Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1900

No 8300 ir i Donderdag 14 Juni 1900 SOste Jaargang ftOüDSCHE COlIlAMr MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon a 89 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Ngmmers VIJF CENTEN Telefoon No ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ZOMERMANTELS D A M ES en K I N D E B C o S T U M E S COSTUMES TAILLEUR Blousen en Bamesoverhemden J lionsloil en ra gekl Katoenen in gr ote verscheldenlieid en concurreerende Prijzen 11 SAM80M Veemarkt te Eotterdam Dinsdag 12 Juni iQoo Vfltte Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwahteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit 39 cent per half Kilo Magere Ossen Melkree en Vaarkoeien goed aangevoerd vette Kalvfcren redel aanvoer 10 kwaliteit 28 sde kwaliteit 36 3de kwaliteit 32 cent per halt Kilo Stieren goed aangevoerd De handel was in alles traag prijahoudend Stieren minder in prijs BurgerlUkia Stand GEBOEEN 9 Juni öjjabertus oBders ö Peek en J Mejer Maria Johanna ouders M Houdjjfe ea H M van Leeuwen 10 Pietornolla Cornelia ouders H L Blok en H Koolmees Cornelis Johannes ouders T J J Dijkman en C J Zandp Adrianns ouders T A Palm en G van der Laan OVERLEDEN 9 Juni N van den Berg 81 j A Goedraad 63 j 11 M P J Hornes 13 j P Moleveld 49 j ADVKRTËNTIEN Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn geliefde Ecktgenoote betuig ik bij deze ook mede namens mijne Kinderen en BeUuwdkindcren mijn velgemeenden dank Uit aller naam J W BRAKBL 8h V Voor do vele blijken van deelneming ontvangen by hot overlijden mijner geliefde Kchtgenoote betuig ik ook naraons mijne Kinderen Behuwden Kleinkinderen en aanstaanden Schoonzoon mijnen oprechten diok K VAK DBE TORREN Kz Waddisxtees 12 Juni 1900 Zit en Slaapkamer GEVRAAGD voor een Heer liefst met gebruik van Badkamer of Bad Brieven mot prijsopgave onder letter H aan het Bnreao van dit blad IJskond Bier Bierlialle Zeugstraat 85 P HUIJBRECHT Een SïfEL Eijwiel la onvermijdelijk een T B B It en liMCHTIiOOPmiW n Op den weg ziJn de Yankee Style Eijwielen het HW K MjH T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prijs bij het verbeteren van het zea uur record 157 K M verheterd met 25 K M enz enz Fabrikanl van RIJWIEL en MOTOItC CLE $ A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler Automobielen e a Agout voor GOüDA J C DM 11 VITMK Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPABKBROOK Zenuw en iMaag lijders wordt isit overtaigiug als een werkelgke hulp iu den nood het boek aaohevoleD Na ontvangst van adres p r briefkaart wordt d t boAje franco per post toegeioudeu door BU KFOBL S Boekb Zallbommel it o a sr es O u s Kort OTerzlcbt onzer FrUsoouraDt SHERWES Pale en öold Dry van af f 16 50 per 12 fless BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 t 9 s 5 o t s VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k f 1 75 1 2 25 f 2 75 f 9 26 t 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 BORIDEJLTJns si 5 Per Fl PeT Ank 45 Fl I a a LI8TRAC f 0 65 Nto f 27 75 H CHATEAU VALBOSE 0 76 31 SaSt ESTEPHE 0 85 36 t i St EMILION 1894 1 42 2 PAUILLAC 1893 1 25 63 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAUTERNE 1 42 SS Ü ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 50 gq BOURGOGNE 1 10 47 P B De Jesschen ziJn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bil elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flriua T CREBAfil Gouda 1 laio Tc poD liectt evenveel voeffinsawaarde als 5 Kilo beit rundvlecieb of ISO 201J il Ti a Tropen wordt in het Uohaam onmiddelyk tot flplerweefcel en blood omgezet lulcr vet te vonnen Tropen beett by aereseld gebruik eene beduidend toename Jl kraeliteu teu aevoige zoowol by gezonden ain by zieken en kan aan zQe apyzon tovgfvoegd worden zonder durvzu den smaak te bederven Door de iltant lagen prya van Tropon kaA ledereen bet zich versebzffen Tetkrygboar bel lothokofa ior atOB oa allo oolia Mk Hoii H Qonoranl Affenteii voor Nederland en Koloniaa lioemt fiipn van der l eyé Sotterdsm fni Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Driejarige voorbereidende Cursus voor jongens van ± 13 16 jaar Tweejarige Cursus voor Handel en Administratie 4 uur Spreekuren DlipDAGS en DONDERDAGS van 2 Pf 0ii2 eetuit verstrekt gaarne de Directeur F TLTiMSTRA QebvS Stollwerck a Chocolade en Cacao w 4 a DiwunfcHgo ioor de ni u wf te iitTin JmgtïTi ip marhlndial hïoA TeFbeterd JFUbHeatle jon uitahütend gobrutk vftc hin m tijnsto griihdt tonbiK uiundoeiei len verWuiker run Stoilwerck s Chocolade 8C Cacao etui aanbavAienswaardig fabrikaat nauw euf tfCantwtKudunde ann den inhoud der resp Etikotlen Dt Vmï bohtuilde 87 Brevets als Uonerernaclei 44 £ ere i lpIoiaa 8 gouden up MednllWg leen bewijs van uitmuntend tïj i febrikatt Keeds 1S71 tbro de Accademie national Ida Paris Houa wous déeemona uoc H nie d r pi mUrc c1im b eu y n8XdarattoD ae TOtr9 exo Ueu1 ta brloatlon de Otiocolat bonbons varies eto © to SMIWVak iaUikoat is verkrijgbaar bi H H Cimüboraa Bonketbokkera en anz GenSJaalTertegenwoordiger vaor Sederland Jaliiu Hattemiodt AmetertUm Kulvorstraat 109 Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leuvahaven 78 MaatschappelUk Kapitaal tËËKAllLLlOËfSGULDËN SimUam Ki B E C CASTHSUS m B SI Hf In De Bank geeft onder controle van het Jllgemeen MdmttttttrmUe em WwilfeMMtoer to HutterOam ÊFaméirteeem uit in ttMfeitM tMiii tOOO som em tOO Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OGIER Co Provincie Zuid Holland 4AI BEmDIN Op MAANDAG dou 25sten JUNI 1900 des voormiddags te tt uren zal onder nadere goedkeuring door den Voorzitter of een der Leden van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland en in bijzijn van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zald Hollaud aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te S Gravenhage worden aanbesteed Het vernieuwen van BeT gchoeïingen en van Steenglooüngen langs den Tmfsingel te Gouda en langs de Gouwe ouder de Gemeenten Waddingsveen Reeuwijk en Boskoop en van een Brug in liet jaagpad onder Boskoop BAühlMC 30 00 De aanbesteding zal geschieden hg enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld door den Minist r van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing van af 14 Juni a s aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland te a Gravenhage en is voorts van at genoemd tgdstip op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen biJ de boekhandelaars firma Gebroeders VAN Cleef Spui No 28a te s Gravenhage en door hare tusschenkoast in de voornaamste gemeenten des Rijks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz zgn te bekomen bü den HoofdIngenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid HoUand J va de Veot te sGravenhoge terwijl men zich om aanw zing in loco kan wenden tot den HoofdOpzichter P J HmsEEB te Gonda op Mn 1922 Juni des voormiddags van 9 10 ure De Qedeputeerde Staten der Prmineie ZuidBoUand PATIJN Voordtter F TAVENRAAT GriJUr Meuw onoverlroflen 1 rof Dr Liebers walbekoud IIKmr KBACBT ILIZIB AllMn echt met Faiiritlumuk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle lelfa de meest hardnekkige enuu tiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leoftjd Total genezing van elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping MaagpgB aleohto pysvertering Onvermogen Impoten PoUntione eni Uitvoerige proipoctnBsen l lijar tuok B 1 II ll 9 s dubbele Ml Oenlioid bep6t Matth v i Voute ZaltbominJl Depots M Ctóban k Co Xottordam F Happel a Gravenliage I ralmmani de loag i Cu Botterdam Wolff fc Ca Roada n bii bUo drogisten TUittT Wrodttbalira in de geheels wereld bekend en I geroemd Onovertroffen middel tegen alhi Borat Long lever Haagzlekteu eai lowwidig J zoowel als ook uitwendig in bijna jolla ziektegevallen met goed gevolg san te wenden PrUs pernMOB t 1 per post i lis TUirtT i WoBCltfltlf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal olke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Üet deze zalf werd eon 14 jaar oud voor oagueedltk sehooden beengezwel en onlaoKS een bijna J93 aar kankerlifden genezen Brengt genezing m vartaohting der pijnen bij wonden ontatekiogeo au van allerlei aard PriJi per pot f 1 60 per post f li60 Centraal Dep8t voor NederUnd Apotheker HENRI S1NDEB8 Rokin 8 Amsterdam VwrgMntdflpAtii butallemendureotuoidieSellntienSiKilkaks dei k TBISRRÏ in Pregndi bol Robitnh Ontamick Qeluve prospeeiui te ontbieden bu bet Ceatrul UepM Saodm Vokin a anuterdam I I ujii I Gouda Drak van il BBIN UK Z KE i ISGËVlL G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Cezien art 17 18 en 19 der Wet van den 140 September 1866 Staatsblad no 138 betrekkelijk de inkwartiering en bet onderhoud van bet Krijgsvolk enz Brengen ter algemeene kennis dat de lijst bevattende de namen der inwoners die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud m aanmerking komen is herzien en aangeplakt aan den ingang van den Korten Groenendaat en bovendien gedurende veertien dagen van des morgens 10 tot des namiddags i ure Ier Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen dat bezwaren tegen de in die lijst gebrachte veranderingen gedurende dien tijd schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders behooren te worden ingediend Gouda den 13 Juni igoo Burgemeester en Wethouder voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BultenlaDdscb Overzlcbt Een telegram van generaal Kelly Kenny uit Bloemloutein van 11 Juni meldt Sedert 7 Juni is van lord Methnen geen bericht ontvangen De generaal streed den 6en ten noorden van Vechthof President Steyn is in de nabijheid van deze plaats de heer Reitz bevindt zich ten Oosten van Lindley De Engelsche gevangenen dienaar Vrede zijn gezonden worden goed behandeld Van gisteren seinde generaal Kelly Kenny het volgende De Britsche troepen die van het Noorden z u gekomen zijn te Honingspruit aangekomen waar zij de Boeren hebben verslagen Morgenochtend zullen ziJ bij de halte Amerika ziJn Generaal Knoï vertrekt uit Kroonstad om de Boeren den weg af te snijden Bnller telegrapheert van Jouberts hoeve Ik ben op vier mijlen van Volksmst gekampeerd De Boeren ontruimden gisteravond Lange s Nek en Amajnba De divisie Clery welke van Ingo komt trekt thans den Lange s Nek door Ik was verplicht hier te kampeeren wegens gebrek aan water Minister president Schreiner in Kaapland houdt zich onledig met de hervorming van het miniatèrie wegens het aftreden van de ministers Sauer Te Water en Merriman De Afrikaanderbond die onder leiding staat van de heeren Hofmeyr en Te Waten verlangde een algemeene amnestie voor de rebellen Minister president Schreiner beval FEVI LLETOX s Zij die nader met den graaf bekend waren wilden beweren dat gravm Frangoise zijn gemalto een schoone overmoedige vrouw was geweest die hem zijne aristocratische atdwabngen van het smalte pad der kleinburgerlijke moraal op haar wijze bad weten betaald te zetten Graat Alexandre de Liauran had indertijd bij de keuze van een vrouw bovenal op stand gezien en barones Francoise de Clerraont had hem om dezelfde reden haar schoone hand gereikt door zoovelen reed begeerd van hartstochtelijke liefde was van beide zijden geen sprake geweest Zij hadden naast elkander geleefd weinig gevend maar ook weinig eischend en de eenige groote teleurstelling in hun huwelijk was dat Alice hun eenig kind bleef en hun vurig verlangen naar een zoon en erfgenaam niet bevredigd werd Ook dat was men te boven gekomen maar men werd nog koeler en onverschilliger tegen elkander Toen gravin Francoise na een huwelijk van twaalt jaar stierf tengevolge van te plotselinge afkoeling na het dansen liet haar dood geen groote leegte na Graat de Liauran droeg een voorgeschreven rouw schreef zijn brieven op papier met buitengewoon breeden rouwrand en ging een jaar lang niet uit Hiermede had bQ aan i n verphchtingen het plan aan dat door do Britsche Regeering in overweging was gegeven inhoudende de benoeming van een bijzondere rechtbank waarvoor de rebellen zouden terechtstaan De leiders zonden worden veroordeeld tot gevangenisstraf en voor hun leven nit hetkiesrecht worden ontzet terwijl aan de volgers voor een onbepaalden tyd het kiesrecht zon worden ontnomen 1 De Duitscbe Rijksdag heeft hg hoofdelijke stemming over het gebeele ontwerp de vlootwet aangenomen met 201 tegen 103 stemmen De herstemmingen in Italië op verleden Zondag ziJn voor de regeering niet ongunstig geweest in 21 van de 39 districten heeft de miuisterieele candidaat gezegevierd Negen zetels ziJn door de constitntioneele oppositie bezet en evenveel door de uiterste linkerzgde die nu 95 leden iu de Kamer telt Teel meer dan voor de ontbinding Te Florence en te Pescarola heeft de regeeringscandidaat het slechts met een tiental stemmen van den socialist gewonnen Ook elders is de strijd heftig geweest zoo te Napels waar veel troepen noodig waren om de orde te bewaren en waar de overwinning van den socialist Ciccotti tot een uitbarsting van geestdrift aanleiding heeft gegeven Te Turijn heeft de regeeringacandidast het met zes stemmen van den socialist gewonnen en hebben de voorzitters der stembnreau s de hevigste ruzie gehad over het opmaken van den uitslag daar er tien biljetten te veel in de bns waren gevonden Protesten en tegen protesten in de bladen en een vernietiging van deze verkiezing in het vooruitzicht De Chineesche regeering geeft zich boe langer hoe minder moeite om nogdenschön aan te nemen alsof zjj de Boksersheweging tracht te stuiten Na het goedkeurende beslait van de Keizerin Weduwe komt nu de verandering in de samenstelling van het Tsoengli Yamen De partg van bescherming der Boksers de partij van vreemdelingenhaters heeft nu ook in het hoogste regeeringsllchaam het spel gewonnen Te vergeefs zal het zgn dat de zwakke Keizer bg monde van zjjn vroegeren voogd en door middel van de in hooge kringen begunstigde Daily Express een protectoraat van de mogendheden over China inroept Het is te laat Zulk een wanhopige hulpkreet zal de Boksers en de KeizerinWeduwe slechts sterken het geeft hun voldaan en tiegon weder zijn oude leven waaraan bij gewend was Hij was een zeer galant man er waren weinig jonge dames mooie welopgevoede voorname meisjes die niet gravin de Liaiu an op Chateau de hl Croix zouden zijn geworden zelfs bet stiefdochtertje de kleine wilde Alice wie de kleeren altijd slordig zaten en de haren altijd over de oogen hingen zouden zij met genoegen op den koop toe genomen hebben Het was vreemd maar graaf de Liauran scheen waarlijk niet aan hertrouwen te denken Het eene jaar na het andere ging voorbij Alice wa al lang op een der voornaamste aristocratische kostscholen en de kamerdienaar besteedde voortdurend meer tijd aan het toilet van den graaf Het zou nu waarlijk hoog tijd zijn geworden om aan een huweUjk te denkeu graaf de Liauran stelde echter alle verwachtingen van met dochters gezegende moeders te leur en toonde buitengewoon veel belangstelling voor zijn neef op wien als de graat zelf geen zoon had diens goederen zouden overgaan Voor Abce zou er in vergeluking van het kolossale grondbezit weinig kapitaal overblijven haar moeder was geen rijke erfdochter geweest en graat de Liauran nooit een goed financier Hoeveel zijn bezittingen hem ook hadden opgebracht de sommen waren hem altijd door de vingera gegleden en hij had zoo goed ak niets overgcspaard Graaf de Liauran hield veel van zijn dochter maar hij was goen bijzonder teer vader hij was even gereserveerd en afgemeten in zijn liefdesbetuiginges als in al zijn handelingen en Alice kracht om het volk duidelijk te maken voor welk gevaar do Keizerin door het verdringen van haar zoon het land heeft behoed En nu moeten de gehate vreemdelingen er meteen maar geheel uit In Peking zelf wemelt het al van Boksen eren buiten de stad is een zomerverblgf van do Internationale Club in brand gestoken reeds is de secretaris der Belgische legatie volgens de Ves ische Zeitung op straat in Peking aangevallen en mishandeld door Chineesche soldaten I Men kan binnenkort in de hoofdstad een uitbarsting tegen de vreemdelingen verwachten De uwgendheden schijaen er op voorbereid te zijn volgens de tot dusver goed ingelichte Daily Express heeft een groote internationale strijdmacht zich meester gemaakt van den spoorweg tosschen Tientsin en Peking en is bezig deze onder dekking van kanonnen op pautsertreinen te herstallen Zoodra de spoorweg hersteld is zullen 10 000 man naar Peking worden gestuurd Dat het daarbg roeda tot botsingen is gekomen is natuurlijk een afdeeling Kozakken is in de huurt van Tientsin door duizenden gewapenden aangegrepen en heeft een hevig gevecht geleverd Kt al deze berichten klinkt het haast kotpiek dat het Taoeng U Vamen geptotes t at lhe ft tegen bet zenden van zoo groote troenenmassa a naar de hoofdstad van een onathanfcelgken Staat Verspreide Berichten Fbankmjk Zondag is de Tentoonstelling bezocht door 360 711 personen Het heet dat oen Dnitsch eskader tal deelnemen aan de groote vlootrevae te Brest mhiBchien met keizer Wilhelm aan boord Het gerucht dat de opperbevelbebher van het leger generaal De Jamont ontalag genomen zou hebben wordt officieel tegengesproken In verband met het niet aangenomen ontslag van generaal De Lannes den chef Van den generalen staf heeft de regeering verklaard dat de generaals het recht niet hebben den post te verlaten waarmede zö belast zgn Zij moeten dienen maar niet bevelen Generaal De Lannes zal waarschijnlyk binnenkort worden vervangen De gouverneur ran het Fransche Congogebied seint aan het departement van koloniën dat de expedities die in het gebied van het Tschad meer opereeren ook de missie Foureau Lamy die zoo dikt jls bedreigd heette zich in goeden welstand hebben vereenigd kwetste zijn gevoel dikwijls door haar luidruchtige vroolijkheid Zij merkte dat nauwelijks op en kwam ook dien morgen weer als een wervelwind is d kanwr waar graaf de Liauran m bebagelijke kalmte aan de nette oatbtjttafol t Mevrouw Desarbres een verre nicht der tamilie de deftige oude dame die de ondankbare rol van gravin Alice s moederlijke beschermster speelde zag rhet verschrikte oogen naar den graai die eenigszins geërgerd zijn kopje op zij schoof en een barsche beweging tegon Alice oiaaktx Alice zog niet dat haar vader boos keek zij vloog op hem al en sloeg beide armen om zijn hals Ondeugende lieve papal moet u het mij dan alle dagen atwionen f £ n ik had er mij al zoo op verheugd vandaag eindelijk eens de eerste te zijn Dan had je iu elk geval vroeger moeten opstaan antwoordde graaf de Liauran terwijl hij Alice s liefkoozingen tamelijk koel beantwoordde Zoo mijn kind je weet dat ik niet boud van die demonstratieve uitiagen van liefde vergeet niet mevrouw Desarbres goeden morgen te zeggen 0 tante Adèle neemt me dat niet kwalijk zij weet boe goed ik het meen I Alice ging niettemin dadelijk op de oude dame toe gaf baar de hand en liet zich do r haar op het voorhoofd kussen Graal de Liauran gaf den lakei een wenk de kamer te verlaten Ik heb iels ernstigs met je te bespreken mijn Prins Victor Bonaparte wordt de politieke surveillance waaraan hj te Brussel is onderworpen in zjjn rustig en gemakkelijk leventje te lastig Men dicht hem het voornemen toe zijn aanspraken op den Franichen troon binnenkort te zullen afstaan aan zijn ondernemenden jongeren brqeder Lonis Napoleon die zoeals men weet generaal is in Russischen dienst Dt rrsoHLASD De werkstaking der trambeambten heeft te Hannover aanleidicg gegeven tot ernstige gebeurtenissen Toen het publiek voor de stiikers partij trok kwam de politie met ongehoorde hmtaliteit tusschenbeiden Met de sabels werden bijna 200 personen gewond van wie 30 ernitig Zelfs officieren in uniform werden mishandeld door de agenten De opgewondenheid is zeer groot De eerste burgemeester van Berlijn Kirschner is door de trambeambten aangezocht in den opnieuw ontbranden strijd tosschen de directie en het personeel weder ab bemiddelaar op te treden Ehoxlaki De opmarsch van een deel der colonne die Coomaasie moet ontzetten ondervindt hettigen tegenstand Bü Dampusai werd een sterke stelling der Asbanteea bestormd en genomen doch de verliezen aan EngeUcha zijde waren zoo groot dat aan voortrukken geen denken is Zeven Europeesche officieren werden gewond De opstand breidt zich nit Een sergeant van de reserve heeft eergistermorgen te Londen in een vlaag van krankzinnigheid met een geweer 4 schoten gelost op een officier die den post passeerseerde waarover de sergeant het bevel voerde Niemand werd gewond De sergeant is gearresteerd De toestand van mevronw Gladstone is plotseling verergerd Sedert eergistermorgen ligt zij buiten kennis en men vreest dat zij zal sterven BINNENLAND 8TATEN GENEBAAL T ir BB o m Êi M Kt B m Zitting van Dinsdag 12 Juni Ingekomen is het bericht van het overlijden van het lid der Kamer den heer Everta dat met een rouwbrief zal worden beantwoord kind Alice stiet van schrik een kopje omver en mevrouw Desarbres stond dadelijk bp Neen blijf al t u belieft u is zulk een trouwe vriendin van mijn familie ik heb geen geheimen voor u Je beat zestien jaar mijn kind Het volgend jaar Paschen word ik zeventien zei Alice zacht terwijl zij met het hoofd kolkte Nu ja je bent dus eigenlijk al lang geen Wnd meer en ik moet ernstig aanje toekomst denken Al weer die toekomst I Wat papa toch eigenlijk altijd met die toekomst wilde f Maar Alice zweeg wijselijk en wachtte het verdere af Ik moet je zeggen dat ik daarover eigenlijk al beslUt heb Alice sperde de groote blauwe oogen open gOver mij beslist papa f Dat is zeker maar een grap ol wilt u mij misschien verkoopeo Papa ik vrees dat u geen koop r voor mij vindt Dat vrees ik zelf ook zei de graaf ernstige en daarover wilde ik juist met je spreken Ie opvoeding is nog volstrekt niet voltooid die vier jaar hebben je nog met veel goed gedaan Och ja zij konden maar alets met mij worden I zuchtte Allee berouwvol maar de ichalkschheid straalde haar daarbij uit de oogen De getuigenU die Je van je zelf aflegt is niet zeer vleiend maar je schijnt er anders over te draken Hij vestigde zijn seherpen blik op h t bk ende gezicht Nu hel moet in elk geval anders worden Je hebt dringend leiding noodig Alice zag er zoo oprecht ontsteld uit dat de graaf een lachje niet kon onderdrukken U i rilt virvolfd