Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1900

r No 8315 Vrijdag 8 Juni 1900 30ste Jaargang fiOÜDSCHE COIRMT VieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefuon o fk9 t e Uitguve dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke JVommers VTJF CEJSTEIV Telefoon Xe AV ADVERT ENTTEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Groüte voorraad STALEN BALKEN U TenU Draaabaar Spoor 70 e M eii Kipwagons TE KOOP en TE HUUR H E OVING Jb Kantoor G lilerei bekoile S 1 33 l liiii C Sluiielplaniseii IJiünoiiliiiveij O tl üijeiioord KOTTt HDAM CiiilTwiiuidt sigilfsi I i il vnasUltnis Ingtu op den inhoud betrekking hebbende had onderzocht voorzeker was hy dan tot andere gevolgtrekkingen gekomen en misschienniet zoo onbescheiden gewoebt om een persoon die geheel buiten een zaak staat hierinte mehgen en als een indringer te doenvoorkomen Waaneer ik een vereeniging tracht op te richteii dan doe ik dit in het belang van het v k enz doch nooit om daardoor een andere reeds bestaande vereeniging te dwarsboomeil Daarvoor kan ik U de stelligste bewijzen leveren U d4nk zeggende voor de opname D VAN DUUEEN GEBDEEN 1 Juni Elisabeth Margaretha ouders 1 D de Kok en M van Delft 2 Adrianii ouders A de öruijl en 0 Nieuwveld JanI ouders I van Leeuwen en S Herder 3 pornelis ouders C van der Post onG Melkert Agatha Cornelia ouders P van der Toorn en U van der Klein Jozina Jacomijntje ouders M Besteboer enA Pratee Izaak ouders P H Brokaaron T IWester 5 Dirk onders A IJsselstijn en 0 V var Oosterom OVERLEDEN i Juni S Dekker 16 j H Bakker 13 j f G Schenk 51 j Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van 78 jaar onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder TRIJNTJE DE BRDIN Wed van PIETEE JAOOBUS van DEK WANT lit aller naanif Q F VAN DER WANT Gouda 6 Juni 1900 Uit de hand TE ROOP EEN PARTIJ Steènen Houten Pannen Deuren en Raamkozijnen alles afkomstig van diverse opstallen gebouwen enz Voorts een STOOMKETEL en MACHHNERIËN tot een Bleekerij belioorende Te bevragen aan het werk op het Jaagpad E CASSlifÖ7 TANDAli l S Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEEDAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig JAl ROUD Korte Groenendaal I 202 208 GOUDA UZÜIIWAREN JEBEEDSCH 4I PEI IHJISHOUD AttTIKEtEIÏ FORNUIZEN wm ilrcHikbanderi Geen Eiigelsch maar EcM BOEUEITBIIOOD tX cent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 GCKi BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK als hclNoorilbralianLscli Schncii cn karzciiiiia iizijii Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwcgsteeg ONTVANGEN lie soorten HCUnlili WKUH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alie reparation en aangemeten werk BAJAHTHEE De Cultuur Maatschappij PAHAK AN SALAK R A JAH AGENTSCHAP Amsterdam heeft de eer te berichten dat zij de vertegenwoordiging voor GOUDA en Omstreken voor de beroemde RAJAH THEË op hare plantages geteeld heeft opgedragen aan den heer T C E EB S te O o vjud s R A J AH XHXïSl is verder te GOUDA verkrijgbaar bü de heeren C VA TONGERLOO en J VAN OIJE Indien gy niet wilt hoesten gebrnikt de nUerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingblocm van II ü VAm SCIIAII4 Co Den llaaff nolfeïjranmrs VAN SCHAIK CO S Mellanthe i liet beste midilol dor wereld VAN SCHAIK Go s MeliantUe geneest KinkhoOBt VAN SCHAIK CO S Meli nthe geneest zoowel oud al jong VAN SCHAIK CO S Meliftnthe mag m goen liulsgezin onllirekon VAN SCHAIK Co s Itteliantlie staat voortdurend onder SoUeikuudig toeziolit VAN SCHAIK Co s MeUanthe heliit onLorroepolijk VAN SCHAIK CO S Meliantlie is bekroond mot Eurodi iloraa 8 VAN SCHAIK Co B Meliantlia is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melanthe ia bekroond met ZUior VAN SCHAIK Co a Melianthe i rijsbnar m flacon van 40 CU 70CU en ft bjjFirma WOLFF £ Co J Th TOKKEN Boitoop Westhaven 198 tjouda B t WUK Oudeualrr X Milt iïi BS Kleiweg E 100 11 KOLKMAN Waddinxveei Souda H KOLLMAN Bodegraven E H VAN MILD Veerstsl PINKSK Nieuaerkerkad JJael B 126 te üouda W ïan DAM Haattrecht pMMM I Aulfsenll§clie Tandpoeder en Aull§epliscli Moiidtlncliiur van E CASSVTO landarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAK Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda l i G ne li lgen 1 oi nb ol a MW ill nnninR Met fceie Olploraa IJ Ooud Belt oond T ri J PRAEPARATEN VAN k BÓUMAN Moordreht A N visZESSEN SdtooiJioven Quina L arochf i TLS geriTil S 11t kwalen van Krltlschen letBlKl en Verknigbaar w eU A l geneeakractitle e drank by stoorni sen der l K ó 80 voor uigelint en en kleine kinderen Prii per bus a Vj Kgr ƒ 1 70 4 M Ker O BO a ligr O OU Chemisch MoltrcilSk f r Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 80 mlvere iVICiKaUIKCr Kgr 0 60 Kgr ƒ 0 26 A xl u i ir n taHan Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij r ASt nnia V lgarCHCII de hevigste aanvallen van Asthma etc In r aoosjes 4 Ü 80 en y 6U T nwlnAa RrtnhnnC fruit PUROATIEF tegen Vewtopplng AamI alllarinUC PUI IUU1I3 belen Mlgralne Con eBtleaetc vooralookalslali ns voor kinderen bewiJMn Je T amarinde Uonbo ns v n KRAEPELIETfft HOLM srilke d en ten r de vorm ioor bet kind begeerl ijk en de smuk aangenaam is Pnjs per doosje 0 90 en 0 60 Cnimioir Dac illoc algemeen erkend als het BESTE huismiddel Oairnia K r asIlliea J Hoest verkoudheid en Keelpijn hel i een aiijmoplossend en verzachtend middel bU uitnemendheid uitslnitend in □ flebehjes veiknjgb aar Prijs ƒ 0 20 per flescfa je iligilfm natrap oo tmitl iJtmtv ra trvf H Hw MpoltuJteri m ftrtviitm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlüU Prljslrekking 14 Juni SOOO ÖodlHilKH uU hn ft pr 3 in hel oluUinat Kural biwdt fla iii uwatu lï oj p OoUUtrIoiiug din Uujr te Iluogd Kejïcunii vuii Uambiirg goudKokeurJ eu g wiiurboru tl ia i vyorilufÜRu iiinoh ting vhd hul uiuuwe ilnri bcBliiHt laarÏD ial in dea loop van sluclits weidigü maandtiu in 7 vurlotingon vuti 118 000 iotei 9 180 piijzBii büdrsgende 11 349 325 Mark M 800 000 a M 500 000 a M 100 000 M 75 00 1 prijs l prijs l ptya 3 pryzeu 1 priJB 1 prijs 1 rijs prijs prijzen 1 prijs I prijs 0 001 66 0110 BC OOO 65 000 tO 000 40 00 1 3 0110 a M a M a M il M a M a M ter volledige beslisaiug sullea komen daaronder zijn kapitale pr zea van eventueel 500 000 Mark by uitnomundheid echter S pryB a M 90 000 36prijc aM 10 110 B6prijz aM 5 000 inSprijï iM 3 000 SOft priJE aM 8 000 819prÜE aM 1 000 1M8 prijz aM 40 SfiÜg prüs aM 165 tf490priJB aM 00 200 131 104 100 73 45 21 t iiousIuuihIo i erstd prijatn kkitiK dewr rx iMa door iIimi Sliiiit gt wi uborjrdo Quldverloüiig 19 vHii arabl8Wü ö pauld pliiHts te liobboii up den 14 Juni k en kcisl l iiTvoor 1 goiieet orii iüool lot sluobls M vk il of fl 3 501 bttlf I 3 1 75 1 kwrt iVa 1 0 te eii iuïonding vuri het bedrag per poBtwissel of tegen rem ours Allo commissies wordeu onmiddoltijk met de groolate zorfjvnldigheid uitgevoerd en ieder epolwr ontvangt van oiis de niet hel wapen viin den taat y orEicne Origiueelo Loten zelf in hiiQilvii BÜ iedere bestelling wordt het vcreiechte officieole plnn waaruit d vcrdeeling der pryten op io vorBcbilleii Ie kiasflou als ook de botreffendo iuleggeheii te vernomen ie gratis bijgevoegd en zenden wy aan onze Hfgunstigera onanngevraagd ra Ika trekking do oltioieele Ijjsten Pa uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van ileu Staat oa kan door direite too euding of ook naar vorkiozing diT Bölniigliibboaden id alle grootero plaatsen van NedurUnd bewerks elligd worden Ons de iet is sleeds door het geluk begunstiRd tn on lcr vele Hiidetö aanRienlijkc prijzen hobbon wij miïoniialBii volgens offic eolü bewijzen do oerste Hoofdprijzen verkregen on onze liegnnstigiTB zelf uitbetaald o ja Mark 260 000 100 000 80 000 6 000 40 000 enz Het ia te voorzit n d tbïj daie op den beohtsten grondslag gevestigde ondorneoiing van allokanten op oeiio zeer werkzame deelneming bepaald kan w rilen gerekend men gelieve derhalve wegoüs do reeds ophanden zyude trekking alle orders ton spoedigste renbtsirooks tezendrn aan Kauf inaiin i§iiiiioii Bankiers en Gelilwisselaars iu HAMjiURG P S Hiermede danken wg voor hut vurtrouwens ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het liegi der uifuwu verloting ter deelneming ieviieeren znllei wij ouk voor het vervolg bemo id zijn door een stipte en reëela bcdieuinj di lovredueheid van onze geëerde Begunsligots tu verwerTon Thierry s Wonderbslstm in de geheole wereld bekend en geroemd OnovertroflFen middel tegen alle Borst loog LeverUaaKilekten enz Inwandig voowei ala ooV uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrlJS per llacou 1 1 per post 1 l ia Thiirrj s Wo dirislf beiit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 11 jaar oud voor ongeneeslllk lehonden beentezwel en onlangs een bijna jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pynen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs por pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4NDER8 Bokin 8 Ametenlnm Waar geen depflt i be telle men direct laa dieSehutienapotheke dea i THIKHBY in Pregrsd bel l oliit ih Oesterreieh Gelieve proBpeotui te ontbieden bij het Centraal üepat Sandera 9 kin 8 Anuterdsm Zenuw en Maagflijders wctrdt uit OTettoiging la een werkelflke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOEPQEIi S Boekb Zaltbommel Gouda Druk van A BRINKMAN Zn KE V ISGËV G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe llelastingen enz te Rotterdam op den sen Juni 1900 exe cutoir is verklaard Het Suppletoir Kohier No 5 van de belasting op bedrylsen aadere inkomsten over het belastingjaar 899 1900 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat iederdie daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslagop den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes wekenbinnen welke de reclames behooren te wordeningediend Goudfi den 7en Juni 1900 De Burgemeester voornoemd P DE RAADT Z B Bultcüiaodscb Overzicht Lord Roberts seint uit Pretoria De bezetting ia zeer naar genoegen afgeloopen De Engelselie vlag staat nn op de regeeringsgobouwen gelioschen De troepen hebben een veel geestdriftiger ontvangst gevonden dan ik verwacht had De correspondent van de Times te Johannesburg seint bizonderheden over den intocht van de Engelschen daar Hü zegt dat de voorsteden zoogoed ala geheel verlaten waren alleen het marktplein was welgevuld toen Roberts daar aankwam en de Engelsche vlag liet hö chen in plftats van de republikeinsche die er s middags om twee uur nog wapperde Dames wierpen van balkons de garde die onder het spelen van het Kngelsche volkslied door de stafmnziek voorbijtrok chocolade on tabak toe De Boeren in het Noordoosten van den Vrijstaat doen nog maar alsof hun land geen Oranjerivier Kolonie heet en hebben biJ Lindley een bataljon yeomanry gevangen gemaakt Ëen bataljon is nominaal duizend man sterk maar door ziekte en anderszins vooral bjj de vrijwilligers die de yeomen ziJn een groote factor zal het getal wel aanmerkelp minder ziJn zeg vijf of zeshonderd Een mooi getal maar wat doen de Boeren er nu mee P Vroeg zonden zj de gevangen Engelsohen naar Waterval hg Pretoria Dat gaat nn niet meer Misschien wordt er in het Lijdenburgsche een nieuw gevangenkamp gevestigd want t zou ons toch onverantwoordelijk lijken de vijf duizend krijgsgevangenen of hoeveel zijn t er vrj te laten Dat zonden dan nienwe vijanden zijn an vooral de officieren zouden in het FEVlf LETOX IIAMT TOCllT Naar het fransoh 77 Eindelijk zeide hij met gedempte stem Ciara wat ik u bidden mag laat mij kalm blijven Ik heb mijne bedaardheid straks wel noodig Tracht sterk te zijn en uwe smart te bedwingen indien gij waarlijk prijs stelt op mijïi leven Dat laatste woord deed Clara plotseling opschrikken Haar gelaat veranderde Zij scheen eensklaps een besluit te hebben genomen flUw leven riep ïij uit 0 kon ik maar het mme geven om het uwe te redden Rampzalige dir ik ben Mijne overijling is het die u thans in gevaar brengt Ijt draag de schuld van alles In mijn trotechen toorn heb ik aan u niet gedacht Doch dat onzinnige duel mag geen voortgang hebben Gij moogt uw leven niet roekeloos op het spel zetten Ik zal het beletten i Hoe zoudt gi dat kunnen vroeg Philippe op emstigen toon Door openlijk mijn trots te buigan voor uw behoud antwoordde Clara lO niets zal mij te veel zijn indien ik daarmede uw leven kan redden Ik zal mij vernederen voor Athérnais indien dit noodig is Ik wil zelts de Bligny om vergitfenis smeeken Dat nu ogt ge niet en dat zult ge niet I her Engelsche leger goed te pas komen En bovendien zouden de republikeinen een goed wapen uit de hand geven om de Engelsohen tot wat schappelijker behandeling te dwingen In elk geval hebben de Boeren bij Lindley nu weer wat paarden en geweren en munitie buitgemaakt misschien ook kanonnen en do nieuwe overwinning zal hun weer staal in het bloed geven Grappig dat Lord Methuen na een praej tigon marsch van 70 K M in 24 uur liog net bijtijds kwam om de Boeren in volslagen verwarring op de vlucht te jagen in hun verwarring blijkbaar de yeomen meevoerende Grappig ook dat nu juist ook bericht komt dat generaal Brabant de Boeren in de buurt bevolen lieeft zich binnen twee etmalen over to geven AUeon de bedreiging die aan dat bevel gepaard ging is minder vermakelijk doen zij het niet dan zal al hun levende have in beslag worden genomen Dat zijn de Engelsche manieren den vjand trachten te onderwerpen door oan aanslag op ziJn bezit Uit nadere berichten blijkt dat in Italië de verkiezingen van verleden bondag voor de regeering een meerderheid hebben opgeleverd van 17 stemmen Het offlcieeie resultaat is gekozen 271 ministerieelen 89 leden der constitntioneele oppositie Itndini Qiolitti Zanardelli 68 van de uiterste linkerzijde 8 onafhankeiyken 33 uitkomsten nog onzeker 39 herstemmingen De regeering rekent erop dat do herstemmingen die zullen doen aanzwellen tot het groote getal regeeringsgezinden waarop ieder Italiaansch kabinet gewoonlijk kan rekenen totdat het omvergeworpen wordt De Popoio rekent op 300 ministerieelen en 175 oppo sitieleden waarvan 85 behoorende tot de uiterste linkerzijde Maar het blad zolf erkent dat ook in dat geval de winst van 15 4 20 zetels van de uiterste linkerzijde voor de regeering een bedenkelijk iets blijft Als die party haar dwarsdrijverü wil volhouden zal zü daartoe over meer krachten beschikken dan voor de ontbinding welke juist van die dwarsdrijverij het gevolg geweest is De berichten uit China luiden steeds ernstiger De tijding dat de Engelsche zendelingen Robinson en Norman in de buurt van Peking vermoord zjn wordt ten volle bevestigd De ernst van den toestand zegt de correspondent van de Daily Express te Sjanghai blijkt hieruit dat tweeduizend Russiche soldaten te Port Arthur bevel hebben gekregen naar Peking op te rukken Het vatte Derblay met vaste stem Gij draagt mijn naam en uwe vernedering zou ook de mijne zijn Begrijpt gij dan niet dat ik den man haat die de oorzaak is van myn ongeluk Reeds bijna een jaar heb ik gewenscht mijn wrok aan hem te koelen O geloot mij dit duel is mij van harte welkom het is onvermijdelijk Clara boog moedeloos het hoofd en Philippe ging nu op kalmer toon voort Ik waardeer volkomen uwe edele bedoehngen en ik ben u daarvoor van harte dankbaar Van het oogenblik af dat wij elkander leerden kennen heeft tusschen ons een droevig misverstand bestaan flat aan ons beiden onnoemclyk veel leed heeft veroorzaakt Ik mag niet aan u alleen daarvan de schuld geven De fout lag ook gedeeltelijk aan mijn kant omdat ik u niet heb begrepen Ik heb niet de kracht kunnen vindeiji om mij zelven op te offeren omdat ik u te innig lief had I Doch nu ik van u afscheid neem wil ik niet heengaan zonder u te hebben gezegd dat ik ondanks al het leed wat gij mij hebt aangedaan u toch steeds heb liefgehad Wees daaromtrent gerust Clara En nu zeg mij vaarwel misschien voor het laatst Clara s gelaat werd verhelderd door een glans van blijde verrukking Zij strekte de armen uit en terwijl zij Philippe vol teederheid omklemd hield riep zij uit O neen gij moogt niet van mij heengaan wij mogen nu met meer van elkaar gescheiden worden Indien gij wist hoe ik u lief heb Blijf bij mij Wij zijn nog zoo jong en wij kunnen nog zoo gelukkig worden Wat hinderen ons die man en die vrouw met hun bevel is vermoedelijk een gevolg van den aanval van de Chineezen op Russische troepen Volgens een bericht tan de Daily Mail uit Sjanghai staat te Tientsin de handel stil De staat van beleg is er afgekondigd Majoor Higgs voert bevel over vrijwilligers en mariniers De kooplieden te Sjanghai bestellen alle zendingen van goederen naar het noorden af Naar de Daily Mail uit Tientsin verneemt rukken de opstandelingen van alle kanten op de stad aan De uitwerking van het vlootvertoon van de Europeesche mogendheden is gedaian De uitgerukte kozakken melden dat de opstandelingen koelbloedig an met den moed van do dweepzucht vochten Japan zoo verneemt de Morning Leader uit Tientsin blijft weigeren met de mogendheden mee te werken De correspondent van Dalziel seint uit Sjanghai dat naar het heet de Ohineesche troepen bevel hebben de landing van nog meer Europeesche troepen desnoods gewapenderhand te verhinderen Naar de correspondent van de Times uit Peking seint blijkt het feit dat de Chineesche regeering heult met do Boksers onder anderen uit een geheim besluit van de regeering waarbij aan de keizeriijke troepen gelast wordt niet te vuren op de opstandelingen die beschermd worden door den vader en den voogd van den Keizer en door den aanvoerder van de Kansoesoldnten fio correspondenten van de Engelsche bladen dringen eenstemmig aan op het zondeh van Engelsche mariniers om do lijn naar Peking te bewaken De laatste telegrammen uit Tientsin melden dat daar Pransche Russische Japanscho en Amerikaansche mariniers aan land zjjn gezet maar geen Engelsche hetgeen de geruchten dat er tnsschen do mogendheden tweedracht heerscht schijnt te bevestigen De correspondent van de Times te New York verzekert ook dat Amerika niet geneigd is met de andere mogendheden mede te werken aan de verbrokkeling van China Andere telegrammen uit Sjanghai melden dat Robinson s lijk gruwelijk verminkt is en ook dat de opstandelingen Peking en Lang ong omsingelen De Chineesche machinisten weigeren zonder geleide de locomotieven te bedienen Verspreide Berichten FaiNKUIJK Tweeden Pinksterdag bedroeg het aantal bezoekers der Tentoonstelling 51i 668 wat met den vorigen dag voor de beide feest verwoeden haat Wij zullen hen vergeten in de zaligheid onzer liefde Maar op hetzelfde oogenblik werd de deur geopend en Octave verscheen op den drempel Hij gaf Derblay een teeken en verwijderde zich weder Clara begreep dat het beslissende oogenblik was gekomen Zij drukte Derblay hartstochtelijk aan haar hart en verborg snikkend het hoofd aan zijn borat I Vaarwel fluisterde Philippe O laat dat niet uw laatste woord zijn Zeg mij dat gij mij liefhebt Ik laat u zonder dat niet heengaan Pliilippe Derblay moest zich met bijna bovenraenschelijke kracht tot zelfbeheersching dwingen Hij weerde haar met zachten dwang van zich af en eerst toen hij tot aan de deur genaderd was zeide hij plechtig Bid God dat gij mij levend moogt terugzien Dat was zijn laatste woord Clara uitte een hartverscheurenden kreet De barones kwam ijlings weder binnen en ondersteunde haar terwijl men het rijtuig hoorde wegrijden waarmede Philippe zich naar de afgesproken plaats zou begeven In beklagenswaardige stemming bleef zij eenige minuten zwijgend voor zich uit staren Eensklaps sprong zij op toen aan hare kamerdeur zeer bescheiden getikt werd en de zachte stem van Suzanne op bedeesden toon vroeg of zij mocht binnenkomen Clara en de barones zagen elkander aan Suzanne wist nog niets van hetgeen er gaande was en de beide vrouwen durfden haar met de vreeselijke waarheid openbaren Zij moesten haar dagen een totaal maakt van 1 030 368 personen Do tentoonstelling van 1889 werd tijdens de Pinksterdagen bezocht door 647 371 personen Tot dusver zijn 8 millioen tickets voor de Tentoonstelling verkocht Men schat het aantal bezoekers dit jaar op ongeveer 50 millioen Bij de troebelen tijdens de werkstaking te Chitlonssur SaOne zijn in hot geheel 3 werklieden aan de gevolgen hunner wonden opgedaan in botsingen met de gendarmes overleden Tijdens een hevig onweder is eergisternacht een gedeelte van Toulon door een grooten zwerm kikvorschen overstroomd De kaden waren geheel met de kwakende beestjes bedekt Dditschland Door vonken uit een locomotief is tnsschen Thorn en Ottlotschin oen hevige boschbrand ontstaan die 800 morgen bosch heeft vernield De schade beloopt ruim 100 000 mark Te Staffelbach nabij Bamberg zijn eergisternamiddag een sneltrein en een goederentrein tegen elkaar gereden Vier personen werden zwaar 10 licht gewond De vaart van de torpedohooten op den Rgn is voor eenige eigenaars van schepen een schadepostje geweest De deining die de torpedoflottielje veroorzaakte was zoo geweldig dat eenige geladen schepen van 40 meter lengte zg u gezonken Boven Hamburg en omstreken hebben ecrgisternaoht hevige onweders gewoed Het officieren casino te Wandsbeck werd door den bliksem getroffen en brandde gebeel af waardoor een aantal schilderijen Jpan waarde werden vernield EXOEIAND De hertog van Orleans doet pogingen om zijn bezittingen in Engeland te verknopen omdat biJ na de jongste gebeurtenissen niet meer naar Groot Brittannië denkt terug te koeren Belqu Eergistermiddag is het tot een botsing gekomen tnsschen socialistische en liberale dokwerkers te Gent De eersten die staakten wilden de laatsten verhinderen door te werken De politie die tusschenboiden kwam werd met steenworpen ontvangen en loste daarop revolverschoten Een arbeider werd gedood verscheidene werden gewond en een aantal gearresteerd voorloopig nog in gelukkige onwetendheid laten om haar niet voor den tijd te verontrusten Kom gerust binnen zeide Clara terwijl zij aan hare stem de grootst mogelijke kalmte trachtte te geven Het jonge meisje liet zich dit geen tweemaal zeggen en begon met te vragen hoe hare zuster had gerust na bet feest van den vorigen dag Wat zie ik fijt gij nog niet gekleed i riep zij verwonderd En ik heb reeds een rijtoertje door het geheele park gemaakt Ik ben Philippe ook al tegengekomen die uitreed met den baron en mijnheer Octave Zij keken buitengewoon ernstig Waar zouden zij met hun drieön toch zijn heengegaan Clara was beurtelings lOod en bleek geworden Het angstzweet parelde haar op het voorhoofd Elk woord van Suzanne wa voor haar een scherpe dolksteek De barones de Préfont kwam haar te hulp lO indien mijn man er bij is zeide zij dan zijn zij waarschijnlijk op een wetenschappelijke excursie uit Welken kant reden zij op vroeg Clara met bevende stem Naar den kant van den vijver antwoordde Suzanne iZouden zij misschien naar La Varenne gaan O neen zeker niet zeide de barohas de hertog de BUgny is stellig nooit voor tien uur bij de hand Clara hoorde niets meer Slechts écne gedachte vervulde haar SUt volgt