkig door spoedig toegeschoten hulp verhinderd werd In deplorabelen toestand werd de drenkeling op het droge gehaald Önitschland bezit 35 000 000 acres boscb waarvan 11 260 000 acres aan den Staat behooren In t vervolg zullen boomeo alléén voor timmeren niet voor brandhout worden aangeplant omdat timmerhout financieel voor deeliger is dan brandhout Deimeboomen kannen na 80 beuken ook na 80 doch eiken eerst na 120 k 160 jaren geveld worden Men berekent eea jaarlgksch i komen vaïi 3 4 5 pCt van de grondwaarde te verkrg gen door het beplanten met Loomoii Velen zal het misschien verwonderen te vernemen dat de reeds vele jaren geleden gestorven koning AUonso XII van Spanje nog niet begraven is maar alleen gebalsemd en ZÓ6 slechts met een doek bedekt in een der gewelven van een kapel in bet Eseurial dat ge heel van de lucht is afgesloten op een marmeren tafel is neergelegd Dit is in navolging van een sedert 1700 ingevoerd gebro ik Het Igk blgft daar z6o lang liggen tot de opvolger hier de nog niet meerderjarige Alfonso XIII eeamaal komt te overiydor die dan de plaats vaif zyn vader inneemt terwgl het Igk van dezen laatsten dan met groote praal naas d overblorselei zg ier voorgangers in de kapoi v in hel Escurial wordt bggezet STADSNIEUWSr GOUDA 8 October 1900 Bg Kon besluit is benoemd tot griffier bg het kantongerecht alhier Mr P L van Eeten thans griffiier by bet kantongerecht te Goes De Tooneel vereeniging Nut en Genooge i die sedert 1892 hare leden uitstekend weec te amuseoren gtf gisterenavond een uitvoering in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Opgevoerd werd het Drama in vgt bedrgven De Graaf de Saint Germain of de dnivel van Pargs Het aanwezige pnbliek de zaal waseivol amnseerde zich best na ieder bedryf werd er luide geapplaudiseerd de acteurs eden allen hnn best het geheel te doen slagen en dit lukte hen vrgwel De costumes van den beer A SéVnée te Amsterdam waren fraai en de grimeur den heer C P van Keulen git Rotterdam bad sncces van zgn werk Een gezellig bal hield nog velen bg elkander Bg de jaarlgksche biljardwedstrgd voor de H H Leden der R C Leesververeeniging op de Westhaven alhier is gisteren de prgs behaald door den beer N van der Wouden de premie door den heer P J Bgnaarts Opmerking verdient dat de beer Egnaarts nu drie jaren achtei een de premie heelt behaald By Kon besluit is benoemd bg het personeel der militaire administratie tot majoormagazgnmeester hoold van het centraalmagazyn van militaire kleeding en uitrusting te Woerden de kapitein kWartiermeester J A van Biesen van bet Sste regiment inlanterie en is in rang en betrekking verplaatst naar Amsterdam de ma oor magazgnmeester D J ten Klooster hoo d van het eeotraal magaign van militaire kleeding ejinitmstingi te Woerden Alfen Gistermorgen is d holstede met huis en stalling van den landbouwer Janssen tot den grond afgebrand Niets is gered kinnen worden Ook een koe is verbrand Alles was verzekerd NiïPwERKEEi a d IJbel Het manuenkoor Harmonie alhier zal binnenkort ook dames in de vereeuiging opnemen en alsdan veranderd worden in een gemengd koor ShootiFkeüzë DAMES en HEEREN PARAPLÜIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA elei k WM ai Iteurs van Amsterdam 8 OCT I Vikr NiDMiiSD Carl Nad W 8 1 81 Slotkrs duo dito ültc 8 93 V dito dito dito i j 9 F7 O0V HoHai Ubl Gou ll l881 IfjLLls lasahrgfiug 1869 81 6 OoailKK Obl ia papier 186S 6 dito ia zil erl868 6 PoRTuexL Obl met ooupoa 8 dito tioket S SuaLAND Obl HiiineDl 1894 4 96 88 8S Vi 88 4V 81 9 V 98 9 1 96V 101 67V 4V dito Oecons 1880 4 dito bil Rotha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito m goufi lean 1883 6 dito ilito dito 1864 5 6J Sfahjs Perpet icbuld 1881 4 6A 1 lO s 84V 900 91 99 881 4S6 108 804 164V Tdbuu Gepr Couv leen 1890 4 9S7 Ï Ge li emngioTieD Gac leoiiin serie C Zoiu AnHp oblg 18 MsTloo Ob 11 Bob 1890 VlNEIOlLl Obl 4 onbup 1881 yUBTUDAH Obligatien 1896 S EoTTHDAH Stad leeu 1894 8 N D N ih Hindel and Arendib Tab Ho OertiacateD DeliUaatuihappü dito I Arn Hypotheokb paudbr 4 CiilWMij derVoritenl aaDd r a Or Hypolheekb pandbr 4 NederlaDdache baak aaod 1 ed Kandalmaatiab Qito 1 M W k fao Hyp b pandbr 8 Eotl Hypotbeekb pandbr 41 üli Hypotbeekb dito 4 188 UOV OoaratiB Ooil Hong bank aand i BoaL Hypotbeokbank paudb 6 A4I I A Equt bypoth pandb 4 90 Malw L G Pr Litn eert 9 114 10 894 886V 100 66 66 181V 97V ViD Holl IJ Spoonr Mij aand Mg tot Eip St 8pir aand Ned lad Spoorwegm aand 1 Ned Zuid Afr Spm aand S dito dito dito 1891 dito 6 lALll Spoorwl 1887 89 A Bobl SI Zuid ltal Sp mi AH obl 8 FoLRN WarMhau Weenen aaod 8 lOOÜ 100 114 141 8 103 74 V BoiL Gr Ru 7 V 68 180 110 108 10 99 100 117 117V 101 84V Amiuu Cent Pae Bp Ug obl 6 Chio U Nortb W pr C 1 aand dito dito Win 8t Peter obl 7 D onver fc Rio Qr 8pni oert T a 1 lUinoia Central obl in goud 4 Louiar k NathTilli Gert r aand l Mexico N Spw Mi Ie hyp o 104 Tix O Ball It Ka U b d 0 0 Amkterd Omolbua My and Kbu Stad Amaterdam aand 1 Rtad Eolterdam aaod 8 Bbwii Stad Antwerpen 1887 1 8lad BruBMl 188e 1 Uoiis Theiu Begullr Ooialaoh 4 QoiTIin StaaUleanig 1800 6 K K Ooal B Cr 1880 8 SrAMn 8l l Madrid 8 1808 SlD Ter Bai Arb Spoel eort 86V De Nouveautés in CAPES en Itli fiEMIIAXTKLS zyn in ruime keuze voorhanden O SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 October igoo Vette Owen en Koeien goeden aanvoer prij xen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Vette Kalveren red aanvoer 10 kwaliteit 28 ade kwaliteit a6 3de kwaliteit 23 cent per half Kilo Vette Varkens goede aanvoer iste kwaliteit 33 ade kwaliteit aa 3de kwaliteit 30 cent per half Kilo Schapen en Lammeren groote ngevoer De handel was voor alleb prijshoudisnd behalve Schapen en lammeren die minder in prijs aren Burgerlijke Stand Haastreoht GEBOREN Barend ouders C den Ouden en M Burger Gerritje ouders J de Korte en G van Dam Jan ouders L Verkaik en C Bpth Uornelia ouders F v d Kley en M Steenbergen Bastiaan ouders W de Graaf en O Brouwer Maria Antbonie ouders H J vaii den Bos en J Gibbon ONDERTROUWD W den Boer te Langeinigeweide en G M Slingerland GEHUWD A J Smit te Voorburg en O de Roos A van Heiningen te Hekendorp en G Verweg OVERLEDEN G van Zyil 21 j J H J MuurUng 18 d VUst GEBORKN Johannes Cornells ouders J Koleraan en J Straver OVERLKUEN J Boel 33 jaar ADVEIlTEiNTIEI H OLLANDSCH ÏÜON BELGEZELSCHAP V h Paleis voor Volksvigt Amsterdam Bestuur Barendse Verhagen en Potharst WAAESCHUWING Het geachte puoliek van OOIID A en Omstreken wordt verwittigd dat bovengenoemd Bestuur uit de mond der waarheid vernomen heelt dat een paar niets bcteekenendo artisten die het Gezelschap uit eigen beweging verlaten hebben overal in de provincie bekend maken dat bovengenoemd gezelschap niet meer bestaat en groote teugen it Ondergeteekendcn verzoeken beleefd aan bet geachte publiek hiervan kennis te nemen en wanneer er voorstellingen worden aangekondigd van de Vereenigde Tooneellisten onder leiding van VV te HOONTEN en BEKJK deze niets te maken hebbon met het nog steeds in bloei beslaande Hollandscb Tooneelgezelsehap Hoogachtend UEd dw du BARENDSE VERHAGEN en POTHARST Tijdelijk Gevraagd IEMAND een feoede bind tjbryvonde voor Kantoorwcrkzaaraheden Br fr lett S Butean van dit blad tfOPj PD IKK ODDK m 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merk NFOHTCAJ VerkrntibiiBr by j M PEETEHS Jz N t Al bewij van eohtbaid ia n oaohet en kurk ataeda voopóHIEDAMJ tien van den naam der Firma t p HOPPB B P Wie werkeiyk pry stelt een IIBUELIJH te hebban laat zich fotografopren in dn Foiogrnfiêche HunitituricMinff STTJIDIO van I V D WAALI Fl SINGEL 661 TER OVERNAME AANGEB0DE f een praohtjg Ainerik Orf el 1 met 11 registers dubbele koppeling en 2 kniezwellen zeer solied voor zeer lagen prjs Alle dagen te zien bj W KOOIJ ifclensstraat No 42 Rotterdam