Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1900

Directe Spoorwegvcrblodlngen met GOUDA Zomerdtenst 1900 AanKevangeD 1 Nel TUd vai Greenwich f f l SOCDl aOTTIlDlMTlM Tir E d noad S 6 7 11 7 86 8 11 S 88 9 19 19 9 8 9 87 10 86 10 68 11 89 li lS 11 8 18 68 1 87 8 86 8 16 8 48 4 89 4 64 6 88 18 7 88 7 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 I0 40 Uurdnolit dooi 7 18 8 40 11 08 1 f 6 01 1 84 J 10 19 Sieuwerkark 7 88 8 0 11 18 1 10 M 6 11 r 8 81 10 80 Oapelli 7 8 8 7 11 80 1 17 18 8 41 10 87 Kotterdut U 8 8 7 44 8 08 9 88 9 40 10 18 10 6 11 99 11 0 18 84 18 44 1 88 9 48 8 8 4 08 8 87 6 4 8 88 7 47 8 07 8 8 68 9 SS 1 80 10 48 RotterdimD F i 8 64 11 16 t l 8 6 10 8 46 11 48 Eottndim B 8 09 9 08 10 08 11 88 0 6 80 11 48 n 47 f U M AUm 1 kUuL liU bukaUlan Op dm tninn jn Zoidaf H udi Dinidig Milaa Mh ntotnUIirttan nor a kl Tgikliiiliur tegn ankiln nuktpriji B Holluditka ifon L Eitn npplinot li wqi 4 B R0TTIBDiH S0DS4 tIü nm Botterdun Beun 7 88 9 46 18i 6 66 Rotteidun D F 7 06 9 8 8 88 9 04 Bottonlun U 4 48 80 8 07 T tt 7 48 8 89 9 18 9 47 10 16 11 1 11 4 18 10 1 J8 8 84 i 46 S 48 4 08 4 84 9 6 89 Oapalls 4 6 6 41 t 10 88 f 6 4 44 6 89 NItDWorktrk 8 01 61 m 10 88 1 8 4 61 6 48 Hoordraeht 6 11 6 04 r 10 8 r 8 08 6 0 6 6 Soida 6 17 8 10 6 18 7 89 7 49 8 14 8 04 9 00 9 89 10 08 10 94 10 49 11 61 11 08 11 81 1 81 i 09 4 i OO 4 09 4 94 6 07 6 41 7 0 X f Il 8 87 7 08 7 9 8 91 sr E 7 86 8 80 8 4 9 47 f 9 46 9 96 9 46 9 68 10 09 10 09 10 16 10 J6 10J4 u OJ i AUm la 9i UaM altn baUlai IWaltaUaf gp 6aa laap ku ilat galakaii wgrteii B BaUaalaka ipaor L iAn aspplanaBlbawlii taa da Caiapa iia dar Wb u Uti 90DDA UEN B t 10 tia am Oonda 7 18 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 10 19 10 911 88 U U 1 8 18 8 1 8 I8 8 46 4 19 4 60 6 16 48 6 18 7 89 8 01 8 S9 9 17 ïaTanh Moaro 7 88 1 68 t f H H 1 10 O 8 18 SoatarmaarZag 7 89 9 0 11 88 1 1 18 8 84 i VootbMg 7 8 9 14 11 86 l t 7 98 E Haga 7 8 9 08 9 19 9 87 9 48 10 88 10 4 11 41 1 0 1 4 ll 1 40 8 80 8 66 4 16 4 46 91 16 6 16 6 46 7 67 8 48 8 6 i 44 9 69 9 68 10 18 10 08 10 17 F 10 8 19 19 10 84 I0 a6 10 98 10 49 10 64 11 11 u 89 11 67 uur moet queue maken Mijzelven is het gister een werkdag op dat nnr nog gebeurd dat Ik een hall nur in den omtrek daar heb loepen dwalen voordat ik een huurkoetsier vond gewillig genoeg om mg naar huis te brengen van oen dozgn op z n minst had Ik botweg een onbeleefde weigerine ontvangen De vervoermiddelen geregelde zoowel als ongeregelde zyn de schaduwplek van het Parysche leven die nu met de tentoonstelling een onrustbarendeu omvang neemt Het volgende rapport is ontvangen van den leider der eerste ambulance dr Lingbeek Smaldeel O V S 27 April 1900 Zooals ik u in mgn vorig schrgven uit Pretoria meldde zou ik dr Romeyn hier voor eenigen tgd aflossen zoodat deze enkele noodige bezigheden in Pretoria kon verrichten Totnutoe heeft de hier op een zgspoor gestationneerde trein op dit eindpunt der spoorwegen van den O V S zeer goede diensten bewezen Ongeveer 120 patiënten werden successievelgk opgenomen on korter of langer verpleegd terwyi de polikliniek tamelgk bezocht was Ook thans ligt onze ambulancewagen weer vol zoodat we morgen een aantal gaan evacneeron naar de HoUandsch Russischo ambulance te Kroonstad en naar Transvaal Van de Nederl Indische ambulance kwam dringend aanvraag om oen zuster Deze ambulance zit in Brandfort tusschen hier en Bloemfontein Zuster Metelerkamp gaat morgen daarheen terwijl ik een andere znster zal laten komen nit Pretorja Reeds sedert weken komen er geen gdtwetsten meer in en in ons exclusief chirurgisch hoMitaal te Pretoria hebben we dus ruimto D ar zgn slechts een 40 tal patiënten over en kan dus wel Ben zuster worden gemist Onze eigen ambulance onder dr Bierene de Haan is vertrokken in de richting van Wepener maar aangezien de Boeren die insluiting daar hebben moeten opgeven zal hy ook wel spoedig weer terugkomen Het leven hier op zoo n trein is overigens allesbehalve aangenaam eentonig en tamelgk vervelend t Is overiKons de in onze handen In Kenreutoë liet een met de dekking van wegwerkers belast inlandsch sergeant Atjehers met suikerriet en klappers in zgn groep toe plotseling vielen die lieden met hun grasmessen onze soldaten aan waardoor twee inlandsche mindere militairen sneuvelden en vier inlandsche mindere militairen benevens de sergeant niet levensgevaarlgk gewond werden het geVeer van den sergeant ging verloren Van de aanvallers sneuvelden er drie Onder dagteekening van 14 Mei is nitKotaradja aan de Deli Ct geseind By Keumalaraja liet de bende Polim 5 gesneuvelden achter in een gevecht tegen de patrouille van Djoumpa Morgen rukt een maréchausséc kolonne van Seulimeum tegen Polim op Benden Van Imam Rupin en Ali Baët zgn uit Daja verdreven Dit Atjeh vernemen wg het gerncbt zegt de Dell Ct dat Tji Pesangan endrie andere bevriende hoofden uit Meurendoe zouden zgn overgeloopen tot hun oude partggenooten Meuwe PAUASOLS en PARA PLU E8 VAN OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA Ucurs van 6 JUNI Weuimj Carl Ked W 8 1 Amslerüama Vrkr 81V 98 V 99 100 88 8811 u Slotkn 81 98 93 dito dito dllc 8 dito dito dilo 3 HoHOia Old Ooaill 1881 98 4 iTAUl IaaohriiTWg 1868 81 6 OosTax Obl m papier 1868 6 dito in itlrer 1868 6 FoETVOiii Obl mot ooupon 1 dilo tiokol S RuaLAKB Obl Bianeol 1894 4i dtto Oeoona 1880 4 dilo bij Boiba 1889 4 dilo by Hop 1889 90 4 it lo ia goud laan ISSS 6 lilo ilito dilo 1884 S 8filljj Porpot iobuM 1881 4 Toaliij Qapr Coor loon 1890 4 Oor leaning serie D Qaoileenln iariaO ZoiDArR Bp r oblg 1992 s M iloo Ob Mt 8oh 1890 6 VlHEiBitA Obl 4 onlwp 1881 V aiHDiM Obllgatien 1896 S BoTTiaDAM 8l8cl leeu 1894 8 N D N Afr Handel aand Arondab Tab Mu Oerlijoalon DeliMsatacbappy dito Am Hypothookb pandbr 41 Oull Mij der Voratonl aand i Or Hjrpolheokb pandbr 4l i 108 Nedarlaudaithe bank aand 904 Ned Handelmaalaeh dito N W k Pao Hyp b pandbr 9 Bolt Hypolhaekb pandbr Vj ütr Hjrpotheekb dilo 4Vi OoaTBNa Ooal Hong bank aand KuaL Hypotheekbank psodb 9611 96 101 67 99 l 10 841 900 91 9 Va 681 486 overigens de meest Babylonische polyglotte praxis die men zich kan denken Ieren Amerikanen Boeren Duitschers Franschen en Hollanders liggen broedorlgk bgeen en de vermakelgkste incidenten komen op die wyze voor Een der verpleegsters pas van een Dnitscher komende vroeg aan een zieken Amerikaan die te laag met zgn hoofd lag won t you have a kiss ze meende Kissen alias op zgn Engelsch pillow reden tot nitbnndig gelach onder de Ieren en Amerikanen zooals u begrgpt Die treinen zgn overigens goed ingericht ofschoon natuuriyk de verpleging in zoo n klein bestek niet half zoo aangenaam is als in een hospitaal Toch liggen de patiënten goed krggen al wat ze noodig hebben en daar s daags alles kan openstaan ook de noodige frisscbe Incht s Nachts is t hier inderdaad koud on kan men gerust in huis en daarbuiten 2 dekens verdragen U kunt zich voorstellen wat de arme bnrgers die thans zonder tenten op paardenkommando zyn moeten uitstaan Regen wind en kou en dit is nog pas een begin Indien de Engelsche informatiedienst ook maar half goed ware waren do tommies al in Pretoria Maar zy denken altgd met 10 maal meer Boeren te doen te hebben dan er werkelgk zgn Generaal White wordt bv in Engeland hoogelgk verheeriykt omdat hy met 10 000 man zoo glansrgk een beleg doorstond van 2 i 3 maal zooveel Boeren Het feit is en ik weet dit precies dat er sedert December nooit meer dan 3000 Boeren om Ladysmith hebben gelegen Met al dat zg n de Boeren echter niet geholpen en wy allen verwachten dat er zware tgden zullen komen Maar ook dat is niets Juist daaruit zal een Afrikaanderdom worden geboren dat in vgf en twintig jaren wel twee Engelands kan opeten 5 Mei 1900 Terug in Pretoria aangezien dr Oidtmann heden vertrekt dr Bierens de Haan nog niet terug is en ik dus het hospitaal alhier moet overnemen Uw 2 goede brieven van Maart heb ik gister ontvangen wy verwachten de heeren Paineyer en Mc Lood den 17n of 18n hier Zooals ik n telegrafeerde vertrekt dr Oidtmann den 8n en dr Romegn en ikden28n Heden hoor ik dat drs Kerckhoff en Bmning Ned Ind ambulance in Brandfort weer in handen der Engelschon vielen Ik hoop dat zuster Wigersma die met ons met de Fransche boot zou terugkomen d i 24 Juni in Marseille nog niet naar Brandfort ging zy was in Smaldeel en men vroeg mg haar nog 14 dagen te Brandfort te zenden Aangezien het mgn bedoeling was den post Brandfort over te nemen zoodra do Ned Ind ambulance vertrekt wat ik hoor dat spoedig zal gebeuren stond ik dit ook toe Nu Brandfort echter Engelsch is vervallen al die plannen Dr Romeyn is dqs nu het verste aan t front behalve dr B de H die ook d ar in t veld is by generaal de la Rey Misschien komt zuster 7 1641 99 118 90 89 i 7 94 9851 ir 66 161 97 AmuiA Bqnl hypoth pandb Maiw L Pr Lien eert 6 y Holl IJ 8poor M j aand Hü lol Kipl T 8t 8pw aan Nad Ind 8pooriregni aaad Ned Znid Afr 8pm aand 6 dito dilo dilo 1891 dito 6 TAIH 8poorwl 1887 89 A Blobl 8 Zuid llal 3p my A H obl 8 Poian Wariohan Weonen aand EuaL Gr Bnai 8pir Mü obl 4 Ualliaoha dito aand Failowa dito aand 6 Ivana Dombr dito aand 6 98 KurakCh Aio 8p kap Dpl 4 lOO dilo dito oblig 4 100 AmwiA tent Vao 8p Mii obl s 1141 Chio k Nonli W pr O j aand dilo dilo Win 81 Pater obl 7 1411 Daorer k Blo Gr Spm eert t k 68 niinoia üeotral obl in ftoud 4 j 106 Uular fc NanliTllllOert rjuind 74 Mali o N Spw Mij la kyp o 6 104 Hias Ksntaa f 4pOl pralS aand 87 N Tork Onlaa o k Waal aand I 96U Ponn dto Ohio oUlg 6 I Oregon Calif la hyp in goad 6 9aV 8t Paul Minn k Haait obl On Pao Hoof Ibn ob Ig 6 48 dito dito Line Col la hyp 0 Oaxaua Can South Ohart T aand 6 8 ViK 0 Ball k Na lo h d a 0 Amatard Omnibua Mij aand 160 Botlord Tmmvrei Haata aand 810 NiD Stad Amateniam aand 1 108 8tad Boltenlam aand 8 108 BlMli Stad Antwerpen 1887 VI 9 l 8iad Brutaal 1886 9 100 Hoiio Thoiaa E nllr 0 aelaoh 4 1171 0 BTlHa Slaalslaenii I960 6 U K K O01I B Or 18801 101 9p hj 8lad Madrid 8 1161 841 Mao V r II AtI Spoel oert I V 86 4 aUaga 6 81 8 04 7 09 1 16 7 89 8 86 8 9 09 9 44 10 1111 98 11 88 18 06 1 90 1 40 8 00 4 00 4 80 4 10 6 98 6 88 7 41 7 8 8 18 9 4110 96 Voorburg 6 18 i 10 17 1 96 4 86 6 18 9 49 ïoaUnn Zag 6 61 = 10 81 1 60 4 80 6 43 10 08 Zevaah Ma 6 08 10 48 1 01 01 6 4 10 14 Oosda 8 14 6 11 7 18 7 41 8 07 9 8 F 9 1 9 90 10 11 10 4 11 66 11 08 18 94 1 11 8 09 8 87 4 17 4 47 18 6 4 7 0 8 09 I S8 8 46 10 16 10 61 ii flaraiaBlkatiaia allaaa la aa Sa O O 11 U A A 1I ST BDAH liaa lana 9oada 6 9 8 11 8 8i 9 11 10 1810 9 11 08 1 18 1 461 18 4 O 48 6 16 9 48 9 61 0 19 19 97 10 6 11 07 AmatW 8 01 8 8 9 11 10 10 11 09 11 41 11 7 1 09 8 86 4 16 4 7 86 6 44 9 8610 86 1 0811 47 11 00 Ajiut 0 8 1 a 9 18 9 97 10 16 11 141 08 1 10 1 14 8 16 4 10 11 6 0 9 9 10 60 11 16 18 0111 16 OI DA lITIKUUliiaa Tar 1 89 10 14 10 9 19 00 11 87 8 16 8 18 4 81 61 6 91 7 10 11 16 8 88 7 16 11 14 8 40 S tl 8 11 7 88 10 14 10 49 11 47 18 88 1 09 9 Q9 S 4S 04 8 80 7 00 7 64 8t i Rechtszaken Het Kamerlid mr Troelstra moet zich 1 Juli ter beschikking van de justitie stellen om in de celgevangenis te Scboveningen de maand gevangenisstraf te ondergaan waartoe hg Is veroordeeld V i t 8 11 7 16 7 69 6 16 9 18 9 81 11 1118 17 ll ini lO 8 10 8 84 4 41 8 81 7 09 8 10 9 14 9 1 AnuL W 8 84 6 47 7 80 8 19 8 46 9 80 9 48 11 80 18 41 I M 8 46 9 18 9 49 0 6 96 7 86 8 18 9 40 10 06 londa 7 80 7 81 8 18 9 07 9 89 10 18 10 84 11 1116 1 81 4 18 4 84 47 7 4 8 09 11 10 17 11 11 Ulteoht 18 6 1 7 47 8 41 10 10 10 10 8 11 88 11 01 1 0 08 9 90 4 08 4 48 89 63 7 00 7 3 9 00 9 86 10 08 10 46 Woonlea 6 07 6 4i 8 09 9 87 10 89 11 6 18 17 4 81 7 94 9 8 11 07 Uudav 6 18 6 88 17 10 41 H 86 4 88 9 14 QmiU 41 T OB 7 M MO 9 14 9 8 10 4 11 17 11 11 U d 1 19 8 40 9 1 4 46 6 10 11 7 14 7 41 l 9 48 10 07 10 I8 11 88 Volgens de Liberie zal de regeering kolonel Marchand verbieden zicli door den gemeenteraad van Parp pleclitig to laten ontvangen ËHaEuin Mevroaw Qladstone is aan de betere hand De doktoren achten baar volkomen bniten gevaar IlALII De pans is hersteld Zondag zon hö in de St ieterskerk de zaligspreking van twee Italiaanschemartelaren in China bgwonen OoSTEKBUK HONaiBUS De khedive van Egypte is te Triest aangekomen en na een korte quarantaine doorgereisd naar Weenen De werkstaking in de waggonfabriek van öanz te Bndapest is geheel ten voordeele der arbeiders geëindigd De loonsverhooging werd toegestaan en een beambte ontslagen BINNENLAND Eenige weken geleden is zooals men weet door eenige vronwen eeno adresbeweging georganiseerd om aan de Synode der Ned Herv Kerk te verzoeken ook aan de vrouwelijke lidmaten bet stemrecht in de Kerk toe te kennen Daartoe werd een woord van opwekking gericht tot de vronwelijke lidmaten om haar aan te moedigen zeil de zaak ter harte nemen en zich eenige inspanning te getroosten tot verkrijging van bare gel$ketelling met de manneiyke lidmaten dor Kerk De medewerking der vronwen en ook die Tan verschillende predikanten is totnogtoe vry bevredigend Vele lijsten met handteekcningen komen voortdurend in Toch Is het wenschelijk dat nog meer nog veel meer vronwen zich wenden tot Uevronw Versluys Poelman 2e Oosterparkstraat 221 Amsterdam om adrosljjsten aan te vragen en er in baar kring mee te wuken catcn dns nog velen dezen str jd helpen strijden laat do uitspraak der vrouw in baar eigen zaak loo krachtig en zoo ondubbelzinnig mogelijk zijn De lijsten kunnen uiterlijk tot 1 Jnli circnleeren De Synode komt na 15 Jnli bijeon en v66r dien tijd moeten de lijsten gerangschikt de namen geteld worden om met een gezegeld adres te worden opgezonden De heer J Douwes Jr voorzitter van het nitvoerend comité tot ondersteuning van werkloozo diamantbewerkors te Amsterdam heelt een schrijven van en particulieren secretaris van H M de Koningin ontvangen meldende dat H M als tweede gilt vijlhonderd gulden heelt toegezegd voor do werklooze diamantbewerkers Gemeng de Berichten r 7 48 Uotlda Osdaar WMid jtraokt 10 6 94 6 96 49 6 9 7 04 8 18 Do directie van hot magazijn De Zon aan de Vijzelstraat te Amsterdam heeft b de politie aangegeven dat een der directeuren Zondagmiddag op bet kantoor komende ont dekte dat er diefstal VM gepleegd Er waren geen teekenen van inbraak zoodat vermoed wordt dat de dader zich Zaterdagavond heeft laten insluiten Een lessenaar waarin de sleutel van de brandkast was is opengebroken en daarna is met dien sleutel de brandkast geopend waaruit t 1100 aan bankpapier wordt vermist Te Helder heeft Zondagavond een marinier Oerlemans genaamd die met het oorl gsschip Koningin Eftma uit Indie teruggekeerd was den agent van politie Cupido die hem wegens dronkenschap en vechterg had gearresteerd in het politiebureau met een mes doodgestoken De dader wist uit het bureau te ontvluchten en bracht nog een paar andere mannen verwondingen toe doch werd eindelijk door bnrgers gegrepen De versliigene laat eene vrouw en een kind onverzorgd achter Een snuggere juffronw bad gisterochtend plaats genomen in den sneltrein H 8 H van Amsterdam naar Parijs Toen zij bemerkte dat de trein niet te Vogelenzang stopte waar ziJ wilde uitstappen gaf zij gehoor aan den raad van een ooiykerd die zeide dat als zij maar aan de hel trok de machinist het wel zou hoeren en zon stoppen zy trok aan de bel in dit geval de noodrem de trein stond stil doch zg werd niet vrijgelaten maar tot Leiden medegenomen waar procesverbaal tegen haar werd opgemaakt Intnsscben gaf dat alles zooveel opontbond dat te Rotterdam verschillende aansluitingen werden gemist N V N Zondagmiddag ontstond brand in een binnenvaartnig liggende in de Lenvehav n te Rotterdam en geladen met ca 55000 K ö hooi doordien een S jarige jongen een cigaret tegen de droge lading bield Onmiddellgk nam het vuur belangryko afmetingen aan te gevaarlijker wyi de Leuvebaven zooals gewooniyk boordevol met vrachtschepen lag Een viertal brandspuiten werden gerequireord on wierpen enorme hoeveelheden water op de brandende massa Tegen het einde van den brand toon men het schip verhalen wilde zonk dit Het was het eigendom van schipper P Van Dongen uit s öraveomeer De lading was afgezonden voor de Srma Binpen en Van Keken te Snylekom an bestemd voor een stalhouder aldaar De paviljoenen der beide Z AirikaHUiBcbe Republieken op de tentoonstelling zgn Zaterdag geopend zonder feesteiykheden maar onder een toerlood van belangstellenden die veel sympathie betuigden voor de Republieken In het album dat aan de deur van het paviljoen is neergelegd hebben Russische journalisten de vurigste wenscben neergeschreven voor den triomf van de republieken in haar stryd voor vrgheid en onafhankelykheid In de grensplaats Bocholt is op het oogenblik een jonge dame van 17 jaar te bezichtigen die een gewicht van 560 pond heeft Tegen elf nnr Zondagavond is in de Fol kingestraat te Groningen het volgende voorval afgespeeld Er was een vecbtparty tnsschen eenige bnrgers en drie militairen Da kapitein L van het garnizoen aldaar die daar voorbij kwam wilde een eind maken aan de vechtpartij door de militairen weg te zenden Twee gehoorzaamden maar de derde schynt niet dadeiyk afgetrokken te zju want op een gegeven oogenblik kreeg kapitein L onverwachts met een sabel die een der vechtenden den militair afhandig had gemaakt ee dag tegen het hoofd die zoo geducht aa p dat de klep van de kepi gekloofd MBet voorhoofd gewond werd Ten huize yia dr Kyistfa werd de kapitein verbonden Als dader is herkend de V ö sigarenmaker L disch militair gegageerd Ooat In N e Ct Een Engelschman geknipt Op den Kloveniersburgwal te Amsterdam liep een persoon biykbaar een vreemdeling die zeer zonderling zich aanstelde en zeer nieuwsgierig zich somtgds bg de voorbijgangers voegde In het eerst dacht men dat hier een excentriek Engelscb lordschap rondliep maar toen de handige baas een dame oen taschje met ongeveer f 1000 wist te ontstelen bemerkte men dat mynheer niet zuiver op de graat was Een agent van politie word gewaarschuwd en toen deze den lord arresteerde bleek aan het politiebnreel St Pietersbal dat men een pickpocket first daas te pakken had zekeren M P Men schrijft uit Zwolle Er heerschte Zaterdag laat in den avond een buitengewone opwinding in onze stad De winkels bleven langer open dan gewooniyk cafe s en sociëteiten herbergden een talrgker en spraakzamer publiek dau de laatste dagen die met bun sombere berichten nit Zuid Afrika allerwege telenrstelling en misnoegdheid badden gebracht Wat was nu het geval Aan het bureau van de Zwolsche Courant stond een verbazend belan weldcend telegram aangeplakt waarvan de inhoud hierop neerkwam dat half Bloemfontein door dynamiet in de lucht was gevlogen met voorloopig 3500 doeden en gekwetsten Dit was toch te prachtig om te gelooven meenden de in alleryi toestroomende lezers Maar neen er stond een noot van de redactie onder meldende dat een nadere dèpScbe uit Londen dit bericht bevestigd had en dit gal den doorslag aan het reeds opkomend enthousiasme dat zich als eenelectriache schok door de geheele stad verspreidde Sigarenmagazynen moesten copie hebben van dit belangryke bericht en spoedig prykte voor het raam van een der grootste magazgnen een afschrift in groote blauwe letters i6 10 87 11 07 10 81 11 01 II 81 11 44 1 49 Zeker men geloofde het Niemand twyfelde Voor niemendal had Kroger niet in een interview kort geleden gezegd dat hg spoedig weer te Pretoria terug zon zgn en wie dacht niet tegelgkertgd aan een vroegere voorspelling van oom Paul dat Europa eenmaal verbaasd zou komen te staan over de feiten die in dezen oorlog zenden plaats vinden En dan het effect dat deze ontploffing zou hebben ep de soldaten van Roberts in Pretoria Zonden za niet overhaast vluchten uit die plaata bevreesd dat ook daar hun hetzelfde lot beschoren kon zgn Welk een opwinding Maar welk een teleurstelling tevens toen eergisterochtend het officieele bulletin der Zwolsche niets van het geheele geval repte Men was de dupe van een grappenmaker geweest In de jCape Times komt de volgende correspondentie voor omtrent de leugenachtige bewering dat de Boeren vergiftige kogels zonden hebhen gebruikt Mgnheer De heer Athole Stanton een der adsistenten van dr Hahn heeft een analyse gemaakt van do groene stol welke zoo vaak gevonden wordt aak de kogels door de Boeren gebruikt Het zon ray genoegen doen zoo gg bet rapport wilt pnbliceeren daar het een onderwerp van algemeen belang raakt Ik ben enz S P IMPEY M D Kaapstad 18 Mei 1900 Waarde dr Impey Volgens verzoek heb ik de stof aan de kogels Mauser aan een degelgke ontleding onderworpen De groene stof is geen Verdigris maar eenvoudig een mengsel van parafine was en carbonaat van koper Dit carbonaat van koper is niet gevormd door het roesten van den koperen patroondpp zooals het geval zon zgn by het vormen van Verdigris maar is gevormd 61 door het smelten van de gewone Duitscbe groene kaars paraflne óf bet smelten van paraflne kaarsen in koperee potten in het lager De redenen waarom de kogels in dit mengsel gedoopt worden zgn waarschyniyk als volgt Ie Te beletten dat het kruit in depatroondop zal nat worden daar het mengsel de opening tnsschen den dop en den kogel hermetisch verzegelt 3e Het dient om te voorkomen dat de loop van het geweer zal roesten Dit groen petroleum was is even onschadeiyk voor wonden als vaseline samen met welke bet behoort tot dezelfde groep van organische samenstellingen Ik ben enz ATHOLE A STANTON In zgn boek London Labour and the Lon don Poor heeft Mayhew een treurig tafereel opgehangen van het gebruik dat in alle groote steden van kinderen gemaakt wordt Te Londen kan ieder die de goede kantoren weet zooveel kleine meisjes en joncens huren of zelfs koopen als hiJ wil om die in de drukste straten der etad op te stellen en aalmoezen te zamelen van de voorbygangers Do kindermarkt heeft haar geregelde prgsnoteeringen Voor ongeveer 18 cents Itrggt men een jongen een heelen dag een meisje kost ten minste 36 ets Een mooi zevenjarig meisje met lang goedverzorgd baar brengt wekelgks wel 5 tot 8 gulden mee voor hare ouders of eigenaars Dit kind wordt opzet telgk goed verzorgd en rein gehouden Maar de meeste kinderen moeten om hun taak naar wensch te vervullen er zoo ellendig en uitgehongerd mogelgk uitzien Zij krggen zeer weinig te eten en moeten in lompen de straat op In Italië worden kinderen die een goede Stem hebhen door Amerikanen gekocht en naar de V S of Amerika gevoerd waar zy aan muziekon zangvereenigmgen verschacherd worden Te Stinica in Croatië vindt men een groote fabriek van bedelaars waar o a albino s geprepareerd worden De oogen worden kunstmatig rood gemaakt en het haar biyft wit in de wascb Hoe het haar zoo wit gemaakt wordt is een vakgeheim Onmogolgk het aantal bedelaars in groote steden ook maar hg benadering te schatten De Charity Organisation Society te NewYork stelt het daar op ongeveer 10 000 een schrgvers in de Deutsche Rundschan de beer E Mösterberg rekent dat Daitschland ongeveer 200 000 bedelaars en landlbopers bezit Zeer bekend zgn reeds de ervaringen van Panlian schryver van Het bedelend Pargs Paris qui mendie die zich op allerlei manieren als bedelaar verkleed onder de bedelaars begaf Hg verhaalt dat hg op zgn bedelaarstocbten lederen dag flink wat binnenbracht geld zoowel als bons voor brood melk vleesch kleederen geneesmiddelen enz Een voorgewende lamme noodigde hem eens aan zgn disch die zeer goed en rgk voorzien was Wanneer gg eenmaal bet vak verstaat zei deze kunt gg doen zooals wg j vandaag tracteert de blinde die ons dagelgks 6 francs kostgeld betaalt De vronw van den lamme bedelde als werklooze arbeidster de dochter haalde geld op met een geleend kind Niet lang geleden berichtte de Figaro den dood eener oude bedelares die 30 000 francs in geld en geldswaarden naliet Belangwekkend in het gev l van een bedelaar te Londen die dageiyks van een koopman in het voorbggaan een stuiver kreeg Plotseling liet de koopman deze gewoonte na De bedelaar deed navraag en vernam dat de man in geldelgke moeilgkheden geraakt was Hg begaf zich toen naar zgn weldoener en bood hem 6000 gulden ter leen en zoo noodig het dubbele Dit geld stelde den man in staat zgne zaken weder op orde te brengen Te Zurich was een oude bedelares gestorven wier woning na haar dood werd opgeruimd Drie wagens waren noodig om al de levensmiddelen die ziJ daar in een oort van hebzncbtswaanzin had opgestapeld te vervoeren Men vond 348 stukken brood 293 taarten en stukken taart 140 worsten 177 stukken vleesch tot een gezamenigk gewicht van 50 KG 10 Kö rauw ooft 14 KG aardappelen 10 KG suiker 4 KG rgst 14 KG koffie 7 KG kaas 5 KG boter 60 aangebroken en 13 gekurkte flesschen wgn en nog andere voorraden Van de kleeren die ia de woning ontdekt werden had men een winkeltje kannen opzetten Aan geld werd ruim 184 francs gevonden En dit alles was hoofdzakelijk in twee jaren bgeengegaard Er is maar een middel om deze ergeriyke toestanden uit de wereld te helpen het weigeren van gaven aan personen wier omstandigheden men niet kent Waar niet gegeven wordt zal ook niet ontyangen worden Maar dan moet ook de armverzsrging beter geregeld worden dan tot dusver in de meeste landen het geval ia Aan t slot van een verslag van een avondfeest op het tentoonstellingsterrain schrgft de Pargsche brieischrifrer van t N t d D Even na 11 uur werden de dnizenden langzaam van de terreinen afgetrommeld door twee elkander op een afstand volgende tambo ers van de garde républicaine waarvan d £ laatste weer ook op een afstand door een sterk cordon stap voor stap vorderende politie agenten gevolgd werd En toen kregen wy buiten de voornaamste uitgangen weer hetzelfde tafereel te aan schonwen nu nog eenige malen vergroot omdat het aantal bezoekers zooveel sterker was dat ons lederen namiddag tegen etensuur op die plaatsen zoo onaangenaam aan4oet honderden menschen die uren lang het slachtoffer zyn van het gebrek aan vervoermiddelen Er bestaat inderdaad in geen enkele groote stad ter wereld geloof ik een omnibuE of trammaatschappy zoo weinig op de Jioogte van haar reusachtige taak als de Parysche zy heeft de specialiteit van op uiterst gebrekkige wgze rekenhig te bonden met de vermeerdering van het verkeer in gewone dagen schiet zg al te kort Daarbg kreeg men weer een bewgs van de spreekwoordelgke onbandelbaarheid der Pargsche huurkoetsiers Mgn persoonlgke ondervinding is dat ik Zondagnacht de tentoonstelling te half 12 verliet aan de Place du Trocadéro daar begon met alle vrge koetsiers aan te roepen die ik op mgn weg naar huis ontmoette en te kwart voor i er eindeiyk in slaagde na wel dertig Tergeefsche pogingen en het te voet afleggen Tan twee derden van den weg een gesloten bakje te vinden waarin ik mgn Èügetobd Uchaam tot voor de deur van mgn woning kon laten kruien len beambte van een der paviljoens in het Trocadéro verzekerde mg dat hg alle namiddagen om 6 nnr tzy voor de tram tzg voor het Seinebootje waarmee hy van ii n werk hniavaarts gaat een of anderhalf van Stocknm ook met znster Wigersma tezamen met ons terug d i wanneer er niet meer werk komt Gekwetsten zjn er nameIgk zeer weinig en t werk is dns slap Dit is echter natnurlgk maar tg delgk en wel omdat de Engelschen weinig doen Zoodra ze weer actief worden komen de gekwetsten van zelf Ik heb nn het personeel aangeschreven mg te laten weten wie der dokters verplegers en verpleegsters nog wenscben te biyven na 1 Sopt Verloven zyn verlengd tot 1 Sept Mej Bhynen denkt dat ze beter doet terug te gaan in verband met de zaken in den Haag Verplegers zyn hier over t algemeen minder op hnn plaats Men heeft ze vooral noodig voor transport en dat verstaan de lui nit Holland toch niet Heeft de leider later mannelgk personeel noodig dan is dat beter hier te krggen vooral als men er voor betaalt Beter is t daarin den leider vrye bahd te late De heer Rissik die nu ingewgd is in do mysteries van ons magazyn is bereid nog te blgven wat mg zeer aangenaam is Het is een heelo administratie Wg hebben nog geen beslissing wat te doen met ons goed mocht do oorlog geëindigd zyn Komen de Engelschen hier dan zullen die wel nemen en houden wat ze gebruiken knnnon evenals ze te Modderspruit deden Alleen die Amsterdamscbe wagen en wat onbruikbare brancards zonden ze ons terug Enfin we hebbeu t niet gemist masr t toont wat ze zullen doen als ze hier komen Naschrift Pretoria 6 Mei 1900 Ofschoon do brief reeds wog is is de mail nog niet geslotoBj en ik wil n daarom nog even op do hoogte brengen met iets wat nog alles behalve zeker maar toch zeer waarschgnlgk is en d i dat dr Bierens do Haan met zyn vliegende ambulance ook in banden der Engelschen viel naby Brandfort Dr Romeyn die ook met den ambu lancetrein terugtrok van Smaldeel naar Kroonstad zoo t chgnt telegrafeert nit Kroonstad Bierens wellicht gevangen STADSNIEUWS GOÜDA 12 Juni 1900 Aan de Universiteit te Leiden is het prop examen in de godgeleerdheid afgelegd door don heer D Boer van Oudewater Haastrecht De jaariyksohe paarden markt was heden buitengewoon druk Er waren ruim 150 lammeren en + 100 paarden aanwezig De vorlotingB cönimissie had kust en kenr daar onder beide soorten prachtige te zien waren Zg kocht ook aan 14 paarden en 36 lammeren Zy had eer van haar werk daar de markt nn werkelgk als gevestigd kan beschouwd worden WoBRDEs Eergijteravond is naby deze gemeente op den spoorweg gevonden het verminkte lyk van een onbekenden inan op gevorderden leeftgd ATJEH Aan een officieel telegram wordt door de JavaCt het volgende ontleend In Meurendoe werd op 5 Mei een vgandelgke stelling jjp den Olé Tjoet waar een bende een oude versterking bezet hield door een detachement dor bezetting en twee brigades maréchanssés stormenderhand genomen by welk gevecht onzerzgds twee inlandscbe fnseliers sneuvelden een inlandsche marëchanssée levensgevaarlgk gewond werd en niet levensgevaarlgk grootendeels licht gewond werden de Enropeesche sergeant der marechaussee den Roeyen de onder luitenant J A Matthysen de militaire opzichter der eerste klasse bg de genie P K Haack van der Goes benevens 23 Amboineesche ea inlandsche mindere militairen de vyani liet daarbg in onze handen bi dooden 40 voorlaadgeweren blanke wapens en munitie Imam Ripin en t Ali Baët waren nit Lhong door het hooggebergte naar Daja teruggetrokken waarheen brigades marechaussee eveneens waren opgerukt Een patrouille uit Gloempany Minjen kreeg op de grens van Teupin Raja en Asan vgandeiyk vuur van de overzyde der rivier waardoor onzerzgds een inlandsch fuselier sneuvelde en twee inlandsche fnseliers niet levensgevaarlgk gewond werden In Meurendoe rukte op 6 Mei een patrouille nit naar het gevechtsterrein van den vorigen dag waar een twintigtal vyanden bezig was bun dooden te begraven zy namen de vlucht met achterlating van bon vuurwapens w o één Spencerrepeteer karabgn en 19 goede voorlaadgeweren Het bleken alle te zgn geregistreerde geweren nit Meurendoe afkomstig Een drietal mmdere hoofden maakten hun opwachting by de divisiekommandan ten en leverden bun vuurwapens in Hetzelfde deed t Bin Sech In totaal werden vrgwillig ingeleverd 1 beaumontgeweer B repeteerwapens en 43 voorlaadgeweren Op 8 Mei sneuvelden by een ontmoeting net een patrouille 9 vyanden hun wapens w o twee repeteerkarabyven vielen daarby