Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1900

Maondag 4 en Dinsdag 5 Juni 1900 iVo 821S mmim mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeaa K ADVEUTENTIEN worilcn geplaatst van 1 6 rafels k 50 Centen iedere re l meer 10 Centen Groote lettera worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zou en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Pr 8lrt HilBj 14 lull SOOO ÖÖOHlKK kU hoofdpr s fa bet gulukkij at f fal bi dl rla rji uwitfl ffto At UfllurrrloiiDi diu door Hoogo lUgtoring vtn Hsmburfi goiMlf kfur l ea gvwurborgd i 1 foordMli t inriehting Vfw hoi ni awe plan bettut diiHo dt Id den loop t n Iwbti valaiffO mundeii tn 7 rerlotinf aii vtn 118 000 lotflti t9 iïO pnjzon budragtmdu li J4ü i25 Mark SDpriiK iiM 10 6 priii iM 6 000 l prijj HM 8 000 nHpfijr iM 8 000 lliprur sM IfiOO l 18prg M 40 ae91 prvl iM m lV4 0prijii iM 00 800 la 104 lOO 78 45 81 ter roUsdlgfl IwiÜMing tullen komon tlMrnnüor B jn Itipitklo prijuii vaa svonliirel OU OOO M rk bij uitoomenilheUl Khter 1 prgi M OO OOni 8 priji M 0 0 0 1 prö M SOO OOOi 1 prjji k M loo rionj l prijuiii A M 7S nO 70 00 B Ol O 811 000 5 00 1 10 000 40 000 000 i M il M ü U i M k M iiM M 1 prtjl 1 prü 1 riji 1 priji i pryKCD 1 prol I pr il De iMuitaiindn ferato prijslrukktiiif ilflvr l roola door ilen Staal ew 4rli rfci1e ielit ef loting ia van amlitawsga l Apaat plaata t liebbaii op dan 14 Juni e k en koal liiervonr 1 Rslietilorlgtncol lotlliMhta U rk offl S fiOJ half i 1 75 l k rl l i t Ken inMmKnR van bet bedrag prr poatwiaael of tegen rum oura Alle ootnmiiaii a worden onmiddellijk niet do groülate torgfnldigheid uitgevoerd rn ieder apoler ouivingt van oua de met bel wapen van den iBHt vrorEirno Origioeele Ixitco u f in kudn Hij iedere boilelliiig wordt het vert i i li a olüoieele plan waaruit de verdeeting der piijxen op de varaoblllon lo klaHen ala ook de uetrur fendo inloggol Jen te vfmenien ii grali bijgevoegd on aenden m j aan unae ilegunatigeri onaangevrangd aa ulko trekking de oSioieele lij aten Ue uitbetaling der prijaen geaebiedt ateoda prompt onder waarborg van di n Staat en kan door direote toesending of ook naar vorkiesing der Helangbubbenden in alle grootere plaataun vnn Nederland bi worke olligd worden Ona debiet ia ateuda door hst gctuk begunaligd en ouder iele andere auniiont ke prjjr in bobbnn wij ia urinalou rolgona uHic eutil bewijtte de eeratu lloordprija n verkregen on ciize Hcgiinatig ra self uitliutaald o u Mark 150 000 100 00 80 000 000 4O UO0 ens Het ia te voorzi n d t bjj deie op den broht ten grondalag gcveatlgde onderneiring vnn allo kiiiitoii op eene K0 ir werkzame duelnemiug boiiioild kan w rden gerekend men gelieve der tiatve wogeoB de reetia opbandou aijnde trekking alte ordera ten apoodigato reebtaireeka te endpn aaD i Haurinaiiii di Similii Bankinrs ii ttoldwiHolMn ii llAMnLIUi P S Hiermede danken wij roor bot Tortrouweoi om tol hiertoe esobonkmi en daar wij by bet begiu dor iiieuwu verloting ter deeloeminit inTiieïren culton wij ouk voor bet rervulg oino id lijn dour een tlipta en reèala bedieoiu de lufrodmhsid Tan ooH getierde Bugunitigers te verirerTe E CASSITO TANÜAUT6 Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDKRDAÖS van 8 tot 4 uur VRWDACLS van t uur ZONDAGS afwezig Een vare Schat TOOT de ongelukkige laehtoiffitn der Zelibevlekking ünante en gebe me iil i ttingen ïg kei beroemde werk Z Dr Iletau s ELFBEWABII ti HolluidHbe nitftave met 27 ib Prpa 2 gnldeu Ieder die ean de venobrikkelgke gevolgen vau deu nndengd Igdt moet bet teteu de opreehte leering die het geeft redt jaarlgliB duizend van een einrext dood Te verkjijgen bjj hetV erlaga Muaiin te Leipiig Nouinarkt 34 franoo tegen inieuding van het liediag ook in poetaegeli en in eiken boekhandel in HaUud Hia Het l te osaohadelTkMa a mikkalrk8l raa aniMdaI vooc HNral afl vooral damaa ao Klaearachoaawwfc ledaAp Mnrvuie M HmiarfcOe ff Krui leitk Slr 14 Man MM o llty op naam en fafarlalcainacfc ir IVI baaree WWaUifa la aaliaa i eiaiia iH i iltr i LeTensTerzekering Maatscliappij DOKDRKGUT Goedgekenrd bj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 NaatschappeiUb K apitaal f2 00 0aOOO gebl geplaaisi VERZEKERD BEDKAO 36 800000 30 September 1899 BE8ERVK 6 196 000 Slnit At IjK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zgn volgens do laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOB DBUREAU te Dordrecht en de BT JKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bjj den Hoofd en de Provinciale Innpcctears en b j de Agenten in alle plaatsen van Nederland rajah thëe De Cultuur Maatschappij PARAKAN SALAK RAJAH AOENTSCHAP Amsfenlam heeft de oer te berichten dat zij de vertegenwoordiging voor GOl DA en Omstreken voor de beroemde RAJAH THEE op hare plantages geteeld hoeft opgedragen aan den hoor ICa J xH TH£EI x verder te üOUBA verkrijgbaar bg do heoren G VA TONGEKLOO en J VA OIJE Indien gy niet wilt hoestea gebruikt de kUerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbioem van H 1 Am fSCHAlH Co l cnllaa rJAmiici8tj VAN SOHAIK Ie Oo S Mellantbe ia hot beate middol der wereld TAN SCH IK CO R MehantbS genoeat Kinkhoeat VAN SOHAIK b Co 8 MelIJtQtbe geneeat zoowel oud ala jong VAN VAN SCHAIK Co B IKellantbe atmit voortdurend onder Sebeikuiulig tomieht VAN SOHAIK Oo S Mellantbe bolnt onberroopoljjk VAN SCHAIK Co a Heliantbe i bekroond met Kerediploma a VAN 8CH AIK OO B Mellantbe i bekroond met oud VAN SCHAIK Co 8 Mellantbe i bekroond met Kiiver VAN SCHAIK ft Co a Mellantbe ia re rüglmar in naeona van 40 Clt tO Clê en f t b Rrm WOUFF Co Westhaven 108 OouJa D MlMlilES Kleiweg E 100 Gouda B a VAit MILÜ VeeriUl B 126 te Hmida A BO UMAN itoordnkt i Th TQHKKN Botk Kp B V WIJK Oudtvalrr M KULKMAN Wadditmem ü KOLLMAN Bodegraven PINKSE Nuumrtêri a d IJ ui W J VAK DAM Haattrttkt A N vmZESdEN SclMonhoven Voedings Eiwit Mnen lÜffN t Kilo TfltKiii heeft evenveel voedinciwaanJe ali 5 Kilo betf nuHlTl Mrh f IW SÖO i lcrfti rrötwa wordt In Itot lichum OBmtddelyk tot ipierweeAel es Mo l onteict niiiilpr vat te vornicn Tropon beclt by gereirfld grbn k ene bediddratfl Mi krtii liteu I ten mn olfff loonol br geKOudfii als Ity aitiken en kaa lu il lofirevoogd wwden xondir ÖMrvaii drn Bma ik te btnlervt n Door dai prT van Tropon kui lederefn het ilch venchamn V rkrrKk r hal tk k va dr lat M all lli Mlt U r 9 OeBeraal iLg t n TOor Ned lKnd en Kolonloi OeBeraal iLg t n TOor Ned li KoeNt eyé Rotterdan Standaard Hypotheekbank govest gd te Kotterdan Kantosr LeavahaTen 78 MaalschappHIJk Kapitaal MRN UILLiOJU liLÜK DitMUvm Ib B C OASTinUX n B SPST In De Bank geeft onder controle van het tgt meem têmImmrmHe en Tmafkiml r te Ê$Mleré m 4 rmulArlecen uU In êtmklsem ran lOOO i 500 en y f tfO t onpon 1 lannari en 1 Jnli Oorreepoudenten voor Gouda de Ueeréh U i OUIËR k Co EEIÜBBIFOTTMTBES Hen wordt verzocht op t MfiRK t lettea DIT HST MaOIKUK TAW H HAVK SVV AYZüNK OOHINCHEM Deie THEEËN worden af le verd in verzegelde pakjes van ny ie en een half en een AW onê met vermelding van Nommer en iPr a vooreien van nevenataand iMerk volgen de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitroerioK vap geeerde orders aanbevelende BREEBAART LZ Wie seker zyn u d Ecbte EXkcl CMOO te ontraagim teaamen xwteU eo na vela proeAu agea la den handel gekomn onder dcB nana ottvinden Dr Uiobaalla vanavdigd p da beat aunUnea b het weraldbaroHBda MabblianoMat vaa 0 ln Stollwwek a lenln alteiw Bikel Cacao ia y m ku Sm boaHB Oea Bbl Oaeas ia utanlk frinokt aa aaogtBn gtaoad diaakwer dampidi pinik Mn i 2 IhMlyli vm t pad vwr ea kap CbgsalaH Ak geoeeabaebtiga diank bQ garal vaa dianina ilaiila net water ia Mtndlwi VarkrögbaK bf de tii H ft ApotbNcara mm f 8 90 OS OvMTaahartagenwooniignr v r IM land JuRiis laaenkM Amaterdam Kalveiabaat 108 Tlümy s Wo dirbalifm n do geheele voreld bekoad en geroemd Onovertroffen middol tegen alie Horst L O O r1 t e V e rNftajrsiekten ens Inweodigr 9 zoowel a s ook uitwendig in bijna iillt siektegevBlleii met goed nrolg fian te wenden i T per flsCOB per post f 1 IS TUwr7 s Woadintlf bezit een alsnog oDK kende geneeskraclit en heilzame werking Maakt meestal elke pgnlyke on gevnarrolle operatie geheel overbodig Met dese zalf werd een 14 ur OUd VüOr oiifeiieesUtk retaonden heenrezwel en onlamts ton bijna SS jaar Imnkeriydeu iceDeceo Breuüt gearing en rerzAobting der pijnen b i wonden ontstekiagea ent van allerlei aard Prya per pot f I BO per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker HENRI S 4N0ERS Rokin 8 Amdter m Wur gMU depAt tl beiUlle men direct uu dieSehatiempotnekB au k THIKRRV in Pregnd bel Buhitaeh OeatArniii Oelierc proapeotui t ontbteilen by bet Centrul DopM 5and H 9 kin S AmitardsDi FEAHSCHE STOOMVEEVZEIJ IH ebeml sclic Wtsscberfj Vil II OPPENflËlMËR lU Kruttikml Hottei dam GebraveUnra door Z H den Koning der Belgen UooMdepAt voor GOUDA de Heer A VAN Ü8 Az dpeciftliteii roor het itoomen en rervei tab fttle Heeren en Damesgarderoben aliook alle Kindergoederen Speoule inrichting roor het itoom n fan pluche mantels veeren bont ena Oordgnen tafelkleeden eüz worden oaar de nienwste en laateie méUiode ge erfd Alle goederen hetzg geetoomd of freyertd worden onschadelijk roor de gezondiieid rolgens stad bewerkt ♦ 8CHIËDAMMËH SENEVEE Uur kt NCOHTOAP Terkr gbAu bq i M PEETERS 3z B Ala bewijs tu aehtkeid ü Mchet sn kurk steeds roo i en tu den Daam der Vinu P HOPPK Qoada Drok van A BRINKMAN Zn Uit hoofde van het Pinksterfeest verschijnt de luudsche f Courant Maandagavond niet Dit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD UuiteDlaadsch Overzicbi Lalfan seint uit Pretoria dat LoniB Botha den 29en Mei de Engelscben tegenhield bg vau W jksrDst en bjj Kliprivier met de commando s van Ben Viljoen De Boeren vochten met leenwenmoed De aanval van de Engelscben werd tweemaal afgeslagen Ér stond aan het s tion te Pretoria een trein gereed die dag en nacht stoom op had om Kroger en de leden van den uitvoerenden raad naar Lgdeuburg te vervoeren Te Pretoria heerscht een verschrikkelijke opgewondenheid Niemand weet wat er gebeuren zaL Er schijnt nog geen sprake te zijn van het neerleggen van ie wapenen door de Boeren ook 9r Leyds die weer een intervienw had met iemand van do EtoUe Beige meende dat uiervan geen sprake was De gezant gelooide oal niet aan de vlucht van Krnger maar ttan de voortietting van den oorlog ook al werd in het eind Pretoria bezet Volgens de EtoUe Beige hoopt dr Iioyda nog iltijd op interventie vaa de Vereenigde Staten en wellicht ook van de Europeebche Uogendheden Wij kunnen die hoop niet doelen en zien in een eventueele kleine zwenking van Mc Kinley niets dan een verkiezingsmanoeuvre in eigen belang Vroeger was er misschien wat aan te doen geweest door een gemeenscbappelijken stap van al de mogendheden nu is het daarvoor zeker te laat en om alle praatjes voor goed den weg al te snijden heelt Engeland deu Vrijstaat laten annexeeren terwijl het land nog niet eens leitelijk geheel in zijn bezit is en do President met den zetel der Regoering en een behoorlijke gewapende macht op de komst der Eogelschen wacht In Engeland schijnt nn vrijwel iedereen bet er over eens te zijn dat de republieken geannexeerd moeten worden De vrienden der Boeren zien het hopelooze in van oenig verzet tegen die overheeracbende gedachte Intusschen lijkt het alsol een straal van hoop voor de autonomie zü het ook niet voor de onolhaokelöltbeid ler republieken schemert in een deel van de wereld waar fevilléton HAIVTSTOCHT Naar het Frapsoh 74 f Maar lieve vriendin vak moet ik daar van u hooren I riep Athénais tqet eene uitdrukking van teedere beUngstelling Gij hebt dus leed en ij segt mij niets dajtrvan Ma r overdrijft gij niet een weinig Het is waar mijnheer Utiblay is alt d icer vriendelijk en beleefd als ffij met mq iiv gezelsckap i hij praat graag met mij Maar een dergelijke vnendschappetijke verhoudÏDg tu chen leden van dezelfde familie is immers niets miitdjuiigs V Het is mogelijk maai ik kan bet niet aanzien herhaalde Clara De kleine hertogin de Bligny sV nd op en zeide op flecmend zoeten toon Lie te Glara waarom zegt gij dat alles niet Uever um aw echtgenoot zeUf Ik kan immers nfctg Uartc n doen 1 Toch weL eii kimt u aan xiin intimiteit onttrekken Athtfnais ging andermaal zitten en datht oa 2 begreep nu wat Clara beoogde eene rrijwiUige ontwapening Zij wiSde zich echter nog houden zq mets daarvan begreep n vroeg nog vriendelijker dan te voren Maar hoc lou ik dat kimnen f ik kan toch men het t allerminst zou verwachten in Kaapstad Reeds eeuigen tyd geleden hebben wü melding gemaakt van tegenstrijdige stroomingen in de Kaapkolonie Er is een party die op zgn Jacobijnsch la mort sons phrase over de republieken uitspreekt maar ook een andere gesteund door den Alrikaauderbond die dat niet wil Die poogt nu aan te sturen op een Vereenigd Zuid Afrika onder Engelscho suprematie Het dissolutiebeginsel dat in het Australische lederalisme het hoold reeds heelt opgestoken wint dus in Alrika veld Het opmerkelijke is nn echter dat de Cape Argus zich by die beweging komt aansluiten Het blad heelt in een artikel dat te Londen sensatie heelt gemaakt uiteengezet dat de eenige oplossing van den toestand dé eenige mogeiykheid van een duurzame bevestiging ligt in een statenbond van gansch ZuidAlrika Dat is het grootere ruimere ideaal waarvoor het mindere de annexatie moet wyken De Franscho Senaat behandelde gister het amnestieontwerp Uit naam van de minderheid van de commissie verklaart Clamagoran dat hy niet kan stemmen voor een ontwerp dat de eerbiedwaardigste rechten met name dat van Picquart schendt Maxime Lccomte verzoekt dat de amnestie ook tot Dreylus zal worden uitgestrekt Delpeuch zegt dat men geen kwytschelding mag geven voor het misdrgf van ambtsmisbruik dat te Rennes aan t licht is gekomen Deze toespeling op de houding van generaal Mercier ontliotent oen storm Mercier bewaart het stilzwygen ondanks do uitnoodiging van Destieux Junca Deze verlaat de tribune na tweemaal tot de orde te zijn geroepen Als dan Mercier het woord krygt en wil herinneren aan het leest van den triomf van de Republiek barst de linkerzg in lievige protesten los Mercier gaat voort te midden van het leven Hij vertelt dat hy toen hy te Bennes verslag gal van zyn bundelingen in 1894 dat deed met de diepe en volstrekte overtuiging het land een dienst te bewyzen Destieux roept Dat was een ambtsmisdaad een misdaad De Voorzitter roept hem tot de orde mot opteckeniug in do notulen Mercier bedankt den Voorzitter voor zyn tusscheukomst on eindigt met te verklaren dat hg niet zou aarzelen thans te herhalen wat bü toen gedaan heelt Deze woorden verwekken een helsch leven De vergadering wordt verdaagd tot heden tegenover den heer Derblay niet opzettelijk lomp zijn i Kq gesteld dat ik het deed gelooft gij dan dat het iets aou baten Zij glimlachte met de zelfbewuste zekerheid dat zij op dit oogenblik de sterkste partij was Clara Derblay had evenzeer hare kalmte behouden en antwoordde Dat is ook niet Srat ik u wilde voorsteilen Wat bedoelt gij dan Mevrouw Derblay hield even stil en vervolgde toen Ik wilde u verzoeken u gedurende eenigen tyd van hier te verwijderen Athénais sproqg vcpschrikt öp en riep Waar denkt gij aan f Aan niets anders daij aah wat ik u zooeven veixocht heb antwoordde Clara doodbedaard Gij kunt mijn verzoek mLsschien vreemd of kinderachtig noemen maar ik ben overtuigd dat mijn gansche levensgeluk daarvan afhangt En onder welken vorm meent dat wjjaan uwen wensch zoaden kunnen gev geven hernam Athénais Zou zulk een plotseling vertrek voor de buitenwereld niet allen schijn hebben van eane openlijke brouillerie Natuurlijk zullen wij zorg dragen voor eene voor iedereen bevredigende verklaring De kalmte waarmede Clara Derblay op haar v zoek bleef aandringen bracht Athénais geheel van streek Zq tag in dat mevrouw Derblay sterker was dan zij noch wilde zich tot geen prijs laten dwingen Zoodra zij iets toegat zou alles verloren zijn Het sou toch kunnen gebeuren 4at die ver De Mogendheden nemen oindolgk krachtige maatregelen tegen de dubbelzinnige houding der üüuoesche regeering Dat de keizerin tegen de vreemdelingen is weet men en niemand die haar daarin ongelgk zal geven Dat het Cbincesch bestnur een ideaal bewind is zullen wg niet beweren Maar als deChineezen er tevreden over zyn dan behooren de vreemdelingen het ook te doen ol weg te biyven Maar anders is het waar do regoering in bet geheim de opstandelingen steunt eu dus verantwoordeiyk is voor de moorden en plunderingen Dat de mogendheden au optreden is daarom niet te verwonderen Een linke troepenmacht met mitrailleuses is nu op weg naar Peking waarschynlgk zondor verlof der Chineesche i ogeeriug waarom men te Tientsin vreesde voor verzet onderde meren van Paking De gezanten hebben do regeering aansprakelgk gesteld voor alles Het schgnt echter dat eenige verbetering in den toestand te bespeuren valt hoewel het groote govaar nog altgd uiot geweken is Vooral do spoorwegen en alles wat daarmede samenhangt hebben het moeten ontgelden het gevolg van het lanatisme der Jhineezen die gelooven dat de treinen do geesten der voorvaderen zullen verontrusten Het schynt dat dan eenige zendingsposten in het binnenland gevaar loepen = i = Verspreide Berichten FlUHKUIJK Woensdag is de Tentoonstelling bezocht door 156 613 personen President Loubet bezocht gisteren de Franscho koloniale aldeeling In den namiddag werd het paviljoen van de Amerikaansche pers geopend waar een dagelgksche editie van do NewYork Time zal worden uitgegeven Clamageran voorzitter van de amnestiecommissie uit den Senaat heelt eergisteren een briel ontvangen van Esterhazy waarin deze onthullingen aanbiedt en togen liet amnestie ontwerp protesteert De nieuwe minister van oorlog generaal André heelt een vervolging ingesteld tegen Urbain Oohier Wegens het publlceeren von een artikel Felonie getiteld In do Aurora ook het blad zal worden vervolgd Men beweert dat in verband met hetzelfde artikel kapitein Fritsch een aanklacht tegen Uobier heelt ingediend Gister zou de Pargsche gemeenteraad vergaderen De nationalisten zullen voorstellen den Uden Juli kolonel Marchand in het Hotel de ViUe te ontvangen en straten in de stad tè noemen naar deu overle klaring door sommigen niet werd liegrcpen of verkeerd opgevat hernam zij Gij weigert dus e doen wat ik verzocht heb vroeg zij met gedempte stem fHelaas ja tk moet wel Nietwaar wat zoudt gij in mijne plaats doen i De spottende glimlach waarmede Athénais deze woorden liet vergezeld gaan waren juist geschikt om Clara alle zelfbeheersching te doen verlieten fik in uwe plaats V riep zij uit in antwoord op de uittarting harer vijandin Ik tn uwe plaats en dat durft gij mij zeggen die u reeds eenmaal op mijne plaats hebt gezet en die het nu gaarne voor de tweede hiaal zoudt doen f 2 Iang ik u als meisje gekend heb werd ik altijd vervolgd door uw haat en nijd AU raeiye hebt gij mij mijn verloofde ontstolen en als vrod waagt gij het liy mijn echtgenoot te willen optnemen O de eerste maal was ik machteloos maar ditmaal zal het u niet gelukken Aha begiot gij zóó l riep Athénais insgelijks ziedend van tooi n Nu het is ooi beter dat wij elkadr de waarheid liever in het gezicht zegden dan tanger te veinzen Ju sedert mijn kinderjaren neb ik gezworen u door mijn feilen hattt te vergelden wat gij en uwe gelijken mij aan vernederingen eit minachting hebt doen ondervinden Tien jaren lang hebt gij mij de oogen uitgestoken door uwen naam uw fortuin en uwe aristocratische omgevmg Welnu de zaken stqan than anders ik beschik over millioenen ik ben hertogin en gijr zijt genoodzaakt mij om een gunst te bedelen Neem u in acht hervatte Clar lk ben niet 39ste Jaargang E den advocaat van DironlMe Falateul Jales Quérin en andere antisemieten De Woensdag middag van Parys naar Petersburg vertrokken sneltrein is op eeo brug naby St Queutin in botsing gekomei met een goederentrein De locomotiel van den sneltrein stortte in het water De machiuisten van beide treinen werden gedood DoiTSCULAKI Karl Neuliild die jarenlang door den mahdi gevangen s gehouden keert in den loop van deze maand naar Soedan terug om er de leiding van een groote labriek op zich te nemen De man die Woensdag Unter den Linden te Beriyirwerd gearresteerd omdat hy ich vreemd gedroeg toen de keizer voorbijreed is onderwyzer en heet Courbet Hy is reedi vroeger in verschillende kraakzinuigengestichten verpleegd Sntit Tusscben 1 en 32 Mei hebbes 14017 bandelsttrma i haar belaslingea betaald To Algodonares by Cudix heelt met be 4 trekking tot de octrooien een opstand plaats gehad De muiters plunderden het raadhuis en staken het gemeente en het rechteriyk archiel in brand BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL EEHatB liAMKR ZitUng van Vrydag 1 Juni Voortgezet wordt de behandeling der Ongevallenwet Het eerst sprak de Minister van Just tot verdediging der wet Hy stelt voorop dat in de Tweede Kamer èn de volkaovcrtmiging de publiekrecbtciyke regeling der zaak alleen mogel k acht getuigen o a de politieke programma s voor verplichte verzekering Onmogeiyk kan de Minister dus inwilligen den eisch naar burgerrechteiyke regeling die do Tweede Kamer zeker zon alwyzen De oppositie herinnert aan de stemmen van 1H48 tegen elke sociale politiek gericht Neen publiekrochtoiykc regeling zal veel ellende voorkomen paciUcatie brengen tnsschen werkgever en werkman In dezen tgd van concurrentie snel verkeer on groot kapitalistisch bedryi staat de werkman hulpeloos tegenover den werkgever een toestand die niet burgerrechteiyk te regelen is De Grondwet gedoogt zeker verandering in het privaatrecht gewoon mij ongestralft te laten tergen en beleedigen £ n ik antwoordde Athénaii draag een naam die mij ver boven uwen machteloosen toorn verheft Ik zal u het ootéittX van de wereld laten hoo ren ovler uw onwaèfdig gedrag tegenover mij Welke wereld l e uwe waarin ik btn opgenomen of de mijnel waartoe git zljt afgedaald Ik denk alleen un die wereld wafnn latsoea lijke roenschen zijn die weten dft men evenzeer verpUcht is anderen te eerbiedigen als zichzelven Ziet M tnlaanhooré van die wereld zal ik óver luid herh en wat Ij mij hebt durven zeggen Ik zal hun toonen wie gij zijt En dan zullen wij zien of de groote naant dien gij u hebt weten t verschaffen u in de oogen van die wereld het recht geeft nog meer laagheden te begaan Athénais was bleek geworden van woede en spqt Zij zocht tevergeeu naar een wpord waarmede zij hare vijandin voor goed zou kunnen verpletteren Met nauwclyks hoorbare stem bracht zij uit Gq soekt dua een openlijk schandaal lk zoek allpen een rechtvaardige executie Op hetzelfde oogenhlik hoorden zij het gduidvan naderende voetstkppen Een paar secondenlater verscheen I hiHppe aan den drempd van hetsalon aan den arm de barones Sophie de Vtéfont Achter hem volgde de hertog de Bligny ingesprek met La Brèd en daarna Moulinet metden baron