Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1900

ZoiDerdkiisl 1900 AaoKevangeD I i lel W vai CreeDiicfc u ï ri f riV i J ♦ V i o i T Dlrecie iMorwegverbliidlaKeu uiel bulÜA 9 87 10 88 9 1 9 19 01 r S ll ir 1 r f S 18 1 48 S S8 4 08 8 87 S 4 8 88 7 47 8 07 1 88 10 1 08 8 80 ll l 9 88 9 40 llottord mD F v o RottBrdun B f 8 09 9 08 v 10 08 11 98 t r r r AllMl 1 w Ué ïllK 7 88 4B a f w ii it 8 17 I 48 WM 8 7 08 7 89 8 l S 9 81 S w 4i 48 6 8 81 10 08 T OI 7 6 8 0 4i 47 l 0 lO U 11 08 4 84 4 44 t 4 1 11 8 U 08 U Sl l l 09 4ti 0 0 4 S4 8 07 8 48 B dluai k ipMC L tan apple eilk gi m U Oiim g l to Wijm Ilti 11 81 11 4 H 1 7 8 7 4 8 4 8 Ó4 Too 9 89 10 08 10 4 iu i ku i b ui r Jt tf i f flOUDi DEN UaaOtM lOB 10 1 10 89 11 81 18 18 It tO 11 88 1 88 88 8 48 4 10 4 80 S 8 ll U 1 10 8 0 11 1 1 8 18 11 88 1 18 8 87 10 4811 41 11 08 U 48 18 88 1 40 8 80 i Si 4 18 4 48 8 81 88 8 18 8 10 18 10 8 10 48 11 10 0 10 17 10 10 84 l 6 10 4 ll U 11 47 8 01 8 t 9 17 9 888 1 f 8 4 S8 e 8 48 S t 4t IM 9 18 10 00 G O U II k l MSTr RDIM fa nat 8 8 U 8 84 9 18 10 88 10 1 08 1 8 48i lt K O 1 48 1 8 48 81 0 1 1 S7 10 88 11 07 8 01 8 8 10 10 11 09 18 4 18 7 S O i SJ 4 18 4 7 8 8 449 8 10 83 1 081147 f OO IAkuLC 8 IV 9 18 9 87 10 l 11 4 1 08 U l I4 4 80 8 18 80 8 10 40 11 18 18 0 1118 r t O H I il nru U 87 16 8 1 4 8 8 40 8 i 1 O 8 08 8 4 04 8 0 0 84 7 48 8 18 7 M 8 88 48 8 18 8 08 7 04 8 18 8 8 t S 10 14 V m K 8 7 1 1 9 1S 81 1 1 1 7 U OJ JO t lO 8 84 4 48 8 81 7 0 8 10 M4 9 81 lAma W 14 8 47 7 80 8 18 8 4 80 V 48 11 80 18 4 1 08 8 8 4 8 0 6 88 7 x 8 88 9 40 1 08 Ixada 0 7 81 8 18 1 07 9 1 ln 18 10 8 li 81 1 88 1 88 S S8 4 18 4 84 8 47 7 4 8 0 It 10 7 ll 8 t lS 7 47 8 41 9 10 10 10 10 8 11 88 It O 1 80 8 08 8 80 4 0 4 48 8 8 8 81 7 00 7 8 9 00 9 88 10 08 10 48 8 07 8 0 87 10 88 11 88 1 7 4 J a 8 11 07 8 11 8 88 8 17 10 41 l 4 88 9 44 8 4 7 08 7 4 t SO 9 14 10 14 ll 7 lUI 11 1 1 18 8 40 8 88 4 48 10 8 18 7 14 7 48 M8 tl 1 0 10 18 ll iS SpAJtJI Zaterdagnaeht ia een dyiianüetlii Ontploft in een huis tf llnnilc prov Orcnao en lieett liet üelieol geboaw vernield De doder ie onbekend Itaué De Bocialistisclie IcBmeralgoYaftrdi dc De Felice is naar liUgano Zwitserland gevlncbt omdat liö tol gedwongen verbljjt veroordeeld is en na de ontbinding der Kamer üjjn parlementaire onschendbaarheid ophondt Hg houdt nu op ZwitserBrh grondgebied veritiezing vergaderingen waarvoor zyo gehoor uit Como overkomt BÏNNENLAND STATEN GENEkAAL BEaSTB K LMEH Zitting van Maandag 28 Mei Ingekomen zijn de geloolsbrieven van het herkoion IhJ Mr Basse tot wiens toelating wordt besloten en tal van adressen v66r en tegen de Ongevallenwet en verschillende door do Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen Do vergadering wordt verdaagd tot Woensdag 11 uur voormiddag Na aïoop der vergadering begaven do leden lich naar de afdeelingen Uit Leiden wordt bericht dat H M de Koningin bedankt heeft voor do uitnoodiging om do maskerade met Hare tegenwoordigheid te verueren Hare Majesteiten de Koninginnen zullen in do tweede helft dezer week een bezoek brengen aan den groothertog van Hakson Weimar op do Wartburg Uet voornemen bestaat voor hot goval de werkzaamheden in de afdeelingen van de Tweede Kamor Donderdag mochten aiioopen tegen Vrijdag voor openbare beraadslaging aan de orde to stellen het wetsontwerp betreffende de wijziging der wet op het hooger onderwijs veigoraakkelijking dor toelating van vreemdelingen tot do ruks universiteiten op de behandeling waarvan de heer Dracker heeft aangedrongen Do afdeelingen van de Eerste Kamer zijn gisteren na anoop dor opoubaro vergadering btieongekomon tot onderzoek van de leerplichtwet en alle andore ontworpen behalve de boterwet waaromtrent nog zal worden beslist of zvi ditmaal in de soctien aan de orde zal komen Woensdag ia voor do openbare vergadering de Ongevallenwet aan de orde maar vooraf zal het ontwerp tot wijziging van de porsoneele belasting afioopende remissie voor vergunninghouders in beraadslaging komen Het mnziokleost in den Haag biJ gelegenheid van het jabilenm dor Ned Toonkunstenaarsvereeniging is aolit dagen nitgestold naar wiJ vernomen 7 88 8 81 8 88 8 40 8 80 8 81 I OS 8 84 9 08 0 da KtordiMhi door 7 18 Sieuwmlink 7 8 0 p U 8 aolterdtm M 8 7 44 RotlordimD P Roltardun B t 4 4 8 8 01 t U 8 17 Kotterdam B§MI Rotterdim 4 A Bottonlun M Cipoll Nimwerlerk HoordtMlit 8oftda l 8 8 07 8 41 04 r 8 10 8 18 Souda 7 16 8 87 8 41 OJ KlTeah Uaero 7 18 8 8 Bo t iii rZeg 7 89 9 0 Voothui 7 8 8 14 I Hagt 7 08 9 19 9 87 boida 0 diw WMid ütMehl ffoenJm Uu du Ooada De tentoonstelling zal nu Maandag 25 Juni geopend worden Des avonds is er orgelconceit in de Groote Kerk met medewerking van de zangeressen mevrouw TJoordewier Eeddingius en mevrouw De Haan Manilarges den violist Henri Petri uit Dresden en den orginist W Petri uit Utrecht Op t programma dat met een orgeUantasie van Sweelinck wordt geopend komen voor composities van üach Htlndel Ho Diepenbrock Lil tau Petri Kersbergen Den volgenden avond opvoering in het Gebouw V K en W van Seleneia van Emil von BrOcken Fock en Darthula van S van Milligen Des Woensdags na de algemeene verganering een feestconcert in t Gebouw met o a een Ouverture van Heinzo ErklSmng van Hol een Fantasie voor cello van Viotta en de Twee Hymnen van DiepenbDck gecomponeerd voor mevrouwen Noordewier Rcddingins en de Haan Manifargea We hebben vroeger al gemeld dat het orkest van t Amsterdamsch Concertgebouw meewerkt aan dit feest Gemeng de Berichten Togen kwart over drieén gistermiddag was te Hottcrdam het begin der zonsverduistering duideiyk to zien hoewel de zonnoachjf onderaan rechts afgesneden als een scheerbekken telkens achter de wolken verdween De schaduw was ingetreden om 3 n 12 m Omstreeks tien minuten over half vier werden de wolken langzamerhand dunner daarna was de verduistering geruimen tyd zeer goed waar te nemen Ook het maximum van de verduistering was om kwart over vieren goed zichtbaar Uit Amsterdam meldt men Omtrent het adres der gegadigden bvi de verpachting der standplaatsen voor rijtuigen die van kuooierijen bjj het voorwezen sproken hebben wji nu ook bj de wederparty inlichting gezocht Het groote verschil tusachen do sommen welke oenige gegadigden aanboden en die waarvoor ten slotte aan anderen de atandplaatsen werden gegund wordt verklaard uit het feit dat by de verpachting niet in de eerste plaats gelet wordt op hot bedrag dat in de gemeentekas zal vlooien maar op de hoedanigheid der voertuigen en den persoon des bestuurders Vroeger is met reden geklaagd over onzindelykhoid der rgtuigon op do standplaatsen hot is waar dat het materieel er thans beter uitziet Ook waren er onder de hooge inacbryvers lieden die zciven geen rytuigen of paarden bezitten caté houdera dio 4o standplaatsen dus waarachgniyk weder aan derden zouden overdoen waardoor de controle zeer zou worden bemoeieiykt X 9 88 10 80 11 08 11 18 11 10 11 8 11 80 U 84 H 44 10 18 10 80 ll U 9 88 10 18 10 18 10 88 10 48 10 49 9 18 47 7 4S 8 89 O l D 10 14 10 8 18 00 11 18 U 4 10 4 11 47 1 8 Buitondien wordt vernomen dat de beschuldiging als zouden agenten by het voerwezen zich fooien in de hand laten stoppen reeds ia onderzocht en voor zooveel men heeft kunnen ervaren ongegrond ia gebleken Als de hootdambtenaar van het voerwezen die trouwens overal te goeder naam bekend staat nu en dan in een rytnig plaats neemt doot hy dit om het voertuig te keuren on den bestuurder te oontroleeren in den regel laat hy zich dan naar de standplaats van den koetsier rijden Ken der repnblikeinsche krijgsgevangenen in het kamp te öroenepnt werd den 30n April door een der Britsche wachten doodgeschoten De naam van den ongelukkigen is Pbilippus Cbriatiaan Cronjé van Ficksburg O V S 21 jaar oud Op navraag naar de oorzaak waarom hg geschoten werd werd de informatie verstrekt dat omstreeks 7 uur Maandag avond een aantal gevangenen waaronder de overledene was in het kamp rondwandelden Zy gingen buiten de perken waarbinnen zg mochten wandelen en toen de wacht hun aandacht daarbg bepaalde kreeg hg oen ontwgkend antwoord De gevangenen bleven buiten de perken wandelen met het gevolg dat de wacht een schot loste en Cronji in den nek trof Uet ia niet duidelgk zegt Ons Land wat daarna plaats vond en wat de overige gevangenen die buiten de perken waren deden Hot blgkt echter dat toen de kommandant van het kamp op het tooneel kwam hy don overledene uitgestrekt op den grond aantrof en hg werd naar het hospitaal vorwjderd Hoewel men meende dat de wond niet doodelgk waa overleed de gewonde vroeg den volgenden morgen Een ander verhaal is en dit komt van volkomen vertronwbare igde dat de ovorledene en anderen bezig waren oen bidnnr te houden op een plek waar zy gewoon waren het alle avonden te houden Ora te kunnen lezen stond Cronjë bg de lamp aan de omheining met zgn rug naar den wacht toen hg in den nek geschoten werd De krggsgevangenen hebben over dit geval een memorie by de overheid ingediend en om bescherming verzocht De justitie onderzoekt het goval Een man van de Volksatem heeft half April een onderbond gehad met twee Skandinavische krggsgevangenen die uit het kamp te Simonsstad ontsnapt waren Hjalmar lanck en Ohas Oscar Johansson geheeten Ze werden tezamen met generaal Cronjé te Paardenberg gevangen genomen De gevangenen ontsnapten op de volgende wyze Toen zg een morgen gingen baden liet lauck zich in het zand begraven zoodat alloen zyn nena bleef uitateken ten einde adem te kunnen halen en hg bleef in die positie twee uren lang toen hy het hazenpad koos De wacht keek juist in oen andere richting en ten einde geen achterdocht te verwekken atond Jauck langa het strand steentjes in de zee to werpen Hg stapte toen bedaard weg nam een retonrkaartje naar Kaapstad waar hy zich inscheepte op een boot welke naar Delagoabaai ging Twee dagen later volgde Johannson jyn voorbeeld Hg ontduikte ook do wacht en vond een toevluchtsoord op een Noorsche brak in de haai doch scheepte later over op de boot waarin zgn makker was Langs de kust hielden zy zich zeer schaars en herkenden elkand er bgna niet totdat zg Delagoa baai bereikten en weer vrg konden ademen De werkzaamheden aan het terras de winkelgalery en het boulevardplein voor het Kurhans te Scheveningen zgn zoover gevorderd dat men verwacht dat Vrydag 1 Juni de opening van het seizoen alles gereed zal zyn 1 1 10 1 17 l 0 U 4I 11 83 1 r 04 IM 4 48 1 46 1 8 08 l 09 4t 1 0 n r 4 08 8 48 4 6 18 7 8 11 07 S se 10 87 in H K 4S 11 01 89 1 8 7 10 88 1 8S 7 00 7 54 8 88 6 81 8 11 6 80 11 44 Als hulde aan den oorapronkeiyken stich ter en aan den herschepper van de badplaats Scheveningen de hoeren Pronk en Reiss zullen hunne borstbeelden ter weerszyden van het terras worden geplaatst De bekende Russische schrgver Leo Tolstoj zond het navolgende telegram aan den dienstweigeraar D Ph J de Bruin Uwe vrienden in Easlaud die van uwe zielskracht hoorden verheugen zich in zulk een standvaatigen broeder en wenachen u toe ook verder voort te gaan in de vermlling van den wil Van onzen vader Leo Tülstoj en zgne vrienden Na gebleken is dat de minister van oorlog er niet aan denkt de Bruin uit den krggsdienst te ontslaan hebben de Nederlandsche vrye socialisten anarchisten en de verschillende comité s zich tot een bond gevormd om Zondag 10 Juni eene betooging te houden te Amsterdam Een viertal sprekers waaronder F Domela Niouwenhuis en J MethiSfer znllen optreden terwgl enkele zangvereenigiugen hare medewerking znllen verleenen De vleeschhouwer L Schinkel een jongeman heeft zgn vleeschhouwery in hetbenedenhnis in den Oppert no 20 te Rotterdam Daar woont hg met zyn zuster die het huishonden bestuurt Zg brengen gewooniyk den Zondag in het ouderlijke huis te Capelle a d 1 Jssel door Zoo ook eergister en eerst laat in den avond keerde L gchinkel herwaarts terwgl zyn zuster gister zou komen Schinkel sliep dien nacht in haar kamer een zoogenaamde opkamer zgn eigen slaapkamer is in het soustorrain Gisternacht om kwart voor vieren werd hg wakker sliep echter weer in maar werd tegen hall zes door gerucht in het soustorrain gewekt Hy stond op verliet in nachtgewaad de opkamer en ia door den winkel naar het souaterrain gegaan zoo althana heelt hy zelf verklaard De deur van dit souaterrain openende werd hg plotseling aangevallen door een hem geheel onbekend persoon donker van uiteriyk en schamel gekleed Die man had zich gewapend met een groot bankmos van Schinkel en bracht hem daarmede een ernstige wonde aan de rochterzgde van den hala toe verder een paar weinig beteekenende schrammen Toen zoo luidt het verhaal van Schinkel vorder is hy door bloedverlies in zyn slaapkamer in het sonsterrain ineen gezakt waar hy omstreeks half zeven door zyn broer een jongen van 16 jaar is gevonden terwyi de dader door den winkel de straat waa opgevlucht de deur achter zich toetrekkende In den winkel wierp hy hot mes weg Toen Schinkel door zgn broer gevonden werd lag hg in een groote plas bloed en was by kennis De jongen riep onmiddellgk de hulp van een paar buren Spoedig daarop verscheen dokter Schakers en later de politiogeneesheer De wond aan don hals is niet levensgevaarlgk zoodat Schinkel bin nen een paar weken hersteld kan zyn Na verbonden te zgn is hg naar het ziekenhuis gebracht Hoewel de dader daartoe alle gelegenheid gehad heeft is er niets ontvreemd Overdreven en onware verhalen die over het gebeurde gisterochtend de ronde deden waren oorzaak dat voortdurend groepjes 4 J 10 1 41 J 10 81 8 0 8 9 85 10 80 10 48 4I 8 18 menschen voor de vleeschhouwery in den Oppert schoolden die elkaar het nieuws natnurlgk telkens vergroot mededeelden In den loop van den dag hebhen de commissaris van politie de heer D M Ebbeler en de inspecteur F J Terlaak in de woning van L Schinkel een onderzoek ingesteld Sporen van braak zyn nergens gevonden Het blgkt ook dat het bekend was dat de verwonde des Zondags nimmer geld in buis heeft Hg is gewoon dat Zaterdagavonds mede te nemen Toen het mes waarmede de wonde is toegebracht gevonden werd was het geheel met bloed bevlekt Van den dader is tot dusverre geen spier gevonden Naar aanleiding van het bericht ais zou het Stapborster Boertje een kunstreia gaan maken door Amerika deelt een zyner patiènten aan de N Wins Ct mede dathy bericht heeft ontvangen dat het Boertje voor het aanzoek van het Amerikaansch consortium heeft bedankt Men meldt aan de N R Ct Nadat den laatsten tyd in de omstreken van Garderen gemeente Barueveld telkens bosch en heidebranden hadden gewoed die aan kwaadwilligheid werden toegeschreven heeft thana de rgkaveldwachter J A van Apeldoorn te Kootwyk tegen twee personen die bezig waren een heideveld in brand te steken procesverbaal opgemaakt Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat bedoelde personen zich hoogstwaarschynIgk eveneens aan het atichten der vorige branden hebben schuldig gemaakt Men meldt uit Tiel De aanleiding tot de opstootjes te Batenburg was de komst van den heer Romein den eenigen protestantschen bewoner van het naburige Dieden Het volk schold hem een aanhanger der Appeltemsche sekte en ging tot mishandeling over De inmiddels gewaarschuwde bargemeestor maande tot kalmte aan waarop de volkswoede zich tegen hem keerde Een paar ruiten van zyne woning werden ingeworpen Twee rgksveldwachters zgn nu te Batenburg gestationneerd Op het oogenblik ia het kalm Naar men meldt wordt in het bosch hg het herstellingsoord voor Longigders te Putten op de Veluwe een groote lighal voor 10 patiënten gebonwd die in haar geheel draaibaar is en dus met verandering van wind verplaatst wordt zoodat do patiënten altgd beschot liggen te midden van de hoornen Het is een navolging van het bekende paviljoentje te Falkenstein dat twee Igders kan bevatten maar de constructie is geheel nieuw gedacht Hierdoor is het mogelgk de lucht en rustkunr volgens Brehraer Dettweiier ook met meerdere patiënten gedurende den geheelen winter in ons land voort te zetten wat in dit voorjaar slechts met een beperkt aantal kan geschieden Odessa heeft dezer dagen haar honderdjarig boitaan gevierd Bg die gelegenheid is een standbeeld onthuld van keizerin Katharina II die een eenw geleden na de verovering van de noordkust der Zwarte Zee op de Turken in de nahgheid der oude Grieksche kolonie Odeisos de grondslagen legde van de stad welke zich tot een der voornaamste havens van Zuid Europa heeft ontwikkeld ATJEH De jDeli Ct bevat de navolgende telegrammen uit Kotaradja Van 27 April In Geudong Pedir en Menlaboh wisselden patrouilles enkele schoten met denvgand Onzerzgds werden 2inlandBche nseliers licht gewond De vgand heeft de stelling te Glegroety opnieuw ingenomen Polim is naar boven SamalaigB Van 1 Mei Een bende vjanden rukte uit L hong noordwaarts op door marechaussees achtervolgd wil inval doen m de 7 moekims Baet en de schatten van toekoe Oémar opgegraven nabg Lampisang De bende kwam in vuurgevecht by Lepong waarbg sergeant Janssens en 2 inlandsche marechaussees licht gewond werden daarna trok de bende af gedeeltdg k in de richting van Indrapoeri gedeeltelgk op Lampisang De marechaussees der brigades te Lambaroe Tjotgoeë on Indrapoeri zgn opgerukt om hen zoo mogeiyk te kunnen insluiten Van 2 Mei In Meurende werden licht gewond de luitenant Daans en 4 inlanders STADSNIEUWS GOUDA 29 Mei 1900 De nieqwe Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas alhier heeft in hare giiteren gehouden vergadering den beer A L da Blww benoemd tot tgd k voorzit ter en den heer R Moerkerk tot tgdelgk Secretaris Op Maandag 4 Juni a s Tweede Pinksterdag zal des avonds ten 7è ure in de groote zaal van den heer J v d Stam te Boskoop eene groote Transvaalmeeting plaats hebhen waar als spreker zal optreden onze stadgenoot de heer W van de Putte mot het onderwerp deTransvaalscheVryheidsoorlog De Chr Zangïeroenigmg Crescendo directeur de heer Nykamp zal deze meeting door haar gezang opluisteren en atollen alle belangstellenden in de gelegenheid deze boottocht met vrye toegang tot de meeting mede te maken tegen f 0 40 de peraoon waarvan kaarten in een beperkt aantal verkrggbaar zgn bg den heer A Signer Kuiperstraat alhier Alfeh i D Rus Donderdag U Juni zal alhier de 18e jaarvergadering worden gehouden der Martha Stichting in den tuin van het gebouw Rhgnstroom Da J L de Heer pred te Rotterdam zal de feestrede uitapreken Tevens zal er gelegenheid gegeven worden de stichting te bezichtigen waarna dr Smit en de directeur der inrichting nog eenige mededeelingen zullen doen terwgl dr J Th de Visser het slotwoord zal uitspreken Een en ander zal worden afgewisseld door het zingen van liederen door de verpleegden terwgl ook het muziekkorps zich zal doen hoeren Kbuipbn a d LJaBL Zaterdagavond trad ala spreker voor de afdeeling Krimppna d IJsel van het Algem Nederl WerkliedenVerbond op de heer De Klerck uit Rotterdam met het onderwerp de Ongevallenwet Na afloop der vergadering werd een verzoekschrift tor teekening gelegd gericht aan de Eerste Kamer waarin op aanneming werd aangedrongen 3638te Staats loterij 6e Klawe Trekking ïnn Dinadug 29 Moi No IISSÏ 100 000 No S 08 on 16183 ieder lOoS No 9793 4181 603 6747 14776 en 19760 iader 400 No 819 IS7I1 146 9 18341 on 18110 ieder ƒ 800 No 8893 4899 4799 6 82 6J91 6874 729 881 9S6B SOU 10013 U l 1 041 18 O H 79 19ll on 20 113 ieder 100 Prijara Tao 70 24 2872 934 8440 10801 13107 1173 170 4 189 8913 01 82 1096J 13887 86 71 46 49 18 98 2 96 97 17286 S O 74 2 9 11089 13301 14987 176t6 96 SMS 43 98 6 IIIOI 26 70 17S54 420 18 B437 88jg 11240 13147 U 2 17923 88 3161 8978 71 13526 1 674 70 43 S2I9 60 9147 90 13643 84 18197 1 3Ht S 2 76 11 94 59 15626 18807 77 67 72 06 29 78 11 18474 934 8466 719 9846 86 79 67 18 67 1134 3624 BH2 88 11706 13722 1S701 86 48 6S B7 9311 11862 ir 15 27 18831 92 8 6897 86 89 13802 39 19074 1857 8791 6tl9 9601 96 11 16058 I98S3 1471 StOl 21 11 11967 18U00 16134 6 42 31 6678 4 11010 63 87 86 1 48 88 6717 9711 18 14068 16216 19435 7 8900 26 81 14189 74 4 1716 40 9 68S6 88 12946 1228 79 7 97 4140 6926 9J99 12 3 48 93 9631 18 8 4874 79 10020 12107 1 8 1 16382 20 98 86 4684 9810110 1S 70 16400 02 1967 4741 72 8 61 48 14481 6 5 2097 4866 79 88 4 S8 88 10806 48 4906 7816 108 6 7 14 08 16787 80 72 1164 t 42 10810 1 18 8 4t 98 1108 98 88 34 1 S7 96 16813 98 2609 018 7935 8f 48 14647 20 20810 14 148 8343 10671 18081 82 17008 20926 1700 Veemarkt te Rotterdam Pinsdag 39 Mei 1900 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 35 2e kwal 32 3e kwaliteit 39 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkocien redelijk aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit 30 ade kwaliteit 37 3de kwaliteit 24 cent per halt Kilo Stiei a ruim aangevoerd De handel was voor alles stadig prijshoudend B a r g e r 1 U k e Stand GEBOREN 24 Mei Johanna Cornelia ouders G B E Terhorst en J C Zantvoort 25 Martinne Anthonins ouders M A Heerkens en J M van Asten Anthonins Leonardos ouders A B Faaji en H Kompeer 26 Dingenaar ouders D de Bruin en H Bakker Hendrikua Karel ouders H K de Waal en J Dubbel OVERLEDEN 25 Mei A J H Slangen 2 m 27 E W Wajon huisvr van W F Schwartz 61 j GEHHWD 29 Mei J M Vos en M E jaspers NIEUWE COLLECTIR Dassen enEandsclioeiieii Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd A VAN OS z Md Taillew Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon x ai ücui ii van Amslcrdain 23 iisi I Vikrs Slotkrt SitimilKD üart Ned W 8 V 1V dito dito dllc 8 93U 11 8 dito dito dito 8 93 3 Hoxsil 0bl 6aa ll 1881 98 4 lOOV Itil a Io ohrgvms 18M61 88 OonlK Obl m papier 1868 8 83 8 1 m dito in iilveil868 8 8S Vm PoaltJ OM mot ooupon 8 dito tiekot 8 4V i4 a 41 dito aoeon 1880 4 96 dilo bij Botba 1889 4 96 dito bü Hop 1889 90 4 96 dito ia goud leon 1883 6 dito dito dito 1894 101 8pillJS Parpet iobuld 1891 4 7V 57 ToaKlw Qepr Conv leen 1890 4 9 Ga leeningselioD 2S Oae leeinn safLeO i6 ZolDAr Rp V oblg 1898 5 Uliloo Ob It Sob 1890 6 10 TlHiSl ai A Obl 4 onliep 1881 841 i Vxanwui Obligation 1898 3 900 i UoTTIUiAll StDil leen 1894 3 91 l N D N Afr Hindeli aand Ot i i Arond b T bM Corli f ten 631 I DeliMaatMhao iij dito 438 Arn Hypolheekb puodbr 4V Oult M dor Vor tonl Kind 6 1 Or Hypolboakb pandbr 4Vi 102 N4erlaod ho hank aand 104 Ned Handelmaatub duo 1 4V N W k Pao H p b pandbr 3 96 Bott Hf pothaekb pandbr 4i Utr llrpotbeekb dito 4 OoniNR O l Hong bank aand 7 8 BosL Hypotbeokbauk pandb UOV AuaiKA Equr bypoth pan lb 4 90 Maiw L ö Pr Lion rort 6 9 I N D Holl IJ 8poorw Mü aiind 114i i Hg tot Bipl V 8t 8pw aand 10 Nfld lud Spoorwegm aand 124 i Ned Zuid Aft 8pm aand 6 I8 I dito dito dito 1891 dito 6 100 Tllia Spoorol 1887 89 A Eobl 3 86 ZuidItal Sp mij A II obl S 88 PoLfN Warwhau Weenea aand lOl Boai Or Husi ïaatoi dito aand Iwang Dombr dito aand 887 Kunk Oh Aiow Sp kap opl 4 100 dito dito obllg 4 100 AmaiKA Cont Pao 8p Mij olil 1141 Chic North W pr f aand l i dito dito Win Bt I eter obl 7 141 Danvar Rio Gr 8poi eert v a 8 j J V Illinoia Central obl iii goud 4 105 Louiav kNaihvilliüerl aand 74 Meii o N Spw Mij Ie byp o 6 104 Mia KM a v 4pCt prof a 87 N ïorkOnla o W t aaDd 1 SC Ponn dlo Oblo ohlig 6 I Oregon Calif Ie hyp in goud t 99 St Paul Mina k Uanit obi Un Pao Hooflijn obig 6 48 dito dito line Col la hyp O 5 CaNADA Can South Chert r aand 5 8V Vin C Ballw k Na lo b d o O Amilard Omnlbui Hü aand 160 Botterd TramweK Haali aand 810 Nio Stad Amiterdam aand I 108 Stad Bolterdam aand 8 101 Biwil Stad Antwerpen 1887 9 9 n Siad Bmaael 1886 100 Holia TheilaRegunraoielioh 4 U7 Ouann Staalileenig 1860 6 117 K K Oost B Cr 1880 8 101 SpAHin Stad Madrid 3 1 68 84 N D V r B i Avb Spool nart 8 Vl ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen ea Oamesoverhemden Japonstoffea eo gekl KMoeoen in groote verscheidenheid en concurree rende Prijzen D SAMSOM INQEZOHDEW B Gravenhage Mei 1900 BooggeadiU Heer Daartoe door het Hoofdbestonr gemachtigd wendt het Dagelijksch Bestuur van de Vereeniging Volksweerbaarheid zich tot O met het verzoek om ons te steonen ter wille van het groote doel dat de Vereeniging beoogt en dat nader is aaiigegovei in bet hier bijgaande gescbrilt Wat Volksweerbnarheid wil en langs welke wegen zij haar doel tracht te bereiken Het zjj ons vergund wegens het groote belang der zaak eeuigBzins uitvoerig te ont vouwen welken steun wff van ü Trages in verband met onze pogingen om te traehtoa het Nederlandsche volk tot een weerkaar volk te maken Wij vragen dan van U in de eerste plaati belangstelling niet slechts voor de geestelijke doch ooit voor de lichamelijke ontwikkeling der jongelieden aan Uwe zorgen toevertrouwd Het is ons niet onbekend dat naar veler meening reeds meer tijd voor sport wordt genomen dan met de belangen der wetenschappelijke opleiding vereenigbaar is Wg eerbiedigen die meening Maar bewijst dan dit te veel nemen niet tevens hoe wenschelijk hot is dat zy die aan het hoofd der inrichtingen van onderwijs staan zgdie beter dan anderen kunnen beoordeelen wat in dezen gegeven kan worden ook in dit opzicht de belangstellende leiders onzer jongelingschap worden f Even begrijpelijk als het is dat onze jongelieden bij do voldoening aan hunne natuurlijke begeerte naar lichaamsoefening zich schuldig maken aan in verschillende opzichten schadelijk werkende overdrijving oven zeker mag worden vertrouwd dat doelmatige on belangstellende leiding Uwerzijds oi van Uwentwege bJ machte zal zijn die lont te koeren Wü vragen van U niet in de eerste plaats meer tgd voor sport wel verzoeken wj Uwe medewerking met de daad om te bevorderen dat de tgd die thans wordt genomen worde gegeven en doelmatig en In goede richting worde besteed Wij vragen ook Uwen steun voor het locaal voorbereidend militair onderricht dat 0 a zoo zeer is te belpen door het beschikbaar stellen kan het zgn gratis Dwer veeltgds zoo geschikte scboolvertrekken en gymnastickzalon WJ v ragen U tevens het besei hy Uwe leerlingen te wekken dat het niet genoeg is om do vrgheid Hei te hebben doch dat ook de kracht aanwezig moet zgn om die ongeschonden te bewaren Wg vragen ü verder het daarheen te willen leiden dat het regel worde lieist een regel zonder nitzondering dat do leerlingen Uwer inrichting van onderwö boven de 16 jaar lid zgn van de vereeniging Volkaweerbaarheid zich oefenen in den wapenhandel in het schieten en in al datgene wat den volksgeest versterkt door opwekking van het geloof in eigen kracht waardoor de beste waarborg wordt vorkregen voor ons voortdurend onathankelgk volksbestaan Het Hoofdbestuur onzer Vereeniging kent don machtigen invloed welke zonder ecnig letsel voor het onderwys integendeel ten bate daarvan van Uwc medewerking kan uitgaan Van die medewerking verwacht het reeds dadelgk goode vruchten doch nog veel meer in do toekomst als üwo leerlingen tot voorgangers en leiders van bet volk znllen zgn opgewassen Om die reden wendt het zich vrymoedig tot U met al den aandrang dien het hooge belang der zaak eischt om U te vragen Onthoud ons Uwe medewerking niet schenk haar volledig en met de daad Mogen wy hier nog byvoegen dat bet voor ons een groote zedelgke steun zoude zyn indien wö van U eenig toestemmend antwoord op dit ons schryven mochten ontvangen Die zedelüke steun kan hy deomvaogryke on moeilgko taak welko de Vereeniging Volksweerbaarheid tracht te volbrengen zoo moeilgk worden gemist Hoogachtend het Dageiykach Bestuur der Vereeniging Volksweerbaarheid Dr G KALFF Voorzitter A L W SEYFFAKDT Secretaris Mr C J PEKELHARING Penningmeester ADVERTENTIEN E CASSrTO TANÜAUTS Tuifmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van tot 4 wr VRIJDAGS van uur ZON DAGS afwezi g Vcu wordt verzocht op t HEEK t lett ii UIT HKT MAOllOJlf TAV i KAVKNSWAAY imm OORINOHBH Deze THERËN worden afgela rerd in verzegelde pakjeaTanm licie n em half en em Ned om met vermelding van Nommer ea Prijs vooreien van neranitaand Merk volgen de Wet gedepeneerd Zich tot de nÜToerini van geeerde orders 8p be elende J BBBVBAAHT LZ