Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1900

No 823S Zaterdag 16 Juni 1900 30ste Jaargang mmm mmm NieuwS © l AdvertentieBlad voor Gouda en Omstreken Telefoon A o 89 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagel jks met uitzondering van Zon en feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI JF CENTEN MaalsciiappdUk Kapitaal 2 000 000 geheel gepbisi T le o n 1 0 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HAR TfitSRlCHTER Qouda 14 J n igoö Granen met voldoenden aanvoer In de prijken kwam weinig verandering Alleen maU wat hoozer Tarwe i euwsche 7 i 7 20 Mindere dito 6 70 k 6 9o Afwijkende 6 i 76 50 Polder 6 25 k 6 75 Rogge Zeeuwsche 5 90 6 25 Polder 5 50 k 5 75 Buitenland che per 70 kilo k f Gerst Winter i 5 Zomer k Chevallier 5 25 5 75i Haver per heet ƒ 3 40 k f 3 75 P r ïoo kilo 7 30 k f 7 65 Henneplaad Inlandsche 11 50 k f 12 BuitenUndschc 6 k f 6 50 Kanariezaad f Ir f 8 25 Koolzaad n k xi So Erwten Kookerwten ƒ a Niet kookende ƒ it Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 k f 6 20 Boonen Bruineboonen k f Witte boonen ƒ k ƒ Paardeboonen 6 i 6 30 Duiveboonen 7 k 7 35 Mais per 100 KÜo Bonte Amerikaansche 5 80 k f 6 Cinquantine 8 k f 8 25 Odeasa 6 50 k f 6 75 Karweizaad per 50 Kilo k Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en püjzen red Vette varkena goede aanvoer handel matig i q k 21 et per half KG Biggen vo Engeland redel aanvoer handel vrijwel 18 k 19 et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 80 k f 1 20 per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig ƒ 30 i 28 Lammeren goede aanvoer handel matig 7 i2 NuchtereKalveren goede aanvoer handel vWg 8 i 14 Graskalveren aajivoer handel k f Fokkalveren 10 k f 20 Kaas aangevoerd 133 partijen handel vlug ie kwal aó k f 28 2de kwal 23 è 25 zwaardere 30 NoordHotlandsche k Boter red aanvoer handel matig Goeboter 1 30 k 1 30 Wciboter f k f 1 10 tOMERMANTELS DAMES en KIN DER CO STUME8 COSTUMES TAILLEUR Blousea en Oamesoverliemden JaponsiolTeD en gekl Katoenen Jn 1g roote vorBoheidenheid en concurreerende Prijzen ü SAMSOM ADV ilTEINTIEN BUBÖEMEE8TEE on WEÏHOUDEKS van ÖOÜDA znllen den 26 JONI 1900 in hot Raabiiuib b i enkele inscUrtjving aanbesteden 1 Het maken van 65 M Kade of Walmuur Oude Veerstal langs de rivier de IJsel met de daarbij belioorende werken 2 Het onderhoud der Kadeof Walmuren in de Gemeente Gouda met de daarmede in verband zijnde werken Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester L BURÖERSDIJK Turfmarkt Stadseri Open baar Onderwijs Toelating van Leerlingen o i de llurgcrsoholcn De OOMMISSIE van toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1900 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 26n JDNI 1900 des namiddags ten vU tiur De Commissie vestigt er de aandacht op dat hot schoolgeld op de 2e Bnrgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlanffil tot derllii gulden s jaars Voor verdere hizonderheden wordt verwezen naar dè aanplakbiljetten Namons de Commiasie pk De f Stmtttri R MOEltKEBK OoDDA 11 Jini 1900 ADYIETENTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het tdverleiitlO Bureau van A BHINKII i v Z00 te GOUDA Levensverzekering laatscliappij DOllDRECIIT Goedgekeurd b i Kon besl van 10 Nov 1813 No 21 VEBZEKEED BEDRAG 36 80Ö 0O0 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALiLiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterltetafela berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bg de Agenten in alle plaatsen van Nederland QebTb StoUwerck s Chocolade M Cacao Dmimattfi door de nicuwHta uirvmding V o i n urhiQ nl gebied rerboterde f IuicBlIe oa uhatuüend gobruilï v n Oj i eu hjnate jjiMHilstuITeu arandt ftrei Ion vertffuiker van StoUwersk s ühouolads en Cacao een aanbeT enswaardi tuL nkattt uauwk ju V ljeaiitwaord d3 aan den inhoud der nsp Btikotten Öc iriaa bchauldeS 87 Brevots als HofliTerRiiicler 44 Ëere IMploma s gouden evz Medaillf eon bewgs an uiteiunUjnd fijn fabfika t Hv dn 187 i fccLirefsf de Accademie national de Paris KouB TOUB décoTQoos aji WLi ésill ü H i emlère eitkmue en oon dAratloa a voti excellente fo brlcatioa de Chocolat bonboco varióe eto eto 8ttihv rol blrikaat is rerk jgbaar bij li H Cuiifisem 8 fiaaketbokksrs eni a G nei aftlTerte enwoordiger Toor KederUi i ioi fiAtteimlodt Voedings Eiwit Amsterdam Kalveratraat 108 1 Kilo prya van Tropoa kan iedereen het cicb vergchaffea VerkrrOaar bel apotk fc TB Awagtmfn ea 11 aallAe WiafeelUtB aeneraal Agenten voor Nederland en Kolonleii Boest 6ip 4 A van der Tteyè Botterdsnt I P W l WW I WH I 4 Dt r Geneeiih Ugemeen i nbevoltn Met CereDiploma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN C Olilna l air tkc f de meest krachtlKC en versterkende KINA WUN tegen fwakte VgUIHO l gi W 111 joo el i j kinderen uls volwussenen gebrek aar eetltirt slechte apijaverterlng zenuwhooldpyn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINALAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedeebrek Blecktueht kwalen van KrltisclwD leeftijd ent Veritnjgbanr i fiaLom a 1 00 en 1 F7 1 If aI I o i SÈ f voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkscb geb nik IIVCI V av iV ral vwir kinderen swakken en klierachtige gestellen leer aan ie bevelen Als g e neea krachtig e drank l ij sloornlSBcn der spijaverteringsorganen en diarrhée ook voor iuigehniien on kleine k iridcren l njs per bus A Kgr y 1 70 A H Kgr O OO Kgr O ÖO Chemisch MalL cnib Ar Speciaal voor Kindervoeding in bussen i K 0 0 zuivere iYICIK5UIKCr Kgr 0 B0 Kgr ƒ Q aS v Asthmft CicrarCttCïl 1 P tteisvoldoendetetbeitrij ding van de hevigste aanvallen van Astbnu etc In doosjes a 0 80 en fo lö Tütrifirindp Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam Salmiak PaStill C algemeen erkend als hel BESTE huUmiddel 1 Verkoudheid en Keelp n het is een slymoplowend en verxachtend middel blJ uitnemendheid uiuluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Vnjs 0 20 per fleschje Jh rnuparaten ram KRAKPELICN A HOUl te Zelat miin alhn pooraiHi Ptm Apolk k rt M fh ofrish KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST voor kinderen bewij tn de Tamarinde Botibona vnn KRAEPEUEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor hel kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doos c 0 90 en ƒ 0 50 Mevrouw eoM ëer O JU O li AT vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene die i stbode die goed kan koken SAAMLO ZE VENNOOTSflH l ITationaal Grond bezit te s Gravenhage De niKECTIE bericht dat de Conpons der obligatien vervallende f JuU i 00 betaalbaar zjjn te f Oravenbage ten Kantore der Vennootschap de HoUandscbe Bank de Vos en Vreede en de Firma P J Landry Amsterdam hg de H H Praetorins en Zoon Amersloort den HeerH J Croocke wit Arnhem de Geldersche Bank Assen den Heer E A Smidt Ond Beijerland A Koopman Breda de H H Ingen Hoasz en Zoon Dokknm de H H Fockema en van Klelfens Gorkum de H H C de Göselaar Co Gouda de H H Monttjn en Dort land Groningen de H H Mrs van Viers sen Trip en Feith Haarlem de H H Laane en van Bemmel Harlingen de H H P Posthuma en Zoon Franeker de H H P Posthuma en Zoon Heerenveen de H H Gebrs Mispelblom Beijer Joure de H H Gebrs MispelV blom BeiJer Bolsward de H H Gebrs Mispel blom Bejjer Leeuwarden de H H Gebrs Mispelblom Bejjer en P Kou mans Smeding Hulst den Heer L S van Waesborghe Janssens Leiden de H H Lezwvjn en Eigeman Maastricht de Geldersche Crediet vereeniging Meppel den Heer Hk Boelink A Bï Nijmegen de Nijmeegsche EfJecten bank Martens en Co Rotterdam de Wissel en Eüecten bank Schoonhoven den Heer P A Greup Sneek de H H Brnnings en Ten Cate Tiel de H H Groenendaal en Top Geldermalsen de H H Groenendaal en Top Utrecht de H H Jan Blödesteijn en Zoon Waalwp de H H C A WiUox en Zoon Wageningen den Heer S A van Utti den Winschoten de H H G J en A E Groeneveld Zntphen de H H P F C Brunings en Co Zwolle de H H A van Deven ter en Zoon Een SNEL Rijwiel is onvermijdelijk een STMC HH en tjMVUTi OOPBlV U Op den weg ziJn de Yankee Style Hijwielen het HMBijS T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prijs bj het verbeteren van het zes uur record 167 K M verbeterd met 26 K M enz enz Fabrikant fan RIJWiELEÜ en lOTöKCyCLIiS B A JANSEN sBosdi Leverancier der Cambier Automobielen e a Agent voor GOÜDA J C DMBVITEB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAEKBROOK nukblykMeroMmklddTOirilMrH o K nl lUmM M KlndUBtaMiiimk Il de Appntuar tui C II Millar t Co Birllll Itatk SIr 14 Ibn Wli on UUjy op uun u hbiiaknuik Virfcnikur by HMfM WMrt n ta NtaMmt filultriwi Mht I o anal4m km MH Gouda Druk van A BBIKKUAN Zn E BuiteDlaodscb Overzicht De dreigende crisis in de Kaapkolonie is nu dan toch losgekomen Het gansche Afrikaander ministerie is heengegaan en de vorming van een nieuw ministerie is opgedragen aan Sir Gordon Sprigg den voorganger van Schreiner het hoold van de Engelsche oppositie in de Wetgevende Vergadering De afgetreden regeering had een meerdé heid van slechts vjjf stemmen op de 95 leden zoodat Sir Gordon althans in de brandende qnaestie van de behandeling der opstandelingen waarover alle Afrikaanders het niet eens zijn wel een meerderheid zal kannen vinden Als maar 3 leden van de Afrikaanderpartij het met Schreiner eens zjjn en de Engelsche bladen beweren dat er 15 ziJn dan heeft Sprigg reeds de meerderheid tegen de opstandelingen Althans als hjj niet verder wil gaan dan Schreiner Maar met dit aftreden van Schreiner en het optreden van de Engelsche partjj is nu juist gebeurd wat de Boerenvrienden hoopten en de Jingoes vreesden De kans op een verscherping van de houding der Afrikaanders is nu veel grooter geworden Zij hebben nu een vijandig ministerie tegenover zich En dat ministerie zal al wilde het ook niet bj ster gematigd knnnon optreden Het is geboren uit en Wijft afhankelijk van den wil der Engelsche partjj Deze nu heeft het er op toegelegd om de opstandelingen joist in hun politieke rechten te straffen Door ontneming van het kiesrecht aan een groot aantal opstandelingen die dan verder ongemoeid mogen rondloopon hoopt de Engelsche partjj den Afrikaanderbond er onder te krijgen Vandaar juist het felle verzet van de Afrikaanders tegen het ontnemen van hot kiesrecht aan de opstandelingen Wat den afgetreden minister Schreiner betreft hj trachtte inderdaad te schipperen hij toonde zich half dit half dat Maar kon hij wel anders Toen de oorlog uitbrak had Schreiner de keus om af te treden of aan te blijven in het laatste geval echter als uitvoerder van do maatregelen der Engelsche regoering Hü heeft het laatste gekozen vermoedelijk om te trachten die maatregelen npg zooveel mogelijk te verzachten Of hj niet beter had gedaan met het veld te rnimen voor een Engelsch ministerie dat door scherpe maatregelen een scherpen tegenstand zon hebben uitgelokt is een andere quaestie Hjj meende zjjn volk het best te doen door aan te blijven en den smaad en de verdachtmakingen van beide zijden te verduren Doch toen kon hij toch ook niet over t hoofd FEVILLETOX 5 f De heele zaak is too pijnlijk voor mij oom is nog een jonge man hij kan weer trouwen maar hij spreekt er over alsof dat een onmogelijkheid was En dan hij heeft een dochter mijn nicht de kleine wilde Alice Zij was geen bijzonder lief kind ik heb geen gezellige herinnering van haar en toch laat oom zeer duidelijk zijn wenschen raden hij spreekt ze niet uit maar ik lees tuaschen de regels door dat hij gaarne een verbintenis tusschen Alice en mij zou rien Alice s toekomst zal als ze niet een zoogenaamde goede partij doet niet zeer schitterend zijn zei gravin de Liauran nadenkend Dat is het juist mama ik voel mij niet vrij ik ben gebonden ik kan ooms aanbiedingen nïet aannemen zonder mij zelf hebzuchtig te vinden Hij brak met een zucht af ïk wilde mama dat die brief nooit geschreven was dat oom Alexandre eigen zonen had en nooit om mij dacht Wq kunnen niet altijd leven voor ons genoegen Wij moeten de verplichtingen nakomen die het lot ons oplegt zei gravin de Liauran ernstig terwijl haar blik met moederlijk welgevallen op haar zooif rustte Aan dat gezegde dacht George toen biPweinige dogen later door bet eenzame boich reed dat de zien hij als man van de wet dat de opstandelingen de wet hadden gebroken En daarom kan niemand hem kwaljjk nemon dat hij als Minister voorgesteld heeft om de opstandelingen te straffon In de Fransche Kamer is eergisteren een doof meer dan 200 leden onderteek nd voorstel ingekomen bepalende dat het geven van onderwijs wordt verboden aan do leden van niet erkende geestelijke genootschappen een herhaling van het bekende art 7 dor schoolwet dat indertijd door de Kamer was aaugenomon maar door den Senaat verworpen Nadat de regoering verklaard had zich met het voorstel te vereonigen dat een aanhangsel vormt aan haar wetsvoorstel omtrent het recht van vereeniging word het voorstel met 322 tegen 133 stemmen urgent verklaard en naar de commissie van rapporteurs over genoemd ontwerp verwezen Een der clericale leden stelde daarop voor hetzelfde verbod uit to vaardigen wat betreft de leden der vrijmetselarij die ook een niet erkende vereeniging vormen maar hij trok dit voorstol in zich voorbehoudende de vrijheid van onderwijs voor allen bjj de behandeling van het ontwerp te verdedigen Met overgroote meerderheid werd ton slotte een dorde voorstel strekkende tot intrekking van het artikel 291 van de Code Pénal dat niet erkende vereenigingen van meer dan 20 personen strafbaar stelt naar de commissie vorwczeu Eerstdaags komt dit ontworf op het recht van vereeniging in openbare beraadslaging ♦ Over de voornemens van de Oostenrijksche regeering verspreiden eenig licht de woorden van een van de minifters waarschijnlijk dien van financiën tot een dagbladschrjvor Een beslnit zeide hij hebben wjj nog gonomen De hoogst noodige beschikkingen zullen genomen worden krachtens artikel 14 Hoo lang het bewind van dat artikel zal duren is nog onbekend Het kan echter niet gebmikt worden tot vervaardiging van eon zelfstandig tarief van invoerrechten en voor de beslissing over de Quoten en het Vergel k De inwendige gezondheid van Oostenrijk kan alleen worden hersteld als de kiezers er hun best voor doen Er moet zich dacht de minister eindelijk een meerderheid vormen die de oeconomische zaken op den voorgrond stelt en inziet dat men ich niet aldoor met het taalvraagstak kan bezighouden De Dnitsche vloot wet is er zjj kwamtoj grootste rijkdom van het ChSteau de la Croix uitmaakte De paarden schudden snuivend de kleine koppen dat de kinkettmgen rinkelden en George schrikte op uit zijn drooraerijen en zag naar buiten Het bosch werd langzamerhand minder dicht het licht viel door de alTeenitaande stammen nog weinige minuten en het Chateau de la Croix lag voor hem op een kleine hoogte Wees welkom neef George zei graaf de Liaiuran die zijn neef tot aan de trap van het terras tegemoet was gegaan Waar is Alice f vroeg graaf de Liauran een half uur later toen hij de eetkamer binnentrad waar het dejeuner zou worden gebruikt Waar is Alice herhaalde de graaf luider en mevrouw Dcsarbres gaf zeer verlegen ten antwooni dat Alice nergens te vinden was Laat men haar zoeken beval de graaf en twee bedienden snelden onmiddellijk heen om het gebod op te volgen Alice s plaats bleef echter leeg de boden kwamen spoedig onverrichter zake teru Graaf de Liauran s stemming werd hoewel hij het weinig liet merken er niet beter op en George gevoelde zieh enigszins verlicht hij zagj op tegen de eerste ontmoeting met Alice die misschien onbewust zijn vrijheid bedreigde pNogmaals welkom I zei graat de Liauran en stiet met zijn glas aan dat van George Dat mijn wenschen ook de uwe worden George nam zijn glas op om zijn oom bescheid te doen maar hij stortte een gedeelte van den rooden vurigen wijn hy gevoelde reeds stand zonder iets van de groote drukte welke voor een paar maanden over deze zaak werd gemaakt want de aanneming ging zoo kalm alsof het een eenvoudig wetteke ware Do staats secretaris van marine do vice admiraal Tripitï heeft dan zeker wel de keizerlijke onderscheiding verdiend welke hem word verleend in den vorm eener verhefllng in den erfeiyken adelstand Een andere uitkomst dan de aanneming met groote moerdorheid was natuurlijk niet te wjichten ook al zal menigeen wol gomoesmuild hebben over het indertijd aangevoerde argument dat hot zoo jammer was dat Dnitsch land geen vloot had wjjl hot nu niet kon tnsschenbcido komen in den Amerikaanschen OU in den Zuid Afrikaanschen oorlog Dit laatste is er do laatste maanden wijselijk maar afgelaten Do minister wees alleen op Spanje dat zijn koloniën verloor omdat het geen vloot had terwijl op het laatste oogenblik door do pers nog oen uitlating des keizers bekend word dat het gebrok aan een vloot zoo jammer was omdat men anders een groot stak van do Ohineesche taart had knnneu nemen I Of anderen dat nu wel zullen doen weet men niet Veel nieuws hoort men overigens niet vermoedelijk doordien de telegraphischo gemeenschap is verbroken en Peking geheel geïsoleerd Het eenige wat bekend werd is dat p vorsShilleude plaatsen nionwo brandstichtingen plaats hadden en dat do 34 vreemde oorlogschopen al maar voortgaan troepen aan wal te zetten Naar eon spotvogel beweert spant Engeland zich zoo in om Rusland to overtroeven dat aan boord van de schepen alleen nog maar de koks zjjn achtergebleven Maar Ensland doet wat Engeland niet kan on zendt geregelde troepen Te Port Arthur ziJn 2000 man ingescheept 5000 anderen staan naar het heet klaar en er worden er nog meer gereed gemaakt Een geruststellend bericht is dat de keizerin althans beloofd heeft geen tegenstand te bieden aan do bezetting van Peking door de vreemde troepen Golp wij dezer dagen mededeelden was de Chineesche generaal Nich do oenige bevelhebber die kloek tegen de boxers optrad De generaal is nu naar Peking ontboden om met de regeering verder overleg te plegen Zoo althans heet het officieel Maar de Icwade wereld zegt dat bedoeld is dien generaal te beletten nogmaals tegen de oproermakers op te rukken de verplichting waarvan zijn mpeder gesproken had onzichtbaar maar daarom niet minder drukkend Het gesprek was niet zeer levendig graaf de Liauran was altijd eenigszins terughoudentj en George had steeds eenige aanmoediging noodig Hij gevoelde zich ook nog niet op zijn gemak Intusschen zat Alice trotsch ala een koningin op een vergeten dakk aroertje dat zij op een van haar herhaalde onderzoekingstochten had ontdekt Het was een klein vertrekje waar alles opgeborgen was wat elders in den weg stond dichte spinn webben hingen cMLde boeken en een dikke stoflaag bedekte de gedraaide pooten dpj Alice met spitse vli het stof had geschre Zij toonde door hai üW atjlie stoelen met de tim wÈafolbLaden waarop i m Ti A d L in ven duidelijk dat zij niet van plan was zich zoo gemakkelijk bang te laten maken als papa meende en George kon zonder zoo geheel slim te zijn licht merken dat zij niet veel haast had om ue kennismaking te hernieuwen Zij Alice de Liauran zou haar best doen om ten pleiziere van iemand zicl nders voor te doen dan zij in werkelijkheid Vas en dat nog wel tegenover dien George die met zijn schoolwijsheid zoo vervelend was die nooit wist waar hij met zijn lange armen en beenen moest blijven en dien zij zoo dikwijls had uitgelachen Neen gravin die leelijke japon staat u volstrekt oiet goed die Uat ik u niet aantrekken Verspreide Berichten FniNltBUK Dinsdag is de Tentoonstelling door 174 917 personen bezocht Woensdag hebben hevige regenbuien het terrein doen vorkeeren in een moeras dat 1 jjna onbegaanbaar was De veegmachincs die in werking worden gestold maakten den boel nog smeriger Woensdagavond is te Parijs nit Woonen aangekomen oen werkman uit laatstgenoemde stad Do man had don geheelen weg te voet afgelegd achter een wagentje waarin zijn vrouw en zijn vierjarig kind zaten Ministor Millerand heeft gelast dat badkuipen zullen worden gezot in de telefoonbureaux ten gebniiko van de telefoonjaffrouwen Ieder bad kost 15 centime Aldus hoopt men de zAïuwen dar jonge dames wat te kalmeeren Als zjj nu maar niet in hot bad springen op het oogcnblik dat do een of andore ongelukkige abonné aansluiting vraagt De shah van Perziö die de reisroute van zijn land uit geheim heeft gehouden en telkens wijzigingen heeft gebracht in zijn te volgen weg uit vrees voor aanslagen op zijn doorinchtigen persoon is eergisteren van Karlsruhe naar Contrexéville vertrokken waar hij togen 10 nor s avonds verwacht werd De shah wilde niot dat de speciale trein sneller reed dan een boemeltrein DuiTSOni ABD In antwoord op een telegram van de Harabnrg Amerikalijn waarin keizer Wilhelm gelukgewenscht werd met de aanneming der vlootwet door den Rijksdag seinde de keizer o a Ik roken er op dat onze vloot weldra op de zeeën ztl kunnen verschijnen met een voorkomen dat eerbied zal inboezemen en dat de uitbreiding der vloot in miJn handen zal bijdragen tot het waarborgen van den vrode De trambeambten te Berlijn hebben in oen door ongeveer 400Ü personen bezochte vorgadoring besloten nog eenmaal aan de directie den eisch te stellen de in verband met de jongste staking ontslagenen weder in dienst te nomen en het va het antwoord der directie afhankelijk te stellen of bet werk weder zal worden gestaakt 2000 Bakkersgezellen te Berljjn hebben besloten de bemiddelingsvoorstellen van De kleine Fanny met de ontelbare zomersproeten op het aardige wipneuije geraakte in vuur Die eenvoudige gryze japon juist van daag En waarom moet ik van daag juist deze japon niet aai Kkken Maaier is toch bezoek Dat Tan mij niet schelen zei Alice George is een neef van mij hij wordt niet aU gast beschouwd bovendien blijft hij zeker verscheidene weken hij zal tijd genoeg hebben om aan mijn uiterlijk te wennen Fanny s tegcnspartclen hielp niets Alice die een bedenkelijke neiging tot eigenzinnigheid had trok de grijze japon aan die haar bij haar donker teint zoo slecht mogelijk stond en was door niets te bewegen ten minste een bloem in het haar te steken die Fanny vlug uit de serre wilde talen Nu dan ten minste een gekleurd lint merkte de kamenier op die verdrietig werd toen z haar jonge meesteres zoo eenvoudig gekleed zag Alice schudde het hoofd zij Daar vertQo de zich de dikke grijze kop van een hond in de vestibule en Alice floot op twee vingers zoo luid en gillend dat het tot in de eetzaal klonk waar graaf de Liauran schijnbaar toevallig roet zijn beeld in den spiegel coquetteerde en George nadenkend met de hand op den stoel geleund het rijk versierde plafond bestudeerde ii ordt vtrvolgd