Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1900

0 U D A UT E E C H r Tl a raraa 10 6 18 00 18 87 8 16 8 18 4 88 6 68 e Sl 7 10 8 S6 10 87 U O 11 16 8 88 7 85 10 61 11 S4 8 40 3 S8 6 11 7 SS 8 43 11 01 11 47 18 88 1 0 8 08 S 4S 6 04 6 80 7 00 7 14 69 1 88 11 44 Haarlem ondersteunde het voorstelEnkhui zen De voorzitter merkte op dat thans de urgentie van het kiesrechtvraagstuk nog niet kan worden vastgesteld en alleen het principe uitgemaakt dient te worden In eene speciale vergadering moet over de nrgentie beslist worden waarin ook de verkiezings leuze moet worden vastgesteld Hij ontraadde het punt van de agenda af te voeren Hj achtte verder de kwestie van vrouwenkiesrecht nog niet rjp voor eene formeele beslissing vandaar de door het bestuur voorgestelde redactie Is eenmaal het algemeen kiesrecht voor mannen verkregen dan zal het vrouwenkiesrecht gemakkelijker opgelost worden Nadat nog het lid van het bestuur de heer mr Van Baalte het bestuursvoorttel had verdedigd trok Enkhuizen haar motie in hopende dat het bestuur met een concreet voorstel zal komen v6or 1901 Middelburg stelde voor aan het slot enkel te lezen dat invoering van het algemeen kiesrecht mogelijk moet worden De heer mr E Fokker Den Haag ondersteunde het voorstel Utrecht Nadat deze spreker aan den afgevaardigde van Haarlem had aangeraden zijn voorstel te handhaven om het met groote meerderheid te zien verwerpen trok Haarlem zju voorstel in De voorzitter verklaarde het amendement Utrecht over te nemen om eu toekenning van kiesrecht aan te schrappen Het amendement Hilversnm om aan het slot van het bestunrsvoorstel te lezen en erkent daarvan de urgentie werdj verworpen met 12 tegen 20 stemmen Het door Utrecht geamendeerd bestunrsvoorstel is hierna aangenomen met 69 tegen 3 stemmen Hierna is de vergadering gesloten De Unie verklaarde zich dus voor toekenning van kiesrecht aan mannen en vrouwen Omtrent het bezoek van Hare Majesteiten de Koninginnen aan den groothertog van Weimar wordt nog het volgende geschreven Van Schwarzburg brachten den len Juni de Koninginnen een bezoek aan den nestor van de Duitsche vorsten den groothertog van Weimar op den Wartbnrg Even na half twaalf stoomde de extratrein met Hare Maj stelten het slation te Eisenach binnen waar de groothertog en de Nederlandsche gezant uit Berlijn met de heeren van het hof de Koninginnen afwachtten Na hartelijke begroeting en nadat de eerste burgemeester de heer Muller der Vorstinnen prachtige bouquetten had overhandigd namens de stad reden de Koninginnen met den groothertog naar den Wartburg De straten waren overal met vlaggen versierd Bijzonder fraai was het Kaiserhof het eerste hotel der stad gedecoreerd Op den burcht had in den namiddag een galamaaltijd plaats waaraan een en twintig personen aanzaten De terugreis naar Schwarzburg had om half acht s avonds plaats Gemengde Berichten Men schrgft aan de N B Ct Op het prachtige buiten de Hartekamp Directe StMMirwe $verblDdlDgen uet GOUDA Zomerdlenst 19Ü0 Aao evaugeD 1 lUei TUd vüi breeiawich eoDDA aOTTXROAUTUi lern H d ll 9 18 18 18 88 18 18 1 87 8 86 8 86 S 48 4 89 4 54 6 88 6 16 7 86 I ii 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 47 I t t 8 8S 9 18 19 9 SS 9 67 10 86 10 56 8 40 11 08 8 60 j 11 18 8 6t = 11 80 06 9 SS 9 40 10 18 10 16 11 89 I 11 16 10 08 11 86 1 1 01 1 10 5 H I 1 17 It 6 18 t 11 60 18 84 18 44 1 86 i 9 46 S 68 4 0S 5 87 6 4f 6 S8 7 47 8 07 V f V ff 1 68 ff ff ff 6 10 ff ff ff f f ff ff ff ff i06 ff ff ff 5 80 ff ff ff ff AUmb la n 8 klUH Extra bubattlan f Op 4aH traiian a s Zondag MaudaK ai Oinadag jjudiagaaha ratoarbüjettoa voor da la kl Terbrggliaai tagan eakelaB rraaktpr a H Hollaadaeke Spdar l Eitra iB iplanieat kawija T S8 11 81 11 41 18 10 7 46 S S9 9 869 46 ff ff ff 68 ff ff lo os 7 8 i 80 8 48 9 47 10 09 10 15 11 05 11 68 U 06 IS Sl 1 81 7 S 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 I AI w w u l w l l w w a v m w vv aw vw w v v d AUaaa la ai Sa Uaua azka batalak i Ikovltatiar vf daa laop kan niat garakand wardan E Hollaadaaha apoof l Eitra inpplamanHiawiia aan de Coaapagnia dar Wagona Lita ODDA DEN BAAeriaa raraa 9 16 10 00 10 19 10 69 11 S8 18 16 18 86 18 68 1 68 8 86 8 46 4 19 4 60 5 86 5 4 6 18 7 8 ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff 5 08 ff ff ff ff 11 88 ff 1 81 ff ff ff SI ff ff ff ff ff ff ff 11 86 ff ff 1 8 ff ff ff 67 I ff 9 48 10 88 10 46 11 41 18 08 18 46 18 66 1 40 8 80 8 56 4 16 4 46 6 81 6 66 6 16 646 7 67 W I iHue 6 88 6 04 7 08 7 16 7 8 8 85 S 66 9 08 9 44 lO ll 11 86 11 86 18 06 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 E0 5 88 6 88 7 41 7 56 M8 9 48 10 85 VooSuri 6 88 10 17 1 86 4 86 6 88 4 Zo tani Z g 6 6S a 10 88 1 60 4 60 6 43 lO OS Zarenk Mo 6j03 10 48 8 01 5 01 6 64 l Llt 6 14 6 61 7 88 7 48 8 07 9 08 F 88 9 80 10 1110 54 11 65 18 08 18 84 8 18 8 0 8 87 4 17 4 47 6 18 6 4 7 05 8 0 8 IS 6 45 if ti 10 6 HuvoaikatratB allaan la en Sa Uaaaa aitaa batalan 6 80 6 84 1 46 8 16 8 07 0 8 10 14 6 48 8 88 6 08 7 04 8 18 8 88 8 8 10 14 10 4 Utmkl 6 18 8 68 7 47 8 41 80 10 10 10 86 11 88 18 08 1 60 8 08 3 80 4 08 4 48 6 89 6 SS 7 00 58 9 00 9 85 10 05 10 46 WmhIM 6 07 6 44 8 0 9 87 10 88 11 66 18 87 4 81 7 84 9 18 11 07 üudav 6 88 6 68 6 17 10 41 U 86 4 33 S4 Osnda 6 48 7 08 7 84 8 t0 9 14 9 66 10 64 11 87 18 11 18 61 8 18 8 40 8 66 4 46 5 80 6 13 7 84 7 48 86 4I 10 07 10 18 11 88 Doch konden wij de band leggen o ger Steyn en de andere aanvoerders dkn zon dat veel meer en veel spoediger de zl ken gedaan maken en de tegenstand del Boeren die nog steeds gewapend ijn zon spoedig eindigen Het Is om deze reden dat ik Toor mg het betrenr dat wjj niet in staat zgn den Delagoabaai spoorweg spoediger af te sneden V De Fransche Senaat zette Zaterdag de beraadslaging voort over bet amnestie ontwerp Trarieui vervolgde de begonnen rede Hy noemde de beweging om de 1 rey ns zaak een kmistocht tegen de republiek en besloot tot verwerping van de amnestie In een lange redevoering verdedigde WaldeckRous sean het regeeringsontwerp De regeering heeft alle sporen van het smartelijk verleden willen wegwisschen Spr meende dat men een slnier moet werpen over zekere tekortkomingen ten einde niet verplicht te zyn ze te straffen Hij deed den staatkundigen kant van het ontwerp uitkomen en bezwoer de senatoren hem door dit ontwerp aan te nemen en de amendementen te verwerpen een bewjjs van vertrouwen te schenken De Senaat nam het ontwerp san met 238 tegen 31 stemmen Met 171 tegen 10 stemmen besloot hij de redevoering van den mi nisterpresident te doen aanplakken In Italii is gelijk men weet de verkiezingscampagne in vollen gang Veel daarvan mede te deelen ia onnoodig maar wel dient gelet te worden op een groote redevoering door den premier generaal Fellonx gehouden in een vergadering die werd bijgewoond door de ministers vele senatoren kamerleden enz De generaal zette de houding der regoering uiteen en meende dat deze wel gedwongen was een beroep op het land te doen ten einde een uitspraak te krijgen ovet de oproerige bonding der minderheid die belet dat de wettige wil van de volksvertbgenwoordigiog tot uiting komt Daarom deed de premier een beroep op de samenwerking en de eendracht van alle vrienden van s lands instellingen De minister verzekerde verder dat do regeering uit alle macht had gewerkt voor het behoud van den vrede naar binnen en naar buiten Tegelijk had zij gestreefd naar de economische ontwikkeling des l ds en naar een eerlijk en onpartijdig maar streng bestnnr Dat kan het land weten en daarom wacht de regeering met vertronwen de uitspraak van de kie rs af Als de verkiezingen haar een meerderbeid geven zal de regeering weten welken weg 1 te volgen heeft Aan de nitspcaak van het land moet worden gehoorzaamd onder geen voorwendsel mag langer verzet worden geboden Natuurlijk dat de rede door het ministerieele gezelschap luide werd toegejuicht Een eigenaardig verschil schijnt te bestaan over het gebmik der kiezerslijsten In enkele deelen des lands werden de onde lijsten gebruikt elders weer de nieuwe Ooudl 6 68 7 11 JCuidrecM door 7 18 neuweikwk 7 88 Capelle 7 S6 Kotterdui H 6 86 7 44 KotterdamD F g § Rottardtm B t S 64 9 08 Kotterdam BeniB ff ff Rotterdun D F ff ff otlardun U 4 48 6 0 6 01 Oapelle 4 68 6 41 Kituwnktrk 6 01 6 61 Uoordnolit 5 11 04 ff Saidl 5 17 6 10 6 88 1 88 Ooila 7 16 8 87 8 41 03 l6teiih Uoe 7 88 8 18 f Bottsnneer Zeg 7 81 9 08 Voorburg 7 68 9 14 a HagL 7 68 9 08 9 19 9 87 Omida looda Oudaw Woerd Vliwkl Het schijnt dat dit een groote bron van fnoeilijkheden kan worden als later de geldigheid van een verkiezing wordt beslist Verspreide Berichten FntNKBUK De Tentoonstelling werd Donderdag be ocht door 166 306 personen Vrijdagmiddag il het Anstralische paviljoen onder hevige slagregens ingewgd Het veelbesproken nuden standbeeld van de Amerikaansche rrouw is nit de Vereenigde Staten op de Tentoonstelling aangekomen Het stelt de tooneelspeelster miss Adams levensgroot voor die merkwaardig veel gelijkt p Yvette Guilbert In den Parjlschen gemeenterajid werd opvoorstel van den nationalist öalli besloten kolonel Marchand en de officieren van zijn expeditie v66r U Juli in het Hiitel de Villeofflcieel te ontvangen Ten slotte werd hetbesluit vernietigd om den gemeentelgkeubibliotheken te vergunnen het boek L Armee centre la Nation van ürbain Gohier aan tekoopen Nabij Lyon zijn een locomotief en een electrische tramwagen met elkaar in b sing gekomen Twee personen werden gedood en elf gewond België De zaak Sipido betreffende den aanslag op den prins van Wales te Brussel zal 2 Juli a s voorkomen voor het Assisenhof van Brabant DUITBCHLAND Men verzekert dat de Pruisische minister van binnenlandsche zaken op grond van uit Koningsberg ontvangen berichten den keizer heeft geadviseerd de benoeming van Brinckman tot burgemeester van Berlg n niet te bekrachtigen Het nitbreken van de bakkerswerkstaking te Berlijn wordt tegen half Juni verwacht De vakvereenigingen hebben besloten de bakkers die de eischen der stakers niet inwilligen te boycotten Ekoeljikd Er is te Londen bericht ontvangen dat kapitein Hall met een deel der ontzetcolonne den 26sten Mei Coomassie is binnengernkt De gouvernear en zijn gezellen werden 30 Mei te Fumsu 26 K M ten noorden van Frah verwacht waar de troepen van laitenant kolonel Carteis geconcentreerd ziJn OOSTEHEUK HOKOABIJE De nieuwe gemeenteraad van Weenen bestaat nu uit 131 CriBteliJk sociaal antisemieten 21 vooruitstrevend liberalen en 2 sociaaldemocraten De vorige raad telde 90 antisemieten en 10 voornitstrevenden BINNENLAND ZiJn wij welingelicht zegt het Vaderland dan heeft de regeering omtrent de te volgen gedragslijn ter zake van de ongevallenwet nog geen beslissing genomen BOTTZtDAH9 46 9 1S 9 47 10 16 10 86 10 8 10 48 10 4 Naar wij vernemen beeft H M de Koningin het verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen geratificeerd Ook van de Spaansche regeering is bericht ontvangen dat dit verdrag dezer dagen is geratificeerd terwijl datzelfde reeds bekend was yap d igde van Rusland en de Vereenigde Staten De ratificatie door de souvereinen van Engeland en Duitschland wordt spoedig tegemoet gezien In Frankrijk is ze afhankelijk van de voorafgaande goedkeuring van het parlement terwgl in België en Italië de staatkundige toestand voor t oogenblik vertraging te weeg brengt in de afdoening dezer aangelegenheid De voorzitter der Liberale unie de heer mr E A Smidt opende Zaterdag de algemeene vergadering dier Unie met een korte rede waarin htj een terugblik sloeg op hetgeen de wetgevende macht totstand bracht in verband met werkzaamheden voor de toekomst Langzaam schreed de wetgeving vooruit maar nog veel blijft over Welke politieke gevolgen de afstemming der ongevallen wet zal hebben is niet te zeggen Een motie van het bestuur waarin de verwerping dier wet diep betreurd en de wensch uitgesproken wordt dat een nieuwe wet op den grondslag als de verworpene spoedig moge tot stand komen werd zonder debat aangenomen Daarna deelde de voorzitter mede dat het bestuur geen aanleiding had gevonden om wijziging te brengen in zijn voorstel omtrent het kiesrecht en stelde hij de bekende motie ongewijzigd aan de orde Zooals bekend luidt dit voorstel als volgt De Liberale Unie Overwegende dat zoodra do politioke omstandigheden dit veroorloven invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en de mogelijkheid van toekenning van kiesrecht aan vrouwen wenschelijk zijn besluit § 1 van het Hervormingsprogramma te doen luiden De Liberale Dnie handhavende haar herhaaldelijk uitgesproken meening ten gunste eener regeling van de kiesbevoegdheid los van eiken bani met belastingen is van oordeel dat ter verkróging daarvan wijziging der artikelen 80 127 en 143 der Grondwet noodzakelijk gebleken is en dat deze wijziging behoort te geschieden in dien zin dat invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en toekenning van het kiesrecht aan vrouwen mogelijk worde Utrecht stelde een amendement voor om de woorden toekenning van het kiesrecht aan te schrappen Professor Molengritaff meende dat ook aitikel 52 der grondwet gewijzigd behoorde te worden en dat het kiesrechtstelsel een evenredigheidsstelscl in zich moest insluiten zooals in België Het votnm der Eerste Kamer op gisteren had dit duidelijk aangetoond Enkhuizen wilde de zaak van het kiesrecht voorloopig van de agenda afvoeren omdat het besluit van het bestuur niet stelt voor een principieele vraag en wiJ door het votnm der Eerste kamer een geheel anderen kijk op de kieswet hebben gekregen 1 14 J ff 10 19 8 84 ff 10 80 f l J ff ff 1 I 8 S0 8 56 9 8S 10 80 10 41 II tS 11 46 L 9 18 18 45 13 63 ff 1 66 ff ff 8 04 ff 1 86 8 84 1 45 46 ff ff l S 8 08 ff 1 09 8 45 10 86 9 46 10 84 Rotterdam mr Van Raalte stennde het voorstel van het bestuur omdat thans moeilyk te zeggen is wat de leuze biJ de verkiezingen in 1901 zal ziJn en van het votnm Eerste kamer mag verwacht worden dat Grondwetsherziening spoediger aan de orde komt dan anders verwacht w rd daar de Eerste kamer formeel wel het recht had tot verwerping doch daardoor haar roeping had miskend 4 08 f t 4 84 4 44 4 61 6 6 07 6 89 6 t9 6 46 6 66 7 08 6 86 6 87 ff ff 7 06 7 69 8 81 10 18 10 88 10 43 11 89 8 01 S 9 17 9 68 lO tS 10 17 10 99 10 84 8 18 r 8 84 1 88 E P 8 43 8 56 e 4t ll 19 10 46 10 54 11 11 11 87 G O U U A A U S T I B D A M aiaa aaraa Gtoada 6 99 8 11 8 S8 9 8S 10 85 10 19 18 08 l Si 8 46 8 88 4 O 4 48 6 16 S 4S 9 51 10 19 ie S7 10 66 11 07 AmaLW 8 01 8 68 9 8S 10 10 11 09 18 48 18 67 8 03 S S6 4 16 4 57 6 86 6 44 9 3510 85 l OS 11 47 It OO iinBt 0 8 19 1S 9 37 10 86 11 84 1 08 1 10 8 84 8 86 4 80 6 18 6 60 58 10 50 11 16 18 08 18 15 Vmat ü S Si 7 15 7 69 5 16 9 18 9 81 11 16 18 87 18 0 8 80 S IO 3 34 4 45 S 8I 7 0 S IO 9 84 9 81 k W 5 84 6 47 7 80 8 18 8 4S 9 80 9 46 11 80 18 48 1 06 S tt SS 8 4 6 011 6 86 7 95 8 86 40 10 06 lolita 7 80 7 81 8 18 9 07 9 19 If lS 10 84 18 611 86 1 58 8 88 4 18 4 84 6 47 7 64 8 09 11 10 87 11 88 van baron Van Verschner te Bennebroek is gister voor de tweede maal het feestgevierd van den Nederlandschen Christelijken Geheelonthoudersbond Het terrein was uitmuntend dienstbaar gemaakt voor het doel Tenten spreekplaatsen en cantine waren op zeer gunstige punten gezet en gaven gelegenheid gezellig plaats te nemen en te hoeren Twee muziekkorpsen werkten mede en wel het fanfarekorps Enphonia en het fanfarekorps Excelsior Per boot spoor en tram waren tal van leden en ook veel belangstellenden opgekomen Te 9 uur werd eerst een bidstond gehouden onder leiding van de heeren J Wildeman en J M Spaan en te 10 uur volgde daarop de opening door den voorzitter DaarnaVerd steeds op twee plaatsen tegelijk gesproken en wel door mejuff S C Neyhoff over werkplaats beneden woning boven P C Tgssen drank en Evangelie L G James Evangelisatie en drankbestrijding kapitein Jager over het Leger des Heils K H Wegkamp over volksweerbaarheid K Meyering over stemmen uit NoordHolland J Timmerman over den inwendigen zendingsarbeid met den bpelwagen in NoordHolland R R Posthuma over Een vijfvoudigen ondergang mejuffrouw C E Claasing over Zelfverloochening G Velthuijsen Jr over Middernachtzending de heel G Velthuijsen Sur sprak het slotwoord Het was den geheelen dag eene eigenaardige bedrijvigheid op het feestelijk versierde terrein waar natnurlük de blauwe kleur den boventoon had Bniten het terrein zocht een straatprediker propaganda te maken voor de zaak ZiJn optreden veroorzaakte vriJ onschuldige oploopjes doordat velen een debat met hem aangingen dat niet altijd getuigde van waardeering voor s mans arbeid Na afloop maakte de aldeeling Haarlem nog een boottocht naar Amsterdam en keerde daarop per spoor naar Haarlem terug De dag is zeer goed geslaagd en de voorzitter liet niet na den dank van allen te betuigen aan baron Van Verschuer die met groote vrijgevigheid zijn gebeele buiten had afgestaan Van het vele schoone dos ia volop genoten Op de wereldtentoonstelling te Parijs wordt volgens verscheidene exposanten veel te weinig gedaan om de veiligheid van voorwerpen van groote waarde te waarborgen Dit heeft zelfs tot een incident aanleiding gegeven daor de commissaris van de Hongaarsche afdoeling een der gebouwen heeft doen sluiten omdat hem de bewaking van de daarin aanwezige kunstschatten en historisobe merkwaardigheden onvoldoende toescheen Als een bewjs voor de slechte surveillance wordt medegedeeld dat een Parijsche juwelier in het algemecne paleis op het Marsveld met twtse zgner bedienden op klaarlichten dag zijn glazenkast openbrak len de meeste jnweelen in een zak uit het Igebouw wist te verwijderen zonder dat iemand iets van deze operatic had bemerkt I Kannomeijer de Boer die nit Natal ontsnapt is heeft aan de N R Ct de geschiedenis verteld van een ontvluchting uit den tijd toen de Boerengevangenen nog met een 160 man op de Penelope waren Herhaaldelijk hadden er getracht te ontvluchten maar telkens was het mislukt Einde IJk op een avond slaagde een er in te ontkomen de Zweed Hulstein Zonder zijn makkers te waarschuwen had hg de kans waargenomen en zich te water begeven Uit de Transvaalsche bladen weten wiJ dat hij behouden aan wal en weer op republikeinsch gebied is gekomen Zgu medegevangenen bemerkten spoedig dat hij weg was en bedachten er iets op om zgn vlucht zoo lang mogelijk verborgen te houden Tweemaal daags werden de gevangenen geteld s ochtends en s avonds bg het eten Men zat dan twaalf aan twaalf aan een lafel een officier telde dan gemakkelijk de aanwezigen Hulstem s plaats was aan een tafel met elf Hollanders Tegen den volgenden ochtend had men een pop gemaakt een broek en jas aangetrokken een hoed opgezet en die zette men op de plaats van Hulstein Die pop zat daar zwaarmoedig ineen gedoken aan een hoek van de tafel De officier kwam en telde de pop argeloos mele s Avonds weer Dienzelfden avond later zonden vier man trachten te ontvluchten Eerst ging Bothma die is ook terecht gekomen gelgk wg weten Toen een andere van Niekerk ook een Afrikaander zijn naam is in de ZnidAfrikaansche pers genoemd Maar toen hg een klein stuk gezwommen bad kreeg hg kramp in den arm hg was in den pols gewond geweest HJ moest terug en nu was het een werk hem weer tegen het hooge dek op te trekken De twee anderen die vluchten zouden de heer Kannemeijer en een Hollander en al klaar stonden uitgekleed hnn bundeltje kleeren vastgemaakt op den rug een zwemgordel om verzuimden daarmede hun tijd Een koelie kwam voorbij de bemanning bestond nit koelies en zag het Hij ging dadelgk een officier waarschuwen Ha stig vlogen toen de drie nit gekleede mannen naar b eneèèn de andere gevangenen namen hen in hun midden Zoo snel mogelijk kleedden zü zich weer aan en zoo kwamen de officieren niet te weten wie hadden willen ontvluchten Maar bjj de telling ontbraken er nu twee Hulstein en Bothma Wanneer waren die ontvlucht vroeg een officier O werd er geantwoord Bothma vanavond en Hulstein gisteravond Dat kon niet zeide de officier van ochtend en vanavond heb ik nog geteld en toen ontbrak er niemand De pop werd voor den dag gehaald maar die beeft u meegeteld werd er gezegd De officieren waren heel boos Men herinnert zich dat er in telegrammen nit Zuid Afrika telkens gewaagd werd van de vijandschap tusschen de gevangen Transvalers en Vrgstaters Het liep zoo erg dat men ze zorgvuldig gescheiden moest honden Dat liet niet na indruk te maken de bondgenooten die elkaar nu het huntegengeloopen was verwijten gingen doen en zich tegen elkaar keerden Maar het was eenvoudig gelogen verzekerde de heer Kannemeijer Achteraf mogen wg zeggen dat men het verzonnen heeft om een schjjn van billgkheid te geven aan de scheiding die men tusschen Transvalers en Vrgstaters gojnaakt heeft de eerste naar St Helena en de andere aan de Kaap Ook het herhaal delijk overgeseinde verhaal dat de gevangenen zoo verbitterd waren op kolonel Scbiel gelogen De gevangenen lazen die verhalen zelf in de Kaapsche bladen en waren er verstomd van Voor het hof te Amsterdam werd Woens dag do zaak behandeld van P D uit Rotterdam die na te Rotterdam te hebben terecht gestaan wegons diefstal van een looden pomp van zjjn veroordeelend vonnis bevestigd door het hof te s Gravenhage in cassatie kwam met gevolg dat de Hooge Eaad zijn zaak naar het hol te Amsterdam verwees De Hooge Raad zich verennigende met de cassatiemiddelen van den verdediger mr Joh J Belinfanto overwoog dat niet was onderzocht en beslist of de beklaagde de bedoelde pomp toen het feit gepleegd werd als huurder al dan niet in zgn feitelgk bezit had daar indien hg geli k uit het onderzoek zijner zaak scheen te volgen huurder was van het perceel waar zich de pomp bevond hg niet aan diefstal doch aan verduistering schuldig was De twee thans voor het hof te Amsterdam gehoorde getuigen verklaarden eenstemmig dat de pomp tot het verhuurde perceel behoorde en de beklaagde op het moment dor ontvreemding huurder was De procnrenrgeneraal reqnireerde dn hfilve vrijspraak van het ten laste gelegde trfwgl voor den door ongesteldheid verhiiiieriek verdediger ditmaal mr J WillemTBipiiltante optrad die ontslag van rechtsvefnjiïl ng pleitte in ove eenstemming met de ionclnsie van den ad vocaatgeneraal bg deal Hoogen Raad STADSNIEUWS 1 GOUDA 5 Juni 1900 In de algemeens vergadering der tooneelvereeniging Nut en Genoegen alhier op Zondag jl bleek dat de inkomsten waren f 705 05 en de uitgaven f 644 66 terwjjl het leden aantal 42 bedraagt De altredende bestuursleden de bh H van Vliet en L Verstoep werden als zoodanig herkozen terwijl in de vacature gekozen werd de heer H Lugthart Aangenomen werd verder een voorstel om op een Donderdag in de zaal Kunstmin een uitvoering te geven bij inteekening Beroepen bg de Ger Kerk te Barneveld ds A Voogtl alhier De Kegelclnb Alle Negen te Gouda zal van 2 tot on met 23 September 1900 een groot Nationaal kegelconcours honden bestaande in KOrps wedstrgd Eere wedstrijd Personeelewedstrgd en Vrge wedstrgd De kapt H G van Meurs van het 4e reg inf is benoemd tot lid der commissie belast met het afnemen van het toelatingsexamen tot den hoofdcursus Bij de op Zondag 3 Juni gehouden prijsvlucht door de Postduiven vereeniging de Luchtbede alhier van uit Mons België werd de eerste prijs zilveren medaille aangeboden door den heer J Boer alhier behaald door den heer H Dernéo aankomst te 12 n 3 m 36 s 2de prijs bronzen medaille aangeboden door den heer W P fiilfilleman behaald door den heer P M van WJA aank te 12 u 48 m 31 s 3de prijs nntwgjToorwerp aangeboden door den heer C Schouten behaald door den heer J G Jongeneel aonk te 12 a 51 in 12 s G Jongeneel aank Boer uik te 1 n P J Boer aank te Boer aank te 1 u G Jongeneel aank M van Waas aank P M vari Waas s wedvlncht gehouden 4de prjs den heer J te 12 u 63 m 12 s 5de prijs den heer J 26 m 10 s 6de prgs den heer C 1 u 29 m 31 s 7de prijs den heer J 31 m 30 8 8ste prgs don heer J te 1 u 35 m 7 s 9de prjjs den heer P te 1 u 35 m 20 s 10de prijs den heer aank te 1 u 60 m 17 A s Zondag zal een worden van uit Pargs Zondagmiddag ten een ure waren in do achterzaal van het Café Qnie een menigte belangstellenden saamgekomon om getuige te zijn van de feestelgke opening van den nationalen schietwedstri d door de Scbietvereeniging Koningin Wilhelmina alhier uitgeschreven Van het eere comité waren tegenwoordig de bh A K van der Garden A van Reedt Dortland J J Prins van Doesburgh en H van Wijngaarden terwijl zustervereenigingen met hare banieren mede vertegenwoordigd waren Voor de opening was men in de gelegenheid de fraaie prjjzen medailles zoowel als luxevoorwerpen in oogenschouw te nemen en het moet gezegd worden de aanblik daarvan zon alleen reeds het schutterlijk gevool krachtig doen opvlammen De banen zelf zgn zeer doelmatig aangelegd en de uiterste voorzorgen voor eventueel gevaar genomen Toen allen plaats hadden genomen heette de voorzitter de heer P J Schlosser allen hartelgk welkom en dankte daarbg bet eerecomito dat zgn steun had geschonken en dat het daardoor aan de schietvcreeniging Koningin Wilhelmina had mogelijk gemaakt met een programma voor den dag te komen dat een druk bezoek waarborgt V e willen de verzekering geven op het ingeslagen spoor steeds voort te gaan opdat ook onze vereeniging eenen schoonen tak van Volkswoerbaarheid worde We willen in alles mannen zgn om ons te scharen om den troon onzer geliefde Koningin wier naam onze vereeniging draagt Een woord van dank verder aan de regelings commissie van wie reeds veel gevergd is en voor wie nog zooveel te doen staat Ook de overige leden hebben het hunne bijgedragen en daarom sprak bij ten slotte den wensch uit dat deze wedstrgd in alles mocht slagen Daarop het geweer ter hand nemende loste hg het eerste schot behaalde daarbjj het hoogste punt en verklaarde de wedstrgd voor geopend Na aanbieding van den eere wgn nam de heer A van Reedt Dortland het woord Hoewel eenigszins onvoorbereid daar hü gemeend had een der Wethouders wel tegenwoordig te zien wilde hg toch dank betuigen voor de welwillendheid van het be stuur ondervonden door hem en zjnemedeleden die vereereudo opnracht te doen Waar we kunnen zullen we meewerken opdat deze wedstrijd het suöcos moge hebben dat gü u voorstelt Gü hebt dan bijgedragen om ons volk meer weerbaar te maken en dat loffelijke doel verdient ieders sympathie De nieuw opgerichte R K Mannenzangvereeniguig waarvan de heer Mart J Bonman de directie heeft aanvaard is genaamd Arti et Religione Tot bestuurders zijn gekozen de hhr J Faay H C Werning J W H Stappers C Simon A van Xanten W Bertels en W van Bijmenam welke onderling de functie s zullen verdeelen Boskoop Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk alhier toez door ds Kniphnijzen te Noord Züpe N H 363ste Staats loteriJ 5e Klaffse Trekking van Dinsdag 6 Juni No a 81 4 48 8907 11875 en 18984 iedoi 1000 No 87 en 16i78 ieilor 410 No 14854 100 No 1709 441 641 967 lOliS 14066 145113 183 9 193 0 U347 19 06 19749 en 11000 ieder 100 Prijzen van 70 15 3S90 8745 gtt5 11761 188 0 IS e 18489 883 3841 6836 8614 I0SE5 13089 150 8 18677 490 76 66 64 11011 18151 71 18613 545 88 6941 8611 11136 78 16168 58 86 346 93 8700 09 89 66 66 741 86 6044 813 3684 6118 47 96 40 6 6801 8886 1099 3960 63 0 8988 188 77 6561 n 11336 18370 16349 1878 50 S3 18118 16536 18899 90 U48S 41 16698 18936 54 18567 17046 60 11 71 50 19188 95 11607 I36S7 61 19806 1366 4066 78 9063 11708 13770 17318 1981 74 4167 661 1 9SS6 13 140SS 17488 71 H40 4838 78 48 11868 86 98 19484 1617 4841 9 4481 1707 4501 55 44 1068 4708 8133 4984 8 85 63 40 8388 46 8160 5088 8601 6198 77 6848 1837 96 48 6686 67 84 3060 6708 8 17 3967 38 7108 44 8J 74 7886 9319 7S1S 80 7448 69 61 9649 71 9603 7617 13 97S4 876 7701 10166 76 10873 7907 10386 36 10426 8086 10506 53 36 8164 OJJl 8456 89 6 4S 1 906 48 48 14170 11116 76 8 7 61 86 11165 14861 11418 88 55 14456 18603 6 S3 14813 46 14 5 57 93 16063 11683 60 18819 15876 16601 68 91 17650 88 17669 44 17798 19608 17S84 IIOSS 68 67 81 90 16988 80088 61 80889 61 80485 18051 68 11119 81 61 80640 16314 80787 87 80986 18414 84 86 41 68 16487 76 6o KaUae 11e Lijil No 6944 ƒ 70 m i niet No 10398 ƒ lOj m i 10338 ƒ 100 Nieuwe PARASOLS en PARAPLUIE8 VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA lelenhooH Aa ïf Beurs van Amsterdam Sletkrs 81 98 98 1 JUNI I Vikrs KinaxuaND C rl Ned W S 81 SI S Vi S lOOV 88 88 Vl 88U a u 65 961 9611 961 m j 671 98 18 16 J 10 841 00 4 91 631 486 651 108 804 1541 96 dito dito dllc 3 dito dito dito 3 HoHSii OU Gouill 1881 93 4 Italii InaohruTing 1868 81 5 OosTSKa Obl in papier 1868 6 dito io Eitrorl868 6 PoRTDQAL Obl mot ooupon 8 dito tiokel 8 67 188 uov 90 8 l 114 lOl s 884 SS6 T 55 16IV 98 100 100 auauilD Obl Dinoenl 1894 41 dito Geooaa 1860 4 dilo bij Botha 188 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito io goad teen 1883 J dito dito dito 18B4 5 drxvji Perpet aohuld 1881 4 TmiiK Oepr Gouir leen 1890 4 dar leening eerio D Oeo leenm serie 0 ZuisAra Bp T oblg 18915 Mlilco Ob ut 8oU 1890 6 VsmiDlu OU 4 onhop 1881 ViatEEDAH Obligation 1895 8 BoTrlUi lH 8lod leou 1894 8 NiD N Afr H ndela aand Arendab Tab Mg CertlSnaten Deli Maataohappij dito Ara Uypotheekb paodbr 41 CuU Hü der Voratenl aand s Qr Hypotheekb pandbr 41 Nedorlandat he baak aand Ned Handelmaataflh dito N W k Pao Hjrp b pandbr Bott Hf lotheekb paodbr 4 Tlr Hypotheekb dito 41 OosTlKE Oost Hoog bank aand iiusL Hypotheokbauk pandb 5 imiIKl Eqnf hypoth pau Ib 4 Maiw L O Fr Liün eert 6 fan HoU IJ Spooro Hij aand Mtj tot Eipl r 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 18 1 duo 5 ULll Spoorol 1887 8 A Bobl 3 Zuid Ital 8p mij A H obl 3 l oLRN Warealiau Weenen aand llnal Qr Kusa Spw My obl 4 Ballisehe dito aaud Fastova dito aand fi Iwang Dombr dito aaod 6 KursJt Oh Aiow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 iKunA Cent Pao 8p Mij obl 5 1 14l Ohio k North W pr 0 y aand l dito dito Win 8t Heter obl 7 141 Denrer Ie Bio Gr Spm eert T a 68 niinois Oentral obl io goad 4 105 LouisT IcNailiTilliOert v aand l 74 Meiiro N 8p M j Ie hyp o 6J 104 Hiss Kansas r 4pCt pre aand 87 N Yort Outaao k West aand 1 SS Fenn dto Ohio oblig 6 1 S6V Oregon Calif Ie byp in goud E St Paul Mint fc Hanit obl 8 531 160 810 108 lOJ 99 1 100 1171 117 101 841 Un Pao Hoofliia obig dito dito Line Ooi Ie hjp O ft O1K1 DA Oan South OIiort r aaad ViH C Rallw k Na Io h d o O AnjBtord Omnibui Mij aand llottord Tramwe Maati Baiid Nko Stad A DMterdam aand I Stad Botterdam aand 8 BiLoiE Stad AntwerpoD IS 7 Stad BruBiel 1888 S t HoHO Thoisa Rogulk Orsolsoh 4 OüSTim Stoataleonig ISflO 5 K lC OoBt B Cr l880S Sf irjx BUd Madrid S 1888 K D Ter B z Avb Spoel oert 861 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEK COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverhemden Jnpoiisloffeo en gekl Katoenen in groote versclieidenheid en coucurreerende Prijzen