Goudsche Courant, maandag 4 juni 1900

No 8213 Woensdag 6 Juni 1900 SOste Jaargang fiOüDSCHE mmm J ieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelerMi a M De Uitgave dezer Courant g cschiedt dag el y ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco peè post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN TdcIMii W t ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naalP plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd V i VluIïDIl OH 4 onl uil 4 vMniauiH Obl itwo lilt S 900 BonuDix SM lMn ia 4 S 1 Nis N Afr liudali 1114 ti U Anndab Ttb Hg CortilMOo S1DBliUulachwpy ilito 4St Arn IWpotheekb paudbr 4Vi ColUMq ilei Vontonl uod Ui Or Uypotkeekb pudbr 4 i lOiNedniudirhe bul iwiid lOt Ned HuidalmulMll dito li4 N W k Pm Hyp b puidbr $ BolL Hjpolbookli pMdbr 4 Utr HnolhMkb dito 4 Oomili Oort Honi b nk Mit 110 O ï V 114 100 tl It idiV Tl BoiL HypothMkbftnk pandb i Ahimka Rqut hrpotli puidb 4 Mmw L Ci Pr I ion cer XlB Holl U ëpoonr Mi Mnd Mij tot Kipl r 8t 8pw Mo Ned Iml Hpwrwtpn lead Ned Ziid Air Spm und dito dito dito lltl dtio i MUiBpoorirl U87 S9 A Robl S Znid Itel SpwniU A H obl I PoLH Wtriehtu WeeaeD und ny m 100 1141 Buil Gr RitH Spw Mlj obl 4 BeltiHbe dito und Fulowt dito tud I IwuK Dombr dito und Kank Cb Aioir 8p kip opl 4 dito dito oUi 4 l l l 61 m 105 74 104 7 l 581 lAO 110 101 101 9 100 117V 117V 101 Ami iu Cent I eo Bp Mij obl i Ckie k Nortb W pr C r unil dlloditoWin 81 Peter obl 7 Denrer k Rio Gr Bpm oert t Illinoia Jantral obl in oild 4 I ouil fc Nxhrllli Gert i uii l Heii o N Sptr Mij lehrp o 8 HÏH Kitri B r 4p t prof umi N York üntuio k Weat und Fena dlo Ohio obltg fi Oregon Cnlif Ie birp iu goud l 8t Pial Minn k Muit obl On Pu Hoodun ob ig t dito dito Une Col Ie byp O t ClMAnA Can Soutb Obert r und Th C Hallv k Na lo b d e O Amiterd Omuibui Mij und Rottard Traniwut Maala aaQd Niu Stad Amaterdam uod I Stad RotUjrdam und B BlIdU Stad Antwerpen 1117 1 Stad Bmaael 18IAI Ho 8 Tbei Eeaullr OrielMh 4 OoaTi Stutaleenig Itio t K K Ooat B Ur KSOg Brurn Btod Madrid S ia a Nn Ter Bti ATlk Spoel oort 8 5 ZOMERMANTELS DAM EH en K 1 N I K U i O S T l M E 8 COSTUMES TAlLLEUtt Blousen m Damesoverhemden JaponslolTeD co gekl Katoenen in iroote vorBcheidonUeid en conoarreerondo Pryicu ü SAMSQMe ADViaiTEINTlEIN Witte en Roode Port Aanbevelend Pima C LOURENS LANOE TIENDEWEQ 84 FEANSCKE STOOMVEEVERIJ oheuiiselii WLwteriJ 11 OPPEi IIIEIMEK I Kruiakailt KoUerdnm QabreTetaord doo i M den KoDing d r Beltten Uoofddop t or OOUUA d He r A VAN Ü8 Az Spaoialitoit roor h t toornen en Tenen rnii klla Ueerenen Dameagitriieraben Klaoolt alle Kindergooderen Speoiala inricbtiiiK roor het atoom n van plnohe nutntela reerwi bont enf Oordgneu tafelkleeden ent worden naar da nienwite en laatste métbode Revertd Alle goederen betaj jestAmd ol Beverld worden onechadeljjk n r de geiondteid rolKena ataat bewerkt Ë CASSITO Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEKDAU i van 8 tot 4 nnr VRI IDAGS van 1 4 uur ZONDAOS aiwoziff TABAK en SiGARENHANDËL Horie TIeiidevres D 9 bU de Markt mmmmmmmÉimmmmmmmÊÊmmmmmmmgmÊmmmÊm Met succt 8 wnnlt verkocht GOlJWE V ARTJl 2 Cl DORA KLKGAKT Handwerk i 2 Cent In t bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op het nlenwe merk Ileclanie Sigaar GrOUD A r Kloek Knak model Handwerk 2V Cent f 2 50 per kist In iedere kist bevindt zielt een Fotografie Stadsgezicht Aanbevelend 8 VA WI I1 GAARDEI Een SM L Rijwiel is onvermijdelijk een STERK en LICHTLOOPEND Op den weg zijn de YANEEE STYLE EIJWIELElf het SNELST o n in het Kampioenschap van Nederland Isto C rys bij het verbeteren van het zes uur record 167 K M ver cterd met 25 K M enz enz Fabrikant van lUJ VyiEIJ f eii MOTORCYCLES B Aa JAI SE X s Bosch Leverancier der CAMBIEH AUTOMOBIELEIV e a A eiit voor ouda J C DK RIJITFJt Voedinys Eiwit I Klto VroiM n lii cn vrnaveei votultngnvrajurde ali 5 KUo beet nuKtvIri Moh f 180 llOlt IiTi u Tropoii wantt Id het Helium oamiddelyk tot iipiRrweelkel en hl omgei t r nd6r vot te rorinen Trupoo hefR by gen utd gebruik oeDfl bediildniide to uiiimt VU krachten ti n k oIc louwel by gesondfo li by zlekoa en kaa na Ue vrs n toegQvoeffd wordiiii loodcr dauTAii den itmtkk te bederven Door 4m riÉanl ai n I rra TM Tropon ku iedereen het tich veracfatlfen ÉÊÊÊiL ilw OenerfttU A eaten voor Nedeiiand en Kolonies ut Ci i H vHQ der Iiejé Rotterdam m m mm g ni nwwi i wi Dour Gene h ftlgetnean nbcvolvn IMNMPvV Mcl Urc Olplom n Ooud Bakroond T IT PRAEPARATEN VAN rraag daar ook namr ke $ kta êleke merj Jke f WdÊHUmHOOH riaaina I ai r h tkrachllsefnTerat rltendeKINA WONteeenawakla l IHa a trvyviiy loowel bij kin Icrcn nis olwft Mncn tbreltaan Ntluat alectatt apUaTaritrlna icnuwboofdpUn ter ver tirkln na ilekta of brumbed Icoortt en hare geToI en omKA LAROCHB FKRRUOINEUX m btl bmunder leem Bloedc bt k BleakKlcbt kwalen van Krinaohan leeftüd jnj Vtrkriieli r m ii coib ƒ 1 90 e 1 Ptlrul aOOrt oediaaïi vcrtt rkend aangenaam van jmaak voord gen kKheeb aik l liWCI lV ttV vooral v x r kinderen twakken en klterachtice ataUan icer aan te bcT Wn X i annakracMIte drank b itooralaaen der apljnerttrlncaortanin en dlarrMe ook ra r ii Bebni en en kleine kimlertn IVi i i lmi S Ki r l 70 H IC t 0 0 a H Kgr O SO Chemtacb lAAlL ceiSIroa Speciaal voor Klndervoadlnc m buiaen i ü K O OOL aunar iWeiKSUIKCr fkur 0 60 l r8M A eélatvia tf laVflrAHAn Het moken eener balve Cigatette it Toldoasde ter baatrij 3lllIIIa VilltaiCllCIl j Je haaijale aarnraUen an Aallima atc In Joo je i O Mci yTVIW f TatnarinHf Bnnhnim o t puhoatw tesen varatoppinf Aam I ainannUC OUIIUUna b len Mlpalne Con atleietc ooralookalslaiana voor lcin leren bewljien lc Tamarinde Boabona van ïfiRAEPEl IEN HOI M lan mjke dienlten daar de Totm voor het kind bag l ijk da dejrmaak aaPfenaam is Prin per doosjc O QOen 0 80 QalmÏAlr OaftélflAG alfiemeen erkend als het BESTE bnitmiddel jailillalVTaatiHca ver oodbeld en Kaelplia bet is en alUoioploeaend en VAaaebtend middel b ultoemendbcld uitaÜAd ia □ flMchjes verknJÈbaar Prijs ƒ 0 30 per flcschic MT Pt fVa pMvAM MM SKAXPKUEN a HOtM ta Zalat stói KRAEPEUEN ft HOLM Hofleverancien ZEIST a Um Klelnhaadel Id sterken draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art $ der Wet van aS Aug iS8i StaaUbM No 97 ter openbare kennii dat bij hen ïs ingekomen een verzoekschrift van de navolgende persoon waarbij VERGUNNINü wordt gevraagd om in de bij zijn naam ver melde localiteit sterken drank in het klem te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verioeker localiteit C van Vliet Markt A No 104 Gouda den 3 Juni 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd H L MABTENS De Secretaris BROUWER üe Ongevallenwet De verwerping der Onge vallenwet door de Eerste Kamer is een teleurstelling voor ons e voor allen die met belangstelling de werkzaamheid van het ministerie op het gebied der sociale wetgevinj gadesloegen Niet dat de sttniming van 11 Vrijdag onverwacht kwam sedert lang was men er op voorbereid want de in de Kamer gewisselde achriftnran itfoegen de bigktn van de ongunstige meening die vele leden hadden over de bepalingen der wet Maar wg hoopten dat ten uotte het hoogste wetgevend college terug zou deinzen voor de verantwoordelijkheid die zij thans op zich geladen heeft Immers niet licht gaat onze Eerste Kamer er toe over een wet te vervMrpen die door den anderen tak der volksvertepsnwoordiging met groote meerderheid is aangenomen Dat de Kamer dit tOch gedaan heeft en na rijp beraad is een bewijs dat de meeN derheid werkelijk overwegende bezwaren heeft Het komt ons tbor dat men die te eerbiedigen heeft en niet dtdeljjk moet instemmen met hen iie onmiddellijk de Eerste Kamer in den ban doen haar noemen het vgfde rad aan den wagen spreken van de politiek van den geldzajc en zoo meer Schoon ook wy den uitsUg betreuren en in de gegeven omstandigheden de verwerping der Onge tllenwet houden voor een politieke fout wn meeneo dat een lichaam dat in den regel zoo goed van zgn taak bewust is niet verdient FEVILLETON HARTSTOCHT Kaar het Fracioh 75 Met verbazing zagen zij allen 4f l èide vrouwen w voor zich staan en begrepen aanstonds dat hier een hevige tcène moest voorgevallen zijn Clara Djerblav die nu het beslissende oogenblik genaderd ug en zich iterk gevoelde het bewustzijn van haar recht kwam met opBieven hoofde naar voren Zij richtte zich tot otn hertog de Bhgny en xeide met een minachtend gebaar op Athénaia wijzende tNeem Uws vrouw mede hertog de BÜgny indien gij niet wilt daf ik haar ten aas chouwe vin het ganïche gezelachap uit mijn huis wegGaston de Bligny bleet onbewe Ujk staan Een flauwe glimlach lecd over zijne lippen Moulinet die zijne ooren niet kon gelooven sloeg wanhopig de handen ten heroeL Athénais die zag hoe haar echtgenoot bleef iwygen riep nu met hare scherpe stem Mynheer de hertog zult dj toelaten dat men mij hier straffeloos beleedlgt Gaston de Bligny wendde zich doodbedaard tot y Philippe en seide Verklaart j in te stemmen mijnheer iqet hetgeen mevrouw Derblay ten aan hoon vaa ons lukn gezegd he lt Zjjt g smadeiyk bejegend te worden nu het in een moeilijk vraagstuk met ons in meening verschilt Daarbij komt dat de wet in de Tweede Kamer aan veel bertrijding heeft blootgestaan en dat het beginsel waarop ze rust daar door de meerderheid eerst is aanvaard na herbaalde stemmingen en omdat de tegenstanders ten slotte liever over bun bezwaren heenstapten ten einde iets tot stand te brengen dan met leege handen we r te komen voor de kiezers wieö zij voorziening in deze volkabehoefte bkloofd hadden Na de aalftieming in de Tweede Kuiner is de strijd buiten de kamer voortgezet met groote volharding zoodat het eenigszins verklaarbaar is dat gemoedelijke niet bij voorkeur aan politiek doende mannen huiverig werden hun stem oven aan een maatregel die door vele tolnngheb enden een ramp werd geacht Men moge dezeik loop van zaken betreuren maar hefr ia biliyk met alle omstandigheden rekerfing te houden als men een juist oordeel vellen wil Wat nu te doen Ontbinding der Eerste Kamer lag zeker voor de hand indien er vooruitzicht bestond dat deie maatregel uen afdoende oplossing brengen zon Het is echter te voorzien dat de Provinciale Staten nagenoeg dezelfde leden zouden afvaardigen Het verschil loopt toch niet over een beginsel allen zyn het eens dat de verzekering van werklieden tegen ongevallen een eisch des tyds is Het geldt meer de uitwerking in een bepaald stelsel meer of minder staatsbemoeiïng of staatsvoogdy hoe men het noemen wil Deze vraag is niet bepaald genoeg om die tot wachtwoord te doen strekken aan kiescolleges die zich behalve door politieke beginselen by hun keuze laten leiden door allerlei andere overwegingen Men kan niet aannemen dat de Prov Staten mannen zouden laten vallen wien zij jaren het vertrouwen geschonken hebhen alleen omdat zy in de uitwerking van een moeiIgk sociaal vraagstuk niet van de meening geweest zyn der Regeering De betrokken ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen der Koningin Deze tWeede oplossing zou bereid namens haar excuus te vragen ol wilt gij de verantwoordelijkheid voor hare woorden op u nemen f Van het antwoord op deze duidelijke vraag zou voor Clira alles moeten alhangen Zij vestigde vot angst een blik op het gelaat van haren echtgenoot Philippe Derblay had volkomen goed verstaan en begrepen wat de Bligny van hem verlangde Hij richtte iich op in het besef zijner waardigheid en antwoordde root vaste stem tot schrik van de meesten der omstanders Mijnheer de hertog wat mevrouw Derblay ook mog gezegd hebben en welke redenen haar daartoe mogen bewegen ik houd alles wat zij gezegd heeft voor wèlgezegd en wil daarvan de geheele verantwoordel ijkheid a tnvaarden Gaston de Bligny maakte een beleefde buiging Hij wendde zich even tot La Brede en jxxdt met een veelbeteekenend g aar Begrepen I Vervolgens bood de Bligny Athénais zwijgend den aim en vertrok met haar gevolgd door I a Brede en Moulinet ïen de schrik het spraakverinogen scheen te hebben ontnomen Clara zag hoe hare mededingster met schande het veld ruimde en met een blijden triomfkreet snelde zij haren echtgenoot te gemoet t fO Philippe hoe dank ik uT riep zij terwijl zij de armen hartstochtelijk naar hem uitstrekte Doch weldra verbleekte zij bij het zien van den somberen blik waarmede DerbUy haar aanstaarde Gij zijt mij geea bijzonderen dank schuldig zeide hij koe en afmeten Door u te verdedigen heb ik in de eente A$ X myn eigen eer even noodlottig wezen Immers het kabinet heeft tot dusver met succes gewerkt mot de Tweede Kamer ea een groote voorraad van ontwerpen ligt voor behandeling gereed Het zou in stryd zijn met de parlementaire gebruiken igdien de Eerste Kamer ministeries afbrak of maakte terwijl daarenboven om stryd verzekerd is dat geen politieke bedoeling by de beelissing voorzat Daarenboven wie cal zich belasten met de regeoringstaak nu de vierjarige wetgevende perliide ten einde spoedt Ook deze oplossing zou er dus geen zyn Het eenige is dat hot ministerie aanbiyft en dat getracht wordt zou spoedig mogelyk een ontwerp ter tafel te brengen waarby de Eerste Kamer zióli kan nederleggen Deze taak zal veel zelfverloochening eischei bjj de betrokken bewindslieden zoowel als by die led der Tweede Kamer die met hart en ziel rooratanders waren van de gevallen wet Maar zonder zelfverloochening komt in de staatkunde weinig tot stend Daar is het een voordurend geven en nemen ten einde te geraken tot een besluit waarvoer eeii voldoende meerderheid te vinden ia Wy hopen dat het ministerie na rjjpe overweging zal inzien dat die gedtegslyn het meest is in het belang dos lands en van de zaak der werklieden die men behartigen wil Hoe liet zy hot conflict tussohen de beide Kamers brengt een betreurenswaardige stagnatie in de afdoening der zaken vooral nu het geldt de eerste der wetten die in het belang van den werkman zyn ontworpen Wij zyn echter overtuigd dat wordt een andere oploeeing beproefd doch niet verkregen doordien de Tweede Kamer by haar gevoelen blyft de Eerste zeker niet ten tweede male een spaak in t wiel I teken zou Bultenlapdscl Overzicht Een officieel telegram uit Pretoria meldt dat er den Sisten Mei zwaar govocbton werd bjj Irene aclit mijlen ten zuiden van Pretoria De burgers behielden hun stolling tot zonsondergang vyilien treinen per dag vertrekken naar Hachadodorf met voorraden voor Iiijdefibnrg Ëen nader telegram nit Pretoria n eldt verdedigd Clara schrikte hevig over dit onverwachte antwoord Haar echtgenoot vervolgde Verf et niet dat gij gasten hebt Niemand anders mag iets weten van hetgeen hier is voorgevallen Hij bood wederom den arm aan de barones die zwijgend met hem medeging niettegenstaande zij door dit tooneel hevig geschokt was en het liefst in tranen zou uitgebarsten zijn Zij bedwong zich echter ook Clara wischie de tranen weg die in hare oogen opwelden en zeide met een droevigen glimlach tot den baron die nog ia hare nabijheid stond Het is zoo Ga gij met mij naar de overigen Wij moeten dansen t XVIII In de weinige uren dicj Philippe nd restten voor het duel met de Bligny wilde hij zichzelven grondig feken chap geven of hij zich nog iets te verwijten had Er was slechts ééne gedachte die hem kwelde namelijk de vraag of hij tegenover Clara niet te hard was geweest Onophoudelijk zag hij haar vAor zicji zij die hem eonmaal met trotschheid had teruggewezen doch nu veranderd scheen in een tedere en liefhebbende vrouw Hij gevoelde dat zij reeds meer dan genoee door hem bestraft was Hij hield zich overtuigd dat indien hij levend terugkeerde Clara voortaan haar gansche leven zou wijden aan zijne liefde Dat was immers het do l gejveest waarnaar hij gestreefd had F Welnu hig geloofde vast dat wanneer hij als overwinnaar uit den strijd mocht terugkeeren zQn huiselijk geluk voor de toekomst dat hst French was die b j Irene slaags is geweest De militaire medewerker van ds Westminster Oazette zegt in ziju jongste beschouwing over den oorlog l e vraag waarin wjj nu allen belang stellen is déze Is de oorlog geëindigd t Ik neem aan zooals ik denk dat wjj mogen aannemen dat Pretoria geen ernstigen tegenntond zal bieden inderdaad mogen wy verzekerd zijn dat de stad in bet geheel geen tegenstand zal bieden I de president is gevlucht oen voorloopigo regeering is gevormd het annexatie besluit tal ongetw jtcld binnen een paar dagen algokondigd worden Is de oorlog dan geëindigd t Ware het Lord Roberts mogelijk om zouder vertraging naar Lydenbarg op te trekken de wehiige Boeren die daar een toevlucht zochten aan te vallen en eindolyk President Kmger en de leiders der oorlogs parly Dit bet land te dryven o lot overgave te dwingen dan zou deiè vraag zeker in 1ievestigendeB sin beantwoord kannen worden Haar zooals de zaken staan vrees ik zeer dat zulk een bescboawing te optimistisch zot zyn Ik geloot niet dat er de niuato oerzaakia voor eenig bezorgdheid als wy niet defont begaan do zaken voor geregeld te honden wy moeten ons herinneren dat deBoeren alleen ontmoedigd niet verslagenzyn en dat bet leven van den Staat niet athangt van de hoofdstad zooals da t jji m eerbeschaalde landen het geval is TIM denBoer in t algemeen is Pretoria weinlg meerdan oen naam oe belangrykhoid der plaatsgedurende den oorlog lag tot nu in betteit dat zy een geschikt spoorweg centrum wasen een depot vanwaar orders uitgingen envanwaar aanvullingen van allien aard naardo legercorpsen in het veld konden wordenuitgezonden wy kunnen deu oorlog niet oerder als gedaan beschouwen dan wanneer het land weder in vrede is en wjj kunnen het land niet eerder als in vrede beschonwen voor onze troepen overal in kleine troepjes veilig zich kunnen bewegen en onze treinen en convooien zonder bescherming van een groot gewapend escorte kunnen reizen Het eenig mogelijke gevaar dat ik zie is dat wy te spoedig znllen veronderstellen dat de rust aan de oppervlakte wyst op gehcele overgave Zoodra wy slechts een weinig onze militaire voorzorgen verslappen moeten wy op troebelen voorbereid zyn onveranderlijk en op goede grondslagen gevestigd zou zijn i ndcr die harde les zou Clara ongetwijfeld haar gansche teven hebben doorgebracht in een rampzalige zelfmislaiding te 5er om haar ongelijk te erkennen en onvatluuir voor echte Üetdë Zou dat geluk juist nu het zoo nabij scheen haar voor altijd worden ontrukt f I e schemering van den naderenden dag herinnerde hem onwtllelteurig dat er nog verirheidene zaken waren die zijne zorgen varciachten alvo rens hij zich in levensgevaar mocht toegeven Hij wilde ook zorgen voor zijne eenige zyster voor het geval dat hij niet levend zou terugkeeren Hy had genoegzaam gelegenheid gctiad om de edele eigenschappen van den jongen markiei de Beaulieu te leeren waardeeren en durfde dezen jonkman gerust dè toekomst van Suzanne toevertrouwen Zijne aanvankelijke weigering was ook geenszins voortgekomen uit tegenzin tegen Octave i elven madr alleen uit zijn eenmaal aangenomen titel et van otwerbiddetijkheid tegenover Clara Nu wellicht zijn laatste oogenblikken naderden wilde hij dat onrecht nog herstellen te meer daar hij wist dat Suzanne den jongen markies in stilte liefbad Hij wilde de zekerheid hebben dat i uanne devrouw zou worden van Octave de Beiutieu enom aan dien laatsten wensch nog meer kracht btjte zetten schreef b j dien neder bij wijze vanuiterste wilsbeschikking Op dezelfde wyze maakteli eene beschikking betreffende zijn tortuin dathij in twee gelijke helften verdeelde de eene voor Suzanne de andere voor Clata Wordt vtrwlfdj