Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1900

No 8314 Donderdag 7 Juni 1900 39s e Jaargang GOUDSCHE COURANT I iieuwS en Advertentieblad v io Gouda en Omstreken Telefoon Ho H ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Telefoon iVo De €itgave dezer CourantgeschiecK dagelijks niet uitzondering van Zon en Feesttlagen De prijs per drie imaanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers VTJF CENTEN MaatschappclUMKapltaal 2 U00 000 gebl gfbist Veemarkt te Rotterdam Pinsdag 6 Juni 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen w ren voor ie kwaliteit 35 ae kwal 3a 3e kwaliteit 29 cent per half Kilo Magere Oasen Melkvee en Vaarkoeien redelijk aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit 30 ade kwaliteit 27 3de kwaliteit 24 cent per halt Kilo Stieren ruim aangevoerd De handel was voor alles stadig prijshoudend Getrouwd B G J EVERS Arts BN M W I A LINDNER die namens wederzpacho lamilie danken ïoor de ondervonden belangstelling fallllsseiiieiit By vonnis van de ArrondissementsRecht bank te Rotterdam dd 2 Juni 1900 is T VAN LMEÜWEy Aannemer vio nende te Waddinosveen verklaard in staat van laillissement en zulks mot benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr J E VAN DER LEK DE CLERCQ tot Rèchter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator De Curator Mr M M SCHIM van dek LOEFF AdvocaatProcureur GOUDA Sociëteit OnsQenoegea Belandhebbenden wordt bj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 23 JUNI a s en de Ballotage Lüst op ZATERDAG 9 JUNI a s gesloten wordt Namens het Bestuur P HERMAN Fz Gouda 5 Juni 1900 Een SNEL Eijwiel is onvermijdelp oen fiTERH en MiiCUr IjOOH Km U Op den veg ziJn de Yankee Style Eijwielen het SX E Ij S T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prjs bij het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikanl van RIJWlïLEN en HOTORCVCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DB UVITEB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK Zenuw en Maafjlijdors wordt nit orertuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen t Hat bette oDeehadelykate ft i nukktlylcile poeUmkUel tdoi Heerel eo VDOTül daioM en Kiaderictaotowerk Il de Appretuur van C N MUIItr fc Ct Berlin Beuth Slr 14 Men lette oed op naam en fabriedcsmetlE ye4nfBkaer by Heeran WInUUiri In lekauwirt liaterlaa nreaaaa Baa SiMeaaimepatky W lireBHBaB Anbala Na ontvangst van adrea per briefkaart vvordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Z Ë K P Een fabriekant VRAAGT een MEESTEIIKNECH r bekend met het fabrideeren van ZACHTE GROENE en GELE ZEEP en zelfstandig werken kan Discretie verzekerd Fr brieven motto SBEEP aian het Alg Advertentie Bureau H M BRANDER Amsterdam LeTensTerzekering laatscliappiJ DOKORECDT I 36 800 000 ooo 30 September 899 It VERZEKERD BEljJBAG 1 RESERVE L I 6 1 Sluit Al LiK soorten van vcrzel ering De Tarieven ij i volge s doInlichtingen te bekomen op levens eii sterftekans gegrond ithte sterltetafels berekend In het HOOFDBUREAU Dordrecht enterdüm biJ den H ofd enido Provinciale Nederland Goedgekeurd Kon besl van 10 Nov i 1873 No 1 Ito iiA h srr EiL Kprt overzlobt onzer FrUsoourant SHERRpS Pale n Gold A DrV van af Ü 16 50 l e 15 18 1 50 1 75 5 2 25 Per Fl Per Ank 45 Fl I g J 0 65 Nto l 27 76 0 76 31 ROODE len WITfE PORTWljNEN MADERIA S droog en zoet I 1 U D u o o a I VBKMQUTH U Tnrm BODEGA CHAMPAGNE S a COQNAlè it 1 1 75 f 2 25 I 2 76 3 25 1 3 75 en SCOTClI WHISKY BQI IDEA TJX LISÏUAC CHATEAU VALR08E 5 36 42 53 34 42 37 60 47 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 H 2 PAUILLAC 1893 1 25 o o u 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 a SAUTERNE 1 O ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De ilesschen zijn in de prijzen begrepen en worden Ji 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De flrma T € REUAI Gouda Indien gy niet wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H Ü TAÜ f§l€HAIIi €o Den Haag JoflmraDciers VAN SOHAIK b CO S Mellanthe U het beste middel der wereld j VAN 8CUAIK Co s MellanthB goueeat Kinkioest VAN SCHAIK Sc CO S Mellinthe gonoeel zoowel oud als jong VAN SCHAIK Co S Melianthe mag in geen huiagoiin ontbroken VAN SCHAIK Co S Melianthe staat voortdurend onder Soheiknndig toezielit VAN SCHAIK Oo S Iftellanthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK CO S Melianthe is bekroond met EoreJiploma s VAN SCHAIK Co S Melianthe is bekroond mot Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met ZiWor VAN SCHAIK Co S Melianthe is verij gbaar in flaoons van 40 Ctê TOCt $ en f t bg 1Firma WOLFP Jt Co J Tb TORKIN Bmkoop Westhaven 198 dmtda p v WIJK Oudeumla B JKlJBBiES Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinxvten a KOLLMAN Bodegraven PINKS E Nimwerkerk ad JJul W J VAJ DAM HaaUmht A N vanZ SSEN Schoonhovtn Gouda E H VAK MILü Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrtkt IS Patent H Stollen Der grOM e Erf olg nn trrungên h t Anlnu S4 tehMenm wfftliJo en Jiachahmungen gtgêbtn Uut kauft Oéher u ttere gtetê tcharfen H SioUsii ttur ren unt liirnct odêr In tolohtn EMvthMdiungan tfMfff un r PUkêt fwh itabiuUhaad autgthingtm I jPfijstrehking 14 Juni slfoo ööo MU als lioof lpr 3 iD het fïeluktcij at ftcral btwlt de nt uwste roolc QeldferlotiDg diü duor ila Uoogu B j eart i vifn Hamburg goetlf ekcurd MB g waarbor d ia t K Do vuordoolifte ii iohting van hüt tiiuuwa yina boilaat dnarii lint ia ilen loop van Lflchta weinige maandaa in 7 rerlotiageu run 8 000 loten b9 l80 irijzen bodragoode 11 349 3 5 Mark r volledige bealieaiag xulleQ komen daar itueel der ijti kapitale iryzen van evenl SO 000 Mark bij uitoemendbeid eebter prya a u aoo Qon prij a M 800 000 prijs a M 100 000 prüzen a M 7 00 S prijl a V 0 000 26prijz iM 10 0l 0 5 prijs aM 5 000 mOpriji aM S OOO M a M IM a H a M a M 70 001 15 000 60 000 55 000 50 000 40 000 3 000 2011 pfiji è M 8 000 81 pr l iiM 1 000 UI8prgz aM 40 3II I5 pruilt 11 156 18490 priji ft M 00 200 181 104 100 78 45 i De aanstaandü teerste prdatrelcking mwt rooto dooif den Saai guwMtborgde Oelontr liDg ia van ambtswege t qpaald plaau te obb i op dfls 4 jf 1 14 l ini e Yfffi bierTO ge ièei origiDOél lo ateohti M iW 6 of fl S bO half m S I n 8 1 76 an tiA bewaéïper ponwisael 8 j I I coUüniaijioB rotcKi Je org nidi gf rid uilge ij ontvangt Vaa on dO ra I inzond uij 6n rem owra Idoll k met de rd f ieder litit W pon vau holë if in he HfeiRchta ling d rigten iHitruf bijge istigers iffièieele n ön vooniene 1 Ojtfeipei i Bmj iedere thj atelliuf wi fle plau énaruit e f Uano ii w t fiiao al ade nleggel jen t ërno en s gi legd en EOndeQ wy nan 6iHHi Be aanf Bvrtiagd ra elke trdkkl iten f De litbetaling dor prijzen diobiiJUt stoedï om l onder waarborg vnn déd Staat en kan lóor d reoLe toezending of ook Jfiaar v rkiezing der Be angbebbenden in alle grbuter plaatsen an Nt derland büwerka ulligd TTorden Oue jdebiet is aleede door bet gtllik begunstigd on onder vele underr aanzienlijke prijzen hebben wij meonnalau volgens oftic eele bewijzen de eerste Hoofdpr zeDt verlcregeü en oni 9 BegiiDstig TB zelf uitbetaald o a Mark 60 000 100 001 S0 000 6 000 40 000 enz Het ia te vooreien d t bij deee op den heohtsten grondslag gevestigde onderDuniing van alle kanten op oene zeor werkzame deolueitaing bepaald kan wt rden gorekond men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trokking allo ordera ton apoadigtte reohleireeks te zenden aan Kauf manu Nliiioii Bankiers ou Oei Iwisselaara in HAMttUBG P S Hiermede danken wy voor het vertronwens ona tol hiertoe gesohonken endaar wij bij bet begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zulten wq ook roor htt vervolg bemoeid xiJD door een alipte en reëelo bedienini dfl tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IH chemische WasscheriJ TA H OPPEi HEIilER t9 Kmiskntle Rotterdam Oebreveteord duor Z M den Koning der Belgen Boofddepót roor aOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit roor het stoomen en rerren Tab alle Üeerenen Dameagarderoben alacok alle Kindergoederan Speciale inrichting Toor het itoom n vati plaobe mantels veeren bont ens Gordguen tafelkleeden enz worden naar d nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondceid Totgens staal bewerkt AOPm foike oodk ▼ m SCHIEDAMMER QENEYEB NIOHTCAH Verkrijgbaar bjj i M PEETEBS Jz N B Aia bew i van eohthaid ia I eaohet en kurk ateoda voor CHItPAM a van den naun der Firma P HOPPE Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn Biiilenlandscti Overzicht Blijkonsj een officieel l ericht hebbon Je Engelschen Pretoria bezet De tekst van Lord Boberta telegram luidt Pretoria 5 Juni 11 40 Vm wy zjjn in het bezit i n Pretoria De offleieele intocht volgt h enmiddag om twee uur I tiqrd Loberts seint tfeder uit Prdtoria Eten or iJet vallen van den avond werd de vjnhd teif ge8lagen nit bijna al zjjn po sities Hamiltons bereden inlantorie achter l volgde hem l t op 2000 yards van Pretoria Dö Boeren viicbtte snel door de stad Een parlementair ierd afgezonden om de overgave derj stad te vragen Generaal llotna stelde daarop Jleen wapenstilstand voor om de voorwaarden vast te stellen doch Roberts eischte dat de ove ga ve onvoorwaardelijk wezen zon 4ndera zou bij de stad bü het aanbreken van den dag binnenrnkken Botha antwoordde dat besloten was Pretoria niet te verdedigen hiJ vertrouwde dat vrouwen en kinderen benevens de bezittingen zonden worden beschermd Drie voorname burgerambtenaren kwamen I te 1 uur in den morgen bü lord Roberts en verklaarden dat zij de stad wensobten over te feven Mevrouw Kruger en mevr Botha liJn beidon in Pretoria Enkele Engeische gevangenen zijn weggevoerd doch de meesten zün nog te Waterval Te Pretoria zijnmoer dan 100 Engeische offlcieron Lord Roberts meldt dat het 13e bataljon Imperial Yeomanry genoodzaakt geworden is zich deu 31 Mei bij Lindley over te geven aan een overmachtige Boeren strg dmacht Lord Methuen maakte een prachtigen marsch ten einde de yeomanry te hulp te komen bij legde ii mijlen af in 25 uur maar kwam te laat Methuen viel daarop een macht van 2000 tot 3000 Boeren aan en slaagde er in hou na een strijd van vijf uren volkomen uiteen te slaan Strategisch was Pretoria geen belangrijk punt schijnt het maar het moreel voordeel voor de Engelschen die nu ook de hoofdstad van de tweede der tegen hen strpende republieken in hun macht hebben is zeer groot Te Londen heeft men blijkbaar de laatste dagen niet anders verwacht dan een spoedige bezetting maar vermoedelp zal de opgewondenheid aan de oevers van de Theems niet minder groot ziJn dan na het bericht van het ontzet van Ladysmith en Mafeking En ook wij hebben wel verwacht FEViLLETOX HAÜTSTOCHT Naar het FraDsoh 76 Hij voegde daarbij nog den wensch dat zijne geliefde vrouw dit van hem wilde aannemen ter herinnering aan de vurige liefde welke hij haar in zijn hart steeds had toegedragen Nu dit was afgedaan achtte hij het heilzaam nog een korte poos te slapen Philippe Derblay had ongeveer twee uren rustig geslapen toen hij gewekt werd door den jongen markies de Beaulieu Hij stond onmiddellijk op Het was rficds lang dag De pendule wees half zeven Wij bobben nog tijd zeide Philippe bedaard Tot zijne groote geruststelling ja zejfs met zekeren trots ontdekte hij dat hij voljcomen kalm was Hij ging naar het venster en opende het om zich te verlustigen in de heldere frissche raorgenlucht Een prachtige dag I riep hij met zekere opgewektheid ongeveer op een toon alsof hij zich gereed maakte voor een jachtpartij Hij keek even naar Octave en meende in diens oegen een stil verwijt te lezen Hij ging hem te gemoet en drukte hem hartelijk de hand Verwonder u niet over mij nu ik u wellicht wat te luchthartig toeschijn Een stellig voorge dat Pretoria tegen een üvermachtigon vytuid niet lang zou kunnen worden verdedigd maar de overgave is toch spoediger gevolgd dan wij hadden gedaclit Lord Roberts kan dus een nieuwe proclaBiatie uitvaardigen en de Z A Republiek forpeel in bezit nemen Ons Land het Afrikaander orgaan spot een beetje met die nnexaties van lord Roberts Die proclauiJties zegt bet blad hebben slechts waarde zoolang lord Roberts er zyn zal met zijn 150 000 man De geheelo uitsJag der Kamerverkiezingep in Italië is nog wel niet bekend maar meh heeft toch vernomen dat de regeering haar meerderheid behoudt Dit zal baar niet tegengevallen zijn al hebben baar candidatcn in het noorden geduclito klappen gehad en al leveren de verkiezingen geenszins een waarborg op dat iu de nieuwe Kamer d verwoede dwarsdfyverij niet zal worden voortgezet Er is natuurlijk weer vooral in het zuiden geducht geknoeid en de regeering heeft daaraan braaf meegedaan Di Rudini heeft or met socialisten en radicalen samengewerkt Zanardelli zeker een van de eeriykste politici man der liberale traditie is tweemaal gekozen Milaan is geheel en al radicaal socialistisch republikeinsch geworden zeltB het in een aristocratische wük geknipte districtje van Colombo den ex voorzitter der Kamer hebben z j veroverd De winst der uiterste linkerzyde is misschien nog niet zoo groot als waarop zy gerekend had maar zy komt toch aanraerkelyk versterkt in de Kamer terug Met overweldigende meerderheid heeft de Fransche Seraat de Dreyfiis zaak in den doofpot godaan Met 231 tegen 34 stemmen is het regeeringsontwerp aangenomen en dus een einde gemaakt aan alle aan de Dreyfus zaak verbonden processen Generaal Mercier en Üu Paty de Glam Zola en Picquart zyn voor goed buiten vervolging gesteld ten minste als de Kamer het ontwerp aanneemt iets waarop de kans nog al groot is Een mooie vi ering van den eersten jaardag van het arrest tot revisie achten wy dat niet Maar de regeoring drong er sterk op aan WaldeckRousgeau die namens haar sprak erkende dat by het proces van 1894 niet alle stukken aan de verdediging waren getoond Maar men moet nu den sluier laten vallen over eenige zwakheden om niet verplicht te zyn die to vervolgen Verder wees de premier op de politieke voet zegt mij dat alles goed zal aöoopen In den briet dien ik daar ginds op myn bureau heb neergelegd zult gij mijne laatste beschikkingen vinden Hij liet Octave het couvert zien waarop met duidelijke letters de naam van den notaris Bachelin te lezen stond ffik heb mijn ouden vriend en u tot mijne executeurs benoemd Voor u goede Octave heb ik bestemd wat mij sinds nïijne jeugd het liefste is geweest Een glatis van blijde verrassing overtoog Octaves gelaat Hij wilde spreken doch de woorden bleven hem in de keel steken Hij drukte de hand van Philippe vol innigheid in de zijne en boog schreiend het hoofd tegen diens schouder Komaan Octave houd u goed vermaande Philippe Ik hoop immers zelf in staat te zullen zijn u de hand mijner zuster te schenken Doch wanneer dit niet het geval mocht wezen denk dan aan mijn laatste woord Blijf haar liefhebben zoo als zij verdient l e stem van Philippe was onwillekeurig zachter geworden nu hij sprak over het mei e voor wie hij steeds als een vader had gezorgd Hij vervolgde glimlachend En nu wordt het tyd om mij te gaan kleeden Gij blijft toch bij mij niet waar Dan gaan wij straks den baron op zoeken Ik zou gaarne ongemerkt het huis willen verlaten Octave zweeg een oogenblik Hij ver tamelde al zijn moed en leide iPhilippe voordat ik bij u kwam heb iic met mijne zuster gesproken Kunt gij mij beloven zyde van het ontwerp en bezwoer de senatoren het aan te nemen De regeering kon de verantwoordelijkheid yan den tegenwoordigen toestand niet aanvaarden Werd het ontwerp wet dan zou men bü een hervatting der agitatie weten van welke zyde het zaaien van tweedracht kwam De vijanden van de republiek mochten niet langer het doodelijke wapen behouden waarmede zü dreigen Er moet een einde aan komen Van verschillende zijden werd aanplakking dezer rede gevraagd waaartoe de Senaat met 171 tegen 41 stemmen besloot Een voorstelling van Franck Chauveau om het ontwerp terug te zenden aan de commissie mot de aanwijzing dat ook de vooroordeelden van het iiooggerechtshof in de amnestie begrepen moeten worden werd verworpen met 175 tegen 101 stem Ingetrokken werd het amendement van Maxime Lecombe om ook Dreyfns zelf in de amnestie te begrijpen waarna werd gestemd over oen tegen ontwerp in den geest als dat hetwelk Franck Cbauveau van de commissie had ontvangen Nadat ook dit ontwerp was verworpen volgde de aanneming van het regeeringsvoorstel met de reeds vermelde meerderheid Aldus is opnieuw het recht op zy gesteld ten bate van politie belangen Maar al is het verkrijgen vt£a recht nu moeilijker dan vroeger gestaakt zal de strijd niet worden De Europeesclie troepen te Peking hebben de opgewondenheid iu de hoofdstad doen bedaren maar in de provincie ten Zuiden van de stad gaat het moorden en plunderen volop voort Het is te vreezen zegt de correspondent van de Times dat de uitbarsting voor de regeering te krachtig zal worden en de ernst van don toestand wordt nog verhoogd doordat de onlusten zoo dicht bü de hoofdstad plaats hebben Aan de gezantschappen is bericht ontvangen dat nog zendelingen zyn vermoord tusschen Tientsin en Paotingfoe De Boxers staken het station Huang tsun van den spoorweg van Peking naar Tientsin in brand en vermoordden daarby een aantal Chineesche ambtenaren Aan een tweede station zyn de beambten gevlucht uit vrees voor een herhaling van het voorgevallene Do soldaten die ter bescherming zyn gekomen vertrouwen zy niet Men hertelt in Chineesche kringen dat de ultra conservatieve party der Keizerin aanraadt de Boxers te laten gaan in de verwachting dat ziJ erin slagen zullen de gehate vreemdelingen uit het land te verdrijven Er zyn maatregelen genomen om Liu Ohiu en niet weg te zullen gaan zonder afscheid van haar te hebben genomen f Philippe Derblay keek hem vragend m de oogen Ik kan niet gelooven vervolgde de markies ïdat gij haar deze gelegenheid zult willen onthouden om zich te verontschuldigen en te rechtvaardigen indien dit mogelijk is Derblay maakte onwillekeurig een beweging van verbazing doch Octave ging voort Ik weet alles wat er in de laatste drie dagen tusschen Clara en u is voorgevallen Zij heeft mij alles gezegd Ik weet nu hoeveel zij zich tegenover u te verwijten heeO en ik heb diep medelijden met u na al het leed dat gij met zooveel heldenmoed hebt gedragen Maar in dit oogenbhk doe ik een beroep op uwe grootmoedigheid Breng uwe zwaarbeproefde vrouw niet tot wanhoop Gij zijt een man van karakter wicn men de volle waarheid kan zeggen PhiHppe Derblay was doodsbleek geworden Met afgewend gelaat zeide hij Ik zal doen wat gij wenscht Doch ik zeg u dat dit gesprek zoowel voor uwe zuster als voor mij allerpijnlijkst zal zijn Laat het zoo kort mogelijk wezen Octave de Beaulieu drukte zwijgend Philippe de hand en geleidde hem tot aan Clara s kamer Reeds vroeg in den morgen was de barones Sophie hare vriendin komen opzoeken Clara lag op haar ruatbed uitgestrekt met starende oogen en krampachtig vertrokken mond Al sprak zij niet toch was het duidelijk dat zij volkomen bij haar bewustzijn was ei dat vreeselijke gedachten haar brein vervulden Feng gevangen te zetten omdat ze onderhandelingen met vreemdelingen hebben aangeknoopt omtrent een paar spoorwegconcessies De Britsche gezant heeft ophelderingen gevraagd omtrent de aanslagen tegen de vrijheid van deze mannen Het schijnt dus het uitzenden van de Kozakken tegen do Boxers het gevolg is vau een zeer stormachtig gesprek van den Belgischen gezant met het Tsung li Yamen 01 bet uitzenden dor vreemde troepen is g eschied met goedvinden van de Chineesche regeering is uit de berichten niet op te maken Verspreide Bericliten Fkankbijk Nadat de Tentoonstelling Zaterdag waa bezocht door 102 996 personen steeg het aantal bezoekers den Eersten Pinksterdag tot 515 70Ü hun aantal voor den Tweeden Pinksterdag wordt geschat op rnim GOO OOO Voor het eerst sedert de opening der Tentoonstelling hebben op beide feestdagen uit bijna alle richtingen pleziertreinen gereden zoodat de toevloed van provincialen enorm was Zondag was de ontvangst aan entreegeld op de Tentoonstelling ongeveer 325 000 frs Tot lid van de jury voor koloniaal materiaal is benoemd de heer Hooyer Nederland De Ecole internationale des Expositions een vereeniging tot ontwikkeling van wetenschap kunst en opvoeding zal tydens do Tentoonstolling ziJn eerste congres houden te Parys Tot allo conférences enz van dit congres hebben de lellen der Alliance Fram aise toegang op vertoon van hun diploma met een reductie van 20 procent op den entreepry s Koning Oscar van Zweden wordt a s Donderdag te Parys verwacht Zondag was de eerste verjaardag van de schandelyke Auteuilbetooging der nationalisten tegen president Loubet Ditmaal woonde Loubet weder de wedrennen by doch thans werd hiJ allerwegen toegejuicht Zaterdagavond hebben te Chalonsanr Saóne hevige ongeregeldheden plaats gehad Er was een werkstaking op een fabriek die ontaardde in straatbetoogingen Er werd met steenen naar de gendarmes geworpen en zelfs werden geweer en revolverschoten gelost Twee personen werden zwaar gekwetst één een jongen van ia jaar iÉ nedert overleden terwyl 15 gendarmes en soldaten verwondingen bekwa De komst van Octave maakte een einde aan dit langdurig stilzwijgen Clara gaf weder eenig teeken van leven en smeekte haren broeder dringend te willen bewerken dat zij Philippe zou zien oor diens vertrek Zoodra Octave met deze opdracht vertrokken was nam hare zenuwachtige gejaagdheid een anderen vorm aan Zij liep aanhoudend de kamer op en neer van tijd tot tyd het venster uitkijkende om te zien of Philippe niet wellicht toch iou heengaan zonder afscheid van haar te hebben genomen Clara deed verschrikt een paar schreden terug ah vreesde zij nu plotseling de tegenwoordigheid van hem naar wiens komst zij met zooveel verlangen had uitgezien Zij verbleekte en maakte een beweging om aan Sophie te verzoeken haar alléén te laten Toen herstelde zij zich weder en bleet overeind staan Philippe trad binnen Een oogenblik stonden zij zwijgend tegenover elkander Het scheen alsot geen van beiden in staat was een woord te spreken Philippe Derblay verschrok hevig toen hg zag hoe de angst voor zijn behoud het schoone gelaat zijner vrouw akelig verwrongen had Het was voor Clara onmogelijk dit pijnlijk tooneel lang te laten voortduren Zij naderde haren echtgenoot en greep zijne hand die zij met hare tranen en kussen bedekte Philippe Derblay had zich voorbereid op een reeks van verklaringen en verontschuldigingen doch had niet gerekend op zulk eene uiting van diepgevoelde smart Ilij wilde zijne hand terugtrekken doch kon dit niet van zich verkrijgen Hordt virvoigd