Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1900

VOLKSWEEBBAARHKID j er op wgzen dat gg aan üzelf en aan de Directe SpoorwegverWnélngen net GOUDA Zomerdlenst 1900 AaDgevangeD 1 Mei TUd vai Greeawlch BOTTlEniUrl iim B 18 88 18 SS 1 87 8 85 8 86 8 41 4 89 4 64 5 81 8 15 7 8 7 48 1 I 6 01 1 10 a 5 11 1 17 f 6 18 f 1 8 l 4 S l 4 08 5 17 6 4 8 7 47 8 07 I 1 58 f 5 10 I 0 f 5 10 7 85 1 81 s S8 fl8 fl 8S 57 10 85 10 50 AUaan en Sa Uaaaa Extra k jbaUlan Op daaa traiun iij Zondag MaAndtg aa Diaadig Madiagaaha ratoarbiljattan nta da Sa kl TarkryglMar tagaa aakalaa rraoktprija B aolUadiaha Spoar £ Bitra aapplamaat hairgB t dB KOTTIXDIK SOCBI Tiae 1 18 45 5 16 11 81 11 41 18 10 7 48 8 1 6 4 7 01 7 K I0 8 41 9 47 10 0 10 16 11 06 11 61 ll Ot 11 81 1 81 7 8 7 4 8r84 8 Ó4 iTÖO 9 8 10 08 l6 4 haiiltat a op laa laop kaï aiat ackaid war to B HolUadaalta ipoor L titri aapplaaaatbawija aa da Oaipapüa dat Waja MIk 8 T8 8 O U D i D E N B i 4 8 fiaa tam 10 1 10 8 11 81 18 18 11 18 11 68 1 61 1 98 8 46 4 19 4 50 6 86 f l MO 6 08 H M Ml 5 18 t f 11 18 f 1 15 5 87 48 10 8 10 48 11 41 11 01 11 46 11 66 1 40 1 10 1 56 4 16 4 4Ü 5 81 i 66 16 8 01 8 1 9 17 6S 8 18 8 14 88 E 8 48 8 58 1 8 O U U k k USTIEDAIi T aa nm ioait a S 8 11 8 SS 1S iO 16 10 19 11 08 1 111 48 1 18 4 O 4 48 5 15 8 48 9 61 I0 i9 1 87 10 66 11 07 llllut W 8 01 8 68 9 lt 10 10 11 09 11 48 11 67 1 09 8 80 4 16 4 67 6 85 44 9 8510 8 1 0811 47 11 00 lloiLa 8 1 9 13 9 87 10 86 11 14 1 011 10 1 14 8 18 4 U 6 18 5 50 8 10 50 ll ia 11 01 11 16 8 8 04 7 0 7 15 7 8 8 86 8 66 0S 44 10 11 11 86 11 86 1 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 10 6 11 6 11 7 41 7 56 1 18 1 48 10 15 rg 6 88 ï j 10 17 T l M 4 81 8 18 i ISag 6 61 10 81 1 60 4 60 4J 10 0J Mo 6 08 2 1 8 01 6 111 64 aH Voorburg Zoatarm Za anh Mo Oonda 8 14 si 7 18 7 41 1 07 0S F tl 9 80 lO U 10 64 11 55 18 0111 84 1 11 8 09 8 174 87 4 47 5 18 6 4 7 05 8 09 8 88 8 45 I0 15 10 61 i Banuaibtnla allaai la ai la Uaaaa a m tatalaa O l D k U T R I o H T Tiaa aaraa 07 M 10 14 10 6 11 00 11 87 l ip 8 11 4 81 11 18 1 81 U 14 8 40 8 l 10 14 10 4 11 47 11 81 1 0 8 01 8 4 6 04 V mat U 1 81 7 15 7 59 l l 9 18 9 81 11 1111 11 11 6 1 10 8 10 8 84 4 41 t ll 1 09 8 10 9 14 9 61 kmf W 6 84 4 7 80 8 18 8 45 9 80 9 46 11 80 IMl l 6 1 41 l t 8 4 6 01 8 8 7 16 8 16 40 lO Ot Iimta 7 0 1 81 8 18 9 01 l 10 18 10 84 11 61 l lt 1 611 88 4 1 4 84 i 41 1 64 8 0 ll 10 17 ll M a l8 4 61 7 4 8 41 t SO 10 10 10 16 11 88 11 01 1 61 8 08 8 10 4 01 4 48 8 8 13 7 00 6S 00 86 10 06 10 48 6 07 41 8 0 87 10 8 11 86 18 87 4 16 J 14 9 8 11 01 Hl 68 8 17 10 41 n 86 4 88 9 94 6 41 1 08 1 M 8 80 9 14 9 66 1M4 IIJI 11 11 11 11 Ml 8 40 Il 4 4 6 10 8 11 1 14 7 41 XM 41 10 01 lO U ll i den Terzoeningsraad als uiterste grens aan te nemen Gaan de patroons er niet op in dan zoQ gister de algemeene werlcHtaking worden geproclameerd Groothertog Peter van Oldenbnrg die Woensdag overleden ii zal worden opgevolgd door z jn zoon Friedrich Angnst die 47 jaar ond is EUOKIAKU De staking der Londensche dokwcrkcrs ireidt zich nit Woensdag waren er 1200 J stakers Do toestand van merronw Gladstone wordt hopeloos geacht Koningin Victoria keert in het laatst der volgende week van Halmoral naar Windsor terng medio Tnli gaat zU naar Osborne en zg is voornemens 6 weken op Wight to blüvoD BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL T wBB nm u Jt mB H Zitting van Donderdag J4 Jnni Voortgezet wordt de behandeling der wet op de rijksopvoedingagestichten on de tnchtscbolen Hierb kwam heden In behandeling een nader voorstelVan Kol c s om het aantal tnchtScIfolen en do vestigingsplaatsen dor gestichten iriet in de wet vast te leggen door nitslnltend te bepalen dat het aantal en de plaatsen van vestiging der tnchtscholcn en rjjksopvoedingsgestichten naar mate van de behoeito bjj bestaursmaatrcgel zallen worden bepaald De heer Voogens onderstennt het amendement bij de onzekerheid omtrent de inrichting en den omvang der inrichtingen en omdat op de Staatsbegrooting de credieten knnnen goedgekeurd worden De heer De Visser wenscht de gestfchten niet nitsloitcnd tot Rijkszaak to maken en ruimte te laten voor particuliere vorbeterscholen in bot belang der wekkende kracht van het biztoder inltiatiel De Minister van lustitie hoeft tegen bet amendementVan Kol goon beswaar omdat do regeering gaarne grootere vrgheid heeft behoudens het budgetrecht dor Kamer Tegenover den heer De Visser meent de Ministor dat tuchtscholen Staatsinrichtingen moeten z jn Ook do commissie vnn voorbereiding ondersteunt het amendement dat zonder stemming wordt aangonumen B j het artikel botreffondc do bestemming der tuchtscholen wil de heer De Visser do kindoren Wegens vergrijp tegen de onderljjke tncht niet in dezelfde tuchtscholen opnemen waarop de Minister antwoordt dat splitsing naar het katakter zal in acht genomen worden Een ander amendement Van Kol c s strekte om voor de gestichten het paviljoenstelsel mogeiyk te maken en bepaaldeljk om het s nachts opslniteh in slaapkooien af te schaffen ook ter bevordering van de zedelijkheid Ooadt 8 58 7 11 MnrdrMlit door 7 18 iwwerknk 7 88 Capella 7 BattwduD M 85 7 44 RotterdaraD P t Bottgrdtm B B 40 B 50 8 87 8 111 8S 8B4 8 0 8 08 Bottsrdui Baun Rotteidim D F Kotlardun U 3 f l Kieawnkirk HoorilrwM Sonda 7 06 4 48 6 80 a 07 4 81 6 41 8 01 6 51 I 5 11 04 5 17 10 88 1 88 4 AUaaa la a la Uaaaa altra l atala a Oouda 7 1 8 81 8 41 9 03 1 10 00 Eavaak Uoam 7 88 8 51 eMtamaar Zeg 7 8 9 01 Voorburg 1 6 9 14 Hap 7 68 01 9 19 9 87 uoad 5 10 84 i 4t a ia Ouiaw 6 86 WlWld 6 41 8 11 Utnakt 08 7 04 8 18 8 M 9 8 Ulraakt Woanlaa Ouda Boada De hoer Vorhey ondersteunt hot amendement wegens don naargeostigen indruk dien ook hii kreeg van de inrichting der slaapzalen by een bezoek aan de Kruisberg dat hom overigens gnnstig stemde maar de opsluiting werkt niet verheffend op de jongelui en belemmert den overgang naar het vrge maatschappelgke leven De Minister heeft in beginsel geen bezwaar tegen het paviljoenstelsel dat de Begeering zooveel mogeljk wil bevorderen maar denkt over bet kooiensysteem niet zoo ongunstig al is hy bereid aan die kooien meer het aanzien van slaapkamertjes te geven De Minister heeft geen bezwaar togen bet facultatief verklaren van de nachtelgke afzondering on doet in dien geest een wijziging aan de band die de heeren Van Kol f s overnemen Zonder stemming wordt aangenomen het eerste gedeelte mogeiykheid van pavüjoenitelsel on met tegen 1 stem de facultatieve naehteiyke afzondering Tegen de heer Travaglino By de regeling der disciplinaire straffen komt de heer Van der Zwaag op tegen het barbaarsch karakter dier straffen zooals het zetten op water on brood van kinderen cachotopsluiting en sluiten in boeien Beter ware eene toekenning van belooningen aan oppassende verpleegden en daarom stelt hy voor de genoemde straffen te do n vervallen en alleen te behouden de straf van onthouding van voorrechten bezoek brieven schrijven of ontvangen enz De heer Verhey beaamt dat de disciplinaire straffen crimineel zyn maar kan meegaan mits zo slechts by uitzondering en zeer kort worden opgelegd ook vraagt hg opneming der berisping als straf en regeling van ouraulatie van straffen De hoer Van Bylandt Apeldoorn acht straffen noodig wil de orde gehandhaafd worden De heeren Ketelaar en Schaper beamen do strengheid der cacbotstraf en boeiensiniting maar gaan niet zoover als de heer Van der Zwaag om alle straffen te doen vervallen Spr Van Kol en Troelstra stollen voor do sluiting in de boeien als straf te lichten welk amendement ook de heer De Klerk ondersteunt tenzy de straf afhankeiyk is van s Ministers verlof Ntt langdurige discussie waarin de minister de verantwoordelgkheid weigerde voor het ontnemen van alle disciplinaire straffen werd gehandhaafd met 48 tegen 21 stemmen de boeiensiniting met 54 togen 15 steramen de gelgktydige oplegging van moordere straffen en met 47 tegen 22 stemmen de cacbotstraf ook voor kinderen benoden 14 jaren Alle voorgestelde disciplinaire straffen zjn goedgekeurd met 56 tegen 4 stemmen Op voorstel van den heer Lohman is het tnllximura van veraorgingskosten van verpleegden by particulieren voorgesteld op 40 cents daags niet in de wet opgenomen Verworpen is een amendement Ketelaar Netting om de regeling van bet beheer van de inrichting der tuchtscholen en gestichten bg de wet te doen geschieden De wet is afgedaan Later heeft de eindstemming plaats eou D t 11 8 18 18 11 08 11 18 U iO 11 8 X 10 18 10 08 11 50 18 84 18 44 lO K n u 11 85 68 10 18 10 8 10 88 10 48 10 4 18 47 Over de conclusie van het verslag over het adres dor heeren Mirandolle en Van Stolk directeuren van post en telegraafkantoren strekkende om den minister hnnne aanspraken op bevordering aan te bevelen staakten de stemmen Heden eindbeslissing na stemming over de hoogeronderwyswet Van het Hals standbeeld vonden we de volgende bescbrgving Frans Hals staat met het linkerbeen achteruit en het rechterbeen voornit in de linkerhand palet met penseelen terwgl hg de rechterhand naar beneden houdt met een penseel in de hand rustende op een vottwezel gevuld met platen waarover zgn mantel is gehangen De drie figuren de palmtak en de lauwertakken zgn gemaakt in groen brons brons van 97 pCt rood koper 2 pCt zink en 1 pCt tin Ze zgn gegoten te Brussel Hg staat op een piëdestal aan zijn voeten zitten twee vrouwenSguren de een peinzende met teekeningen de andere met bloemen in de hand Het geheel is ontworpen door den heer A Scholtz Jr terwgl de uitvoering onder toezicht stond van den heer J van der Ban architect en met medewerking en generale toezicht was belast de heer Georges Leyh gemeente architect te Haarlem t Hbl herinnert hoe deze poging om een nationaal genie de hem verschuldigde eer te bewgzen in do wereld is gekomen In het najaar van 1894 werd voor het eerst in de Vereenjging tot verfraaiing en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Haarlem door den toenmaligen voorzitter den heer J Krol Kzn het denkbeeld ter sprake gebracht een standbeeld voor Frins Hals op te richten De heer Krol heeft toen getracht een comité te vormen en hy vond spoedig de noodige medewerking Voor alles werd een beroep gedaan op de sympathie van de regentes en toon deze haar ingenomenheid met het plan had kenbaar gemaakt toog men aan het werk Snb comités werden opgericht te Amsterdam Kotteifdam den Haag Dordrecht Middelburg Utrecht s Hertogenbosch Arnhem Maastricht Nijmegen Zwolle Leeuwarden Assen Groningen en Leiden terwyi ook te Batavia een commissie zich met het inzamelen van bgdragen belastte Op een door het comité uitgeschreven prgskamp voor Nederlandsche beeldhouwers voor een ontwerp monnment waarvoor prgzen van f 1000 f 500 en f 250 waren uitgeloofd kwamen 25 antwoorden in Het comité werd voorgelicht door de beroemde Belgische beeldhouwers Meunier en van dor Stappen en kende den eersten prys toe aan den beeldhouwer Henri A Scholtz te Amsterdam den tweede aan Ch van Wyk te B Gravenhage en den derde aan Bart van Hove te Amsterdam Aan Scholtz is toen de uitvoering vanhot geheel opgedragen H Ct Gedurende de maanden Juli Augustus en September zal de Holl IJzeren Spoorwegmaatscbappy weder speciale goedkoope uitstapbiljetten tegen zeer verlaagd tarief geldig voor één maand uitgeven mits een reis worde afgelegd van ten minste 270 kilometers 11 45 18 68 1 56 1 04 1 3 1 14 i 46 1 48 L 8 0 1 09 8 4 M 3 48 4 08 4 84 4 44 4 61 iM 5 07 4 0 4 14 5 4 7 1 48 7 67 8 58 81 7 10 9J 10 17 11 07 7 15 10 65 8 11 7 88 S 48 11 01 8 80 7 00 7 54 S SO 1 8I 11 44 In zyn openingsrede der jaarlgkbche vergadering eergisteren te Leiden door de Maatschappg der Nederlandsche Letterkunde gehouden zeide de voorzitter prof Verdam o a het volgende Wie die de eer heeft een vergadering als deze te openen zou kunnen nalaten te spreken van het gevaar dat op het oogenblik het Nederlandsche element in don vreemde bedreigt Nog nooit hadden wg by menschenheugenis zoo sterk onze volkseenheid zoo sterk onze stamverwantschap met het volk der Zuid Afrik republieken gevoeld Wg droomden reeds den schoonen droom van een vereenigd vry onafhankelgk ZuidAfrika wg zagen reeds in de toekomst een bloeiend volk met ons verwant en niet langer van ons afkeerig Wg hebben moeten inzien dat onze verwachtingen te hoog gespannen waren dat een rechtvaardige zaak het niet noodwendig winnen moet Da verwachtingen zgn hoog gespannen geweest te hoog doch laten wg Nederlanders ons afvragen hoe wg het er af zonden gebracht hebben in dezelfde omstandigheden Laten wy ons verbazen dat de twee kleine republieken Engeland gedwongen hebben tot het oproepen van ban en achterban uit al zgn vgf werelddeolen Laten wg ons or van doordringen dat wg onze vrienden niet beter kunnen eeren dan door een rustig vertrouwen gelgk zy vertrouwen op hunnen God en de rechtvaardigheid hunner zaak Er is geen reden om te twgfelen allerminst na de laatste berichten of de bevolking zal den strgd thans de guerilla met kracht doorzetten en volhouden Zal het beulswerk dan toch aan het volk der republieken voltrokken worden P Ook de vereenigde Gewesten in hun opstand tegen Spanje do Vereenigde Staten in hun strgd tegen Engeland waren meer dan eens naar het scheen tot het uiterste gebracht en toch is voor hen de dag der vrgheid aangebroken Laat ons vasthouden aan de hoop dat ZuidAfrika ons hetzelfde schouwspel te zien kan geven De strgdkrachten der Boeren zgn verstrooid maar nog slechts weinig geslonken De moeilgkheden voor den vyand worden grooter met iedere myi die hg dieper het land intrekt Nergens zal hy veilig zyn voor de listen oener vyandige voor haar heiligste rechten strgdende bevolking 8 14 8 17 8 88 14 10 0 10 11 10 40 11 47 8 81 S 10 80 f 8 41 X 1 r 8 0 8 58 8 8i 10 0 10 46 11 8 8 45 11 18 X 9 11 f I0 1 4 1044 8 17 7 05 7 69 8 81 a 4a 68 10 08 8 19 8 89 4 68 10 18 10 18 10 48 U l 5i 10 08 10 17 10 1 10 14 10 4 10 64 11 11 11 67 IM Doch het zon vermetel zgn zich aan voorspellingen te wagen De afloop is niet met eenigen schgn van zekerheid te bepalen Laat ons voor ons zelven winst doen met de lessen der geschiedenis Noch een plechtige vredesconlerentie noch de veelgeprezen beschaving beletten een volk om als een andere Achab den wgngaard van Naboth te begeeren Wg moeten het heilige vuur in ons levendig houden en voor verflauwen en nitdooven behoeden Indien wg ons niet doordringen van het gevaar verbonden aan het jagen naar genot het zoeken van weelde het streven naar rykdom indien ons oog zich sluit voor de ideëele wereld van godsvrucht van plichtsbetrachting van ingespannen arbeid wy gaan zedelgk te gronde hoe verblindend ook onze uiteriyke toestand hoe groot ook onze voorspoed hoe fijn ook onze beschaving moge zyn Zoo is het Engeland eenmaal het sieraad van Europa vergaan Dit is het ergste verlies dat een volk lyden kan de achting voor zichzelf en van alle weidenkenden Oneindig erger dan de vrgheid te verliezen is haar anderen te ontrooven I Door de welwillendheid van den heer S van Aken leeraar in de gymnastiek aan het Gymnasium te Rotterdam is het Dagelgksch Bestuur van Volksweerbaarbeid in staat gesteld een door dien uitnemenden deskundige samengesteld geschrift over Volksoefeningen aan de Afdeelingsbestnren van Volksweerbaarheid aan te bieden Gaarne voldoen wg aan het tot ons gerichte verzoek en zullen dit geschrift is een paar nummers opnemen VOLKSOEï ENINGEN Dat vrge volk zgn wg t Klonk ons s morgens vroeg en s avonds laat in de ooren het was het be in en t slot van elke min ol meer feestelgke bgeenkorast hot zgn de klanken waarmee groot en klein oud on jong zgn sympathie betuigt aan het kleine broedervolk dat in zijn zelfbewuste kracht den moed vond den bedreiger zgner vrgheid het machtigste rgk der wereld te weerstaan Alle beschaafde volken helaas niet de regeeringen gaven geheel spontaan hunne verontwaardiging te kennen over de belecdigihg het rechtsgevoel aangedaan en het geheele Nederlandsche volk streed en leed in gedachte met zgn dappere stamverwanten Het gevoelde zich weer een volk dat zich zgn eenheid bewust is de drang naar daden flikkerde weer op en menig staaltje van onvervalschten vryheidszin is vooral tgdens de gloriedagen van den strgd in Z Afrika geboekstaafd kunnen worden Die verheffende uiting van eenheidsgevoel was bemoedigend voor hen die terecht bevreesd voor het verlies van eigen vrgheid en onafhankelgkheid pogingen aanwenden om de weerbaarheid van het Ncderlanilsche volk uit haar verval op te heffen Zg willen de strgdbaarheid van eiken Nederlander tot een hoogte opvoeren welke hem in staat stelt in de ure des gevaars den goeden wil door de daad te toonen Dio taak is in den waren zin des woords een reuzentaak ze zal slechts d n tot een goed einde worden gebracht als jong en ond loert begrgpen dat het niet genoeg is getooid met een oranjestrik hoezee te knnnen roepen dat t niet voldoende zal zgn geestdriftig te wapen te loepen doch dat ernstige voorbereiding daartoe dringend noodzakeIgk is Velen meenen als wg slechts schieten kunnen als de Boeren dan zijn we klaar Anderen daarentegen die meer nauwkeurig onderzochten wat in den oorlog geeischt wordt en die met oiibenevelden blik het Nederlandsche volk met dat der Znid Afrikaansche reiinblieken vergeleken komen tot oen geheel ander besluit Zo weten nog andere verschillen dan dat in schietvaardigheid aan te toonen ze wgzen op godsvrucht zedeIgkheid lichaamskracht gezondheid taaiheid en gehardheid In zgn godsvrucht vindt de boer de berusting in zyn lot en het vertrouwen op do zegepraal van zgn recht in zgn lichameIgke eigenschappen vindt hg de kracht om dat recht nu hier dan ginds in weerwil van vermoeienis tegenspoed en afmatting met zyn zelden falend schot te verdedigen Wg die onder geheel andere omstandigheden leven knnnen niet met hen vergeleken worden wg moeten trachten door kunstmatige oefeningen de gezondheid de kracht en de vaardigheid te verkrggen die zy zich door hun leven in de vrge natuur geheel onbewust verwerven Wil het Nederlandsche volk den vrgen onafhankelgken vaderlandschen bodem ook aldus aan de nakomelingschap achterlaten dan moet het zich onverwgld door veelvuldig oefenen krachtig lichameiyk ontwikkelen Slechts dèn zal het mogelgk zyn dat tot in lengte van dagen naast het Wilhelmus van Nassouwe ook luid kunne klinken Dat vrije volk zyn wg Daarom naar de schietbaan Doch vooraf naar de gymnastiekzaal en het speelterrein waar de geoefende longen de vaardige geest en de stalen spieren kunnen verworven worden die men noodig heeft om zelfs nog na dagen van inspanning met groote trefkans te kunnen schieten 1 En nu een woord vooral tot de bewoners van het platte land die in do naaste toekomst zoolang er nog geen algemeene oefenplicht bestaat door het lot voor den dienst kunnen worden aangewezen Hebt gg er wel eens over nagedacht wat er luttele maanden nadat gg soldaat zult geworden zgn Tan U kan worden geeischt Weet g wel dat i zwaar bepakt door regen en wind of bg afmattende hitte over modderige of stoffige wegen door veld en bosch uien lang zult moeten marcheeren Dat gg over hekken en slooten zult moeten springen over heiningen en muren zult moeten klimmen en aan t eind van een vermoeienden dag nog tot patrouille en wachtdienst zult verplicht worden P Dat gjj den volgenden dag weer verder zult moeten wel eens onvoldoende gevoed en nu en dan zonder beboorlgke verpleging P Ueent gü tot dergelgke inspanning in staat te z9nf Laat mg voor U deze vraag met een beslist Neenl beantwoorden en U tevens gemeenschap verplicht zgt U daartoe voor te bereiden Wordt vervolgd Gemeng de Berichten Men schrgft uit Alkmaar aan de N R C Gisterochtend werd door een hengelaar die by de spoorbrug over het Groot Noordhollandsch Kanaal bezig was met visschen een rgwiel opgehaald dat door den vinder ter beschikking van de politie werd gesteld Daar de machine op slechts enkele plaatsen een weinig verroest is vermoedde men dat zg nog slechts korten tgd in het water had gelegen en dat hier aan een ongeluk moest worden gedacht Na lang dreggen vischto de politie dan ook gistermiddag het Igk op van den onlangs benoemden gemeente ontvanger van Hoorn don heer A V Het rywiel is herkend als hem toebehoorende Het visschersdorp Philippine Z was Dinsdag in feestdos gehuld by gelegenheid van de offlcieele opening van het scheepvaartkanaal Het grootste gedeelte der genoodigdcn werd om 12 uur door het Gemeentebestnnr op het Haadhuis verwelkomd waarna een optocht gehouden werd naar het begin van het kanaal Daar lag de stoomboot Argus aan boord waarvan zich bevonden de Minister van Financiën met een rolorendari en leden van Gedeputeerde Staten met hot bestnur der visschorgen op de Schelde Na verwelkomd to zgn door den burgemeester werd do terugtocht aanvaard met de Argus en het zeiljacht van s Bgks domein voorop Een 50 taI versierde hoogaartsen waarvan oen gedeelte beladen met mosselen maakte den tocht mede Na aankomst in de haven werd oen toespraak gehouden namens hot Gemeentebestuur welke beantwoord werd door den Miniiter vun Financien Daarna bezichtigden do genoodigden de havon en sloegen vol belangstelling de werkzaambcdon gade verbonden aan het lossen en spoelen van mosselen Te 2 uur bood het Gemeentebestuur aan alle gasten ongeveer 50 een diner aan in het versierde schoollokaal Het mnziekgezelschap Apollo van Terneuzen luisterde de foestelgkheden op Te Berlgn levert het verwgderen van asch pnin en afval groote moeilgkheden op Dagelgks moeten 20 000 centenaars worden weggeruimd en men weet met de stoffen geen raad De gemeente hoeft reeds oen te kort van 1 millioen Mark bg dezen tak van beheer Als redmiddel zal nu 1 Oct e k do som wolko de particulieren voor het gebruik der gemeentolgke belten hebben te betalen van 2 tot 3 mark per ton 20 centenaars worden verhoogd Men hoopt dat hierdoor de aanvoor zal afnemen en de bouwondernemers enz op andere wgze voor do burgery zullen zorgen Valt die verwachting tegen dah zal de invoering van een ander afvoerstelsel noodig zgn Dezer dagen zgn er te Aldershot oefeningen gehouden met geregelde troepen en vrywilligers een dertigduizend man bg elkaar Ofschoon het 110 graden Fahrenheit in de zon was liet men de manschappen zware marschen doen en dat in warme kleeron en met een politiemnts op Op den terugweg vielen de manschappen bg tientallen neer £ r waren bataljons van 700 man die niet met de helft terugkwamen De ambulancen hadden druk werk Er waren ruim 300 mannen bepaald ziek In den loop van den avond stierven er al vier en daaronder een paar van een regiment dat pas van Ceylon kwam waar het toch wel aan de hitte gewend is geworden Maar daar waren zg er ook op gekleed en zon men zeker niet in de brandende zon zulke tochten doen Er is algemeene verontwaardiging in Engeland Uit Amsterdam meldt men In het hoofdgebouw der politie vond gistermiddag eene kleine plechtigheid plaats In tegenwoordigheid zgner kameraden envan eenige superieuren werd den agent Joh Haagsma door den hoofdcommissaris denheer Franken een eereteeken overhandigdwegens zgn moedig gedrag bg de arrestatievan een der daders der inbraak op denSingel die een schot uit een revolver opdien agent heeft gelost Het eereteeken iseen distinctief bestemd voor den mouw vande uniformjas Daarby werd aan Haagsmaeen afschrift overhandigd van eene tevredenheidsbotuiging des burgemeesters wegons het op heeterdaad betrappen en aanhoudenvan een inbreker die bezig was een brandkast te forceeren Het kerkhospitiftlschip De Hoop is gistermorgen te 6 uur van de De Rnyterkade te Amsterdam naar LImuiden gesleept en na aldaar ys en drinkwater aan boord ge nomen te hebben te haUell weer vertrokken om de campagne 1900 Ie beginnen Het schip zeilt eerst naar Vlaardingen Aldaar komen op Zaterdag het hoofdbestuur en het daraes comité aan boord Voor deze tweede campagne heeft dan een plechtige inwgdiug plaats en daarna wordt het schip gesleept naar zee terwgl op de sleepboot de heeren en dames dit tochtje zullen medemaken Door den heer mr E N Rahnsen president van het hoofdbestuur wordt den heeren en dames een dejeuner aangeboden De Hoop is dezen winter in conservatie geweest te Amsterdam en in het voorjaar geheel gereed gemaakt voor een twee ie reis het is opnieuw opgetuigd gedokt geschilderd enz en voor twee maanden tgds van drinkwater victualiën en alle verdere benoodigdheden voorzien terwgl tal van verboteringen en veranderingen die do ondervinding heeft geleerd d t wenscheiyk wtfren zyn aangebracht 16 Inni a s zeilt De Hoop om den Noord de visscbersvloot is dan op de hoogte van de Shotlands oilanden en verblgft dan steeds in de nabgheid van die vloot om altgd klaar te staan de verlangde diensten te bewgzen Voor dat eerste gedeelte van de campagne zgn de aangewezen vlnchthavens Larwick Shetlandseilanden en Aberdeen noordknst van Schotland Na twee maanden bg de vloot te zgn geweest komt De Hoop te Amsterdam terug om opnieuw gevictiialiiSerd te worden ten einde na eenige dagen weer naar do visscbersvloot te vertrekken De bemanning bestaat nit Schipper K Schot stuurman A Visser dokter A Faassen predikant D 1 C Heldflng hofmeester 1 Bechtle kok 1 Elkurap ziekenvader M de Haan matrozen P Cupido S Rab Jan Zeylemaker H Spit L de Vries en H Lodewüks Hbl Te Middelburg zocht men Zaterdagavond overal naar een spoorloos verdwenen tweejarig kind tot men hot te middernacht vond in het ouderlgk huis onder de bedstodo slapende met poes in de armpjes Een flesschentrekker voor do rechtbank te Rotterdam Wiger do Jong B8 jaar commissionnair m Arasterdam zou in het begin van Maart te Schiedam don meubelfabrikant A Th Reausar hebben bewogen tot afgifte van twee paren vitrage gordynen met toebehooren twee paren gevoerde overgordgnen met mahonichonten garnituur twee rolgordgnon een ganglooper een tapyt on 10 ol blezenmatten door vooraf listiglgk te horen bet benedenhuis Lange Singelstraat no 11 te Schiedam behoorende aan zekeren Steens daarna listiglgk aan gemelden I mede te doelen dat hy gemeld benedenhuis had gehuurd en daar ging wonen en gordgnen en andore dergelgke goederen voor dat huis van noodo te hebben en toen te zeggen met zgn vrouw te zullen komen om hot benoodigdo uit te zoeken door daarna listiglgk met een vrouw terug te komen en gemelde goederen uit te zoeken als waren zg voor hun huishouding bestemd door order te geven die goederen in gemeld huis te bezorgen en tevens dttt daarop door knechts tan gezegden B tori gemelden huize voor die goederen do maat werd genomen hebbende gemelde B daarna op 6 en 8 Maart gezegde goederen in gemeld pand voor beklaagde bezorgd of doen bezorgen on aan hem afgegeven en hebbende beklaagde deze bestelling gedaan zonder dat hg plan had gezegde woning duurzaam te betrekken en zonder dat hg gohawd was gelgk hg dan ook hctmeerendeel dier goederen zeer kort nadat zg in gemeld huis bezorgd waren zonder dat zg betaald waren en zonder voorkennis van B van daar met bestemming naar Rotterdam heeft doen vervoeren Wat de tenlastelegging betreft erkende beklaagde de huur van hot buis de bestelling en ontvangst der genoemde goederen en de overbrenging naar R doch beweerde het plan te hebben gehad de goederen te betalen Hg had het huis te Schiedam betrokken oradat op dat oogenblik daar geen wmkelhuis te krggen wai daar het zgn plan was er een zaak te beginnen Na daar echter een 12 tal dagen gewoond te hebbon was hg vertrokken niets van het geleverde betalende Ook andere goederen bv een schrytbureau en beddegoed had hg zonder ze te betalen ten eigen bate verkocht Het huis door kem bg de week gehuurd had hy verlaten zonder aan den verhuurder daarvan kennis te geven Na het zeer langdurig getuigenverhoor waaruit bleek dat beklaagde mot kooplieden te B in onderhandeling was getreden over den verkoop der bovengemelde goederen en ze poste restante per spoor had verzonden waar ze door de a s keepers waren afgehaald achtte het openbaar ministerie bewezen dat beklaagde door een aaneenschakeling van listige kunstgrepen den winkelier A Th Beansar heeft bowo gen tot de afgifte der meergemelde goederen Bekend is dat men hier te doen heeft met een beruchten flesschentrekker tegen wien door de verschillende commissarissen van politie in de groote steden reeds is gewaarschuwd w arom diens veroordeeling werd gevraagd tot drie jaren gevangenis De verdediger mr D Lodder trachtte aan te toonen dat niet bewezen is dat bg beklaagde byde bestelling der goederen het oogmerk heeft bestaan om zich ten ladeele van den leverancier te bevoordeelen een noodzakeiyk element vereischt voor oplichting waarom reeds by gebreke hiervan vrgspraak zal behooren te volgen Ook het verdere aan beklaagde ten laste gelegde vermeende jileitor dat niet waren listige kunstgrepen waarop een vernordeeling zon kunnen volgen Uitspraak 19 Juni STADSNIEUWS GOUDA 15 Juni 1900 Door de politie alhier is een minderjarige jongen uit Rotterdam aangehouden Hg is naar zyn woonplaats overgebracht Heden is aan do rgks Universiteit te Leiden gepromoveerd tot doctor in de Scheikunde de heer L van Schorpenzeel geb te Schoonhoven met een acad proefschrift getiteld De werking van roBel Salpetcrzuur op de drie Talnylzuren en eenige hunner derivaten SCHOONHOVEH Door het kerkbestuur der Ned Herv Gemeente en der kerken A en B alhier is aan den raad dier gemeente ingezonden een adres met het verzoek de kermis af te schaffen of in te krimpen en desnoods van den Koninginnedag een dag van feestviering te maken FOSTEJR IJ BTSr Lgst van brieven en briefkaarten aan het postkantoor te Gouda en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn knnnen worden uitgereikt BRIEVEN Arie Goerdagh P P de Waard Arasterdam P Weger Amsterdam J G Zekelting Amsterdam H v Varnhoven Bodegraven W Wildenman Haag H G v Loon Leiden J Bezoogo Rotterdam moj S Heye Rotterdam F Kramer Schoonhoven J Ei Hlledrecht mej Nolte Utrecht BRIEFKAARTEN J Schoonderwoerd Haag H WoUers Rotterdam DRUKWERK Geweigerd F H Koogman Gouda De directeur v h Post en ïclograafkant M C HENNEQUIN VER8GHEIDEN1IEU Een boer beschouwt in Amsterdam oen sproeiwagen in rust Wat zon dat weer voor een nieuw machine zgn f mompelt hy Do koetsier brengt den wagon plotseling in werking en de boer krggt de volle laag Ha zegt hg dat is non zeker zoo n nieuw regenmacbien uit Amerika BurgerlUke Stand ReeuwUk OVERLEDEN J van Donseluar 40 j P Vermeulen 29 j A O Nederhotf 20 j Hietiwe FAUASOLS en PAttAPLUIES A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA el iHiooH Ito St Beurs van Amsterdam Slotkri 81 98 Vikn 81V 9S l loof 8 Vm 88J i 4 mi 10 4 18 JUKL SlMai AliD üarl Ked W 8 8V dito dito duc 8 dito dito dilo 8 HoHOiS OM Oou ll 1881 98 4 iTALia iDaehDjTing 188I 81 5 OoaTlHB Obl in papier 1898 6 dito in iilisrlBtB 5 PoaTOQAlr Obl met ooupoD 8 dito ticket 8 7 ailiLAn ObJ Blnnenl 1894 4 dilo Oaooat 1880 4 dito bij Bolba 1889 4 dilo b j Hop 1889 90 4 dito in good leen 1888 dito dito dito 1884 5 HrAiiJB Ferpet Kbnld 1881 4 TeuiM Qopt Goor leen 1890 4 Qac loaning eene D Gao laanm HriaO ZoiDAraBp f oblg 1891 6 Uauoo Ob I uil M 1890