Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1900

m by verwerping van het ontwerp eeoc betere regeling voorstellen De heer Van A4ch Tan Wyck verwacht daarentegen eerder een goede regeling by aanneming dan by verwerping Hg hoirpt dat na invoering daaruit zal worden verwyderd wat ook hg Terwerpeiyk acht ten opzichte van de particuliere verzekering Ook zal z i een novelle in gewenscbtin zin in de Tweede Kamer wel een meerder beid vinden Daarna wenacht hg te verbinden het privilegie op de goederen van den werkgever en op de som eventueel uit te koeren door assuradeuren aan den werkgever 8pr weigert echter zyn stem aan het vicieus stelsel van het ontwerp omdat dit strgdt tegen de roeping van den staat die orde moot houden geen beroep uitoefenen hoewel de regoering nu reed visch verkoopt Afwgking hiervan leidt tot staats socialismc en de leer dat de staat alles en het individu niets is jUoodt men het individu dan verzwakt mm do regeering Verder ontwikkelt Spr dat dit Staatsoptreden nadeelig is voor den werkgever den werkman en de maatschappg de opkomende verzekeringsindustrie vernietigt en den ambtenaarskring uitbreidt daarom raadt hg de regeering aan een privaatrech riyke regeling te beproeven Ue heer Kahosen adviseerde der regeering een privaatrechteiyke regeling te beproeven door nitbroiding van art 1401 van het Burg Wetboek op den grondslog van volle schadeloosstelling en toekenning van privilogio op de goederen en do verzekeringssom van don werkgever Ook hy bestreed de leer de Staat alles het individu niets De heer Van Zinnicq Bergman verwachtte van verwerping der wet eene betere regeling wat de heer Van Asrh van Wyck betwistte die haar daarom aanneemt overtuigd dat de fout spoedig verbeterd wordtmetmedewerking der Tweede kamer De heer K06II verklaarde zich voor de wet by de onmogolgkheid eener civielrechterlgke rogoling on de mogolgkheid om altgd bezwaren op te lossen Hg vreest daarvan geen ondergang der ngverheid en verwacht dat de regeering verhooging van het percentage der kosten niet zal toelaten De heer Van Lier motiveerde zyn stem die hy voor de wet zal uitbrengen Na de pauze werd goedgekeurd de aanleg eener drinkwaterleiding te Soerabaia waarbg de minister van koloniën overwoging beloofde van het verzoek der vroegere cousessieoanvragers om schadeloosstelling Vorder werd de gewerenwet aangatoman met 41 tegen 3 stemmen De heer Borgsran stemde tegen uit protest tegen den oorlog en het stellen van nacht boven recht asn de handhaving waarvan de hoer Van Lyndon on de minister van oorlog de bewapening juist bevorderiyk achtten De IXe groote nationale scUetwedstryd van do Kon Vereen v Ned Scherpsch zal dit jaar van 11 tot en met 19 Augustus te Hoorn worden gehouden Het programma dat nli 1 5 Juni a s op aanvrage by den voorzitter vafi het hestnnr te Hoorn kosteloos verkrygbaar zal zyn zal bevatten 12 aldeelingen met 700 pryzen tot eene waarde van 1 6500 Ooi Kioi Miauwerkark Oapell Rottardua Kotl rdfmP Rottoduli 0 01 10 01 Allan 11 U Una Iiln tgktUln Of 4m mlin lüa Ziaiif Maulaii u Diul niafU r t ur U ll i i a BOTTIIDAIt aOtiaA riai nm I f Ml i ïlpw 1 l I I IO 07 I 1 1 7 41 l i lt 41 41 i t é t tl I 1 I M 4 04 1 X 1 10 a iS 7 1 7 4 I S4 1 04 1 00 8 10 08 10 14 10 1 U l llil I0 i tO II f 10 48 10 U ll ll OO nnlIaUil r iu liap ku lUt ankn4 watlgi B HJMffito ir 10 18 10 88 10 48 11 8 8 8 8 48 4 1 4 80 4 8 t 4 ff ff ff 8 18 ff f ff ff 8 87 ff ff 8 18 4 1 4 4 8i 8 8 8 18 10 1 10 88 11 88 18 18 18 88 18 88 1 88 U U ff I IO ff wsi ff ff 1 81 ff 11 88 ff ff l 10 4111 41 18 08 18 48 18 88 1 4 8 80 8 10 84 11 11 ll 7 U r RIOH 1 i nn 18 87 8 18 8 18 4 88 8 88 1 8 40 8 1 it O 8 0 8 4i 8 04 O l D A 10 14 10 8 11 00 U l 1M4 10 4 11 47 18 88 8 84 7 48 1 18 8 07 4 8 8 10 14 8 18 8 88 7 47 8 41 8 80 10 10 10 88 11 88 18 08 l tD 8 08 8 80 4 08 4 48 8 8 8 1 7 00 7 88 8 00 8 07 8 41 8 0 8 87 10 88 11 8 18 87 i 4 8 7 84 8 87 10 88 10 41 8 10 84 11 87 11 11 8 H l ti tAi 10 41 j Wi im m 4 i o7 m u Se heer UelTil Tan Lynden constateerde dat de Eogccriiig de haar toegestoken reddingsplauk het indienen eeiiur nuvelle ter tegemoetkoming aan de bezwaren heelt atgewezon Daardoor moet de Kamer het ontwerp uaar eigen merites beoordeclen en dan heeft hg toejuichende hot grondboginacl reer jpoote bezwaren Zoo behoort z i do coiitractneelo verhouding tuischen werkgever D werklieden geregeld te worden in het arbeidscontract dat zeker thuis behoort in een Wetboek van Arbeid waarop van autirvvolntionaire zydo voortdurend is aangedrongen Ook hy meent met een beroep op den Kngelschen toestand dat een regeling op privaatrechterlijken bodem de daarbij betrokkonen bevredigen kan want zyn bezwaar geldt vooral de absolute regeling door den staat buiten de werkgever om met dit gevolg dat do ongelnkkenverzekerlng een tak van staatsbestuur wordt derhalve duur bezwarend voor de industrie onbegrypeiyk voor het volk en leidende lot ontevredenheid b de uitvoering Al is deze wet een halve proeve op socialistisch terrein toch elt zü niet aan ieder gelijk recht op staatsverzekering Wegens de vernietiging van het particnlier initlatiet en de ondraaglijke last op de nijverheid stemt 8pr tegen De heer Qeertsema moot ook nn de wensch naar oen novelle is algewtszen tegenstemmen op grond van den onnoodtgen dwang aan de industrie opgelegd en welke voert naar ntaats oeialinae Spr nu bestrijdt de leer van het positiel optreden van den Htaat en diens bemoeiing mot het verzekeringswezen vooral naar een Btaatsdwangstelsel waarvan dit ontwerp z i getuigt Daarom beveelt hy nogmaals en dringend aan bet middel om den dwang van het mouopojiseerend karakter weg te nemen door den werkgever vryheid van verzekoringsplicht te geven behoudens storting eener waart orgsom by de Nederl Bank een stelsel dat de Minister van Wuterstant aannomuiyk terklaarde Biytt zyn wensch onverhoord dan stemt hy tegen omdat hy oen onveranderde regeling in de toekomst voorspelt De heer Van Wyck hoewel niet tegen ovorheidsdwang meent dat deze in tegenBtelUng met de sociale wetten Van Honton en van Minister Buisch niet wordt toegepast in goede richting on in dit ontwerp een autocratisch karakter aanneemt mot vernietiging van biliyke regelingen der particuliere lond son mot schepping van ongulgkheid tusschon werklieden onderling iCoolang de onwil van het particulier initiatief niet gebleken is gaathy siet mede De heer Bahnsen beaamt volkomen de beïwaren van den heer Kaure en i ook van oordeel dat de verhouding tnssclieu werkgever en werkman Ésiver burgorrecbteiyk is te regelen door uitbreiding van bot beginsel Tan art UUl en volgende van het U W waarover allen het eens zyn in dien zin dat de werkman ook al is er geen schuld zeker is van zjn recht en van een actie tot schadeloosstelling zelfs op de volle 100 pCt dns meer dan de regeoring wil die den werkman mot 110 pCt Uunadeelt Hotterdui Baun Kottardtm D f SettenUm M 4 41 Oapalll 4 41 Nlnwnksrk 01 HoordnoU LH Boadi 17 4 All 1 Mm mm i t l Qsada 7 10 8 17 8 41 0 0 18 10 00 ten k Hoeto 7 88 8 18 BoelaraMi Zag 7 l 8 t Vootbarg 7 8 14 Hige 7 88 08 V l a 87 8 80 8 8 48 8 08 Uolda Oadaw Wowd Ut nehi Utrwlit WMnlea Uudsv 8 18 8 88 1 n4 8 18 8 4i 7 08 7 84 840 8 14 De heer Van Zinnioq Berghinnn bcstrydt den pnbllekrochteriyken grondslag der wet vooral uit oen rechtskundig oogpunt en twijfelt niet of de Minisfor van Waterstaat wil AfaUod Toor geweer 300 Metef 15 banen voor revolver en ryksmnnitie 25 Heter 4 banen en voor Üobertbuks 12 Meter 4 banen Vaste banen en korpiwedstrgd op 300 Heter uisluitend geweren M 95 en M 71 Alle deelnemers aan den Korpswedstrgd ontvangen eene verg zilv vilv of bronzen berinneringsmedaille vermeldende het Terkregen peraoonigk rangnummer in die afdeeling betuigd gelaten Het heeM dorp he t ifi Koningin hiermede in verrukking gebracht Men kan gemat zeggen dat Koningin Wilhelmina in Schwarzburg en in geheel ThSringen op de handen wordt gedragen Zg is er zoo Teilig als in eigen land Elke voorzorg en t is nuttig dat die toch genomen wordt by dag ea nacht is overbodig II I Kauiiigin Wilhclniiiia in Scliwarziiiirg Hoog op de bergen jaait Tan het hotel Weisser Hirsch de Nederlandsche vlag beueden uit het hotel Schwarzbnrger Hof wappert de Ncderlandache driekleur op den weg van Blankenburg naar Schwarzbnrg brengt hier en daar het rood wit en blauw don reiziger een groet t Is eene beleefdheid aan H M Wilhelmina Koningin der Nederlanden die met Hare Koninklgke Moeder sedert eenige weken met klein gevolg intrek heeft genomen in het hotel Weisscr Hirsch sedert twee eenwen bestuurd door de familie Huebner Al reist Hare Majesteit onder den naam Oravin van Buren de Thllringers willen Haar beschouwen als Koningin der Nederlanden Hare Majesteit heeft in weinige weken dat Zy te Schwarzburg toeft om Hare eenvoudigheid om Hare beminnelgkheid jegens een ieder de harten der Thllringers veroverd Ach nein Sie lat zu Heb hoort menherhaaldelgk en door een ieder zeggen Van overal komen menschen in het byzonder jonge dames om Haar te zien en een groet Tan Haar te mogen ontvangen VVjor het hotel staat men te wachten tot Hare Majesteit uitgaat of thuis komt stil ordelgk eerbiedig op een afstand Do gelegenheid om Hare Majesteit te zien is te over Vaak rydt zy met Hare Moeder in een victoria uit en gaat dan thuis gekomen weder eene wandeling maken Menigen dag maakt Zg meer dan èéne wandeling zelfs in bet slechtste weder Eenvoudig gekleed in het grgs een stroo of anderen hoed op een fiinken bergstok inde hand een soort sixpence gant Zy met veerkrachtigen en snellen tred de bergen op on af Soms duren de wandelingen vier nnr Allervriendeiykst zpn de groeten die Zy rechts ea links wisselt onverschillig aan wie tzg Hare Majesteit houdt er van om door vele zypaden naar het dorp ftgpan diep in het dal liggend TusschenMnizen door over erven over vlpnders stapt Zg dan gezellig door de kinderen vriafidelgk groetend Zy heeft pleizier in kiude en die tusscben do ganzen loopen of ze er hg hoeren In hot dorp heeft Hare Majesteit eenige malen zitten schetsen of schilderen By voorkeur kiest Zg daartoe schilderachtige plekjes En die zyn bier in overvloed Tegenover Saksischer Hof waar de Schwarzavoorbystroomt heeft Hare Majesteit een oud huisje tot model gekozen en aan een oud vrouwtje eene overgrootmoeder in Tbttringer kleedy gevraagd om op de trap te gaan zitten Het moedertje heeft dat gaarne gedaan en zit nu als op de Bchilderg van Jozef Israels Een zoon van het oude volk Met de oude vrouw heeft H M allerliefstgesproken het achterkleinkind een handje gegeven en by het heengaan zich niet onmmm Hare Majesteit heeft ook de sehoone mine te Pauliuzella geschilderd Eenige malen is zg daar geweest Vooral het goaichtspnnt vanwaar uit zy de mine genomen geeft pleit Toor Haar kunstzin Kunst toch is zoo nanw Terwant met keus Hare Majesteit gaat uit slechts vergezeld door eene dame Is geen heer van het gevolg er bg dan Tolgt een lakei met pet op die vreeseiyke moeite heoft Haar by te houden zoo snel en zeker gaat Zy langseu overdo moeilgkste wegen Zondag heelt Zy met Hare Moeder en geTOlg de Luthersche godsdienstoefening bygewoond in de kapel van het vorstelgk slot van Schwarzenbnrg De predikant had tot tekst Johannes 17 vers 1 19 Oezongen werd uit het Schwarzburg Rudolst dtischer öesangbuch fUr die flentliche nnd h usliche Andacht o a No 452 van de Jesnslieder gedicht door Elisabeth Groot hertogin van Schwarzbnrg Bndolstadt Hare Majetteit die in een licht lila toilet en hoed met witte veeren ter kerke waa geweest kon geen halfuur in het hOtel Weisser Hirsch terug zgu geweest ol ie stapte weer fier in de korte grgze kleeding met den bergstok in de hand druk pratend den berg af naar het dorp toe hoewel de wegen byna onbegaanbaar waren van dik rood slik Flink bemodderd kwam Hare Majesteit terug om het tweede ontbgt te gebruiken Daarna roden de Koningin Moeder en do öroothertogin van Mecklenburg en andere vorstsiyke personen uit in rgtuigen met vier paarden bespannen Koningin Wilhelmina gmg ondanks het slechte weder opnieuw met klein gevolg de bergen in Tegen zes uur kwam Zg terug Eene groote menigte menseben stond Haar op te wachten Het zekeren stap zag men Hare Majesteit van den berg tegenover het hotel aankomen op korten alstand gevolgd door hotdames en heeren ook door Prins Heinrich van Mecklenburg een schneidiger Herr Allerinnemendst en toch majestueus was de groet waarmede Hare Majesteit de omstanders gelukkig maakte Den volgenden dag waren de Groothertogin en Prins Heinrich van Mecklenburg en Prinsessen aan het vroegmaal in hot hotel Weisser Hirsch de gaMen van Hare Majesteit die hen beneden aan de trap der vertibalet ontving on later ook tot zoover mot Har Moeder Trooiyk lachend uitgeleide deed Prins Heinrich van Mecklenburg kuste bij het afscheid nemen eerbiedig de hand van Hare Majesteit Het voordienen van den maaltyd iali in het geheel 52 minuten geduurd Des middags ging de Koningin naar gewoonte weder de bergen op Heden Dinsdag morgen heelt Hare Majesteit opnieuw in het dorp zitten schilderen tn van middag eene wandeling gemaakt Van den dag af dat Zy te Schwarzburg gekomen is hebben photografen getracht Haar te photographeeren als Zg uitging not a kl ntkrijl w W Mn maktfr i ff Hollulnlu SpMr L atln nnilraiat kawiji i 8 18 f 10 88 48 10 84 sr f r 48 8 Iff 10 08 ff ff 7 88 1 8011 18 1 47 l O lO U 11 01 = fP = 18 48 li tS 8 17 ff 7 08 7 8 8 81 1 1 1 04 11 10 M 1 14 1 45 1 41 4 08 4 84 tjt 8 1 48 4 44 8 1 1 8 4 11 8 48 8 08 I 8 84 18 81 1 81 L Iitn lapplffantWwyi lu d Oob hs1 to W fMi LiU 88 10 08 10 17 10 1 10 84 i8 8 01 8 1 17 8 84 J 8 P 8 48 8 Mt 4 iM It 7J8 4 7 87 i tO 10 40 11 18 18 08 18 1 1 18 10 87 in St 48 1101 I1 88 11 07 8 81 Il 7 10 I SJ 7 887 00 7 14 8 88 7 1 8 I8 9 1 81 a l8 18 87 k l0844 4 4i 881 7 08 8 18 84 81 Au W 1 84 8 47 1 80 8 18 8 4 8 80 a 48 11 10 18 48 1 0 8 t 8 8 8 48 SOI 88 7 88 8 8 8 40 l 08 wl 7 0 7 81 8 18 9 07 1 18 10 8 18 81 1 88 88 1J8 4 18 4 84 8 47 1 84 8 0 II 10 87 11 88 VtüLC Ml 10 8 88 10 08 10 48 V 1J 07 f O 8 4 8 4 0 14 8 07 1 4 7 08 ten dienste voor de bioscoop Sommigen deden dit zeer onbeschaamd zoodat Hare Majesteit de parasol voor het gezicht bracht en Graaf üumoncean liet verzoeken t na te laten Do Heer NSggerath directenr van Flora te Amterdam loopt ook lederen dog hier geheimzinnig rond met hetzelfde doel Hg wil echter bescheiden zyn en geen opname maken door in het oog loopend zyne instrumenten op te stellen Waarschgniyk zal t hem wel niet gelukken of hy moot eene verborgen plaats weten te ontdekken voor lyne werktuigen Vrydag gaat gelgk geseind is Hare Majesteit een bezoek brengen aan den Wartburg by Eisenach De Thllringers vatten t als eene beleefdheid voor hun land op dat zy Hare Majesteit op wog Dnitsch hooren spreken Het weder bigft slecht Maandag was hg uitzondering een mooie dag Heden Dinsdag heeft mooi weer afgewisseld met slecht regen hagel en wind Op het oogcnblik hall negen vangt t aan te weerlichten en te onweeren Te Oberhol alsmede in Thttringen gelegen lag de vorige week de grond bedekt mot sneeuw en heelt men mot arresledcn gereden Niet alleen in Holland kan dus volgens P A de Génestet de Meimaand guur zyn zooals hy in een gedicht zegt En onze Noorsche Mei helaas is arm aan zonneschyn Ze kan zoo guur ze kan zoo kond ze kan November zyn Hier in Thilringen is t op het oogenblik niet minder guur de regen valt bg stroomen neder en de donder rolt door de bergen De heer Nöggorath zelf bericht uit Schwarzburg dut hy geslaagd is in het maken van verschillende opnemingen van H M gaande naar of komende van de bergen of zittende te schilderen Binnen weinige dagen zullen de voorstellingen in Flora te zien zyn N v d D Oemen de Berichten In den ouderdom van ruim 75 jaren is te 8 Gravenhage overleden jhr mr J Loudon Korten tyd van begin Maart 18 il tot Februari 1862 was jhr Loudon minibtor van koloniën Na zgn aftreden werd hg commissaris des Konings in Zuid Holland Dit ambt heeft hy ongeveer negen jaren bekleed Van 4 Mei 1871 tot 26 Maart 1875 is jhr Loudon Goaverneur eneraal van Nïderlandsch Indië geweest Hg was commandeur in de Orde T n den Nederlandschen Leen en Grootkrms In de Orde van de Eikenkroon De Staten van Zuid Holland zullen voor hunne zomervergadering van het Gedeputeerd Collego ontvangen een voorstel tot herziening van het reglement voor de Hoogheemraadschappen vau Delfland en Schieland betrekking hebbende op da inlating van water in Delflands boezem waardoor de watervorversching in een deel der provuicie met name in de kanalen te s Gravenhage en Delft verbeterd wordt Naar wg Ternemen zal het geheime karakter aan de conduiteataten van officieren ontnomen worden door ze openbaar te maken en aan de officieren de gelegenheid te geven er inzage van te nemen Hare Majesteiten de Koningin en de Ko ninginMoeder zullen 5 Juni a s Schwarzburg verlaten ten einde in den avond van dien dag te Soestdgk aan te komen De werkstaking der tnrfdroogsterB in de Teenderi to Appelscha voor eenige dagen uitgebroken duurt voort Van weerskanten geene toenadering Voor de meeste Terveoers ia Dinsdag nog het turfgraven voortgezet maar dit zal niet lang meer duren als de sUaksters volhouden Immers de Terveners zonden dan turf produceeren die niet op tgd behandeld spoedig waardeloos zon zyn De hoofdcommissaris Tan politie te Amsterdam bericht dat bg hem is ingekomen een schryTen Tan de politie te Londen waarin medegedeeld wordt dat aldaar dezer dagen eon anoniem schrgven is ontvangen vermeldende dat zich te Londen zou ophouden eene internationale bende vervaardigers van valscbo biljetten van 5 p st en ralsche cheques op eene Engelsche bank Die valsche stukken zonden thans gereed zyn om op het vaste land in omloop te worden gebracht Als hooldr agent dier bende wordt genoemd zekere H Steinlaui die steeds in gezelschap is van den zich noemenden B Philipson Genoemde personen zouden deze week Londen verlaten voorzien Tan een aanzienIgk bedrag Tan dergeiyke ralsche banknoten en cheques Behalve de twee hierroren genoemde personen zon ook nog zekere Miza NoTakowsky tot dat complot behooren Als atqden die zy o a Toomemens zgn te bezoeken worden genoemd Brussel Antwerpen Rotterdam en Amsterdam Hunne correspondentiön zonden zg voeren onder de volgende adressen als 229 Bostett Roid en J D 35 Poste Restante Bmseel Volgens mededeeling van de politie te Londen is Novakowsky identiek met een persoon van dien naam die door do politie te St Petersburg is gosignaleerd als lid eener bende lalsarissen terwgl Philipson op het vaste land meermalen wegens zakkenrollerg veroordeeld zou zyn De hooldcommissaren van politie te Amsterdam waarschuwt handelaren in ellecten en wisselagenten tegen ceu poging tot inwisseling van bedoelde valsche stukken Een hevige brand is eergisteravond uitgebroken in Queens Victoria Street te Londen Het vuur dat nog niet gebluscht is bedreigt een geheele wgk STADSNIEUWS GOUDA 1 Juni 1900 Heden slaagde to sHage voor de acte lagor onderwgs mej Th J de Ruwe alhier In de Nutsspaarbauk alhier werd gedurende de maand Mei ingelegd f 11 147 04 terugbetaald f 11 336 06 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende do maand Mei bet volgende resnltaat 5 Mei 5 6 permang kalicus per 1000 cc 12 7 2 De heer J van der Sterre alhier is benoemd tot ondorwyzer aan do t hr School te Vlaardisgen Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Kage en Abbones door den heer N van Schouwenburg cnnd te s öravenhage By de Uitgevers J Noorduyn en Zoon te Gorinchem is verschenen een werkje getiteld De Leorplichtwet hcvattéiyk uiteengezet en toegelicht voor ouders onderwgzers enz door C A Zelvolder arrondissements schoolopziener Het behandelt achtereenvolgens het Schoolonderwys on het Huisotidorwgs in het byzonder d rechten en plichten van ouders voogden on Terzorgors daarhy gooit aan welke plichten door deze wet op do onderwgzers gelegd worden en wat het schooltoezicht en de gemeentebosturen in deze te doen hebben Het is een eenvoudig en helder geschreven boekje dat slechts 25 cents kost en zeker welkom zal zyn aan allen die iets met de leorplicht te maken hebben daaronder begrepen de ouders van schoolgaande kinderen MooKDREORT Het Feest comité ter voorbereiding van het zangersfeest op 26 Juli a s van wege den Bond van Nederlandsche Zangersvereenigingen alhier te vieren bestaat uit de heeren A Ohr Snel EereVoorzitter P W Mari Voorzitter V Aleva Secretaris Penningmeester M N Dirkzwager J van Gennep R Hazewinkel C Hoogerdyk J J Rupke on P Steenbergen allen alhier Krihpeh a d IJsil Maandag zal op een stuk land by de noodslnis alhier dat daartoe welwQlend is afgestaan door den heer Jonkheid een groote meeting van het Leger des Heils gehouden worden die geleid zal worden door de kapiteins J W en ü Grtindlehner merisom bygestaan door een muziekkorps de tambourynband de zangbrigade en een groot aantal soldaten WoBBDEN Bg den gistereimiddag alhier gehouden wedstryd in schoonryden door paarden aan landbonwers toebehoorende werden de pryzen behaald onderscheideniyk door de bh D A Bloem te Loenen a d Veluwe Habbe Jansen te Mydrecht A Oostrom te Vleuten en D C Marck te Zevenhuizen Bestuurspryzen werden uitgereikt aan G M van Bommel te Ondenryn N Vroege te Kamerik en G van Schaick te Snelrewaard Bg den wedstrgd in schoonrgden door paarden toebehoorende aan particulierenen handelaars werden de pryzen toegekend aan de hh hr J 0 van Stirnm te Maarsen A J F Hofman te Woerden en Gehr v d Haar te Zeist terwyi bestuurspryzen werden toegekend aan de hh G C A van Gils te VGraTonhage en W T d Lee te Utrecht By het ringrgden werden de uitgeloofde prgsen behaald onderscheidenigk door den htser J Ondenallen te Oudewater met mej P Tan Vliet G Baelde en echtgenooto te Kamerik H Brouwer Hzn te Gouda met mej C den Heldt A Tan Schalk te Oudewater met mej R de Hniter C G Nederend te Papekop met mej A G Nederend Een 6de prgs werd uitgereikt aan den beer J Harf en echtgenoote te Utrecht terwyi voor de netste bespaaningen Tan heeren en land bouwers onderscheidenigk 4 gouden damesremontoirs werden toegekend aan de heeren jhr J C T Stirnm te Maarsen J Marf te Utrecht J Oskara te Langeruigeweide en H Jansen te Woerden mot hunne dames FietLwe FAUASOLS en PAKAPLUIES v y OS Az Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoom Mo 3i It4 urs van Amslerdaiu SKtkra 81 98 8 31 MEI I Tikrs Kranu Ort Nod W 8 8 IV dito iiitu dlrc 8 dito t to dito 8 loof 8S V 4V 88 101 87 Vu 86 J 10 84 00 881 488 Hoxs übl aoall 1SS1 884 TAUI Iil ihrnfin 188881 M m 4Vll Ooniin Obl m p iier 1888 8 dito ÏD I Irer 1888 8 PonToau OM mul ooapao 8 dito tiekel 8 BllILA in Okl HiaMDl 1884 4 dito OeooD 1880 4 dito b Bolhl 188 4 dito by Hop 1888 90 4 dUo ia Kond loon 1883 S iJito dito dito 1884 S 47 dfAllJS rerpcl MhuM 18S1 4 TlIUIU Oapr OoDy lMn l8 0 4 Oai leenJDg Hria D Oao lamin Hr eO Zuin Ari Rp T obl 1891 viiioo ob it 8ob ino 8 i VramiLA Obl 4 onWp 1881 V iaTl DAa Obligation 1898 8 aoTTIIDAH Stall loeu 18948 SlD N Afr H ndo aanJ Apondib Tab Mg Cemacalan DeliMaatHban iij dito Am Hjpolhoekb pnndbr 4 Üult Mij dar Votitanl aaod Or Hvpotli kb panilbr 4V 108 Nadailandir he baak aand 801 Nad Haadalmaatioh dito I U4V N W k Pao Hyp Ii paadbr 8 8 Eott Hjiiolhoekb pandlir 4 188 110 ütr Hypolbookb dito 4V lloiTlNR Ojat HoDg bank aaod llDaL llypolhaokbank paodb t Annul Squi brpoth paii lb 4 90 llu L G Pr Lfcn eert 8 8 fin HoU U Spoorir Mil aand lUi Hij tol Elp ff Bt Bpw aand 10 Ned lud Spoorwegm aand 884Ned Zuid Afr Spm aand 8 888 dilo dito dito 1891 dito lOOV TAUsSpoorol 1887 89 A Eobl 8 88 Znid lul Sp mi A H obl S t l OLW Warachau Waenenaand 181 Itosi Sr Rnai Spw Hg obl 4 97 V BalUaohe dito aand Faalon dito aand t Iwang Doabr dilo aand 8 18 Knnk Cb Aiov 8p kap opl 4 lOOfi dilo dito obli 4 100 Oen Hao 8p Hg obl 8 11 4 OWo k Norlb W pr 0 r aaod r dilo dito Wia 81 Patar obl 7 1 141 Denter k Kio Gr Spm rart ff a 18 IllinoU Caotial obl in goud 4 lOS 7 y Lilai8r fcNa h illiOan rjiaod 74 Ueli o N Spir Uij Ie hyp o 104V Hiai Kinias 4pGl preAaaiid l 87 N Tork Onlaa o k Waak aanil Si Ponn dlo Obio ohlig 8 1 OragoD Galif Ie byp in fiond I ü i 81 On Paa UooflUn obig 8 48 h dilo dito Lino Ooi Ia byp O OuiOA Can Soulb Ckerl r aand t8 i Vn O Ball k Na la b d a O Amalerd Ornniba Hij aand 180 llotlerd Tramwo Haala aand 810 N BUd Amiterdun aud I 108 Blad HoUerdam aaod 8 104 IHloiI Stad Ant erMn 1887 9 8lad Bniaaal 1888 8 100 iroxa Tbei Bo nllrOnelaok 4 117V iiiw Staaulaenii 1880 8 117 g K Ooit B Or l880 8 101 8 5V SMKJa 8ladMadrid 8 1888 34 Van Ver aal Arli Spoel aorL ZOMERMANTELS DAMES en KINDERCOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverhemden J poosloffen en gekl Katoenen in groote Tcrscheidenheid en concurreerende Pryzen D SAMSOM Rechtszaken Het gerechtshol te s Gravenhage deei gister voormiddag uitspraak in het hooger beroep Tan jullrouw C t d Viegen weduwe P J Sörensen tegen hare veroordeeling tot levenslange gevangenisstral wegens vergiltiging met doodelgken afloop van haar man en dochter Het Hol overwegende dat de behandeling in hooger beroep het Hol tot geen andere beslissing dan die der eersten rechter heelt geleid alzoo zich Tereenigende met de gronden en OTsrwegingen Tan het vonnis eo met de daarin toegepaste wetsartikelen beTestigde het Tonnis waarTan is geappelleerd en beTal dat het geheel een volkomen gevolg zal hebben De presidenl daelde de Teroordeelde mede dat tg 3 dagdn tyd heelt om tegen deze uitspraak in cassatie te komen wanneer y Tormeent daartoe redenen te hebben Per Telegraaf X Oit0 miUmuM heden In d Seriite Kamer verworpeH met H9 tegen HO êtmnnten VERSCHEIDENHEID Jaap Eden is te Maastricht en oefent zich voor een aanval op het record van den K M zonder gangmaking Dit record staat sedert U Mei 1896 nog altyd op zgn naam met 1 min 16Vi sec standing start maar Jaap hoopt er nog wat uf te krygen Wy hebben ook gehoord dat Jaap voor stayer studeertmaar knunen dit niet met zekerheid bevestigen Fiets Te s Gravenhage is in den ouderdom van 66 jaar overleden jhr mr H L Wichers ond Tice proaident Tan het hooggerechtshof in Nederlandsch Indie BargerlUIcs Stand Moordrecht GEBOREN Dirk ouders G Ryneyeld en W Ooms Gerard ouders D Verdoold en H Tan de Werken OVERLEDEN B Rehorst 18 m C Uittenbroek hhisT Tan J Kerrer 70 j C Terlonw wed Tan D Oosterom 67 j ONDERTROUWD i T Verboef te Reouwyk en 1 de Bruin C J P van Veen te Amsterdam on S Boere GEHUWD C Hogerbrugge n P van Vlaardingen AI VEin KNTIKIV B J G EVERS is van 9 10 J U H I Een SNEL Rijwiel onvcrmydeiyk een HTKÊtU en l ICHrté0OfKmU Op den weg zyn do Yankee Style Rijwielen het mm K lil T o a in het Kampioenschap van Nederland 1ste prys bj bet verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant ran RUWIKLKN eo lOTOBGÏGLL B A JANSEN sBoscli Leverancier der Caubler AMoiuoUelen e a Agent Toor GOUDA J C DE It OITBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOi PsiH Expelier ti S pMtilJM WOnltdittDid all Hdlianla i wi nn aMaawiwd teaa BliaanadakiJlek LTartoa hda Dit ba g o 1 Tacinawaii Has latlr ap kat Uliakaaark AakaH Ufl 1S n m 4tt todaMMtaapoUiaka Ta 4falai4a l bTuialk U bü Taa TotD an Saaderii t h t ti itittt8a I n