Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1900

oor 7 18 ff 4 t 7 n V i l 1 f ir rï 8S ff 8 81 fi lS T 4i V ff 8 0 9 88 9 40 sart bijna alle dagen uitnemend venori opera voorstelUijgen plaaU mee Wagner de leervakken En wel op deze gronden dat de eisehen der overige noodzakelijke vakken zich daartegen verzetten en degenen voor wie dat nieuwe vak vooral dienstig wordt geacht de werklieden zich nog steeds zeer ongunstig daarover uitlaten Het onderwijzersgenootschap in Pruisen waarvan velen aan deze vergadering deelnemen telt thans 51 612 leden en is in het laatste jaar met 6200 leden vooroitgegaaii Het allerlaatst en allerkostelgkst staaltje van de dwaasheid waartoe de oorlogskoorts de Engelschen leidt De groote B P kolonel nu generaal Baden Powell heeft een boek over Scouting verkennen géschreven In de Engelsche landhuizen en groote buitenplaatsen is nu vorkennertje spelen het voornaamste amusement Het is meer populair dan tennis croquet of biljart De regels van het spel zgn dezelfde als dis de jongens hier te lande in aohtnemen wanneer zg soldaatje spelen De gasten verdeden zich in twee partijen en de eene partjj tracht zelf ongezien de positie van de andere partij te ontdekken Vooral het leggen van hinderlagen is een groot amusement daarbij Do grootste attractie van het spel is dat er zooveel bjj geflirt kan worden Posterijen en Telegraphle Benoemd 1 m Tot directeur van het postkantoor te Oorschot W A van der Menlen thans commies der posterijen 2de klasse te Eotterdam en te KIst J H H B A van Lierop thans commies der posteriien 3de kl te utrecht tot conducteur der brievenmalen 2de klasse ten spoorwegpostkantore no 2 standplaats Kotterdam S A WUlemsen thans adsistent te s Gravenhage Bevorderd 1 Jnni Tot klerk der posterijen en telegraphic late klasse de klerken 2de klasse H D van Diggelen te Tiel en E J Veldhugzen te Beverwijk Verplaatst 1 Juni De klerk der postergen en telegraphic Isto klasse C A van Hoboken van het Hoofdtelegraafkantoor naar het büposten telegraafkantoor Kruiskape te Kotterdam De klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse mej C E Roni en G H van der Ploeg beiden van het bijpost en telegraafkantoor Kruiskade naar het Hoofdtelegraafkantoor te Rotterdam en mej J W A Haver Droeze van het Hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Kruiskade te Eotterdam 6 Juni De adspirant opzichter der telegraphle A Barto van s Gravenhage naar Botterdam Juni Do klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse G J E Meger vanhet telegraafkantoor naar het postkantoorte Vlaardingen en P J Borstlap van hetpostkantoor naar het telegraafkantooraldaar Juni De klerk der posterijen en telegraphic Iste klasse J G Overbeek vanhet bjjposten telegraafkantoor van den Boschstraat naar het Hoofdtelegraafkantoor te s Gravenhage 16 Juni de klerk der postorijon en telegraphle 2de klashe mej E J C Vos van het Hoofdtelegraafkantoor naar het bijpost en telegraafkantoor van den Boschstraat te s Gravenhage 1 Juli De klerk der posterijen en telegraphle 1ste klasse E Pino van Sneekuaar Amsterdam telegraafkantoor de klerk der postergen en telegraphic 1de klasse J Veringa van Amsterdam telegraafkantoor naar Sneek Het bijposten telegraafkantoor in de Passage te Zandvoort wordt van 15 Juni tot en met 15 September aanstaande voor het algemeen verkeer geopend nieuwe PAUASOLS en PARAPLUIE8 A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephooH V li Beurs van Ainslerüain 6 TONI ï k faoaauHD Crt N l W 8 9 i 81V dito tito dltc 8 dito dito dito 8 Hoxao UU Oottill 1881 98 4 lTAUB lDaolirijrmg 1889 81 6 OoaTBNa Obl m papier 1808 6 dito ia silrerl888 6 FouireAL Obl nmt oonpon 3 dito ticket 8 RuiLUlD Obl BitiDtDl 1804 4 dtto Ouooni 1880 4 dito bi Rothi 1889 4 dito bil Hop 1889 90 4 dito ia goud leeu 1888 8 dito dito dito 1884 6 SfiMH Perpot okald 1881 4 ToiiHO Qofir G ou leen 1890 Ge Itjeninff oerie D Oeo leeoia aerieO ZmuA Rp f oblft IS kaïloo Ob iiLBoh 1880 8 VasjiinLA Obl 4 onl ip 1881 jTMTaaDiH Obligetleo 1896 8 Bonauui Steil leeu 1804 8 NaD N Afr H nileii tfod Areiiiiob T b Hu Certiliifteii DeliHaatwhepplj dito i Am Uypotbeekb paadbr 4l Oult Mij der Voroteal aaud 1 Or Hjpothoekb pandbr 4 Kederlaiidoohe bahk aaod 1 Slotkn 3 98 93 lOOl 88V 88 S 101 67 98 ♦ l Atl 10 84 900 91 81 486 108 904 1641 96 Vu ♦ l 67 STADSNIEUWS GOUDA 13 Jnni 1900 Blijkens den uitslag van het examen voor hoogere graden bjj hot 4e regiment infanterie heeft voldaan voor vaandrig de reservesergeant J A Smits van hot 5e bat alhier Gisteren word alhier een nieuwe gymnastiek tieken schermvereeniging opgericht onder den naam Gouda Het plan bestaat daaraan later een opleidingsklasse te verbinden Tot directeur werd benoemd de hr D van Duuren leeraar in de gymnastiek aan de E H B S alhier Zg die zich nog willen aansluiten kunnen zich daartoe vervoegen aan het adres van den directeur Gouwe 162 Ked Haodelmaateob dito N W k Pao Hjp b paadbr 8 Eott Hypotbeekb paadbr i Utr Hypotheakb dito 4 OofTlNi Ooat Hoau baak aaad 188 Buil Hypotheekbank paodb 6 Directe 8 i orwegverkliidlngon met tiulUA Zomerdlenst 190U AaDKevangen 1 Mei Tijd vai Greenwich Tegen van Oudheusden den assistent der posterijen die voor de rechtbank te Amsterdam terechtstond wegens diefstal van f 26 uit een aangeteekenden brief is door het O M gevangenisstraf voor den tjjd van 21 jaar geëischt Tijdens een processie in de Katholieke kerk te Waddmgsveen maakten een paar jongens op ergerlijke wgze door schreeuwen praten en roepen dat do godsdienstl oefening werd gestoord Een der knapen had zelfs tot een dorpsgenoot die het balt daquin droeg gezegd Arie ben jü het terwjl een ander de 16 jarige houtdraaier C J K hard in het portaal geroepen had Kees ga je mee P zoo dat het doori de heele kerk weerklonk Eisch 10 dagen gevangenisstraf VERSCHEIDENHEID De politie te Rotterdam beeft proces verbaal opgemaakt tegen een voedrijver nit de Driksmitsstraat die op het Oostvestplein een schaap ergerlijk heeft mishandeld door het dier over de straat te sleepen aan een achterpoot voort te teekken enz Twee onderwijzeressen van een openbare school beiden lid van de Vereeniging tot beschnrraing van dieren die hiervan getuigen waren wezen den dader dien zg volgden aan een politieagent aan waardoor het mogelijk is geworden tegen hem proces verbaal op te maken In de vergadering van Duitsche onderwijzers te Keulen in de vorige week gehouden heeft zich de meerderheid verklaard tegen het opnemen van handenarbeid onder OOÜDi ROTTXIDilllTiM T u 6 68 7 11 7 86 8 91 8 88 9 18 9 19 9 88 9 67 0 86 10 6 11 99 18 U 18 88 18 68 8 86 8 86 8 48 4 89 4 64 6 98 S U T 88 7 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 47 I Ê 1 01 l 84 J 10 19 I 11 1 8 81 10 30 I t t 6 18 8 41 J 10 87 9 48 8 68 4 08 6 97 6 4 8 88 7 47 8 07 r 8 MI 8 6t 9 8 18 10 10 46 ff 6 10 f f f f f 8 48 fff fff 8 80 f ff f fff f uov 90 89 Z 83 jr 66 181V 1 1 10 1 17 1 8 AUmb u 9 klMM Eitri bübaUlen g Op loM trMMn i jtt Zaadi MwtiUg n Oisadag MadugMh ntoarbilgfttm foor do 8o kl Torkrijgbur legoo oikel Troektpriji H HoIUaaMhe Spoor L Eitro uppUmct kowijf 90VDA Tioo Tor f 18 46 f f U S8 10 18 11 81 11 46 18 10 fU M f f 10 10 48 f 10 49 11 68 19 0 18 81 1 81 Programma van de Muziekuitvoering op Donderdag den 14 Juni des avonds ten 7i ure in de tent in t plantsoen door het Muziekcorps der dd Schutterij onder directie van den heer J 6 Arentz Prima Volta Marsch Joh G Arentz Ouverture Apollon A Violet WtJzer Hesperus Klange Joh Gungl Fantasie Tancrèd Bossini 6 Polka pour piston Telle Streiche E Waldtoulel 6 Ouverture Das M dchen von der Spule Suppé Walzer La Vague O Metra Fantasie Zampa Horold Galop En Velo J Mahag De vereeniging Providentia zal op Donderdag 21 Juni 1900 s avonds ten 8 uur haar driemaandelgksche algemeene vergadering houden in de bovenzaal van het café Harmonie Markt Punten van behandeling Opening Lezing der Notulen Bekening en Verantwoording over het2e Kwartaal 26e Boekjaar Kasaanwijzing door den Penningmeester Voorstel door het Bestuur tot wgzigingvan Art 4 Huish Reglement en weldeze verandering dat na roortaag geen 4 f 7 88 r f f 1 06 f f f i 7 48 6 89 9dt 9 47 jj t m f f J f 7 8 7 4 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 94 4 08 4 84 6 88 4 44 f f 4 61 f f f 6 01 4 09 4 84 6 07 6 48 i Alloa 1 8i Uiait oiln lioUlti IkoaltotioT op dn loop kan alH loMlnnd vdoo B BoUuriaibt tpeoc l ili toppUmoilkeiriji itm do Coapopd ia Wo ou LiU 98 100 100 1141 141 68 106 74 104 00UDA DBN Hi Ovioo rorao 11 88 19 18 1 8S 18 68 1 68 8 88 8 46 4 19 4 60 6 86 49 8 18 7 89 f f 1 10 fff 5 fff f f 1 81 f f 6 18 f f f f 1 86 f f f 6 97 f f f 18 08 19 46 19 66 1 40 8 90 8 61 4 16 4 45 6 81 6 66 15 48 7 67 10 00 10 19 10 60 f f U U f f u f f 11 88 10 88 10 46 11 41 8 01 8 19 17 9 68 8 18 8 84 So B 88 E E 8 48 44 11 19 J a 98V 11 96 11 86 19 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 10 6 89 8 99 7 41 7 56 S 18 9 48 10 86 1 88 4 8 8 8 9 49 1 60 4 80 4i 10 08 I 9 01 nl 6 10 11 11 66 18 08 18 84 9 19 8 09 8 87 4 97 4 47 6 18 6 4 7 06 8 09 8 18 8 46 10 95 10 6 8 88 04 7 08 1 16 7 80 8 85 8 66 9 08 9 44 10 11 8 d e O U II k k USTF KDaU rifo m iouiU 8 9 8 11 8 8 9 38 10 86 10 19 18 08 1 88 8 48 8 88 I O 48 6 16 8 48 9 81 0 9 I S7 10 66 11 07 ImaLW 8 01 8 68 9 10 10 11 00 19 48 19 67 9 0 8 88 4 16 4 67 6 86 449 36 I0 8 1 0811 41 11 01 LC 8 1 9 13 9 87 10 96 11 94 1 08 1 10 8 94 8 8i 4 80 6 18 5 60 9 S310 5011 10 19 08 19 10 aHa Vooraarg 6 88 Zoel rm Zag 6 68 Zartali Ua 8 08 10 4 Omda 14 11 7 98 7 48 07 9 0SP9 98 9 80 10 1110 64 t Borkotttkitiolo oUoon IV es 9o Uhoo itn bottloa 9 y 48 1 0 810 108 101 9 n 100 117Vi 117 101 O l O A U T K I U H l lioo lam 10 69 18 00 18 81 8 16 8 19 4 88 6 68 a 81 7 10 S iB 10 87 11 18 9 98 1 86 10 5S 11 J4 9 40 8 J9 8 11 7 83 4S 11 01 11 47 18 88 1 09 3 08 3 4 5 04 8 30 7 00 7 54 8 69 1 88 Uoadik 6 80 6 84 1 48 8 18 9 01 9 89 10 14 0 daw 6 86 Woaid 6 48 8 88 Vtnoht 08 1 04 8 18 8 69 9 89 10 14 lp 49 8 89 7 16 1 6 18 9 81 1 16 18 91 11 07 P nn U 7 0 7 31 8 18 9 07 9 8 ID IS 1 84 18 611 86 68 3 38 4 18 4 84 6 41 7 64 8 08 18 10j87 11 98 i Utnokt 6 18 8 88 7 47 8 41 9 90 10 10 10 66 11 88 18 08 1 60 8 08 3 90 4 08 4 48 6 89 8 63 7 00 7 53 9 00 9 85 WoBBla 6 07 8 41 8 09 9 81 10 88 11 66 19 87 4 8 94 9 Owdav 6 88 68 8 17 10 41 1 86 4 88 9 84 Os da 8 48 1 08 7 84 8 80 9 14 9 88 10 84 U SI ItUl 18 61 8JS 8 40 8 66 4 48 5 90 18 744 7 48 1 88 9 41 10 07 I 88V De Kamer de behandeling der atraltechtBpleging voor jeugdige personen lierTattende Tereenigt lich met 43 tegen Ustemmen met het amendement der commissie van voorbereiding om ook ten aanüien van beteokeningcn dagvaardingen enz aan belUaagde rekening te honden met den teeltijd van beklaagde op het oogenblik der rechtshandelingen Voorts stelde ds commissie vo6r een toevoeging aan den jengdigen beklaagde van een met byiondere bevoegdheden bekleeden raadsman athankeiyk te stellen van zuu leeftijd tgdens zgne eerste oproeping voor den rechter met opheifing van het enderBchcid tuBschen een vertegenwoordiger en een raadsman De heer Troelstra stelt een amendement voor om de Kamer te doen uitspreken dat de bnzondere waarborgen in het stratprocea nitgebreid worden tot den gewonen leeftijd burgerrechtelijke meerderjarigheid 21 jaren zoodat uit alle artikelen verValt de voorwaarde dat d beklaagde vOör het begane leit den 18 jarigen leeftijd nog niet heeft bereikt De Minister verdedigde het volgen eener bijzondere procedure ten aanzien der jeugdige personen en hoewol niet tegen het beginsel van het denkbeeld Troeistra a ht hij dit punt thans niet rijp voor besliasing als niet genoegzaam voorbereid De heer Troelstra bestreed dit en houdt vol dat tot het 2te Jaar ambtshalve toevoeging van een raadsman noodzakelijk is De heer Pijnappel is persoonlijk tegen het amendement wegens het onderscheid tnsschen burgerrechtelijke en strafrechtelijke meerderjarigheid Het wordt verworpen met 42 tegen 17 stemmen dat van de commissie aangenomen met 34 tegen 26 stemmen De Voorzitter dreigt met avondvergaderingen als de dlBcnssie zoo wordt voortgezet Ingekomen 4 wetsontwerpen betreffende bet beheer on de verantwoording der rijksgeldmiddelen samenstelling dor rekenkamer regeling der dienstjaren en uitgifte van schatkiBtbil jetton De Minister van Justitie neemt over de amendementen der commissie waarin de verhouding tuBschon den raadsman en den beklaagde anders is goregeld Het amondement Lucasse Loeff tot bniten vervolgin gstelling der minderjarigen vóór het bereiken van het 16e jaar verworpen met 36 togen 26 stemmen zoodat de 18 jarige leeftijd gehandhaafd bljjft wanneer zulks in het algemeen belang raadzaam wordt geacht Een gewijzigd wetsontwerp betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in den geest als verleden week door do regeering is toegezegd is gister naar den Raad van State verzonden Gemengde Berichten Uit den Helder schrift men De marinier 2e kl O eergisteren met de Koningin Emma uit Oost Indië alhier teruggekeerd verkeerde onder den invloed van sterken drank Terwijl hij zich met een kameraad die eveneens dronken was op straat bevond greep hij een burger aan en wierp dezen geheel zonder oenige reden zoodanig op straat dat hjj een ernstige hoofdwonde 8 84 8 09 9 08 Botterdun Beurt f Rotterdun B P f Botterdun U 4 48 0 p l Kinwsrkerk 8 01 Uootdmoht 6 11 oadt 6 11 6 80 6 07 6 41 6 61 I 8 04 f 10 8 M Sosda 7 U 8 87 8 41 9 0 laftiik Moani 7 98 8 68 8o tormaeiZ g 7 89 9 09 Voorburg 7 68 9 14 f t Ulg 7 68 0 08 0 19 9 87 9 48 M Uaoidnekt Mionirerkflrk Oapalla Kotlerdua M Bot ardamI P Botterdam B kreeg Daarop werd hg door den agent C met behulp van oenige visschors ingerekend naar het politiebnreau overgebracht en in bewaring gesteld Daar nam de agent de namen op van de lieden die hem hadden bijgestaan doch terwijl hij daarmede bezig was liep de marinier naar de deur van het arrestantenlokaal die blijkbaar nietgocdgesloten is gcweost om te ontsnappen gewapend met een mes dat hij bjj zich gedragen moet hebben De politieagent bemerkende dat zgn gevangene wilde wegloopen greep hem aan Vóór hjj het kon beletten had de marinier hora echter in de linkerd nabij de lies een paar diepe sneden van 8 i 10 C M lengte toogebracht met dit ernstig gevolg dat da slagader werd doorgesneden De agent die nog zijn sabel trok om zich te verdedigen zakte neer spoedig daarop gaf hü den geest De woesteling keerde zich daarop tot het inmiddels toegesnelde publiek het mes links en rechts zwaaiende en daarmede hield hij zich een ieder van het lyf Met stokken en Btéenen werd naar hem geworpen doch niemand waagde het binnen zijn bereik te komen tot een jnist gerichte steenworp hem het mes uit de hand wierp en men hem wist meester te worden Door een verontwaardigde menigte vergezeld werd hjj ton tweede male naar het politiebnreau overgebracht en nu op betere wgze in bewaring gesteld Op zijn weg daarheen had hiJ van de zijde van het publiek heel wat te verduren De verslagene als een voortreffelijk agent bekend staande en bg het publiek geacht laat vrouw en een kind achter Het geval wekt algemeene deelneming De vrouw verdacht den jnoord te OudQastel te hebben gepleegd is gisteren te Breda in de gevangenis van een zoon bevallen Zaterdagavond na 9 unr hebben eenige jongelui te Zwolle buiten tegen een der ramen van de Zw Ct waarachter steeds de gedrukte oorlogsberichten worden gepubliceerd een met een schrijfmachine vervaardigd extra bulletin geplakt waarin werd medegedeeld dat volgens bencht van lord Roberts half Johannesburg in ie lucht was gevlogen door dynamiet en dat er circa 3500 personen gedood en gewond warSn De laatste woorden van het bericht luidden Gta nadere dépêche nit Londen bevestigt ons het bericht Red Dit bericht werd door honderden alt echt beschouwd en politie agenton moesten optreden om onder het getal belangstellende lezers do orde te bewaren Toon de redactie hel gebeurde vernam is het z g telegram verwijderd Om de daders te weten te komen wendde do redactie zich tot den agent van de Hammond schr fmachine die haar al spoedig op het juiste spoor bracht De jongelnl hebben bun misstap ingezien Om anderen voor verdenking te behoeden stolden zjj er prijs op zelf in een advertentie hun schuld te bekennen en hun verontschuldiging hot publiek aan te bieden 11 08 f f 11 80 10 18 10 68 11 89 n i 10 08 11 86 11 60 18 84 18 44 HOTTSKDllI 9 46 f 10 89 Gisteren vóór acht dagen is een brief met geldswaardigo papieren uitgaande van het bankierakantoor der beeren Bloembergen en Zonen te Ijeeuwarden zoek geraakt De commissaris van politie te Leeuwarden verzoekt dj iroratrent zoo mogelijk inlichtingen Van het ongeluk eergiateravond op de rivier de Waal vóór Ngmegen gebeurd doet de NiJm Ct volgender wgze mededeeling De 23 jarige portretschilder F nit Rotterdam tgdelijk alhier verbigf houdende huurde omstreeks 6 ure eene roeiboot welke ten half negen door den verhuurder drijvende werd gevonden en waarin de kloeding van den heer F aanwezig was zoodat het ver t moeden ontstond dat hjj hg het baden was verdronken Door eenige schippers werd zgn Igk kort daarna uit de Waal nabjj de tweede krib opgehaald en onder politiegeleide overgebracht naar het huis voor besmettelgke ziekten te Hees In eene scheel op een plattelandsch dorp in Friesland vi tijdens do morgenles een jongen van 10 jaar in slaap Het bleek den onderwijzer dat deze jongen des morgens te 3 unr opgestaan was om op den akker mee te helpen wieden tot 8 unr Des middags n schooltijd moest hij weder helpen op het veld tot s avonds 8 unr Bij verdere informatie bloek den onderwijzer dat meer dan 60 pet zijner leerlingen zoo wel meisjes als jongens tegenwoordig des morgens te 4 k 5 uur opstond de een om op den akker te helpen de andere om op broertjes of zusjes te passen Deze leerlingen hadden dus te 9 uur al een druk dagje achter den rug Hoe opgewekt zg wel in de middagles zjjn laat zich denken En met het oog op deze omstandigheden èn in verband met de hooge temperatuur in de schooUokalen tijdens de middagles wenschen sommige schoolhoofden tijdens de zomermaanden de lesuren te veranderen In plaats van te 9 uur wenschen zij te 7 nnr aan te vangen De eerste les zal dan tot 9 uur duren dan wordt een half nnr pauze gehouden om weer te 10 uur aan te vangen tot 12 uur Sommige hoofden hebben het oordeel van geneesheeren gevraagd die vervroeging der lesuren in den zomer van groot belang achtten zoowel voor de geestelijke als lichamelijke ontwikkeling der leerlingen Gistermiddag 1 uur is de zevenjarige G ö te Schiedam onder de stoomtram geraakt Nadat de machine was opgelicht werd het kind waar aan het hoofd gewond naar het ziekenhuis getransporteerd Men meldt nit Haarlem Op het adres van ingezetenen om den milicien de Bruyn niet meer te straffen heeft de minister van oorlog geantwoord dat het recht zgn loop moet hebben doch dat hg wil toestaan dat hg zijn dienst vervult bg den hospitaaldienst als de Brnyn dat vraagt 1 87 1 68 0 f 1 66 f 8 04 f 1 88 9 84 1 46 M 4 f 1 8 0B 09 9 41 11 07 Vni t 11 441 De hoofdcondncteur Thenssen die Maandag stervende te s Hertogenbosch tnsschen de rails werd gevonden is in het ziekenhuis aldaar overleden Het vermoeden bestaat dat hjj door de warmte is bevangen en nit den bagagewagen is gevallen daar er geen sporen van overrijden zichtbaar zijn De staking der houtwerkers te Amsterdam blijft voortduren Dat spoedig daarin verandering zal kunnen komen laat zich niet aanzien van onderhandelen öf van de zgde der patroons óf van die der werklieden ia nog geen oogenblik sprake geweest De staking is algemeen nagenoeg hjj de firma s Boot aan de Honthaveu en Harfi aan den Amatel werken 3 of 4 man Nog is in lossing één balkenboot de Kiolseng afkomstig van Riga Op het oogenblik liggen aan de haven zeven booten terwijl heden nog een boot met groote lading hout nit de Oostzee verwacht wordt En er wordt nog zeer veel hout verwacht Op de haven zjjn hier en daar troepjes stakers geposteerd Een tiental agenten van politie zjjn langs de haven gestationneerd Ongeregeldheden kwamen er gister niet voor Wel wilUn de stakers het hun die nog aan het werk zjjn lastig maken maar een enkele sommatie der politie is genoeg om daaraan een eind te maken Gister kwamen 85 werklieden aan uit IJmuiden Te Monte Carlo heeft dezer dagen een dubbele zelfmoord hot aantal slachtoffers van de speelbank weder vergroot Een jeugdig echtpaar uit Belgrado verdronk zich nadat zij hun vermogen f 200 000 geheel verloren hadden Het paar was een maand getrouwd en deed op do huwelijksreis de speelhel van Monaco aan Een aardige vondst Uit Boston schrift men Wien Fortuna welgezind ia dien laat ze niet alleen met een zilvf ren lepel in den mond ter wereld komen gelgk t spreekwoord zegt maar ze discht hem ook nog de schoonste spijzen tot avondeten op Deze aangename ervaring zou kort geleden de heer Allan Wood lüt Boston opdoen toen hg na een avond in t circus doorgebracht te hebben met zijne echtgenoote een restaurant opzocht om zich nog een schotel clams de gelgk onze rivietoester toebereide Venusoesters te laten klaarmaken In een dezer oesters vond de heer Wood tot zgn niet geringe vreugde een wondetschoone parel van 2 gram wicht voor welke hem de juwelier Dupiessis tot wien hg zich met zgn schat wendde zonder af te dingen de enorme som van 18 000 dollar betaalde Sedert dezen avond moet in genoemd restaurant aan de vraag naar clams nauwelijks nog te voldoen zijn daar iedereen in stilte hoopt evenals de heer Wood door de fortuin gezegend te worden Het oogst en weerbericht over April te Medan luidt als volgt i 11 U ll tt 11 46 X f f f 9 18 f i0 9 f 87 9 48 10 84 8 89 7 06 7 69 8 9 1 9 88 89 f R 9 4 f f 48 ff 9 68 f f 68 f f 10 08 f 7 08 7 88 6 80 8 48 47 10 09 lO U 11 06 10 18 10 88 10 48 11 89 9 68 10 08 10 17 10 99 10 84 lO S 10 14 11 11 n 67 De eerste helft der maaOH was de regenval op de meeste beneden ondernemingen gering bg één maatschappij was juist de 2e helft van de maand te droog Alles tezamen genomen was de maand met het oog op vroegere waarneming te droog voor de te velde staande tabak daar echter hier en daar wel eens een buitje viel is die droogte niet bepaald alarmeerend Op de bovenondernemingen vielen vooral na den 20tt flinke buien terwijl het laatst van de maand overal ook in Serdang en Aaahan het weer droog bleef Niettegenstaande den zuinigen regenval staat echter het gewas bjj verreweg de meeste groote maatschappijen goed Eén maatschappij vermeldt dat de tabak op het laatst der maand door een hevigen wind scheef woei en hier en daar boompjes werden geknakt Een andere maatschappij zegt dat de planten ietwat door gebrek aan regen geleden hebben vooral zg die het eerst geplant zjjn doch dat zgn twee uitzonderingen Overigens schgnen de planten er gezond en frisch nit te zien De verscheping van den vorigen oogst mogen we zeggen is afgeloopen de enkele partijen die nog komen moeten leggen geen gewicht in de schaal Wat de werkzaamhed betreft het tjankoUen is overal zoo goed als afgeloopen op de meeste ondernemingen in het Delische is men voor de helft al afgeplant In t Langkatsche is men daarmee meerendeels nog bezig of moet dit nog beginnen Wat den gezondheidstoestand betreft kan gezegd worden dat die bevredigend was in de hospitalen is het aantal patiënten afgenomen epidemién kwamen niet voor De toestand is over t algemeen gunstig De gezondheid van het trpk en ander vee liet niets te wenschen Mond en klauwzeer kwam nergens voor De bibitziekte komt hier en daar vrij hevig voor doch is van weinig boteekeuis daar ze zeer sporadisch en gedemarqueerd optreedt De Deli Ct van 12 Mei meldt nog De storm die gisteravond boven Dell woedde heeft gelukkig aan de tabak weinig schade gedaan In de Bovenstreken bjj Deli Toewa bv was de wind zeer hevig en naar men zegt is er ook wel eenige schade aan de tabak in het Langkatsche en Serdangsche toegebracht doch niet van veel beteekeuis Op de ondernemingen der Senembah Mg had men alleen zweren regen op die van Arendsburg ondervond men last van banjiren doch ook daar geen schade aan de tabak BiJ de Deli Mg Deli Batav Mjj Amst Deli Cie ea Senang Tabak Mg bad men geen schade aan de tabak alleen ziJn in het Langkatsche een aantal jonge plantjes verdronken op de boven ondernemingen daar yiel meer dan 100 mM regen Over het Passiespel te Ober Ammergan worden de volgende inlichtingen meegedeeld De uitvoeringen geschieden nog op 16 17 24 en 29 Jnni 1 8 16 18 22 en 29 Jnli 5 8 12 16 19 25 en 26 Augustus en 2 8 9 16 23 en 30 September Men komt te Ammergao over Munchen Van Munchen gaat men over Mumau voetreizigers gaan beter over Oberau De Beiersche 3e klassen zijn bijzonder raim en van alle gemakken voorzien De vertooning van het Passiespel eindigt s avonds 6 uur Men kan dan nog met den trein naar Munchen terug Wie de voorstelling bgwoont zorge als hg niet te Ammergau heeft overnacht en dus geen kwartier heeft om te middagmalen koude Iftuken bij zich te hebben Het is bg de reeds plaats geh hebbende uitvoeringen voorgekomen dat menig bezoeker in de pauze die van 12 uur tot half 2 duurt eten noch drhiken kon bekomen En daar het een dag van inspanning is heeft men meer behoefte aan spijs en drank dan anders Men doet het best het middagmaal te bestellen bg de menschen bg wie men logies heeft Het is niet gemakkelp in een dorp van een 1500 zielen aan 4 5 duizend vreemdelingen drank en kost te verschaffen Als in hotel of logement niets meer ver krijgbaar is verznime men niet naar bet Qasthaus van Bachel Franz te gaan in de buurt van de Post In de meeste gevallen is hjj de redder in den nood Bier en spijzen zjjn er goed en ook de Tiroler landwgn Plaatsen met één nacht logies kan men vqoruit aan het comité te Ober Ammergan bestellen Plaatsen en logies worden gereserveerd bij tijdige bestelling Plaatskaarten worden niet naar Nederland gezonden maar afgegeven op den dag van aankomst te gelg k met het adres van het logies aan het bureau tegenover het Baadhuis midden in den Ammergau op vertoon van een Vormarkschein Men zorge dus een halven dag te voren te Ammergau te zijn Tnsschenhandel in kaarten alleen zonder een nacht logies is streng verboden en wordt gerechtelijk vervolgd Het is zeer streng verboden hand cameras mede te brengen in het gebouw der vertooning De prijzen der plaatsen zgn eerste rang f 6 tweede rang f 4 80 derde rang f 3 60 vierde f 1 40 Het logies per nacht kost f 6 50 Tijdens de Passiespelen hebben in den Schonwbarg te Munchen intendant Pos maar 2 weken contribntieschuld het Bestuur het recht heeft tot rogeering Mededeeling van gestrafte leden BEEo AMnioHT Met droog geworden gras en onkruid maakten een paar opgeschoten jongens Zondagmorgen een vuurtje In een griend van den heer E L op deO Nes met het ongelukkig gevolg dat ongeveer 270 M rijshout tot groote schade van den eigenaar vernield is De nabgwoneudo C Z wist bet vuur met emmers water te stuiten De politie is den dader oen U jarigen jongen en zgn helper reeds op het spoor Moge dit de jeugd een weinig afschrikken en de baldadigheden in de grienden hiermede voor goed een einde nemen I Ahicerbtol Zondag trad alhier uitgaande van do soc dem arbeiderspartij afd Gouda voor een tamelijk bezette zaal als spreker op de heer h M Hermana van Amster dam die op breedvoerigfc wijze de gevallen Ongevallenwet en do Eerste Kamer besprak Na de rede was gelegenheid tot debat waArtoe zich echter niemand aanmeldde Boskoop Anth Klaverveld laatste ondstrijder van 1830 alhier is in den onderdom van 94 jaar overleden Spaaudenna s 2e Orgelconcert Hoe klein die schare die zich naar de St Janskerk had opgemaakt om het halfmaandeljjksch concert van onzen kranjgen organist J H B Spaanderman bg te wonenl Waar bljjven toch onze mhzikaalontwikkelde inwoners Beseffen ze dan biet hoe dringend Spaanderman waaideering behoeft voor zgn zware taak ojn gednrande den zomer twee keer s maands met een goed reperjoire in de kerk op te treden f Waarlgk wjj begrijpen niet het motief dat zoovelon die wij noode in muzikale centra missen weerhoudt op die avonden te verschijnen Wij allen die daar zaten hebben een h erIgk unr doorgebracht De soliste van dejien avond mej Sita van den Berg uit Eotterdam deed ons momenten van hoog kunstgenot smaken Met haar sonore altstem die ons vooral in het lage register buitengewoon trol men herinnere zich de Go in Hiller s Gebet zong zjj subliem on warm gevoeld Hündel s Heilig Gott woidu hingehst van Hildach Backer s Stilles Leid en het nooit volprezen Gebet van Ferdinand Hiller dat ons wederom gegeven de schopne altstem en de plechtige ruimte zoo innig trof Mogen we toch tpoedig de kennismaking met deze begaafde zangeres hernieuwen II Spaaoderman begeleidde gelukkig en waar we hem een woord van hartelgken dank voor zjjn prestatie brengen daar doen we dat niet alleen ütórom maar ook om de wgze waarop hjj zjjn solonummers nitvoerd de Lange s Sonate No 4 hoorden we destgds van den componist zelve niet beter Ook voor de samenstelling van het programma maken wc Spaanderman ons compliment AD PIOS USÜS Rechtszaken Ahibiea Ilqiil hrpotb pandb 4 Maiw L Ö Pr Lieo rert 8 H D Holl IJ Spoonr Mij aaBd Uij totEipl r at Spv aaod Ned Ibd Spoorvegm aand Ked Zuid kb 8pm aaad dito dito dito 1891 dito 6 tilH Spoor l 1887 89 A Bobl 3 Zuid lul Spil mij A H obl 3 Poiax Warookaa Weeoea aand BoaL Or Rnia Spw Mg obl 4 Ualtiache dito aaad Faatowa dito aaad 5 IvaOK Pooibr dito aaad 6 Kank Ch Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahiiuu Cent l ao Sp Mij old 6 Ohie North W pr O i aand dito dito Wio Bt Peter obl 7 Dearer k Bio Or 8pm eert a Illlaoii Central obl in ftond 4 LouifT k NaihfilUOort r and Meiii o N Spir Hg Ie hyp o i Mia Kan i 4pCt pre aand 87 N ïork Ontafo k Weit aand Pran dto Obio oblig 8 Oregon Calif e hyp in goud 5 St Paul Minn k Hanit obl Un Pae Hoof lya obig dito dito Lino Col le hyp O i Oakada Can South Gkert v aand V K 0 Ball t Na Ic h d 0 0 Amilerd Omnibno Mij aand Rotterd Tramwo Maali iand Nifi Stad Aouterdam aaad I Htad Ro terdtm aanil 8 Bll i l Stad Aatvenpen 1897 8 8 ad Bruaael 1888 9 l Hoxa Theiaa aegulli O irlMb 4 OuaTin Staatjeeiiig 1880 6 K K Coat B Cr 1880 3 rKir atad Madrid 3 1 8 Nai Vw B i Arb pouLojrt