Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1900

4I 1 900 91 881 488 85V lOS 804 184 98 liB z 110 90 m V 10 l 184 1 8S 1 loov 1 Bt 1 88 1 161V 1 7 1 1 1 ioofl 1 1 1 100 1 114 1 1411 1 88 1 lOS 1 74 104 87 1 v 1 1 No 8S33 Maandag 18 Juni 1000 30ste Jaargang GOUMiHE mmm DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 48 A 180 110 108 10 UI 11 100 117V 117 101 S4V ViKBlDlLi OW 4 onbop 1881 V TE DAit OUiKitien 18 i 8 KoniuuH St d leeu 18114 8 I NlD N Afr Hindelii und AreDrfib Tsb Mg Uertificataa I eliHaatMhappij dito Ara Hypotheekb paodbr 4 Cult Mij derVorataDl SAod i Or lijipolliMkb pandbr l Nederlandit hQ baak aaad Ned HandalmaatKh dito N W fc Pao Hvp b pandbr 8 Bott Hjrpotbeekb paadbr 4i Utr Hypothaekb dito 4 Oonun Ooat Hogg bank aand Bd l Hypothflokbank pandb Ahiuka Eqnt hrpoth paodb 4 Maiir L O Pr Lien rort 8 Nrd HoU IJ Spoorw Hü aand H j lotEipl T 8t Bpw aand Ned lod Spoorwegm aand Ned Zaid Afr Spm aand O dito dito dito 18 1 duo 6 TAUI Spoor 1887 89 A Robl Zuid Ital Spwmg A H obl S Poirx Wariokau Woonen aand Bvti Or Ruil Bpw MIj obl 4 Ualtiaehe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwaar Doml r dito aand 5 Knnk Ch AEoir Spl ap opl 4 dito dito oblig 4 AKtuKA jont Fae Sp Hij obl i Cbie fc North W pr C t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert r a ïlliDoia Central obl in goad 4 Louiar fc Nash villi Oert T aand llexico N Spw Hij Ie hyp o 8 Uiaa Kaniaa t 4pCt pref aand N ïork Ontaeio fc Weit aand I Penn dto Ohio oblIg 8 i Oregon Oalif Ie byp in goud ft 81 Paal Minn k Hanit obl Un Pae Hoofljia ob ig 8 dito dito Liuo Col 1 e byp O 6 OavADa Oan South Chert r aandj V O Ballw b Na lo h d c O Amaterd Omnibua Mij aand Botterd Tramwe MaAta nand Nil Stad Amsterdam aand I Stad Holtordftm aand 8 Bnon Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaiol 1888 i HOHa Thoiu aeeullr O ielioh 4 Oonim Stoataleenig 1880 5 K K Ooit B Cr 1880 8 BpaiiJi Stad Madrid 8 1888 Ni Vef Biz Afb Spoel oort 88 ZOMERMANTELS D A M EH on K I N D E li C o S T tl M E S COSTUMES TAILLEUR Blousen en BamesoTerliemde Japoii ofr D rn gtkl Kittoeniin in groote vorscbeidonbeid en concorrcorendo Prgjcn D SAMSOM ADVKllïl fSïlEN V Do Heer I J BELLAAKT geeft door dezen kennis van liet ovorlüdon te Amstbkdim van zgn Broeder den Heer W H BELL A ART in den ondordora van 02 jaar Zit en Slaapkamer GEVRAAGD voor oen Hoor liefst mot gobrnik van Badkamer of Jiad Brieven mot prijsopgave onder letter H aan het Bnroau van dit blad TE HOOP Een soliede I HAAM 4 Motor lang mot soliede sluiting To bevragen bii A VAN HELLEMONDï Lange Tiondeweg Oonda il Paiti Ëxpellcr dtn Twtxouwui op hst biirieknurk JLAk ia d matlta uwtfaakw Te liiut rdiuil bu üloth ÜébM TtD Tnxll o Sudors 1 Dwtig JML wordt ditmiddal met Yarrwsend bucoor Il ptjniitlUeiKJId iawr rlui Mngswend tcfteo RbstBoA Jwh t Varkoudh wd p n in Ud Standaard Hypotheekbank gBvesUgi to BotterdatD Kantoer Leavehaven 78 Maatschappelijk Kapitaal EE MILLIOËN GULDEN I DlmUsNs Ut B B C CASTBKSinE aa 8 SB BWt In De Bank geeft onder controle van het llgemeen SdmtnMraHe eu Trmêlm kantoor te Holterdam 4 faudbrleeen tUt In Hukken eau tOOO SOO eu J too Conpons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gonda de Hoeren M 1 OGIEE Co a CS o 2 s Ge o i cr 3 S o t e aq ffl a a 9 wicrisriijïLisriDELJ i ïisr Kort overzicht onzer Fr Booaraot S KSSS P i Dry van af f 16 50 per 12 iless KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Tnrin 1 50 flesch s b o o BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en I 5 SCOTCH WHISKY 2 25 0 Per Fl Per Ank 45 FI l LISTRAC f 0 65 Nto I 27 75 gS CHATEAU VALROSE 0 75 31 S Kla St ESTEPHE 0 85 36 2 9 r St EMILION 1894 1 42 Sl 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 tt3 1 GRAVES Witte Bordeanx 0 80 34 § 1 SAUTERNE 1 I 42 S O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 fS BOURGOGNE J 1 10 47 Pg De Jesschcn zjjn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk teruggenomen Bjj elke hoeveolheid verkrijgbaar bg liandtaékoainQ xnBt roode Dc flrma T CRf BAI § Gouda Maataehappii tot HeptoUalie van de FietoHa Bron Kanfwr tow Nederland Boompje éO Rotterdam i LevensTerzekering MaatBchappij DORnRËCHT Goedgekeurd bj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatscbappclUk Kapitaal ƒ 2 000 000 géd gepbist VERZEKERD BEDRAG 86 800 000 30 Septombei 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit AliIiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond Do Tarieven zgn volgens d laatste storftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU to Dordrecht on do BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bg de Agenten in alle plaatsen van Nederland Anllsepllscbe Tandpoeder en Anilgeptlsch Jllondtincluur van B CASSÜTO TanaartD te Gouda OTEaAL VERKRIJOBAAR tOoedkoopate en soliedst adrea voor Vervoer van Inboedel oowel binnen la buiten da atad met gMloten wagena A ORAVESTEIJN Bleekerssingel 281 AUii orM tegen TranêpoH iiehatle veneherd Agent voor Nederland G IJS3ELSTIJN Blauwstraat Gonda NAAHLOOZE VENNOOTSCHAP ITationaal 7ro idl ezit te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de Coupons der obligation vervallende f JhU MOOO betaalbaar zgn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de Hollandscho Bank de Vos en Vreede en de Firma P J Landry Anuterdam bjj de H H Fraetorins en Zoon Amersfoort den HeerH J Croocke wit Arnhem de Geldersohe Bank Assen den Heer E A Smidt Ond Boijerland A Koopman Breda de H H Ingen Housi en Zoon Dokkum de H H Fockemaenvan Kleffens Oorknm de H H C de Gijselaar Co Gouda de H H Montjn en Port land Groningen de H H Mrs van Viero sen Trip en Feith Haarlem de H H Laane en van Bemmel Harlingen de H H P Posthuma en Zoon Franeker de H H P Posthuma en Zoon Heerenveen de H H Gebrs Mispelblom Beijer Joure de H H Gebrs Mispel blom Bejjer Bolsward de H H Gebrs Mispel blom Beijer Leeuwarden de H H Gebrs Mispelblom Bejjer en P Koumans Smeding Hnlst den Heer L S van Waesberghe Janssens Leiden de H H Lezw n en Eigeman Maastricht de Geldersohe Crediet vereeniging Meppel den Heer Hk Roelink A Bz Nijmegen de Nyineegsche Effecten bank Martens en Co Rotterdam de Wissel en Effecten bank Schoonhoven den Heer P A Group Snoek de H H Brnnings en Ten Cate Tiel de H H Qroenendsal en Top Gelderraalsen de H H Groenendaal en Top Utrecht de H H Jan Blijdesteün en Zoon Waalwp de Hü C A Witloi en Zoon Wageningen den Heer S A van Min Winschoten de H H G J en A E Groeneveld Zntphen de H H P F C Brunings en Co Zwolle de H H A van Deven ter en Zoon FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cbemische WasseheriJ H OPPEK EIMER 19 Kruiskade Boteordom ü ebroTOtdtirJ door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUDA de Ha A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en rerrtn van alle Hoerenen Oameagarderoben alsook all Kindergoederen Speeisle inrichting roor het stoom n van pfache mantels voeren Iwnt enz Oordgnen tafelkleeden enz worden uau d nieuvste en laatste methode geverfd Alle goederen hettg gestoomd of geverfd worden onsohsdelQk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Geen Ëngel$ ch maar EcM BOEEEirBHOOD t een de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn KEKKISGEVliVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat op MAANDAG den i8n JUNI aanstaande aanvangende dos voormiddags ten lo ure eene Algemeene Collecte met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve vin het FONDS tot aanmoediging en ondersteuning van den Gcwapenden Dienst in de Nederlanden Namens de Commissie van bedoeld fonds brengen i i den inMzetenen in herinnering dat de Collecte plaats heeft niet om datgene te doen waartoe de STAAT v rpHcht is maar om BUITENGEWONE belooningen uit te reiken aan hen die bij de verschdlende oorlogen zoowel in 1815 en 1831 als bij die in onze Üost Indïache bezittingen lijf en leven voor het Vaderland hebben veil gehad waarom zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van eene milde gttt zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda den i4n Juni 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kamer van ISoophandel en Fabrieken De BURGEMEESTER van GOUDA doet te weten Dat bij Koninklijk besluit van 4 Mei 1896 Staatsblad no 76 is vastgesteld een Algemeen Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken dat art 6 van dat reglement bepaalt dat men om kiezer van leden eener Kamer te zijn zal moeten voldoen aan de beide volgende vereibchten A kiezer te zijn van leden van den Raad der gemeente waar de Kamer is gevestigd B aldaar bestuurder oi medebestuurder te rijn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maanden geweest te zijn van een bedriji van handel of nijverheid dat ingevolge art 30 van dat reglement vöór 15 Juli e k moet worden opgemaakt eene nieuwe lijst van Kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel en fabrieken te GOUUA waarop overaenkomstig art 7 moeten worden gebracht de rwtnen van i hen die op de nu nog van kracht zijnde lijst van kiezers voor de Kamer voorkomen en voldoen aan de hierboven genoemde vereischten in art 6 gesteld o hen die van hunne aanspraak om op die lijst te worden geplaatst schriftelijk hebben doen blaken en noodigt mitsdien de belanghebbenden die met op de nu nog van kracht zijnde kiezerslijst voo komen maar als voldoende aan de hierbovcju onder A en B vermelde vereischten aanspraa k kunnen maken om op de nieuwe lijst te worden geplaatst uit daarvan vóór i JuU ter GemeenteSecretarie nangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde torraulier waarvan exemplaren aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn Gouda den 16 Juni 1900 I De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUealandsch Overzicht Roberts zond gisteren eeu lang telegram waarin hij bet gevecht van den 12en be FÈVILLETODI BBISZTJCHT Beide tieeren sclirikten liet was missciiien de eeaige trek dien zij gemeen hadden den afkeer van alle gedniisch wat tegen de vormen zondigtie Alice die wel nooit zou lecren de etiquette te eerbiedigen speelde luid lachend en pratend met den hond en kwam toen zoo vlug en nonchalant de kamer binnen als altijd Dag papa Welkom neef George Zij had hem dadelijk bij het binnenkomen Triendschappelijk de hand toegestoken en George kwam haar kalm tegemoet zonder zijn trad in hel minst te verhaasten en vatte met krachtige bUnke hand beleefd en koel het bruine handje Tan Alice Dat was dus George Alice ontstelde een weinig zij sloeg blozend de oo en neer zij trok de kleine hand die zij eenigszins beschermend had uitiestrekt gauw terug £ 1 pla ts van den grooten onhandigen leelijken jongen dien zij zich herinnerde vond zij een emstigen slanken jongen man kalm ia zijn bewegingen met een lachje op zijn knap gezicht en zij gevoelde meer dan zij het zag een afkeurende uitdrukking in de donkere oogen uimede hij haar aanzag Zij gevoelde zich onder dien blik als een dom op een andeugndheid betrapt Khoolmci e Zij schryft Hji zegt dat de Engelsche verliezen nog geen honderd man bedragen en dat de bereden troepen eergisteren de Boeren verToigden Qeneraal van Hamilton s schouder was door een stnk van een granaatkartets getroffen maar hg is niet buiten gevecht gesteld Baden Powell meldde den 12en ttit een kamp op 65 kilometer ten znidwesten van Rustenbnrg dat h j over de honderd opstandelingen in hechtenis had genomen Hg was de Zaid Afrikaansche Republiek binnengetrokken met achthonderd man en is na bezig met stelselmatig de trie te herstellen Zeshonderd Boeren hadden zich aan hem overgegeven en htj had twechonderddertig gevangenen gemaakt Luit Kol de Wit schrijft in de N E C onderandere In Natal z jn na de Engelsche geheel meester en alt deze kolonie zijn zij Transvaal binnengetrokken terwijl de Boeren zijn teruggetrokken waarschijnlijk in westelijke richting langs den spoorweg maar hieromtrent is voorloopig niets zekers bekend Nu de Ëngelschen ten koste van bloedige lessen geleerd hebben gebruik te maken van kunne overmacht era een stelling niet in het front aan te vallen maar om te trekken moesten de Boeren wel van Langenek weg wilden zü niet omsingeld worden vooral omdat zij bovendien gevaar liepen in den rug te worden aangevallen door troepen uit Pretoria Het had trouwens geen belang meor den toegang tot het eigen grondgebied bii Langenek te verdedigen toen de vijand reeds over de Vaal was on de hoofdstad bezet had j het oenige voordeel dat door het standhouden bereikt werd was idat de Ëngelschen geen gebruik konden maken van den spoorweg Voorloopig is deze toch niet te gebruiken omdat de tunnel bij Charlestown vernield is de Boeren hebben een wagen met dynamiet geladen midden hi de tunnel geplaatst en toen van do beide ingangen een trein naar binnen laten stoomen door de botsing ontplofte het dynamiet In hoever de hierdoor veroorzaakte schade voel tijd tot herstel zal vereischen kan uu nog niet worden bepaald de Engelsche berichten dienaangaande luiden echter nog al optimistisch De vroegere bezetting T n Pretoria is klaarblijkelijk nog niet van zins zich gewonnen te geven al heeft zü de stad ontruimd Tusschen de regels van het bericht van Roberts lezende komen wy tot het besluit dat en door French Pole Carew en Hamilton geleide aanval afgeslagen is en de Boeren daarna de stelling ontruimd hebban waarschijnlijk om meer oostwaarts een andere te bezetten Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat de Engelsche soldaat nog voorloopig niet aan rast kan donken In het algemeen kan men zeggen dat er drie Boerenlegera in het veld zijn ten oosten van Pretoria aan den spoorweg naar Loureni o Marquez ton westen van Charlestown aan den spoorweg naar Pretoria en om en bg Bethlehem Nergens lang standhouden maar den vijand was boos op zich zelf om de domme kinderachtige verlegenheid die haar het bloed naar de wangen dreef en de oogen deed neerslaan Met geweld trachtte zij een gesprek te lieginnen Wij hebben elkander in lang niet gezien In hing niet bevestigde George vriendelijk maar met een ernst die niet bij zijn jonge jaren paste en Alice bad zichzelf wel een klap willen geven dat zij die anders toch niet op haar mondje was gevallen niets beters wist te zeggen Wat moest George wel van haar denken Gelukkig viel het haar nog ter rechter tijd in dat het haar immers onverschillig was wat George van haar dacht wel beschouwd wilde zij eigenlijk dat hij iiaar onuitstaanbaar vond Arme kleine Alice Kn zij wierp het kopje in den nek met een eenvoudig gebaar en haar donkerblauwe oogen fonkelden hem tegen Je bent groot geworden en veel veranderd neef George Ik kan je hetzelfde compliment verondersteld dat het er een is helaas niet terugmaken nichtje ik vind nog geheel de kleine wilde Alice terug zooals ik mij haar van vroeger herinner En die je natuurlijk verschrikkelijk vindt Alice s oogen zagen hem strijdlustig aan Pardon zoo onbdeeld zou ik zells in gedachte niet willen zijn antwoordde George vriendelijk terwijl hij haar den arm bood Je uit me veroorloven je aan ufel te geleiden en een beetje moeite willen doen met mij in vrede te leven niet waar Alice Wees verzekerd dat ik den Ijesten wil heb meegebracht Hij wai haar meester Alice voelde het half op verschillende punten zooveel mogeiyk nadeel toebrengen verbindingen verstoren hinderlagen leggen konvooien oplichten enz met andere woorden een guerrilla voerenop de meest uitgebreide schaal ziedaar dew jze van optreden der Boeren voeg hierb de vele zieken een bekend schijnsel in een leger dat oorlog voert in een vreemdklimaat en het is duidelijk dat Engelandnog vele menscheulevens en nog vele millio neu zal moeten voegen bij bdL atin dezenoorlog te danken passief Begr pelgk is het dat de Engelsche bladen vooral de Jingo bladen zich zitten te verknijpen na Engeland in de Chineesche crisis niet de eerste viool kan spelen De Times kan dat denkbeeld niet verkroppen en roept om hulp Meer troepw meer troepen 1 Uit Hongkong zoo beweert het blad kannen er best nog wat worden afgezonden En wat daar ontbreekt moot maar worden aangevuld nit Singapore en uit Indi Wel zeker nog meer nit ludië De Westminster Gazette waarschuwt tegen zulk eon drijven Het blad neemt den toestand meer philosophisch op Engeland zegt het had te kiezen tusschen Oost AziS of Zuid Afrika Hot heeft Zuid Afrika gekozen Na moet het van Oost Azië afzien Beide tegelgk gaat niet Er is reeds te veel uit Indië weggehaald en te veel ook nit het moederland Hoe rijk en hoe machtig het land ook is zijn rijkdom on zijn macht hebban zeker grenzen In Zuid Afrika moet het zijn 200 000 man heen on weer bewegen In Ashanti blijkt het een belangrijk tekort aan troepen te hebben En hot kun Europa lees B rankrijk toch ook niet gansch uit het oog verliezen Er blijft Engeland nu maar één weg over meent de Westm öaz Dat is de zaken te nemen zooals ze nu eenmaal zün er in toe te stemmen dat Rusland de hand legt op Noord China maar te zorgen in verbond mot Japan en anderen dat de handel In die streken vrij blgft Al is die politiek zooals het blad zegt wellicht minder indrukwekkend dan die van vlootversterking troepenzending nieuwe diplomatie en ultimatums het is de verstandigste politiek in de gegeven omstandigheden En een politiek die Engeland door de omstandigheden inderdaad wordt opgelegd By de Fransche Kamer is thans een ontwerp in onderzoek over de onderdoms pensioenen voor werklieden De commissie hoeft daarin het kapitaalstelsel aangenomen maar de ministerpresident heeft verklaard daartegen bezwaar te hebben omdat volgens de berekening daartoe allengs oen kapitaal van U milliard francs zou moeten worden afgezonderd wat hy voor de geldmarkt zeer bedenkeiyk acht terwgl in den overgangstgd de lasten voor den Staat veel zwaarder zouden zgn dan de commissie bad berekend HÜ geeft daarom de voorkeur aan het stelsel van jaarlijkschen omslag dus het Duit geiirgerd halt verheugd zij legde ie klcioe hand op zijn arra ea zag toen aarzelend op naar de hooge sierlijke gestalte Hij was zoo groot eeworden zoo knap zoo fier en wat was zij daarbij vergeleken F De kleine onbeduidende bruine Alice die het zelfs versmaadde zich door een net toiletje wat op te tooien Die atscjiuwelijke grijze japon Alice begreep ili dit oogenblik zicnzelf niet en besloot in het vervolg Fanny s raad blind te volgen Graaf de t iauran zag met voldoening het jonge paar aankomen het beeld der toekomst dat hij wenschte te zien scheen hem zoo goed als zeker Hij glimlachte vaderlijk en de kleine predikatie die anders zeker niet zou zijn uitgebleven bleet zelfs achterwege VIERDE HOOFDSTUK George schreef aan zijn moeder die hij gewend was tot zijn vertrouwde te maken een langen verstandigen brief waarin ook het volgende voorkwam Ik moet u bekennen lieve mama dat ons nichtje Alice niet den ongunstigen indruk op mij gemaakt heeft dien ik vreesde of liever ik wil mij con ct uitdrukken de ongunstige indruk dien ik eerst ontving verdween bij nadere kennismaking Zij is een origineel meiqe mot een goeden aanleg een jong wild boompje dat wanneer het in de handen van den rechten tuinman vall zeker edele rijke vruchten zal dragen 01 ik de rechte tuinman ben Wij moeten leven voo de plichten die het lot ons oplegt sche stelsel De commissie zal nu ook den minister van financiën over deze zaak hooren Verspreide Bericliten FBixnmt Woensdag bedroeg het aantal bezoekers der Tentoonstelling f 189 146 Donderdagnacht is brand ontstaan in het gebouw waarin spoorwcgwaggons uit Duitschland en Oosteurgk zgn geëiposeerd Doordat do wakers het vuur spoedig bemerkten konden de vlammen spoedig gedoofd worden eu werd alleen de houten vloer beschadigd Een met eou licht ontbrandbare vloeistof besproeide stapel hout die in de nabyheid gevonden is doet vermoeden dat de brand gesticht is De shah van Perzië zal eerst over drie weken de Tentoonstelling bezoeken als zyn knnr te Controxoville is afgeloopcn Volgens de Oaalois luidde het oorspronkeiyke verzoek om ontslag als minister van oorlog van generaal De Gallifet Daar ik de enorme adders en padden die men mi op het oogenblik te slikken geeft niet verduwen kan dien ik bg dezen mgn ontslag in Alfred Dreyfas heeft te Geneve in een interview verklaard dat het oogenblik nog niet gekomen is om op herziening van zyn proces aan te sturen Ik vermyd zei Dreytns allo opschudding omdat ik vrees dut opnieuw van een zuivere rechtsqnaestie oen politieke quaestie wordt gemaakt Dreyfus sprak de hoop uit dat men de herzieningscampagne ook na de Tentoonstelling niet heropenen zal Sedert ruim 20 dagen staken te Havre do timmerlieden en do aardworkers zy vragen loonsverhooging Donderdag zyn eonigo ongeregeldheden gepleegd door stakers die anderen wilden beletten te werken De politie arresteerde eenigen die geweld pleegden DmTSCHI AKD De bakkerspatroons te Beriyn hebbeii de verzoeningsveoratoUen van den verzooningsraad aangenomen waardoor een werkstaking voorkomen is EHttKLlitD Uevrouw Gladstone is Donderdagavond te O uur te Londen overleden Bynn BO jaren is zy de trouwe levensgezellin geweest van den groeten staatsman wien zy R kinderen schonk Mevr Gladstone heeft een boek geschreven over opvoeding en zy is een trouwe medewerkster voor haar man geweest dien zg tot zelfs op vergaderingen vergezelde Sir William Harcourt de leider der liberalm spreekt het Vericht tegen als zou hy voornemens zgn wegens hoogen onderdom en om gezondLoidsredonen zich by de volgende parlementsverkiezingen niet meer verkiesbaar te stellen U hebt het gezegd mama en ik kus daarvoor in gedachten uw lieve hand Ik wil Alice met toegevendheid behandelen ik zal trachten haar lief te krijgen of het mij zal gelukken Ik gevoel mij gerust wanneer ik bedenk dat wij beiden nog zoo jong zijn en de beslissing nog ver in de toekomst ligt Waarmee breng je toch eigenlijk den geheeten dag door vroeg George aan zijn nichtje ongeveer een week later toen hü haar van haar hund César vergezeld in hel veld tegenkwam Het was een bijzonder schoone herfstdag de hemel was bUuw en de lucht helder en de witte herfstdraden Uigen als een dunne sluier over de velden Waarmee ik den geheelen dag doorbreng vroeg Alice Nu ik leef en heb pietzier in mijn leven af en toe maak ik ook eons een kleine wandeling zooals je ziet Ik bedoel of je je wel eens met het een of ander werk bezig houdt Ja wat zou ik dan eigenlijk werken vroeg Alice naict Ik weet natuurlijk niet w iarmee voorname dames zich bezig houden die altijd voor zich kunnen laten werken maar ik heb mijn moeder nooit gezien zonder werk Wat heb je toch eigenlijk op de kostschool geleerd V O alles wat men maar bedenken kan vreemde talen aardrijkskunde ge whiedenis letterkunde mythologie wiskunde zingen pianospelen leekenen schilderen r nA itrvolfil J