Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1900

e 0 u D 1 10 59 18 00 11 18 11 84 11 47 19 88 u r Kxc u 1 18 37 8 16 8 88 8 401 09 8 08 viM veru 8 18 4 88 8 58 S S8 8 11 8 41 5 04 30 om te zorgen dat by evenreuigo i ucuuuu Utrecte SpeorwegverblndlngeD met tiuUÜA Zomerüleiisi 1900 Aau eviiogeD 1 Mei l yd vaa tiretiDWlcb 11 IIIL S il S SS 18 9 19 9 88 9 57 10 85 10 t U 29 18 18 18 8S 18 S8 1 87 8 8I 8 SE 8 48 4 39 4 t4 8 88 I IB 7 88 T 48 8 14 8 17 l iS 8 14 10 09 10 18 10 1 8 01 I 84 3 10 19 18 83 18 53 1 87 8 85 8 35 8 48 4 39 4 54 5 88 8 15 7 8 T 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 1147 0 3 7 47 8 07 9 88 9 40 5 niudkg éudugHlia retoubiliflttm roor de 8 kl rtrkrügbui togaa nkeloa Truktpriji EOTTEBDiM SOBDi li 9 45 a HolUndMlu 8 r L Eilr ipl m l k Ü e BoUerdam Beun Rotterdam D F Kotterdam U Oapelle Nieuwerkerk lioordreelit Oottda 7 88 7 88 9ls 9 5 10 08 7 88 S 80 8 49 9 47 10 09 lO U 11 05 5 85 11 81 11 46 18 10 11 68 U On 18 S1 1 81 7 8 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 Hoiu J Ji p J w ppi k i yy J 8 AU 1 8 kl CU I U1 wutw c a 1 P k i 8 fj 1 18 10 88 10 48 ll M 8 01 8 99 9 11 9 68 8 18 r 8 94 ia t 8 88 C P 8 48 ÏM iM 10 1 9 18 10 00 IV l l l 48ri 5 i 0 1 4 lT r4 o 0 8 55 4 15 4 46 6 3 06 M 7 10 1ÖJ4 11 11 U 8 4a 5 t 9 48 10 88 S O V O K i MSTISDIU Tia fna S9 8 11 8 88 9 13 10 91 10 C9 18 08 1 92 8 48 8 98 4 8 4 48 5 15 8 48 9 61 10 19 10 37 10 66 11 07 8 55 9 03 9 44 10 1111 96 11 86 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 90 4 80 5 28 8 88 7 41 7 36 8 18 9 48 10 86 10 17 1 8 4 88 98 9 49 H ISO 8 43 10 08 4 48 5 15 8 48 D SJ lu l i ai xv AmatW 8 01 8 68 9 99 10 10 11 09 18 48 12 67 S OJ 3 88 4 15 4 57 6 85 8 44 9 8610 85 1 0811 47 I t OO AmatO 8 19 9 18 9 87 10 96 11 84 1 08 1 10 1 84 8 86 4 80 6 18 5 60 9 58 10 50 11 18 18 08 18 15 i SO 8 43 Hi nik i l U a 1 8 kiM I tal 7 46 8 16 07 9 89 10 14 9 80 Vmat C 8 82 7 J5 69 8 98 9 18 9 81 11 16 18 87 18 8 10 8 84 4 4i 8 81 7 09 8 10 9 84 9 61 kma W B 84 8 47 7 80 8 18 8 45 9 80 9 46 11 80 11 48 1 05 l lt 3 1 8 49 5 01 8 88 7 86 8 16 9 40 10 08 looda 7 S0 7 81 8 18 9 07 19 10 18 10 84 11 611 1 61 8 M 4 18 4 84 6 47 7 64 8 09 9 18 10 17 11 18 9 89 10 14 10 49 18 e 68 7 47 8 41 9 80 10 10 10 65 11 88 18 08 US 8 08 8 80 4 02 4 48 5 39 t ii 7 00 7 53 9 00 6 07 4t 8 09 9 87 10 88 11 66 18 87 4 8 J J O 8 6 88 8 58 8 17 10 41 li 86 1 38 9 84 1 48 t 08 7 14 8 80 9 14 9 86 10 64 11 11 18 11 18 81 8 89 8 40 8 55 4 4 5 80 18 7 84 7 48 8 88 9 48 10 07 10 18 11 88 Sedert Dinsdagmorgen is Antwerpen overstroomd door een dichten iwerm julJertjes De wolk van deze insecten was zoo compact dat de voorbijgangers er zich met geweld doorheen moesten slaan Na den iddaS vlogen de diertjes grootendcels in de richting van Brnssel weg Ook nit andere doelen des lands komen tijdingen van hnn verschijnen De boeren in de Kempen hebben er op de Pinksterdagen duizenden verbrand die schade aan de veldgewassen toebraohten BIN JPJEN LAND STA WB Zittin BiJ den ai Pierson verklaring Na de in beslissing iN GENEUAAL UB Èi A H I van Woensdag 6 Jnd iivang dor zitting legtilde heer ns de ri geering de olge3de looge mate door haar bét eurd6 DesiiBsmg van de Eerste Kamer dor Staten Generaal bwreltende U£t wet3ontwo b der I Ongevallenviet heeft de f Regeering mefJernst It overwogen iWat haar in i s Lands belhng te doen Btond l Eij s eenparig tot de overtuiging 1 gekomen dffi het hoM plicht is Isnog eene pogingil te cmen lalsnM onverwflld oene wettelijke foorzï ning infde geldelijke gevolgen van ongeyalen toti stand te brongen Ken ontwerp wordt in geJ eedheid gebracht gebouwd op deieUdM grpijdslagen als he dooi de j Tweede Kamer i et zeer grootetheerderheid V aangenomede ddch ïekere bevoegdheden toeH Jtennende aan d werkgevers met betrekHing W tot de wi ze waarop zi aan hunne geldelpe 1 verplichtingen jegens deÏKiJkaverzekoringbank Ö knnnen voldoen Do Ee iering is voornomens ten deze met bijzondereu spoed te handelen Zij wenscht alles te ióéi wat in haar vermogen ligt om dè to staftdkoming eouer wet waarbg 4 belangen vin duizenden onzer medeburgers zoozeer Mrokken zjjn kracjitig te bevorderen I Na de regeeriugsmedledeeling komt in behandeling do wijzig ng der hooger onderwijswet betriallende evenredige scboolgeldhefflng en toelating van studenten vreemdelingen tot de publieke universiteiten Er volgde een uitvoerige discussie hooldzakelijk ver het amendement Pynappel die loslaten Van den eisch dat het schoolgeld l 100 niet mag te boven gaan niet aan de voorwaarde van evenredige schoolgeldbefing wilde binden Do heer Fori vreesde pressie op de gemeenten De heer Van Karnebeek bestreed de evenredige helflng waardoor meervermogenden de kosten van minvermogenden betalen De Minister van Binnenl Zaken verdedigde ziJn voorstel dat eendeels meer vrgheid geeft aan de gemeenten anderzijds de gymnasia meer toegankelp maakt voor den middenstand Het dwingt de gemeenten niet tot evenredige schoolgeldbefflng maar het verzekert voorziening in de behoefte aan leeraren voor het middelbaar onderwijs en aan plat telands artsen S 3S 8 40 S 80 8 87 9 08 De Minister had geen bezwaar tegen een door den heer Van flilse voorgesteld amendement om te zorgen dat by evenredige E 68 7 11 dooi 7 18 7 88 7 88 8 85 7 44 Oouda Mtotdreobt Kieuwerkelk Oapelle Botterilim H 8 54 9 08 EottordamD P 8 09 7 06 5 80 07 6 41 5 61 04 10 88 4 48 4 58 6 01 B U 5 17 Boad 5 aHage 6 88 8 04 7 08 7 15 7 89 8 85 Voorburg 5 88 Zoetwm Zeg 6 58 Ze Bh Mo 8 08 ömida iO 84 5 86 6 48 8 08 7 14 ouda Ottdew Woerd Utrookl 8 88 8 18 8 68 Ulreohl Woorden Oudow QoaiU Uotterdim B scboolgeldhefflng niet meer gevorderd wordt van uitwonende leerlingen Tegenover het wetsontwerp om gemeentenvrpeid te geven een booger minerval dan f 100 te heffen mits een evenredig schoolgeld vorderende stelde mr Ppappel voor omlaatstgenoomdö voorwaarde niet te stellen de heer Ferf om geen verschil te maken tusscben bet schoolgeld van in en nitwonenden en de heer Van öilse om nitwonendenbij evenredige scboolgeldhefflng niet te bezwaren t Ëet eerste amendement door den minister bestreden als een belemmering tot deelneming aan het booger onderwijs ia verworpen raetf 51 tegen 14 en het tweede eveneens veAorpon met 41 tegen 18 stemmen dat vaijAden heer van Gilse is daarentegen aaiigenkmen met 41 tegdn 25 stemmen m evenredige hefing is daarof goedgekeord met 57 tegen 7 stemmen Daarna is bet ontwerp goedgekeurd tot instelling van een leerstoel voor Zuid Afrikaanscb recht aan de universiteiten Aan dr Knyper antwoordde de regeoring dat de tegenwoordige toestand niet zal belatten datJ vele HoUandJche stamgenooton hi r tè lani e studeeren De minifter acbtte bjjj lit ontwefp niet ontvanl eliii het alnendeBiént Lohman om bi zondere bymjlasia bet Wht te verleenencertiflcatenfaf l geven tltitoelatingaandeuniversiteils Oyerigens il Inü voor het beginsel datljig kter in eek looratel zal uitwWen Il il pok de Meren Mees J 9ii yttersen verklaarden zich vöor het dtj wbeeld mits omri d met m r i wArbor en rmnasia imenfmet 70 ling over het ipe heer ïjbhmali vijlde zijn aibendemjent deirwyïè aanBBat pok nog geeWht wordtjfeelijlheid van ijisohoii in bot l rprogramma v Jr bijzffcdejfe en ppenbare i Jpit anjpndinent is aango tegen 4 stemman De bindste onjwerp Jaeefj later plfiats fje Eefeeering aderlng der jr Tan finan elegd welke jaar een be Onze oede Verwachting v is niet beschaamd In de vj Tweede Kamer beeft de min eién gisteren een verklaring het uitzicht opent dat nog di vredigende o loaping zal worden verkregen De Eegeering heeft eenparig hot haar plicht geacht nog een poging te doen om door eett spoedig in te dienen ontwerp de ongevallen verzekering te regelden Gelgk te verwachten was zal die voordracht geheel worden ingericht op den voet van het ontwerp dat in het vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen maar zullen aan de werkgevart zekere bevoegdbeden worden toegekend in do wijze waarop zij aan hun geldelyke verplichtingen tegenover de Rgksverzekeringsbank kannen voldoen Wij verhengen ons zeer over dit besluit van de Eegeering Zy toont bierdoor harerzijds tot het uiterste te willen gaan in het grondwettig gemeen overleg noodig om wetsvoordrachten wetten te doen worden Om de hoofdzaak afdoende verzekering tegen ongevallen niet te verijdelen is zy bereid een wijziging te brengen in een der onderdeelen waardoor vermoedelijk zal worden te gemoet gekomen aan de bezwaren van oen aanzienlijk gotal leden der Eerste Kamer die tegen gestemd hebbon 10 5 11 08 11 18 11 80 11 89 11 50 18 84 18 44 10 6 11 1 11 95 5 10 18 u 10 08 10 1 10 8 10 8 10 48 10 49 U 9 18 9 47 7 48 8 89 a 1 50 10 88 I SlBi Wfl herinneren dat ook in de Tweede Kamer een zeer groot getal leden gaarne een wyziging in dien geest hadden gewenscht maar dat zij bet Viet over de wijze van regeling eens hebVBi kunnen worden Het is nu maar te hop jf dat het der Eegeering gelukken zal de verandering aldus te lormuleeren dat beide Kamers er vrede mede hebben De eerste toepassing der telegrafie zondet draad in ons land is thans begonnen doot het beproeven vah ejöi verbinding op die wijze tusschen een licbischip en de kast pe tot i at doel destijds door de ministers van marine en van waterstaat benoemde conimissie bestaande nit de hoeren Engelbregt inspecteur van posteryen en telegrafie Tfe Vriese inspecteur v n bet loodswezen Eamaer ingenieur van den waterstaat ia dr L Bleekoode ileeraar aan de H Bj S te sGravenhage is thans met de vootbereidende werkzaamheden gereed gekomen en do vereischte toestellen zijn gedeeltelijk opgesteld aan boord jan hoti lichtachip Maas liggende aan den Hoek van Holland in de baven en gedeeltelijk in het verder voorbij het dorp aanwezige waterstaatsgebonw j Aanvankelijk zij de proeven zeer goed geslakgd en de wederzyds gewisselde telegrftbimen kwamen zeeij dni4jBliJk leesbaar over Petlüe Transvaal 6e lliederiandsche Vr nwenbond kor Internationale Ontwapening wonscht eeïe uiter 4e poging t dat dfn Bo staten bove wendeql Te fton ranten ri hel qn Amerika haar anm plaatsen ohd doep om i vreeaeliiL lijd nl en door dm inlijving hunnoiil t hoofd nwi t alsndg af te inde publico bj jii alle conbinnen binnenen ti iitenlïind Europa een beroepijop de frouwen lend hare landteejtening te u j een verzoeKscbrift alan haren souverefn wilke petitie tegelijkv met die welke van eral elders iikome4 door den Bond aan alli ifndere souvereinen en staatspresidcnten m opgezonden worden opdat zij tot gezamenlijk optreden bewogAn worden Nederiandsche vrouwen stelt Ujliet langer tuvredeiif met het uiten van vromeiwenschen doch gee t uitdrukking aan Uwen wil dat de broederljAordende krgg in Zuid Afrika een einde neme door een vrede eervol voor beide partijeniflvrede waarbg de odafbankelijkheid der beidn Eepublieken gewaarborgd worde Yereefigt Uwo stem met die van alle vrouwen lUit alle andere beschaafde landen opdat met éèn machtige stem gij eendraohtiglyk verlangt dat ten minsten ditmaal Eecht ga boven Macbt 5 01 5 11 ü f S l J 8 48 8 5 4 03 5 87 5 4 1 58 5 10 06 O 1 1 10 1 17 1 88 1 65 8 04 l 3 8 84 45 4 l S i OS S 09 8 4 18 45 18 58 3 48 4 03 4 34 4 44 4 51 5 11 6 07 4 1 9 4 84 11 07 8 28 10 87 10 5S 8 43 11 01 S 69 11 88 8 8 7 10 85 7 837 00 7 64 11 44 9 35 10 06 10 48 11 07 Aan Hare Majesteit de Koningin Mevrouw Wy Nederiandsche vrouwen smeeken Uwe Majesteit op hetzelfde oogenblik dat in alle andere beschaafde landen de vrouwen haren souverein eenzelfde smeekschrift doen toekomen niet langer te toeven met Hare bemiddeling aan Engeland aan te bieden in overeenstemming met de Artt 1 en 3 van den Isten titel der Haagsche Conventie op 29 Jnli 1899 door de gedelegeerden onzer Eegeering onderteekond opdat een voor beide partijen eervollen vrede gesloten worde waarby de onafhankelijkheid der beide Z A Republieken gewaarborgd worde Hetwelk doende enz Men wotdt verzoijht deze petitie uit te knippen en van 4 0 handteekeningen voorzien too te zenden aaniMevronw Waszklewiczvan SchiUgaarde Stsitiousweg 88 te s 6ra snuago Op 25 Juni wordt ido petitie met de ingekomen handteokeniniien aan H M toegezonden Zorgt dat bet een indrukwekkend aantal zij 1 en dat daardoor de ioedgezinden in Engeland die op 13 Juni a i eene groote vronwenprotestmeeling tegen ajinexatie houden gesteund wordeii Gisterennacht is e n brutolfe inbraak geptóegd bij de firma Vin KuylfJlc Albaa handelende in tapijten lino eaiiw enz Singel 90 te Amsterda M Eeeds in den laten avOnd gjfl men In diebuurt een paar verdachte persijnen heen enWeer zien drentelen zoodat di ook de aanI dacht trokken van oen surveillèlirenden agent van politie die hen dan ook geruimen tijd inde gaten hield Later verdwenen zy uit diebaurt doch in den nacht öipstreeks tweennr meenden een paar voorbygangers in huisiets verdachts te bespeuren ziJ waarschuwden de politie en een recherobe iil kwam zich Vfot bet huis opstellen en mikte alarm Waardoor meer politie kwam l dagen Het poUtiesignaal had de ihbrekersl opmerkzaamgemaakt zoodat zij trachtten Ie ontkomen 664 hunner vloog de deur uif en werd opstraai gepakt Onderwijl badjde politie Inhjet huis een inval gedaan en ontstond meteen paar der inbrekers oen iforsteling Erveerden op de agenten een drietal schotengelost die gelukkig geen doel troffeil tweeoer ijlbrokers werden nog gesnapt drie an deren er waren er zes geweest wistente ontkomen l io o 4i 10 81 sl O 8 5 9 85 10 80 10 45 11 81 11 tS 1146 8 41 I0 8 9 4 10 84 9 18 87 7 06 7 59 8 81 8 89 8 89 48 KW 1 08 5 48 9 56 10 08 10 17 10 99 10 84 Uit het ingestelde onderzoek is geblel en dat do hoeren bekenden nit het logement van Lammetje Zondag woest huis hebben gehouden Met de grootste brutaliteit hadden zij oen groote brandkast van de Moseler Safe Co geforceerd uitgehakt en geboord doch waren toen op de binnenbrandkast geétuit en hebben daarnit dus niets kunnen modenemen Alle schrflfbureanx en kasten waren vernield of opengebroken brieven en portefeuilles doorzocht en later achteloos bveral neergeworpen kortom er was een ware wanorde veroorzaakt Op hot groote magazijn ontzagen de kerels zich niet om don boel te bevuilen Heel veel hebben zij niet kunnen medenemen alleen een aantal postzegels en zeker by vergissing een plakzegel die van een wissel was losgelaten en die dus een prachtig bewijs tegen hen opleverde In het politie bureau aan de Oudebrngsteeg gefouilleerd werd een aanzienlyke voorraad breekwerktuigen op hen bevonden Een andere brandkast hebben zij onaangeroerd gelaten zij werden zeker voor zy die konden aanspreken gestoord in hun fbeid Gisterenmorgen hebben de commissaris van politie de heer Fundter en de justitie geruimen tyd in het perceel der firma Van Knyk Abas vertoefd om ter plaatse procesverbaal te kunnen opmaken Omtrent de inbraak bij de firma Van Knyk Abas handelende in tapijten linoleums enz Singel 90 té Amsterdam verneemt het Hbld nog het volgende Sedert 1 Mei was het perceel waar de inbraak geschiedde lleen bestemd voor kantoorlokalen en mngazyn zoodat s nachts het huis onbewoond was Een groote overeenkomst das met diefstallen in den laataten tijd gepleegd o a in de lokalen van Eigen H ard De deur die niet op het nacbtslot was wat natunriyk ook niet mogelijk was omdat er niemand in huis was is geopend met een looper Dat schijnt eenigszins stroef gegaan te zijn want de inbrekers hebben gebruik moeten maken van olie althans oordeelende naar de olievlekken op do stoep waarneembaar Uit de lessenaars die opengebroken zijn door forceering en vernieling der sloten is gestolen de zoogenaamde kleine kas en eeu doosje postzegels by elkaar de waarde van 1 15 4 f 20 I Dat de hoeren voorzichtig te werk zyn I gegaan bij do operatie der brandkast kan hieruit blijken De brandkast btond aan de raamzyde eu tusscben de braiidkast en den schoorsteen is een lessenaar Een glazen kast bevattende facturen boeken enz rustte op den schoorsteen aan do eene zyde en de brandkast aan de andere rustende op deij lessenaar Deze lesseuaaiJ en glazen kast zyn voorzichtig opgenomen en gebracht naar het achtermagazijn zonder ook maar iets to breken De brandkast moest geopend worden zonder sleutel maar met een kruk en een cijferslot Do kruk is verwrongen en het cijferslot vernield echter zonder resultaat Toen hebben de inbrekers beproefd de deur van de brandkast te licliten door de pennen uit de scharnieren te halen tevergeefs echter Daarna is eerst toegepast de tegenwoordig in zwang zijnde methode van opening la sardine Van den buitenwand zyn groote stukken yzeren plaat omgekruld en afgescheurd een diep gat geboord in het cement dat nitge hak4 is tot er gestnit werd op de pantserplaat Of toen ds plannen mislukt zijn door technische onbekwaamheid of storing in hun arbeid is natuurlijk niet uit te maken De dieven hebben gewerkt met licht Toen do agont van politie in burger do deur in ging vroeg hij den man die hem tegemoet kwam Is u nog zoo laat bezig waarop deze antwoordde Ja en moleen een sprong nam de gang uit de stoep over op straat Inmiddels was assistentie gekomen en werden 3 inbrekers gearresteerd onder wie degene die do schoten loste de beruchte Bouwman als we ons niet vergissen in de wandeling genoemd Mottige Toon De substituut officier van justitie mr Bosch van Oud Amelisweerd stelde oen ondofzoek ter plaatse in Een paar gouden horloges die voor het grepen lagen hebben de inbrekers laten liggen wel hebben zij het geheele achtermagazyn doorsnuffeld zonder iets mee te nemen De politie heeft in beslag genomen een ruit uitzicht gevende op straat Een der inbrekers finraad vermoedende schijnt door die ruit gieken te hebben en met zyn gezicht er togen gedrukt te hebben zoodat op het stof een indruk achtergelaten was Omtrent de inbraak op het kantoor vanEigen Haard kan vermeld worden dat deuitgelote obligatie van de vennootschap laternog is teruggevonden in een brievenbus inbuurt YY Een ander der ontvreemde stukken van waarde een obligatie groot f 1000 op naam is door de inbrekers gedeponeerdin een stationnoerend rijtuig en daarin gevonden Hbl Ongeluk met een pleiziervaartuig Een bootongelnk heeft Tweeden Pinksterdag plaats gehad nabij den mond van de Tyne Engeland op ongeveer 3 mijlen afstand van Sonth Shields Eenige jongelieden hadden Tynemouth in den namiddag verlaten om een pleiziertochtje te maken in een zeilboot Eenige uren later zagen eenige menschen op korten afstand van de kust 5 mannen zich vastkla ipen aan een omgekeerde boot Een kustwachter Eichia genaamd werd gewaarschuwd en deze telefoneerde om een reddingsboot die onmiddellijk werd algezonden Eichie zelf keerde daarop naar de plaats des onheils terug deed een reddingagordel met Ignen er aan om en sprong in zee daar by had gemeend dat bij bet hoofd van een man aan gene zyde van de boot boven het vaartuig had zien uitsteken Toen hij op de plaats waa gekomen zag hy echter niets De eenige overlevende van de bemanning van de boot die een uitstekend zwemmer was was er intusschen in geslaagd de kust te bereiken Hij verhaalde dat hiJ en ijn makkere terwijl zij zeilden plotseling een schok hadden gevoeld en onmiddellijk daarna in het water lagen Zyn 4 gezellen zyn verdronken Een lyk is reeds aangespoeld Een nagalm nit de Fransche omwenteling van de vorige eeuw is dezer dagen in een kleine gemeente bij Parijs vernomen Die plaats heet Choisy lo Eoi Een der onlangs gekozen raadsleden heeft bet voorstel gedaan de beide laatste woorden uit den naam te vejanderen in aur Seme daar le Eoi niet meer te pas komt onder een republiek en zeker niet in don naam van een stad die do ee heeft onder zjjn inwoners te mogen tellen het graf van Eouget de l Isle den dichter van de Marseillaise Dit geval herinnert aan den edelman die ruim een eeuw geleden zyn geheele naam verloor nl de gr af de Saint Cyr daar men in den revolutietyd noch graven noch heiligen noch koningen sire erkende STADSNIEUWS GOUDA 7 Juni 1900 De cadet aan de Mil Acad H IJssel de Schepper is voorwaardelijk van het 2e naar het 3e studiejaar bevorderd De cadetten H F C Bos M Ubl en D Habbema zijn van het Ie naar het 2e studiejaar bevorderd de laatste voorwaardelijk Eeizigers van Parijs en Brussel voor Amsterdam die te Eoozendaal wegens douaneformaliteit achter moeten blijven kunnen thana met een kort daarop vertrekkenden trein gaan ongeacht of zy een biljet over Delft of wel over Gouda hebben Beide maatschappijen nemen deze roizigers mede Dit geldt voor de Staatsspoor met de treinen 2 4 en 6 en voor de Hollaudscho met de treinen 14 22 en 38 Te Amsterdam is benoemd tot onderwijzer aan eene openbare lagere school do beer A Zoidervliet te Stolwijk 363ste Staats loterij fe Klasse Trekking van Doudordag 7 Juoi No 11445 50 0011 No 141176 10 0 lO No 20J4J ƒ 1500 No 4621 4910 10219 ee 11986 ieder 1000 No 1060 7194 en 9444 leder 400 No 11517 167 0 1 18 oa 20813ieder ƒ 900 No 201 208 8997 4728 5900 5080 7540 19321 18878 11700 14499 15751 18 80 16418 en 19871 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 814 3120 6877 8214 10914 13344 U468 17986 585 22 6993 43 11009 85 ló57 18181 859 96 79 78 81 13360 89 18294 86 S8IS 602j 8106 46 13445 16614 30 78S t3 98 8509 11111 98 1 1 436 76 8 6126 92 34 13537 37 53 830 8419 6348 66 II 04 11626 ISÜOJ 84 60 29 612 95 76 8 15936 18514 94 64 08 8861 79 18701 163 8 57 1073 3686 4740 88 1343 47 87 73 73 96 52 8720 11647 87 85 7 1107 3749 73 8860 61 188 0 16446 18810 60 71 76 8957 11746 18951 63 18928 84 4094 6810 90 91 14018 63 89 1 78 4295 81 9020 11910 14214 90 19009 1513 4316 89 22 16 14818 16618 1 369 1005 69 62 9105 13 16 14430 46 19800 76 4474 3 51 84 84 68 603108 78 6933 9663 13301 lt595 16786 7ll 86 4560 41 0638 18810 1 635 16008 09 91 93 71H0 63 91 12 69 19468 1834 4638 55 976 13100 36 99 19782 38 4780 63 9868 49 14711 17146 46 8 94 7824 9918 13538 48 1780S 91 2403 4840 7470 10061 60 59 17414 19045 8 4947 07 10898 74 148 8 1 608 20090 1681 83 7506 10618 76 14930 89 10107 l 6181 7634 98 80 16107 48 80433 77 1381 7768 10612 18816 20 17876 T4 36816448 93 10769 79 15980 179 0 106103781 6608 9 98 im8 16847 37 613908 87 7969 10871 13801 15113 41 3096030 8 6a80 81 6 78 18153 Ie Kalaae 14e Ljjat No 6695 70 m z 6 6 70 en No 58 niet m z ƒ 70 Gevonden en nog niet afgehaalde voorworpen der maaniljMei 1900 1 Zilveren kinderarmband een zakmesje 1 sigarenkoker 1 blauw balletje van een oorbel koekkisten 1 gond oorbelletje met zwart steentje 1 zakboek S B 3 schoolboeken 1 bloedkoralen halsketting 1 portemonnaie van zwart leer 1 ring mot 2 sleutels 1 groenen teen in goud 1 oorknopje met rood steentje 1 portemonnaie inhoudende postzegels en centen 1 duimstok 1 zilveren armband 1 oude portefenille en 2 parapluies 1 beursje inhoudende f 3 83 1 portemonnaie inhoudende f 0 03 1 sleutel 1 spoormandjo 1 kinderarmbandje rood 1 muilkorf De gedeponeerde voorwerpen der maanden Januari Februari en Maart 1900 eu niet door do verliezers afgehaald zyn ter beschikking van do vinders met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 uur s morgens Gonda 7 Juni 1900 De Commissaris van politie W N V GAEDEEEN Uioï we PAUASOLS en PARAPLUIES A vAiv os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA teleithooH do 31 Beurs van Amslerdain Vikrs Slotkrs 8IV 817 9311 1 08 3 987 lOOV 88 s 88 Vl 88 B4V 66 o V 06 1 101 57 57 93 8 l 86 J 10 84V 900 01 99V 31 436 5 103 3047 164V 96 z 188 HO 90 89 1141 10 1 m 134 286 lOOV 65 65 161 z 987 looft 100 m 114 iTl 63 106 74 76 104 87 35 8V 63 160 z 110 108 108 99 1 100 11 101 84 88 6 JUNI I lDMLa HI Cart Ned W 8 8 dito fliUi dltc 3 dico dito dito 8 UoHSaa Ubl Gou ll 1881 93 4 TiXll Inschruring 1863 81 6 Oosima Obl in papier 1868 I dito in BLlTerl868 6 PoaTUflil 01 1 met ooupoii 8 dito ticket 3 aoaUND Obl Binnenl 1894 4l dito Oeaons 1880 4 dilo bij Kotha 1889 4 dito bg ilop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spaku Perpet acliulj 1881 4 Toaiiu Oepr Oony loon 1890 4j Gat leening aena D Oeo leeuin BerieO ZlilDArÈ Sp V oblg 1893 5 Sbiioo üb t 8oh 1890 TjNCZDBLi Obl onbep 1881 VVaiUDiH jObligatien 1895 8 ttoTT I il Sted leeu 1894 8 N D N Afr H indels aand Arondib Tab Mg C6rtiïcaton Deli Maatsehappjj dito Arn Hypotheekb pandbr 47i Oalt Mij der Vorstenl aand a Or Hypotheekb pandbr 4 Nederlandiehe bank aand Nad KandelWaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr 8l ïott Hypotheekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 OoSTlNB Ooit Hoog bank aand Ruai Hypotheekbank paodb Ahiuka Equt hypoth pandb 4 Maiw L 8 Pr Lien rort 6 N D Holl IJ Spoorw Mij aand Mg tot EipL T 8t Sp aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TlLIB Spoorol 1887 89 A Sobl 8 Zuid Ital Spiimjj A H obl 3 PoLRM Waraohau Weeuen aand KnaL Or Ruae Baltilebe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Pombr dito aand 5 Kunk Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AluUKA Cent Pao Sp Mij obl 5 Chic k North W pr O T aand dito dito Win 81 Poter obl 7 Den er k Eio Gr 8pm oort r a Ulinoia Central obl in goud 4 Louiav k Nashailli Gert r aand Mexiiio N Spir Mij Ie hyp o 6 Ifias Kansas r 4pCt prei aand N TorkOntaaioftWoat aand I 35 Vi Fenn dto Ohio oblig 6 1 Oregon Calif Ie hyp in gond f St Paul Minn Il Manit obl On Pao Hoof lijn obig dito dito Lino Ooi lo hyp O 5 GaNAui Oan 8outh Ohert r aand VlH G Balt fc Na lo h d 0 o Amatard Omnibua Mij aand Kotterd Tramwe MaalB aaQd Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Bal H Stad Antwerpen 1887 S J Stad Bmaael 1886 3 1 Hon Tliei s Regullr O aelseb 4 OiSTEKK i tuisleenlg I860 5 K K Oo81 B Or l880 8 8pu Stad Madrid 8 li68 Nll Ter Bel Arb Spoel eert ZOMERMANTELS DAMES en KINDEECOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blouseu en DamesoTerhesKien Jtpoiisloiïeii en gekl Kalnencii in groote verscheidenheid en concurreerende Prjjzen D SAMSOM AR TBBRICHTK QoacU 7 Jani I9 x Tengevolge het Pinksterfeeet was de aanvo r van granen van geen beteekenia zoodat de gewone noteering achterwege blijft Stemming onverandeW Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen red Vette varkens goede aanvoer handel vlug ao 4 32 et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 19 4 ao et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 80 i 1 20 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrijwel 24 4 ƒ 30 Lamineren goede aanvoer handel vrijwel 8 i 13 NuchtereKalveren goede aanvoer handel vlug 8 k 14 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren ra i jo Kaas aangevoerd 130 partijen handel vlug ie kwal 26 4 28 2de kwal 22 4 34 zwaardere NoordHollandsche ƒ 4 Boter weinig aanvoer handel vlug iGoeboter 1 15 4 1 25 Weiboter 1 4 1 10 4 VEESCHEIDENHEID JDe flets is wel de grootste bevrijdster van d vrouw geworden uit den toovcrkring dien da conventie om haar been had getrokken Zij is de baanbreekster voor het denkbeeld dilt er eigenlijk evenmin bezwaar tegen bestaat dat vrouwen en meisjes zich alleen vertoonen op s hoeren wegen als baar broeders En al is er iets waars in de bewering van spotters dat van de twintig vrouwen er misschien één fietst zuiver voor baar pWizier even waar is het dat er van overige negentien velen nooit het genot en de weldaad zouden hebben loeren kernen van dagelijks een poosje in de Irissche lacht werkeljjk beireging te nemen zonder de flets Set is licht te begrijpen dat meisjes die ge oon waren aan de vrije lucht die ook na I baar hnwelp niet willen ontberen en dat ziJ leerden inzien hoe het bij een verstandige regeling voor de meeste getrouwde vropwen niet onmogelijk is haar huishonding goed te besturen en toch de lichaamsbeweging in de buitenlucht niet te verzuimen Als we al den tijd een rekenen die laten we maar zeggen dikwijls vermorst woi dt aan handwerkjes aan sleurvisites waar noch de gastvrouw noch de bezoekster teitelijk iets aan hebben tot verhooging van gezelligheid of versterking van vriendschap den tijd die besteed wordt met dreiitelen langs de winkels nu dan krijgen we een aardig sommetje uren die wjj konden gebruiken tot profijt van onze eigen g zondheid eu die van onze kinderen door in hun vryen tjjd met hen buiten de stad te gaan en groote wandelingen te doen Hbd INGEZONDEN Mynheer de Redacteur Nog eenmaal nu voor het laatst verzoek ik Cl een plaatsje in Uw geacht blad en wel om den Heer van Dunren even op ziJn ingezonden stuk in Dw nummer van gisteravond te antwoorden MiJn bewering betrelfende zijne benoeming tot Inrylid vat ZEd geheel verkeerd op Men moet daarvoor dan toch geschikt zijn zoo zegt hij Maar heb ik dan het tegendeel beweerd f De beleefdheid waarvan ik sprak sloeg alleen op den 6oudschen onderwijzer Wat het verdere Tan hot stuk aangaat ik had de toestanden welke f eerst moeten onderzoeken dan was ik tot andere gevolgtrekking gekomen wensch ik op te merken dat k tocb alleen maar gezegd heb dat de Heer v D op eene annonce voor eenigen tijd geen succes heeft gehad Is dit dan niet waarf Ik boorde ten minste nimmer van eene vereeniging onder directie van ZEd De onbescheidenheid waarvan hg verder spreekt is niet aan mij doch aan den verslaggever van het Dagblad van Gouda Deze heeft zijn naam er bij gehaald waar dit ten eenenmale onnoodig was Ik stel er dan ook prijs op te verklaren dat het geenszins mijne bedoeling was den Heer van Duuren maar eenigszins te grieven of onaangenaam te ziJn Ik vatte de pen alleen op om de niet verdiende afbrekende critiek betreffende da uitvoering vai Excelsior en het daarna gevolgde ongemotiveerde hatelijke stukje van d n versl gever van bet Dagblad van Gouda te weerleggen Onder beleefde dankzegging voor de opname EEN OUD LID VAN EX0EL8IOE BnrgerlUke Stand BeeuwUk 6EIB0EEN Cornelis ouders D Oosterwtjk en E Schouten Wilhelmina Cornelia onders P Bnrger en E van den Bogeree