Goudsche Courant, dinsdag 12 juni 1900

No 8218 Dinsdag 13 Juni 1000 3Öste Jaargang mimm mmm I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o A9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h nco per post 1 70 Afzonderlijke Nommors VTJF CEMEN Telefonn Nu Ui ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meei 10 Centen Groote letters vrorden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Si a MN af f 16 50 per 12 fless b Gouda Drak van A BRINKMAN Zn Opeiil3are Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 11 JUNI 1900 s voormiddag i nren in het Hotel DE ZALM aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gettstigdon Notaris J KOEMAW VAS No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien WINKEL EU W M aan de Naaijerstraat te Gonda wijk H Nr 26 Kadaster Sectie B Nrs 1189 en 1170 groot 79 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1900 No 2 Een gnnstig gelegen van vele voorzien nvm eii ERV aan de Gouwe te Gouda wijk C Nr 38 Kadaster Sectie B Nr 1024 groot 1 Are 20 Centiaren Verhunr d aan den Heer 3 Peteei tot I Augustus a s voor l 226 per jaar Te aanvaarden 1 Augustus 1900 En No 3 Een HUIS en KRF in dé Vischsteeg te Gouda wp I Nr l85 Kadaster Sectie B Nr 890 groot 19 Centiaren Verhuurd per week met inbegrip der waterleiding voor f 1 06 Te bezichtigen 7 en 8 Juni van 10 tot 2 uren en op den dag dor veiling van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Voor eerslbejrinnonden PIANOMUZIEK mot begeleiding van U O rAN I KB UIJ 8 in 9 nummers 4 HO cent per No ALBs JONGE EEL MUZIEKHANDEL OOSTHAVEN B 78 F f mm Tiendeweg 59 SPECIALITEIT IN ALBOID vernikkeld brittannia metaal Crisial en Porcelein met Nikkel gemonteerd AÏTANAS FRAMBOOS CITEOEN SINAASAPPEL MANDARIJN en AABDBEI zijn zeer fljne Oooholvrije likeuren in fraaie Pransche gedraaide Flacons Deze likeuren geven met water aangelengd een hoerijke verftisschende LIMONADE Prijs per flacon f 1 10 bij J V AN QUE toea So 2 Goada GfiEi BETEB adres voor alle soorten SÖHOENWERK als h elJioordbrabaDlsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten SCHOKIV WKHM voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMIT8 jjle reparatifin en aangemeten werk i C F BUSCH GOUDA Markt A 60 OPRUIMING van alle voorhanden zijnde MANTELS tot zeer lage prijzen IMS lil w mm 11 MiiMii Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Driejarige voorbereidende Cursus voor jongens van 13 16 jaar Tweejarige Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDEKDAGS van 2 4 uur Proiqiectun verstrekt gaarne de Directeur F TI TM8TRA BAJAH THEË De Cultuur Maatschappij PARA KAN SALAK RAJAH AGENTSCHAP Amsterdam heeft de oer te berichten dat zj de vertegenwoordiging voor GOUDA en Omstreken voor de beroemde RAJAH THEE op hare plantages geteeld heeft opgedragen aarden heer T CX5EB £ S t © O o u d © RAJAH THES s verder te GOUDA verkrijgbaar b de hoeren C VAN TONGEaLOO en J VAN OIJE SCHOENEN eo LAAIIZENMAGAZIJNEN DE EOODE LAAUS en DE GOEDKOOPE WINKEL i zijn beslist de GROOTSTE de GOEDKOOPSTE en I SOLIEDSTE adressen van GOU DA en Omstreken Laagste prijzen 2ie Etalage Aanbevelend te ei O o b W IJ 2 rKCJ I TIDElLJ I E33Nr Kort overzicht onaer PrJjBoourant J van Zonneveld 12 12 SHEREIES Palo en Gold 4 Dry 15 18 1 50 1 76 6 25 HOODE en WITTE PORTWIJNEN MADEEA S droog en zoet VERMOUTH lo Turin s u S9 O s BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i f 1 76 i 2 26 f 2 75 i 3 25 f 3 75 enSCOTCH WHISKY f 27 75 31 36 42 53 34 34 42 37 50 47 0 65 Nto 0 75 0 85 Per Fl Per Ank 45 Fl LISTEAC I 1 0 90 1 10 s 9 CHATEAU VAIiEOSE St ESTEPHE St EMILION 1894 PAÜILLAC 1893 8EAVES Witte Bordeaux SAÜTEENE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE De sèschon ijn in de prezen begrepen en worden 4 8 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrjgbaar btj De flrma T CREBAt € i4 nda Tweede Orgellespeling iD de Groote ot St Janskerk op Dinsdag 12 Juni 1900 des avonds ten T uur door den Heer O B B Spaanderman met welwillende medewerking van Mej S V D B Alt Rotterdam Programma s tevens bewgzenvau Toegang ziJn tegen betaling van lO cent verkrjgbaar bij de Boekhaïdelaars J vah BENTUM ZOON en bij den Koster Bi de SGHOONHAAK zal het Uw werk verlichteD Stuiverszeep is en blijft onovertroffen Een stukje weegt 125 Gr en kost 5 et = 25 Gr voor 1 cent B gebruik van StuiverszeepStuiverszeep poeder en Sultanepoeder zal Uw werk klaar zijn ais gij begonnen zijt J Naamlooze Vennootschap Rotterdam Een SÏTEL Eijwiel is onvermijdelijk een STUUK en i ICHT IjOOP EX U Op den weg zijn de Yankee Style Eïjwielen het HK K Ijti T o a iu het Kampioenschap van Nederland 1ste prijs bj het verbeteren van het ze uur record 157 K M verbeterd met 26 K M enz enz Falirikanl van RIJ ViELË en MOTORCÏCLES B L JANSEN sBoscli Leverancier der Cambler Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DU Jt VITEB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAEKBROOK Overheerlijke CltroeD 40 et Frambozen 45 Sinaasappel 45 Limonade bij D MIËBIEl KLEIWEG E 100 Telepliooiiiiet GoiicLa Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjks Intercommunaalbureau Op 15 Mei 104 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT f Jf SCfflEDAMMEB GENEVEE Merkt Vnbiigbor bfji M PEETER8 Jz N B Als bewjji tu eohtliaid la giobet en kurk itaedi to tien nu den uamder FinM F HOFFB NIGHTCAP iuitenlandsch Overzicht De militaire m werker der Neue freie Presse meent dat het plan der Boeren om uit Lpenburg den oorlog voort te zetten niet veel kans tot slagen heeft Na de stelling beschreven te hebben die door de Boeren van Langsneck in Natal over Harrismith Bethlehem Ficksbarg Heidelberg Middelburg en Lijdenburg bezet is zegt bovengenoemde medewerker dat het terrein tnsschen Middelburg en Lijdenburg ter verdediging zeer geschikt ia tegenover een vijand die uit het Oosten dus uit Lonren o Marquei komt Maar even over de grens is de hoogvlakte bereikt en het veld rijst dan nog maar zwak in de richting van Pretoria Een Engelsch leger dat dus van Pretoria naar MiddelburgHjdenburg marcheert moet zachtkens dalen en heeft dus het voordeel der hoogere positie Daarentegen hebben de Boeren het voordeel dat zjj wegens de nabpeid van de Portugeesche grens niet omsingeld kunnen worden De taktiek van de Engelschen na de inneming van Pretoria is heel eenvoudig In het bezit zijnde van Bloemfontein en Pretoria kan Lord Roberts de toekomst kalm afwachten en zich bepalen de Boeren in hunne schuilhoeken in het oog te honden In dien tussctaentjjd zullen de generaals Methuen en Hunter uit hot Westen Plnmer en Carrington uit het Noorden de Transvaalsche districten bezetten en de bevolking tot onderwerping dwingen terwijl do generaals Rundie Clements en Brabant hetzelfde zullen doen in de N O deelen van den Oranje Vrijstaat Ten slotte zal Bnller die aan het hoofd van drie legerafdeelingen in Natal staat eindelijk wel het Z O van Transvaal binnenrukken In dien tusschentijd zullen de omstandigheden er toe bijdragen om de strijdmacht der Boeren te verbrokkelen Het verlies van Pretoria als middelpunt der nationale verdediging zal op de Boeren een heel anderen indruk maken dan de bezetting van Bloemfontein Want met die stad is het bolwerk der republikeinen gevallen Levensmiddelen en ammunitie zullen op den duur in het leger der Boeren gaan ontbreken en de strijders tot de overgave dwingen Onder die omstandigheden kan de terugtocht naar Lgdenburg geen ander doel hebben dan om tgd te winden met de vage hoop op het een ot andere gelukkige toeval b v op een vreerade interventie Misschien ook wil men door de bezetting van dit grens district de beide presidenten en de hoofden van het nationale verzet die zich niet aan Engeland willen onderwerpen in de gele FEVILLETOOf EERSTE HOOFDSTUK Een diepe zucht een krampachtige snik een plotseling uitstrekken van het kleine lichaam en een jong leven had opgehouden te zijn een kinderziel ontvlood het zwakke omhulsel dat haar slechts korten tijd hield gevangen en nu onbeweeglijk en verstyfd in het bedje achterbleef Het is voorbij reide een vrouwestera van uit den hoek van het haltdonkere vertrek het was een harde gevoellooze stem en een jonge vrouw richtte zich Ungraam op en trad naar het sterfbed om het doode kind haar eenige de oogen toe te drukken Het 13 voorbij herhaalde een mannestem die van aandoening trilde en een schoone jonge man kwam dichter bij het licht van de lamp en strekte beide handen naar zijn vrouw uit E eanor I Zij schrikte op maar wendde het hoofd niat at Zij veegde met vaste band het doodzweet van het Ueeke voorh9otdje drukte de gebroken oogen toe en vouwde de handen van het kleine hjk over de borst Toen keerde zij het schoone als versteende gelaat tot haar man Geen scène Reginald bid ik je M a senuwen konden eindelijk eens niet genheid stellen om over Portugeesch grondgebied naar Europa of Amerika uit te wijken Do Minister president Körbor heeft de zitting van hot Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden gesloten verklaard Hoe dat zoo kwam I Weer een vreemde parlementaire geschiedenis Op de vergadering der fractiemannen waarvan wfl Vrijdag gewaagden werd besloten om de obstroctie der Czechen te ovenvinnen door dag en nacht zitting te honden en aldus hen af te matten Goed besloten en goed georginiseerd er werden zelfs bedden iu de zaal gebracht om de strijders die in groepen zouden optreden op beurten te laten rusten Den geheelen dag duurde Vrijdag de obstrnctie met het lezen van ingekomen stukken on hoofdelijke stemmingen Om 6 uur stelde Zallinger voor over te gaan tot de behandeling van de mijnwet Het scheen dat de Czechen uitgeput waren met hun voorstellen maar nu ging er een oorverdoovend leven op met fluitjes blikken lessenaars nu en dan afgewisseld met gezang De Czechen haddon zich nu ook in groepen verdeeld om elkander rust te goven en de parlementaire muziek te kunnen volhouden Het eene nnr voor het andere na ging voorbij het concert bleef De Ministerraad was intusschen in den laten avond vergaderd De pre sidentMinister ging den Keizer spreken en om half èen kwam Obrber in de zaal om het besluit tot sluiting der zitting mee te deelen De Czechen gaven nog even een laatste salvo Nn wordt er met art 14 geregeerd waarscbynlyk ook de Rijksdag ontbonden Een nota van Havas meldt dat de minister van buitenlandsche zaken verschillende telegrammen ontving van den Franschen gezant in China gedagteekend van den 9en en meldende dat de toestand om Peking en Tientsin nog altp even ernstig is dat de Chineesche Regeering blijft volharden in het niet optreden togen de rebellen De vette genwoordigers der mogendheden blijven ge zamenlijk handelen Als alles waar is wat de Pekingsche correspondent van de Times seint over het nieuwe decreet dat de Keizerin van China heeft uitgevaar4igd om den Boksers opstand te bedwingen dan heeft H M ditmaal haar ro slecht gespeeld Neen dat is al te doorzichtig De heele Bokser beweging wordt er feitelijk in verontschuldigd De Boksers toch worden in dit mooie decreet niet rebellen genoemd maar een broederschap Daarentegen is de Keizerin heel boos op de Christen geworden Chineezen die alleen om meer bestand zijn tegen alle wederwaardigheden van den laatbten tijd Zij ging naar het venster school het gordijn weg en van de straat een der schoonste in het West einde der stad Londen atroqrode een lichtstraal in de kamer Het licht viet op de prachtige vrouwengestalte met de slangachtige 6e wegingen de koninklijke houding en het goudroode haar en de jonge man staarde als verblind naar de demonisch schoone verschijning en sloeg toen beide handen voor het gezicht wKoud koud als ijs nu en altijd en toch weet z dat zij mij met die aangenomen gevoelloosheid tot vertw feling brengt I Eleanor gevoel je niets volstrekt niets zelts hier met aan het stertbed van je van on eenig kind Hij trad nader maar bleef als vastgenageld staan toen zij de kleine marmerwiite hand afwerend uitstrekte Eleanor vatte met de andere hand het zware gordijn het was alsof ze een steun zocht voor het oogenblik dat komen zou en zeide op harden toon Het is voor Ellen een geluk dat zij iitierf wat zou zij doen in een wereld die haar niets hoor je F niets heeft te geven Of had je je lieveling misschien graag in een vondehngshms gezien De man kromp ineen als onder een wreeden zweepslag en stamelde f En was ik er dan niet wy de ouders meen ik Hij zweeg want Eleanor lachte het was een korte scherpe lach die hem door de ziel sneed Vergeef mij Reginald maar het was waarlyk comisch nadat je me gisteren eerst bekend hebt lage doeleinden zich hebben laten bekeeren Over de moorden op zendelingen en Christeninboorlingen spreekt H M niet maar zü geeft te kennen dat de vernieling van den spoorweg en van de eigendommen van zendelingen niet moeten worden toegoschreven aan de Boksers docb aan misda digers die zich bij de Boksers hebben aangesloten alleen om van de omstandigheden te proïtoeren Deze slechte menschen moeten dan ook gestraft worden Het decreet berispt dan een aantal dio han plicht niet ot maar al te goed f gedaan hebben en laakt het in de soldaten dat zji meegedaan hebben aan rnstverstoringen Maar van deze laatste zinnetjes is niemand dupe Intusschen moet het Tsoeng li Vamen hebben verklaard dat het zal zorgen dat de spoorweg van Tientsin naar Peking vandaag weer zou kunnen loepen En het protesteert er tegen dat de Engelschen nog meer troepen naar Peking brengen Het plan der Engelschen zon geweest zjjn den weg naar Peking te forceeron maar door de belofte van het Tsoong li Yamen dat de spoorweg hersteld zou worden hebben zjj zich tot nog toe van dien tocht laten terughouden Volgens berichten uit Londen hebben de Engelschen anders bij elkaar al 900 man geland een strijdmacht die grooter zou zijn dan die van alle andere mogendheden biJ elkaar Is dat jnist dan zonden zeker do Engelschen geen recht hebben zich over de groote activiteit van de Russen te beklagen De berichten over een gevecht die wij Zaterdag hadden doen zien dat er nn toch iets gedaan wordt door de Chineezen om den opstand te dempen Maar merkwaardig is wat Dalziel s uit Shanghai seint over een ander gevecht Men weet dat in China de generaals geheel en al met het aanwerven en onderhouden van hun soldaten belast zijn de macht waarover zjj bevel voeren is hun leger eenigszins in den geest der huurtroepen uit de 17de eeuw Welnu het schijnt dat generaal Nei Hsi Tsjong die met 3000 soldaten den spoorweg bij Peking had te beschermen onder de Boksers een aantal sol iten van andere generaals heeft aangetroftenMJp die manier zullen de opstandelingen nog Vel zoo ganw niet overwonnen zijn En Vie Times bevat uitvoeriger het verhaal van den tocht per trein van Chineesche trvepen die wel uil den trein wilde schieten op landlieden maar niet uit de waggons wilde komen om deÏBoksers te bevechten Deze soldaten werded aangevoerd door een der beste Chineescha generaals die evenwel niet minder dan zijn manschappen overtuigd was dat het toch niats gaf de Boksers te gaan bevechten want ddze waren onkwetsbaar dat de geheelc rijkdom dien je my hebt voorgespiegeld maar een armzahge driHljuzend pond geweest is die in de twee jaren vanBis huwelijk natuurli k aan hun eind zijn gekomen dat je al schulden op schulden gemaakt hadt en niet meer wist Waarvan wij de volgende weken zouden leven En nj wil je klagen dat het kleine schepsel aan Ket ellendige aardsche leven is ontrukt dat het niet zooals haar moeder het achtoffer kan worden van een gewetenloozen schurk die onder valsche gelofte liaar leven aan het zijne ketende en haar toekomst vernietigde De man balde de vuibten in inachtelooze woede Vrouw maak mij niet razend siste bij tusschen de opeengeklemde tanden Eleanor s groote oogen waaruit blauwachtig groene vlammetjes schenen te flikkeren vestigden sich op hem en onder dien blik wankelde hij en hield krampachtig de tafel van Denk je dat ik bang voor je ben vroeg Eleanor terwijl zij de armen over de bont kruiste 0m bang te zijn moet de mensch iets hebben dat hij vreest te verliezen nu en ik zie je dat u JOU werk ik heb niets meer te verliezen je hebt mij zoo arm gemaakt dat ik voor niets meer De man antwoordde niet Eleanor gin voort i bJc zoudt my kunnen tegenwerpen dat mijn leven met anders geweest h voordat ik je kende Maar toen hatl ik een toekomst een toekomst die je mij hebt ontstolen Nog eens geloof je dat twee jaar in rijkdom en weelde doorgebracht mij meer Het is zeker te verontschuldigen wanneer onder zulke omstandigheden de mogendheden gaan doen wat der Keizerin isl Ton slotte weer een nieuwe verklaring van den naam Boksers gegeven door een zendeling die 20 jaar in China heeft gewoond het Chineesche woord dat vuist beteekent betoekent ook gerechtigheid Vandaar dat deze gymnasten in China een heel moeien naam hebben En zy vechten niet alleen met hun vuisten maar ook met breede zwaarden waarnaar de Engelschen hen ook wel Broadswords hebben genoemd Verspreide Berichten ÏRUiKUUK 204 568 Personen bezochten Donderdag de Tentoonstelling Koning Oskar van Zweden heeft een ofAcieel bezoek gebracht aan president Loubet op het Elysée Lonbet beantwoordde onmiddellijk het bezoek des konings Men beweert dat do prins en de prinses van Wales reeds te Parys zön aangekomen en de wedrennen te Longchampa om den Orand Prix bywonen zullen evenals koning Oskar De prlus van Wales zou een week te Parga biyven De vereenigde Noordzee en Middelland jchezeeeskaders zullen 14 Juli a s geiykt j dig dus met de groote legerrevue een revue honden waarschyniyk op de reede van Brest De czaar van Rusland zal naar het heet dezen vlootschouw bywonen De parti socialiste heeft besloten als pro test tegen de ontvangst van kolonel Marchand in het Hotel de Ville door den gemeenteraad van Pargs den avond van de ontvangst een antimilitairistische betooging uit te lokken Op voorstel van don socialist Landriu is door den Paryschen gemeenteraad een motie van afkeuring aangenomen tegen den prefect van politie Lépine in verband met de mishandeling van socialisten door politieagenten hg de betooging ter herdenking van de Bloedige week op het kerkhof Perè Lachaise 7 Mei j l In de motie wordt bovendien een gerechteiyke vervolging van de schuldige ag jnten geBischt Enoiliid De hertog van Wellington een kleinzoon van den beroemden yzereu hertog is te Strathleldsaye overleden OOSTENBUK HOHOIKUB In de fabrieken van Qanz te Budapest staken thans 3 500 arbeiders en nog 5 000 dreigen met staking geschikt hebben gemaakt om de ellende het hoold te bieden Je hebt de muziekjuflfrouw de dochter van de arme predikantsweduwe voor den schijn tot een rijke vrou w gemaakt je het mij met al mijn gewoonten breken beloofdet mij gouden bergen een leven in overvloed Ik vraag je nu hoe heb je die belofte gebonden V De stem der vrouw was luider en scherper gemorden en de man Het zijn hoofd met ds schoone zachte trekken en het glanzende bruine krulhaar diep op de borst zinken Heb je al eens nagedacht wat er vanonswor den moöt i Weer was het Eleanor die begon en nu naderde ZIJ ook langzaam haar echtgenoot Hij schrikte richtte de groote blauwe oogen oogen van een kind dacht Eleanor zelts in dit oogenblik met minachtmg met een ameekende uitdnikkmg op haar Ik zal een betrekking zoeken ik kan werken vWerken jïj F Eleanor maakte een afwerend gebaar Het is mogelijk dat je het mettertijd leert de honger moet een goede leermeester zijn en ik wensch je veel geluk op je wee Maar je zult het zeker begrijpelijk vmden dat ik liever een anderen insla onze wegen scheiden zich van nu af voor eens en altijd Je wilt mij verlaten V klonk het bitter uit Reginalds mond hij vtel voor haar op de knieën en vatte haar hand Eleanor ga niet van m j I Wat ik eens deed je weet het het was tiit liefde voor u en de liefde verzoent alles I ordt vervoigd