Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1900

No 83S1 Vrijdag 15 Juni 1000 30ste Jaargang I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon X ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relcfann u HS De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN CUL ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTTJMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverhemden JiponstolTen en gekl Katoenen In groote verscheidenheid en concnrreerende Prijzen D SAMSOM ADVKRTËINTIEN Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bij het overiyden van onze Zuster eu Behuwdzoster MARIA HAVERKAMP BEÖEMANN betuigen wü onzen harteljjken dankX E H BESEÈANN Helmond T H BEöEMANN Waciitbk J TIRION Naencn m H TIBION HlVlEKAHP BKaHMAKy K CASSnO TAN DA in l arlmarkt G o u cl a S reeküien van 10 toi 4 uur DONDERDAG 5 van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig C cen Engelsch maar Eolit BOEEEUBROOID M L SLEGT NIEUWE HAVEN 28 JAN ROIVD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZERWABESI UEttEEDSCIIiPPEN IIUISUOUD AKTIKELEW FORNUIZEN 1 Breukbanden Hi FEANSCHE STOOMVERVEEIJ ohenilsche Wi scheriJ TiS H OPPE HEIlllER tl KrulKkuile Uutterdam iiübroveteord tl ór Z M don Kouin di r Belgen floolddepftt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiieii ruor het itooraeu ea verren ran k11 Heores en Dameigarderoben aUook alle Kindergoederen Speciale inriohtinK Toor het atoom n van pluche mautela veeren bont eui Gordyneu tafelkleeden enï worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederoD betzy gestoomd of evortd worden oniohadelgk voor do aezondr eid ToigeHii itaal bewerkt Kon ware 8chat vuur du ongelukkige laobtofferH der Zolibevlekkiug Onan e n gehe me litupattingeu il het beroemde werk Z Dr Uetau s ËLFUEVVAKI G HoUandmhe nltgave met 27 atb Prna 2 gulden Ieder die aan de reraohrikkelyke gevolgen van de ondeugd Igdt moet het leun de oprechte leenng die het geeft redt jurlgks duizend van een lekaien dood Te veikrggen bg hetVerUga Maguin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen iniending van het badiu ook in postiegeU en in eiken boekhandel in BoUuid VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN I Indien gy niel wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveii Borstlionig ExtraGt siiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAilf ISCIIAIIi Co DenlIaagr iymDm 8CHAIK 8CHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK BCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co 8 Melianthe U bet beste middel der irerold Co S Melianthe genoeit Kinkboest Co S Meli ïlthe geneett zoowol oud als jong Co S Mellantlle mag in geen huisgezin ontbroken Co B Heli ntbe slaat Toortaurend onder Scheikundig toezicht Co S melianthe belpt onherroepelijk Co S Meliantbe is bekroond met Ëeredipjoma s Co B UeliantbO is bekroond met Goud Co S Mel anthe is bekroond met ZiWer b Ca S Melianthe is verij gbaar in flacons van 0 Ctê toet en ft hg J Th tokken Boikoop B V WIJK Oudmmlrr M KOLKMAN Waddinmet H ROLCMAN Bodegrmm PINKSE Nitumrhrka d IJul W J VAK DAM Haaitrecht A N vanZESSE V Sehoon ioven Firm WOLFF Co Westhaven 198 aouda D MIEBIES Kleiweg B 100 iBouda B H yi MILD VeereUl B 126 te icuda A BOÜMAN Moordrikt Groote voorraad STALEN BALRK U T üraagbaiir Hpnor 70 e M en KIpwayouH TE KOOP en TE HUUR H K OVIiNG Jn Kantoor ü lders bekade SI 3S Plan i Stapelplaulsen IHnnenliaven O Feijenoord KOTTBRDAM 0 alv lH it gigoUii flitu la TttioUllnii Ingiu Delftsghe Levensverzekering laatscliappij D RD KCBT Goedgekeurd b j Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Maatschap IIJk k apitaal ƒ 2 I0 0 000 gehd gepbisi VERZEKERD BI DRA6 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit AlttiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zgn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bü den Hoofd en do Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland iw frt iiyM wi H nfnWF T nfl M 1 UrruMom rOo o Ll o éM PRAEPARATEN VAN € 111 ti a 1 a mph st krachtige eu versterkende KINA WIJN tegen iwakte i J kinderen als volwissenen gebrek aar eetlust slechte Bptjavert èrln zenuwhooftlpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolKcn QUINA LAROCHE PERRUQINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekwcht kwalen van Krltiachen leeftijd ent Verknjgbaar m flacons a ƒ 1 90 en 1 L I ilr s1a flPJin Totdzaafn verBterkend aangenaamvanBinaiik voordageli VBcheeb uiV F IV l K CtVttV vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen leer aan te bevelen AU geneeskraobtl c drank ïni stoornissen der apyaverteringaorganen en dlarrhée ook voor luigelingen en kleine kinderen Pnjs per lius A j Kgr 1 70 k Kffc O 0O K ƒ 0 60 Chemisch Mpllrciiiker Speciaal voor Kindervoeding in bussen a Kgr O W utvsre lYICIK UIKCr gr 0 60 Kgr Q flS Ac4tirt1 l ICfSIfpfff tl Het rooken ener halve Cigarette is voldoende ter bestriiASinma Joo i a 96e S t6 Tamarinde Bnnlinn pruit purgatiep tege verstoppms Aam 1 ailiarillUC PmiUUIia bjien migraine congesties r vooralookaUlalans voor kinderen bewijien Ie Tamarinde Bonbons van KkAl IT I lEN A 1101 M ticlnni rijke diensten daar de vtmn voor het kind begeerl ljkien de smank aangenaam is Tnjs per donsjc O OO en 0 50 f almifllf PaCfilIf yemeen erkend k let BESTE huiimlddel Vffkoudheld en Keelpjn l t is een BlUmoplosaend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend In □ fleschjes verkrijgbaar Trijs 0 20 per fleschje J t r nup iraUH twi KRAEPEUEK ft HOLW te Zel t athn woor i H vtiM alimallm waarop Ha mtiim eit tianttlftlmittg em rertrofbaar bij at mtetl sipatluktr M DrofiiiltM KRAEPELIEN HOLM Kofleveranciers ZEIST AUytfl Auli§epllsclie faiiëpoeder en Aiill§eptiseli Moiidtlacluur van E CJ 8SVTO tandarts te Oouda OVëRAX VKRKRUQBAAB Agent voor Nederland G IJSSELSTI 7N Blanwstraat Gonda Provincie Zuid Holland KkUUUMU Op MAAKD W Ion 258tcn JUNI 1900 des voormiddags te 11 oren zal onder nadere goedkenring door den Voorzitter of een der Leden van het College van Gedcpnteerde Staten der Provincie Zuid Holland en in bjjzijn van den Hoofd Ingenienr van den Provincialen Waterstaat in Znid Holland aan het lokaal van bet Provinciaal Bestnnr te sGeivehhaoe worden aanbesteed Het vernieuwen van Beschoeïingen en van Steenglooiingen langs den Turfsingel te Gouda en langs de Gouwe onder de Gemeenten WaddingsVeen Reeuwijk en Boskoop en van een Srug in liet jaagpad onder Boskoop n A Miië 7 io eoo De aanbesteding zal geschieden bg enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemoone Voorschriften vastgesteld door don Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid dd 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing van af 14 Juni a s aan het lokaal van het Provinciaal Bestnnr van Zuid Holland te s Gravenhage en is voorts van af genoemd tijdstip op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bj do boekhandelaars firma Gebroeders VAN Cleef Spui No 28a te sGra vonhage en door hare tusschenkonist in de voornaamste gemeenten des Rps Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz ziJn te bekomen bij den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J van deb Veöt te s Gravenhage terwijl men zich om aanwijzing in loco kan wenden tot den HoofdOpzichter P J Hi iBEEs te Gouda op don 1922 Juni des voormiddags van 9 104 nrc De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Bolhnd PATIJN Voorzitter F TAVBNRAAT Grijier Mou wordt verzocht op t HERK telcttau OIT HBT MaOIZIJN VAW W 1VAVKNSVVAAYZÜNE GOHINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tiij twee en een half en een Ned one I Diet vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedoponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 BREEBA RT LZ 15 O Pam ExpclUr Dartig jwi wordt dit rniJdnl met Tsinsswid succes all pijnstilleade inwryvingaangeVMid tagsn Rheamft Üek JiühtVerkoudheid pyuiodsn Bit b rof ani proefde Huisniid dimtdu del ver ook ie dNi vartruuwen Men lette op het fabriaksmetk Ankar ld l 76e n50cdefl in da meeste apotheken Tc Amsterdam bn üloth Oéban van Tuyll ta Sandors 1 GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als hetNooriibtabaoLsch Scboen eo Laarzenma iiJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN nite soorten mCltOKX WBHK voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn iNRICHtiNGEN WELKE GBVAAR SCHADE OF HINDER EUNNEtl VER00R2AK EN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Geiien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat lij vergunning hebben verleend aan M Veeters en zqne rechtverkrygendcn tot het oprichten eener Kuiperij in het achtergedeelte van het perceel aan de Nieuwe Haven wijk N No 102 kadastraal bekend sectie B No 1618 Gouda den 13 Juni 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER iE ISCiE G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den iien Juni 1900 executoir zijn verklaard Het Primitief Kohier No 5 der l ersoneele Belasting dienst 1900 voor de wijken A totenraet T en Het Suppletoir Kohier No 6 der Persooeele Belasting dienst igoo Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den ijen Juni igoo De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Biiileniandscii Overzicht Een telegram van Lord Roberts nit Pretoria dd 12 Juni meldt het volgende Pretoria en Johannesburg zijn volmaakt rustig Na do overgave van Pretoria trok Botha terug op een stelling 25 K M van daar op den W naar Middelburg Lord Roberts gal ztjn troepen last Botha den Hen aan te vallen Aangezien echter de stelling van voren feitelijk onaantastbaar was trok de divisie van French links van deEngelschen om en Hamilton rechts Beiden vonden krachtigon tegenstand Twee van Hamilton s infanteriebataljons namen voor donker byna den sleutel van de stelling der Boeren op hun linkervleugel Daarop werd aan de FEVILLETOX 4 Neen zoo erg is het niet maak je niet onnoodig angstig kind maar ik zal je een jonge dame tot gezelschap geven een paar jaar ouder dan jeielf bent van wie je spelend alles leeren kunt wat je nog ontbreekt Dus een gouvernante P O papa ik bid ik beiweer u dat niet Ik zal zacht en meegaand lijn als een lam altijd naar tante s vermaningen hooren u iilt waarlijk geen reden tot klagen hebben U Mgt het zelf ik ben geen kind meer en pas niet meer in de schoolkamer Van de schoolkamer is nu volstrekt geen sprake petite laat mij eerst uitspreken Ik ben van plan en graaf de Liauran stak met bestudeerde nonchalance een cigarette aan dus ik ben voornemens je een gezelschapsjuffrouw te geven een jonge dame die met je zal praten en je zal bezighouden en je den langen eenzamen winter dien ik gedeeltelijk te Parijs deilk door te brengen aangenamer zal maken en ik geloof dat je alle reden hebt mij voor mijne vriendelijke zorgen dankbaar te zyn Ik heb al een keuze gedaan het is mijn gewoonte nooit over dingen te pr Uen voordat tij voor mij tot een ait accompli zijn geworden Eleanor Forest komt terstdaags Graaf d Liauran wendde zich met ea beleefde buiging tot mevrouw Desarbres U troepen last gegeven op den veroverden grond te bivakkeeren Polo Carow s divisie die het centrum vormde rukte op om Hamilton te steunen Lord Roberts voegt erbij Hr Ms rogeering behoeft zich niet bezorgd te maken over de veiligheid van het leger in Zuid Afrika De vijand behaalde een klein voordeel hetgeen jammer is maar het zal spoedig hersteld zijn Het zal niet lang duren om de schade aan den spoorweg te herstellen Ik ben nu in staat om de lijn van Pretoria naar de Rhenosterrivier krachtig te beschermen Methuen zal de lijn bewaken als hij oprukt Ik ben met Bulier in verbinding geweest Ongetwijfeld zal hü spoedig de tegenwoordigheid van zijn leger te velde laten gelden De verliezen van den Hen zün naar ik hoop niet ernstig Onder de gesneuvelden is de graaf van Airlie Kroonstad is volkomen veilig Het ia moeilijk uit de oorlogsberichten zich oen duidelp beeld te maken van den toestand Wel blijkt dat de Engelschen overal door boerencommando s worden bestookt Alles saamgenomen kan gezegd worden dat het or voor de Boeren in Transvaal en Vrijstaat weer tamelijk gunstig bijstaat Of nn echter Bullers opmarcheeren in den gunstiger toestand weer een ongnnstige kentering kan brengen dienen we af te wachten Dat Lang snek ontruimd zou worden was te voorzien Misschien zou het den Engelschen nog niet zoo spoedig gelukt zijn als de Boeren niet op den terugtocht bedacht wezen moesten nu de spoor in hun rug in handen des vyands is Het ii nu maar te hopen dat de tunnel waardoor de spoorweg van Durban gaat vlak voor do Transvaalsche grens ter dege beschadigd s en zooveel mogelijk ook de lijn in Transvaal Anders zon Roberts spoedig uit Natal de oorlogsbenoodigdheden krijgen die hem voorloopig niet meer nit den Vrijstaat aangevoerd kunnen worden Ook de positie der Vrijstaters in het Noord Oosten van hun land wordt natnorlp heel wat gevaarlijker na BuUer de handen vrij heeft en hun een eventueelen terugtocht naar Transvaal zou kunnen afsnijden Uit het bericht van de ramp overkomen aan het bataillon Derbyshire s komen de meeste Engelsche overzicht schrijverB tot de conclusie dat in den Vrijstaat waarvan het jVriJ onlangs door Lord Roberts geschrapt werd nog wat al te veel vrpeid heorscht die wordt zij niet spoedig betengeld wel eens noodlottig kon blijken voor de Engelsche troepen benoorden de Vaal De Standard is ontstemd en acht het zult zeker uw maatregelen nemen Alice trommelde haar zakdoek in elkander Zoo n stijve vervelende Engelsche roowat als onze miss op kostschool met gladgestreken haar en lange dunne krullen achter de ooren neerge8la en oogen en haar eeuwig onuitstaanbare shockmg op de lippen Alice zei graaf Liauran streng en Alice schrikte en zweeg maar twee roode vlekken brandden op haar wangen je toont nu duidelijk en de haast waarmee hij de kranten bij elkander legde bewees dat hij ook zijne gewone bedaardheid verloor dat je opvoeding meer verwaarloosd is dan in meende mevrouw Desarbres heeft in hare overgroote liefde en toegevendheid voor je helaas verzuimd je die slechte gewoonten af te leeren Dat ia geen verwijt want ik moet mijzelf allereerst beschuldigen In elk geval moet dit in het vervolg anders worden wanneer miss Forest aan de verwachting beantwoordt Graaf de Liauran stond op met het duidelijke plan zyn dochter aan haar eigen nadenken over te laten Nog eenmaal mijn neef George is voornemens mij spoedig een bezoek te brengen en ik zou gaarne zien dat je bij hem je gewone wildheid wat in toom tracht te houden met andere woorden ik wensch diU George een goeden indruk van je krijgt zorg dus daarvoor Graat de Liauran verliet de kamer met opgeheven hoofd en statige houding zooals dat stjn gewoonte was in het voorbijgaan een tevreden blik in den grooten spiegel werpend en Alice zonk in haar stoel en begon hartstochtelijk te een vervelend ding dat terwijl Lord Roberts te Pretoria de Britsche soldaten bevrijd zyn luitenants den Boeren de gelegenheid geven nieuwe voorraden van gevangenen in het Zuiden op tt doen In de laatste veertien dagen verloren de Engelschen ongeveer een 1000 man en dit feit geeft het blad de verzuchting in de pen dat het zeer ontmoedigend is in don nu reeds zoo ver gevorderden veldtocht met al de lessen der duur gekochte ervaring offloieron te hebben die niet in staat schijnen te zijn om te beletten dat afzonderlijke detachementen omsingeld en verslagen worden en dat door een vijand wiens troepen niet te vergelijken tijn met de troepen door ons in hot veld gebracht en van wien sinds weken verteld wordt dat hü gezonken is in de diepste wanhoop Hot blad is verder zoo allerchristelijkst het te botrenren dat do Beeron niet eenvoudig als bandieten behandeld kunnen worden Doch die tyd zal komen roept het uit De groote commando s die nn nog vechten als oorlogvoerende party zullen zich in kleine benden oplossen en dan geen genade I De Morning Post strooit ook asch over zSn hoofd en acht het niet onwaarschijniyk dat Lord Roberts na iu Pretoria en Johannesburg sterke garnizoenen te hebben achtergelaten op zijn schreden terugkeert om de Hoeren in den Vrystaat te verpletteren Do ohrijver is hot niet duidel k hoe de orde ten Zuiden der Vaal hersteld moet worden Slechts een algehoele militaire vernietiging der Boeren commando s kan succes hebben tenzü de Burgers voor good de wapenen neerleggen waarop volgons den schrijver weinig kans is De Fransche Kamer heoft een commissie voor het door den Senaat goedgekeurde amnoatie ontwerp benoemd In die commissie zijn zes leden voor volledige amnestie ook ten behoeve van Déroulède c s maar niet voor flreyfus vier voor het regeeringsvoorstel een voor uitbreiding van de amnestie tot werkstakings delicten Bovendien is van socialistische züde een amendement voorgesteld om de amnestie uit te breiden tot alle jacht visscherg bosch belasting wegen politie delicten en van Firmin Fanre en Drumont om haar uit te breiden tot de in AlgeriS begane strafbare feiten biJ de antiseraietischo onlusten Het ernstige bericht dat de kanselier van de Japansche legatie te Peking i vermoord en nog wel door soldaten van de lyfwacht schreien iTante Heve tante ik ben zoo ongelukkig Papa was boos op mij en ik heb loch niets niets gedaan ik wil ni ts weten van die vreemde miss ik haat ha ar En Alice snikte hartroerend Mevrouw Desarbres verschikte iets aan haar morgenmutsje zij wist dat bij dergelijke uitbarstingen van droefheid die bij Alice even talrijk waren als re9 enbuien in April geen troost baatte Alice moest maar uitschreien de zoft zou van zelf weder te voorschijn komen en zij vereonk in gepeins over graai de Liauran s orakelspreuken De bedoeling was niet raoeielijk te begrijpen en zij knikte als tevreden over haïir scherpzinnigheid zacht met het hoofd Vind je neef George aiirilig Alice i De aangesprokene hiel het van het schreien verhitte gezichtje op en streek de verwarde haren weg tWat vraagt u dat vreemd tante Ik heb George sedert vijf jaren niet gezien Nu en toen toen was George een groote opgeschoten jongen die bij alle gelegenheden liet merken dat hij een paar jaar ouder was cjan ik Hij verkocht vooftdurend wijsheid tegen me e dat liet ik me natuurlijk niet welgevallen Wij kibbelden dus heel veel maar dat was eigenlijk wel grappig Maar u kent George immers zeil tfZeker zeker zei mevr iuw Desarbres ik vroeg het maar eens zoo je behoeft er niets achter te zoeken Mevrouw Desarbres stond op en belde den knecht AUcej die haar beschrcïd gedicht niet wilde laten zien ging M aar het venster drukte der Keizerin doet de uitwerking zien welke de houding dor regeering reeds op de troepen heeft Ook schijnt wel een troep Boksers biJ LangFang op 40 mglen van Peking te zyn uiteengedreven door de expeditie der mogendheden doch dat de expeditie te Poking is aangekomen hebben wy nog niet gehoord Er heet nn een overeenkomst te ziJn gesloten tusschen de mogendheden om uitsluitend gezameniyk te handelen en ook alleenonder de vereenigde vlaggen op te trekken Het byeentrekken van Russische troepen inPort Arthur zon dan ook slechts geschiedenomdat Rusland nu eenmaal hel gemakkeiyksten het vlugst oen groot aantal troepen bgde hand kan krygen en Japan dan P endie troepen zouden daar worden gebonden ter beschikking van de mogendheden Voorts zijn de mogendheden overeengekomenom de Chineoscho dynastie en de Chineescheregoering onaangetast te laten Met die verzekering stelt zich de Westminster Gazette gerust Toch niet z66 gejTust of z j voorziet de mogelgkheid dat Rusland gebrnikmakend van Ëngelands moeilgkheden in Zuid Afrika en Asjanti zijn slag zon slaan Maar de Uhineezen rnssificeoren dat gaat toch niet meent het Engelsche blad terecht Alsof Rusland daaraan zon denken I En anderzijds paait het blad zich met de gedachte dat de druk welken Engeland ter zee ban uitoefenen toch altijd zou opwegen tegen don Russischen drak te land Dinsdag heeft de Dnltsche Ryksdag zgn laatste vergadering van deze zitting gehouden Nadat de wetsontwerpen op de zegelbelasting en de invoerrechten waren aangenomen werd de derde lezing van de vlootwet aan de orde gesteld Aan de eindstemming ging nog eenig debat vooraf Baron von Stnmm kwam op togen do beweringen van Bebel dat zgn gzersmelterg en de fabriek van Krupp samen IHO millioen mark zouden verdienen aan de pantserplaten voor de nieuwe oorlogsschepen Hg toonde aan dat die platen tezamon maar 113 millioen zondon kosten en dat de fabrieken dus zelfs als men met Bebel aannam dat zg BO percent verdienden te zamen maar BC j millioen of elk 28 millioen mark zonden verdienen 6g moogt rekenen zooals giJ wilt besloot baron von Stnmm maar gg kunt het feit niet wegredeneeren dat geen marine ter wereld hare pantserplaten goedkoopor krggt dan de Duitsche en dat het heel wat moeite gekost heeft om de het voorhoofd tegen het venster en zag naar buiten Juist op het goefje oogenblik viel het haar in dat papa gewenscht had dat tij haar l est zou doen op neef George een goeden indruk te maken Alice was juist niet in de stemming aan papft a wenschen te voldoen en wat kon het haar ook schelen of die vervelende George haar gunstig of ongunstig beoordeelde Zij besloot zich ook tegenover George op haar onaangenaamst voor te doen Dit voornemen deed den storm in haar binnenste bedaren DERDE HOOFDSTUK George de Liauran de eenige zoon van graaf Alexandre overleden jongeren broeder had de militaire loopbaan gekozen wat bleef den jongeren zonen uit oude families en hun nakomelingen anders over George die van zijn moeder een lieve deftige vr pHV die zeer schoon moest geweest zyn een onafhankelijk klein vermogen te wachten had was nooit op de gedachte gekomen dat hij geroepen zou kunnen worden om misschien eens erfgenaam van groote bezittingen te worden Een brief van üijn oom waarin deze vrij duidelijke toespelingen maakte bracht hem op de hoogte van den toestand en deed hem volstrekt niet aangenaam aan fTordt rervct£ J J