Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1900

No 8 11 Zaterdag a Juni 190j 30ste Jaargang mmm mmm I ieuw8 en Advertentiebtad voor Gouda en Omstreken 1 £ s Telefoon X t ï De Uitgave dezer Courant geschied dagelijk met uitzondering van Zon en Feestdijgen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT FF CENTEN Telefoen üo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m GymnasiiLm te Qonda CUEATOEEN malten bekend dat bet Mrafe t elaH t exmmem voor den volgenden fMrtUê ia plaata hebben op Dinsdag den 26 Juni e k en volg dag Aanmelding by den Rector Dh A vaü IJ8ENDUK v66r den Ut Juni a a Een SNEL Eijwiel il onvermydeiyk ecu MTKBÊi en liÊCBTIjOOf EM U üp den weg zgn du Yankee Style Eijwielen bét mm B IjHT o a in het KaïbpioenBcbap van Nederland Ute prys bg bet verbeteren van hetzea nnr record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Faiirikaat fan RIJWIKLEN eo MOTOIU ïCLE S B A JANSEN sBoscL Leverancier dor rambler iutuniublelen e Agent voor iOUUA J V UK II VITBU Vraag daar ook naar hot kiaamokc merk THK PAKKBKOOK iSOrib PO 1KB OUDB GENEVEE Merk i NIGIITOAP A SCHIKDAMMEK Vwkriliibur bifi PKKTKRS H AU btfwiji van eolith nd ti ewiljet m kurk iffodi tooi liao vut den nnam inr Firm P HOPP CEK BETKR adre vooralle soorten HCUOENVVKRK als helXwiérakiitidi Schoeii eD Laaitennagajijn Kleiweg E SÜ tegenover do Kleiwegstoeg ONTVANQKN atle soorten HVUOÊtm NTjenit voor het a Heizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk Zenuw en ülaaglijders wordt ail orertnigiug ais een werkelgke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van odrea per briefkaart ordt dit boekje franco per poat toegexouden door BLOKPOKL S Boekh Zaltboramel UU de SCUOüKMAAK zal het Uw werk vcrilohteo Stuiverszeep 1b on blült uuüvert rollen Een Btqkjo weegt 125 Ur on kost 5 et = 25 ür voor 1 cent Dy gebruik van Stuiverszeep Stuiversseep poeder erf Sultanepoeder zal Uw werk bgna klaar zyu als gy begonnen zjjl Zendt Uw strookjes vóór 31 Mei s Naamioozo Vennootschap VLRLEItlüüE KEPFABMtKEH Rotterdam HM baM oDKluddirtaM tjt 1 sukWrkUtpoMunMdalToirllMn o vooml a inbi o KlDd eho MPNr Il Ito ApprMunr vui C M Mlller ft Ot f ltrll BHtk ilr 14 Mm torn W4 op naam en fabrltAimerk avlryikatr y H rta WüikvUr taHkMwwifa aalaBtwtM raatfVM M Ml BMiraal vaal ty V ar4 MMi AnÉwa W IJ Isri3 A 2sriDEL I E33 Kort ovenücht ooier PriJiooarant SHERRira Pale en Oold Dry van at i M SO per 12 less ROODE en WITTE PORTWIJNEN 12 MADERA S droog en zoet 18 12 t s V k o e a VERMOUTH U Tnrin 1 50 esch O 1 B BODEOA CHAMPAGNE 1 75 COONAC i l 1 75 t 2 26 1 2 75 1 3 25 i 3 75 en B SCOTCH WHISKY 2 25 S Per Fl Per Ank 45 Fl 1 g U8TEAC 1 0 65 Mo l 27 75 S 5 CHATEAU VALROSE 0 75 31 g 2 St E8TEPHE 0 86 36 H St EMILION 1894 1 42 Sfe t 2 PAUILLAC 1893 1 26 58 m o 8 GRAVES Witte Bordeani 0 80 84 i P I SAUTERNE 1 g 5 ZELTINGER Moezel 0 90 87JS0 gC BOURGOGNE 1 10 47 S De flcBscben zjn in de prjzcn begrepen en worden k 3 ets per stuk ternggenomen g y elke hoeveelheid verkr gbaar bg De flrina T € REBAI Goiida RAJ II THëE e 3uUuur Maatschappij PARAKAN SALAK R A JAH AGENTSCHAP Amsfenlam heeft do oer te berichten dat zy de vertegenwoordiging voor GOUDA en Omstreken voor de beroemde RAJAH THEE op bare plantages geteeld heelt opgedragen aan den heer T CE EÉ S te G b u d SL RAJAH THEE ia verder te GOUDA verkrggbaar bg de heeren C VA TONGEttLOO en J VA OIJE öebr Sfcollwerck 8 Chocolade eo Cacao = Doimatlge door de nietiv teuitviodiugon tp niarhinnul gebied verbeterde fiUnieatie ua uiWuitend gebruik v u tiji en fijn it gn mJeiuir m gwandoorei len verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao otTi anbeveienawaardig fHhrikiiat nauwicoulTg beantKuordui de iu n den inhoud dar reep Kliletien Dt lua bimilde ïï BreTot als HofUTediiicler 44 Ëere Dlploma 8 gouden enz Hcdalllrsj een hewgs u uitmuntend i n ubrikatt L eeda 18J4 ubredf de Aooiüamie ititional de Parb Mone Tou d S nioii uoe IIihI IIs d T pr ul re eisMe n oonddérsttan o TOtr exoeUaut f brliaatloa de Ohooolat bonbons variea eto etc lt ttWirok $ bUikaat ia veikrijgbaar bil H H CuiiÜBem S Ba ketbakken eu m noienialvortegenwoordiger loor i derlai d Mliu Mattemledt Ameterdam Kalvorslraat lOS L i f tm t p i m i m iil imwwwn iiii Utnii Ue M sll algctneta i r Bli votttn Mal Ure DIplona M QouJ B kro i il PRAEPARATEN VAN € tt naA arn ho demetsitrachtljenivarattrkaiiJaKlNA VVtlNlefeiiiwakte VgUIIHfl ai V IIC 1 b i rtet l olw ucn n ebrak aan Mlluat ilecMa apHavaHarlnc aanuwbooMpUQ tar veraterktng na liekta of kraambed koona en hare gcwl£eii OUIMALAROCHK PERROOINEUX in hei Ijinunder legen Bloedfebrek Blaaksuehl kwalen van Krltiachen Iceftgd ent Verkri l aar in Sacon a 1 80 en L f7 lf a1 n raToaiAaain veraterkenil aan£enaam van smaak voorttaeelijkocheab nik 1 IIVCI V nt av 1 j k aj n wakken en kllerachllce alaUan uer aan Ie bc vcKn AK geneeakraclitice drank I 1 atoornisaen tei ap avèrterlnnorg naD en diarrhje oök vora uiBehnten en kleine kimleieii rr r liu a Ki r 1 70 1 Kp 0 90 a H Ktr 0 80 Cbamlicb Msllf CIlilrAr Speciaal voor Klndervoedlni in buwn a K K r 0 e0 Asthma Cigaretten r rdrï l SSÏaï T f dorajea a Ö BO en T5 80 TflitinrlfiHe Rnnhnn RUit puroatiep tegen vantoppiai Aua voor kinderen hcwi en de TamarllMa Bonboiu van KKAEPEUEN HOI M Lie1an n ke diennen 3 daar de vonn voor het kind bagaari gk an de maak aangenaam ia Prijs per dooeje O OO an 0 50 i Jvilmiak PaStille al emeen erkend al het BESTE hauauddal OainiiaK I tptlllCS b verkoudheid eo KaMpgn het een ainmoploaaand en veraacbttnd middel blJ ultnamendbrtd uitsluitend m O llescV verkrij ttiaar rriji ƒ O K per aesch je e fyxfwwte aSi nAEKUIII a HOUI ta ZaW Mo mOm rmrain nm KKAJEPEUEN k HOLM Hofleveranciers ZEIST I PrIJstre kkltg II Juni SOOOaÖÖirMüRM alfl boofdpr a to hat KulakkiK t k Iii H litiwita rojte Geldvcrlotiag dia door Ie lloog Kei eriii i tan Hamburg goe lf 4 keard L fl roordaalipt torieblmg vaa hal nitfuwe T laa bettaat daarin dat iu dea loop van lecbti weioigfl maaodan id 7 rerlotingeD raa 118 000 loten I9 t8ü prijuiD b drig oda 11 349 325 Mark tar ToUadiga boaliaaiog xullen koMen daar oadar aijo kapiulo prijaen van eventueel SOO OOO Mark by uitoamandheid aebter a H lOO OOfN 8 M 800 000 1 prga l prüa spriii ir 10 000 s6pnjE iH 10 0 0 loo oooj 75 00 70 001 S5 OüO 8 000 5S 000 0 000 40 000 8 0 j0 1 prija k M Is pryxea k M 56prgi aH 6 000 106pryt ilL 9 000 1 priji prga uu pryzeo 1 prü l prijt a H a M a M M a H aM tOAprjjtjiU S OOOl Bl prüi aH 1 000 lSISrröz M 40 Sfl962prqa iM U5 i 4 0prijz aM 00 300 13 104 100 73 1 4B 11 aaaitaaDde verita pr ttrekkiiiK devr groote dour dan Staat gewMrborfida Oeld rloïiog is an ambtiweg Vnpaald plaats ta bebbea op dan 14 Juni e k en koal hierroor 1 gebael origioael lot aleobU U nk 8 of fl 3 80 1 balf t I 8 1 78 Ikw rt t 1 0 tagan iiizeadiug van het bedrag per poatwiaaal of tegen rem oun Alle camniiHiot wordeu onmidd lgk metd grootste corittaldif hrid uitgevoerd en ieder speler outvaDgt vao ons de met bet wapen van deo Staat noriirne Ortgtneele Ijoten xeif ui handen Bij iedere bestelling wordt bet vereisohte ofGoiaele pUn wawrait tU rerdttaliog der pryten op de veraohilleD Ie klassen als dok de betreffende integgelden te vernemea is gratis bygeroegd en teodeu wu aau onxe Hegunstigem onaangerraagd elke trekking d offieieele listen De v ilbetaling dtr prqien geschiedt steeds prompt ohder aBrborg tan det fitaat ea kaa door direftta tuetunding of ooVnaaf rorklezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen ran Nederland bewerks elli gd worden Oiii debiet ii steeds door het geluk begun Stijïd en OD ter vele andere aanzienlgke prijaen hebben wg meonnaleii volgens offic eelu bewezen da eerste Iloordpryzpn verkrigen en ci e BegtiDstigTs zelf uitbetaald o a Mark t t 000 lOO OOU 80 000 8 000 40 000 enz Het is te voonien d t bg dete op den hrabtsten groadeUg getestigde onderoeniiog ven alle kanteu op ceiie zeer werkisme deelneming ba paald kan w reten guraketld men gelieve der 1 kalvo vegans da reeds ophanden igude trek king alle orders ten spoedigste reehtatroeks te zend n aan Haufmanu i§llinoii Bankiers en Geld wisselaars in HAAii LKU P 8 Hiermede dankan wy voor het vertrou ena ons tot hiertoe geschonken en daar wg bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming ioviteeren tulleo wg ouk voor het vervolg bemo id lyn door een stipte en reëele bedienin i de tevredenheid Tan onze geëerde Begunstigers te verwarren Nieuw oaotertraflcn Trof Dr Liobers welbekend M niVW S ACBf lLXZIB UllMB eeht met r bri k mark tot TOürtdarende radicale en nkere geoezitig van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw Mlekten Toorml tititataan door afdwalingea op jeugdigun lee tyd Totale genesing van elke Kwakte BleeLzaoht Benaowdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpön slechte apgsTerteriDg OnTenxK en Iqipolena PoUntione eni UilToerige proRpectaawn rryspor iasoh IL y fl i fl 8 dubbelefl h OentmL epdt Matth T d Veste Zaltbommal Depöia M Cléban fc Co Rotterdam F Happel e Gravenbage T l alranans do Jong J Ütn Rotterdam WaW k Ca aouda w n bil alle drogisten Geen Eii elscli maar Echt BOEEENBHOOD fa cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn Bultenlaodscii Overzicht Uit Znid Altika hoort men niets dan berichten omtrent bet zegevierend voorttrekken der Engelscben en gettadigon temgtoeht der Boeren Aan de beietting van Johannesburg door de Engelscben valt niet te twglelen en Pretoria maakt zich gereed om te volgen President Krngor beeft zgn bistoriscbe veranda verlaten op zgn ouden dag moot bg het beleven dat bjj verdreven wordt uit xgn eigen bnis En te vergeefs wacht men met ongednld dat er toch eens iets moge gebeuren dat zon kunnen gebeuren Dat er in Johannesburg onder de voeten der Engelscben een mgn springt Of dat door een vlugge beweging in den Vrgstaat generaal De Wet hun in de flank tast 01 dat hun hoe langer hoe meer uitgerekte verbindingslijn hier of daar wordt afgesneden Haar er gebeurt niets 01 de Engelscben zoo waakzaam zgn of de Boeren zoo moedeloos bet is niet te zeggen Doch Roberts moet wel vast overtuigd zgn van de onmacht der Boerentroepen op zgn rechterflank dat hg zonder ora te zien zoo snel in t front dnrft op te rakken terwyi Heilbron nog in banden van de Boeren beet te zgn Blijkbaar worden de Kngelschen bjl Senek vel Wat door guerilla benden bestookt maar heel krachtig scbgnt de actie dor Boeren daar toch niet te zgn VMr het opeiseben van Johannesburg beeft er klaarblgkeiyk wel een gevecht plaats gebad en vermoedelijk is de eerste aanval door de Boeren onder Botha afgeslagen Doch daarna is zeker weer door een omtrekkende beweging de stelling geforceerd Wanneer de Boeren genoeg offensieve kracht bezaten dan zon de aanwezigheid van Boerentroepen te Fotcbefstroom eu te Heidelberg voor Roberts niet slechts een iterst groot getaar op zgn flanken maar ook in zijn rug zgn Tegenover een ondernemenden vijand zon de tocht van Roberts dan ook tbana geheel en al roekeloos zijn en noodlottig moeten worden Doch de macht om van Roberts roekeloosheid gebruik te maken Bcbijnen de Boeren niet te bezitten Die van Fotcbefstroom zullen dus wel zoo gauw mogelijk noordwaarts trekken en dan achterom Pretoria En die van Heidelberg staan voor l et dilemma om öf krachtig stand te houden en de Ign naar Volksrust te verdedigen óf 6ók noordoostwaarts weg te trekken waaruit dan echter tevens volgt dat de Laugsnekstelling moet worden opgegeven Al kunnen de kanonnen van die stelling nu niet méér per spoor naar Pretoria gevoerd FEVILLETOX HAirrSTOCHT Baar het Fraosoh n Hubert een bejaard man met zilverwitte haren was niet op zijn gemak onder al die elegante dames en heeren en durfde niet vooruit KDm Gobert houd u goed fluisterden zijne kameraden hem in tOij zijt de oudste gij moetvoor ons lülen het woord doen Gelukkig kwam Suzanne den bedeesden grijsjurd te hulp 7X nam den ouden man vriendelijk bij de hand en bracht hem tot aan de plek waar CUra stond De trouwe meesterknecht maakte een diepe buiging en samelde eenige onsamenhangende wooden Toen bepn hij n t moeite xijne korte toe raak die hij vooraf had opgeschreven en woordelijk van buiten geleerd Mevrouw DerbUy Omdat oe patroon het ons vergunt oemen wij de vrijheid u dit bouquet aan te bieden in naam van al mijne kameraden om u geluk te wenschen op uwen feestdag Wij willen u zeggen dat er m pont Avesnes achttienhonderd menKhen zijn die alles wat zij bezitten aan Mijnheer Derblay te danken hebben Hij heeft huizen voor ons gebouwd en een school ep een hospitaal en hij behandelt ons steeds als sijne kinderen £ n daarom willen wij u segged ut wij u van harte dankbaar sijn voor al het wo rdcn ze kunnen toch lang in veiligheid zijn vóór do Engelscben er bg komen Op betzeUde oogenblik dat do Engelscbe troepen het einddoel de boudstad bereikten zat lord Salisbury in de City aan een maaltgd van de Engelschn coHervatievon aan En natuurlijk liet do premier niet na de gebruikelijke politieke redevoering te honden Natuurlijk dat de oorlog bet voornaamste punt was en daaromtrent zeide Salisbury ongeveer bet volgende Een partg die ik geloof te moeten noemen do stop the warpartij heeft bet gerucht verspreid dat ik mg plechtig verbonden beb geen grondgebied of gondvelden te zullen anneieoreu Ik ben nooit van plan geweest zoo iets te besluiten en ik heb me immer van termen bediend die zoo iets konden doen vermoeden Ik bob eenvoudig willen herinneren aan het feit dat men on beschnldigt den oorlog te zijn begonnen on ons mnd gondaijnen te verschaffen Dat as éen van die ellendige lasterpraatjes die onder invHed vait dr Leyds in do Europeescbe per verspreid werden Dat heb ik willen logenstraffen We bebbeu in den huldigen strijd verschrikkelijke offers geladen en de oenige zekerheid die we noQdig hebben om dezen vreeselijken oorlog niet ten tweeden male te doen uitbarsten verkrijgen we door zoo n uitgebreide opeenbooping van strijdk racbten te beletten en aan de beide republiokon zelfs geen schgn van ffllafbankelijkheid te laten Wy zgn nog niet aan bet einde van dozen oorlog maar wg zyn van af dit oogenblik vast besloten om als eerste voorwaarde voor elke regeling der Zuid Afrifcaansche kwestie te stellen dat dezen oorlpg ziéb nooit weer mag herbalen Het zal ook onze plicht ti n om de inboorlingen te beschermen die tot nu toe zoozeer zgn verdrukt en eindeljjk zal het onze plicht zyn om onie politiek zoo te sturen dat er zooveel ulogelijk algemeen vereeniging in Zuid Afrika is en dat al zyn inwoners gelukkige onderdanen worden van het Britscho rgk V Generaal Andri de nieuw benoemde minister van oorlog in Frankrgk die als zoodanig generaal de Gallilfet opvolgt is 62 jaa heeft 44 jaar dienst en twee campagnes meegemaakt Geboren te Nnits in de Cote d Or heeft hg de polytechnische cbool en d opleidingsschool te Uetz doorloopen en rd den Isten October 1861 benoemd tot luitenant by de ar geluk dat gg hem schenkt Met moeite had Gobert deze hartelijke woorden ten einde gebracht want de woorden bleven hemdikwijls genoeg in de keet steken Zijne korte rede werd met luide to uïchingen begroet dé prefecthad daartoe het eerste sein gegeven en wendde zich met een tevre fen glimlach tot de jonge echtgenoote Clara had roet een diep gevoel van schaamte gebloosd toen de spreker gewaagde van het geluk dat hun patroon aan haar te danken zou hebben Ter zelfder tijd weerklonken de eerste tonen eener vroolijke quadrille Onmiddellijk hoorde men van verschillende kanten den uitroep Nuaan bet dansen Zoodra Athénais van dansen hoorde wendde sij zich tot Philippe Derblay en zeide lachend tot hem 0 mijnheer Derblay Laten wij te samen het bal openen Dat zou verrukkelijk zijn niet waar gij wilt toch wel met mg dansen Derblay bleet onbewegelijk staan en was in een moeielijken strijd tusschen zijne begeerte om te weigeren en zijne vrees dat hij daarmede eene onbeleefdheid zou begaan Hij wendde zijne blikken naar den kuit waar Clara stond om in hare oogen te lezen wat zij zou zeggen Clara Derblay had duidelijk gehoord wat Athénais gevraagd had Zij beefde van toom en wraakzucht bij deze nieuwe onbeschaamdheid Zij vond dat de maat nu geheel en al volgemeten was Zij had gezworen voortaan geen enkele poging in die richtmg van Athénais meer te dulden Op eens hoorde zij achter zich de vleiende stem van Ga ton de Bligny die haar toefluisterde ff Na liet gij het immen self tillerie In 1867 bevorderd tot kapitein word by weldra aangesteld in de centrale school voor militaire pyroteohniek te Hetz waar bg bg het begin van don FranscbDnitacben oorlog nog was Hg nam deel aan de campagne met het Bynleger en aan de onderdrukking van de Commune en ontving in 1871 na de herneming van PariJB het kruis van bet Legioen van Eer Na den vrede diende kapitein André achtereenvolgens op verschillende plaatsen o a 11 jaar te Bonrges In 1886 word bg bevorderd tot Initenant kolonel en in 1888 tot kolonel Datzelfde jaar werd by benoemd tot directeur van de artillerie te Vincennes en in 1891 tot kommandant van het 2de regiment te Orenoble In 1899 benoemd tot divisie genoraal stond hg sedert 10 Mei van t vorige jaar aan bet hoofd van de iSde infanterie divisie te Pargs Sedert 29 December 1891 is de nieuwe minister ofteler van bet Legioen van Eer Uit zgt dienststaat ziet mon dat generaal André eentamelgk kalme carrière achter den mg heeft In do aIfairo is slechts eenmaal zijn naam genoemd In de laatste dagen van 1899 toen bst proces voor bet Hooggerechtshof aanhtnirig was beeft bg een dagorder tot zijn uvlaie gericht waarin bij aan de onder bom staande militairen verbood die bladen te leien welke vyandig waren tegen de regeering Genoraal André is de achtste Hinister van oorlog binnen twee jaar In Juni 1898 is bet kabinet Uéline waarin goneraal Billot minister van oorlog was gevallen naar aanleiding van de discussie Over de algemeene politiek De opvolger van generaal Billot de beer Cavaignac bleef slecbtt twee maanden aan Hy diende den 6en Sept zgn ontslag in na den zelfmoord van kolonel Henry Cavaignac werd vervangen door generaal Zurlinden die zyn portefeuille tien dagen hiold zyn opvolger Cbanoine verklaarde den 25en October dat bg do meeningen van zgn voorgangers deelde Door zijn aftreden veroorzaakte hg den val van hot kabinet Brisscin De beer Charles Dupny werd biorop premier en de heer de Freycinet verving generaal Cha noine j den 5den Mei 1899 diende deze laatste op zgn benrt zgn ontslag in waarna de beer Krantz zyn opvolger werd Tengevolge van do opstootjes te Antedil viel het kabinet Dupny Het kabinet Waldeck Roussean kwam den 22sten Jnni aan bet bewind met generaal de Galliffet als miniatar van oorlog Clara sloeg een woedenden blik op Athénai die een toestemmend antwoord van Derblay poogde af te smeeken De ongewenschte tusschenkomstvan den hertog vermeerderde zoo mogelijk nog haar bitter zielelijden Op dat oogenblik ontmoetten hare blikken nogmaals die van harea echtgenoot en zg las daarin soo duidelijk zija weersin tegen de indringende vriendelijkheid der hertogin dat zij zich eensklaps gedrongen gevoelde tot eene beslissende handeling Zij deed eenige schreden naar voren en legde hare hand op den arm van Athénais juist op het oogenblik toen deze nogmaals hare vraag herhaalde Wlj zullen dus samen het tJal openen f Houd het mij ten goede indien ik u wellicht even stoor in uw genoegen zeide Clara op koelen toon tot de hertogin de Bligny iMaar ik xou gaarne even iets met u afzonderlijk bespreken Wat hebt gij mij te zeggen lietste vriendin Tegelijk wilde zij Clara s hand in de hare nemen en een recht vertrouwelijkeh toon aanslaan doch mevrouw Derblay antwoordde kortaf ICom mede dan zult gij het hooren Meteen ging Clara naar een der kleine salons gevolgd door Athéjiais Er was niemand aanwezig zoodat niets haar belette te spreken Al de gasten van Derblay hadden zich in het park verspreid om van nabij getuige te zijn Van het prettige feest Clara en Athénais stonden eenige oogenblikken zwijgend tegenover elkander als twee kampioenen die zoo aanstonds den strijd zullen beginnen Willen wij niet gaan zitten V vroeg mevrouw DerbUx Verspreide Berichten FBAmOUJK 156 431 Personen bezochten Dlilltii i Tentoonstelling Eergisteren beeft de preiident der Republiek Emile Lonbet e a bezoek gebracht aan de Nederlandeek Belgische Zweedache Spaanscbe Duitacbe Russische Oostenrykache Ilougaarsche Zwitaeracbe en Japanscbe afdeelingen Eergisteren ia de openingaiitting gehonden van den nieuwen gemeenteraad van Parijs De nationalist Gribeauval is tot voorzitter gekozen met 45 atemmen De advocaat Falatent die verleden jaar Paul Dèrzolédo op zoo brutaal handige Wijte verdedigde voor het Seine Hof in hot proces inzake de gebeurtenissen voor de kazerne te Reuilly is eergisteravond plotaeling te Parys overleden DüiTSOHiiin De regeering heeft een wetaontwerp In behandeling strekkende tot wyziglng van artikel 25 der grondwet zoodanig dat na iedere ontbinding van den BUkadag binnen 14 dagen nieuwe verkiezingen kunnen werden gebonden Die termtn ia tktna 60 dafw De mllitikir topelBewter Mtnck te Wie baden is na 5Ü jarigen dionsttgd plotKeling gepenslonneerd omdat hy bg do laatste parade in tegenwoordigheid van den keizer zijn muzikanten een verkeerde zwenking bad laten maken terwQl bovendien een paardestaart van den rinkelbom was gevallen Eergiatermiddag beeft te Potsdam de plechtige ontvangst plaats gehad van den kroonprins by het eerste garderegiment te voet De keizer hield in tegenwoordigheid van de gezanten on de militaire attacbé a een tooapraak tot den kroonprini en den commandant van bet regiment Keizer Franz Joseph van Oostenryk heeft bij deze gelegenbeid oen eigenhandig felicitatiescbryven aan den krnonprin gozondOn BINNENLAND 8TATEN GENBKAAL EBRSTB KAMBn Zitting van Donderdag 31 Mei De beer Saaae wordt be edlgd en beeft daarop zitting genomen De beraadalaging over de Ongevallenwet wordt voortgezet Het zal dus een lang gesprek zijn f wai d wedervraag van Athénais die zich niet t p haar gemak gevoelde Ik hoop van neen antwoordde Clara Athénais nam plaats in een der groote fauteuils Zij strekte hare voeten uit en keek met de grootste aandacht naar de n bewerkte punten harer schoenen dia zij langzaam liet schitteren in den glans der gaslichten Zij hield zich met oiizet alsof zij volstrekt niet nieuwsgierig was naar de mededeelingeh der gastvrouw Ik heb u een gunst te verzoeken begon Clara Het zal mij een waar genoegen ziin u van dienst te kunnen wezen ceide Athiftiau Wat verlangt gij V ffik zal het u zeggen Onlangs bil gelegenheid van uwe jachtpartij toen gtj met mijn echtgenoot te samen wegreedt hebt gij mij gevraagd of ik wellicht wat jaloerech wu Dat vAs natuurlijk alleen scherts seideAth4 nais losjes Het had gerust ernst mogen sijn vervolgde mevrouw Derblay want gij hadt p oot gciylt ffGij zijt toch niet jaloersch op mij Ja op u Gij ziet hoe openhartig ik met u spreek Ik heb opgemerkt dat mijn man zich meer met u bezighoudt dan vrelvoegetijk is en daarom kom ik rechutreeks tot u met het verzoek daaraan een einde te willen maken omdat gij op zijne attenties blijkbaar geen prijs stelt terwijl zij mg in de hoogste mate onaangenaam zijn tiWordt vtrvoi£d