Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1900

zinnen en gestichten is een groote verbetering al acht hy liet etiquet Ohristeiyk nog geen waarborg voor Christeiyko beliandeling getuige het gebeurde t Neerbosch Bg het ontwerp krygt de rechter evenwel een te groote macht en dat acht hy verkeerd Voorts wenscht hy straffeloosheid voorkinderen beneden de 12 jaar en de beoordeeling niet aan den rechter over te laten Hy oppert het denkbeeld der instelling van een paedagogische commissie an advies De minister van justitie het ontwerp verdedigende tegenover de opmerkingen van mr Troelstra deed vooral uitkonlen hoe deze wet het paedagogisch element in de dwangopvoeding op den voorgrond brengt Zy zal de oorzaken der criminaliteit niet wegnemen maar jeugdige delinquenten op humane wflze vormen tot goede burgers en hen tegen recidive behoeden De Kamer handhaafde den voorgestelden strafrechteriyken meerderjarigheidsleeftyd op het 18e jaar De heer Bastert verdedigde het 16e jaar als aanvang Verworpen is het amendement Troclstra C 8 om geen strafrechteriyke vervolging toe tfl laten wegens een feit begaan vóór den twaalfjarigen leeftyd Eveneens is verworpen een amcndement IjucasseLoeff om de bevoegdheid van den rechter tot teruggave van het kind aan de ouders alleen toe te kennen als het strafschuldig feit gepleegd is vóór den x stienjarigen leeftyd Hnn amendement om keuze te laten tnsschen ryksopvoedinggesticht of gozinsverpleging is overgenomen HH MM de Koninginnen zgn Dinsdagavond juist op den bepaalden tyd 6 42 met eon extra trein uit Thüringen aan hot station Soestdyk aangekomen Aan den m ipi8ter van waterstaat is onlangs door het hoofdbestuur der Ned Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel can adres gezonden wegens een geval dat zich te Apeldoorn heeft voorgedaan Een arbeider wisselwachtor by de Holl IJz Spoorwegmaatschappy had het bevel van den stationschef aldaar om na afloop van zyn 10urigcn dienst veewageas te reinigen niet opgevolgd en zun beklag ingediend by don ryks districts ingenieur die hem in het geiyk stelde Anders oordeelde de inspecteur van het vervoer by genoemde Maatschappg die van meening was dat de arbeider na afloop van den bepaalden diensttyd wel diensten zou mogen verrichten die de voiligheM niet betreffen Tegen de gevolgen van zulk een opvatting vroeg het hoofdbestuur de tnssotoenkonwt van den Minister Volgens het orgaan der vereeniging is nu de genoemde arbeider toch reeds ontslagen De Minister zal ongetwyfeld nauwkeuiig onderzoeken of de voorstelling van het geval zooals zy in het adres voorkomt juist is en zoo er grond toe bestaat voor de stipte naleving der bestaande voorschriften waken Aan het verslag van de Vereeniging tot bevordering dor Homoeopathie in Nederland over het jaar 1899 ontleenen wy het volgende Het aantal leden is slechts weinig toogenomen en het aantal begunstigers zelfs met fanlarecorps Concordia alhier heeft voor laatstgenoemde betrekking bedankt Met algemeene steramen werd in zgn plaats benoemd als directeur de heer R De Haan nit Zevenhuizen Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk alhier door den heer B von der Wal cand te Utrecht 363ste Staats loteriJ 6b KUaae Ttskking ran Vrijdag 8 Juni No 18694 1000 No 6i 0 8367 588 en 18377 ieder 400 No 490 11037 14887 ltB24 en 117 O ied r 9 0 No 1847 8341 9 07 19 5 19809 118 6 1401 14894 178 6 an 19686 leder 101 Krimpbn a d Lek Bg het onweder van Woensdag voormiddag is zekere Jan Schippers alhier terwgl hg bezig was eenig werk op een houtvlot in de rivier de Lek te verrichten door den bliksem gedood De ongelukkige was een oppassend werkman en laat eene weduwe met 5 kinderen na Een kameraad van hem die mede op het vlot was word op t zelfde oogenblik ook omvergeworpen doch behield het leven Prijzen Tan 70 7883 lOSa 18803 U874 18661 80i 3 10 88 74 78 66 81 10500 76 1 689 186 5 61 10747 13467 41 18886 8183 10824 1 666 72 41 8210 46 96 11870 79 89 7S lS7i8 16711 ISgtl 98 10903 66 24 19088 8376 11143 13818 47 19180 84 11 09 48 18 19981 8163 30 64 l 03 80 8631 11 03 71 H942 19836 8879 1163S 18968 81 19406 8740 ness 14077 89 88 58 99 14808 16169 84 8806 11784 6 16976 1 srs 66 11802 14300 I6i40 79 9011 18 4 16623 19693 34 12074 U440 18702 73 68 12122 Ui78 79 70 96 18937 81 16 14 19941 9908 12186 14767 2 80078 9846 98 t3 16938 iOilt 64 18688 96 17044 7 72 12678 99 17493 77 9428 88 14832 1 6 6 20360 9696 la S6 14903 76 80481 9605 69 64 78 20668 S3 12898 I 81 11788 20794 9949 1 985 86 179 7 80829 6 1S03S 44 18272 809 3 1 129 72 16813 18841 8 10327 131Ü1 61 83 Lii t No r l791 70 m z 1974 909 8743 60ia 45 3 6108 70 48 6280 878 8812 91 88 49 6308 687 3 26 838 28 9 gs 988 3069 6S91 100 8S 6710 u sio 71 49 3219 6886 67 96 6903 V2 8 114 68 1250 36 048 ti 9 11 7 86 7 197 99 SI 8843 76 84 638 93 4119 8447 1840 4978 61 1 4 96 718 1168 4326 839 1789 41 901 79 6 90 1894 3 7 SO 1906 9 7 22 15 4861 n 8197 4781 60 8222 86 211 9470 4883 7887 8511 87 71 96 98 77 9 2 i 4916 dU 5e Kttlsse Uo 70 Nieuwe PAUASOLS en PAUAPIAJIES VAM OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleiilioou o il Beurs van inslerdain Vrkrs 6 JÜNL jSlotkrs 81V 98 98 NaBlELAND üart Noil W a 8Vi Sl Vi 93 93 100 88 8S l 881 dito ilito illic 8 ilito dito dito 3 dito tiokot 8 Ru LAKD Obl Binnenl 1894 4l l dito Geoona 1880 4 dito biiBullia 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in gouii leon 1888 dito dito ilito 18S4 5 apAxjs Purput snbulil 1881 4 TUHitlij Gepr Cour leen 1890 4 ie Icenmg sorio D Gec leenin aeriflC Ztliu Ara Rp r oblg 1899 5 Ulilco Ob It 8oh 1890 V tzo Li Obl 4 oubop 1881 yvaTlaDAV Obligatian 1896 3 BoTTiauAH SId l leon 1894 3 NlD N Afr II mie aand Arondsb Tab Mg CortiScaton Doli Maaticbappü dito Arn Hypotbeekb pandbr 4V I Uult M j dorVor tonl a iid a Or Uypolbaekb pandbr 4Vi N derlandeihe bank aand Ned Handel iaatach dito N WtPao Hyp 1 pandbr 3 Rott Ilypotlieokb panillir 4i Utr llypotbeel b dito 4V OoaTENB ÖoetHung bank naad RuaL Hypothenkbank pandb 6 Amkrika Eqii bypoth panlb 4 yu Maiw L G Pr Um cort 91 V D Holl lJ Spoor Mij aand l 114n Mg tot Eip y St Spw aand 10 i Ned lud Spoorwegm aand 884 Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 duo 5 talu Spoorwl 1887 99 A Bobl S Zuid Ital 8p mij A H obl 3 PoLKN Warachau Weonen aand RoaL Or Rusi Spv Mij obl 4 Baltiaofae dito aand Fastowa dito aandi 5 IwBDg Dombr dito aand 6 Kurak Gb Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Akiuia Cent Pao Bp Uq obl 6 OUc North W pr 0 v aand dito dito Win St Petar obl 7 Denier k Sio Gr 8pm eert r a Illinois Central obl in goud 4 Louiav aiNaihailliOert ijtand 74 Meiiro N Sp Mij Ie hyp o 8 104 Mia Kan a ï 4pCl pref aand 87 N ïork Ontaaio it Woat aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud h 81 Paul Minn ii Manlt obl l Vi 6 96 löï 67 8 J 10 34 ir e n 436 6 108 904 164 9S INQEZONDEN Mijnfieer de liedacteur Een enkel woord zou ik gaarne in het midden brengen naar aanleiding van een gedeelte van uw artikel over de ongevallenwet in het nummer van Woensdag j I Gy zyt slecht te spreken over hen die onmiddellgk de Eerste Kamer in den ban doen enz Ik laat daar of zalko otdergeIgke hateiyke uitdrukkingen als door n aan sommige voorstanders van de ongevallenwet in de mond worden gelegd werkolgk gebezigd zgn tia zeer mogelgk waarsclignlgk leest gy meer verschillende bladen dan ik Ik voor my houd niet van hm adelgke uitdrukkingen van grut gehalte maar ook zonder dezen kan verontwaardiging na en dan op haar plaats zgn Ik aclit mg niet bevoegd te beweren dat dit hier het geval is maar wil wel erkennen dat na hetgeen ik van de beraadslagingen in de Eerste Kamer lieb gelezen de verontwaardiging van sommigen mg lang niet onverklaarbaar voorkomt U zelf die het betreurt dat de wet gevallen is zon ik wel willen vragen hebhen op n de redevoeringen der tegenstanders de indruk gemaakt dat men hot toejuichte dat de industrieel verplicht zon worden tot enig offer voor de arbeider aan wie hy voor zulk een groot deel zyn bestaan en voorspoed dankt P Of is door u opgemerkt wat mg misschien ontgaan is dat men gepoogd heeft de m i zeer rake argumenten voor de wet van de heer van Nierop en do ministers van der Linden en Lely te weerleggen f Zie M de R d tegenstanders van het socialisme zoeken hnn meeste kracht in de m i gewaagde bewering dat de mens altg d dezelfde ongeveer blgft omdat men hem nooit anders heeft waargenomen Is dit zo dan doet zich hier een geval voor waarin men het om zich zelf geiyk te biyven met de socialisten eens zal moeten zy Immers ieder die iets van ons verleden weet weet hoe een groot deel der geschiedenis neerkomt op de tegenstelling van bevoorrechte en niet bevoorrechte klassen hoe de eersten hnn voorrechten willen behouden de anderen van hnn zgde naar bevoorrechting streven of naar rechtsgelgkheid hoe hiernit de klassenBtryd ontstaat Meu beeft toch allicht gehoord van de strgd der middeleeuwse steden van de boerenoorlogen van de oorzaken der Fraaso revolutie Welnu blg ft de mens die hy is dan moet ook steeds onder andere vormen de klassenstrgd terngkeren by moet dan ook in onze tyd bestaan en zo ja is het dan mogelgk hem niet duidelgk getekend te zien in de strgd tnsschen werkgever en arbeider P Is t dan niet konzekwent aan te nemen dat ook nu nog de bevoorrechten hnn voorrechten willen handhaven en al wat er afbreuk aan doet trachten af te weren voorgevende en ik geloof in de meeste gevallen zich zelf wgs makende dal men nit hoger beginsel handelt P En wanneer nu een college is samengegesteld uit de hoogst bevoorrechten is er dan geen reden voor de niet bevoorrechten of die hnn party trekken om weinig vertrouwen te stellen in de goede gezindheid jegens hen van zulk een college al sohijat 67 388 HO 90 935 66 Hl 97 Ulrecift Suoorweaverblüaingeu mei GulJÜA Zooierdleysi 1900 AauftevaogeD 1 Mei ït l vaa reenwlcli 987 loon 100 114 141 68 106 iOIIDl ROTTÏROAllTi iwu fl i i 18 18 18 98 18 58 1 97 8 98 8 86 8 48 4 89 4 C4 6 88 8 15 7 18 7 49 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 U tt 6 01 f 84 3J 10 19 L 9 SS 10 88 11 08 11 18 U 0 10 58 11 89 11 16 11 88 9 57 10 88 9 19 8 38 7 47 8 07 ll t0 11 84 M 9 88 9 40 10 08 7 V Ulm 1 n i UtM üxtri b jl taleii Op d trriara lijn Zondn Miaadig Dimdig adaglalu ntonrMlirttoa Toor d 8 H TOfaJigbar teg a alnl m Traditpnii H Hollmdih Spoar t 8ilr ppl in i wüi BOTTESDIU9 46 96U ♦ 58 l 0 810 108 103 99 100 i V ni 101 84 7 48 8 8 8 04 9 00 11 81 11 18 10 10 18 10 88 10 88 10 48 10 49 9 18 9 47 Dn Pao Hoof Hju obig dito dito Line Ooi Ie hyp O l Ouiui Can South Oliert v aand Vin o Stad Rotterdam aand 8 BlM St d Antarerpen 1887 J Stad Bruaaol 1888 S HONO Theiga Begullr Oeaelaob 4 OaTlHlt Staataleenii 1880 6 E K Ooit B Or 1880 8 Span SUd Madnd 3 ia 8 Nro Var H i Arii Soool m rt 11 6 U 08 18 81 1 21 9 80 10 08 10 94 7 8 7 4 8 84 iU 1 9 Uai ir b Ul ftaalUtirf d l p ka 1 g k d i B B ll d k p L Zitr ppl l5 ö o d C g d d W f Ui QODDA niüN HAAOriae em 10 19 10 69 11 88 IS ie 1I I6 18 88 l tt i 8 3 46 4 19 4 60 5 96 11 11 1 10 11 98 1 1 11 86 1 86 r 10 48 11 41 19 09 18 46 18 65 1 40 1 80 66 4 16 4 46 8 01 8 S9 9 17 y 63 18 8 84 4 S SS E 8 48 8 6 r 4t n l9 10 18 10 8 10 43 11 89 10 16 10 64 11 11 11 87 9 48 10 98 6 8 6 04 7 0 7 16 7 8 8 86 8 86 9 03 9 44 10 1111 86 11 86 18 06 1 80 8 40 3 O0 4 00 4 80 4 S0 5 6 9 7 4 7 S6 18 9 48 10 6 lta ï i 10 17 1 86 Zo t rm W5 68 lOf Z n Sa l 77 fI7 M8 K 9 80 10 11 10 64 11 6S U 08 18 84 s 8 09 8 87 4 87 4 47 5 1 6 4 7 06 8 0 8 88 8 46 0 85 10 6 fi Humonikatlaln lUm 1 m a Mali Itta batalaa O O U U A t USTtRDAlI fiaa ina douda 6 8 11 8 3 9 38 10 86 lO E 1 0 l 2 46 8 88 4 O 4 48 6 15 8 48 61 O i 10 87 10 66 11 07 Amat W 8 01 8 68 Si 10 10 11 09 11 48 1 B7 0 3 86 4 16 t 67 6 S6 6 449 3610 8i 1 031147 Ot i mit C 8 I 9 13 9 37 10 86 11 24 1 08 l ln l 4 8 86 4 80 8 1 5 6U e8 10 50 ll K 1 0 l lt 4 88 8 9 49 4 60 S 43 10 03 S ll 64 10 14 ZOMERMANTELS DAMES en KINDER COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverliemden Japoosloffeo ei gekl K toenea in groote verscheidenheid en concnrreerende Prgzen 1 SAM80üli II Tg EO H I ilonria 18 87 16 S i 4 89 6 63 6 30 7 10 9 8 86 8 40 3 1 11 7 38 1 09 8 0 S 41 6 04 6 80 7 00 7 54 80 l Di 10 6 1 00 U 16 11 8 11 47 19 88 6 84 7 4 8 18 9 07 10 14 0 6 SJ7 J6 1 69 98 9 13 9 81 11 1 1 7 1 IH 8 10 8 84 4 46 8 81 7 0 8 10 4 9 1 W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4 l O 9 48 11 80 lt 4 1 06 tl 3 8 4 6 0 I S 36 7 86 8 6 9 40 11 06 7 0 7 81 8 18 9 07 9 89 10 18 10 34 11 811 6 6 8 88 4 18 4 34 1 47 7 64 8 09 Il 10 7 11 98 8 8 10 14 10 49 18 8 68 7 47 8 41 0 10 10 10 66 11 88 18 0 1 69 8 08 S 0 4 08 4 48 6 39 6 51 7 00 8 9 00 35 10 06 10 48 II 6 07 41 8 09 9 37 10 38 11 88 19 97 4 7 34 9 8 H 07 ii 6 8 6 a 17 10 41 H 36 4 88 9 24 1 7 08 TJ4 8 80 1 14 i8 10 4 1147 ll ll 1 61 t M 8 66 4 4 tO 6 18 7 84 7 41 9 4i li 07 t l 88 11 83 I batoogingen gehonden De politie joeg lien uiteen Het aantal sUkeK bedraagt lO OOO iTiUE Tengevolge vau een perspolemiek had Dinsdag te B lorence een dnel op de sabel plaats tnsschen Gabriële d Annanzio en Bernabei directeur van La Nazione Nadat Bernabei in de derde ronde een houw dichtbjj het linkeroog bad ontvangen verklaarden de doctoren de voortzetting van het dnel onmogelijk d Annunzio bleef er toen zoo hartstochtelp op aandringen den strp voort te zetten dat de doctoren dreigden te zullen heengaan Toen eerst wilde de bloeddorstige literator het duel ah geëindigd beschonwen Nu zal hy nog vechten raet kolonel Porta van den generalen staf wiens schoonvader hy beleedigd heelt BINNENLAND STATEN ÖENKttAAL T ir E B It B U A mi B H Zitting van Donderdag 8 Juni Pe heer Marchant is toegelaten als lid voor Deventer Bg de algemeene beraadslaging over de voorgestelde strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen bestreed de heer De Savornin Lohman het moderne strafrechtbeginsel volgens hetwelk de misdadiger óf krankzinnig óf ontoerekenbaar is Hü neemt zelfs de persoonljke verantwoordelijkheid van het kind aan Doch btj s tegen deze afzonderiyko regeling die eSi kind een tijdlang bniten straf stelt en de Christelijke humaniteit geen vrijheid laat De heer Troelstra wil gelgken leeftp voor de meerderjarigheid en strafrechterlgke verantwoordelpheid daarby betwistende verschillende oorzaken door den Minister voor de criminaliteit der jeugd vermeld o a het gemis aan godsdienutzin dat toch zeker niet bestaat by de Eoomsch Katholieken en toch is het bekend dat in Koomsche streken vele misdaden begaan worden De Toodsche godsdienst schynt nog de beste omdat diens belyders in verhouding tot hun aantal een gering contingent aan do gevangenissen leveren Hpr ontwikkelt de stelling dat sociale hervormingen hot beste middel tegen misdadigheid der jeugd zfln eii verdedigt tegenover den heer Lohman het stelsel eener mildere behandeling van jeugdige misdadigers overeenkomstig de hedendaagsche strafrechtbegrippen 9fl 8 8S 8 40 8 80 8 17 9 08 7 8i 8 81 7 11 7 18 7 98 7 88 8 16 1 44 Oondt 58 MlDtdreclit doorüiauwerkork Oapalle Rotlerdui M llolterdamD P Rottwdam B 8 84 8 09 9 08 Sotterdam Beura Rollordam D P Aotterdam U Capella Hiauwarliarli Uoordracht oida 4 48 6 80 6 07 4 68 8 41 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 10 8 88 7 88 Qottda 7 1 8 87 8 41 9 01 levaah Moero 7 88 8 68 BoalamaerZeg 7 89 0 7 68 9 14 7 68 9 08 9 1 9 87 Voorburg aHag W aHua Voonurg 8 80 6 16 6 48 6 03 foudm Oudav Wo pd 8 88 8 18 8 68 7 f4 Utraoht Woerdeli budav atada De berispiug fc wel beter dan de bestaande strafmiddelen maar zy past niet in het strafstelsel en zal daardoor geen effect hebben Betere werking is te verwachten van de opdracht der berisping aan do voogdyraden Zelfs vreest hy berechting van meer jengdige personen wegens aanrandingen van het heilige eigendomsrecht omdat de rechteriyke macht daarin een zwaar misdrijf ziet De opzending naar ryksopvoedingsgestichten kan spr niet goedkeuren met het oog op den groeten invloed dor gevangenbewaarders op het karakter der jeugd Daarentegen ziet hy in de opruiming der hechtenis voor kinderen een groote verbetering maar de tuchtschool acht hy weer een te streng systeem Ook de mogeiykheid van plaatsing in particuliere ge enkeion verminderd Er werd in 1898 een afdeeling opgericht te Deventer zoodat er nu 13 afdeelingen zyn en de Vereeniging 61 donateurs 415 leden en 336 begunstigers telt Van de studenten die door de Vereeniging in hunne studiën gesteund werden hebben er drie met goed gevolg hun artsexamen afgelegd en zonden dus de rg der homoeopathische geneesheeren kunnen versterken doch een van hen is zgne gegeven belofte om de homoeopathische geneeswyze te bestudeeren niet nagekomen maar naar 0 Indifi vertrokken terwyi een tweede na geruimen tyd in h t buitenland vertoefd te hebben om de resultaten der geneeswyze na te gaan onbevredigd is teruggekeerd en niet heeft kunnen besluiten zich als homoeopathisch arts te vestigen Geldeiyke schade heeft de Vereeniging daardoor wel niet geleden daar beiden de hun verleende sommen terugbetalen In het afgeloopen jaar hebben zich twee nieuwe homoeopatische geneesheeren in ons land gevestigd die beide eenige jaren als allopathisch geneesheer gepraktiseerd hebben maar door de bostudeering der homoeopathie eerst theorethisch in ons land daarna praktisch in het buitenland tot de overtuiging zyn gekomen dat door aanwending der ge neesmiddelen naar Hahnemann s beginsel de aan hunne zorg toevertrouwde zieken beter gebaat worden dan door toepassing der byna uitsluitend palliatieve geneesmathode Het zyn de hoeren dr L M van der Stempel te Zaandam en P L van den Harst die zich te Alfen a K heeft gevestigd Het aantal homoeopatische doctoren in ons land is daardoor tot 14 geklommen De derde student van wien boven sprake was zal nog eerst ter zyner verdere bekwaraing eenigen tyd als adsistent fungeeren om daarna een onderzoek naar de waarheid en deugdeiykheid der homoeopatische geneeswgze ïn te stellen Het fonds tot oprichting van een homoeopathisch ziekenhuis is thans in bezit van f 3391 Voor hot toelatingsexamen tot do cadettenschool te Alkmaar hebben ch 108 jongelieden aangemeld l etilie Transvaal Dn Nederlandsche Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening wenscht eone uiterste poging te doen om het vreeselgk Igden dat den Boeren door de iniyving hunner Staten boven t hoofd hangt alsnog ai te wenden Te dien einde publiceert hy in alle couranten in het binnen en buitenland Europa en Amerika oon beroep op de vrouwen haar aanmanend hare handteekening te plaatsen onder een verzoekschrift aan haren sonverein welke petitie tegeiyk met die welke van overal elders inkomen door den Bond aan alle andere sonvereinen en staatspresidenten zal opgezonden worden opdat zy tot gezameniyk optreden bewogen worden 6 11 6 18 i 46 8 t6 4 03 6 87 6 4 6 10 f 5 80 1 10 1 17 1 88 1 88 1 08 12 46 19 63 1 66 9 04 1 38 2 94 1 46 1 48 1 8 9 08 09 9 4 i I S 4 34 4 44 4 61 6 1 6 07 49 18 7 89 6 08 6 18 6 97 6 81 6 66 6 15 6 46 7 57 S 26 10 87 10 55 11 01 Il 88 11 07 il 4S 69 11 44 Nederlandsche vrouwen stelt U niet langer tevreden met bet uiten van vrome wenschen doch geeft uitdrukking aan Uwen wil dat de broedermoordende krgg in Zuid Afrika een einde neme door een vrede eervol voor beide partyen vrede waarbg de odafhankeiykheid der beide Republieken gewaarborgd worde Vereenigt Uwe stem met die van allé vrouwen uit alle andere beschaafde landen opdat met één machtige stem gg eendrachtigiyk verlangt dat ten minsten ditmaal Recht gi boven Macht Aan Hare Majesteit de Koningin Mevrouw Wy Nederlandsche vrouwen smeeken üwe Majesteit op hetzelfde oogenblik dat in alle andere beschaafde landen de vrouwen haren souverein eenzelfde smeekschrift doen toekomen niet langer te toeven met Hare bemiddeling aan Engeland aan te bieden in overeenstemming raet de Artt 1 en 3 van den Isten titel der Haagsche Conventie op 29 Juli 1899 door de gedelegeerden onzer Regeering onderteekend opdat een voor beide partgen eervollen vrede gesloten worde waarbyle onafhankeiykheid der beide Z A Relieken gewaarborgd worde Hetwelk doende enz Men wSrdt verzocht deze petitie nit te knippen en van 4 5 handteekeningen voor zien toe te zenden aan Mevrouw Waszklewiezvan Schilfgaarde Stationsweg 83 te öravenhage Op 25 Juni wordt de petitie met de ingekomen handteekeningen aan H M toegezonden Zorgt dat het een indrukwekkend aantal zg en dat daardoor de goedgezinden in Engeland die op 13 Jnni a s eene groote vrouwenprotestmeeting tegen annexatie honden gesteund worden üemeng de Berichten Uit Amsterdam ifieldt men De politie heeft gistermiddag in verband met de inbraak op het Singel nog een jongeman gearresteerd in een logement in de Jordaan In de Sigarenmaker wordt bericht dat de uitkeering aan do nitgeslotenen to Groningen te verstrekken allengs vermindert doordat enkelen elders werk krggen Vaa f 1430 is het bedrag tot f 1100 gedaald In het geheel is nn f 41 000 uitgekeerd Te Tilburg heeft eergistermiddag de knecht van den landbouwer S bg een woordenwisseling zgn baas met een scherp voorwerp zoodanig gestoken dat deze bewusteloos neerviel De toestand van den boer is niet zonder gevaar De knecht is gearresteerd 8 Jl 8 41 8 10 80 10 87 8 58 9 SS 0M 10 46 11 48 11 46 0 18 I0 9 9 48 10 84 9 88 9 46 f t SS lO O iO 8 4 47 m lO U U Oi 8 97 7 06 7 6 8 9L 8 99 89 iM 61 7 86 6 10 08 10 17 10 8 10 84 De hoofdcommissaris van politie te Arasterdam bericht ten vervolge op zgne bekendmaking omtreut een internationale benda vervaardigers van valsche bankbiljetten cheques enz dat by hem is ingekomen een nader scbrgven van de politie te Londen waarin vermeld wordt dat de valsche bankbiljetten van de Engelsche bank van 5 p st gedateerd zgn 11 Oct 1898 en gemerkt No D 45 99746 Ook zullen er waarschynlgk in omloop gebracht of ter inwisseling aangeboden worden valsche lersche bankbiljetten van 1 p st op The Northern Banking Company Limited Belfast en Dnblin gedateerd Belfast 1 Sept 1897 Deze biljetten zouden onduidelgk van een circnlatieteeken voorzien zgn gedateerd 9 Juli 1898 Voorts zullen er eveneens valsche bankbiljetten in circulatie gebracht worden waarvan nog geene beschryving kon worden gegeven De hoofdcommissaris van politie voornoemd verzoekt beleefd om in iedere gemeente waar het hoodig mocht biyken wisselageiiten liandelaren in effecten winkeliers en dergelgken voor eventueele pogingen tot verzilvering van bedoelde stukken te waarschuwen Zaterdagavond is van het Tempelholer Feld te Beriyn een Inchtballon opgestegen bemand door prof Verson den heer SUring en een assistent Het was prachtig weer met matigen Oostenwind Zondagavond 5 30 is deze ballon behooden in de nabgheid van utrecht neergekomen In 20 uur is het traject afgelegd Het doel der reis was te onderzoeken of een wetenschappeiyke langdurige ballonvaart moge lyk is Dinsdag avond wilde een onderinspecteur van politie te Rotterdam in de Schoolstraat een 19 jarig jongmensch arresteeren die in halfbeschonken toestand de orde verstoorde De knaap zette het op een loopen en sprong op den Qüudschensingel op een met vleesch beladen bandwagon Hier tr of de onderinspecteur hem aan greep hem vastentrachte hem naar het bureau van politie in de Meermansstraat over te brengen Dit belette echter een opdringend publiek van een paar honderd personen Van alle zyden werd de ondcrinspectenr die zgn sabel getrokken had en daarmede de menschen van zich trachtte te honden terwyi hg met de andere hand den arrestant vasthield bedreigd en ten slotte kreeg hg nadat dit g chermntsel een kwartier geduurd had een slag op het hoofd die hem deed duizelen Hg liet den jongen los deze werd dadelgk door het kwaadwillige publiek opgenomen ontsnapte en vluchtte de Lange Baanstraat in waar hy zich op een trap verschool De ondcrinspectenr beroofd van zgn arrestant en geschopt en geslagen door de kwaadwilligen ging naar het politiebureau in de Meermansstraat Intusschen waren een paar agenten ter plaatse gekomen en op aanwgzing van een vrouw arresteerden zy den gevlncUten knaap om hem te brengen naar het politiebureau Het verzet nit het siraatpubliok begon nu opnieuw doch nadat de politie versterking gekregen had on een paar malen do menigte met do sabel niteengedreven was behield de politie de overmacht en gelukte het den gearresteerden jongen die kort geleden uit een rgk swerkinrichting is ontslagen op het politiebureau in bewaring te stellen Naar gemeld wordt zullen in Noord Holland afdeelingen der Vereeniging tot bevordering van Zondagsrnst den gemeenteraden verzoeken een einde te maken aan het sluiten van hnwelgken op Zondag wat boven het IJ zoo veelvuldig nog voorkomt In een der stoenkolenraagazguen op s Rgks werf te WUlemsoord is gisteren een partg kolen daar opgestapeld bg het verwejicen plotseling ineen gestort terwgl schepelingen van Hr Mr pantserdeksehip Noordbrabant daar aan het laden waren Drie matrozen werden onder de vallende massa bedolven doch konden gelnkkig spoedig weer ongedeerd uit hun netelige pesitie worden bevrgd In het orgaan van het Nederlandsche Landbonwcomité wordt medegedeeld in zgn officieel jaarverslag over 1899 dat de minister er althans voorloopig van afgezien heeft een ontwerp van wet betreffende eene ofücieele Landbouwvertegenwoordiger bg de Wetgevende Macht aanhangig te maken de Regeering wel degeiyk werkzaam is aan het voorbereiden van een voorstel tot wetteiyke Landbouwvertegenwoordiging doch dit zeer omvangryke onderwerp een nauwkeurig en grondig onderzoek eischt waarmede zich de Regeoring geregeld bezig houdt STADSNIEUWS GOUDA 8 Juni 1900 Heden slaagde te s Gravenhage voor de acte lager onderwgs raej A A H Resner te Pgnacker HiASTRKOHT Het grasgewas van den Folder Beneden Haastrecht heeft by pnbjiake verpachting opgebracht f 3 30 Dal van Hoog en Laag Bilwgk l 118 en dat van Agterpoort f 14 WADDiMosvEra C C Regt hoofd der school en sinds twee jaren directeur van het die ook nit enkele ter goeder trouw geuite frazen te blgken M de R ik mag geloof ik aannemen dat gg behoort tot de min of meer bevoorrechte klasse der maatschappy maar tot dat deel er van dat meer dan sommige anderen aan de nietbevoorrechten wel iets gunt Dit is niet in stryd met het boven door mg gezegde want is alle klassen en partgen vindt men overgangen Maar houdt mg deze opmerking ten goede Wat moet men van de bevoorrechten denken wanneer zelfs de meer welwillende sprekende van de Eersta Kamer als van een college van gemoedelgke niet by voorkeur aan politiek doende mannen het nOnigszins verklaarbaar vinden dat zy bg de strgd tegen de wet buiten de Kamer huiverig werden hun stem te geven aan een maatregel die door vele belanghebbenden een ramp Werd geacht Volgens n dus behoort men met eerbied te bespreken een bestait van een der hoogste regeeringscolleges waarin altyd volgens n mannen zitten die niet bg voorkeur aan politiek doen wat in dit verband toch wel moet betekenen die voor han taak op zyn best half berekend zgn die zich niet dan gebrekkig oen zelfstandige laening over politieke onderwerpea kunnenvormen Hun gemocdeiykheid zal dus zeker voldoende zgn om de eindbeslissing te vellen over hot wel en wee van duizenden personen Misschien is het toch de gemoedeiykheid wat te ver gedreven om naar ik altans ergens las een kamerlid dat behoort tot de men mag wel zeggen van staatswege geschandvlekte firma Regout tot rapporteur over de wet te benoemen Hoe dit zg ik bon met n eens dat de kamer wel geinfluenceerd zal zgn door vele belanghebbenden nameiyk de meerderheid der fabriekanten en voeg er bg dat het voor mannen op de hoogste sport der maatschappg wellicht zeer gepast is nitingen van het veel groter aantal belanghebbenden dat do arbeiders zyn als waardeloos onzinnig of als een vertoning te minachten Dat wy hier met een klttssenkwestie te doen hebbon wordt er slechts te dnideiyker door Om nog kort te resnmeeren ik geloof dut de ongevallenwet verwerping een verschgnsel is van de klassenstrgd die volgens de gang der geschiedenis mott bestaan telkens ook in onze tgd duideiyk voor den dag komt by deze gelegenheid in de eerstp kamer zich heeft geopenbaard in de vijze waarop de wet bestreden is in hot negeeren van de argnnenten der verdedigers in de invloed die groote industrieölen ook in de kamer vertegenwoordigd op de beslissing hebben uitgeoefend in het niet rekenen met deels bespotten van de wgze waarop door de moest belanghebbenden hnn verlangen is geuit Onder deze omstandigheden komt my niet onnatnnriyk voor de wens tot hervorming van een lichaam dat door zgn samenstelling als voorbestemd is om klassenstrgd te verbitteren In dank voor plaatsing UEd dn R STAVENISSE DE BBAHW De geachte inzender wacht zeker van ons geen antwoord zoo uitvoerig als het zyne Het historisch verschgnsel van don klassenstryd ontkennen wg geenszins maar dit ligt zeker aan ons gebrekkig waarnemingsvermogen daarvan bobben wg by de bestryding der Ongevallenwet in de Eerste Kamer weinig bespeurd De meerderheid was dunkt ons voor het beginsel der wet maar enkele beproefde liberalen hadden bezwaar tegen huns inziens onnoodige centralisatie onder staatsbeheer De groote industrieelen in ïwenthe b v het eerste Kamerlid Storck hebbon zelf uitnemend gezorgd voor deze en mdere belangen hunner werklieden en zien zich nn met leede oogen in hun viyo werkzaamheid belemmerd Wg bedoelden enkel dat deze bezwaren eerbiedigd moeten worden eigen initiatief afkeer van staatsdwang verdient waardeering ook al zün wy met de Regeering van meening dat ter wille van een algemeenen regel in het algemeen belang die eigen scheppingen zullen mogten verdwgnen Vooral de werkman in klefie industrieën moet geholpen wordende groote fabrikanten zullen zich daarom den last van staatsdwang en staatscontrole moeten getroosten ook al hebben zg reeds vroeger hun plicht gedaan zonder den dwanit der wet Onze grief tegen de Eerste Kamer is dat zy buiten haar boekje gegaan i zy heeft niet te oordeelen over do onderdeelen eener wet maar over de vraag ot een ontwerp en bloe is in het algemeen belang Om politieke redenen had zg de wet moeten aannemen ondanks sommiger bezwaren tegen de Bgksverxekerlngbank wy noemen daarom de verwerping een politieke fout WU zyn echter van meening dat niemand ook niet een College als de Eerste Kamer dadelyk alle vertrouwen verbeurt als bU een misslag begaat Tot dusver heaft ons hoOirste vertegenwoordigend lichaam met eara