Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1900

Directe SpeerwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdienst 1900 Aangevangeo 1 Nel TUd vai Greeawlch eOUDA ROTTXHnAUTin nru B é 11 8 18 18 18 88 18 68 1 87 8 88 8 88 8 48 4 88 4 64 8 88 8 16 7 86 7 48 8 14 8 17 8 88 U 10 09 10 18 10 40 11 47 6 01 1 4 jj 10 1 1 1 10 1 17 1 88 t w a 6 11 f j f V 8 18 tl p M 1 48 8 18 4 08 6 87 6 41 8 88 7 47 8 07 1 68 r 6 10 f f f 0 6 80 i 88 40 10 08 JUlMl U t bvb ttl i Op k tr U 11 Kfl Z Mmd n m id g adugidi r t iirtili K m rtM i 8 kl wlmighi t g n tol m lprj B H lUiiJj ln Spon l Bilr nppLiiial hwüt 7 88 86 10 16 11 81 ll 4t 18 10 10 86 I 10 88 t 2 i lO M 7 8 7 4 8 84 8 04 00 9 8 10 08 10 84 10 4 11 68 1 06 18 81 1 81 ill i a U t li l l ftwltitK op 8M l ip 1 iilrt pwta 8 w to B H ll iJ p L Mr ii ppl lli qii i C p ni te Wy UI BOUDA Dl 10 1 10 8 11 8 18 1 18 86 18 88 1 68 8 88 8 46 11 11 1 10 u i i ai 1U6 48 10 88 10 4611 41 18 08 18 46 18 66 1 40 8 90 8 66 4 16 8 01 8 19 9 17 9 88 8 18 8 84 i g gg h e 8 4S 8 S l 4l le l 8 88 6 04 7 08 7 18 7 8 iM 8 66 08 4 10 11 11 86 11 88 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 80 6 88 8 88 7 41 7 S8 1 18 9 48 10 86 2 z z z z r z ISf o i lï i e O U I A A MSTIIDAII riM nm 1 8 11 8 I8 9 88 10 88 10 9 18 08 1 88 8 4 8 88 4 0 4 48 6 16 8 48 9 81 10 19 1 87 10 66 11 07 AnuiW 8 01 8 8 9 SS 10 10 11 09 18 48 18 67 8 09 8 88 4 18 4 57 8 86 8 44 9 8610 8 1 08 11 47 11 00 ilbO 8 9 18 9 87 1018 11 84 1 08 1 10 8 848 88 4 80 118 6 80 9 8 10 O 11 16 18 08 18 18 Hut Toorburg Zoetenn S 7 8 K 07 08 E 9 80 10 1110 64 11 61 18 08 18 84 8 18 8 0 8 87 4 87 4 47 18 8 4 i Huwinik tniB U m 1 en 8 kliM wfam WUlw S O l D A U T E I C H L ib a OI 10 14 10 6 18 00 18 87 8 18 8 18 11 1 8 88 11 84 8 40 8 1 10 14 10 49 11 47 1J 88 1 09 8 08 8 4i 8 04 4 88 8 68 6 11 8 80 VBlt G 6 88 7 18 7 69 6 t 9 18 8 81 11 1618 87 18 0 8 80 8 10 8 84 4 41 8 81 7 09 8 10 84 9 1 ima W 8 84 6 47 7 80 8 18 8 4 80 9 46 11 80 18 48 1 08 8 11 8 88 8 49 e OI 8 88 7 86 8 86 40 1K 06 tniiil 7 0 7 81 8 18 9 07 9 19 10 18 10 84 18 811 88 8 8 88 4 18 4 84 6 47 7 64 8 09 18 10 87 11 88 6 18 8 68 7 47 8 41 8 80 10 10 10 88 11 88 18 08 1 81 8 08 8 80 4 08 4 48 6 8 7 00 7 88 9 00 SS 10 06 10 46 ll lJ 18 87 4 8 7 84 8 11 07 4 88 8 09 9 87 10 88 M o 7 84 a so 9 14 9 78 1M4 ll T 18J1 l il 8 88 1 40 8 68 4 46 8 U 1 14 148 8 86 9 41 10 07 10 88 11 8 Dnitscbe tabrieken te bewegen zulk een moeilijke en kostbare fabricage als die van pantserplaten is op zich te nemen Licbknecbt hield oen korte maar heftige rede waarin lijj scliamper in hot licht stelde dat er voor ziekenhuizen en scholen geen geld was maar dat men wel geld had om 600 millioen voor de vloot in het water te gooien De regeering deed beter met voor de ontwikkeling van het volk te zorgen dan zonden dingen als nn te Konitz gebeurden onmogel k worden Men gelooft vervolgde hy tegenwoordig nog in Dnitschland dat de joden christenblood voor hnn offers noodig hebben en daarom moorden begaan Duizendmaal schande is het dat dergelijke dingen mogelijk zijnl Ik heb vroeger gesproken van den rooftocht van Engeland Ik hoop en verwacht dat diegenen hnn straf zullen krijgen die dezen rooftocht tegen het Duitache volk genaamd vlootwet ondernemen De rijkskanselier prins Hohenlohe die hiet dikwijls spreekt en ook niet veel in den Bijksdag komt maar Dinsdag in de vergadering was gekomen om de belangrijke stemming over de vloot bjj te wonen en daarna de zitting te sluiten vatte vuur op de woorden van Liebknecht Licbknecbt had ook gezegd dat er tot verleden jaar geen geestdrift geweest was onder het Duitsche volk voor een vloot Znlke beweringen meende Hohenlohe waren in strijd met de geschiedkundige waarheid Het eerste artikel van het wetsontwerp werd in hoofdelijke stemming met 199 tegen 107 stemmen het ontwerp in ziJn geheel met 201 tegen 103 stemmen aangenomen Ten slottfi las prins Hohenlohe de keizerlijke boodschap voor tot sluiting van de fitting en ging de Epksdag uiteen na op verzoek van zjn voorzitter driemaal gejuicht te hebben ter oere van den keizer Verspreide Berichten FlUKKBUK Ds Tentoonstelling is Maandag door 183 543 personen bezocht Het gerucht dat de koning de kroonprins en de kroonprinses van Italië te Parijs zouden komen om een bezoek te brengen aan de Tentoonstelling wordt van Eome uit officieus tegengesproken Uit Senegambië is bericht ontvangen dat te Dakar de gele koorts weder is uitgebroken ïwe Europeanen zijn reeds overleden DOITSCHLAKD 2 of 3 Juli a B aanvaardt keizer Wilhelm van Travomttnde uit aan boord van de HohenzoUern ziJn jaarlijksche reis naar de fjorden van Noorwegen Nabij Harbnrg heeft de Pruisische regeering voor eenige millioenen een terrein aangekocht waarop een werf voor den bouw van torpedobooten zal worden gevestigd I I 8 88 9 18 8 40 8 80 8 879 08 Ooad 8 88 1 11 7 88 8 81 Mtordreokt door 7 18 Hienwalkork f 7 88 Onpeiio aa f aattardun M 8 88 7 44 t EoltordimD P ♦ Bott rd m B 8 09 9 08 Botterdam Baun Rotterdun J F f Rotterdam U 4 48 Oapallo 4 88 Kiauwelkert 6 01 lloordieoht 6 11 Boid a i 7 08 J 88 i ao 8 07 6 41 6 81 I 04 8 10 8 88 Oond 7 1 8 87 8 41 OJ 9 1 10 00 I eiili Moaro 7 88 8 68 t t SoatMinaarZag 7 8 t Voorbuig 7 88 9 14 Hip 7 68 9 08 9 1 87 6 80 8 84 7 46 6 18 6 88 6 48 8 88 6 08 7 04 8 18 8 68 8 ttn4k Ondn Waard Utnohl Utraohl Woerdra üudaw Oouda 6 07 6 4t 6 88 6 88 Bü de antisemitiesche relletjes te Konitz itjn 30 personen ernstig gewond en 160 licht gekwetst De synagoge en eenige door Israëlieten bewoonde huizen werden in brand gestoken Het stadjo is nu door militairen bezet en de staat van beleg is afgekondigd ESOKLAN Te Londen is het de laatste dagen ondraaglijk warm geweest Niettegenstaande de thermometer in de zon 110 graden wees werden Afaandag te Aldershot manoeuvres gebonden waaraan 10 000 man deelnamen De soldaten hadden voor hoofdbedekking niets dan hnn klein tenue petjes zoudat een paar honderd gevallen van zonnesteek voorkwamen De mannen zonken langs den weg bewusteloos ineen de ambulances vervoerden 800 zieken naar het hospitaal Vier soldaten zijn reeds bezweken en van velen is de toestand zorgwekkend Een onderzoek is gelast Dinsdagnamiddag bij een temperatuur van 82 graden in de schaduw brak boven Londen een hevig onweder los vergezeld van stortregens De khedive van Egypte zal gedurende zijn verblijf ft Londen Bnckiugham Palace bewonen ep achtereenvolgens de gast ziJn van deiypHns van Wales en lord Salisbury 5000 Dokwerkers te Londen hebben eergisteren het werk gestaakt Zg eischen loonsverhooging Men vreest dat de staking algemeen zal woTden Uit Accra wordt bericht dat de colonne die tot ontzet van Coomasie oprnkt met hevige verliezen door de Ashantees is teruggeslagen POKTUGAL De kooplieden te Lissabon hebben aan den koning oen verzoekschrift gezonden om maatregelen te gelasten tegen hazardspelen die overal openlijk door de overheid worden geduld BINNENLAND STATEN GENEUAAL T tr E B B B U JÊ m BR Zitting van Woensdag 13 Jnni Aan de orde De strafrechtspleging voor jeugdige personen Het amendement der commissie is met 43 tegen 16 stommen vervallen dat de kantonrechter moet viseeren op de dagvaarding van een minderjarige beneden de 18 jaar maar met 37 tegen 21 stemmen bepaald dat de dagvaarding moet worden meegedeeld aan den kantonrechter die hem een raadsman kan toevoegen Na door den lieer Veegens te zjjn fcestreden wordt het geheele aldus gewijzigde artikel echter verworpen met 34 tegen 25 stemmen De voorschriften omtrent jeugdige personen ziJn afgehandeld De eindstemming zal later bepaald worden Daarna treedt de heer Van Kol in algemeene beschonwiugen over het wetsontwerp houdende maatregelen voor jeugdige personen verpleegd in tuchtscholen en rjksopvoedingsgestichten l 88 10 88 10 68 11 08 11 18 11 80 11 8 67 11 80 18 84 18 44 5 10 18 10 0 11 18 11 86 lOTTIEDllC 8 9 88 7 48 8 8 18 47 Hoewel hulde brengende aan s Ministers open oog voor de moderne beginselen meent spr dat aan het personeel der gestichten niet de taak van opvoeding der kinderen kan worden opgedragen vooral ten opzichte hunner karaktervorming Beter ware daarvoor in te stellen afzonderlijke doorgangshuizen waar mannen van studie en bekwaamheid zich aan de opvoeding kunnen wijden Zonder hervorming van het stelsel betreffende het personeel zoUen s ministers eischen ten opzichte der Kijksopvoedingsgestichten niet vervuld worden Bepaaldelgk niet wat betreft de vakopleiding den duur der opvoeding het gebrek aan deskpndig toezicht de karaktervorming die tegenwoordig meer geijkt op demoralisatie en verklikken gelijk Spr met aanvulling zijner vroegere grieven tegen het opvoedingsstelsel uiteenzet Kortom het stelsel is slecht het personeel ongeschikt Men passé liever het individueel stelsel en gezinsstelsel toe en breke met het lietdelooze kazernesysteem waar de opvoeding grootendeels bernst dj gepasporteerde militairen in plaats van bil menschen die hart bezitten voor het kind b v door inroeping van de hulp der vrouw wier opvoedende kracht bekend is gelijk lilijkt uit de schitterende resultaten verkregen te Montfoort het eenige gesticht beheerd door eene vronw Met den minister veroordeelt ook spreker lichamelijke kastijding der kinderen maar spreker is niet gerust na de feiten teNeerbosch aan het licht gekomen Althans hondt hg vol dat thans nog in de rijksgestichten geslagen wordt en daarom dringt hg ernstig aan op de beëindiging der mishandeling en bepaaldeljk op een onderzoek daarnaar Volledige hervorming van het bestaande stelsel blgft dringend noodig al kost t ook geld en daarom vraagt hg naar s Ministers plannen De heer Ketelaar sloot zich aan bg die meening welke echter bestreden werd door de heeren De Klerk Mees en Van Bylandt Apeldoorn en den minister Na de pauze is besloten Dinsdag on Woensdag o a in de afdeelingen te onderzoeken de wijziging der kieswet en der drankwet Tot onderzoek der drankwet besloot de Kamer door verwerping met 48 tegen 27 stemmen van een voorstel Van Karnebeek om haar uit te zonderen en het tgdstip van 1 Mei 1901 waarop de drankvergnnningen vervallen met 1 of meer jaar te verlengen Donderdag 21 Juni komen aan de orde de interpellatie Van Kol over de weigering van gratie aan mr Troelstra en de wpiging der gemeentewet belastingprogressie Deze week zijn na de gestichtenwet aan de orde conclusieën en de interpellatiën Van Kempen Zondagsrust en Van Dedem provinciale tollen Naar wg thans nit goede bron vernemen is het bezoek van H H M M de Koninginnen aan de provincie Utrecht bepaald op 3 Juli ü Dagbl Het centraal bestuur van het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVerbond heeft aan den Raad van Ministers ziJn diep leedwezen betuigd dat het wetsontwerp tot verzekering van werklieden tegen ongevallen in bepaalde bedrijven door de Eerste Kamer ia verworpen 18 46 18 68 1 66 8 04 1 88 8 84 4 4 l 8 a os 1 09 8 4S 1 06 4 34 4 44 4 61 6 1 6 07 N H A A 6 riw tum 4 19 4 60 6 86 5 49 8 08 6 18 8 87 4 46 8 81 6 66 8 18 0 18 7 89 8 6 7 87 7 06 8 0 8 18 8 48 10 8 10 6 11 07 8 86 10 87 10 61 48 1 01 89 88 8 80 7 10 7 85 7 S8 7 00 7 64 11 44 Hoogelijk waardeerende het voornemen om wederom een wetsontwerp op dezelfde grondslagen in te dienen wenscht het C B van harte dat dit pogen ten spoedigste met een gunstigen nitslag moge worden bekroond In De Huisvrouw vinden wg een reeks artikelen van den heer Wouter Cool Jr civielingenieur over Eotterdam en zgne havenwerken De heer Cool belooft in zijn eerste artikel zijn beschrijving zoo min mogeIjk technisch te maken en is daarin voor zoover zg in de Mei aflevering is opgenomen goed geslaagd Hij heeft in de oude beschrijvingen van Rotterdam aardige dingen gevonden vermakelijk is o a een brief van een Italiaan die in 1614 Rotterdam bezoekende deze stad zoo bijzonder liefelijk vond den hemel zuiverder en de lucht hemelsch en ontdekte dat dit moest zg n omdat Erasmus te Rotterdam geboren was en deze prettig verteld Reproducties van oude afbeeldingen der stad en van photographieën der tegenwoordige zjjn tusschen den tekst gevoegd ook een groote plattegrond van al de havenwtrken en handelsinrichtingen Gemengde Berichten Men meldt nit Haarlem Gisterochtend was C A aan het parket gebracht om op transport te worden gesteld naar Alkmaar waar hg 7 dagen gevangenisstraf had te ondergaan Reeds had hj gezegd het vervelend te vinden nn juist v66r de feesten zgn straf te moeten gaan uitzitten en toen hg nu voorloopig in een cel zou worden gezet wist hij te ontsnappen Hoewel hg dadelijk werd achtervolgd is hjj nog niet weder teruggevonden J V Z te Tiel die zich den hahi afsneed na eerst getracht te hebben twee vrouwen te vermoorden is niet zooals geipeld werd dood Hg leeft nog Men schrijft nit Heerlen Dinsdagnamiddag waren te Schandelen bij Heerlen eenige kinderen in oen hnis aan t spelen terwgl de ouders afwezig waren Een der kinderen kreeg onder het spelen de petroleumkan te pakken en nu besloot het heele troepje eens fgn vuurwerk te maken De deur der brandende kachel werd geopend en toen do kan in de kachel gestopt met het gevolg dat de kan en de kachel in stukken sprongen en een der kinderen een jongen van 7 jaar het vuur over zijne kleeren kreeg Toen de buren op het geschreeuw der kinderen naar binnen kwamen was het reeds te laat de jongen had nog slechts een stuk van zgn broekje aan t Igf hangen een paar uur later was hg dood Een der vruchten die men dagelijks in een huishouding voor de bereiding van spijzen voor het maken van limonade enz noodig heeft zijn zeker citroenen 8 8 10 80 8 41 X io a7 a SO 8 8 9 SS 10 80 10 46 11 8 11 48 11 46 X 9 18 8 87 7 06 7 S9 8 8t Sr I0J6 9 48 10 84 8 89 7 06 7 69 8 8 1 X a 89 M t K 46 48 f 8 68 6 68 10 08 7 08 7 86 8 80 3 U 8 47 10 0 10 16 11 06 9 86 10 18 10 88 10 48 11 8 10 06 10 17 10 8 10 84 10 18 10 84 11 11 11 87 Het komt dikwijls voor dat er op een zeker tpstip volop rijp ziJn terwgl men niet lang daarna gebrek er aan heeft Iij NoordAustra lië waar veel citroenen geteeld worden bewaart men ze naar we in Teysmonnia lezen eenvoudig in een ton giet er schoon water over ververscht dit eiken dag en de vruchten kunnen niet alleen zeer lang be waard blgven maar bigven even frisch alsof ziJ pas gepinkt waren Het Znidaustralisch Journal of Agriculture zegt dat een inwoner van Adelaide verschillende vaten vol met citroenen pakte en do ledige ruimte aanvnlde met regenwater Deze vruchten werden per zeilschip naar Londen verzonden en het bleek bg de opening der vaten aldaar dat de citroenen nog even frisch waren als bü het inpakken Een andere wgze van verpakking van citroenen en oranjeappels is in vochtig zand Sinds twee jaar verpakt de heer J W Carbon van Mildura zijne vruchten op deze wijze van de laatst verzonden 70 kisten was nauwelijks 1 pCt min of meer beschadigd Bat Nwbl Ter gelegenheid van de tentoonstelling heeft de Tonring club van Frankrijk de leden van den Algemeenen Nederl Wielrijdersbond en in het algeqieen alle HoUandsche toerreizigers verwittigd dat haar paviljoen op de tentoonstelling te hunner beschikking is gesteld Tevens zullen zij ter plaatse van vestiging der Touring club 10 Place de la Bourse te Parijs vinden alle stnkken kaarten gidsen reiswgzers enz die zg noodig mochten hebben zoomede alle inlichtingen en aanwijzingen van praktischen aard die hnn van nnt kunnen zgn bg hun verblijf en hun reizen in Frankrijk Terzelfder plaatse houdt zich ook een tolk Voor hen beschikbaar Te St OeJenrode heeft een felle brand gewoed bg den landbouwer P Vogels Hnis schuur en stal alsmede een klompenmagazijn door het vuur vernield De brand nam zoo snel toe dat er niets gered kon worden De beroemde geneeskundige specialiteit prof Pozzi te Parijs moest met een vakgenoot duelleeren Deze een vriend van Déroulède had nl in de vergadering van een geneeskundigen kring van welken prof Pozzi voorzitter is dezen onverhoeds een ellendeling genoemd wegens zijn houding in het hooggerechtshof Prof Pozzi is namoIgk lid van den Senaat en heeft als zoodanig als rechter gezeten over Déronlède ofschoon niet tot het eind toe daar hg ongesteld bg het vonnisvellen niet kon medestemmen Ofschoon zgn vrienden hem door zulk een dwazen en lompen aanval niet beleedigd achten vond de hooggeleerde t toch noodzakelijk dat een duel plaats zou hebben De geleerde werd toen door zgn tegenstander aan de band gewond De fietskloeding der dames is den aartsbisschop van Rouaan een gruwel Hij wil niet meer dat vrouwen met korte rokjes of broeken de vermaarde kathedraal te Rouaan betreden en heeft gelaat dat aan alle onvronwelgk gekleedc vrouwen de toegang zal worden ontzegd De wielriidsters die op haar tochten toch ook de beroemde kerk wenschten te zien kwamen daardoor in groote verlegenheid Maar men vond er wat op De koster der kathedraal kreeg vergunning om aan de onvrouwelijk gekleede dames rokken te verhuren tegen een frank Zooals reeds medegedeeld is bij denRotterdampche n Gemeenteraad een voorstel ingediend om op het terrein van het ziekenhuis aan den Coolsingel een gebouw te stichten voor huisvesting van pleegzusters waarvan de kosten met inbegrip van menbileering enz zijn geraamd op f 1 51 000 Volgens de becijfering van den geneesheer directeur za duurzaam op een staf van verpleegsters van stellmg niet minder dan 160 moeten worden gerekend De verschillende behoefte op de afdeeling voor inwendige zieken en op de chirurgische afdeeling dooreen nemende wordt in het algemeen per 4 A It bedden éen verpleepter noodig geacht Voor het geheel van 516 bedden zouden zoodoende ongeveer 120verpleegsters beschikbaar moaten zgn Daarbij rekening houdende met de bijzondere eischen voor verschillende gevallen met de behoefte aan reservekracbten enz komt de geneesheer directeur tot een totaal van 160 verpleegsters een cijfer dat oogenschgnlgk hoog voorkomt doch ook met bet oog op de behoefte aan rusttgd naar het oordeel der commissie niet voor vermindering vatbaar is Het gebouw zal moeten verrgzen op het terrein van de vroegere havelooze school en daaraan grenzende woningen achter bet ziekenhuis gelegen en reeds vroeger door de gemeente aangekocht Dat het gebouw zoo omvangrijk moet ziJn vindt zgn oorzaak ook daarin dat daarbij het éénkamerstelsel zal worden gevolgd Wel heelt men in overweging genomen de pleegznsters met 3 A 4 een kamer te geven doch de directeur wordt wat het door hem gewensclite éénkamerstelsel betreft gesteund door verBchillende directeuren van ziekenhuizen elders De Daily Mail verneemt uit Kopenhagen De Russische gezant te Peking die daar ook Denemarken vertegenwoordigt heeft aan het Deensche ministerie van bnitenlandsche zaken geseind dat de mogendheden bet eens zgn geworden over een optreden in China ouder de leiding van Rusland en Engeland Niet alleen allé groote mogendheden waaronder ook Oostenrijk en Italië maar ook de kleine mogendheden van Europa zonden deelnemen aan een demonstratie Die kleine mogendheden zonden niet uitgenoodigd worden troepen te zenden want er zijn er genoeg maar wel dat zg de groote mogendheden mede volmacht geven haar vlaggen te bgschen zoodat de demonstratie of desnoods het vechten van geheel Europa uitga STADSNIEUWS GOUDA 14 Jnni 1900 Dr J Heinsins leeraar aan de rijks b burgerschool alhier is benoemd tot gewoon lid der Maatschappij van Nederl Letterkunde te Leiden Ge laagd te Utrecht voor prop ex geneeskunde de heer P Both Gisterenavond werd eene bnitengewone ledenvergadering gehouden van het dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen in de Volksleeszaal Het tegenwoordige departementsbestnnr deelde op deze vergadering mede dat het collectief aftrad waarop eene verkiezing van 5 bestuursleden plaats had Gekozen werden de hh Mr M M Schim van der Loeff Dr F H G van Iterson Dr R A M Stavenisse de Brauw Dr H IJssel de Schepper en G Prince Te Rietveld onder Woerden is de bliksem ingeslagen in eene hofstede waardoor brand ontstond Door spoedige hulp en den feilen regen was men den brand echter zeer spoedig meester Schoonhoven Gisteren om 2 nar barstte boven deze gemeente een zeer hevig onweder los gepaard met een hagelslag zooals zelfs de oudste inwoners dezer gemeente zich niet weten te herinneren Vele straten gelijken slooten en zelfs de hechtste gebouwen bebbeu overlast van het water Door de buitengewoon groote hagelsteenen is veel schade aan planten en hoornen toegebracht Stolwijk In de jl Maandag gehouden vergadering van Ingelanden van don polder t Beijersche werd de rekening over 1899 vastgesteld bedragende in ontvangstenf 2410 26 on in uitgaven f 2272 00 batigslot alzoo 1 138 25i De begrooting voorhet jaar 1900 bedraagt in ontvangsten enuitgaven de som van f 3373 811 De omslagr r H A is f 4 lil Spaandermaa s Concert vaa lAmld I Het concert gisteren avond door de DamesZangvereeniging Arnold Spoel gegeven werd geassisteerd door lo eenige HH zangers waardoor het mogelijk was een paar koorwerkjes te geven 2o den Hr Carl Nolte solo vlolist te Amsterdam 3o den Hr J B J Ten Hagen Tenor uit s Hage 4o den Hr 6 Giesen Bas uit Gouda Het is een heele onderneming om in dezen lijd van bet jaar een concert voor te bereiden en in een kleine moeilijk te ventileeren zaal als die van de Sociëteit de Reunie tot uitvoering te brengen Nochtans viel de temperatuur erg mee en droeg de uitvoering geen sporen van een te feilen strgd tegen de warmte De eerste drie koorwerkjes waaronder ons bet a capella te zingen Broederliefde van den hoogst verdienstelijken dilettant G Wouters Jr de componist is wethouder te Groningen ons om zjn melodién rgkheid en controlüintiscbe bewerking bet meest trof liepen vlot van stapel Over t geheel weerden de koren zich goed niet bet minst in Gade s beminnelijk werk Wat hadden we bg zóó n dispositie gaarne iets anders gehoord dan Spool s vrij onbeduidend en weinig oorspronkelijk Noël I Over de uitvoering van Tbieriot s AmTraunsee lag iets mats dat wg om de zuivere frisscbe dameskoren enz betreurden Daartoe ook de medewerking van de strükers f Wij weten belaas nn eenmaal en constateeren bet nog eens dat in Gouda dit terrein van de heerlijkste aller kunsten een doodenveld is Is bet in een stad van over de 22 duizend inwoners geen trenrig feit dat er uog geen enkelvoudig strijkkwartet samen te stellen isF Men werpe ons niet voor de voeten dat de avond van gisteren dit wel anders bewees want bet was toph wanhopend duidelijk te hooreu dat Haagsche strijkers hnn medewerking verleenden Is hier dan zoo weinig animo tot het leeren bespolen van snaar instramentettf Revenone è nos montonsl De welwillende lezer vergeve ons deze kleine uitweiding bet kan ons altgd zoo spijten dat Gouda op dit gebied niets presteert Dat de beer Nolte door zgn optreden op zijn concert van Maart jl veel bewonderaars had gekregen bewees ons het hartelgk en langdurig applaus bij zijn verschijning op het podium Hg is er gedurende die scheiding van enkele maanden slechts op vooruit gegaan krachtiger zijn stokvoering grooter nog zijn technische zekerheid Hoe mooi zjjn cantilena in Gad s noorschsombere Sonate waarvan do opvatting ons zoo weldadig aandeed En dan bet viool concert van de Boriotl Bewonderenswaardig in het Ie deel die volkomen beheeracbing der technische moeilijkheden in de midden Satz die treffende interpretatie van die klagende melodieuse motieven waarvan de indruk ons nog bezig hield toen de solist reeds met een coqnet aanloopje de finale saltarello was begonnen die hg eindigde zooals hij zijn werk begonnen was Een oorverdoovend applaus was zjjn deel en Nolte ontkwam dus niet aan het entbonsiastisch verlangen van bet niet al te talrijke publiek om een toegiftje te geven Hij koos de Faust fantasie vtn Delphine Alard die met deze compositie nn rnim 30 jaar geleden toen do Gounod koorts bet hevigst woedde in Pargs een eclatant succes behaalde Nolte speelde die kranig 1 Wy dankon hem zeer voor zijn artiwk spel en wenschen den jongen man gaOTne het eervol standpunt toe dat hem in de kunstwereld ongetwijfeld reeds toekomt De Hr Ten Hagen was door ongesteldheid niet gedisponeerd Bovendien is zijn stem niet elastisch en zgn voordracht niet los genoeg om aan een lied als dat uit Lakmé van Delibes die heerlijke bekoring te geven die hot toch zoo zeer toekomt Van Am Traunseo was zijn opvatting zó6 sentimenteel dat t een ware verademing was toen we den 3en solist te hoeren zouden krg gen Het is ons aangenaam veel goeds van den Hr G Giesen te kunnen neerschrijven ZiJn orgaan is zéér mooi ja nobel het timbre en als we vermelden dat Spaanderman hem eerst van af Januari onder zgn leiding beeft dan is dit een compliment voor beiden Maar wat Giesen mist is temperament Brandts Buys Lied Mijno Moedertaal leed daar wel t meest onder Z66 voorgedragen zonden we gaan twgfelen aap de schoonheid onzer taal WiJ durven wel voorspellen dat G door aanhoudend en bard werken dftir zal komen waar hjj wezen moet De hoofdzaak is bet prgaan en dat beeft bg bijzonder welluidend En nn hebben wg den Hr A H Beusekamp nog speciaal dank te zeggen voor zijn waardige begeleiding Bijna onafgebroken zat hg voor t klavier en bracht t er zelfs in t samengaan met don temperamentvollen Nolte uitmuntend af Vermelden we ten slotte dat de Hr Willem Kerper de begeleiding der Tenor liederen en de J H B Spaanderman die van den bas waardig op zich namen dan sluiten we dit verslag met onzen hartelgken dank aan den ijverigcn directeur voor zijn moeite zijn algeheele toewijding aan de goede zaak Met voldoening mag bü op den avond van don 13en Juni terugzien en gaarne uiten we bet verlangen van velen om hem in t a s seizoen weer spoedig even ferm gedisponeerd met zgn kleine maar dappere schaar op t podium terug te zien Waarbij wij dan hopen dat lo de kleur van het podinm moer in overeenstemming met die der frisscbe toiletjes der zangeressen zal zg n en 2o de verbooging voor den dirigent geen te hooge wissel op diens gymnastische ontwikkeling zal trekken AD PIOS USUS Rechtszaken Men schrijft nit Amsterdam Voor de vijfde kamer der rechtbank te Amsterdam verscheen gister een ongemeen brutaal en verstokt knaapje medeplichtig aan zakkenrollerij Zijn vriend en leermeester in de boosheid was een zakkenroller van beroep die al drie vonnissen achter den rug heeft In de ütrechtsche straat bij bot Frederiksplein wekte hun doen en laten argwaan bg eenige burgers die daarom het tweetal in het oog bielden t Duurde niet lang of de zakkenrollers badden een geschikt object gevonden een goedige burgerjnflronw verdiept in de beschouwing van een van Braakensiek s platen betreffende den ZuidAfrikaanschen oorlog De kleine jongenkroop dicbtbg de vronw zijn meester ging hcbter hem staan om zijne handelingen te dekken II Maar op het oogenblik dat de hand vin den knaap onder bet boezelaar gleed oa naar den zak te tasten werd de jnfirouw opmerkzaam Zg tikte den jongen op de vingers die daarop wegliep gevolgd door zjjn onderen vriend In de Sarpbatistrart bjj da Booge sluis werden zü achterhaald en gegrepen Een benrsje jeen andere vrouw ontrold hadden zg weggeworpen in het plantsoen op het Frederikspïein de zilveren knip in een der tuinen van de Sarphatistraat Beide beklaagden bleven stokstijf ontkennen bet kleine knaapje verbaasde alle aanwezigen met zijn snelle en welberaden antwoorden De moeder van den jongen werd beript door den president Uit de stukken was gebleken dat zj den knaap bedorven bad door hem al te veel toe te geven en hem zelfs tegenover liju vader in bescherming te nemen Als de deugniet nauw 12 jaar oud laat in den nacht aan de deur kwam liet zij hem stillekens binnen zonder dat vader het bemerkte Dikwerf kwam de jongen niet thuis eten en het was nu al zoover gekomen dat hü dreigde zgn moeder te zullen slaan Het 0 M vroeg voor den recidivist 3 jaren gevangenisstraf voor het knaapje opzendiog naar een rijksgesticbt De Amaterdamsche rechtbank veroordeelde gister een letterzetter die tijdens de werkstaking een corrector van bet dagblad de Telegraaf beeft mishandeld tot gevangenisstraf voor den tgd van vier maanden ITieuwo FAB ASOLS en PARAPLUIE8 VAN OS l Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Televkaou Jf 31 Bours van Amsterdam Vrkrs Slotkn 81 81 3 i 98 98 looi 98 mm m t At aa a V 68 96 101 67 67 98 a a J 10 84 900 91 m 681 486 5 108 804 184 08 188 1101 90 ao 984 8861 100 66 68 i iV 97 looft 100 114 1411 88 106 74 104 87 a V Vi m 8 w 180 810 108 108 9911 100 117 117 101 MV 81 13 mm NmiatiND C rt Nad W S 8 dito dito dllc 8 ililo dilo dito 8 UoNs i OU Oonll 1881 98 4 6 OoiTlKa Obt ID pApier 1888 8 dito iu ilTorl8S8 6 POKTÜOAL O il mot OOUpOD 8 dito tlokel 8 RuiLiiiD Obl BinneDl 1894 4 dito QeooDa 1880 4 dito bii Both 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to iu goud leoD 1888 8 dito dito dito 1884 6 Bpam Periiot nhuld 1881 4 Tuaaiij Oepr CoDT loso 1890 4 Oac lt flDlDg Mrie 1 Gao laeain aanaO ZoiuAnBp r oblg 1898 Uliloo Oli It Soh 1890 6 VroEEUiiA Obl 4 ouliep I88I vvaillDAll Obligalien 1898 3 SoTTHWAH stad leou 1894 8 NlD N JlIt H Ddal aand I Arendsb Tab M j Oarliflraten DuliMaatMhappg dito Arn Hypotbeakb paudbr 47 Cult M j dar VontODl aand Or H pothoakb paodbr 4Vi Naderlandaoha babi aand Kod HaadalmaatKh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotliaokb pandlir 4i J Utr Hypotbaakb dito 4Vil OoaTKNa Doat Hong bank aand Busi Hypotlieakbank paudb i Amhiea Equi bypotli pandb 4 Maxff L G Pr LifaD eert 8 Xis Holl U Bpoarw Mg aand Hjj tot Bipl T St Spw aand Med Iiid Spoorwagm aand Nad ZoM Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6