Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1900

tuigen is aangew Kea als den persoon die Maandagavond in de Kerkerstraat te Scheveningen den 20 iarigen zeeman tegen den grond beeft geslagen waardoor deze gisterennacht is gestorven is door de politie gearresteerd De aangehoudene heeft naar men verneemt toen hij met het lijk werd geconfronteerd aan de justitie bekend den zeeman een klap te hebben gegeven waardoor deze gestruikeld en op den grond gevallen is De verdachte zeide dat hg niet de bedoeling had den jongen man te dooden Het lijk is gisteravond ter gerechtelijke schouwing naar Leiden overgebracht De verdachte is in voorloopige bewaring gesteld Zaterdag had te Westkapelle een treurig ongeval plaats Terwijl een boerenzoon zekere J K C op den dijt bezig met een voer rijs te laden een der paarden wien het gebit afgenomen was bij den kop vatte wetden de dieren schichtig door het ritselunde riJs Zjj sprongen dadelgk in wilde vaart voorwaarts De voerman trachtte tevergeefs ze tot staan te brengen en nadat ze een 20 meter verder met den wagen tegen een paaltje redon werd de voerman op den grond geworpen en werden hem twee levensgevaarlijke wonden toegebracht waaraan hiJ een uur later overleed M Ct Maandagmiddag had op het Schuttersveld te Leiden de openbare groote openluchtbetooging voor geheelonthouding plaats uitgeschreven door do Leidsche StudentenGe heel onthouders Vereeniging de ajd Leiden I en II der Ned Vereeniging tot afschaffing van Alc Dranken en de Zuidhollandeche Propaganda Commissie Het terrein der betooging had een leestelp aanzien ten gevolge van het groot aantal vlaggen en de vele banieren van onthoudingsvereenigingeu nit verschillende doelen des lands Als sprekers traden op de hoeren prof Van Rees A Flothuis L Valk J van den Bergh en ds A van der Heyde De toespraken werden afgewisseld door d e muziek van de schutter en door zang van het Rottordamsch geheel onthouders zangkoor Men meldt uit Tiel Zondagmiddag om 5 uur is in het Liendensche veld een luchtballon met drie reijtigers neergedaald die Zaterdagavond om 8 uur te Berlijn opgestegen waren en gedacht badden te Hamburg neer te komen D atstand van ruim 200 uren werd dus in 20 uren afgelegd s Avonds met den laatsten trein vertrokken de reizigers naar Rotterdam Het voorbeeld van de Berlgnsche trambeambten is door hun Hamburgsche collega s gevolgd ook deze laatsten hebben het werk gestaakt Zondag waren er in de stad telkens botsingen tusschen de politie en het gepeupel dat de werkstaking een geschikte gelegenheid vond om lastig te zijn De commissie van de beambten had den Stadsdirektor Tramm bereid gevonden tot bemiddeling maar de directie van de maat Zoi erdleBBi 1000 AangevangeD 1 Mei TUd vaa tireeiiwlcl Directe Spoorwefverbindlngen met tiOlDA 9 17 10 S8 B 8 48 4 89 4 64 8 l 18 7 80 7 41 8 14 8 17 8 U 9 U 10 09 10 11 l iM 1 f 8 01 1 84 3 Hf 6 11 V f f f 8 18 n w w t 40 8 i 4 03 6 87 6 4 7 47 8 07 6 10 ÏOTTÏSDAUrlt v m 18 88 18 68 1 87 8 86 8 1 9flS fl9 1 1 10 17 1 88 9 SS 9 40 1 68 00 6 80 adul h L6il l r a kl i sW a W r au 1 f U Kit bg6 1ri Op d t i j I Ifa HOTTISDAM GOOBA Ti 9 46 19 10 1 66 9 04 1 88 8 84 8 48 1 4 f 1 8 8 08 r 8 08 8 4S 11 46 18 63 7 88 3 48 4 0 4 84 4 44 4 61 6 01 6 07 11 81 11 41 11 68 U 08 18 81 l Sl HoUmdMlie ipoor X Ki tr iappUim lli m i Je Compagiü der W 8 m Uli HAAS r 7 89 7 49 8 84 8 04 9700 t i 10 08 10 84 uulUUef op lm loop ku bM gmkad maca 10 18 10 18 10 48 11 80 fiOU D A DK N i 8 8 46 4 1 6 49 18 7 89 8 01 8 89 9 17 8 18 M 8 84 i 8 88 C 8 48 iM C 4t 10 19 4 60 6 86 6 08 6 18 f iM 6 6 86 9 1 10 00 10 8 10 64 11 11 11 17 18 4 T 67 1 68 4 16 4 46 eoDDA AiisTmn AM Ti iina Souda 8 19 8 11 iM M 10 16 10 19 1 08 1 18 4 8 18 4 48 6 16 8 48 9 61 10 19 18 87 10 66 11 07 t W 8 01 8 63 10 10 11 09 I 48 18 67 8 0 3 8 4 16 4 67 6 86 8 449 S610 3S 1 0811 47 iM itX 8 ia 9 13 9 37 10 86 11 4 1 08 1 10 84 8 M 4 10 8 11 6 60 9 18 10 60 11 16 18 08 11 16 8 40 8 00 4 00 4 80 4 80 8 88 6J8 7 41 7 66 8 18 9 43 10 86 8 8 04 7 0 7 1 7 89 S68 66 9 03 9 4 10 U11 6 11 86 I J 1 80 4 3 0 4 0 4 0 J J j W V z = 1 = = i i 5 = = t i 5 = = = ï = i 7 7 ï 010lllS niÜ61M81 l4 ÏJ 3 09 74 874 47 1 M Se kiM ell beWel 34 7 46 8 18 9 07 M 10 14 VmatC 6 88 7 16 7 69 l l 9 18 9 81 U 181 7 1 60 1 80I 8 10 8 4 4 4i 81 7 00 8 10 4 9 61 Ilaai W 8 4 47 7 80 8 18 8 4i O 80 9 48 11 80 11 41 1 06 l e 8 8 3 49 6 00 SO 7 6 8 86 9 40 10 06 ionda 740 7 81 8 18 0 07 9 8 10 18 10 84 IMl l 1 884 S8 4 18 4 84 6 47 7 64 8 0 ll 10 17 1U3 9 89 10 14 10 49 t 18 68 7 47 8 41 9 S0 10 10 10 66 11 88 18 0 1 60 8 08 8 80 4 08 4 48 6 8 6 63 uu l ao 9 8S 10 06 10 4 n 1 4 8 7 81 9 18 11 07 4 38 9 94 18 7 84 7 4 M8 9 41 10 0 10 18 11 83 4 08 4 48 6 8 8 63 7 O0 7 63 9 00 8 07 44 8 0 9 87 10 83 6 88 6 68 8 17 10 41 9 66 10 64 11 17 18 11 11 61 1 18 t 40 8 66 4 48 0 men De werkstaking is eergisteren geëindigd DüITSCHLASD De krankzinnige koning Otto van Beieren l dt bedert eenigen tijd aan een blaasziekte In den laatsten tijd lieeft lig oogenblikken geliad dat hij volkomen bjj zyn verstand was ESOELAHD Een vreeseiyk onweer als biJ menachen heugenis niet is voorgekomen heeft Zondagnamiddag boven het znidwestelïk deel van Ierland gewoed Het dnarde 2 nren en hooft aanzienlijke verwoestingeh aangericht Te Waterwille zijn 3 vrouwen en 1 man door den bliksem gedood De burgemeester van St Hélier Jersey heeft versterking van de politie met 60 man aangevraagd en gekregen in verband met eventneele herhaling der manilestatiën tegen do Fransche inwoners BINNENLAND Het programma der leesten te geven door het Leidsch Stndentenkorps ter gelegenheid van het 325 jarig bestaan der Hoogeschool is als volgt samengesteld Maandag 18 Juni Plechtige inhaling der Ucttnisten van het station Verwelkoming door den praeses van het Studentencorps in het leestgebouw Eeceptie op de sociëteit jMinorva Concert op de sociëteit Minerva Dinsdag 19 Juni Gecostumeerde optocht voorstellende Hertog Albrecht van Beieren met zjn leger in Enkhaizen Augustus 1396 Matinee op het eestterrein Woensdag 20 Juni Jan van Arckel tot ridder geslagen op Den Burcht Matinee op het teestterrein Calé chantant in de sociëteit Minerva Donderdag 21 Juni Matinee mnsicale op het leestterrein te geven door de Studenten IJsclnb Vauxhall en bal op het feestterrein te geven door de sociëteit Minerva Vrjdag 22 Juni Herhaling van den ridderslag op Den Burcht Matinee musicale op het feostterrein te geven door de vereeniging De Raddraaier en Studententooneel Kermesse d Bté en Bal Champêtre op Zomerzorg te geven door de vereeniging Doctrina Zaterdag 23 Juni Matinee musicale in de sociëteit Minerva Concert en bal in het feestgebonw te geven door de vereeni gingen Stempre Crescendo en Pro Pa tria Petitie Transvaal De Nederlandsche Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening wenscht eene uiterste poging te doen om het vreeselijk Ipen dat den Boeren door de inlijving hunner Staten boven t hoofd hangt alsnog af te wenden iM 8 40 8 80 8 87 f Ot Te dien einde publiceert hiJ in alle couranten in het binnen en buitenland Europa en Amerika een beroep op de vrouwen haar aanmanend hare handteekening te 7 8S 8 81 8 H 7 11 door 7 18 7 88 7 88 IS 7 44 Ooidi Kaoidreolit Siauwerkoik 0 p 1le Rotterdam M 8 64 9 08 KotterdamD P Sotteidam Beun Rotterdam D F Jtottordam U Oipelle NUuwnkerk Hoordnolil Snd 7 06 7 88 4 48 6 80 07 4 68 6 41 6 01 6 61 6 U 04 6 17 8 10 8 88 d AU 1 m U 1 b J 8oud ti 9 48 liag Voorburg Zoeterm Zofenh Mo fl Himoaikatwia lOlMn 1 6 0 6 86 6 48 03 ionda Uadaw Wond Utieoht Ulreokt Woerden Oude Ooula 8 88 8 18 8 6 1 04 14 7 08 7 14 8 30 9 14 Eolterdam B plaatsen onder een verzoekschrift aan hafBn souveroin welke petitie tegeltjk met die welke van overal elders inkomen door den Bond aan alle andere souvereinen en staatiipresidenten zal opgezonden worden opdat zg tot gezamenlijk optreden bewogen worden Nederlandsche vronwen stelt V niet langer tevreden met het uiten van vrome wenschen doch geett uitdrukking aan Uwen wil dat de broedermoordende krjjg in Znid Afrika een einde neme door een vrede eervol voor beide partijen vrede waarbö de odafhankeljkheid der beide Republieken gewaarborgd worde Vereenigt Uwe stem met die van alle vrouwen nit alle andere beschaafde landen opdat met één machtige stem g j eendrachtiglijk verlangt dat ten minsten ditmaal Recht ga boven Macht Aan Hare Majesteit de Koningin Mevrouw Wy Nederlandsche vrouwen smeeken Uwe Majesteit op hetzelfde oogenblik dat in alle andere beschaafde landen de vrouwen haren souverein eenzelfde smeekschrift doen toekomen niet langer te toeven met Hare bemiddeling aan Engeland aan te bieden in overeenstemming met de Artt 1 en 3 van den Isten titel der Haagsche Conventie op 29 Juli 1899 door de gedelegeerden onzer Regeering onderteekend opdat een voor beide partyen eervoUen vrede gesloten worde waarbij de onafhankelijkheid der beide Z A Repi bUeken gewaarborgd worde Hetwelk doende enz Men wordt verzocht deze petitie uit te knippen en van 4 i 5 handteekeningen voorzien toe te zenden aan Mevrouw Waszklewiczvau Schilfgaarde Stationsweg 83 te s Gravenhage Op 26 Juni wordt do petitie met de ingekomen handteekeningen aan H M toegezonden Zorgt dat het een indrukwekkend aantal z j I en dat daardoor de goedgezinden in Engeland die op 13 Juni a s eene grooto vrouwen protestmeeting tegen annexatie houden gesteund worden SB8 tJemeng de Berichten Men meldt uit den Haag Een 20 iarige Scheveningsche visschef heeft Maandagavond op straat van een tot duster onbekend gebleven persoon dien hj tegen het lijf liep een klap gekregen waardoor hij met het hoofd tegen den trottoirband viel In bewustoloozen toestand werd de jonge zeeman opgenomen en nadat dr De Niet hulp had verleend per raderbaar naar zijne woning overgebracht waar hij gisterennacht is overleden Het politieonderzoek was gisterochtend nog in vollen gang Eenige ooggetuigen wijzen een 17jarigen loodgieter als dader aan Later op den dag stelde ook de justitie ter plaatse een onderzoek in Nader meldt men De 17 jarige loodgieter die door oogge l 9 88 10 88 11 08 11 18 11 10 11 89 X 10 18 10 08 goUDAll 9 18 18 10 0 11 18 11 88 9 68 10 18 lO X 10 81 10 48 10 49 B 9 18 9 47 7 48 8 89 10 19 10 89 11 88 18 18 It K 18 68 1 68 11 11 1 10 11 88 1 91 ll B l 8 10 11 41 18 08 18 46 18 66 1 40 1 90 O I D a U TRUCK 10 6 18 00 1JI 87 8 1611 16 11 84 ♦ 1M7 18 8 l O 11 66 1S 7 11 86 11 80 11 84 11 44 schappij weigerde met hem te onderhande len De directie wil alle eischen van de sta kers inwilligen behalve het maandgeld Eenige wagens worden bestuurd door ingenieurs Men sehrQft aan d N R Ct De heer F M vroeger wonende te Joure thalis te Huil schrijft aan z no familie het volgende dd 22 Mei Vrijdagavond kwam hier het nieuws van het ontzet van MafekiDg en dientengevolge was het hier Zaterdag Zondag en Maandag feest Dat de Engelschen bliJ waren met het nieuws kan ik mij best begrijpen maar dat zij het ons Nederlanders woonachtig te Huil daarom lastig moesten maken begrijp ik niet Ziehier wat gebeurde Zaterdag kwamen duizenden en nogmaals duizenden voor onze winkels met vlaggen en banieren schreeuwende en zingende t Was een woeste hoop die zich niet ontzag allerlei vuUe streken uit te halen Mgnoom om moeilijkheden te voorkomen had de Engelsche vlag uitgestoken Blpbaar begreep de bende dat dit niet echt gemeend was tenminste de vlag werd neergehaald Vervolgens besmeerden ze de ramen mot teer en wierpen den winkel vol met bedorven eieren en andere viezighedon Van aken doen was geen sprake Bij een anJer familielid stonden Zaterdagnacht tusschen 11 en 2 uur ruim zoBduizeud personen voor den winkel te schreeuwen en te tieren Twaalf agenten van politie hadden zich voor het huis geposteerd om de orde te handhaven maar het gaf niets Tegenover de opgewonden menigte waren ze volkomen machteloos De eene ruit na de andere werd ingegooid Geen enkele bleef heel Het was één groot schandaal Mijn oom was genoodzaakt mat vrouw en kinderen het huis te ontvluchten Het publiek maakt het ons bijna onmogelijk onze zaken uit te oefenen Als men op straat loopt roepen de menschen je allerlei onaangename woorden achterna Ja zelfs is t niet veilig om s avonds buitenshuis te komen daar zjj zich niet ontzien om tot handtastelijkheden over te gaan Hot doel van mijn schrgven is om mijne landgenooten eens te laten zien hoe wij Nederlanders hier behandeld worden door hen die als een Engelschman in Amsterdam of RsiWrdam bgv beleedigd wordt er de kranten vol van schrijven en ach en wee roepen Uit het schrift kan men het karakter leeren kennen zeggen de grafologen en er zgn merkwaardige feiten die deze uitspraak der schriftgeleerden bevestigen Dat men door het schrift invloed kan uitoefenen op het karakter en dit kan wijzigen is echter iets nieuws Dit heeft de schrilwichelaar Depoin dezer dagen beweerd op het grafologenoongres te Parijs Door de halen door de s sterk te maken wordt men eigenzinnig door de o s wijd open te schrijven grootmoedig dooi het papier tot den rand vol te schrijven gierig enz zoo beweerde hjj 10 19 t iMo 841 4 10 ST s sO 8 9 86 10 80 1D 4 8 48 1I ll t ll 4i 9 18 um J7 M 10 84 7 06 7 69 8 91 S w 9 68 1 0 7 88 8 80 8 49 9 47 10 09 10 16 11 06 9 8 89 46 6 68 7 08 9 68 9 68 10 08 10 17 10 89 10 34 Ook vertelde deze grafoloog dat er een schrift bestaat dat hij sacré cour schrift noemde waarin alle letters zijn gevormd nit open of gesloten driehoeken een schrift dat geleerd wordt aan alle jonge meisjes op de scholen der Sacré Coeur En dit schrift vindt Depoin de karaktertrekken onzelfstandigheid en voortdurende onderworpenheid Dit schrift zegt hij doodt fantasie en volharding of wekt een idealisme op dat leidt tot het afstand doen van stoffelijke goederen Een onlangs gestorven knap expert moet verklaard hebben dat dit schrift tot micdaad voert Eei geestelijke die tegenwoordig was heeff tegen deze beweringen hevig geprot irteerd waarna er nog veel gepraat moet over den overleden expert In de Engelsche bladen komt zoo na en dan iets voor over de afschuwelgkheden de onnoodige afschuwelijkheden van den oorlog tó schrijft een berichtgever van de Morning Leader uit Bloemfontein De kolonne onder generaal French metgeueraal PoleCarew de garde en de 18ebrigade komt aangerukt onderweg letterIP alles door brand vernielende Honderden ton graan en voer zp een prooi der vlammen geworden Ik hoor ook dat generaal Kundle op dezelfde manier te werk is gegaan op weg naar de Wetsdorp En pijnlijke geschiedenissen worden er verteld door de olflcieren aan het hoofd der troepen beiast met het verdelgingswerk De berichtgever deelt er enkele mede Zij zijn inderdaad hardverscheurend Een Boerenvrouw wier man gedood en wier boerderij verwoest werd wierp zich voor den Britsehen beul den bevelvoerenden officier op de knieën ontblootte zieh do borst en riep toen wanhopig uit Schiet me dood schiet me dood Ik heb niets meer man weg boerderij weg vee weg schiiBt me dood 1 Een ander Britsch officier moest getdigen Ik ben niet teerhartig maar ik moet toch zeggen dat ik het geweeklaag der vrouwen niet kon uitstaan En in één geval althans spaarde hiJ de boerderij eenkr radelooze vrouw oogluikend Een ander correspondent van de Central News dnrft in oen bericht toegeven dat er door de Britsche legerkorpsen In ZuidAfrika meer is vernield en geroofd dan strikt noodig leek De Evening Post te Wellington in NieuwZeeland neemt een brief op van een Nienwzeelandschen vrijwilliger uit een grensplaats afgezonden Er is hier een boerderij die door do Engelschen genomen is Je moest de dingen ereis zien door onze kameraden ingepalmd Een hunner ving een gouden horloge met ketting een ander een zilveren natuurwerk nog anderen kostbaarheden van verschillenden aard Ik zelf wilde er niet aan meedoen naar mijn idee is dat rooven een verdoemd schandaal Eenige liniesoldaten braken den vloer op op te zieu of er ook ichatten verscholen lagen Anderen vernielden de piano een orgel en ander huisraad enkel en alleen om te kunnen zeggen dat ze het gedaan hadden Zoo leeren de Boeren wat het beteekent Engelsch burger te worden en misschien dat dit hen nog wat hardt in het verzet Posterijen en Telegraplile Benoemd 1 Juni Tot adsistent te Rotterdam H M Hïerinck thans kantoorknecht aldaar 1 JnJi Tot directeur van het post en te1 legraafkantoor te Neder Hardinxveld H Willemsen thans commies der telegraphie 3de klasse te Tiel Verplaatst 1 Juni De commiezen der telegraphie 3e klasse W J de Rapper van het Hoofdtelegraafkantoor naar hot bjjpost en telegraatkantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam T Kuiper van Geldermalsen naar Utrecht en tijdelp belast met het beheer van het bijpost en telegraafkantoor Twijnatraat aldaar onder intrekking van zijne verplaatsing naar Amsterdam de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse G H Zweers naar Amerongen A I Ljbaart naar Tegelen beiden van Amsterdam telegraafkantoor en Mej 0 P van Schelven van het btjpost en telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam naar Temeuzen 1 Juni de telephonisten Mej A H C Campagne van Baarn naar Utrecht Mej M H QrOnlOh van Amsterdam naar Baarn en Mej P Floquet van Zaandam naar Amsterdam 16 Juni De commies der telegraphie 3de klasse W Brauckmann van Zaltbommel naar Gorinchem onder intreldcing van zgne verplaatsing naar Tilbuj g 1 Juli De commiezen der telegraphie 2de klasse D Keuzenkamp van Rotterdam naar Leiden en W R J Hackfoort van Leiden naar Rotterdam Eervol ontslagen 10 Juni De bnreelambtenaar der posterijen en telegraphie 3de klasse W A Lanrense jr ten bureele van den Inspecteur der posterijen en telegraphie te Middelburg Op 6 Juni aanstaande wordt hettüdelijk Bjjpost en telegraafkantoor teSoegtdgk voor I den duur van het verblijf van Hare Majesteiten aldaar heropend STADSNJEUWS GOUDA 6 Juni 1900 Wij verwijzen onze lezeressen naar de in dit nummer geplaatste petitie van Mevrouw B Waszklowicz Van Schilfgaarde De ereeniging voor Kunst en Verkeer pard rh ik bedoel do Vereeniging tot bevordering van t Vreemdelingenverkeer en tot verfraaiingvan de stad en omstreken heeft weer een tentoonstelling georganiseerd op de bovenzaal van de Harmonie te Zwolle maar ditmaal niet van prentjes zooals sommigen heel oneerbiedig de aquarellen noemden die wo in de laatste maanden te zien en te genieten kregen Wel is het weer kunst hooge kunst zelfs maar toegepaste kunst een uitdrukking juister en meer zeggend dan t bekende Kunstnijverheid We vinden er Aardewerk van Brouwfer Gouda en van Hoeker Amsterdam Batiks van Arts and Crafts den Haag Bmdwerk van Loebèr Leiden Tapijtjes van Colenbrander en verder meubelen koperwerk houtsnijwerk foto s ontwerpen enz We noemden allereerst het aardewerk van Will C Brouwer en van Hoeker fabriek Amstelhoek omdat we dat met de gebatikte stoffen t voornaamste achten van wat er geëxposeerd is Al dadelp by de eerste ontmoeting waren ons deze eenvoudige dingen van aardewerk sympathiek Er ging onmiddellijk oen groot verlangen van uit om het te hebben om het te brengen in ons huis in onze woonkamer om het telkens weer te kunnen zien en telkens weer te kunnen gonjeten En waarom Het is zoo moeilgk te zeggen dat waarom Maar éen reden van dat verlangen weten we zeker omdat we hier dingen hebben die niet door machines gemaakt zgn maar die ontstonden door de handen van menschen die in den vollen zin kunstenaars mogen boeten omdat ze tot stand kwamen door mannen die wisten wat ze wilden die zich gaven en die we terugvinden in hun werk en die zich tot hoogen eisch stelden om te hebben eerlijkheid in hun scheppingen We krijgen goddank eindelgk genoeg van al dat fabriekswerk dat vandaag is zooals t gisteren was en morgen en over n maand zoo zijn zal als van daag altijd t zeilde De eenmaal aangenomen vorm blijft de vorm voor duizenden voorwerpen Geen streepje geen deukje van t eerste is anders als dat streepje en dat deukje van het duizendste Wie dit werk van Brouwer en van Hoeker ziet naast fabriekswerk moot voelen dut de machine ons geeft dingen die dor zgn dingen die ons niets zeggen omdat ze niets hebben te zeggen omdat ze geen zie bezitten Brouwer wil eerlijkheid in z n kunst wil waarheid Wat is eerlgkheid an wat is waarheid in kunst Onder heel veel meer dit dat men aardewerk laat behOBden het karakter van aardewerk d w z dat niet van eenvoudige klei gemaakt worden dingen die ons den indruk willen geven van porselein te zgn van blikwerk of van geëmailleerd jzer We zien dagelgks borden en kommen met allerlei penterige reliefjes er op die goed zijn om te boetseeren in was of te graveeron in koper maar ons nooit doen denken aan gevormd te zijn op klei Dit nu is onwaar is oneerlijk Een houten schoorsteenmantel beschilderd als marmer is onwaar Behangselpapier dat den indruk geeft van gemetselde tegeltjes is onwaar Consoles die aan balkons hangen inplaats van ze te steunen waarvan ze den indruk geven zgn oneerlgk Eerlgkheid in de kunst dat beteekent ook eerlpheid in het ornament eerlijkheid in de versiering Ben ornament of een versiering is niet noodzakelgk want zonder eenig voorbehoud kan een voorwerp zonder dat schoon wezen Maar als er een ornament wordt aangebracht en als er versierd wordt dan moet dit logisch gebeuren Als Brouwer een kan gemaakt heeft waaraan een oor bevestigd is en dat oor dient om t ding op te tillen dan gaat er van dat oor een dragende kracht nit en dan is hot logisch dat daar waar het oor vastzit aan de kan de versiering het krachtigst is en zich vandaar over de kan uitspreidt En wanneer Brouwer voorwerpen i maakt met gaten in den wand om iets op te nemen b v bloemen dan heeft de versiering van dat voorwerp daarmee rekening te houden Ornament dus diont t gevolg te wezen én van materiaal van t ding èn van den vorm én van t gebruik Een schotel die tot versiering dient stelt heel andere omamenteele eisohen dan een die voor practisch gebruik bestemd la En omdat u Brouwer en Hoeker al deze zoo eenvoudige versieringswetten toepassen bg hun arbeid daarom ook is hun werk zoo sympathiek om die waarheid en om die eerlgkheid Het doet ons goed hier de zoo sprekende bewijzen te vinden dat de nieuwe kunstuitingen niet anarchistisch zijn en niet zonder regel of wet Hoe gaarne zonden we iets willen zeggen over t ontstaan van het aardewerk over de behandeling van de klei over t vormen op de draaischijf over de groote technische moeilgkheden over t aanbrengen van de al of niet doorschijnende lood of tin glazuur en over het kleuren en tabeeren Maar ook al is dat alles heel belangwekkend ook voor t groote publiek tis hier niet te doen om een gedetailleerd overzicht t is een poging om belangstelling tp wekken en een weinigje leiding te geven voor t oordeel Wanneer we t werk van Brouwer vergelijken met dat van Hoeker dan wint de eerste het door de grootere eenheid de meerdere oorspronkelgkhoid door het artistieker ziJn èu van dea vorm én van de kleur en vooral van hot ornament t Werk van Hoeker heelt hier en daar iets hards iets dat weer aan de machine üiet danken wat WO nergens aantreffen bg do producten van Brouwer Maar dat ook Hoeker mooie en artistieke diagen kan maken bewijst ons do grooto pul in donker warm groen met ornament in basrelief Deze vaas is eenig mooi en steekt bij veel dingen uit zgn naaste omgeving sterk af Op verzoek van het bestuur der tentoonstellende vereeniging zonden de hh Gebr Boerboom en Touwen aldaar iets uit hun groeten voorraad van kunstvoorwerpen o a van de plateelbakkerg Zuid Holland te Gouda Hier is gelegenheid tot vergelijken Waddinosvken J Juni De commissie voor de feestelijke viering van den verjaardag van H M de Koningin bestaat uit de heeren S C Tuymelaar burgemeester eerevoor zitter K Van der Torren Jz voorzitter C Jongonburger penningmeester G Van Dort Kroon secretaris Johs Albas C Breedflk N Breedgk J A Van der Breggeii C W Corts C Van der Heo L De Jong P N Krnijswp 6 Van der Loo D Van Niekerk en J C Van der Torren NiEuwEKKEBK a d IJsEL Daartoo opgeroepen door den hoor A M Hoogendgk had Vrgdagavond jl de eerste vergadering plaats van hen die toegetreden waren tot ecu aldeeling van Volksweerbaarheid ten einde een bestuur te kiezen en nog eenige zaken te bespreken Tot bestuursleden werden gekozen de hoeren A M Hoogondijk J 0 Bom C H Pinkse A Gelderblom en A J Fgan Goedgekeurd worden de statuten van den bond Besloten werd de schietoefeningcn niet op Zondag te doen plaats hebben 363ste Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 6 Juni No 8884 000 No 346 566 710 729 en 868 ieder 1000 No 3661 lOS 11764 en 14647 ieder 4 0 No 199 8 SI S758 7119 7 93 7149 91 3 6 1 840 11880 en 180 O ioder 100 Frijeen van ƒ 70 34 1704 4744 73it 9963 18834 1 039 18469 6 19 17 49 94 2118 4642 247 2263 4921 81 1 10 9 38 49 18S3974S7 13 77 9 n 86 10167 89 16197 19049 S60 2391 60U2 7733 10205 12900 15914 18107 405 67 5226 622 88 6317 619 2843 92 61 2914 5682 738 60 6652 71 3034 70 845 3170 6723 999 3 08 81 1010 8130 6S82 86 51 6056 1139 38911 6181 88 2003 E196 S3 91 68 99 167801 105 7 1070 15662 77 3 lOSOl 13133 16794 19219 87 10718 1S80O 168 2 687944 6 1J408 35 11366 8058 23 22 1 B27 83 93 1 9U 18686 88 19 19 95 11057 13020 160 9 19524 8i 0 11159 OS 34 19686 82 11261 81 16184 60 8269 1 309 13717 1 3 7 1 70e 8457 63 8j 16193 36 233 3001 6174 8536 1U27 ISiSl 16001 91 39 7 6804 3606 11510 80 I6762 19822 77 4 88 71 11716 00 97 64 97 79 6670 8718 47 ISa O 16926 20005 136 i 90 6606 94 UU 96 90 32 68 4031 6i 66 84 99 1 126 20122 89 4105 95 8866 11 07 14066 1726 55 14 3 4818 6780 90S5 80 87 17791 64 t9 92 59 71 85 14153 18067 81 67 4413 96 72 12034 142 S 18813 204451 00 21 6911 9346 19108 14585 6 20643 8 64 8 1691 80 89 18807 0124 4 99 6974 9724 89 14614 184 6 42 1685 4524 7077 45 18424 41 18648 20878 1704 37 96 46 12827 14733 64 H 23 4691 7124 9893 71 14811 18799 0963 68 96 76 9917 77 27 ie Kaliso 13o Lijsl No 16262 70 m z If 982 70 ea 18161 70 m z 18169 70 msTiwe PAUASOLS en FARAPLUIE8 VAN i S Vz Md TaUleur I Kleiweg E 73 GOUDA Iteurs vau Amsterdam Slotkn 8iy 98 987 Vikrs 81 s Vi 93 lOOV 88 88 Vi W i l V 1011 57 88 lU 10 84V 900 91 631 436 66 109 2047 1641 S Vi 6 JÜNL NiDiRLAiiD Cerl Ned W 8 dilo dito dllo 8 dico dito dito 8 UoHOi Obl Goudl 1881 93 4 lTAl lB Iaaehr Tmg 186 81 S OoiTIlia Obl in papier 18 8 t dito in iitTerl86S 6 PoKTuaaL Obl met coupon 8 dito tiokel 3 67 788 0 11 lO s 884 236 56 161V 97 8 100 114 141 h 26 99 68 160 810 108 103 9 1 100 BoiUlND Obl Binnenl 1394 4VJ dito Oeeons 1880 4 dllo bij Botha 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 HrallJl Perpet schuld 1881 4 ToHMU Qepr Con leen 1890 4 Gei leening serie D Gecleenin aerieO ZuiD AlE Bp V oblg 1899 5 Mllloo Ob i t Seb 1390 6 TiNEiDiLA Obl 4 onbep 1881 VWllADaH Obligation 1896 3 Bomanall Sted leeu 1894 3 Nkd N Afr Handels aand Areni sb Tab Mij Certificaten DoliMaalaehaopü dito Am Hypolheekb paudbr 4 Gult Mij der Vorstenl aand s Gr Hypolheekb pandbr 4Vi Kedorlandsi he bank aand Ned HandelmaaUeb dito N W Pao Hyp b pandbr 3 Botl Hypolheekb pandbr 41 Utr Hypolheekb dito 4Vi OoarsNE Oost Hong bank aand RUSL Hypolheokbank pandb E AHsaiKA £ qat hypolh pandb 4 Maiw L G Pr Lien rerl 6 Nau HoU IJ Spoorir Mg aand Mij lol Bipl T 8t Bpir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dllo 6 TALII 9pooriri 1887 89 A Sobl 8 Zuid llal Spsmjj A ll obl 3 PoLKN Warschau Weenen aand Bost Gr RusB 88 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTÜ MES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Dafflesoverliemden Japonslolfeii en gekl Kaloeneo in groote verscheidenheid en concurreerende Prijzen ü SAMSOM INGEZONDEN Afijnlieer de Redacteur l Mag ik U beleefd een plaatsje verzoeken in Uw geSerd blad Zeer pnaangenaam werd ik getroffen door een ingezonden stuk in de Goudsche Courant van 4 en 5 Juni jl Wat toch gal do inzender een oud lid van Excelsior aanleiding om te beweren dat ik slechts voor jurylid wel d aangewezen om niet in de beleefdheid tegenover mjj te kort te schieten Moet een jprylid dan niet geschikt zijn voor deze betrekking P Als het bestuur van Excelsior mg alleen om do door U genoemde reden jurylid had gemaakt wat ik natuurlijk nooit kan g looven zoo had ik voor deze eer zeker bedankt niet alleen omdat de betrekking al zoodanig alles behalve gemakkelijk is maar bovendien uit medelgden voor die arme vereenigingen en turners die zich dan moeten onderwerpen aan het oordeel van een persoon die door een beleefdheidsvorm voor jurylid in aanmerking is gekomen Wat het overige betreft waarin de inzender mijn naam gebruikt hierop antwoord ik slechts dit dat het beter was geweest wanneer de iuxeni ier eerst de toestanden