Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1900

19 7 11 7 85 l tl 8 1 9 11 fl looi 7 11 1 40 ff 0 8 80 tt H 7 88 8 87 ff a 8 18 7 44 0 9 88 9 40 omgekomen 100 000 francs geschonken te gobrnikcn voor uitbreiding van het weeshuis en ten bate van het gemeente ziekenhnis De correspondent van de Neue Zttriehea Zeitnng die dit meedeelf voegt erbü dat deze daad volkomen in overeenstemming is met den geest van het overleden meisje dat zeer veel d ied aan liefdadige werken Het Fremdenblatt is or achter gekomen hoe men hier in Holland een antomobiel noemt nl snelpardeloszonderspoorwegpetrorgtnig Goed dat we het weten 1 De waarnemers van de totale zonsverduistering schijnen over het geheel goed weer gehad te hebben De astronomen zyn met succes werkzaam geweest althans aan de beide uitersten van het schaduwpad waar de omstandigheden nog gunstig genoeg waren voor de waarneming in de zuid oosteljjke staten van Noord Amerika en te Tripoli Ook de Nederlandsche waarnemers prof Nijland en de heer Wilterdink hebben het goed getroffen wat van belang is mat het oog op de voorbereiding der waarneming van de elips op Sumatra in 1901 Uit de tosschenliggende plaatsen van waarneming komen ook goede berichten hoewel hier en daar de lucht lioÈt bewolkt was De vele waarnemers in den omtrek van EIche aan de zuidoostkust van Spanje moeten goed weer gehad hebben Zoowel in Spanje als in Amerika zgn behalve de gewone instrumenten kinematografen opgesteld geweest en in Amerika bad Bacon toebereidselen getroffen om het verschynsel waar te nemen met een luchtballon By een rgwielhandelaar in de Alkemadestraat te Rotterdam is in beslag genomen een Whitworthrüwiel van den heer J W 01 bondsconsul te Alfen a d Hgn in den nacht van 18 19 dezer gestolen Daags ua de i diefstal is het rywiel hier voor f 25 verkocht Ook is gistermorgen by een uitdrager in de Breedestraat een ander rywiel in beslag genomen mede te Alfen a d Ryn gestolen De correspondent to Groningen van het Haagsche Dagblad schrgft Een tekort van f 85 400 blSkt er te zjjn in de kas van do Nuts Spaarbank te Ten Boer Vele kleine handwerkslieden dienstboden en kinderen hadden hun geld aan de zorgen van wyien den heer R penningmeestjr der bank en burgemecfter aldaar toevertrouwd De heer R heeft zich te Groningen door middel van een revolver van het leven beroofd By opening der kas waarin volgens boeking of zoover het op papier staat ruim f 125 400 moest zyn werd slechts f 40 000 gevonden De Beriynsche correspondent der N B Ct seint Den Hen Maart is geiyk men zich herinnert de IS i jarige gymnasiast Winter vermoord De antisemieten wilden er hardnekkig een Joodschen ritualistischen moord in zien Maar nu heeft de Beriynsche stratrechteiyke inspecteur Braun gister te Kaunltz den slager Hoffmann een Christen en zyne dochter als vermoedeiyke schuldigen ülrecte SpwrwegvcrMDdlngen mi ülüA S5oinBf 1900 AaogevangeD I iHel TUd vae Greeawlcli B d n 8 85 8 49 4 89 4 54 5 IS I IS 7 9 7 49 8 14 17 8 88 9 14 10 09 10 19 10 40 11 47 ff 5 01 ff ff ff 8 84 j ff ff 10 19 ff ff ff V 8 11 ff ir ff r ff 8 8I ff ff 8 18 ff ff ff ff ff 8 41 4 S 4 08 6 17 6 4 7 47 8 07 8 I ff ff 610 ff ff ff ff ff 8 48 6 10 nria U l 18 18 18 18 11 118 1 17 1 1 10 I IJ l 1 18 0 BÖttürdun B 1 09 9 08 ff 10 01 11 16 ff ff oe ffi u Allmi 1 Sa Umm Bit btlbalalu Op dw ItriM u ZoaiH Mund Dtal4 t lifft h t l rl aj ll i to i H bygbw l n tol Tmttpnit g QOIIBl Tiaa 11 46 19 68 ff 86 8 04 ff M 8 14 1 46 48 18 1 08 i 09 9 4 M M S 4t 4 08 7 49 8 89 3i 11 81 11 48 18 10 ff 4 84 4 44 4 11 5 01 6 07 11 68 If OO 19 11 1 81 I it 7 49 S4 8 Ö4 9700 9 89 10 08 10 94 L ii U r aalUUat a la k a ai B Hallaaiaat L pl t 8 da C a te W UU 80UD1 DEN H i0 w ma li ie 18 88 11 51 1 5S 9 88 S 45 4 19 4 60 i 96 1 10 ff ff ff 41 0 18 7 89 01 8 19 9 17 9 58 8 18 8 84 g Sj p 8 48 8 i 4t 111 19 9 18 10 00 10 19 10 59 11 88 ff I ff 11 11 ff 11 88 1 81 ff ff ff 11 88 ff I II 9 48 10 88 10 4811 4118 08 18 46 18 55 1 40 5 08 ff 18 ff 5 17 ff Si 5 56 8 15 S4 7 67 9 80 8 55 4 16 4 4S 5 88 04 7 0 7 16 7 8 i y 56 9 08 9 4 10 11 11 9 11 18 0 1 8 8 40 8 00 4 0 4 0 4 t0 6 8 98 7 1 7 6 M8 9 48 10J5 5 8 g d l Z ll Z 4 0 tAi 10 08 Zo l Z g 5 rr Z I o 8 01 1 1 ZaaeBh Mo 8 08 Omida e O D O k k USTSkDiM riaa nca louda 8 9 8 11 8 8S t 10 86 10 19 1 08 1 8 4 8 88 1 48 6 16 8 48 0 61 0 19 10 37 10 56 11 07 Amat W 8 01 8 68 9 98 10 10 11 00 18 48 18 67 8 0 8 88 4 18 4 67 6 36 ï 44 9 86 10 81 1 0811 47 iI OO iat a 8 ia 9 13 9 87 10 96 11 141 081 10 hU 8 86 4 t0 8 I 6 60 9 8 10 10 11 16 18 08 18 16 U 7l 7 77 M7 MS P 9 18 9 80 10 11 iÖM 11 66 18 08 18 84 8 18 8 0 8 87 4 17 4 47 1 19 1 4 7 06 6 09 M 8 46 10 85 10 64J saiMikaMla ilm 1 a klaaa alM baWaa e O U U n l T K I O H I ia iria 10 19 18 00 18 87 8 16 8 18 4 38 6 58 81 7 10 1 86 7 S3 7 64 10 8 10 91 11 01 t 88 8 84 7 48 1 9 07 9 89 10 14 S 4S 9 8 81 7 15 69 S I6 9 13 9 31 l K l i7 It iO 8 30 S IO 8 84 4 46 8 81 T 09 8 10 9 94 9 6 W 5 84 8 47 7 80 8 18 8 4 9 30 II 45 11 80 l 4t 1 0 S t 3 3 4 0 3 7 86 8 86 9 40 f Ot Ina l IMt 7 81 8 18 9 07 9 89 1K 18 10 34 18 811 88 1 8 t 88 4 184 84 47 7 4 8 09 9 11 10 17 11 18 8 11 80 7 00 6 04 10 14 10 49 t Si 10 06 10 48 11 07 8 18 St 7 47 8 41 9 80 10 10 10 65 11 88 18 0 l SI 8 01 8 10 4 09 4 48 6 89 7 00 63 9 00 8 07 8 41 1 09 9 87 10 88 11 65 18 81 4 7 4 9 5 18 8 17 10 41 U 88 4 88 9 14 41 7 08 7 14 8J0 t U 66 10 54 11 11 It ll 18 81 8J 1 40 3 66 4 4 iO It 1 U 7 4 I8 9 48 10 07 10 18 11 88 De OTerige artikelen betreliende de onderItjke mocht zija algeliaadeld Bö de overgangsbepalingen werd Terworpen en Tooritel van den heer Van Deinse om onders die door oen verznljn devoogdi verloren inde gelegenheid te stellen de voogdij over hnnne kinderen temg te krygen De eindstemming zal later plaats hebben Dinsdag na Pinksteren zal geen vergadering gebonden worden als het afdoelingsonderzook Donderdag adoopt Vrijdag is de wijziging der wet op bet hooger onderwgs aan de orde De Kamer is verdaagd Bjj de gister in het kiesdistrict Deventer gehouden stemming voor oen lid dor Tweede Kamer werden nitgebracht liVOÖ stemmen van onwaarde 30 geldig dns 3678 Gekozen mr H P MABCHANT mot 2860 stommen Mr S van Honton had 818 stemmen Het aantal kiezers is 6261 De uitslag van het examen van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland gebonden op 11 en 12 April te Amsterdam is als volgt Boekhouden deelgenomen door l O candldaten waarvan zich teruggetrokken hebben gedurende het examen 4 afgewezen 95 en toegelaten 51 en wel de Dames M 1 A Aewerdonk te Leiden J BiezeveW te Vlaardingen A van den Bos te Botterdam P G J Bonman te Amsterdam j B Buhso te Helder J Giesbers te s Oravenluigci N van laorloo te Nijmegen H C van der Linden te Zwolle en J M Mulder te Utrecht C R L Ellis van Raalte te Rotterdam L M do Vries te Rotterdam en do hoeren J Bakker te Heldor O Botke te Huiznm A J H Boudier te s Oravenhago J ö C Burgers te Schcveningen C L Bnzian te s oravenhago J B Compaan te Middelburg J W Cornogoor te Enschedé J Doornbos te Groningen J P W van Óoorte Zwolle C H Grooneveld te Amsterdam D A Holtz Jr te Leiden W Hoogensteynte Amsterdam Mejer J lacob te Helder A J Jalink te Zutlen M Kaandera te s HertogenbOBch W Keiser te Noordwjjkbinden j G Korthals Altes te Amsterdam O H A Knijper te Alkmaar A Lagemari te Utrecht D Lopos Cardozo te Amsterdam A F Marstollor te Leiden P Nienwstratente i Oravenhago W Olreo te Zutlen D van der Ploog te Leeuwi rdon H J HoD te Osch B Reitsma te Leeuwarden T H Schouten te Oravenhage J van SplundorLzn te Sliedrecbt W N Stassen 1 Wz to Meppel H Stenvers te Enschedé G 1 Stnbenrouch te Breda J Tolk Ie s oravenhago M Vaz Dias te Amsterdam K Ventaizen te Zntfen H Vink te Leiden G 7 van Wagensveld te Amsterdam M WolUanbuttel te Utrecht A A TVönnobel Czn teLeiden J LTzerdraat te Haarlem C Zoute Helder Franscho Handels correspondentie i candidaton waarvan 3 afgewezen on 1 geslaagd de heer G H W A Meijerink te Amsterdam Engeliche Handels coïrespondentie 6 candidaten waarvan atgewezon 3 en geslaagd 3 de hoeren A H Gristdörler en L van Kampen van Amsterdam en F Pleinsma van Leeuwarden Oond Sltoldrmiit iauvarkak Oapeile Rotlardui M 8 64 BottanUun Beun Rottu dain P F Eottardam M Oapalla Nianirarkark HoordmU Soada t AU tM 4 48 6 I0 O 4 69 5 41 8 01 8 61 6 11 04 ff 6 17 10 18 1 18 1 i Qondt lavanh Moero 7 98 8 Mt mawZ g T M 8 87 8 41 9 01 8 68 9 09 7 68 9 14 ff 7 68 9 08 9 19 9 87 Vooibvc Hf aHaga Tootboig W Uoada Oudaw Woerd Utwolit 6 80 5 81 6 48 8 08 8 18 t lS 8 81 9 89 7 4 Utraolil Woarilsli Uudaar RolterdlunD P Dnitsche Handels correspondentie 7 candidaten waarvan 3 zijn algewezen en 4 toegelaten en wel do heeren G W Froze te Zaandam W Landeweert te Amsterdam H H Holmeester te Alkmaar en V Pleinsma te Leeuwarden Stenografio stelsel Gabelsberger Schwab 1 candjdaat die toegelaten is de heer H 8parria8 te Vlaardingen In April en begin Mei jl hadden tnsschcn verschillende personen onder wie doctoren ziekenverpleegster en eenige partic lieren voorloopige besprekingen plaats over de wenschelijkneid om een vereeniging op te richten tot behartiging der belangen van ziekenverplegers en verpleegsters Het gevolg dier besprekingen was dat zich een voorlooplg comité vormde van voorbereiding bestaande uit de dames zuster Van Meurs Const Hnygensstraat 33 Amsterdam mevr Van Regieren Altena Pook van Bahgen exverpleegster te Laren en mevr Aletrino Van Stockum ei verpleegster Den Texstraat 50 Amsterdam secretaressen die in eene b j bet Maandblad voor Ziekenverpleging van 15 Mei jl gevoegde circulaire de verplegers en verpleegsters die met Let plan mochten syrapathisefren nitnoodigde hun bcwjja van adhaesie zoo spoedig mogolp in te zonden en die zich bereid vorklaren voor het geven van inlichtingen Gevolg daarvan was dat inderdaad uit allo deolen des lands nit verschillende ziekenhuizen deze adhaesie betnigingen inkwamen en het voorloopig comité thans degenen die deze inzonden heelt opgeroepen tot een hnishoudelijke vergadering hedenavond 30 Mei te houden om nader hot doel der vereeniging te bespreken en een voorlbopig bestunr te verkiezen Aan de plannen van het bovengenoemde voorloopig comité betuigen o a instemming mevr 1 A Schrevc IJzerman moj dr C C de Lange mevr dr Aletta Tacobs dr O A van Wayenburg dr C F Schreve dr D A van Riemsdijk dr A Aletrino dr M L H 8 Mcnko en W J F Hcndrlcha arts Gemengde Berichten Men meldt nit Amsterdam Door de ijverige nasporingen van de politieis hot gelukt de dndoros van dei dieMalvan I 300 eu een klok ten nadeelc van oenbewoonster in de Tweede Jan Steenstraat in handen te krijgen lïlen inspecteur stelden l een onderzoek in bij een beweonstcr derNieolaas BergUe traat en nam daar in beslag cn mantel Tusschen de voering waseen som geld in bnnkpapier verborgen Datgeld was van den diefstal afkomstig Eentwintigjarige costnumnaaister de eigenaressevan den mantel is verdacht van den diefstalin hechtenis genomen De portefenille waarinhet geld geborgen was is vermoedelijk inden Amstel geworpen terwijl de porccleinenklok in den westelijken doorgang van hetOosteinde was neergozet L 9 88 ia i 11 08 11 18 11 80 11 89 9 67 10 88 ll iO 18 84 18 44 lO BB n l 10 18 BOTTIEDIM 46 ff ff t lS 10 88 10 88 10 48 ln 49 8 88 8 40 8 08 11 18 ll 4 11 47 S St S4 11 98 1 09 Do Zwitsersche gezant in Berlijn dr Roth heeft aan zijn geboorteplaats Teuten als aandenken aau zijn dochter die verleden jaar by bet spoorwogongeluk te Vlissingen is gevangen genomen De verdenking is dat het meisje Hoffmann met Winter in een vertronweiyke verhouding stond De vader verraste hem toen in een samenzyn en doodde Winter Om het Ijk gemakkeiyk uit den weg te ruimen sneed hg het in stukken deze zgn nog niet alle gevonden Beide gevangenen ontkennen kis medeplichtigen verdenkt men een gezel die bij Hoffmann in dienst is geweest en na den moord verdwenen is de politie zoekt hem vergeefs en iemand uit een dorp in de buurt van Konitz In de vloertegelfabriek der firma Regout te Maastricht is een ITjarige arbeider tusschen de riemen van een der machines beklemd geraakt en zoodanig verwond dat hy eenige uren daarna overleed Ter voorlichting van de Eerste Kamer zou t nuttig kunnen zyn te vernemen welke schadevergoeding de betrekkingen van dezen knaap van de firma Regout krggen Voor dit ongeval Een ander ongeval te Scheveningen voorgekomen geeft aanleiding tot een dergeiyke vraag Daar werd in en door den dienst een tramconductenr ernstig gekneusd Watkrygt die man als hg wellicht zyn dienst niet meer kan hervatten van de Trammaatschappg P Op den openbaren weg onder Volp ia in de vorige week omstreeks middernacht de heer E D oad burgemeester van den Ham aangevallen door een beschonken knaap die hem verwondingen toebracht in de borst bet gelaat en aan den hals waarschgnlgk met een scherp voorwerp welke ernstig bloedverlies tengevolge hadden Zoo niettgdig geneeskundige hulp ware verleend badden de wonden volgens den deskundige levensgevaarlgk kunnen zyn De dader werd door een ryksveldwachter gegrepen maar vluchtte na een worsteling met dezen Den volgenden dag werd hg echter in zyns vaders woning gearresteerd Hy toont niet het minste berouw Men schrgft uit don Gelderschen Achterhoek aan Amh Ct 10 80 ff 10 81 8 i 9 85 lO IO 10 45 11 18 11 18 11 46 X 9 18 10 98 1 48 10 84 8 17 ff ff 7 06 7 9 8 81 9 8 ff f K ff ff P 18 ff 1 0 ff 7 8 1 801 48 9 47 l 0t 10 16 11 06 8 89 8 89 8 4 61 7 0 10 18 10 88 10 48 11 89 9 6 10 08 10 17 10 89 10 84 I0 4 10 64 11 11 11 87 Van de vele onders die hun kinderen naar de fabrieken en vooral do Duitsche zonden omdat ze zulk hoog weekloon thuisbrachten komen er al wat tot de bezinning dat met een boog weekgeld het gelnk hunner kinderen niet bereikt is als daarmede hun licbameiyk en zedelgk welzyn ten gronde Wordt gericht Het wordt voor ouders die met moeite een groot gezin te verzorgen hebben om hun zoon zoodra hg do school verlaten heeft naar de fabriek te sturen waar hy al spoedig 15 4 16 weekgeld verdient Dit bedrag ontvangen de onders niet geheel daar er natuurlg k wat afgaat voor zakcenten Hoe langer echter de jongens de fabrieken bezoeken des te minder brengen ze thuis al neemt hun loon toe Het niet gewoon zgn aan grof geld maakt hen brooddronken ze brengen het geld zoek omdat ze er de waarde niet van kennen Treurig zyn de tooneelen die men kan bgwonen als men groepen jongens tusschen 17 en 20 jaar des avonds ziet huiswaarts gaan gewapend met de jeneverfiesch waaruit ze bg volle teugen drinken Dan komt de lust tot uithuizigheid en het gebrek van achting voor ouders die men van zich afhankelgk waant Lang genot trekken de onders van deze jongens niet want zoo jeugdig mogelgk treden ze in het hnweiyk waarbg de gebreken die men in verkeerd gezelschap zich heeft eigen gemaakt niet worden afgelegd Onders die hun kinderen liefhebben gaan inzien dat het voor hun jongens maar beter is een ambacht te loeren waarby de verdiensten in het begin weinig maar geleideiyk opklimmen doch waarby hun zoon niet aan verleiding blootstaat Uitgelokt door de mooie voorspiegelingen omtrent de gelegenheid om in Texas brood te verdienen zou dezer dagen een gezin uit een der dorpen van Zuid Beveland daarheen emigreeren De reis zou over Bremen gaan omdat daar de Landcompagnie gevestigd is en van daar de groote tocht ondernomen worden Have en goed werden verkocht en vol hoop op de toekomst reibde men van uit Vlissingen rechtstreeks met den Duitschon trein naar Bremen Wie schetst echter de verbazing der familie toen twee dagen later het gezin weer in ZuidBeveland was teruggekeerd De oorzaak was dat toen de man aan het bewuste kantoor kwam men eischte dat hg direct zgn geld offerde om land anu te koopen Toen de man echter verklaarde dien koop liever in Texas te willen sluiten bleek daarvoor geen gelegenheid te bestaan De man vertrouwde nu de zaak niet en zag van de reis af met opoffering van een deel der gestorte passagekosten Nu de man met zgn vrouw en vier kinderen geheel en al uit zyn bestaan is gaat hg waarschynigk in bet Noorden van Amerika zgn geluk beproeven De sultan heeft bg iradé bevolen dat er te Konstantinopel een universiteit zul worden gesticht Er zullen twee faculteiten zgn die de wetenschappen en kunsten omvatten wier beoefening voor de behoeften en het bestuur van het land van belang is Ook te Hannover dreigt nu een werkstaking van het trampersoneel De directie heeft 31 beambten en de geheele commissie tot regeling van de loonen gedaan gegeven en alle verdere onderhandelingen met haar personeel geketst De beambten die vry van dienst waren hebben Zaterdag onder groote opgewondenheid een vergadering gebonden om te overwegen wat hun nu te doen staat STADSNIEUWS GOUDA 30 Mei 1900 Heden slaagden te s Hage voor do acte lager onderwgs de dames C Grendel W D Teeling en J H Vetter Ds A Vogel alhier komt voor op het drietal als predikant bg de Gereformeerde kerk te Bazel Bg beschikking van den minister van binnenlandsche zaken is met ingang yan 1 Juli 1900 benoemd tot concierge aan de rykshoogere burgerschool te Gouda J Simonis thans agent van politie der 1ste klasse aldaar Stct Met ingang van 1 Jnni a s is tot brievenen telegrambesteller alhier benoemd J van Vliet thans brievenbesteller te Montfoort In de kerk der RemonstrantschGeretor meerde Gemeente te Amsterdam werd gisteren de algemeene vergadering der Broederschap geopend onder voorzitterschap van ds L R Oldeman predikant te Gouda Dit de verslagen bleek de bloeiende toestand waarin de Broederschap en de meeste barer gemeenten verkeeren Zestien gemeenten waren in ledental toegenomen Aan het seminarium te Leiden stndeeren thans elf studenten Een der leden van het bestunr der Leidsche gemeente had een grafische tabel vervaardigd en ter vergadering gedeponeerd die een dnidelgk beeld gaf van de groote uitbreiding die de broederschap gekregen heeft sinds het jaar 1845 Benoemd zgn tot voorzitter voor het vol r de jaar dr H L Oort tot accessor ds W Stenf rt Kroese tot curator dr J A Beijerman tot lid der commissie voor de zaken der Remonstrantsche Broederschap mr J J de Meyier Eene belangrgke discussie ontspon zich over de vraag of men de gemeenten vrg moest laten in de keuze van degenen die de godsdienstoefeningen zouden leiden dan wel of men het beginsel zou handhaven om niemand daartoe het recht te geven dan die in zyn kerkgenootschap op wettige wgze tot den predikdienst bevorderd is De vergadering erkende dat godsdienstonderwgiors enx het Ij recht hebben in godsdienstoefeningen voor jongelieden en andere gemeentesamenkomsten op te treden bleek van oordeel dat er geen grond bestaat om den bestaanden toestand te wgzigen en handhaafde dus het beginsel dat wetenschappelgke opleiding geéischt moest worden als voorwaarde om als j bevoegd erkend te worden om de godsdienst oefeningen der gemeente te leiden Bebkekwoübe 28 Mei Tot voorzitter van den polder Berkenwoude is herkozen de heer F 8 W Gautier HiiSTRECHT 27 Mei Hedeu morgen werd ons nieuwe orgel in de morgen godsdienstoefening ingewgd Veel volk was opgekomen ook uit de omgeving om de schoone tonen van het orgel te hoeren en tevens om bet schoone front tezien Reeds een paar weken geleden had men de knechts boeren beweren dat zg nog nergens zulk een prachtig front badden gezien In een woord èn de tonen èn het front doen den makers den hoeren J E Witte firma J Batz en Co te Utrecht eer aan Zg hebben aan onze kerk een instrument geleverd dat in allendeele ver boven de verwachting voldoet Dr van Langeraad van Lekkerkerk consulent dezer gemeente hield daarby een toespraak naar aanleiding van Coloss III 16 17 De heer Spaanderman organist te Gouda bespeelde bet orgel en gal ons tengehoore Fantasie Volrkmer variatie van Gei 39 daarna Brautlied van Wagner het eerste fiuitconcert van Rinck en eindelgk de Sonate Guiimont Wat een geluid wit een tonen hoorden wg allerwegc spreken en werkolgk het was ook zoo prachtig klonk de muziek door liet kerkgebonw cn een man als Spaanderman weet uit een muziekinstrument te halen wat er inzit Hg ontving dan ook den hartelg kon dank van allen voor zgn prachtig spel Het is te hopen dat do beer S nog dikwgls ons kerkgezang zal mogen begeleiden De groote menigte opgekomenen hebben dan ook werkelgk genoten zoowol door de schoone doorwerkte toespraak van Dr Van Langeraad als door de sclioone muziek ben van tgd tot tyd ten gehoore gegeven Stolwijk Leest men wol eens een enkele maal dat tgdens eene vacature do ringpredikant zich te vergeefs laat wachten en de gemeente dns ongetroost cn ongeaticlit weer bniswaarts tggt het zeker zeldzame geval deed zich bier Zondag voor dat twee ringbroeders bgna te gelgk gereed stonden den kansel to beklimmen Door eene vergissing van een hunner was ook z n coIUga op bet appèl Iiy die het meest recht had op de vervulling der beurt trad toen voor do gemeente op terwgl de andere zich met zyne reisgenooten een plaatsje zocht onder de hoorders 3638te Staats loteriJ 6e Klaasa Trokkiog van Wuenulag 80 Mei No 19119 ISOOO No 794 618 10343 18701 en COSOl ieder 1000 No 14S8 7 134 9299 ea U3S9 ieder 40 1 No 779 8184 B30S 11195 14Ï66 10782 on 19183 ieder 100 Ko 4S2I A9a3 89 9406 k9e0 480 10038 ea l SOO leddr 10 PrijiOD van ƒ 70 96 8988 6574 8408 10449 11773 18917 18678 167 8810 68 1 88 10849 95 4 18944 98 8604 6748 e 44 11914 18847 91 181 8848 74 8 01 68 13009 18478 19096 440 3993 0 4 10 4 91 18508 19184 47 44 6835 8908 10800 18108 87 1711 6S 407S 034 70 1 989 18808 l 81l 9 53 80 e 7 90 11038 10 187 0 19802 743 4940 to 7 94 48 1 8 SU 45 6 99 9100 1 117 13491 99 19461 89 4817 8819 9809 70 13503 49 17 8 8 76 368 18 11110 13847 18919 19 30 78 78 81 38 49 1 187 63 I9 1 4484 988 4 11804 148 1 17088 97 87 88 e 08 8 14444 9 19764 7 4188 7053 9494 11411 81 17200 98 1198 89 88 9876 11580 14504 17918 19868 1980 4738 7143 9784 11749 14609 17607 8 18 8 4118 96 9808 11946 14 86 1 60 1990 78 4987 7881 2 47 1 888 8 4 1989 6019 97 18 1901 14901 17711 76 78 S3 7381 98 70 78 l g l 96 Sits 97 81 99S 12100 16010 1 10108 1844 1188 7488 38 19878 84 17906 90SS9 9 6103 7 08 44 18496 1 118 8 98 93 80 770 10000 18656 164 i 18006 04l 3 404 74 8 65 58 1S68S 13 05 7 t5 0 6800 1 10109 1K03 16i 8 18137 90787 87 97 7877 9 87 1 718 0 90887 711 7 8 64 10 83 68 15907 188 1 90930 38 t 8391 1899 afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen door den Notaris G C Fortuyn Droogleever den 30 Mei 1900 2 Huizen en Erven Heerenkade P 517 en 521 f 2030 k J C Sibbes Een dHo aldaar P 518 f 1000 k J Hageman Twee dito s aldaar P 519 en 520 f 2030 k I Cate Winkelhuis en Kil aldaar P 622 f 1560 k C Jonker En 4 Huizen en Erven Lange Korte Akkeren P 582 tot 585 f 3945 k J Hoebeek ITieuwe PARASOLS en PARAPLUIES VAN S Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA feleflieom ifa 31 iaslcrdania Vrkrs Slotkrs Hours van 19 MEI 61 987 93 WsDMLiSO üart Nad W 8 V 81 98 loov 88 83ll i 88 dilo dito duc 8 93 dito dilo dilo 3 Ho aj OW GouJl 1881 93 4 iTiU la ohru mjl8 81 5 88 V OosnmL Obl in papier 1888 5 dito in i lrer 1888 5 PoaTDQAL Obl niet coupon 8 Vi dilo liakot 8 14 i Ruaumi Obl Binnonl 1894 4 81 dito Oeeons 1880 4 98l duo bij ll lhi 1889 4 9 Vl dito bv Hop 188 90 4 0 dito ia goud leen 1883 8 dito dilo dito I8H4 5 101 67 8piH Porp t chuU 18SI 4 57 Toaawj Qejir Conï lcen 1890 4 91 Oao Wning aerie D 9 Oec leemn MrieO l ij ZniD Ar Rp T oblg 18 1 MliIco Ob il Soh 1890 8 10 VlllriolLi Obl 4 onlicp 1881 34V yuauaDiM Obhgatian 1896 3 900 BoTTIBDAM Stad leou 1894 3 91 NlD N Afr Handel aand Arendib Tab Mu Cerli8aaleil 81 Deti Haalaehappü dito 436 Arn Hypotheekb pandbr 4V Oult Mij der Vontool aand 85 a Or Hypolhoekb pandbr 108 NedariaDdsi he baak aand 104 Ned Handalmaalieh dito 164 N W t Pao Hjp b pandbr 3 98 Bolt Hypothaekb pandl r 4i Ulr Hjpothoakb dito 4V OoaMN Oj t Hon bank aand 18 Ruai Ujrpothaekbank paodb 6 IIO Ambuka Equ bypoth pan Ib 4 90 Maiar L O Pr Ui n ert 8 l Sm Holl U Spoorv Mq annd 1 14 My tol Eipi SI 8p aand 10 Nad Ii d S iiiorwegni aaud 114 Nad Zuid Afr Spm aand O iU dito dito dilo 1891 duo 6 100 TlLII Spoon 1887 89 A Eob 3 66 Zlid Ital ap mii A H obl 3 65 PoLEV Wariokau Waeuenaand lOl aDal Or lln a 8pw Ms obl 4 97 Baltiaahe dito aan l Faalova dito aand 6 Iwang Domhr dito aaud 5 98 Kurak Ch Aaow 8p kap opj 4 lOO dito dito oblig 4 100 i AKluxA Oent Pao Sp Mij obl 5 1141 1 Chick North W pr Cv aand I dito dito Win 81 Pater obl 7 141 DouTorkBioGr Spm Mrt a 69 I IllinoU Central obl in goud 4 106 LouUr kNa lifilliOan r aand 74 76 i Ueiiro N 8pir M j leh p o 8 104 i Uiaa K n aaT 4pOt preLaand 87 N TorkOulaa ok Waal aaud 85U Penn dlo Obio oblig 6 Oregon Oalif lehyp iugoud tl 81 Paul Uinn kHanit obl Uu Pao Hoofluu obig 8 48 dito dito Una Ooi la hyp 01 Oakada Can South Ohort r aaniJ 631 Tn O Ball k Na lo h d e CH Amitard Omnibue Hij aaud 180 810 NlD Stad Amalerdam aand 8 108 Stad Botterdam aaud 8 1 101 BlMii Stad Antwerpen 1887 8 J 9 v Siad Bruiiel 18M 9 1 100 Hoxa TheiuBogullrOi laok 4 II71 Ooann Stnalaleenig 1880 5 UJ i K K Uoat B Ol 1850 8 101 Spjjija Stad Madrid 3 1888 841 1 85V IT n Ver B t A pol ZOMERMANTELS DAMES en KINDEK COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Oamesoverliemden JnpoDsloffen en gekl Katoenen in groote verscbeidenheid en concurreerende Prezen II SAMSOM ADVERTEINTIKIM Ben Slagersknecht BIEDT ZICH AAN van goede getuigen voorzien Brieven lett 8 Boekh C JANSEN BadhuisBtr Scheveningen i makkalykaup atamlddal DocIiaef ao aaocal daraaa ao yin4af arlWiii wafk la da Appra nr aao C H liWKr t Ca P larlla aalk air 14 Man latte oad op naam an fabrlekamarfc Vwtrnaaw ky HMna wl tMar la itiMMwirt lataatartaa aaa yaaMu aaLaaaaraal OflaMhy n a afi a waaa fciaiia Een SffiL Rijwiel is onverrngdeiyk een M T IC II en ij t € U ÊfjOO F K M U Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielen hot mm e ijm T o a in bet Kampioenschap van Nederland Iste pryg bj het verbeteren van bet zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M eni enz Fibrikasl TaB RUWIKLEK ea I0T0HGÏCL8S B A JANSEN sBosdx Leverancier der Camkler Auloiuoblelea e a Agent voor GOUDA J C UE li ÜITBH Vraag daar ook naar bet klassieke merk THE SPABKBHOOK m m de SGUüüNHAAK sal het Uw werk verlichten Stuiverszeep is en biyit onovertrollen Een stukje weegt 1 25 Gr en kost 5 ct = 25 Gr voor 1 cent By gebruik van StuiverszeepStuiverszeep poeder en Sultanepoeder zal Uw werk byna klaar zyn als gy begonnen zyt Zendt Uw strookjes v6ór 31 Mei a s Naamlooze Vennootschap VEREEHlöDEZEEPFABeilK S Rotterdam e o 1KB ODD B SCHIKDAMMER GEUEVEE Herk t NlÖHTOAl Sf Verkrijgbaar by M PEÉTERS Jz N B All bewga ran echtheid il aaohot en kurk ataeda vooralen rau dau naam dar Firma P HOPPE FRANSCHE STOOMVEEVERIJ kN clieiiiiM k Wuseherij 11 opoeÜiibimeu 19 KruUhade BaUerdam Oebreveteerd door Z M den EoDina der Belgen HoofddepAt voor QOUDA de Baar VAN 08 z Specialiteit voor het atoomen n vervelt van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooua n au pluche mautaia reoren bont ent Gordguen tafelkleeden ene worden naar do nienwata en lutate methode gerarid Alle goederen hetiy goatflonid of ireverld worden onachadaink voor da geiondnoid rolgona ataal bewerst CeK BKTER adres voor alle soorten SCHOEN WEHK ala belüoonibrakDL idi Üchoen en Laanennaguijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwcgstecg ONTVANGEN alle soorten mCUOKX WKHH voor bet a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk lutomatisetie vallen voor mttsr k fl 1 0 f nr tnnism k fl 11 vaar Utmm kxkkarlftkkar R n 41 10 v ii n vnortdurBnd i rtoMieht Mrrtl ti mti a n I UiBoni k vaT In n nwtbf iKlIan li h vnnfaUr wnOar I iHtiin niit U iiiiiiBtf rauk n Vnrh i i i tag i toazKoifing van IipI liflJr fi f omUr r imlinan VcrztiiHlIiiilH Hei kBur o Mehnbrrt O n HZ v iri aa aH a