Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1900

No 8810 Vrijdag 1 Juni 1900 30ste Jaargang fiOüDSCIHE COIRANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaon u 8t De Uitgave dezer Courantg esdiiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post y 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEKTEN TalefMii No Ut ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend uaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda Drak van A BRINKMAN Zn Opeiil are Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 11 UINI imO u Toormiddai 11 nrcn in het Hotel DK ZALM aldaar ten overstaan van den te Haastrecht govestigden Kotaris J HOEMAIl VAN No 1 Eea goed ondcrhoaden van vele gemakken voorzien WINSSL m WOOHHQIS aan de Naaijerstruat te Gouda wp H Nr 26 Kadaster Hectie B Nr 1169 en 1170 grost 79 Centiaren ïe aanvaarden 1 September 1900 Ko 2 Een gunstig gelegen van vule gemakken voorzien HUIIS en EItr aan de jouwe te ïonda wgk 3 Nr 38 Kadaster Sef tie 15 Nr 1Ü24 groot 1 Arc 20 Centiaren Verhuurd aan den Heet J Vmni tot I gnstus a s voor 1 226 por jaar Te aanvaarden 1 Augustus 1900 No 3 Een HUIS en ERF in de Vischsteeg te Oonda wijk I Nr 18 Kataster Sectie B Nr 890 groot 19 Ceo aron Verhuurd per week met inbegrip der waterleiding voor t 1 05 fi bezichtigen 7 en 8 Juni van 10 tot 2 uriSD en op don dag der veiling van 9 lot II ren Nadere inlicblingisn geelt Notaris KOEMAN voornoemd E CASSnX ÏANDAttlo Turfmarkt G o u d n Mi Spreekureh VRn 10 toi 4 uur DONDEHDAGS van 8 tot 4 uur VBIJ0AOS van uur ZONDAGS atwezig JAl ROMD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZIillWAttKI VEKKED CIIAI i KIV IIIJIMIIOllD lKriKELEN FORNUIZEN tm Ureukbandcii WM Geeii Ën elseli maar EcM BOEHENBHOOD t eetU tie K i A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 28 TUinj B Wo dnbalitm n ilo polieole WüfüUl boküiul cu Aroumd UituvürtrofTti inuUlol Ui uti nUe UO rit Long Leve x Hiiiiirzlekteit ens Iuwwiidt owel h b ook iiitwüiidig iu hijim U ïioktcirovaUon mot gowl f evoIg Hftii ta woiidon I ry8 per flacou t 1 prr post 1 I lö ThUrrj s Woadmalf bflxtt eon alsnog ongekenilo gon cskrnolit m heüznin working Mmikt nieosUil elVt pijnlijke ün geTfturvoUe oparnliP gohöol OferUodist Met ik H zalf wRnl euu H jittir oud voor oiijceueesllfk CellOUtleil beeiicezwel tiu oniftn s eon li jnn iSe fur ItHukorlU ireiiezen Hronet geiifBing eu vor nohtinjï der pyneii bij wouden ontstoklngen onz van allerlei annl Frljs per pot f 1 60 per post f 1 60 Coutrmil I ep it vfxir Nederlftiid ApotWk r HENRI Si llEUH Hokin 8 AinstoMam Wnr ineii depot ii bntellc men d r ct uu iell ehiitteiiipothekt lM A TlllVRKYin Pregntd bel hilwh OwUm rJi Gclicvti proipwtui to oi tbie toii bd bet Centi al I ei 6t Snuden R kin 8 AlMtwdui RAJAtlTHËE De Cultuur Maatschappij PARAKAN SALAK RAJAH AGENTSCHAP Amsterdam beeft de eor te berichten dat zjj de vertegenwoordiging voor GOUDA on Omstreken voor de beroemde RAJAH THEE op haro plantages geteeld heeft opgedragen aan den heer T CI EB S t © G OTj d st IC VJ VH X iHEmB is verder te 00UD 4 verkrijgbaar b j de hoeren C VAN TONGEaLOO en J VA OIJE Groote voorraad STALEN BALRE U T b L Draaabaar Spoor 70 e üf en KlinBagoim TE KOOI en ÏE IIUUK H h O VING Jb Uautour i Iderai hokiide 31 Ui Pluu Mapelplaaiwu riliiH nliiivon O I Vjeiloordj iiutlsepli§cbe Taudpoedcr en Aiill6epll§cli JMoiidtlucliiur van £ CASHOTO Tandartt te Guuda OVBRAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blauwstraat Gouda Sl A Olie iww Tfrwifnfriii mii f i H i i r T Mei £ cre Olploma en Goud nekroundc PRAEPARATEN VAN a O T T rt U D A M BigtliuifHiii igiUlt Ulia ia nnchlUtali lugtu € tt t I irr llA demeestkrachtigectiTerBterkentleKINA WIJNtegenzwakte VgUlligl al ioowel hi kimlercn ah volwassenen gebrek aan eetlust alechte spliSTerterlng zenuwhoofiJpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevulgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m Uct bijumder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltischen leeftyd ci Verknigbaar m flacons it ƒ 1 00 en 1 7SI a m a VO d2aem vcrBterkend aangcnaamvinsTnnak voordagcli kschgeb nik IIVCI V gwaV vooral vnor kinderen zwakken en kUerachtlge geatellcn reer aan te beveltn Ak geneeakracbtlge drank l tj atoornisscn dci spijBverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigclinKen en kleine kinderen l n i i j m V 1 70 il Kgr 0 90 k Kgr 0 60 Chemisch Mallrcilllrfkt Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr ƒ 0 90 tülvere lYIClKbUIKCr J gr f O GO Kgr j 0 36 A Cftima I ÏCfafP H Pfl l rooken ecner huUc Cigarette is voldoende ter bestnj aanvallen van Asthma etc In lüosjes A 0 80 tn O BÜ Hm TsitriArinHp RnnhOtm PR ÏT PURQATIEF te cn verstopping Aam dlUctnnUC PUIIUUilS beien Migraine CongestlePctc vooralookal laxans voor Un l cren 1 ew J7rii de Tamarinde Bonbons vnn KKAEl KI IEN V HOLM belangiijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk t u lU m nK aangenaam i Pnjs per doosjc 0 90 en ƒ 0 50 CalmSolr PaC niAG algemeen erkend als het BESTE hHi middcl J Verkoudheid en Keelpljn liet is een alljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitüluitend in n fteschjes vcikrijgbaar Pnis O SO per flcihje i ri parahn ram KRAÏPELIEN HOtM te J ist Mfyn allm voor ie ta tigMttm woKtrop Oe naam en MaiKtloelrniHg n ftrki ijyhaw btj O tneetUsipotlMkert mn prnffüitn KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST UHll Indien gy niet wilt hoesten gebruikt d allMwego bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borsthonig Extract ifeiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II H üfi ISCHAIH CO l enllan r yevTwicrs VAN SCHAIK Co s Blelianthe ii het IxMto middel dor woreld VAN SCHAIK Co s Meliantha gonoMt icmlthoost by J Tb TORKKN Boitoop B T WIJK OttdtUKlIrT M KOLKMAN Waddiiunuta IIOLLMAN Bodtmnm PINKSE Nieutcerlerk ad IJul W J TIK DAM Haoêlnrht A N tjnZBSSEN Schoonhovtn VAM SCHAIK CO 8 MelltatÜe geneest zoowol oud ui jong VAN SCHAIK Co s Melianthe raag in geen huÏBgozin ontbreken VAN SOBAIK Co s Melianthe st t toorblorend onder Solieikundig loeziclit VAN SCHAIK Sl Co 8 Hteliaothe Wipt onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Hellanthe u bekroond met Eerodiplom VAN SCHAIK Co s Helianthe i brkrooud met Goud Van SCHAIK ft Co 8 Halianthe i bekroond met Zilver VAN SCtlAlK Co s Helianthe is e riJKiMuir in n oon van 0 Cta to Vlê N 1 Fim WOLt P e Co Westbaien 198 Gouda D lttI KBl ES Kleiweg B 100 Gouda K H vtN MILD Veeratal B 1 20 te H oudtt A miDMAN Moordreit I Prl trekking 14 Juni ï SOOO OOd 1141111 5 uIb UfK fdpr m bet RjlukU 8l r al bioiit de a j ni uwate ir o e M UfrIoiiiig tlio ü or i y g I llooj j Rejffcriiifï au Hamburg gotnlij keiird g I en K waarbcr d is I be voorrfet lijtu itiricblmg van hel ni uwe H I tan lieslaat dHanii dal in lUm loop tan l £ I tlechts veiaigo maanden in 7 vtjr otingen rao 9 I 118 000 lottiii 69 180 prijzen bdra i iifla 9 11 349 325 Mark 1 I lor volliidigc betliBsing zullen komon ilaar I onder tijn kapilalo prtjüen van evontuee I j 500 000 Mark bij uitnemendheid echter i prije ü M 80 000 S prijz a M O OOOl Il pry a M 00 000 36 pryz i M 10 1 ptij i M 100 000 5flpriiz aM 5 0 prijMo a M 7B 00 1 6 prijï i M 3 00 I Il priji a M ÏO OI I 20 pryt ii M 2 00 I Il prgs h U S Oib SlSpryz aM 1 00 I Il rijs a M Q 000 UlSiryz aM 40 I prija è M 55 000 5 J952rrÜB iM 1 g prijan a M f 0 000 U tSn prijj k M O E jl prijs i M 40 0 1 200 I3i lü4 O 7 1 Il prijï II M 3 0 OUS Ül J 3 Üo nauslauii le vwrste prijstrukkin Iczr i I Kr otü dunr il ii St iiit g B irbortdw üwid ir 1 I lü iiiij ia TUI mbta o ü 1 ipaald pijiiiis l R J bobboii op iluri g f 14 Juni k I I en l i Bl l i rvoor B 1 gebeoiorigincwl lot Blcchli MhtV itofti fl I i lialf I 3 1 75 I j 1 kw rt i W I I to fcn iimondiug van het bedrap per posiwiase I of tegen rem ours B I Alk cumniBaiis worden onraiddullijk niPt J B I grootste zjr vn digheid uitgevoürd cu lodt B I apul ir ontv nxt vbd oub de met hut wapun vu B I den Stalt vfortimo Ongincölü Loten ze f i B I bauilen B I Bij iedere bistellinp wordt liot teroisrht 1 I offiüieelo jliin wunruitde verfUelingder pfijïe 8 I op dj vorsflbiUüu t Maison al ouk dö liotn f B I fündu mlögftel ion Ih vtrnemen is gratis bijgo B I voogd en iciidcn wij uun onztj Hegunaliger B I onBuiiïüvriHvd ia i Iko Lrikkin de üflScieel I I liJBt ii II l tf iiittn filing KÏ T pnj£rn guacliu dt steoda I I irotript onder iiiiriior xan rlni Staat en ka 9I do ir dirtflc hui iil iig uf ook niiar vorku zinir I J r Bola i ti h ml n id alle gruntore p aatd S I aii N ederlHli i 1 iwrkai lii l Woulun I I Ot Ie iet iB le d do T li t g4uk Ijcgun I stijd 11 uUr el Jiidera ui iüi UiU prïjze I I liidiheii wij m ürnmio 1 volgons offic eol i I fl I wijzen ds oorwtu tloofdprijz n verkr gen e fl I on ü Heg natig rfi Kolf uitKtadld o n Mark I 250 000 lOO OO J O n00 fl 000 40 000 enz 1 E Het ia ta voorzi n d l bg d ib op den lii obt fl I stm grondslag gecisiiftdo ondu iiurnittg taii uil I kanten op eouu i r würkxame dünlEieining l o I pnald knn w tiieii r roVond men Kolii ve der j iiidvo wegoiiS dl reoita oplmndün zijndo Ir k I I king alU orderB len spticdigste rochla reoks l I I zend n aan fl KaHfinaiiii il iSiiiioi 1 1 Bankiers en Uel wiaaelaars I I ir 11 M I lp 8 HiormodB dankon wij v or htt trcrtrou I wens ons lol Hit rl te geHchonkuii en dan B I wij b j liPt begiu dor nitmwt vertotiiig I ter doölueming ïih lierren kuMuii wij iK k B I ioor licl v rvolg bemoi id zijn door een B I sliplii eii rteeld hedienini de levn dun I bold viin otizp gecorde Buguneli erB tu I cMbonKOKai Een ware Schat voor de ongelakki slHchtoffers der ZelfbeTlekkioft Onanie en gehe jne uitapattingen il het beroemde werk ZDr Retau s EI FBEWARII G I HoUandBche oitgaTe niet 27 afb Prgs 2 fTitdcn leder die aan de rerschrik kel ke Ec rcdgen va deze ondeugd Igdt I moet het leien de oprechte leenng die I het geeft redt joariyka duizend van een zekeren dood Te verkrflgen by hetVer1 Iftgs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrf ook in pofltRegiils en in eiken hoekI handel iu flnlland Paln Expellen Dartig JU wordt dit middel met Tairaseatid aa ce8 1 pj ltUlenda lowmMng u nW9ad tegen BheuuuitJAJioh tVertondl uid piju S t ai H r lË l ook leilm Tertronwen M lolt op kM I briok m rk Anieif14 1 26 760 nMcdefl udeneMtaifotlukeiL Te ImBterdun M Dloth QSban vao TayU sa Sudors l p $llt lft lts VlltttItlIII I verworven Bullettlandscti Ovcrzicbt Een telegram gisteren door Bulier nit Newcastle afgezonden zegt dat de Boeren een kamp gevormd hadden bij DQomberg ten oosten van Newcastle en den rechtervleugel der Engelschen lastig violen Bnller zond daarom den 27en een aldeeling onder generaal Hildyard uit over de Woolsdrüt en utrecht eu een andere onder generaal Lyttelton over de Itsjangodrilt De Boeren trokken toen naar het noorden terug en Hildyard bezette Utrecht Clery beschiet Langesnek De Boeren zijn volkomen ontmoedigd Het goederenvervoer op den Delagoaspoorweg is vandaag gestaakt oogeuschijnlijk wegens militaire bewegingen in Transvaal Portngeesche troepen hebben last gekregen zich naar de grens te begeven De Portngeesche oorlogsschepen aan de kost worden hier bjeengebracht Ken Boerencommando is te Komatipoort aangekomen Engelsche officieren zjjn op dit oogenblik te Johannesburg bezig met het voorschrijven der voorwaarden van overgave Do Engelsche voorhoede is halfweg tasschon Johannesburg eu Pretoria gekomen De Htaatspresident bevindt zich te Waterval Boven De Daily Mail verneemt nit Pretoria dat Pretoria binnen een paar nrcn door de Engelschen bezet zal zijn zonder dat tegenstand zal geboden worden De burgemeester is gemachtigd de Engelschen te ontvangen Alles is rustig maar een groote menigte is saamgeschoold in afwachting van de Engelschen t Is te Parijs toch anders geloopen dan men Dinsdag meende De Galliffet heelt de ondankbare taak neergelegd om het land te bevredigen zonder een der strijdende partijen op te offeren Dat hij een dergelgk besluit nam is te begrepen Voor een ieder die niet verteerd wordt door een belachelijke eerzucht moet het een vreeseiyk iets ziJn als minister te staan voor een troep kamerleden die aan hun mandaat het recht ontleeneu maar alles te zeggen wat hun voor den mond komt en die den minister geen woord sparen En hoeveel pijnlgker moet zulk een positie wel ziJn voor een oud cavalerie generaal steeds gewend het gezag hoog te honden het te eerbiedigen en te doen eerbiedigen Dat het hem die pas van een langdurige ziekte hersteld was Dinsdag te bar was toen hy tegenover een huilende bende deputes stond en elke zenuw moest inspannen om bedaard FEVILLE IOX HAHTSTOCIIT Naar bet Fraosob In ïijn hartstochtelijk bewonderen bemerkte hij niet dat Philippe Derblay al zijne bewegingen oplettend gadesloeg Doch zelfs al had hij het opgemerkt hij zou zich weinig daaraan hebben gestoord Wat ging hem ook de echtgenoot aan van eene vrouw die hij vereerde Zijne vrienden te St Petersburg zouden immers kunnen getuigen dat de Hertog de Bligny er niet tegen opzag iemand van het leven te befOoven nadat hij hem vooraf zijne eer had ontroofd Op dit punt was hij volstrekt niet veranderd Athénais die hare plaats nevens den gastheer had poogde aanhoudend door haar gesnap zijne aandacht tot zich te trekken Doch zij vond Der blay als altijd koel en afgetrokken Inderdaad voor hem was het een bron van voortdurende kwelling wanneer hij zag hoe de hertog de Bligny Clara op de onbeschaamdste wijze bleel aanstaren Voor zijn gevoel lag er iets besmettends en ontheiligendz in deze handelwijze van den beruchten lichtmis die hem reeds zooveel leed berokkend had Bovendien werd hij vermoeid en geérgerd door het aanhoudend gesnap van Athénaia die gaarne tegenover al de gaaten den schijn wilde aannemen te blijven is natuurlijk Dan behoeft er nog niet eens de iu buitenlandscho bladen vermelde hartkwaal bg te komen om te maken dat de generaal tijdens de zitting onwel werd en besloot heen te gaan om niet terug te keeren Wel werden nog enkele pogingen aangewend om hem te bewegen te bljven maar alles was vergeefsch De Qalliffet bleef bij zijn besluit en wordt opgevolgd door generaal André Of het ministerie door deze portefeuilleverandering aan kracht zal winnen valt te betwyfelen De oppositie heelt eert succes behaald en al ia het er nu niet een waarop men trotsch mai zyn toch is het een succes dat telt en tot meer zal aansporen En zoo biyft de affaire nog altijd haar invloed gevoelen en dat zal doorgaan tot de groote bezem is gebruikt Dat zgn opvolger die voor den dag zal halen gclooven wy niet en voorloopig hopen wij het ook niet Op dit oogenblik is hot niet de tyd voor zoo ingrijpende maatregelen Bovendien is tegenwoordig byzondere waakzaamheid uoodig met het oog op wat in den vreemde voorvalt 2oo meldt do St James Qazette dat op 4000 Marokkaansche ruiters naar Tafliet zgn vertrokken om den opmarsch der Franschen te keeren Ook te Fez heerscht groote opgewondenheid onder de Moeren terwgl da sherifs den heiligen oorlog tegen Frankryk prediken Natuuriyk dat in deze berichten wel eenige overdryving kan zitten Maar het is een onloochenbaar feit dat de jongste machtsverdeeling in Afrika medebrengt dat Frankryk Marokko erlangt en dat oventueele plannen nu beter zjn uit te voeren dan na den oorlog in Zuid Afrika Dit klemt vooral omdat Engeland als het wat troepen te missen heeft die hoog noodig zal hebben in Ashauti waar de toestand sfeeds bedenkeiyker wordt Een telegram nit Accra meldt dat de kolonne tot ontzet van Coomassi reeds spoedig slaags raakte waarby o a een officier werd gekwetst Wellicht was dit hetzelfde gevecht dat elders wordt beschreven als het gevecht by Kwiss waarin o a luitenant Slater en verder vele Haoussas werden gedood De verkiezingen in België voor 76 plaatsen in den Senaat hebben dezen uitslag opgeleverd dat gekozen zgn 43 clericaleu en 33 liberalen Daar echter de provinciale raden die de overige 26 senatoren benoemen raeerendeels clericaleu zgn zal de clericale meerderheid nog versterkt worden Het gezameniyk stemmencgfer voor de alsof zij hem geheel voor zich in boblag genomen had Zoowel zij als haar echtgenoot werden door Derblay in gedachten wel duizend uur ver gewenscht Hij herinnerde zich nu dat Clara den vorigen dag volkomen denzelfden wensch had uitgesproken en vatte thans het ernstig voornemen op haar zoo spoedig mogelijk van beider gehate tegenwoordigheid te bevrijden Tegenover den hertog zou hij daarmede echter nog niet tevreden gesteld zijn daar hij hem te innig haatte om niet naar een sterkere wraakneming te verlangen Het was voor Derblay een ware verlichting toen eindelijk het diner was afgeloopen Het gezelschap begaf zich naar het terras waar voor Clara een schitterende verrasstog bereid was Al de boomen van het park waren rijk erlicht en de gevel an het kasteel zelf was over de geheele breedte versierd met guirlandes van bloemen Moulinet zelf applaudisseerde Kn dat nog wel toen hij zich in ernst verontrustte over zijn schoonzoon die er met zeer veel overleg in geslaagd was Clara te naderen terwijl ij op een eenigszins afgezonderde plek een oogenblik alleen stond Wie het gesprek tusschen dei t ee van nabij had kunnen hooren zou waarschijnlijk verbaasd hebben gestaan over dit vieemdsoortigondef Jpud tusschen twee menschen die elkander vroeger zou innig hadden liefgehad en thans als vijanden tegenover elkaar stouden De hertog de Bligny putte zich uit in hartstochtelijke lofredenen op Clara schoonheid en beleed haar zijne vurige liefde Ue echtgenoote van Philtppe Derblay was beleedigd en vertoornd en trachtte door Ungzamerhadd hare stem luider se verheffen van dit gedwongen Kamer bedraagt voor de clericaleu 1 002 875 stemmeu voor de socialisten 509 558 stemmen voor de liberalen 462 254 stemmen en voor de christendemocraten 54 335 stemmen Rekent men de laatste Aifi noch vischnoch ïleetoh zyn erbuiten dan blgft do meerderheid aan de clericaleu en het is niet meer dan natnurlgk dat de meerderheid van het getal zotels naar verhouding ovcrwegender is Trouwens gegeven dat de clericaleu niet de meerderheid hadden gehad tegenover de oppositie wie zou dan haar erfenis hebbeu aanvaard F Dat liberalen eu socialisten op het oogenblik samen een regeeriug zouden gevormd hebben is vrgwel ondenkbaar Voorloopig Bchynt een clericale regeering in Belgiü de eenige mogeiykheid Er is weer eens een conflict tusschon de Noorsch a regeering en het Zweedsche hof De regeling van het Noorsche consulaatwezen is er nu eenmaal door en daaruit vloeide voort dat de kosten ervan moesten worden gevonden Het soheepvaartrecht zou daartoe dienen In plaats van zich nu neer te leggen hg dit uitvloeisel van een eenmaal geleden nederlaag heeft do kroon misschien die nederlaag nog eens willen herhalen door ook thans weer de goedkeuring te weigeren Het ministerie heeft zich daarop tot het St Hrtiag gewend waar door delinkerzyde werd voorgesteld het ministerie te verzoeken om aan te blgven De rechterzgde betoogde dat er geen aanleiding was voor zulk een verzoek al schynt overigens zelfs van die zgde naar wy in Politiken lezen de weigering der koninkiyke goedkeuring geen instemming te hebben gevonden Het voorstel der linkerzgde werd ten slotte aangenomen zoodat de Regeering nu wellicht niet zal heengaan en de driemalige aanneming van het soheepvaartrecht van het Storting zal vorderen wdarna het ook zonder koninkiyke goedkeuring in werking treedt De minister van buitenUndsche zaken zon het echter met zyn collega s oneens zgn Of de kroonprins om principieele redenen de goedkeuring heeft geweigerd is niet geheel zeker Het heet dat hy uitstel van de zaak z a hebben gewenscht tot zyn vader terug zou zgn en dat hij toen de ministers betoogden dat zulks niet ging d4 rom zou hebben geweigerd Waarschg nlgker echter is het dat hg één lyn trekt met zyn vader In het principeele onverstandige verzet tegen den Noorsoheu volksgeest De Duitsche Egksdag is naar huis tot 6 l tête i têta ontslagen te worden De Bligny begreep dit en veranderde daarom zeer behendig van toon Hij richtte zijne woorden met veel overleg zoodanig n dat het den schijn moest hebben alsof hij over niets anders dan over vriendschap dacht Hij vroeg haar hem de hand te geven als teeken dat zg hem alles had vergeven wat hij vroeger jegens haar mocht heU n misdaan Doch terwijl hij aldus sprak ko Clara uit zijne hartstochtelijk vlammende oogen duidelijk zien dat zijne ware gevoelens geenszins in overeenstemming waren met zijne schoonklinkende woorden Onder begunstiging van de invallende duisternis waagde hij het zelfs haar zoo dicht te naderen dat Clara bijna overluid uitriep iWees voorzichtig Indien gij niet aanstonds vertrekt roep ik mijn echtgenoot I Zij was inderdaad door de Bligny s vermetelheid tot zulk een punt van overspanning gekomen dat zij niet zou geaarzeld hebben hare bedreiging te volvoeren zonder te denken aan het opzien dat zij daarmede bij hare gasten zou verwekken Gelukkig werd zij uit haren neteligen toestand gered door de onverwachte komst van den heer Moidinet die alles had gehoord maar die zich hield atsq hij niets begreep en alleen toevalliir in dit ge W van het park was komen wandelen H ne ïe zich glimlachend in het jresprek met een van dip gewone gezegden die ten allen tijde Jhdi nst kUn n doen en die zijn schoonzoon reeds pmqarmalen hadden verveeld en gcörgerd Hoe helder ia de heerlijke avoodherael begon hij Ue maan is in het eerste kwartier Wij lullen stellig de heele week schoon weder hebben I Juni Dan eerst de vlootwet Aangenomen werd in de laatste zitting het ontwerp tot uitbreiding en aanvulling der ongevallenwet In deze wet wordt de verplichting tot verzekering wel niet uitgebreid tot alle beroepen en bedryven maar toch tot zeer vele j o a tot bouwlieden en allen die by bouwen hulp verleonen tot allen die iu brouweryen ïleeschhouworyen slotenmakoryen smedergen stalhoudergen en rytnigverhunrderyen werkzaam zgn Ook personen die allerlei diensten als huiswerk verrichten en lieden die op grootere schepen in dienst zgn zyn er in opgenomen De sociaal demooraten hadden veel aanmerkingen maar toch zyn zg geëindigd vAor te stemmen Verspreiile Berichten FKA NKBIJK Maandag werd de Tentoonstelling bezocht door 102 872 personen Koning Oscar van Zweden wordt hedenochtend te Parjs verwacht en zgn verbiyt aldaar zal waarschynlyk vry lang duren De directeur van de atedelgke politie heelt den politiebeambten doen mododeelen dat een belooniiig van twintig francs zal worden gegeven voor lederen dief die op het tentsonstellingsterrein door hen wordt gearresteerd Een Parysche hunrkoetsier die bü het voorbgryden van president Loubet had geschreeuwd Ik wil zoo n oude koe niet groeten is tot een maand gevangenisstraf veroordeeld Het gerucht loopt dat kapitein Fritsch zgn getuigen heeft gezonden aan ministerpresident Waldeck Rousseau die in de Kamer zyn handelingen een schurkenstreek heeft genoemd DnlTSOHUIID De gemeenteraad van Frankfurt am Main heeft een verordening vastgesteld waarbg Zondagsarbeld op fabrieken bankinstellingen en groote handelszaken geheel verboden worden Winkels in levensmiddelen mogen van 8 tot 9 i andere kleine zaken van U tot 1 uur open zgu Het personeel moet om de andere week een Zondag vry hebben Te Keuleu vree8t men voor oen staking onder het trampersoneel op de Pinksterdagen omdat de loonen van de oudste beambten by de laatste verhooging niet verbeterd zyn BlLSIX Tydens een inspectie van de schutters te Gaston de Itligny keek den ouden heer even van terzijde aan terwijl Clara van deze welkome tusschenkorast onmiddellijk gebruik maakte om zich van deze plek te verwijderen De Bligny maakte een beweging om haar e volgen doch zyn schoonvader hield hem tegen en sprak hem aan op een toon van verontwaardiging en gezag Mijnheer de hertog de Bligny begon hij Ik moet met diep leedwezen constateeren dat gij op een zeer zonderlinge wijze misbruik maakt van de gastvrijheid van den heer Derblay En met een toornigen hoofdknik keerde hij zich om en begaf zich weder naar de salons Toen hij bij het terras kwam was er juist een groote beweging Huzanne naderde even haren broeder die met den procureur generaal en den prefect stond te praten en zeide ietwat beschroomd fEr is eene deputatie van werklieden aan den ingang van het park Zij zijn met hun tieneu en verzoeken voor eenige oogenblikken binnengelaten tw worden De deputatie was intusscheo naderbij gekomen Philippe Derblay ging haar te gemoet en herkende aanstonds zijn braven meesterknecht die voor deze gelegenheid dettig in een zwart pak gestoken was en den hoed in de eene hand in de andere een kolossaal bouquet hield Zijt gij daar mijn goede Gobert zeide Pbilippe toen hij zag dat de werkma h een weinigonthutst bleef staan Kom wat nader en gijanderen ook Gij zijt mij allen welkom Utrill vrwlfd