Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1900

No 8208 Woensdag 30 Mei iOOO Een ware Schat voor de ongelnkki tluhta n der ZeUbevlel Iitna Onanie en he me nitspaitingen i het beroemde werlt Dr Rptau s SOste Jaargang m mm mium ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o M De üii ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefoon e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PriJstrekklDg 14 Juni SOOO ÖÖÖ HARM ah hoofdprijs Ïd bet ütukkigBt k tbI biudldü ni uwite f roote GflItlirerlotiaK dis door do Hooge Regeering van Hambui goedgukeurd CD gewaarborgd u Da Toordeoliga innohting trd het oieuwe lias beslaat daariu dat in den loop rau lecbti weinige nuaodea in 7 Torlotingea rao 118 000 loUiD 9 180 prijtan bodrigonde 11 349 326 Mark ter volledige beeliuing zullen komen 3aaronder tijn kapitalo prijzen van eventueel 500 000 Itfark bq uitnamendbetd echter M BOO OOO a M 200 000 M 100 000 75 00 l priJB 1 prijfl prq prt ien i M 1 priji i M l prijs 1 prijs 1 prys S pr 7 en Ik M l prijs l prijs i prijt U 90 000 prljz iM 10 mO 56prgz iM 5 000 los prijs iM 8 000 70 00 1 65 000 000 65 000 1 0 000 i Mi 40 000 M a ooo SOI pnJE aU S OOC SlSpr z ÈtM 1 000 a M tMSprijz iM 40 36953 pryz iM 165 lV490priii èM 00 ÏOO 18t 104 100 78 46 SI De aanstaande eerste prijstrokking dezfr groote door dtn Staat gt WMrborfjde GoldvKrloling is van ambtsvBi bipaald plaita te bebben op dan 14 Juni e k en koil hiervoor 1 geheol origineeHotsleohts Mwk B of fl 3 01 half I 8 1 75 1 kw rt l i Ö0 tBKfln inzending van liW bedrag per postwisiol of tegen ram ours Alte eommisBiea wordeii onmiddellijk met de grootetff zorn nldigheid ilgavonrd en luder speler ontvangt van ons de met het wapen van den ftaat vrorzitno Origineelo Luten ze f in handen bg iedere bf ste ting wordt het vereiscltte offiaieale plan waaruit da verdoeliogdur prgz tn op de vürsahiUomlu klassen als ook de butrcffeiidu inlegKolilon te vernomen ia gratis bij uvougd un Kende w j aan uuze Kegunatigers onnungevraagd ai elke trukking de üfKcieele tijiton l e uitbetaling d r prijxon gosclimdt stoüds promi t onder waHrl orK vnn den 9taai en kan door din te toozemling of ook naar vorkieziiig dor BelatJgbebbenitfn in alle groohiro plaatsen van Neditrland boworks eltigd worden Ons debiel is leeds door het grluk begunstigd en ouder vele andern aansieidijke prezen hol liOH wij raeurmulen vulguns oftic colo biwy en de eerste Hoofdprüzcn verktf geu on onze Ucgnnstigtrs zelf uitbitnald o a Mark 150 000 100 000 80 000 B 000 40 000 enz Het il te voorzien d t bij daie op den btohtutoH grondslag gevestigde ondu iiening van ulle kanten op eana zeer werkzHOie deelneming benould kan w rden görokoud men gelieve dürhnlvo wagaDs do reeds ophanden zijnde trekking alle orders ton spoedigste rechtstreeks te zendttn aan Hauf manu Siliiioii Bankiers en OeldWisielaars in HAMhLHÜ P S Hiermede danken wij voor het vortronweni ons tot hiertoe gesohonken endaar wy bij het begin der nieuwe verloting ter dotilneming inviteoren zullen wy ouk voor hst vervolg bemoeid zyn door een stipte en retiole bedionin de ti vredenhoid van onze goüerde Bugunaligura tu vorwurvflii FEANSCHE STOOMYEEYEEIJ chemisolie WasscberlJ YAH 11 OPPE IIKlilËR 19 SruUkade Itotterdam Qabraretiwrd door Z M dan KoninK dei Bslgen Hoofddepót foor GOU PA de Heer A VAN 08 Az dpeeiiüiteit voor hel toornen en verven fan Ue Heerenen Oameegirderoben laoolr alle Kinderffoedereti Speciale inrichting voor hel atoom n van plaMie mantete veeren bont ene Oordgnen tnfolkleedon oni worden uaar du nienfrtte en laatste methode geverfd Alle goederen betxy goetflomd of geverfd worden oneohadeiyk foor de geiondceid folgena ataal bewerkt E CASSl TO Turfmarkt Gr o u da Spreekuren van 1 0 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 mr VBIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS afwezig Indien gy niel wilt hoesten gebroiki de allarw e bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlionig Extract mm uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VAiH iSCHAIH Co e l en llaagr Rolumciers 8CHAIK SCHAIE SCBAIK SCHAIE SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK 80UA1E VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN tt Go S MeUanthO ia hot beate middel der wereld Co B Helianthe goueaat Kinkhoeit CO B Heli Qtbe geneeat zoowel oud ala jong Co b Melianthe mag in geen huiagezin ontbreken Co S Melianthe aUat voortdurend onder Scheikundig toezicht b Co S Melianthe helpt onherroepelijk ft CO B Meiianthe ia bakrcond mat Kerediploms a Co S Meiianthe is bekroond met Goud Co S Meiianthe ia bekroond met ZlWer tt Co S Meiianthe ia vetrijgbaar in flaeona van 0 CU tO Ctê fi bjj irma WOLFJF C Co Westhaven i93 Gmia D MIMBIBS Kleiweg E 100 6oui K H YA MILD Veeratal B 126 te Ifauda A BÜUMAN Moordrthi J Th TOBKBN Botkoop B T WIJK OudtanitT M KOLKMAN Wadditumm □ UOLLMAN Bodegraven PINK3E Nieuwerhrk a d IJ iel W J VAir DAM Haattrecht A N viüZESdEN Schoonkoten mvfnw nwf Duur Geneuh alifemecn WÉnbcvoUn Mrt I re Dlploma en Ouud Btskroonac PRAEPARATEN VAN é apllsverterlng zenu whooTdplJ n ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen ÓUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzond tain Hn hr tc cu Bloedgebrek Bleeluucht ü 1 90 e 1 CïttlrtfX ï frtnllA dcraeestkrachtigeen rsterkendeKINA WUNt gen wakte y X UIIIa L tM IJ IIC loowcl bi kmdcreii uls volwassenen gebrek aan eetlust alechle kwalen van Kritischen leeftyd enz Verkninbas ESI aI q q x voedzaam verBterkend aangenaamvansmaak voordagclijkschgcb nik L IIV C I Via val vooral V oor kinderen zvirakken tn klierachtige gestellen zeer aan te bcvelcn AU geneeskrachtige drank bi itoorniascn ltr spysverterlngsorganen en diarrhée ook voor zufgelinKcn en kleine kinderen I rljM K r I IO A Kgr O eO H Kgr O BO Chemisch MolL CIfltlrot Speciaal voor Klndervoadlog zuivere JTlCliiOUIKCI 1 Kgr 0 6O H Kgr f 0 8 Asthma Cigaretten I bussen H Kgr O OO e Ggarette is voldoende ter bestrij n van de hevigste Mivallen vah Asthma etc In doosjes A 0 80 en O ttö Tamarinde Rnnhnn p puroatief tegen verstopping Aam aillariliUC UfJIIUUIlO belen Mlgraine Con 8tiesetc vooralookalslax n8 voor Icmderen bewijzen de Tamarinde Öonbons van KKAEFI 1 IEN HOLM l eianBnjke diensten daar de vorm voor het kind begesri pk en de smBak aangenaam h Pnjs per doosjc 0 90 en 0 50 Cnl v3nL Doc4 IIaC nliTf nifcn erkend als het BESTE huismiddel jainiiaKrdbll11ca Hoest Verkoudheid en Keelpyn bet is een alljmoplosaend en Verzachtend middel blJ uitnemendheid uitsluitend m Q HeKhjei verkrijg baar Pn s 0 20 per flench je KRAIVKLIKN HOLM te Zri t athm i ooraitH wan tHoóik en UtHtttetAmtnf m vei kr gbaar btj dn meetU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Éy y J f f ra paraU êliguttten waariip d sipoihtktr tn Dtogi t H Standaard Hypotheekbank gevestigd te Botterdam Kantoor Ijeuvehaven 78 MaatscliappelUk Kapitaal KE MILLIOEN GULDEX Binoirana Xr B E C CASTEBIIIJK ia B SI aiQT Iia De Bank geeft oncler controle van het Êiyemeen dminiêtratiemeuTruêim kantoor te HoHeraam 4 7 M anabrieten uit iu ttukken van iOOO SOO en ÊOO f Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEE Co Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon hüeft evenveel voedln w rde als 5 KUo bMt rudvleeeoli © f t80 2Wl eieren Tropoa wordt In het llcliaam onmlddelrk tot siderweekel ea blotd omccxet zonder vet te vormen IVopon beeft by geregeld tebnük eene bedaUeod toeo iiiie nn krachten tt ii evolve zoowel by ffezenden als hr ileken en k aaa alle spnea tocceTO i d worden touder daarrui den smaak te bederreaL Door dea iüs n l lagen prys Vu Tropon kan iedereen het Mich renebaAnL▼ rkryr a petkekttte r f latea lU aelld wlali ll t Goneraul A entan toot Nederland an Eolonloa Boest inlpH van ter Mjeye Kotterdant ADVEETENTIÏN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiitlc Bureaii vao A HHIXKMA ZOON te GOUDA z ELFUE VAKI Hollandeche aitgave met 27 aib PrQa 2 ffalden leder die aan de verschrikliel ite gevolgen van deve ondeogd igdt moet liet lecen de opreclite leermg die het geeft redt iaarlpka dnizend Van een zekeren dood Te verkregen bg faetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen iuzendmg van het bedng ook in poBtzegele en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker tijn wu d Echte ÏSkel CSCOO te oDtvangaii teaamen geatdd eo na Tti prabemiDgen ia den handel gekonwn onder ém nnm dea uitrindcn Dr Uiohaelia Ttmardigd tf de beate maohinee in M enldberamde MabbüHenMol ran Gebra BtoU rok te Keahn dMlM Cikel acao ia Tivkentn baegea Oeae Skel OMiM ia mataielk gdrnkt ene aangeaaaie geaonde draak T ar d nl jkaeb geimik een II flwahfêla tcb i poedK TOOT een kop flwoelaH All geneeakraobtige dnnk by genl m diarrbee lieijita met water to gaknikea Verkrijgbaar 14 ie TnnwiiiiiiÉi B fl Apothakan p Vi gft V K 1 89 50 np e HnaIi rttgnvoatdiger iMr IMnhnd JuRut MattenkMl Amsterdam Kalvecitnat lOS Nieu onovertroflen Prof Dr Liobers welbekeutl ZEVtrW KSACBT ILIZia C Umh eeht met pAbritkimark tot Toortdareade radicale en zekere genosing van alle celfa de meeat bBrdnekkigo zenuw iilekten Toorat ontstaan door afdwalingen op jeagdigun leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh tücht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spflBvertering Onrermogen Impotent Pollntione ens Uitvoerige prospeotttSBen rrij pcr fiesch fl 1 fl 2 4 8 dnbbeleflMch fl 6V Oentraal Depót Matth j A Vegto Zaltbommel UcpÖta M CWban k Co Hotterdam P Happel s Gravenh e r Halramans de Jong J Cxn BoUercUm Wolff t Gouda CD bii alle drogisten Tbitrry i Wondirbsliim in do geheele wereld bekend en geroemtl OnovertroffeD middel tegen nlle Borst Lonf LeverHaagiiekten eni Inwendig 9 zoowel ala ooit uitwendig in bijna uil ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prys per flacon t I per post t 116 TUsrry i Woadinalf bexit eenalsnc ongekende genoeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijol ke en gevaarvoUe operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 ur OUd VOOr OOgeBeeslijk rehODdeil be ni ezwel en onlangs en bijna XX Jaar kankerlÜden frenezcD Brengt genezing en renaohting der pijnen bij wonden ontstekingen eni van allerlei aard Pr s per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker HENRI SANDEB8 Rokin 8 Amsterdam Wter goen depAt is bwtslle men direet sw i die SokDtsmspoUMks de A THIRRBY in Pregndi bel KohitKh Oeiterreich Gelieve proepectoi te ontbieden bij het Centrsid Depdt Stndow R kin 8 Aiiut riua Geen Ëngelsch maar Echt EOEEEITBIIOOD i oent de K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gouda Dnik van A BRINKMAN A Zn BuUeniaiidsch Overzlcbt Het Tait lioe langer lioe moeiigker nog eenig lionvast te vinden voor een beoordeeling v an wat er ia de Boerenstalen gebeurt Na zijn Roberts troepen over de Vaal en wel voor loover nit do bericliten van Engelsche zijde en van Boerenicant valt op te malsen op drie plaatsen bö Vereeniging waar de brng slechts gedeeltelijlc sciiijnt te zgn vermeid bg Lindeqaesdrilt ten Westen van Vereeniging en bij Groblersdrift ten Oosten van Vereeniging En volgens die bericiiten statn de Boeren dan nu bjj Meyerton iets benoorden de Vaai of bg Kiiprivier dat een weinig noordelgicer iigt De toestand wordt daardoor boe langer hoe zonderlinger Eenerzijds is het raadselachtig dat de Ëngeischen achter Heilbron om naar Groblersdrift zouden zgn getrolctcen zonder maar eenigszins te letten op de Boerenmacht die hnn dan thans in den rug zou zitten anderzijds echter is het onbegrijpelijk hoe de Boeren juist dat deel van de Vaai zoo gemalil eiijli hebben prgs gegeven Door het bezetten van Lindeqnesdrift hebben de Engelschen een ernstige bedreiging van Potcholstroom vericregen nu dat moge nbg onverschillig blijven Maar wanneer het waar is dat zij Groblersdrilt hebben bezet dan hebben zg daarmede een veel ernstiger sicces behaald Dan bedreigen ziJ den spoorweg van Pretoria en Johannesburg over Heidelberg en Standerton naar Volicsrust De gansche Langsnelcstel ling wordt daardoor iu haar communicatioign getroffen en de Boeren in het noord oosten van den Vrgstaat Icomen in een hoogst bedenkeiijlce positie Met het oog op dit alles meenen vg de geruchten die spreken van een soort van plebisciet onder de Boeren over het voortzetten van den oorlog niet ter zijde te mogen leggen al nemen wij ze voor niet meer dan geruchten Wij weten volstrekt niets betronwbaars over de stemming onder de Boeren en al zon een opgeven van den oorlog op dit oogenblik in strijd zgn met al wat wiJ over den aard der Boeren hebben gehoord met al hun offlcieeele verzekeringen en met het versterken en proviandeeren van Lijdenburg en Zoutpansberg de mogelgkheid bestaat niettemin En daarmede moet men rekening houden Hoeweide offlcieeie uitslag der Belgische verkiezingen pas later bekend gemaakt zal worden kan men nn al zeggen dat de dag van Zondag onverhoopt gunstig is geweest voor de clericalen Terwijl de regeering zelf re FEVILLEIOX HAKTSTOCHT s Naar het Fraosoh 70 Clara wist niet wat zij hoorde Zij geloofde e n oogenblik hare zelf bchcersching te zullen verliezen en riep hartstochteUjkuit Heeft hij dat gedaan T jBceft hij dat gezegd En ik ik O boe ellendig heb ik mij gedragen Voor haren overspannen geest kwam op eena weder de herinnering aan dien onvergetelijken avond terug Zij aanschouwde wederom dat tooneel toen zij Derblay had toegeroepen Mijn gansche fortuin sta ik aan u af Haar gansche fortuin I Hij had haar toen met een bijna spottenden glimlach bqegeud en zij begreep nu waarom Zij gevoelde zich diep vernederd nu op eens het volle licht der waarheid voor haar was opgegaan Zij kon niet langer zwijgen Ue woorden welden haar naar de keel sO nu kan ik u alles zeggen riep zij uit Toen ik u straks zeide dat ik niet wist waarom Philippe u zijne zuster weigerde heb ik schandelijk gelogen Ik wist het maar al te goed doch durfde het niet aan u openbaren Ik was de eenige schuldige ik maak iedereen ongelukkig die in mijne nabijheid komt I £ n in dezellde opwelling van schuldgevoel en kende op een meerderlieid van op zjjn minst acht en op zgn hoogst tien stemmen zal de meerderheid die voorkomt uit de toepassing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bijna 20 stemmen bedragen De liberalen die vooral in Vlaanderen de toepassing van het nienwe kiesstelsel ala een reddingsplank hadden beschouwd zijn in hun verwachtingen bedrogen In Brussel zeU zijn gelgk uit de cgfers blijkt de clericalen en socialisten vooruitgegaan Op t oogenblik kan men nog onmogelijk voorspellen wolk aandeel van de plaatsen eik van de partijen bij de verkiezingen in het district Brussel zal krijgen maar bgna zeker is de nederlaag van de onafhankelijke katholieken en de christen democraten Deze laatsten zullen in Brussel het kiesquotiënt niet bereiken en in het geheele land maar éen vertegenwoordiger hebben Ook de radicalen maken een treurig figuur In Brussel krjjgen ze een of twee plaatsen maar elders maar één Lorand is gekozen Het eenige district waar de verwachting van de liberalen overtroffen is is Antwerpen Zij rekenden er op drie zetels maar zij krijgen er vier Ook een socialist is gekozen zoodat de clericalen van elf tot zes dalen De Fransche iiers ziet er opeens weer uit als in den bloeitijd van de Affaire De ontslagen kapitein BMtsch wordt door de nationalistische bladen gevierd als een held Wat er verder van de geschiedenis bekend wordt maakt haar slechts weinig duidelijker Het schijnt dat de zekere P waarvan de minister sprak een Oostenrijksche Pool is Przyborowski een voormalig Oostenrijksch beambte die weeens hoogverraad naar Frankrijk was gevlucht Aan de politie bad hg aangeboden te bewijzen dat Czernnski door Mercier en consorten was omgekocht De generale staf kreeg er de lacht van en ging hem na maar gal dit op toen de politie geen waarde meer bleek te hechten aan s mans beweringen Vermoedelijk echter hebben de documenten waarvan sprake was betrekkini op die tijdelijke relatie tusschen Tomps en Czernnski Hoe onzeker de stemming ook in parlementaire kringen is geworden kan blijken nit het feit dat de Senaatscommissie over de amnestie tot rapporteur heeft gekozen het eenige lid dat zich in haar midden van stemming heeft onthouden Niemand van de meerderheid In de Kamer is door de Mélinisten tegen gister een nieuwe aanval op het ministerie voorbereid doch weder afgeslagen In de Kamer interpelloerde graaf Boni de boetedoening zeide zij aan haren broeder alles wat haar tot dusver het hart had terneergedrukt En dan zoo besloot zij hare schuldbelijdenis irmoet ik nu vernemen hoe hij in zijne belangelooze üerheid mij toch nog heeft willen sparen terwijl hij wist dat ik hem ongelukkig maakte daar ik sijne liefde van mij afstiet Met één enkel woord had hij mij kunnen verpletteren en mijn trots verbreken Toch heeft hij het niet gedaan I En ik ben doot gebleven voor zijne smeeking n en ik ben ongevoelig gebleven voor zijne mannelijke tranen O ik wist niet hoe edel en grootmoedig zijn hart was I Ik heb hem schandelijk miskend I ZtJ zweeg een oogenblik Toen hervatte zij met gansch andere stem bijna met opgewektheid Hoe gelukkig dat gij u dat eene woord hebt laten ontvallen Zonder dat zou mijne toekomst reddeloos verloren geweest zijn Wat zou er ten slotte van mij geworden zijn i Doch nu weet ik alles O hoe dank ik u daarvoor 1 Zij drukte haren broeder hartstochtelijk in hare armen en kuste hem met buitengewone innigheid Vervolgens riep zij vol verrukking uit Alles kan nog hersteld worden Ik zal alles weder goedmaken wat ik misdreven heb En ook voor uw geluk zal ik zorgen Philippe O ik kan mij nu aan zijne voeten nederwerpen Alles zal mij nu gemaikelijk vallen geene opoffering zal mij te groot zijn Op hetzelfde oogenblik kwam op eens de gediu te aan Athénais in haren geest op Zij fronste even de wenkbrauwen doch xeide vol moed en vertrouwen t Castellane de regi ering over de Dreyfnszaak Generaal de Galliffet herinnert aan zijn verkeringen in den Senaat en spreekt zgn leedwezen nit over de aan den gestraften kapitein Frisch gezonden sympathie betuigingen Het leger zegt hy heeft zich een vijftien jaar geleden een avontnrier laten opdringen het zal er zich geen anderen laten opdringen Geraas Paulin Méry Milloroye en Casteiin warden tot de orde geroepen De Castellane zegt vervolgens dat het komplot gesmeed om den verrader in eer te horstellen niet kon slagen dan indien het geheim bleef Maar de agent Tomps heeft te veel geschreven Reinach te veel gesproken en nu is de medeplichtigheid van de regeering duidelgk Waldeck Bousseau verklaart in antwoord aan de Castellane dat de regeering de woorden van Reinach niet heeft tegengesproken omdat zij volkomen in strgd zgn met haar eigen meening Hij handhaaft zijn uitlegging van de door Tomps geschreven brieven De brieven die Tomps had geschreven zgn aan anderen geleverd door de tronwbrenk van esn officier Toejaichingeu aan de niterste linkeczijde De rechterzijde en de nationalisten staan op en dreigen Waldeck met vuisten dezebiQft odwwogen op de tribune staan Deschanel luat tevergeefs de bel Generaal de Qalliffet verlaat de zaal toegejnicht door de rechterzijde terwijl de nationalisten op de wijs van de Lampions Galliffet torngroepen Dan begint de rechterzijde opnieuw rumoer te maken de groepen der linkeriijde staan op en juichen Waldeck toe Het tumult houdt aan Deschanel schorst de vergadering en laat alle tribnnes ontruimen Nadat de vergadering heropend is zet Waldeck Ronsseau zijn rede voort Men zegt dat de Galliffet do zaal slechts verlaten heeft omdat hg zeer vermoeid was Het gerncht van ziJn ontslagneming wordt als onjuist erkend Krantz verwjjl Waldeck een manoeuvre om de Dreyfns zaak te heropenen geduld te hebben Er zün vijf moties ingediend waaronder een van Bourgeois deze wordt door Waldeck Ronsseaa aanvaard Zij bevat een betuiging van vertrouwen in de regeering en van de zekerheid welke de Kamer heeft van de toewgding van het leger Het eerste gedeelte dezer motie wordt met 288 tegen 217 stemmen het tweede gedeelte met algemeene stemmen de geheele motie met 293 tegen 34 stemmen aangenomen Daarna gaat de vergadering uiteen Gedurende de schorsing hadden de mi Neen ik zal niet dulden dat iemand mij zijne lietde ontrooft Ik moet hem terugwinnen of anders zou ik sterven fClara riep de markies verschrikt Doch weldra had lij zich weder van die sombere gedachten hersteld en Jiaar geUat had andermaal een blyde en gelukkige uitdrukking toen z j lachend voortging Maak u niet ongerust Morgen is het mijn naamdag Dan houden wij receptie Al onze vrienden komen dineeren Ik zal hem behagen door mijne schoonheid en door mijne teederheid voor hem Ik ben zeker van mijne overwinning Philippe Derblay zal voor altjjd de raijpe zijn en niets zal mij ooit kunnen schelden Ka de zenuwachtige overspanning der laatste uren volgde voor Clara eensklaps een sterke reactie Zij kreeg een gevoel van duizeling en kon niet langer staande blijven Zij zou op den grond gevallen zijn indien Octave haar niet in zijne armen had opgevangen Haar overprikkeld zenuwgestel vond langeaiaerband verlichting in een vloed van tranen terwijl zij twijgend luisterde naar de troostwoorden welke haar broeder tot haar richtte Toen zij geheel hare kalmte had herkregen bleef zij nog geruimen tijd naast Octave op dezelfde bank wat uitrusten en liet hare blikken weiden over het dal waar d vruchtbare velden werden doorsneden door de Avesnes die sich als een zilveren lint tegen het groen der landerijen afteekende Zij zag in de verte de hooge schoorsteenen der fabriek hunne rookwolken opwerken tegen de blauwe lucht en aan den verren horisoDtg c stralen der ondergaande zoa schitteren nisters Delcassé en Monis een onderhoud met de Galliffet aan het ministerie van oorlog Verspreide Berichten Fbinkkux Vrttdag is de Tentoonstelling betocht door 136 920 personen Zaterdag door 100 827 en Zondag bij prachtig weer was het loo vol dat sommige doorgangen in de Rie dea Nations te nauw bleken Zondag bebben 2 000 Engelsche werklieden van een fabriek te Manchester op kosten hunner patrooni een bezoek gebracht aan de Tentoonstelling s Nachts vertrokken zij via Calais weder naar hun woonplaats De koetsiers van de Compagnie Camille te Parjjs hebben bet werk hervat nadat de directie de daghnnr der rijtuigen heeft verlaagd Op verzoek van keizer Wilhelm van Dnitschland is Delaroché Vernet tweede secretaris aan de Fransche ambassade te Berlijn naar Pargs teruggeroepen omdat h j in het openbaar een onvoorzichtige opmerking had gemaakt naar aanleiding van het bezoek van keizer Franz Joseph von Oostenrp aan Berlijn Op het kerkhof Peré Lachaise te Parijt hielden de saciaiisten Zondag hnn gewone jaarl jksche betooging ter herinnering aan de bloedige week Aanvankelijk ging allea rustig doch toen op den hoek van de Avenue Gambetta de politie een jongen wiltfearreetecren die oproerige kreten uitte ontstond een botsing Ue cavalerie van de repnbiikeinsche garde maakte een charge een kind werd de schedel gekloofd door een sabeihonw van oen agent en een agent werd met een mes twee vingers afgesneden Ehoeuiis De hertog van Orleans heeft een ontslagbrief geschreven aan de Londensche clubs waarvan hij lid is De orde is op Jersey niet meer verstoord Zaterdag zijn de meeste in verband met de troebelen gearresteerden voor den rechter verschenen en veroordeeld tot 1 4 8 dagen gevangenisstraf Dxhuubxix Te Kopenhagen staken alle werklieden in de bouwvakken en aanverwante bedrijven terwijl d trambeambten voornemens zyn den arbeid neder te leggen Het aantal stakers wordt op 20 000 geschat op het kerktoreotje van pont Avesnes Zij kon zich niet vatet voorstellen dat zij in de dagen vöör haar huwelijk datzelfde schouwspel meermalen had aangeataard vol wrevel en weerzin in het hart Die woningen dat dorp daar in de verte zouden voortaan haar paradys zijn DMr woonde Philippe Derblay de man aten zij lïethad XVIL St Clara de naamdag van Clara Derblay viel toevallig op een Zondag een dag na St Suzanne Die twee leestdagen zoo onmiddellijk op elkander volgend hadden Philippe aanleiding gegeven om den dubbelen jaarilag door een schitterend feest te laten vieren Voor zijn eigen genoegen deed hij het stellig niet doch hi meende zulks tegenover de buitenwereld verplicht te zijn Sinds den dag van hun huwelijk hadden zij nog geen enkele groote receptie gegeven De ziekte en het laogzaam herstel van mevrouw Derblay hadden hem geruimen tUd voor dergelijke vertooningen gespaard omdat hij overtuigd was dat iedereen in die ziekte eene voldoende verklaring moest vinden voor het achterwege blijven van drukke partijen Vooral ook omdat Clara reeds enkele malen in hare zenuwachtige overspanning gevaar had geloopen hare ware gemoedsstemming aan anderen te doen vermoeden had Derblay het noodig geacht weder eens een openlijk bewys te geven dat hij steeds in de beste harmonie met zijne vrouw verkeerde Hij wilde daarom een prachtig feest geven ter eere van haren naamdag f