Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1900

KomerüioiiSl 1900 AaBKevaogeD 1 Mei TUd van tireenwli ülrecle SpwrwegverWDillnsen met fciuLÜA 87 OTTlRDAM i lent 18 88 18 88 1 87 1 8 88 8 88 S 4S 4 89 4 54 6 88 6 18 7 8 7 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 41 1 8 01 1 84 J 10 19 6 11 8 84 S 10 80 8 18 8 41 10 87 1 46 8 8 4 03 8 87 8 4 6 86 7 47 8 07 r 8 0 8 68 9 8S 10 80 10 48 11 98 6 10 8 48 f f I ll 8 8 88 8 40 Rotterdam Ti 8 09 9 08 10 08 11 88 t i v Una la au 8a Uiaaa Bitrl bi 1 aUliii i Op dan tlaian iija Zondag Maaadail aa Dlaadag Madaagaaka raloaibUiattea Toor da la kl Tarkr jgWr lagan aakalaa maktjtija H HaUmliaka Spaw l Eitra aapplaiaaat kawlji BOTTIBDiM J eonsi iM Taiaa 7 88 11 81 11 48 f I ii r i i irj z r n n p a 11 88 lf 06 18 81 l Sl 1 8 7 4 8 84 8 04 9 00 89 10 08 10 94 eOUDl DSM Haieiiaa ram 10 19 10 1911 88 18 16 19 88 19 68 1 18 8 88 8 46 4 19 4 80 6 88 48 11 11 1 10 6 08 11 88 1 81 t 6 18 11 88 1 18 1 87 10 4811 41 18 08 18 48 18 86 1 40 8 80 9 88 4 18 4 4 1 81 6 16 8 11 8 01 8 S9 9 17 8 18 M 8 84 i ï 8 88 p F 8 48 8 6 t 44 ln l9 9 1 10 00 1 98 6 O D D k k VSTtlDAU Tiaa tana oada 8 1 I 11 8 83 8S 10 88 lO I 19 08 1 89 8 48 8 88 4 48 1 11 8 48 ll lO i 10 37 10 66 11 01 Jkliut W 8 01 6 18 9 99 10 10 11 09 18 48 11 81 8 0 8 88 4 18 4 111 816 449 3110 35 1 08 11 47 It OO AnitO 8 1 9 18 9 87 10 96 11 94 1 08 1 10 9 94 8 88 4 80 8 18 8 60 9 1810 1011 1618 0818 11 8 8 041 08 16 8 89 0 9 44 10 1111 88 U 8 1 6 1 0 8 0 8 0 4 0 4 0 4 80 1 8 6 10 1 g 6 88 8 3i 0 I Z 1 10 10J 8 HaM l U 6 08 l i i 4 4 47 6 1 M 7 01 8 09 8 8 4 0 6 lO M tV n n dbM dla l aa 1 U art tatalaa O l D A U r 8 X H I iaa laraa 10 14 10 89 19 00 18 87 8 16 8 19 4 89 8 88 80 11 18 8 88 11 84 9 40 8 S9 9 8 10 14 10 49 11 41 19 89 1 09 8 08 8 41 1 04 8 84 7 41 8 18 9 07 8 8 8 88 1 18 7 89 1 98 9 18 9 31 1 18 18 87 19 10 1 80 8 10 8 84 4 41 8 91 1 09 8 10 9 14 9 81 W 1 34 6 47 7 30 8 13 8 45 9 30 9 48 11 80 19 4 1 08 8 tS 8 81 3 49 6 01 8 86 1 86 8 88 9 40 10 06 lonria l tO 1 81 8 18 9 01 9 99 10 18 10 3418 811 98 1 8 8 88 4 18 4 84 8 47 1 848 0 9 1 10 87 11 18 8 18 6 89 7 47 8 41 9 80 10 10 10 81 11 88 18 08 L 60 8 08 8 80 4 08 4 48 1 89 8 88 7 00 7 18 9 00 9 38 10 01 10 46 6 07 6 41 8 09 9 81 10 88 11 11 18 91 4 9 7 84 9 8 11 01 98 6 88 8 11 10 41 1 86 4 88 9 94 8 48 1 08 1 94 8 80 14 81 10 64 11 91 18 11 18 81 9 11 8 40 8 16 4 48 10 6 18 7 84 1 48 4 16 4I 10 07 10 18 11 88 Mocht daarmede te lange tijd gemoeid zjjn dan zal in elk geval de verzekering van wednwenpensioen en de verbetering van onderwüzerstraktementen zoo spoedig mogelijk aan de orde worden gesteld De commissie nit de onderwijzers heeft den indruk gekregen dat van deze regeeiing zoo de omstandigheden bet toelaten een ernstige poging zb3 uitgaan om althans eenige verbetering te brengen in den financieelen nood der onderwgzers üemengfde Berichten Naar aan Het Centrum nit Bozendaal gemeld wordt ia de moordenaar der vrouw te Ondöastel Zaterdagnacht ontdekt het is zekere van den Broek magazijnmeester op een hontlabriek die met zijue vrouw is gearresteerd Het Nederlandsche Dagblad meldt Zaterdagnacht is te Oud Öastel gearresteerd Jan van der Broek labrieksarbeider op aanwijzing z ner vrouw als moordenaar van Piëta van Nispen en gevankelijk overgebracht De goudsmid Dierckxsens te Roosendaal heeft de vrouw herkend welke de sieraden van het slachtoUer te koop had aangeboden Aan de örondwet is het volgende ontleend Sedert het vinden van den gouden halsketting en andere sieraden bij den heer J Dierckiens te RooBendaal wa3 de politie reeds een heel eind op den goeden weg gevorderd en ging men daarop dan ook onvermoeid voort 3A Donderdag en Vrijdag was het oen onverpoosd heen en weer trekken vsin Roosendaal naar Gastel telkens meerdere personen ondervragende en met de reeds bestaande bewgsatukkeu conlronteorendc Eindeiyk na lang in eone verkeerde richting gezocht te hebben vond men de bewuste vrouw Van den Peerenboom uit Wouw die den bekenden ketting bij den heoi Dierckxsens ten verkoop had aangeboden maar zich nu ontpopte niet al vrouw v d Peorenboom uit Wouw doch als de vrouw van een zekeren 3 van den Broek te Gastol ma zijnknecht aan de beetwortelsuikerfabriek St Antoine geb Cornelia de Jong oud ongeveer 26 jaron Genoemde vrouw welke te Gastel als zeer braaf en oppassend te boek staat woont met haar man in een lief nieuw huisje aan don Weg van Gastel naar het Gastelsveer Zü ih ongeveer 3 jaar getrouwd on heeft 1 kindje torwjl spoedig een tweede verwacht wordt Haar man verdient als magazijnknecht een aardig weekgeld Ondervraagd en door Dierckxsens als de vrouw welke hem het goUd had ten koop geboden erkend zijnde bekende zij in den beginne wel den ketting en nog eenige gouden sieraden van de verslagene verkocht te hebben maar bleef evenwel het oigenlpe feit van den moord beslist loochenen Toen echter de wachtmeester der marechaussees haar An doOsje met gouden sieraden toonde hetwelke hij na eeno huiszoeking in het stroo van haar bedstee gevonden had was ontkennen niet meer mogelp en beleed zij dan ook deze afschuwelijke moord zelf bedreven te hebben terwijl zij zeide dat haar man geheel onschuldig was Uet de grootst mogelijke brutaliteit en onbeschaamdheid 7 81 8 81 8 88 t ll 8 40 8 80 B 8T I CS una amj u i i i i j 8 8 7 11 door 7 18 1 88 1 88 8 16 7 4 8 84 9 08 EotterdamD P Botterdam B Botterdam Bours Rottmdam D P Aottordam U Oapello Kiemrarktrli Uoordreeht eo d 7 08 1 88 8 10 01 6 41 6 61 6 04 6 10 6 88 4 4r8 4 88 8 01 i ll 8 17 i Allaaa la aa 9a Uiaaa allia batalaa Boud 7 1 Ml Ï T ll M ro 1 88 8 18 Soelormeer Zeg VmV 9 48 1 Oouda VMldnoht KlTOwnkerk Otpalle aotteidun H 8 90 8 88 8 18 8 18 8 89 5 J 774 Utteokt Woeden Uudow Sowla Ooild Oalaw Woord UttMlil verhaalde ziJ verder boe z den moord had Zit begon met te zeggen dat zij in den bewusten nacht langs achteren bij Piëta van Nispen was binnengekomen en haar toen kortaf om geld had gevraagd daar zij dat noodig had om betalingen t doen Piëta van Nispen die in den beginne erg schrok zeide dat zij zulks niet had en t niet aan kon geven en dat zij maar gauw moest naken dat ze weg kwam wgl zj ze anders zou aanklagen daar zij haar wel kende Zoodra had Piëta dit niet gezegd of beklaagde greep haar bij de keel wrong deze zooveel mogelp dicht en deed er toen een strop om Op een uur tijd zeide zij was alles gebeurd en was ik weer thuis MiJn man wist van dit alles niets daar ik het uit eigen beweging gedaan heb hü is dan ook geheel onschuldig Toen de moordenaarster in het huisje van de verslagene was waarheen zfl gebracht was om nit te leggen hoe zij in bet huis gekomen is en hoe ziJ don moord gepleegd heeft ging een der hoeren rechters op den grond liggen en wel zó6 als hij dacht dat de verslagene had gelegen Toen men de beklaagde vroeg of hij nu juist zoo lag als zö do verslagene had vermoord antwoordde zit zonder de minste ontroering of zonder maar iets van hare yskonde kalmte te verliezen Neen mijnheer zoo niet dat been moet nog een weinig ter zijde en het andere been een weinig opgetrokken worden dan is het goed Na dit onderzoek ia de vrouw onder toeloop van een onafzienbare menigte naar hot stadhuis te Roosendaal terug geleid Ken aardig cadeautje I Door het e s Indépendante zjjn te Napels aan wal gebracht een leeuw en een leeuwin die koning Menelik van Abessynië aan zijn neef koning Humbert van Italië ten geschenke heeft gegeven Onderweg werden de dieren bewaakt door een jongen neger wien een hunner de linkerhand heeft afgebeten Het ia dan ook niet waarscbijnlgk dat deze koning en koningin der woestgn op de recepties aan het Hof zullen toegelaten worden I Rood en groen Alphonae Allais geeft iu het Journal een geniaal middel aau de hand om wat vruugde en blijde verwachting te brengen bij rampen Aan lederen bezoeker va de Parijsche Tentoonstelling logt hij uit zullen voortaan twee tickets worden verschaft het esne rood het andere groen terwijl ieder Tan die tickets een verschillend fiummer draagt Het nummer op het foode ticket komt overeen met dat op het groene ticket van oen anderen bezoeker en omgekeerd Gebeurt er nu een ongeluk en krflgt een heer bijvoorbeeld een groot stuk ijzer op het hoofd dat van het zevende platform van den EiUeltoren ia losgeraakt dan werpen zich onmiddellijk expresselijk daartoe aangestelde tentoonstellingabeamb ten op het lijk van den ongelukkige vinden er het roode ticket dat laten w j zeggen het nummer 1123 draagt en loopen er alle gebouwen van de Tentoonstelling mee rond met den uitroep eOUDA11 8 18 18 i 1 88 l 10 8 10 88 11 08 11 18 11 80 11 8 11 80 18 84 18 44 18 18 10 88 11 16 11 88 9 46 9 68 1S 0 47 10 16 10 88 10 88 10 48 111 49 1 41 8 8 Nummer 1123 heeft dan groeten prijs gewonnen Dan behoeft de heer of de dame die het groene ticket met nummer 1123 heeft zich slechts aan te melden aan de kas der administratie om een som van 10 000 francs in ontvangst te nemen Dank zg dit stelsel znllem de bezoekers der Tentoonstelling in plaats van een gelegenheidsgezicht te behoeven te zetten allen de hoop hebben Misschien heb ik gewonnen 1 De twee kinderen uit de Kembrandtstraat in den Haag die vermist werden zjjn Zaterdagavond ongeveer te 9 ure in de ouderIjke woning teruggekeerd Een ideaal toestand In de gemeente Bloemendaal zjjn geen armen zoodat de rekening van het burgerlijk armbestuur aldaar over 1899 sluit met een uitgaaf van nihil De politie te Parijs die eerst in het ootje werd genomen omdat zij zoo ernstig geloof hechtte aan het onwaarschijnlijk schakingsverhaal van Gyp geeft nu het bewijs dat ziJ beschikt over een flinke dosis gezonden humor Zij houdt zich nog altijd alsof zij geloof hecht aan de geheele geschiedenis en neemt te geljk wraak ovor de poets die mevr De Martel haar politieken vijanden en der politie tevens meende te bakken Sedert meer dan acht dagen is de geheime politie nu reeds in de weer de misdadigers die de hand aan Gyp sloegen op te sporen Voor deze onderzoekingen worden bij voorkeur dezelfde nachteïijfce uren uitgekozen als waarop Gyp 8 avontuur voorviel En zoo wordt mevrouw De Martel eiken avond te 10 uur door een bel opgeschrikt die de komst van een commissaris en twee agenten meldt welke haar per rgtuig wachten om den onderzoekingstocht buiten de stad voort te zetten Het doel is natuurlijk den weg terug te vinden welken Gyps aanranders den nacht van haar schaking volgden en aldus het geheimzinnige kasteel terug te vinden doch iedereen ziet zeer goed in dat dit een doorgestoken kaart is en dat de politie op een alleraardigste manier mevr De Martel in de oogen van heel Parijs belachelp maakt Gyp verwenscht ongetwijfeld de plichtmatigheid der nachtelijke agenten die haar geregeld komen afhalen doch zij durft niet weigeren mee te gaan aangezien zg zich dan nog bespottelijker zou maken En zoo zet Gyp haar nachtritjes voert De Sjah van Perzië heeft zijn Europeescho reis aanvaard en is Zaterdag de Russische grens overgetrokken bij Djoelfa waar hij door den vertegenwoordiger van den gouverneur generaal van den Kankazus werd ontvangen De perzische gezant in Petersburg was eveneens daar aanwezig Het gevolg van den Sjah bestaat uit een grootvizier den minister van t hof den vrocgeren minister van financiën den minister van posteryen en nog eenige hoogwaardigheidsbekleeders Admiraal Arsenjef wordt den Sjah gedurende zijn verblijf in Rusland toegevoegd Posterijen en Telegraphie 1 10 1 17 1 88 1 18 S 06 1 66 9 04 86 8 94 i 46 46 1 3 t 8 08 i V 8 45 08 19 48 li 88 S 48 4 08 4 84 4 44 4 61 B fl 8 07 18 10 6 18 1 8 6 46 7 17 11 07 7 10 7 85 1 88 7 00 7 14 8 36 10 87 10 51 S 43 11 01 F l 1 88 mBt O 6 11 8 80 11 44 km Vacante directie Poston telegraafkantoor te s Graveland Jaarwedde f 1400 en vrge woning Ponsioensgrondslag f 1600 Borgtocht f 5831 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beidedienstvakken vrijheid wordt gelaten om zichaan te melden hebben toch ingevolge debepalingen van het Koninkl k besluit van 21 Maart 1891 No 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden v66r lOJunia s Benoemd 1 Juni Tot directeur van het post en tele graafkantoor te Vechel W van der Voo thans in gelijke betrekking te s Graveland tot brievengaarder te HeldenPanningen P J Smets Verpla tst U Mei De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse H C Hoekwater vanRotterdam telegraafkantoor tgdelijk naarGeldermalsen 16 Mei De klerken der posterijen en tele graphic 2de klasse E H Bolten naar s Gravenhage telegraafkantoor A C Eskes naar Rotterdam postkantoor beidenvan Rotterdam telegraafkantoor mej J C Krayesteyn naar Nijmegen telegraafkantoor W de Broekert naar Hilversum beiden van Amsterdam Telegraafkantoor W J P Buys van Tilburg telegraaf1 kantoor naar Rotterdam telegraafkantoor R D de Woerd van Rotterdam telegraafkantoor naar het bijpost en telegraafkantoor Veerkade en mej J W A HaverDroeze van het bijpost en telegraafkantoor Veerkade naar het telegraafkantooraldaar 1 Juni De telegrafiste mej W J C Albers van Amsterdam naar Zutphen de klerken der posterijen en telegraphie2de klasse mej C M M van Linschootenvan Amsterdam telegraafkantoor naarBreskens en W Mulder van Zutphen telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor 16 Juni De telegrafist D Akrijn van Tilburg naar Rotterdam 1 Juli De adsistenten H Grootveld vanArnhem naar Amsterdam en C Jesse vanAmsterdam naar Arnhem i L 9 18 10 88 9 46 10 84 6 81 7 06 7 89 8 81 9 86 9 46 9 68 10 08 7 88 80 1 48 9 47 10 0 lO U 11 01 8 88 6 89 6 89 8 48 8 86 7 08 IM 10 18 10 88 10 48 11 8 9 88 9 16 10 08 10 11 10 89 10 84 10 6 10 14 11 11 11 11 Eervol ontslagen 1 Juni De klerk der posterijen 1ste klasse mej C C W C van Oordt te Haarlem bijpostkantoor Bloemendaal Ontslagen 12 Mei De klerk der posterijen 1ste klasse F A Moors te Culenborg Benoemd 1 Aug Tot directeur van het postkantoor te s Gravenhage W C Bgl dè Vroe thans Directeur van het spoorwegpostkantoor No 3 te ZwoSle Verplaatst 16 Mei De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse A C van der Weyst van Vechel naar Tilburg telegraafkantoor 1 Juni De klerk der posteryen en telegraphie 1ste klasse mej Q A D Schepp van het bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade naar het bykantoor Spiegelstraat te Amsterdam j de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse A Reimeringer van Terneazen naar Dongen D C Wgers van Utrecht telegraafkantoor naar het postkantoor aldaar J A Schnetlage naar het bgpostkantoor Spiegelstraat te Amsterdam naar Hilversum H J Cremer van Tegelen naar Hillegom A de Braal van Amsterdam telegraafkantoor naar Doetinchem en J A Wiegel van Amerongen naar Culenborg 1 Juli De commies der postergen 3de klasse C van der Toom Van Rotterdam naar Arnhem de commies der postergen 4de klasse L i Lgklema van Arnhem naar Rotterdam de klerken der posteryen en Telegraphie 2de klasse mej N A Boelema van Oosterbeek tydelgk naar Amsterdam telegraafkantoor L Kiers van Medemblik naar Oosterbeck en J Maars van Winkel naar Medemblik Eervol ontslagen 1 Juni De brievengaarder te Loosduinen C Wesstegn 1 Juli De brievengaarder te Blgham K E Westendorp STADSNIEUWS ÖOÜDA 28 Mei 1900 Het 1 September is aan de rgks hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus te Gouda te vervullen a do betrekking van leeraar in do wiskunde op eeno jaarwedde van f 2200 de betrekking van leeraar iu het boekhouden op eeno jaarwedde van f 400 De heer J Olman klerk ter Inapectie der Registratie en Domeinen alhier is met ingang van 1 Juni a s bevorderd tot Rgksklerk aan die Inspectie Gisterenmiddag ten 2 uur had deprgsuitdeeliug plaats van den Nationalen Kegelwedstrgd die van 6 20 Mei in het hotel de Romein plaats had en was uitgeschreven door de kegelelnb Houd Plank alhier De Voorzitter van de regeliugs commissie de heer J Zwart Pz sprak bg de opening een kort woord en waardeerde zeerdenietkegelaars die waren opgekomen om deze prösuitdeeling by te wonen Do verschillende prgswinners zoover aanwezig werden allen in hartelgke bewoordingen toegesproken en na afloop dankte de Voorzitter in de eerste plaats de verschillende clubs die waren opgekomen voorts de schenkers van Medailles en pryzen de leden van Hond Plank de jury leden ïu de leden dei regelings commissie voor hetgeen zg hadden gedaan om den wedstrgd te doen slagen Onder de vele prgzen voor dezen nationalen wedstrgd trof ook vooral de aandacht de eigenaardige prys aangeboden door een wgnhandeiaar bestaande in een sierlgke mand met twaalf keurig verpakte flesschen LanruBse Morgenwgn zyude Roode port bgna geheel vrg van alcohol Wij wenschen de kegelclub Houd Plank toe dat zg nog lange jaren moge bloeie en van tgd een wedstrgd organiseerd waarop zy trotsch mag zgn De medailles en pryzen waren talrgk en schoon In het Hfttel de Zalm werd hedenmorgen de gewone jaarlgksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap de Goudsche Telephoon Maatschappy gehouden Uit het door den Directeur uitgebracht verslag over het boekjaar 1899 bleek dat de exploitatie van het telephoonnet alhier vry bevredigende resnltaten heeft gegeven zoodat na de statuaire afschrgvingen het dividendbewys No 3 der aandeelen met f 4 per aandeel kan worden uitbetaald Het aantal aansluitingen aan het telephoonnet klom in het jaar 1899 van 88 tot 96 op 1 Januari 1900 terwgl dat cgfer tot op heden tot 104 aansluitingen is vooruitgegaan Voorts zyn er aangesloten 2 publieke telephoon stations gevestigd reapectievelgk in het Centraal bureau der Maatschappg en aan het station der Staatsspoorwegen De aansluiting van Gouda en dus van het Telephoonnet aan de intercommunale en internationale Ignen kwam op 8 Juli 1899 tot stand De heer H J Nederhorst Jr werd als Commissaris der Vennootschap door de vergadering herbenoemd Gisteren had weder een wedvlucht plaats voor duiven van nit Brussel de Ie en 7e prgs werd behaald door C P J Boer de 2de door A H Kulik de 3e door Lorius de 4e en 5e door J Boer de 6e door Th A V Berkel de 8e door Dernée en de 9e en 10e door J Jongeneel Zaterdagavond was het feest in Ons Genoegen De Gymn Ver Excelsior vierde haar twintigjarig bestaan en vierde dit door een feestuitv op Zaterdag en wedstrgden op Zondag 27 Mei Precies te hall acht ure ging het scherm omhoog en zag men de club op het tooneel geschaard De voorzitter opende met ongeveer deze woorden Dames en HeerenJ Namens Excelsior heet ik ü hartelgk wel kom uu deie plaats Het doet ons genoe gen dat e in zoo grooten getale zgt opgekomen om het feest van het o u d Exc te vieren Ik zeg oud en ieder weet dat het ook heel wat beteekeut een Ver in Gouda 20 jaren te doen bloeien Is ons dit gelukt dan hebben we dat naast den eendrachtszin en goeden wil onzer leden te danken aan den gewaardeerden steun onzer Donateurs We hopen die steun nog lang te genieten en waard te zgn Hoe oud Exc voelt zich nu als verjongd nu het in ijn vele onderafd een talrfike schare jongelui bezit die heel wat voor de toekomst beloven Dat is een verblgdend teoken daar er uit biykt dat het nut der gymn meer en meer gevoeld wordt eu begrepen Goed geleide gymn toch stelt zich ten doel door alzgdige ontw der spiereu het lichaam te harden en te sterken eu een gezond lichaam kan toch ieder gebruiken Ik zal U echter niet vermoeien met een betoog over het nut onzer zaak Ik dank U allen voor Uw komst Ik huldig de 13 jonge mannen die vóór 20 jaar bet aanzgn aan onze Ver gaven Ik dank zoovele oud leden die ons in dien tgd met raad en daad dienden Wg danken de vele deputaties uit nster en andere Vereenigiugen die ons door hun komst een blgk van sympathie wildon schenken We hopen dat de verschillende nummers van ons program in staat zullen zgn U een g noeglgken avond te bezorgen Het varieerend programma liep keurig van stapel Allen doden hun bost en vooral ook de verschillende opleidingaklassen oogitten een welverdiend applaus Een aardig ideo wtts het in het Intermezzo een geschiedenfe der 20 levensjaren der Ver de revue te do en passeeren Menige naam voor Excelsior van grooto waarde werd dankbaar genoemd Dat het publiek het met do uitstekende voordragers volkomen eens was bewees het daverend bandgeklap Direkt hierna betrad de heer Verschoor Voorz der Ver het tooneel en bood den heer Ouderkerk met eenige harteiyke waardeerende woorden namens de Ver hot eere insigne aan Het is het insigne der leden doch in goud De heer Ouderkerk was er blgkbaar door getroffen en dat ia te verklaren Hg toch is de eenige die al die 20 jaren in verschillende functies de Vereeniging gediend heelt Deze hulde moet hem dan ook zeker wel goed gedaan hebben en was in alle opzichten verdiend Na de pauze kregen we eenige mooie groepen te zien die goed en vlug van stapel liepen zoodat we betrekkelijk vroeg aan het bal konden beginnen dat zeer druk bezet was en tot laat in den nacht velen gezellig byeeii hield De wcdstryden op Zondag maakten het den ganachen dag in Ons Genoegen gezellig druk Er werd prachtig gewerkt Aan de staafoefeningen namen 12 aan de toeatelwedstrgden 10 Ver deel Do Jury had een moeiiyke taak daar allen hun best deden en door zeer velen uitstekend gewerkt werd Om 9 uur s avonds was het gewichtige oogenblik van den uitslag der wedstrgden De Voorz van Exc bedankte allen voor de uitstekende prettige samenwerking den ganschen dag en dankte 6ok namens de Turners tot wier tolk hg zich maakt de Jury voor de welwillendheid hun moeiiyke taak voor de groote zaak te hebben willen aanvaarden Hg bracht dank aan allen dié iets godaan hadden tot het slagen van het feest en gaf de verdere leiding aan den Heer Joh Heynen president van het Gewest ZuidHolland v h Ned Gymn Verb Deze deelde nu den uitslag mede on deelde medailles en diploma s uit De uitslag was Wedstrgd Staafoefeningen Ie prgs verg zUv med Hercules Leiden 24 punt 2e pr zilveren med Donar Delft 24 p 3e zilveren Oranje s Hage eq 4e veranderd in 3a zilveren med Lichaams ontwikkelmg Delft beiden 23 p na loting Wedstryd Toestellen Hek brug paard Ie pr verg zilv med Hercules Rotterdam 88 p 2e pr zilv med Sparta Delft 86 p 3e zilv Voorwaarts s Hage 86 7 P4e bronzen med Scheveningen Scheve ningen 82 p Petsoneele Wedstrijd Ie pr verg zilv med Ch Brncher Rotterdam 106 p 2e pr zilv med Ravoo a Hage 99 p 3e pr zilv med M Graafland s Hage 97 p 4e pr zilv med Lange Delft 97 p Met daverend applaus werden de overwinnaars telkens door hun makkers begroet en geluk gewenscht De heer Hegnen sprak nog eenige welwillende woorden tot Excelsior Jury en Turners en daarna bood de Voorzitter van de feestvierende vereeniging den heeren Ouderkerk directeur en D C W van der Laar eere president nog een herinnerings diploma aan deze wedstrgden als biyk van het dankbaar Excelsior voor alle moeite die zy zich voor het slagen van dit feest hadden getroost En hiermedr was het offlcieele deel ofgeloopen doch een ge ïmproviseerd bal onder leiding van den heer Ouderkerk hield velen nog lang gezellig by elkaar We konden hiermede eindigen doch willen niet nalaten een woord van dank te brengen aan ae Ver die ons twee genoegiyke dagen bezorgde We wenschen haar geluk met het volledig succes We feliciteeren den Heer Ouderkerk met het uitstekend slagen van uitvoering en wedstrgden en hopen voor Excelsior dat hg geholpen door het flinke bestuur nog vele jaren aan Excelsior verbonden mag blgven HiASTEBCHT Bouoemd tot poldermeester in den Polder Roosendaal onder Haastrecht de heer W P Hoogeuboom met algemeene stemmen Nieuwerkeek a d IJsel Door den gemeenteraad alhier is besloten in een langgevoelde behoefte te voorzien door et plaatsen van een drinkwaterpomp in de kom van het dorp Tot nu toe werd het drinkwater met een schuit van den IJsel aangevoerd Alfeh De opheffing der Rgkstollen geeft alhier aanleiding tot een eigenaardige bgzonderheid Aau Gouwsluia geven 2 ophaalbruggen toegang tot de Gouwe de groote brug aan het Bgk behoorende is tolvrg do andere de kleine behoort aan de provincie en heft 10 cents voor elke doorvaart Aan welke nu sedert 1 Mei de schippers de voorkeur geven zal ieder begrgpen ScHOOHHOvEs Door een onbekende geefster ia aan het Bestuur van het Ouden Minnen nenen Vrouwenhuis alhier f 100 ten behoeve dier inrichting ter hand gesteld tieurs van Anislcrdara 96 MKI I Vikrs iüiutkri SlOTEliND Oetl Necl W 8 9V 81 S V 61 8 8 100 88 88 V 88 81 6 1 96 101 67 tl l 9 96 4 10 84 900 1 6S1 481 88 dili dito dllc 3 diio dito dito 8 HoKOil Ufal Gou l 1881 93 4 TAUl IagchrjVing 1869 81 1 Ooarina OU m papier 1868 1 dito in Bilfor 1868 8 PoKTOaiL Obl iQüt eoapoa 8 dito tioket 3 iW EuauulD Obl Binnonl 1894 4 dito Oooons 1880 4 diio bil Bell 188 dito bjj Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1894 1 tlhllJS FerpeL ehuld 1881 4 i Tükhu öapr Con lom 1890 Qei lueniog wrio D Geo leoiiiQ aerieO ZnioAn Rp T oblg 1899 1 Ulxloo Ob it Soli 1890 6 Tknkkdbu Obl 4 oubep 1881 C IEDAH Obligatieo 1891 8 lEOaM Slad leou 1894 8 NlD N Afr Hiodel aand ArOHdab Tab H CerliSciaten DeliHaatMhap g dito km Hypothpekb pnndbr 4 Ned Hand lmaalHb dito 114 N W k Pao Hyp b paodbr 8 96 Bott Hypotheekb paodbr 41 Utr Hrpotbeekb dito 4 OoaijN Ooat Hong bank aand 186 Bral Hypotheekbauk paodb 1 110 AiuWKa Bqat hypoth pandb 4 0 Maiw L G Pr Lien rort 6 8 Xm Holl IJ Bpoor Mij aand 114 iA l Hij tot Elpl r St 8pw aand 10 i Ned lod Spoorwegm aand 884 Nod Znid Afr 8pm aand 6 936 dito dito dito 1891 dito 1 100 i u MUI Spoor 1887 8 A Sobl 3 18 E Zuid Ital 8p mij A H obl 8 61 FoLEH Warubaa Weenen aand 161 Buil Gr Rnu Spw Mij obl 4 1 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand 1 Iwang Dombr dito aand 6 98 Karik Oh Aaow Sp kap opl 4 loofi dito dito oblig 4 100 Akieika 0 nt Pao Sp Mg obl 8 114 Ohio k Nortk W pr O i aand dito diki Win 8t Poter obl 1 141 Denver k Rio Or Spo eert a 68 Illinoi Central obl m gond 4 101 Loai T tNa h llllCert Tjuind 74 1 76 M ii o N Bpw Mg lohvp 0 6 104 j I Hin Kama T 4pCt prof aand 87 dito dito lane Col Ie byp O 1 OaMADik Can South Chert aand T O Banir kNa leh d e O Amalwd Omnibn Mjj aand Botterd TrBmwo Maat8 nand Nis Stad Amiterdam aand 8 Rtad Ro terdam aand 8 BiLon atad Antwerpen 1887 8 J 8 l Bruml 1886 9 UOK Theiu Begullr OFulnh 4 Ooann Btaataloeni 1860 6 K K O B Cr l880 8 BpaHn Btad Madrid 3 1868 Nn Var Bez Arh Spoel oort N Tork Ontaiio k Weat aand i 8 é 96 i Penn dlo Okio oblig ëjl yr Oregon Oalif Ie byp in goniwMêh 3 8t Panl Minn k Manil W lffe a On Fae Hoofliin ob ig IMm Sh NIEUWE COLLECTIE Dassen enHandscbenen Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd A VAN OS Az Hd Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TrleplHMtu Aa 31 363 te Staats loterij Ie Khuae Trekking nn Maandag 98 MeL No 1876 en 19196 ieder 1000 No 17043 en 18066 ieder 400 No 98 8418 1818 8113 8786 19114 148S8 en 1714Ï ieder 800 No 17 11 9 8019 4409 6107 6197 4 6 9 46 10008 11187 11798 18611 1 874 1881 on U919 ieder 10 Prijaaa van 70 190 1918 48 9 7118 1 7 7 13797 18196 1614 47 9367 4 46 69 10S47 14013 l 4t0 18 99 66 9474 603 88 llOSi ll 06 li 671 18400 978 86 6119 699 11841 71 18608 18141 317 1 98 I31M 1710 11898 1 801 i 69 4i 9619 1484 78 8 11614 86 89 81 468 9881 61 7971 74 li4 6 49 13678 194 61 6114 97 7 14836 19 19068 617 1937 1688 8 94 1 8 a 60 88 19401 701 98 1781 49 11 40 14991 l 7 19111 8 301 99 8307 89 18 16778 47 93 97 96 88 18003 ldb4 16818 10641 96 8119 1906 8708 11811 81 43 81 819 84 8 6078 96 I81I6 11941 89 19708 03 8 77 87 OOt 89 11 47 KOIO 14 89 1 6118 191 19604 6 17101 47 1018 3819 6884 0 18198 11Ü88 II 71 83 60 648 S 1 19871 11789 68 19889 U04 4079 89 9400 1 988 11817 8 997 81 4111 6686 747 1801 31 17301 90014 1334 4811 6798 9811 18116 83 17441 lOUQ 1416 61 84 9908 93 1 964 69 14 1114 418 81 80 89 61 17161 31 48 40 6 97 10311 13448 01 69 8088173 19 700110 09 91 16018 17719 0338 1613 4119 7171 17 13611 88 17t 6 90881 1719 9 80 88 6t 87 U 49 8071 1808 4603 7908 10691 13 78 16116 91 90018 I90t 4780 744310791 90 9118001 te KalHO 8e Lgat No 1 4 8 m z 14818 ee 1610 m I 16101 ieder 70 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEHCOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blouses en Damesoverhemden JopoDslolfen rn gekl Kaloenei in groote verscheidenheid en concnrreerende Pryzen O SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 28 Mei 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ic kwaliteit 35 ae kwal 3a 3e kwaliteit aq cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 9 ade kwaliteit 37 3de kwaliteit 33 cent per holt Kilo Vette Varkens red aanvoer iste Iwaliteit aa ae kw ai 3e kw ao ceut per half Kio Vette Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel waa in vet Vee hooger ïn prys Schapen en Lammeren pr ihoudend Varkens en Kalveren iets hooger m prgs ADVERTENTIEW Ooudsclie Telephoon Maatschappij In de op heden gehonden Vergadering van Aandeelhonders werd het dividend over het boekjaar 1899 hepftald op f 4 per aandeel over welRbedrag van af 1 JUNI b j de Heeren ffÖJPFMAS ét Co alhier tegen inlevering van het ingevulde dividendbewüs No 3 kan worden heschikt DE DIHECTEUE GooDA 28 Mei 1900 Paiü Expeller Doitlfjaa ardtdH middel Bat TWraaaeod aaoeaa Ie pOwlillaaib iavrqruii iMlavead teaaa Bhaaaiaae Jlelt tT rio ll iëd pqa isdali deal Tattnnweo op het Uriaknark Aikar ldn ie 78o aa60e daa indeuMtiapolkakaa Te AaalaHaii U nbtli aiUb tib Tutu mi Bandera M Wn b tittntriHli Dit