Goudsche Courant, maandag 4 juni 1900

Het Ruimst gesorteerde Magazyn van Hoeren Mode artikelen is ée t3 i9ua o ïïinM MARKT A 70 ONTVANGEN een nieuwe Zending Hoeren Dassen Strikken en ZelfstrikkerH Nieuwste patronen en modellen lage pryzen Aanbevelend C A B MNTZINÖER Zofflerdieast 1900 AaoKevaigeo 1 Mei TUd vu GreoBWlek UlrtHsle SjMNtrwegverblodlngeD oiet iïUlüA il f jj iODDt ROTTIlDlIlTlai iim ll t 11 11 11 18 11 51 1 17 l li S ai 8 41 4 8 4 54 5 11 t lt 7 10 7 41 14 8 17 14 lO O 10 11 10 40 11 47 7 5 11 a aa i li t 1 40 8 50 57 I Ot B 40 1 5 01 1 10 = i ll 1 17 i lS l K i 1 48 a l 4 0S i 17 5 41 7 47 t 07 1 58 5 10 il 08 5 10 c V AUhi 1 1ill itn kuWtalfl Op 1 tnlH nj balH H w DIm4 s ii4i p t niteiirUl rtt i ua tt U U tttkn Iff i l i tmttprgi J H lliii4i h Sfw L tilni nyplMmt hngi 90U 1 te nm l 8 1 11 41 11 10 f I U B W 8 1 8 19 48 8 l 4 7 01 7 41 i N Si 11 51 11 08 ll Sl 1 11 7 8 7 4 i 84 04 i OO 8 10 08 10 14 t AUwi l Um Iti kttaU lWl t 4m I p ku W tgri 4 w4 a HrilMJiJw tfm L fatn iipplmwIWw m 4 C pi i dg Htpu Ut OOUDA DBN B 40vl TWift 1 10 00 10 1 10 11 81 11 1 1 1 1 8 1 81 M 1 48 4 1 4 i0 5 15 S 4 U 7 1 ll U 1 10 11 11 Ml JJ 4 10 18 10 4 11 41 11 01 11 45 11 51 1 0 1 10 1 51 4 15 45 5 55 8 15 48 7 67 1 01 a i i7 8 11 w 8 14 1 18 c E t 44 10 1 5 1 04 7 01 7 18 7 r i I 8 8t 01 44 10 11 11 11 ll M 11 08 Ijfhn 8 00 4 00 4 10 4 10 5 11 8 11 7 41 J 5 8 18 5 11 ï j 10 17 l iS 4 8 8 18 2Mt lB ï g 5 51 Ïetinh Mo 8 0 Oaudi 8 14 8 817 117 411 07 W 0 418 10 151 10 17 A 4 10 81 i iO 4 0 8 4J 10 0 £ 10 4 1 01 J lJ UiMtW 1 01 ll 10 10 11 09 11 48 11 57 1 0JJ a 4 18 08 P ll aO 10 11 10 84 11 55 U OS ll 4 1 11 1 0 W7 4 17 4 47 6 11 6 4 7 05 5 0 8 M 45 10 15 10 4r j 5 j j j 4 njc ilHt 0 8 19 1 18 9 37 10 15 11 14 1 08 1 10 1 14 i ll 4 10 5 11 i tO l tl 10 50 ll U 11 0111 15 S O U D k l MSTIIOIU Tlai tmt t S 1 11 I t ll 10 15 10 5 11 011 111 48 1 18 4 4 48 5 15 8 48 O il O l D A u T E 1 C H T iM nniL 14 7 48 1 i07 Ml 10 14 lO i 11 00 11 87 1 15 S ll 4 11 i il 4 8 7 10 U 1 1 M J li 11 14 MO 1 1 11 7 88 10 14 10 4 11 47 11 11 1 0 0 4S i 04 8 80 7 00 7 i4 V t C 11 7 18 7 i l l ll ai 11 11 11J7 ll O t U i lO M4 4 41 8 11 7 0 1 10 14 il Laa W i 14 8 47 7 80 8 1 I 46 80 48 11 10 11 41 l li 1 41 S IS 1 4 i 0 1 S 7 15 8 18 9 40 lf 0 loada 7 80 7 11 8 1 07 9 1 10 18 10 84 11 511 1 f ll 1 11 4 114 141 47 7 14 1 0 I ll 10 17 11 11 I 1 8 11 7 4 8 41 10 10 10 lO li ll M 11 01 l 1 0 1 10 01 4 41 i l MS 7 00 7 68 9 00 5 0 41 8 0 l 10 11 11 85 11 11 4 4 1 7 14 8 ill 5 8 17 10 41 1I M 4 1 Jt t 41 7 01 7 N 1 80 0 14 ii 10 14 11 17 11 11 IMl M 8 M 4 8 11 7 14 7 41 IJl 41 10 07 10 M 11 11 Tegenover de meeiiing dat te ver gedreven ataatsmtcht vuert tot Ktaatmocjaluine Btelt de minister dat individaalitnip leidt tot ütaatsanarchiiinie Verder bestreed de minister de verschillende middelen in t debat aanbevolen tot regeling van de rechtsvordvring ingevolge art UOJ ü W met e n uitvoerig betoog dat al die denkbeelden z n ten nadeelc van den werkgever maar vooral van den werkman speciaal wat het te voeren proces betreft H f toont dit vooral uan ten opzichte van hot privilegie op het kapitaal en de verplichte assurantie en ontkende tegenover den heer Hein dat by het ontwerp de algeni kas fen dienste van den werkman wordt gesteld Alleen lor wilJe van ccnc betere regeling ontraadt hü de verwerping De minister van VVatorstaal constateert hoe in Nederland en do ons omringende landen algemoon de noodzakeliikbuid eener regeling der ongevallenverzekering is erkend ook door de staal conimissie dor arbeidersenquête hoe het aantal oogcvallon waarvoor de wet zal werken bedraagt iOOfl per jaar waarvan 1800 met bljvcndo gevolgen 200 met doodciyken aAoop ol totale ongeschiktheid Uiervoor wordt thans niet gezorgd wat goiykstaat mot niet verzekering dat bowgst de dringende noodzakeiykheid dezer regeling die voorziet in een groot maatschappelgk kwaad tot wegneming waarvan het Kabinet Bo ll het initiatief nam zeker geen socialistisch en centraliseerund ministerie De noodzakeloklieid der publickrcchtuluke regelii g verdedigt ook de minister zunerzgds op practische gronden Z i was t Zwitsersche referendum niet bepaald gericht tegen do ongevallenverzekering doch tegon geiyktydigo ongevallen en xiekteverzekoring Do bekendheid der regooring door tnsschenkomst der arbeidersiuspecteurs roet do indnstrieele toestanden maakte hot hooren der Kamers van Koophandel en werkgevers onnoodig maar dit verzekert hg dat ingrypon van den werkgever overbodig ware al de toestanden zoo gunstig waren als in Twenthe mot name te Enschede Het den Ministor van InsUtio brengt hy hot eero salunt aan de Twontsche industrieelen By e toolicliting dor technische bepalingen bet gt do Min dat belanghebbenden door appfl govfywaard zgn tegen do mucht dor bareancratio van het verzokeringsbankbostuur dat op de goedkoopste wyzo verzekerd wordt het kostcnpercontage van 2 percent kan gehandhaafd biyven en regelen dut voordeel hoeft dat zy ten allen tyde aan te vullen is lil den geest van do amcndomonton der Tweede Kamer hg houdt ook vol dat do Industrie niet ondrageiyk belast wordt Op de vraag van don hoor Uoertsoma ui de Kog oen nuvollo wil boloven die zelfver zekering toelaat antwoordt de Ministor dat nn de verzoenende poging dor regeering door do andere Kamer i afgewezen en nadat lig het umendoweut Ue Beaufort niot onaannemeiyk had ve rkla rd voor du Uegoering stellig geen it anleid ng kan zyu hot initiatief te nomen tot invllening eener novelle tor bevroiHgiuk van W lo partgen Nu ligt hot nemen va hot initiatief op den weg dor Tweede Kamer zelf on zelfs de belofte om I ll 7 11 door 7 1 t 7 ia 7 ii 15 7 44 Qonda MsordiMkt Mieuvorkirk Oapella BoMerdu U 5 54 oa KotEordunD P Bottardiia Beun RotttnUu D P Botlerdun U OspslU Kifluverkork iloordrwbt Boudt M 4 41 5 10 07 4 il 5 41 i 01 5 51 i ll 8 04 5 17 10 8 18 1 11 Gouds 7 18 8 17 8 41 ïeT nh Mo ro 7 18 8 81 7 il 14 7 58 0 B ia 17 Tooihnig Hag Hm Vooroarg lünwaikttMla tU 1 n 1 5 10 5 5 41 8 08 Uosda Oudaw Woerd UIrtekl UIrMlit Woanlsa Uudow Ueoda 8 11 7 04 8 11 Boltsrdam B tot een vooratel ait dat nitUUal voorkomende mede te erken acht by ineoDiUtntioneel Ten slotte zegt de Ministor dat afstemming zal tengovolgo hebben geen nieuwe wet maar een strijd tnsschen de beide takken der volksvertegenwoordiging over publiek en privaatrecht met het gevolg dat de werkman geen recht krygt De Minister van f inanciën na verdediging van den vorm waarin aan de ondernemers bg deze regeling lasten worden opgelegd verklaarde naar aanleiding der politieke beteekenis van de beslissing in deze niets te zeggen van hetgeen de regeering plan Jiceft te doen maar wel wat zg niet zal doen nl dat de indiening eener novelle op privaatreelitelgken grondsbig van haar nooit te wachten is als zynde z i een onvoldoende oplossing der qnaestie De Kamer beeft ten slotte de Ongevallenwet verworpen met 29 tegen 2J stemmen Voor stemden do hcercn Van Nierop Alberda Welt BOell Kengers Fransen van de Putte Van Alphen Nebbens Sterling Borgsma Van Asch van Wgck Van Hall Van Lier Nysingh Sassen Prinzen Van Swinderon Van Nispen Pgnacker Hordyk Fonnema en Vening Meinesz Tegon do hoeren Virnly Vlielander Hein Kist Van Boneval Fanre Michiels van Kesscnich Godin de Beaufort Melvil vnn Lyndon s Jacob Van I allandt Oeertsoma Bultman Schimmolpenniiick Kutgors v Rozenburg Thooft Van Wyck Rogout Brcebaart romers Óyckmoester liaan Rahusen Van Uook De Jong v d Doos de VilIcbois V Zinuicq Bergmaan Merckclbach Van der Biesen Reokers on do voorzitter Afwezig de heer Magnee De Kamer is daarop uiteengogaan Naar men schrgft zal het Sanatorium voor ondorwyzors to Lnnderen op 1 Juli voor de opname van patiënten geopend worden Op lli Juni ongeveer zal hot gebouw geheel gereed door den aannemer worden opgeleverd Naar alle waarschynigkheid zal de inwgding geschieden door den minister van Binnonlandscho Zaken Dezo inwgding zal met eenige feestolgkbeid gepaard gaan Do installatie voor electiisch licht enstoomverwarming aangebracht door de Zeister Machinefabriek i geheel gereed opgeleverd en heeft by de genomen proef uitstekend voldaan Mon schryft uit Utrecht aan t Nieuws Do huizonbonwers in deze gemeente loggen zich allen zonder uitzondering toe op het doen verryzen van monumentale gebouwen Kuizen van f 600 tot f 15 X huur slaan er dan ook by geheele reeksen leeg Daarentegen komou overal arbeiderswoningen te kort Wel bouwt men een soort van revolutieminiatanr heerenhuizen van f 2 50 f 3 por week welke door een bepaalde categorie van burgerluidjos worden in beslag genomen en in den regel onmiddeliyk roods huurders vindon maar do eigonlgke arbeiderswoningen frisch ruim en toch eenvoudig en doelmatig worden niet gebouwd Thans heoft de vorooniging Armenzorg de hand aan den ploeg geslagen f 7000 zal worden belegd in hot stichten van dergolyke buizen er zyn reeds plannen gereed 10 15 t lO it 11 01 ILlt 11 10 U l 11 10 11 14 11 44 10 50 ll U 11 15 10 05 BOTTIRIUII 10 18 U l 10 18 10 81 r I0 4 10 4 II 1 lEl voor twee soorten van f 1 50 en f 1 25 per weel Komt dit plan tot uitvoering en wordt daaraan eenige uitbreiding gegeven dan moge dit do eerste stap zgn tot ontruiming van de ellendige krotten waarin nog steeds zoovelen genoodzaakt zyn hun verblgf te houden omdat zy niet elders kunnen wonen en omdrt woninkjes in den prgs van f 1 25 tot heden byna niet bestaan zegt de berichtgever Donderdag vergaderde in het Restaurant Krasnapolsky te Amsterdam de Commissie voor het hnidebiyk aan te bieden aan Mevr Wed Joubert De vergadering werd geleid door den heer D H Schmttll die begon met een woord van warme hulde aan Mej Schwartze voor hare vorstelgke gilt en de zeer vrygovige beschikking voor de gevangen Boeren van de gelden by de Commissie ingekomen Spreker zegt dat in deze oogenblikken beter gevoeld dan uitgesproken wordt hoeveel voor de zaak der Boeren sedert het afsterven van generaal Joubert verloren is gegaan De omstandigheden hebbon bewezen dat de Boereu in Jonbort een hoofdaanvoerder hebben verloren die hel algemeen vertrouwen bezat Dat Joubert tegen den spoorwei in Nederl handen was moet spreker beslist tegenspreken Zy di Joubert als vriend hebben gekend weten dat Na eene korte roededeohng van den secretaris geeft de penningmeester de heer Vissering een overzicht van de geldmiddelen Ingekomen of toegezegd zyn ruim f SOOO waarvan bg mej Schwartze persooniyk nagenoeg de helft inkwam Van bedragen met initialen zal weder eene opgav i aan de dagbladen worden gedaan Besloten wordt 5 XI pd st als eerste remise voor de gevangen boeren te zenden aan den heer de Waal consul generaal der Nederlanden met vermelding dat de gelden zyn te beschouwen als gift namens mejnffr Th Schwartze Aan Mevr de Wed Jonbert zal het scliildory van wyieu haren echtgenoot door de Commissie worden aangeboden De Commissie gedelegeerd door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders in de Nederl Emigratie Maatschappy voor Transvaal en Oranje Vrystaat heeft ingevolge haar mandaat gezocht zich te verstaan met de ZnidAfrikaansche Vereeniging en was zoo gelukkig instemming te vinden Met het oog op de ingekomen adviezen meent zy oogenblikkelgk evenwel niet tot eene oproeping van aandeelhondors der Emi ratie Maatschappg over te moeten gaan ntusschen zgn de statuten en het conceptprospectus opgemaakt waarover zoodra de omstandigheden door de commissie geschikt worden geoordeeld kan worden vergaderd er eene oproeping zal geschieden DE TOORNAAISTE MACHINE 1 8 04 M 1 14 1 45 1 48 l i oa 1 0 1 4S 1 08 4 84 4 44 4 51 5 11 5 07 Ss td4 8 98 10 17 lO Lt 11 01 11 81 11 07 8 41 5 11 44 1 85 10 08 10 40 ll é7 Wat al voornitgang in de laatste jaren op t gebied van het machine wezen wat al uitvindingen hebben er niet plaats gehad om don handenarbeid te vervangen en heden wordt er eene machine voor dit of dat nitgevonden en den volgenden dag is er reeds nog op een ander die dezelfde machine betere wgze heeft uitgedacht Er is evenwel eene machine die van at de schepping der wereld of liever van het menschdom hoegenaamd geene verandering ondergaan heeft en wat kan dat wel voor eene machine zgn die nimmer eenige verandering ondergaan heeft zult gg U afvragen welnu waarde lezer dat is de machine van het menschelgk lichaam de maag zoodra de éaag slecht werkt is het geheele lichaam Igdende want door de maag die de spgzen doet verteren bekomt het lichaam de noodige krachten Hoe vele maaglgders haakten vroeger niet naar een middel tot bnnne genezing thans door de groote vorderingen die de wetenschap gemaakt heeft is dit middel gevonden Duizenden en duizenden maaglgders zgn thans welvarend na het geregeld gehmik gedurende een zekeren tyd van de Pink Pillen van Dr Williams Zoo schryft o a de heer D J Laphor te Martenshoek Sedert gernimen tgd leed ik aan maagzwaarte onmiddeliyk na t eten s morgens of s middags werd ik benauwd en het geringste werk was mg te veel Na vele malen over do Pink Pillen geleizen te hebben besloot ik ze ook to gebruiken en werkelgk na t gebruik van de tweede doos was myne maagzwaarte verdwenen en thans kan ik alles verdragen en met last mgn werk verrichten Zg zgn werkdadig tegen bloedarmoede rheumatiek henpjicht zenuwpgn neurasthene zenuwachtigheid enz zg zyn een hersteller van het bloed en een spierversterkend middel Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrggbaar by Ssabilié Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken by Wolff en Co West Haven 198 BurgerlUke Stand GEBOREN 28 Mei Adrjanus Hendrikns ouders B W van do Pavoordt en H van dor Wolf 29 Levina ouders L van der Wal en A Mulder Johanna Maria Margaretha ouders M J de Jong en E W Lugnenburg 30 Bastianus ouders H J Verblaauw en H Driebrink Jan Henri Albert ouders A C Coster en C A M Naber 31 Jannetje Helena ouder J M Nienwenhuizen en J M van Iterson Baudina Maria Gerardina onders L A Kesper en E Harmens Maria ouden G Verwey en M Belt Elisabeth Maria onders J L Zwarts en M Verby 1 Juni Margaretha onders P de Knegt en A Gibbon 2 Klazina Antje ouders A ö Schouten en W Hoebeek Gerardus Bertus ouders J van Willigen en H W Knoop OVERLEDEN 29 Mei J Stolk 73 j J Rabouw 21 j 30 G van den Berg wed H de Zeeuw 67 j 31 L Kramp 2 m 1 Juni M Gemé wed van Wilgen 78 j 8 14 j 10 1 8 84 10 80 8 41 X 10 87 8 t as 10 10 10 45 U H 5 41 11 41 ll 4i ll I0 1 48 1044 8 17 7 05 7 1 8 11 U 4 i f 10 01 I 7 18 8 10 1 41 8 47 10 0 10 14 U Ot 10 18 10 11 10 41 11 1 5I 10 0 10 17 10 1 10 14 lÖ 8 10 i4 ll U 11 87 GEHUWD 30 Mei M Danens en A Franken A Eindhoven en C J Muit M van Vliet en L van Wingerden P A Mercks en 6 J G van der Wal J Hortensius en G C Huurman J Vermeulen en J van der Vliet 0 J de Lisnnet de la Sabloniire en J U Eamsteeg ONDERTROUWD J J Leeflang en O A Schinkel H J van der Wouden en M C van Goch M J de Jong en G J van Vliet M van Easo te Meppel en N Cats Het Bnrean van den Burgerlgken Stand zal a s Maandag 2n Pinksterdag van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zyn tot het doen Tan aangiften van geboorte en overlgden Haait raoht GEBOREN Tennia Margaretha Adriana onders C de Brum en H Kramer Cornells Ouders J Jaspers en D M Vuyk Alida Elizabeth onders B van den Hendel en C Dekker OVERLEDEN S Bakker 5 w H Dekker 8 m E W Plak 6 w A M Hoogeveen 15 m C van den Hoek 16 m ONDERTROUWD W C van Vliet en J C Rietveld VlUt OVERLEDEN A Faag 2 j ADVKllTKNTIKN Voor do talrgke blgken van deelneming onderrondon by hot overiyden onzer geliefde Moeder Behuwd on Orootraoeder betuigen wy onzen baiteiyken dunk üit aller naam C v SCHAGEN C C T SCHAGEN KlVIET I Een GLASVERZ MAATSCH J zoekt voor aOBDA een tCTMKr m r Ruime alsluitingsprovisie Fr Br Lelt K IJ Centr Adv Bur GEBR BELINFANTE Wagenstraat 100 s Gravonhage Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en oiider iou l gratifi Het net is aangesloten aan bet Ryks Intoreommunaallmrean Op 15 Mei 104 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbanr aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT fc Tiendeweg ö9 SPECIALITEIT IN ALBOID rernikkeld brittannia metaal Crislal en Porcelein met Nikkel gemonteerd ËlBBÊPÖTvim lea wardt nneckt a i t MERK te lettw DQ nn MAsum va M RAVENSWAAY MMS aOBINCHEH A Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half ea een Ned one met vermelding ran Nommer en Pr i voonden van nevenataand Uerk volgena ds Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan géaerde orden aanbevelende J BRËBBAART LZ Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG H JUNI 1900 s voormiddag II uW uren in het HOtel DE lllasff 2 ALM aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevostigden Notaris 1 HOEMAK vxs No 1 Een goed onderbonden van vele gemakken voorzien WINEEL m W OONEÜIS aan do Naagiirstraat te Gouda wgk H Nr 26 Kadaster Sectie B Nrs 1169 en 1170 groot 79 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1900 No 2 Een gunstig gelegen van vele gemakken voorzien HUIlS en ERF aan de Gouwe to Gouda wgk Nr 38 Kadaster Sectie B Nr 1024 groot 1 Are 20 Centiaren Verlinurd aan den Heer J Petkef tot I Augustus a s voor f 226 per jaar Te aanvaarden 1 Augustus 1900 En No 3 Een HUIS en KRF iu de Vischsteog te Gouda wyk I Nr 185 Kadaster Sectie B Nr 890 groot 19 Centiaren Verhuurd por weck met inbegrip der waterleiding voor f 1 05 To bezichtigen 7 en 8 Juni van 10 tot 2 uren en op den dag der veiling van 9 tot II uren Nadere inliihtingon geeft Notaris KOEMAN Toornoenid Eau de Cologne bg WOLVV € 0 WESTHAVEN 198 HU de SCIIOü HAAK zal het Uw werk verllchleo Stuiverszeep is en blgft onovertroffen Een stukje weegt 125 Gr en kost 5 et = 25 Gr voor 1 cent By gebiniik van StuiverszeepStuiverszeep poeder en Sultanepoeder zal Uw werk klaar zyn als gy begonnen zyt Naamlooze Vennootschap Rotterdam Mineraalwaterfal riek opgericlit 1869 CITIIOKIN LIMUXADE Syroop Frambozen Lemon Jquash Aanbevelend SLOTKMAKKR Co HEROPENING heden avond 2 Juni van liet HagazöDvanDQrwerken A IITTK BOGüRn Oosihaven B 16 De Waasvrije Copal Vernissen uitgevonden in 1 7I in de fabriek van LOVIS F AH O V te m lerdo zyn tot nu toe do eenige VERNISSEN welke zelfs op de vochligste Plaatsen niet blauw aanloopen De Rijtuig en Buiten Vernissen nil dezolfdo fabriek zgn bestand tegen liet felste branden dor zon en worden nUt ff it door MM llei en ol ZeeimUer RIEMVI Si OPVOKVOEDER voor jonge KUIKENS van JvlPPEN FAZANTEN EENDEN enz is onmisbaar onr sterke vroegleggende Kippen te hebben Dit voeder is volmaakt goed zoodat mon geen ei of iets dergelgks daaraan behoeft toe Ie voegen Neemt proef en gg znlt vorbaasd slann over het resultaat Uo prys is in cartons van Kflo No 30 emt voor kuikens van 1 tot H A 10 dagen oud cartons van 1 Kilo No 2 30 wu voor Kuikens van 8 dagen tot 6 A 8 weken oud Elk pak bevat een volledige I opkwcokingsmethode Vcrkrynbaar voor GOUDA bg J A ROHPERS Groenpweg R THËË De Cultuur Maatsolmppg PAlt AKAN SALAK RAJAH AGENTSCHAP Am te dan heeft do eer te berichten dat zy de vertegenwoordiging voor GOUDA en Omrtreken voor do beroemde IIAJAH THEE op hnro plantage s gete eld heeft opgedragen aan don hoer 17 CX E3B S t © o ULcLsL RAu An THEE l verder te GUUDA verkrygbaar by de beeren V VA TONGERLOO en J MS OIJE BIERHALLE HUUBRCCHT voorheen J H BOODE BIERHANDEL lNli NiutriMh TtriailebUag Zeugstraat i 8ö t O U D A Limonadefabriek D CASCADE Depot der Société Générale des Eani de Vie de Cognac Depot der Niedermendiger Kolensaure Gesellschatt KAASHAiMDEL Levering per Btulc aan partiouUeren PRIMA KWALITEITEN Paiit Expelltr DMÜf jut wwdt dit middal m t TuiMMiid noooa pj natUUnds tawt Tioi ugavfliid tsgea Hhtwnstlalt di tVwlfondh tid pjjn iBdflO Dtt UHouunid STOOKUEBIJ nif aiu prMfde dal T rook i dan TtrtroQwoa Uw Ifltte op hM Cibikkimak Ankei Xd l 36 7Bo iS0o 4ea in ds mMito i üiaken To Ain iterdjuu ba ülDtlt Clebao van TtiyU ao Sander 3iJl4tKlrf Mttntam Wegens stil te gaan leven wordt TB KOOP aangeboden eene met succes gedreven en in volle werking zynde o tri tri öroote Stoomblaekerij welke een ruim bestaan oplevort in een der voornaamste Provinciesteden van ZufdHoUand De helft der koopsom kan als Ie Hypotheek op de zaak gevestigd biy en Br fr lett A aan den Boekh van h K C DE HAAS Noordeinde 156 pen Haag