Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1900

INo 8209 Donderdag 31 Mei 1000 39ste Jaargan GOüDSrüE COIRAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C m a 2 9 Telefoou S De itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nommers VT JF CENTEN Telefoen SI i ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd o o 2 Een SIEL Etjwiel il onvermiJdelïV een HTKHU en miCUTÊéOOr KX U Op den weg z$n de Yankee Style Hijwielea het SMKIj T o a in het Kampioenschap van Nederland lite prijs bg het verbeteren van het ze unr record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikaol Tan BUWIILEN en lOTOBGÏCLSS B A JANSEN 8 Bosch Leverancier der Gambler IntomoUelen e a Agent voor GOUDA J C DE U ÜITMU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAEKBEOOK GECK BKTER adres voor aUe soorten 8CH0KNWEEK als hetDIoonibrakiitdi Scboen eo LaaraenniajiaziJD Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegstoeg ONTVANGENnllesoorten SCHOK HKKHti voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS AB reparatlen en aangemeten werk TUiRj i Wo dwbtlf B in do gohMlo worsld bekend en geroemd Onoïertroffen middel logen silo Borst lioug lerer Haagiiekteii enz Inwendig zoowol i ook uitwendig in bijn ulU liektsgoroUen met goeil gerolg L Imu te wondon PrUs erB con U 1 1 per post t 1 1 ThlMtj Wondinalf belitoennUnog ongekende g e nee k r aoh t en hoitome werking Mwkt meootel elke p nlijke on getwirTolle opor lio golioo o orbodig Mol doze lf word 000 u jaar oud voor ongeneesUlk rebonden beengezwel on oi lanu on i ijnn e laar kunherlllden genezen Hroiuii genezing oo Vortaohting der pijnon bij wonden ontetekmgen ora Tsn nllerlei wrd PrlJs per pot f 180 per post f 1 60 Oontrnal Oopêt voor Nederland Apotliekor HESKI SASJDERÜ Bokin S cSlwt pto l l te lbi l bij h t Cat l lM V kin S ioutcrdMii aOVk PO IKK OODK GENEVER Merkt NtöHTOAV Verkrljgbui bfi PEETERS Jz All bewijo van eolillieid i eaobel en kurk iteedi vooi alen van den naam der Firma P HOPPK ♦ iT SCHIEDAMMER BU de SCHOUI HAAK zal het Uw werk verllcbten Stuiverszeep is en bip onAortrotten Een stukje weegt 126 Gr en kost 5 et = 26 Gr voor 1 cent By gebmik van StuiverszeepStuiverszeep poeder on Sultanepoeder zal Uw werk btjna klaar ijn le gjj begonnen lijt Zendt Uw atrookjeii v6 r 31 Mei a s Naamloozo Vennootschap VEREESISDE ZEEPFABRIEKEN Eotterdara j fc HM male oiiachMtoljrtolt r makkalrkitt poettmlddal roet Vtm a MCal damaa IS KManelioiaw k MiWpnlu rvane ll ItmrtS op naam en atrtJtiiMak Ktmkaa t Itewgltlaa la wlfÜg MtSêlMfl r 14 Ma la fO l t cz 8 I Kort overaicbt onser FrUMOorant SHEREIES PalB en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 Js MADERA S droog en zoet 18 1 VERMOUTH la Tnrin J S BODEGA CHAMPAGNE 1 75 O COGNAC i t 1 75 l 2 26 1 2 7B f 3 25 f 3 75 en 5 J SCOTCH WHISKY 2 25 C Per Fl Per Ank 45 FL I g LISTRAC 0 V g § g CHATEAU VALROSE I 2i 0 J St ESTEPHE 0 86 36 g CB St EMILION 1894 1 f 2 PAUn LAC 1893 i S IS I GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 g g SAÜTERNE i li 7 a s S ZELTINÜER Moezel 0 90 37 50 Ig g BOURGOGNE 110 De üesschen z n in de prezen begrepen en worden i 3 ets per stnk teruggenomen g Bi elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj Gebri Sfcollwerck s Chocolade en Cacao De flrma T CRCBAfi Gouda I a 3 DmmiaHgo do jt av nieuwste uitvindingen ip macliiniwl gebied verbeterde fttoleatlf uu uKshiitend gebruik van i ii i n fijnBl i ki K rimdi roi len verbruiker van Stoliwsrck B Chocolade en Cacao OMi aBnb vei n8wa l dig fabrikaat nauwkoung be twoordonde uc lien b houd d lesp litikntton Dt Hrm buha tido 87 Brerots als ÏÏofleTernlacler 44 Eere fllploma s gouden enz Medailles een bswi van uitmuntend fijn febrika tVedi 1S74 breof do AccafJemie national de Pari Non vou lé moM nne H 4 ile a Kremi ïn e en conaldéritton a TOtr ew U i1 fftbrioattOB de Ohooolat bonbon varle eto to SMIWtrak e lalrikamt is verkrygbaar bij K H Cunfitieura Banketbakker G nei lv rtegenwooTdiger voor Kederland Jldiiu Kattenalodt Amtordnm Kalverolraat lOB JiAndt eiMninff met rooda Jettars ECHT X at voora op d Oberlahnstein OHUeTEURDtR VICTOKIABROH OBCKIAHHSWN Overal t S Maatachapptj tof ExpUMaHe van de Ftetorta BroU Rantnar voor Vederhmd B oompjea éO Botterdam Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemd SuDerior Dniiven Borstlioiiig Exta act m mH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van jranciers B M VA SCBAIÜ COMDenliaagr l SCHAIK ft OO S Melianthe bot beate middel der wereld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN aCHAIK 00 MeUanthe geueeat Kinkboeat BOHAIK ft CO S Mellintbe geneoat wowol oud ala jong anHAIE ft Cto ê Melianthe mag in geen huiagesin ontbreken SCHAIK ft Co S Melianthe staat voortdurend onder Schoikundig tooaiehL HOHAIK ft CJo S Melianthe belpt onherroepelijk RPHAIK ft CO B Melianthe ia bekroond met fcerediplomaa ICHAIK ft Oo S Melianthe i bekroond mot Goud icHAIK ft Co B Melianthe ia bekroond met Zdior 80BA1K ft Co B Melianthe verrijitbaar in flacon 1 Th TOttKBN Botkoop B V WIJK Oudeumnr M KOLKMAN Waddiauneu Q tlOLLMAN Bodurmm PINKHE iViroieerierio d JJul W J van DAM Haailnekt A N vaaZSaSBN S nA ii ii Firma WOLPr Co Weathaven 198 a mJa i iKB BS Kleiweg B 100 G md K H vix MILD Veeratal B 12 6 te i iMda k BUD MAN Moordrtlkt vau 40 Cla ro CU emfi bg PrUstrekkiDg 14 Juni SOOO ÖÖOiVAIlli ala boafilpi s m het zulukk st gi vftl biedt do iii uwïto aroJle üel irerlouog die duor de Hoogt Ee cri nug n Hamburg goedgekeurd en gw ftrborgd U Ud ruordeelige iiiriolitiug rnn hel nitfuwe I lao bestAat daaria nat iii den loop vau lecfata weiaige maaDdeo in 7 verlotingea tbq 118 000 lüteu 9 160 prljua bi dragt oda 11 349 326 Mark ter Tolledtge bealUaing xallen konen daaronder siJD kapitale prqua van eventueel 000 Uark bij uitnetneadhcid echter a M 800 000 a M 200 000 1 priji priJB SpnJE aM 0 000 26 prijz M 10 1 1 O 100 000 7B 00 70 00IJ 65 000 6 000 5 000 50 000 40 000 000 I pry a M 8 prgsea a M 1 prija a M l prijs a M l prgi è 1 l prgs II M S pr Bea i M 1 prga a M prija a M 6flpryt aM B OOO inepryi ikU 8 000 Ortpriiz aM Ï OOO 1 000 40 1B 00 SUpryc ftM Ul8prgz aU 86952 prgs a U t9490prijz aM BOO 131 104 100 78 45 SI De aaufltaande eente pr trukking deter groute door den Staat gow rborgd Öeldwrloting ia van amb 8ffej e bepaald plaaU te bobben op den 14 Juni e ka en kost biervoor 1 getteel origineel lot tleohti Mtrk doffl 9 50 1 balf 181 1 76 l kw rt IVi 0 tegen inzending van bet beilrag per po twia ol of tegeu rem oun Alle oommtMioe wordüii onmiddellgk niet de grootste ïor vnldighfid oilgevowrd i u ieder epaler ontvangt van ons du Doet hftl wapen van den ï taat v iortitne Origineele Ix Uu zelf in banden Bij iedere beste ling wordt bet vereiaobte officieele plan wnaruit do verdHidingder prijken op do varsDhillttn o kla eii aU ook de betreffondo iDleggel JBii te veroemcn is gratia bygevoegd en zenden wg oau onze Begunstiger onaangerraagd rn ulko trekking d officieele Igateu De uitbcUliog dfr prijzen geeohiedt steeds lirompt onder waarborg van den Staat en kan door direile toezeudiog of ook naar Torkieziiig dnr BeUuKbebbeuden in alle groutere plaatsen van NedorUnd buwerks elligd worden Ons i tHti is sleede dour bet gfluk begunstigd en ou ler vele auderc aauzionlgke prijzen hebben wij maonnaloii volgens offic eele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze B g nstig r8 zelf uitbutaald o a Sfark S O OOÜ 100 00ft 80 000 8 000 40 000 ens Het ia te voorzicD d tb dwe op den hpohtstun groudalag gevestigde oudeninuiiug van alle kanten op eotie ze ir werkzame deeluemiug bepaald kan w rden gerekend men g Jie dt rtalve wegeus de reeds ophanden lijuïle trekking alle orders ten spoedigste reebutreeks te zenden aan HLauf manu Sliiioii Bankiers en Gold wisse tears ie H o hb p S Hiermede danken wij voor hel vortrouwens oni tot hiertne geschonken en dMT wg bij het begin der niouwe verloting ter deelneming invite ren zullen wg ookvoor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bedieoin de tevreden heid van onze geëerde Begunstigers te verwerven EANSCHE STOOMVEEVERIJ obeiuische Wftsseherij VAK 11 oppe iiëi ier to KruUiJtade iïo r l Oebroveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA da Heer A VAN OS Az dpecialitoil voor het toornen en verrea van alle Heereoen Uameagarderoben alsook all Kindergoederen Speoiale inrichting voor het atoom n v B plnche mantela veeren bont ani Gordgnen tafelkleeden en worden Daar de nieowate en laatste methode geverfd Alle goederen hetiij gestoomd of geverfd worden onachadelnk voor de gezondheid volgeni staal bewerkt Zenuw en llaaglijders wordt uit overtuiging ala oen werkelyke hulp in dei nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco por post toegeionden door BIiOKFOEL S Boekb Zaltbommel Gonda Druk van A BRINKMAN Zn Buitciilflnilscb Overzicht Lord Roberts seint uit Germiston een voorstad van Johannesbnrg Wy zyn hier van middag aangekomen zonder ernstigen tegenstand te ondervinden Tot nog too is geen bericht van verliezen ingekomen van de colonne in het centrnm in de divisie cavalerie en bereden infanterie zyn de verliezen zeer gering De vijand verwachtte ons eerst morgen en liet dus een gedeelte van het spoorwegmateriaal achter Wjj hebben de verbindingslgn die Johannesbnrg met Natal Pretoria en Klerksdorp verbindt in bozit genomen De stad Johannesburg is rastig Ik verneem dat de mijnen niet beschadigd zijn Morgenochtend zal ik den bevelhebber sommeeren zich over te geven Ik verwacht geen tegenstand Ik denk de stad morgenmiddag met het leger binnen te trekken De Temps verneemt uit Londen In de proclamatie van Lord Roberts wordt de naam Oranje Vrijstaat veranderd in Orange River State Oranjeriïier Staat Lord Salisbury het woord voerende aan een feestmaal van Londenschc conservatieven wraakte do bewering dat hü beloofd had de repnblieken niet te zullen inlijven Hy had gezegd wy zijn niet ten oorlog gegaan met den wensch naar grondgebied maar om onderdrukking te verminderen Over de politiek der regoering wilde Salisbury niet In bizonderheden treden maar wel zeggen dat zy overeen zon stemmen met wat Engeland altyd nagestreefd heeft De beschouwingen dor verschillende militaire deskundigen die in de Engolschc bladen den oorlog reviewen zyn natuurlijk aUe zeer optimistisch De Westminster Gazette zegt dat na het eerste werk van Lord Roberts zijn moet den spoorweg van Johannesburg naar Langs Nek te bezetten en daarna de lyn Pretoria Lorenijo Marquez waardoor alle veerkracht der Boeren spoedig gebroken zal zyn Op do Westergrens nadert Hunter Mafeking meer en meer en spoedig zal hy in staat zyn van daaruit naar Pretoria op te rukken De militaire deskundige van de Times meent dat het kritische uogeiiblik aangebroken is Uit een strategisch oogpunt is de positie der Boeren een zeer moelelijke Hun hoofdmacht is verdeeld en staat tegenover een overmachtigen vijand Hun eenige kans op het bieden van krachtigen tegenstand is gelegen in snelle samenwerking en deze ontbreekt Ook is het moreel der Boe FEVtLLElOX IIAHTSTOCHI Naar het Fraosoh 70 Reeds dagen geleden waren tol van iiitnoodigingen verzonden en alle voorbereidselen getrolfen toen het gesprek tusschen de beide echtgenooten plaats vond dat in stede van hen tot elkander te brengen hunne smartelijke verhouding nog pijnlijker maakte In zijne sombere stemming kwam bij Philippe de gedachte op om het geheele feest af te bestellen Doch hij zag spMdig dat dit gevoegelijk niet kon gaan aan den vooravond van den grooten dag Hij hoopte dus op Qara s meermalen beproefde geestkracht waardoor zij tegenover al hare gasten een gelukkig en vrooHjk gelaat zou toonen alleen uit trots omdat zij zich schaamde haar zïelcleed te laten blijken Philippe Derblay besloot dit voorbeeld te volgen en eveneens de plichten van een wellevend gastheer met een blij gelaat te verrullen Clara had zich den gcheelen morgen van den feestelgken dag met de barones de Préfont in hare eigene kamer opgesloten om zich op den grooten strijd voor te bereiden Zij wilde al hare krachten inspannen om haren echtgenoot te behagen ea te boeien Zij hield eene langdurige beraadslaging met de barones over de keuse van haar toilet ren geschokt on zolfs de slechtst ingelichte Burger kan volgons dezen deskundigen nu niet meer gelooven aan een defluitievo ovorwinniug Het laatste telegram van Lord Roberts toont aan dat de Boeren hoewel den opmarsch van het houfdleger niet belettende op den linkervleugel aan French en Hamilton don doorgang betwistten on zich blijkbaar in het Qatsrand gebergte hebbon opgesteld Van den uitslag van dit gevocht is nog niets bekend Wy hebben dns nog goeden moed dat hier de Engelschen het hoofd stooten en gedwongen zullen worden tot oen andere tactiek dio den Boeren eenige verademing on daarmede nieuwe krachten zal geven Nu de volledige uitslag van do kamerverkiezingen in België bekend is blykt inderdaad dat do clericale partij oen flinke meerderheid heeft behouden De getallen zijn 85 clericalen 1 christen democraat 33 liberalen en progressisten en 33 socialisten Sommige liberale bladen in België doen krampachtige pogingen om do overwinning van de clericalen tot een noerlnag te maken maar het lukt hun natnurlyk niet Het verste gaat wql de Etoile beige die spreekt van den val van de katholieke partij deze partij veel zetels moest verliezen sprak immers vanzelf dat lag aan de wet maar overigens kan mon waarlijk niet zeggen dat de clericalen by do stembus een slecht Aguur hebben gemaabt In de tweede plaats verdient de aandacht dat de socialisten weer 5 plaatsen hebben gewonnen wat zy door de nieuwe wet in de mijndistricten verloren is ruimschoots vergoed door hun aanwinsten te Brussel en elders De progressisten hebben weinig geluk gehad maar de gematigde liberalen die uit de oude Kamer zoogoed nis verbannen waren h bben wat trouwens niet te verwonderen is een aantal plaatsen veroverd hun steramencijfers echter zijn niet gerezen Al heel droevig zijn de christen democraten er afgekomen maar één is er gekozen en nog niet eens Daens maar De Backer Dat de toestand in China ernstig zou worden was te vermoeden Stelselmatig zijn de gemoederen daar verbitterd door de verwaandheid van de Christelijke kerk die meent het eenige ware geloof te hebben en die daarom alles in het werk stelt om de Chineezen ontrouw te doen worden aan de godsdienst hunner vaderen iets dat daar niet minder omdat zij begreep dat daarvan veel ion kunnen afhangen en zij had zich btellig voorgenomen Philippe door hare schoonheid te beioovercn om zoo zijne aandacht voor altijd van Athénais at te leiden Na lang wikken en wegen viel hare keuze op eene laa uitgesneden witte japon gegarneerd met Valencijnsche kant en vers iera met rozen Tot eenig sieraad in de haren had zij een klein bouquetje van koningsrozen genomen Brigitte en Suzanne waren zóó verrukt over den uitslag van haar beider werk dat zij vol vreugde in de handen klapten Clara zciven sloeg even een blik in den grooten spiegel en i ieen ook tevreden te zijn In het groote salon Louis XIV vond zij tegen het uur der dntvangst Philippe in zwarten rok en witten das en den baron de PniSfont die met den heer des huizes stond te praten Zoodra Philippe Derblay Clara zag binnenkomen kon hij xijne oogen niet van haar afhouden Hij was getroffen door hare schoonheid die ditmaal verhoogd werd door hare gelukkige en tevreden gelaatsuitdrukking waarop niets meer te lezen was van kommer of verdriet In stilte bewonderde hij haar buitengewone geestkracht en erkende hij dat zij bij uitnemendheid de gave bezat om te volvoeren wat haar als plicht was opgelegd Zijne tevredenheid uitte zich onwillekeurig in een vriendelijken glimlach die Clara van vreugde deed verbleeken Hij naderde haar en overhandigde haar een zwartlederen étui waarop de letters C D waren gegrifl Gij zijt niet overrgk aan juweelen zeide hij met eene beleefde buiging Op den dag van kwaad bloed zou zetten dan hier als b v op onze dorpen vreemdelingen een anderen godsdienst kwamen brengen en proselieten maakten De regeoring van China heeft een vertoon van goeden wil gegeven d w z zij heeft hot doen voorkomen of zij krachtig optrad en daarbij beeft zjj hot eigenaardige middel aangegrepen van een gefingeerde nederlaag Aan de gezanten is mededeeling gedaan van de zware verliezen die de nitgeconden Chineesche cavalerie by een botsing metdeboiers leed maar het schijnt dat daar geen woord van waar was en dat het verhaal diende als antwoord op de vraag van het corps diplomatique wat de regeering had gedaan ter onderdrukking van den opstand De zendelingen zullen nu uit het binnenland worden teruggeroepen terwijl vermoedelijk Europeesche troepen naar Peking gaan Wat uu den toestand aangaat deze heeft sedert Zondag een zeer bedenkelijke wonding genomen In den nacht van Zondag op Maandag hebbon de boiors ongeveer 45 KM van Peking een station bozot waarna ziJ op de hoofdstail aanrukten inmiddels door andere troepen versterkt Tegen den middag word het spoorwegverkeer tusschen Poking en Tientsin gestaakt Eenige plaatsen worden door de vreemdelingen ontruimd Een Fransch en een Amerikaansch oorlogsschip zijn voor de Taku aan komen Verspreitk iJerirlilon Fbahkkijk De Tentoonstelling is nu geheel gereed alle deelen zijn voor het publiek opengesteld Zondag bedroeg het aantal bezoekers 406 196 tot dusver het hoogste cijfer Zondag hebbon 5 herstemmingen plaats gehad voor dep Algemeenen Raad van het Seine departement Gekozen werden 2 republikeinen 1 nationalist 1 radicaal en 1 socialist Ekobi and Op het dokhoofd te Southampton is eergistormiddag een in aanbouw zijnd koelhuis ingestort 50 werklieden werden onder het puin begraven Verscheidene Ijjken en zwaar gewonden zyn reeds uitgegraven doch velen worden nog vermist Mevrouw Gladstone de echtgenoote van den groeten staatsman ligt gevaarlijk ziek Mevrodw Consinard de Frani aise die beschnldigd wordt by do ongeregeldheden te St Holier Jersey voil water te hebben ons huwelijk had ïk nof nicl de gelegenlieid gehad ora alles gereed te krijgen wat ik voor u bestemd had Vergun mij dat verzuim heden op uwen feestdag te herstellen Clara s hand beefde Zij durfde het geschenk nauwelijks aannemen doch de barones kwam haarte hulp en opende het étui waaruit z1j een prachtige rivière van diamanten te voorschijn hnatde die tt in de hoogte hield om ze in het licht telaten schitteren De barones de Préfont uitte eenkreet van bewondermg en nep Maar Clara zie toch eens dat is waarlijk een vorstelijk geschenk I Ciaia sloeg beschaamd de oogen neder Het geschenk was inderr Vl vorstelijk Kom Philippe zeide de barones toen Clara bleef zwijgen nu moet gij haar den keten zelf om den haU hangen Dat behoort immers zoo ten teeken uwer opperheerschappij Gij zult tt toch niet tegen hebben denk ik En reeds had Philippe I erbUy met bevende handen den zilveren keten met fonkelende diamanten om Clara s hals gehangen De barones bemerkte zijne vetlegenheid terwijl hij het deed en zeide spottend Ja nu moet gij elkander ook omhelzen Mij duokt op een dag ala dezen moogt gij dit niet nalaten Zij duwde Clara een weintgjc naar voren zoodat Derblay haar een oogenblik in zijne armen omstoten hield In zenuwachtige 4iaast drukte hij een kus op haar voorhoofd en ging toen haastig heen naar eene kamer naast het salon om weder meester te wordcD over zijne aandoeningen Die geworpen op de menigte Engelschen die voor htiar winkel manifesteerden is tot 4 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens het uitlokken van wanordelijkheden DENIMAaKIX Te Kopenhagen hebben eergistermorgen 2 000 aard werkers den arbeid gestaakt ij eischen hooger loon iTAUt Er gaat een verhaal door de Duitsche pers dat Vrijdag 1 1 bü de groote pelgrimsaudiëntie te Rome voor het verschijnen van den paus ergerlijke tooneelen hebben plaats geh d in de St Pieterskerk tusschen Duitsche en Fransche pelgrims De laatsten waren de aanleggers doordat zij de Dnitschers nitfioten en uitjouwden toen dezen in liet Dnitsch hun kerkliederen aanhieven Zelfs dienden Fransche geestelijken een Daitschen collega oorvegen toe midden in de kerk De komst van den paus maakte een eind aan het lawaai Een streng onderzoek U van Vaticaansebe zijde gelast Tusschen Spilaberto en VIgnola is een kruitfabriek in de lucht gevlogen 3 personen weirden gedood en 2 zwaar gewond BlisTNENLAND 8TATEN GENEKAAL T ir t B i m u M m m H Zitting van Dinsdag 29 Mei In deze zitting werd besloten tot toelating van den heer Van Styrnm Daarna weid de behandeling der ouderlijke wetten voortgezet Een amendement van den heer DeSavornin Lehman om tusschen gestichtenvoogdon en andere voogden geen onderscheid te maken werd aangenomen echter aldus gewijzigd dat alleen de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders wordt aangenomen voor zoover de uitoefening der voogdg door het bestuur geschiedt Met 42 tegen 19 stemmen werd verworpen het door den heer De Savornin Lohman verdedigd en door den minister bestreden amendement Fokker om Vrouwen evenals mannen te verplichten de voogdy op zich te nemen Op voorstel van den hoer Van Delnse werd bepaald dal de ongehdwde voogdes in het huwelijk tredende zich van de voogdij kan doen ontslaan onverwachte omheUing had zijne ziel op wonderbare wijze aangegrepen Hij herstelde zich echter spoedig en was weldra weder tn het salon om de gasten te ontvangen Tot dusveif had Clara T erblay nog weinig gelegenheid gehad om zich een juist denkbeeld teTormen van het hooge aanzien hetwelk Philippe in den ganachen omtrek genoot Nu kon zij de opmerking maken dat iedereen met wie hij sprak hem met bijiiondere hoogachting bejegende Allerlei personen van hoogcn rang rekenden hetzich blijkbaat een eer de gasten te mogen zijn van den heer Derblay den mdustritfei van Pont Avesnes Athénais de Bligny aanschouwde vol spijt en jaloezie den triomf harer mededingster Nu Clara bespeurd had dat haar echtgenoot meermalen met welgevallen het oog op haar gevestigd hield begon zijzelre ook meer moed te krijgen om hai taak ala gastvrouw met waardigheid te vervullen Zij deed haar uiterste best om het gesprek op aangename wijze gaande te houden en wist den rechten weg te vinden ten einde ieder harer gasten op een bijzondere wijze te boeien Uit zucht om Philippe te hagen spreidde zij ditmaal al hre begaafdheden len toan en dwong zij ieders bewoodering af door haar fgnen tact en goeden maak Gaston de Bligny wist niet wat hg van dit alles moest denken Hij gevoelde zich meer dan ooit tot haar aangetrokken tn kon zijne oogen bikut niet van haar afwenden