Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1900

No 8219 Woensdag 13 Juni 1900 39ste Jaargang BÖÜBfflEÏÖÜEMT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Kn ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ik M De Uitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeu is 1 26 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Gouda Druk van A BEIKKMAN ü Provincie Zuid Hollatid AANBESTEDING Oj MAANDAG don 26Bten JUNI 1900 dos voormiddags te Ui uren zal onder nadere goedkeuring door den Voorzitter oJ een der Leden van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Znid HoUand on in bözïn van den Hootd Ingenienr van den Provincialen Waterstaat in Zaid Holland aan het lokaal van het Provinciaal Bestnnr te s ÖRAVMHAOE wordcn aanbesteed Het vernieuwen van Beschoeiingen en van Steenglooiingen langs den Turfsing el te Gouda en langs de Gouwe onder de Gemeenten Waddingsveen Reeuwijk en Boskoop en van een Brug in liet jaagpad onder Boskoop n Mii e SO MO Do aanbesteding zal geschieden bg enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld door den Minister van Waterstaat Handel en Növerheid dd 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing van at 14 Jnni a s aan het lokaal van het Provinciaal Bestaur van Znid HoUand te s Gravenhage en is voorts van a genoemd tijdstip op Iranco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bij de boekhandelaars flrma Gebroeders TAS GiiEEF Spni No 28a te a Gravenhage en door hare tnsschenkomst in do voornaamste gemeenten des B ks Nadere inlichtingen ook omtrent do kosten der besteding enz zijn te bekomen bg don Hoofd Ingenienr van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J vak dek Vkgt te s Qravenhage terwijl men zich om aanwijzing in loco kan vpendon tot den HoofdOpzichter P J HuiBBKS te Gouda op den 1922 Juni des voormiddags van 9 104 ure V öedepuUerde Staten d r Provincie ZuidrRoUand PATIJN YoordtUr F TAVENKAAÏ Onffltr FBANSCHE STOOMVEEVEEIJ N cheinisclie Wassclie rlj TA 11 OPPE HEIIIIËK lU KruUlnuU Kotterdam Öebroveiiwrd door Z M den Koning der Belgen Ho fddepót Toor UOUDA de Heer A VAN OS Az Sjiecialiteit voor Uut Btoomori en vervun van alle tieeren aü DameBxardoroben aUook mII Kindergoedoreu Specmie mriohtin voor het suxmi d van pluchemanteU vtietpu bont euz Qordynen tafeUtleedfin eui worden uaar d nieuwste bu taatitf methode ovorM AUe goedoren hetïö ne toomd at evertd worden oüschHdeliJk voor de ttezondieid Totgens atul bewerkt Een SïlEL Rijwiel is ouvermüdelijk een T KHM en l iCUVI OOI Km W Op don weg zijn de Yankee Style Eijwielen het H X K ÊiH 1 o a in hot Kampioenschap van Nederland Isto prijs biJ het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fïlirikiinl van RIJWIELE en OTOIICYCIEÜ B A JANSEN sBoscL Leverancier der Cambler AutomobieleD o a Agent voor GOUDA J C DE RÜITKR Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAHKBROOK Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior ïlrniveii Borstlioiiig Extract tiieiiaoik mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 ¥ AI SCHAIH Co DenHaa Jullmriincim SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co b Melianthe is liet besto middel der vereld Co s Melianthe geneest Kinkhoest CO S Meli ntbe geneest zoowel oud Is jong Co S Melianthe mng in geen huisgezin ontbreken Co S Melianthe sUiat voortdarend onder Scheikundig toezicht Co S Melianthe helpt onherroepelijk Co S Melianthe is bolroond met Ëerediploma s Co S Melianthe is bekroond met Goud Co S Melianthe is bekroond met Züver ft Co S Melianthe is verij fibaar in flacons van 0 CU TO CU eu ft bg J Th TOBKEN Botkoop B V WIJK Oudewater M KOLKMAN Wadünittiim a IIOLLMAN Bodegraven PIN K8B Nieumrkerk a d JJiel W J TAN DAM Haatlrethu A N TAnZESSEN Scltoonhoven Firm WOLJPF Co Westhaven 193 Gouda D JUIESIM8 Kleiweg E 100 Qouda E H VAS MILD VeeraUl B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordrekt LeTensverzekering Iaatschappij DORDRKGHT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatscliappeHJk K apitaal ƒ 2 00 0 000 geheel gepbui VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 80 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AI Lii soorten van verzekeringen op levens en sterltekanson gegrond De Tarieven zj n volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BI 1KANT0REN te Amsterdam en to Rotter am bö den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bjj de Agenten in alle plaatsen van Nederland Z Bt voorai op d ECHT hAndtoéJcBjiintf xaet rooda letterst Oberlahnstein OlMCnUKDCR VICTORIA BRON OBCRLAHHSWII Overal Maataehappiif tot MeplotUtUe van de rietorta Sron Kantoor voor Nederland Boomptea éO Jtotterdam PRAEPARATEN VAN 4 f ttinü I o r ll k t krachtige on versterkende KIMA WIJN tegen iwakte M Veuilia l ai W ll j i aertn aK volwuscnen gebrek P eetlust slechte 9 sptltverterlng zenuwhooldpiin ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen J QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiuchl kwalen van Krltlachen leeftijd eng Veikrijeliaat m flaconi a ƒ 1 90 en l p l l jlpQfl voedzaam veraterkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb nik I IIV I v wny po j y kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen teer aan te bevelen Ala geneeskracbtlge drank hij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor suieellngen en kleine kinderen l rijs per bus A Kpr 1 70 A H Kgr ƒ 0 90 ft H Kgr 0 60 Chemisch M AllfGIlSlrAr Speciaal voor Kindervoeding in bussen ft H Kgr O OO mlvere ITICIKaUHiCr gr f 0 60 K Kgr 0 2B AeN llfYlri C ioskft i n Hel rooken eenerhal e Cigarette is voldoeode ter btltrii ding van de hevigste aanvaUen van Asthma etc In doo iie ft 0 80 en ƒ O SO Tamarinde Bonbons Rujt puroatief tegen vtr topping Aam Migraine Congesties etc vooral ookalslaian voor kinderen bewljien de f amarlnde Bonbons van KR EPF LIEN X HOLM belangriike diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje O QO en 0 60 Cnltlttalr OaC SIIOkC algemeen erkend als het BESTE huismiddel 1 Verkoudheid en Keelpijn h s een siymoploasend en vertachlend middel bij uitnemendheid uitsluitend in H Jl Q flefichjea verkrijgbaar Prijs ƒ 0 30 per fleschje th rwparuten ra KRASPEUEN ft HOLH te ZeUt vï m alUtt öot tien tvm tliqii ltM Haarap O naam en haHdhekentng M ytrkr jobanr t ij a m ut KRAEPEUEN HOLM Honeveranciers ZEIST ADYERTEFTIÏIN in aUe Couranten worden aangenomen doei het tdverteiitie Biireaii van A BKIi KMiN di ZOON te GOUDA Dames Zangrereemging Jirnolé Spoal DIRECTEUR Dc Heer J II K SF ANDEHUAM UmOEEIKG opWOENSDi6 13JUMI 0O e avonds S uur In de Zaal Nnt en Vermaak der Sociëteit Eeümte Met Modewerking van Heeren Genoodigden Soliste D Den Heer J B 3 TEN HAGEN den Haag Tenor Den Heer G GIESEN Gouda Bas CARL NOLTEAmsterd Viool Accompagnement de Heer A B BEOSEKAM P HH Donateurs hebben toegang met 2 Dames HH Kunstl Leden met 1 Dame Meerdere Dames en Leerlihgen der Sted Muziekschool kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van 1 O S0 Zij die op den avond der Uitvoering als Donateur t 3 ÖU ol Knnstl Lid f a SO wenschen toe te treden kunnen zich daartoe vervoegen aan het Bureau HH Donateurs en Kunstl Leden wordenbeleeld verzocht de voor hen gereserveerdeplaatsen in te nemen Tekstboekjes zullen aan de Zaal veiicrygbaar zp De Piano is uit t magazijn van de ürma GABRIJ ZONEN ttij de SGHOU MUK zal het Uw werk verlichten Stuiverszeep is en biyit o n o v e r t r o H e n Eon stukje weegt 125 Gr en kost 5 et = 26 Gr voor 1 cent B f gebruik van StuiverszeepStuiverszeep poeder en Sultanepoeder zal Uw werk klaar zijn als gü begonneit zijt Naamlooze Vennootschap YEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam lEMIETflTTMTEEi Hen wortlt verzocht ap t HEHK te letten OIT HCT MaGUUS VAX M lUVENSWAAY ZüNEN OOBINCHÜH Deie THEEËN worden a eW rerd in vertegelde pakjes van m IwM tn een half a een Ned om Imet vermelding van Nommer en Prge voorzien van nerenstaiind Merk volgens de Wet gedepo neetd Zich tot d uitvoeriog ran geëerde ardem aaaberelende J BREEBAART LZ LOTINÖ VOOR DE SCHUTTERIJ AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien Art lo der Wet van u April 1827 Staatsblad No 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de Lotmg voor de Schutterij zal pUtats hebben in het Raadhuis dezer Gemeente op Maandag den 250 Juni aanstaande des voormiddags ten lo urej wordende zij m hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn ot ingeval zij door ziekte of eetftig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen ol omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschgnen Voorts worden de mgeschrevenen verwittigd dat d Alphabetische Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke Sepretane van Woensdag den 2on tot en met Zaterdag den 33n Juni 19ÜO des voormiddags van tien tot een ure Gouda den izn Juni 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuileolaDdsch Overzicht Officieel wordt bericht Bö het gevecht dat den Ten dezer geleverd werd b i Roodewal zijn 17 soldaten van het 4e bataljon van het Derbyshire regiment onder wie 2 officieren gesneuveld en 67 onder wie 5 officieren gekwetst De overigen werden gevangen genomnn Methuen had den 8en dezer in den vroegen ochtend met het gros zjner divisie een gevecht op 10 mijlen ten zuiden van Heilbron Ofschoon het desbetreffende olflcieele telegram alles behalve duidelijk is twijfelen toch de avondbladen er geenszins aan dat de Vrijstaters bg Roodewal wederom een geheel bataljon gevangen hebben genomen vermoedelijk ten getale van 700 A 800 man van het Derbyshire militie regiment nadat luitenant kolonel Bair Douglas luitenant Horley en 15 manschappen gesneuveld en ettelijke officieren met 59 manschappen gewond waren De vorige offlcieele telegrammen uit Kaapstad en Bloemfontein meldende dat de Vrijstaters den Vaalspoorweg benoorden Kroonstad over een aanzienlijken afstand hebben vernield bevestigen eenvoudig het Donderdag overgeseinde telegram van Laffan dat ook meldde dat Steyn met een groote macht Boeren oprukt tegen Winburg De militaire FEVILLETOX Je bent myn vrouw voor God en de wereld ik heb je ik houd je en laat je nooit van mij gaan Zie ik bezweer je bij onie liefde want je hebt mij ook lief seg dat je mij ook liefhebt dat je mij alleen op de prifef wilt stellen Zij schudde lacht het hoofd een minachtende lach speelde om haar lippen en met gedempt maar toch goed verstaanbare stem gaf zij ten antwoord op zijn hartstochtelijke uiting ilk heb je nooit Het gehad Hij sprong op stond tegenover haar en zag met openge erde oogen in haar gelaat Je hebt mij niet bemind Eleanor ondanks alle eeden en alle betuigingen vroeg hy zeer langzaam alsof hij elk woord overwoog Nooit antwoordde zij kort en onbevreesd zagen de groenachtig glanzende oogen hem aan Zij sprak de waarheid hij las het op de amengeperste roode Hppen het stond op het vastberaden blanke voorhoofd geschreven en hij kreubde van smart Dat was de zwaarste slag die hem kon treffen nu had ook h j niets meer te verliezen Hij wendde zich van haar af hij had haar niets meer te zeggen hij kon dat schoone wreed glimlachende gelaat dat eens zijn hemel was geweest niet langer zien hij trad aan het doodsbed van r S medewerkers van de meeste bladen zijn van oordeel dat de Engelschen spoedig de schade aan den spoorweg zullen herstellen Die van de Times hoopt dat de toegesnelde Engelscho troepen ook in staat zullen zijn de pas herstelde brug over de Bhenosterspruit te beveiligen Die var de Morning Post ziet de zaken ernstiger in Roberts kan bijaldien het herstel van den spoorweg lang uitblijft gedwongen z jn weer naar het zuiden te trekken garnizoenen achterlatende in Pretoria en Johannesburg ten einde liet zuiden van de Zuid Afrikaansche Eepnbliek af te stroopen om levensmiddelen te kragen en het laatste verzet van de Vrijstaters te verpletteren Hos onaangenaam voor Lord Roberts deze verbreking van zjjn verbindingslijn moet wezen overschatten moet men dit nadeel dat de Boeren hem hebben toegebracht niet De Engelschen hebben bewezen beschadigde spoorwegen en vernielde bruggen verwonderlijk vlug te kunnen herstellen En dan is er nog iets Het ziet er wsfkelijk naar uit dat de Boer i het op den Langenek niet lang meer tegen Bulier zullen uithouden Deze beeft zelfs in dat bergachtig land met zijn verpletterende overmacht kans gezien om de Boeren om te trekken en dan was terugtrekken voor deze de boodschap Van de overgave op genade eu ongenade waarop Bnllor scheen gerekend te hebben is echter niets gekomen Den 6en Juni Verstreek de wapenstilstand on dien dag moest BuUer het vechten weer opvatten Voorloopig is hij voorspoedig geweest al kan men wel aannemen dat h j de sterkte van de stellingen der Boeren gedurig vergroot ijia zijn eigen operatiën te schooner voor te stellen Misschien is t nog slechts een achterhoede van Boeren die hij tegenover zich heeft Laten deze nu tenslotte ook den Langenek los hetzij omdat zij te weinig in getal zijn om hem tegen de groote overmacht der Engelschen te verdedigen hetzij omdat zü met Lord Roberts in den rug het veiliger achten tijdig naar Krmelo af te trekken dan is de spoorweg Durban Pretoria vrj en Lord Roberts heeft een nieuwe verbindingslijn gektegen Ofschoon Kaapstad wel zijn voornaamste basis blijft zal er echter ook wel op de kans gerekend zijn om hem van Durban uit van het noodige te voorzien Het zon alleen nog knnnen dat de tunnel van den spoorweg bij den Langenek vernield was Maar een tunnel voor langen tijd onbruikbaar te maken lijkt zeer moeilijk te gaan De militaire medewerker van de Westminster Gazette durfde dan ook reeds zijn kind Het kleine schepseltje lag daar in vreedzame sluimering de handen als tot een gebed gevouwen met gesloten oogen de blende krulletjes op het voorhoofd Lang zag hij er op neer en zijn trekken werden kalmer de hartstochtelijke smart de woeste opgewondenheid veranderden in wanhopige berusting hij legde zacht de hand op het hoofd van het hjkje alsof hij met die aanraking afscheid wiWe nemen van zijn gestorven kind een afscheid Toor korten zeer korten tijd Hij zag vluchtig de kamer rond en zign blik rustte slechts een oogenblik op de onbeweegl ke vrouwengestalte Reginald Waddington verliet het vertrek met de kalmte van een man die een vast besluit genomen h eft De energie die hij tot nu toe had gemist scheen eensklaps bij hem ontwaakt fWaar ga je heen Eleanor J zei het zeer zacht werktuigelijk als sprak zij zonder er bij te denken Reginald aarzelde op den drempel Ergens heen in den eeuwigen nacht in de vergetelheid het niets Een stil plaatje een barmhartige golf zal er nog wel te vinden zijn Wees niet bezorgd je weg ia vrij tk zal hem niet weer kruisen mtjn schaduw zal er niet weer op vallen nu heb je weer een toekomst Begin nu de jacht op het geluk opnieuw schoone Diana Reginald lachte scherp en hoonend Eleanor rilde het was alsof er een woord op haar lippen zweelde Maar geen geluid liet zich hooren de lippen trilden slwhts en de kleine witte Unden mfiS3i voor enkele dagen voorapeliei dat men haar zeer weinig beschadigd zou vinden V Bi de Pransche Kamer antwoordend op eene interpellatie over de gebeurtenissen in Chipa heeft Delcaasé verklaard dat er gevaai bestaat voor alle vreemdelingen Dat gevjiar is tevens de zekerste waarborg voor samenwerking van de mogendheden Onze gezant vervolgde Delcassé heeft in opdracht mot zijne collega s eenzelfdon weg in te slaan Al China zelf de orde niet herstelt zullen de Mogendheden raad schaffen De beweging aam de Joennan bedreigt de veiligheid van de l ranschen en ik zal een troepenmacht zedgen om den consul te steunen doch allee zoo dit noodig wordt want wg koesteren volstrekt geen vcroveringsdenkbeelden en bnze hoogste belangen verbieden het verstrooien van onze krachten Te Peking heetscht volkomen overeenstemming tusschen dejeden van het corps diplomatique Ctaze troepen verklaarde Delasse ten slotte zijn bereid om op den eersten oproep van onzin gezant uit te rukken Efe toestand in China maakt een gewapend en gezamenlijk optreden van de mogendheden hoe langer hoe meer noodzakelijk Nu de Keizerin zich openljk aan de zijde van d BAsers schaart is van haar niets meer te verwi chten Uitbreiding van de beweging tegen de vreemden is nu op handen overal waar Chineezen wonen De Ü ransche gezant heeft dan ook reeds een telegram gekregen volgens hetwelk de Fransche consuls in Hong Tse en Ynnnanfoe zich hadden terug te trekken daar de onderkoning niet meer voor hun veiligheid kan histaan De beide consuls zijn daarop naar Tonkin vertrokken Hoe de verhouding tusschen de Mogendheden is ten opzichte van China blijkt niet duidelijk De Vossische Zeitung verneemt uit Londen dat de Mogendheden in volkomen overeenstemming handelen en aan de admiraals gelpluideude instructies sturen Laatstbedoelde autoriteiten zonden reeds een conferentie hebben gehouden om te beraadslagen over het meest weuschelijke een blokkade van Takoe of het bezetten van een strook gronds waarop de vreemdelingen een schuilplaats kunnen vinden Want van do conferenties zijn wj echter sinds den opstand op Kreta niet veel moois gewoon Terwijl de admiraals confereeren worden de Christenen vermoord zal men wellicht ook hier weer kunnen zeggen met een variant op een bekende uiting En volgens het Berliner Tageblatt zfn de Mogendheden volstrekt niet zoo eensge werden vast op elkander geklemd Hy wierp de deur haastig achter zich in het slot alsof hij met snel genoeg een scheidsmuur kon brengen tusschen zichzelt en haar die hem in koelen bloede en glimlachend in den dood tag gaan en het versmaadde hem tot afscheid een blik van deelneming te schenken Een uur later sloten zich de gele trage golven der Theems over een donkere gedaante die met haastigen sprong van een der achttien bruggen vergetelheid zocht in haar schoot Wie vroeg er in de reuzenstad naar of er een menschenleven meer ging verloren De menschen snellen voorbij en de golven stroomen voort kalm gelijkmatig ongestoord Wat was Reginald Waddington in het groote heelal TWEEDE HOOFDSTUK De Novemberwind gierde om de muren van het prachtige slot schudde de klimopranken die den dikken ronden toren zoo vast omklemden dat het scheen alsof hij zich tegen het gure winterweer in een warmen groenen mantel had gehuld De wind teisterde de kruinen der groote boomen en vooral de linden die hier en daar een schaduw wierpen op de nu ledige bloemperken en blies in het regelmatige gezicht van een steenen Flora die jaar in jaar uit in dewHde onverstoorbare sierlijke houding haar recht neti e in een steenen rozenbouquet stak Voor de bewoners van het Chateau de la Croix was het een zeer eenzame tijd De kleine pantoffeltjes met de spitse ronde zind Vooral de Vereeuigde Staten moeten een zeer gei eserveerde houding hebben aangenomen Aan den gezant Conger zou zijn geseind dat hg geheel mag doen wat hiJ goed vindt tot beveiliging van de Amerikaansche onderdanen mits hy zich niet inlaat met overeenkomsten met andere mogendheden Dit telegram zon door minister Hay in den Amerikaanschen Ministerraad zijn voorgelezen De beteekenis van deze terughoudendheid van Amerika is nog niet te ovorzien Zy kan echter zeer groot zgn Er moet een hepf aide reden zgn waarom de expansie politiek van Mc Kinley hier plotseling halt toudt Wil Amerika voor het eene of andere doelde handen vryhoudenP Verspreide Berichten FuiNKRIJK Vrydag is de Tentoonstelling bezocht door 192 087 Zaterdag door 177 172 personen Hot Transvaalpaviljoen is Zaterdag geopend Er werd geen openingsrede gehouden Aan den ingang was een album neergelegd waarin de bezoekers hun naam schreven Koning Oscar van Zweden en president Loubet hebben Zondag de wedrennen om den Qrand Prix te Longchamps hygowoond Een enorme menigte juichte hen geestdriftig toe De prefectuur van politie heeft een buitengewonen dienst ingericht voor het verbiyi van den prins van Walen te Pargs doch de prins heeft doen weten dat hg niet wenscht dat men speciale voorzorgsmaatregelen neemt omdat hg niets vreest in een stad waar hg zoo bekend is De rechtbank te Chfilous snr Saóne heeft de betoogers die gearresteerd zgn hö de ongeregeldheden van 2 Juni j l veroordeeld tot gevangenisstraffen varieerend van 10 dagen tot 6 maanden wegens mishandeling en bedreiging van gendarmes De Oanlois deelt mede dat de dochter van genoraal De Villebois Mareuil aan kolonel Mtrchand by wijze van souvenir het kruis van het Legioen van Eer van haar vader heeft geschonken Generaal Delanne chef van den generalen stal heeft ontheffing van zjn functies verzocht omdat togen zgn wil in den stat eoniga benoemingen en verplaatsingen hebben plaats gehad wat hg een politieke daad en niet in het belang van den dienst acht hakken stonden nog voor het bed van een jeugdige slaapster Het brume krulhaar hing m het nog van slaap gloeiend gezichtje en Fanny het nette meisje dat van speelmakkertje tot de gewichtige rol van kattienier was opgeklommen stak al voor de derde maal het blonde hoofd door de zware plooien van de portier iGravio het is tijd om op te staan lis het al laat Fanny Heell papa al naar mij gevraagd jNog niet haastte Fanny zich te antwoorden en Alice de Liauran zat recht overeind in het bed wreef zich den shup uit de oogen en lachte vroolijk j 0 dan gauw als je blieft Farmy ik zou het zoo grappig vinden als ik eerd in deontbytkamer was dan papa Geen kwartier later klapperden de roede hakjes al over de breede corridors en leepte de roode ochtendjapon over de trappen Alice hield niet van slepen idie hinge lastige dingen die haar ahijd hinderden maar de pon was kant en klaar uit Parijs gekomen Fanny was in verrukking geweest over het prachtige kleedingstuk en had zich met hand en tand verzet toen Alice er van sprak dien leelijken rooden staart af te snijden en Alice die niemand gaarne verdriet deed schikte zich naar haar Graaf Alexandre de Liauran was een statig edelman die zijn vqftig jaren met eere droeg Uij was zooals hij daar in een gemakkelijke houding aan de ontbijttafel zat met de goedverzorgde hand in de kranten bladerend nog alijd een schoon man iWerit vervelfd i