Goudsche Courant, maandag 18 juni 1900

ORGELS gedurende eenige dagen aangeboden voor OPRUIMlNGSPRIJf i contant in termgnon 5 hooger Dezelfde Garantie D j lcg b J pnjm gu llll t l 10 L Q QJy IjANG ÜELFTseHE Sla Olie iLiiiEl oCiöij m niMl m mmiw Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Driejarige voorbereidende Jursus voor joitg ens van ± 13 16 jaar Tweejarige Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS V 2 4 uur ProepectuH verstrekt gaarne de Directeur F TLTMSTEA Aallseptlsche Tandp eder en Aii iseptl§cli Moiidtliicliiiir van K CASSVTO Tandarts ü Gouda OVERAL VEBERIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Van de Engelsche bezetting die in bet iort te Koomassie door de Asjanti a is I ingesloten zijn tot dusver 1 officier gesnen Ij veld en 7 man onder wie 1 officier ge ii wond De bezetting is 7 XI man sterk Er heerscht gebrek aan ammnnitie en leven i middelen BINNENLAND STATEN G ENE HAAL T ir B B it B fi im B H Zitting van Vrgdag 15 Juni Do Kamer zette do behandeling van verschillende conclasiün voort op liet adres van don boer Moanier om kostonvorgooding aan het consortium voor de driukwatervooriie ning te Soerabaya nitgosteld in afwachting Tan nadere inlichtingen door den Minister van Koloniën toegezegd Goedgekeurd werd de dankbetuigende conelnsic betreffende de regeling van den vischafslag te Umuiden nadat de heer de Waal Malefijt den Minister van Waterstaat verzocht had voortaan by de regeling de belanghebbenden to raadplegen on by de regeling van hot credietweien andere bankinstellingen niet achter te stellen Daarna werd bcraadulaagd over rcntoloozo voorschotten voor stoomtramwegen Ie Van Hoogeveen naar Nieuw Amsterdam f 170 000 Hiertegen heeft de heer Van üedem bezwaar wegens de onvruchtbaarheid der streek on om financieele redenen betreffende de rentebetaling terwijl de heer Van Karnebeek opkomt tegen de afwykinK van de verplichting tot terugbetaling als 1 3 van het kapitaal winst opleverde Do heer Uoessing betoogt het belang van dezen tramaanleg ter vorhooging der welvaart in deze veenstreek en wi t dos hoeren il Van üedems oppositio aan de vrees voor benadeoling der üedemvaartscho atoomtram die echter zooals do heer Smeenge uiteenzet door do Drentscbe verbinding niet wordt Deze tram zal vele gronden met name te Hloen in cultnnr brengen en vele gemeenten in oostelijk Drenthe baten Ook Minister Lely ontvouwt uitvoerig hot belang der voorgestelde verbindingen eveneens wijzende op de concurrontie vreos der Dedemsvaartscho Stoomtraramü voor ondorwerpoiyke lijn De heer Van Dodem elk persoonlijk belang ontkennende boploit de voorkeur eenor verbinding Hoogeveen ïjlaghagen Het ontwerp wordt aangenomen met 61 tegen 2 stemmen tegen de heeren Van Dedem en Van Limburg 8tirum De heer Do Waal Malefyt stelde voor eene Tormindering van subsidie voor den stoomtramweg Zntpheu Emmorik van f 185 000 tot 156 000 wat de heer Hessoliak on do minister van waterstaat tea Htorkste ontrieden Het voorstel werd verworpen mot 43 togen 19 stemmen waarna het ontwerp werd goedgekeurd De wgziging der wet op bet hooger onderwys word aangenomen zoomedo met 33 tegen 82 Btemmen de conclusie voor de positieverbetering van zekere categorie vait postambtenaren waarover Donderdag do stemmen staakten Met 31 tegon 30 stemmen word aangenomon het voorschot ton behoeve van den stoomtramweg Zutphen Hengelo terwyi voort geiyke ontwerpen zijn aangenomen voor de stoomtramwegen Wijiijeterp Assen Steonwyk OoBterwolde Meppel Srailde onOonda Schoonhoven De volgende openbare zitting is bepaald op Donderdag dan is de interpellatie Van Kol bet eerst aan de orde Hen meldt aan de N S Ct By haar bezoek aan Utrecht willen do Koninginnen ook de Munt bezichtigen By dio gelegenheid zal or eene herinncringsmedaille geslagen worden waarop aan do eene zijde de beeltenis van H M Koningin Wilhclmina en aau de andere een inschrift aau het bezoek herinnerende voorkomt Indien de guldonsstempel die op het oogonblik te Parys vervaardigd wordt vóór dien tyd gereed komt zullen ook guldens met des nieuwiten beeldenaar van H M geslagen worden Zuster Slot ond hoofd der verpleging aan de Tweede Nederlandache ambulance is verloofd mot een ingeietoiie van Pretoria en zal na gehuwd te zyn daarheen vertrekken Nog een paar zusters van het Nodorlandsche Boode Kruis zyn naar wy vernomen in Transvaal verloofd Zy biyven daar De verwaïhting dat het Theatre Francais dezen zomer weder in gebruik genomen zon worden ui niet in vervulling komen Het is gebleken dat de onderdeelen veel meer geleden hebben dan men gedacht had zoodat een veel grooter nitgostrektheid moest worden afgebroken en herbouwd Do schouwburg zal niet Yjiór het eind van dit jaar vormoe deiyk eerst in den loop van Jaaaari 1901 weder gereed zyn VOLKSWEEHB IARHEIÜ Vervolg Aan Uzelf omdat alleen als gg uw lichaam oefent en hardt gy zonder biyvende nadcelen voor geheel uw volgend leven de vermoeienissen zult kunnen doorstaan die men van U verlangt aan de gemeenschap omdat op U in de eerste plaats vertrouwd zal worden als onze onafhankelukbeid wordt bedreigd De meest vruchtbare tyd voor de hier bedoelde voorbereiding is die welke den diensttyd voorafgaat Nu brengt gg uwen vrgen tgd grootendeels door met een of ander nutteloob tfldverbiyf of met nietsdoen Zóó ontwikkelt gy geen energie zóó verkrögt ge geen gezondheid en lichaamskracht doch ge laat een onuitputtciyko bron van geest en lichaam veredelenden arbeid onaangeroerd tot eigen nadeel en tot onherstelbare schade voor onze weorkracbt Dien toestand moogt gy niet laten voortduren moet door samenwerking tot maatregelen besluiten waardoor onze dierbaarste belangen beveiligd worden Oy moet beginnen U to vereenigen den bteun vragen van het hoofd uwer gemeente en van andere invloodryke ingezetenen een tuin erf weiland of desnoods een deel van den pnblieken weg uitzoeken om ü te oefoaen iemand kiezen die de meeste geschiktheid heeft om U te leiden de weinige guldens byeenbrengen om V de noodige hulpmiddelen aan te schaffen maar bovenal gy moot met oefenen beginnen Wy kunnen U holaas niet geven waaraan gy de grootste behoefte hebt n l geschikte leiders voor uwe oefeningen omdat wy slechtK over een zeer gering aantal beschikken torwyi er 5 i 6000 noodig zgn Zoover wy kunnen willen we echter raef raad en daad helpen indien gy U wendt tot do Tochni scho commissie van het Ned OymnastiekVerbond Om te beginnen beveel ik U de hieroijder volgende oefeningen aan lo omdat zo overal kunnen uitgevoerd worden 2e omdat zy geen of byna geon uitgaven veroischen en 3e omdat hot middelen zijn die op practische wyze ons volk holpen voorbereiden om de verheven taak do verdediging van den geboortegrond naar behooren te kunnen vervullen Oaan loopen springen gewiotathefien stcenstooten evenwichtsoefeningen trekken duwen en worstelen GAAN Met groote passen Met versnelde passen Met groote on versnelde passen LOOPEN Mot passen van ongeveer 1 M en 1654 170 in de minuut Met groote passen Met versnelde passen Met groote en versnelde pasgen Er hestaat een verschil tusschen gaan en loopen dat by de meeste monschen onbekend is Voor het oefenen en voor de booordceling by wedstryden ia het noodig dat men dit verschil goed kont By het gaan wordt het lichaam bg afwisseling door beido boenen of door één been ondersteund met dion verstande dat do biel van het naar voren gebrachte been den grond reeds aanraakt vóórdat de achterste voet don grond heeft verlaten By het loopen zweeft het lichaam na eiken pas eenoogenblik om daarna door het naar voren geslingerde been te worden opgevangen en afgoatooten By hot snelgaan biyven de beonen onafgebroken gestrekt en wordt het boveniyf een weinig achterwaarts gebogen by het loopen worden de knieSn gebogen en het boveniyf naar voren gebracht Voor de oefeningen in het gaan en voor de onder 2 3 on 4 genoemde oefeningen in het loopen bepale men in den beginne een af tand van hoogstens 50 M Als men het aantal passen dat men den eersten keer en dat men na b v een maand viytig oefenen daarvoor noodig heeft opteekent en die cyfera met elkaar vergeiykt zal menigeen verbaasd zgn over de groote vorderingen die hy in dien tyd gemaakt heeft Een gozond hart en goede longen zgn noodzakeiyk om te kunnen hardloopen doch geven noch volstrekt geen zekerheid dat men het werkolgk kan Om het te doen zonder gevaar voorernatige nadeelen moet men beide organen oefenen door aan hunne werkiaamheid langzaam stggende oischen te stellen Door hot zoo diep mogeiyk buigen en zoover mo elgk strekken der boenen heele beenbniguigen b v tot 25 achtir elkaar en door de boven opgegeven oefeningen in het gaan moet men de beenen en door de oefeningen in bet loopen de longen en het hart oefenen Zoodra het hart merkbaar aneller klopt en de ademhaling ongeregeld en gejaagd wordt moet men ophouden Men zorge dat buik en borst niet worden gedrukt dat de mond zooveel mogeiyk gesloten blgve en dat men zich niet oefene bg scherpen wind of op stoffige wegen Eerst wanneer men zonder merkbaar vermoeid te worden den onder 1 opgegeven looppas 5 minuten kan volhouden mag men met de andere oefeningen in het loopen beginnen Bg wedstrgden moet men twee ilrie of hoogstens vier man tegeiyk laten loopen Voor de beoordeeling heeft men drie personeii noodig Eèn stelt zich op de plaats waar afgeloopen wordt om tegen onregelmatigheden te waken De beide anderen staan by den eindpaal waarachter nog eenige ruimte beschikbaar moet zyn Eén dezer twee heeft een horloge in de hand met een duideiyken secoudowgzer de andere een goed zichtbaar vlaggetje Wanneer alles gereed is heit de man met het vlaggetje dit langzaam op en zwaait het daarna terwyi by af zegt snel naar beneden De loopers stormen voorwaarts en de man met het horloge telt luid het aantal seconden Bg het passeeren van het doel hooren de loopers zelf het aantal seconden roepen dat zg noodig hadden en geven dit onmiddellgk op Woidt vervolgd Gemengpde Berichten Er is te Haarlem aangifte godaan dat er gisteren by do Hals toesten drie horloges en vier portemonnaies zyn gestolen Anthonissen die eergisteren de justitie ontvluchtte om de feesten mede te maken heeft zich gisterenmiddag weer aangemeld Het Handelsblad meldt Sedert een paar weken is de heer W A van der Mandere die o a medebestuurder was van het waarborgfonds dor maatschappy Apollo en tal van andere instellingen vertrokken zonder dat men eonig naricht van hem heeft ontvangen In een der provinciale bladen word in verhand biermede geschreven dat de vrees zon bestaan dat de pensioenen van ond artlsten leden van Apollo binnenkort zoudon moeten ophouden Wy kunnen gelukkig op gezag van den voorzitter dezer maatschappy den heer Louis Bouwmeester de geruststellende verklaring geven dat het fonds van Apollo niet in t min t met het bovengenoemde feU in verband staat Het fonds is veilig en wel zonder dat er één penning aan te kort komt en de ongeveer 50 personen die eruit geponsionneerd worden zullen ban pensioenen volstrekt niet derven Kon andere vraag is of het geld dat byeengebracht is naar aanleiding van de ten bate van Apollo op touw gezette verloting unaaugeroord is gebleven Naar wy vernemen komein aan dat bedrag gelden tekort doch dat tekort scfiynt niet zoo heel groot te wezen Rechtstreeks heeft dit echter mot bot fonds van Apollo niets uit te staan In den goudsmidswinkel van den heer Dirksen op de Kade to Rozendaal N Br hebben gisterennacht inbrekers op vyf plaatsen het paneel der deur uitgezaagd De bewoners werden bierdoor gewekt waarop de dieven aan den loop gingen Daarna brachten zy met beter succes een bezoek by den caféhouder Rovers op den Nispensche weg Dü r stalen zy de toonbanklade met het daarin aanwezige geld gelukkig niet veel Luisterviiikon deugen niet maar luisteren om bestwil is toch nog geen zonde By de behandeling der rechtszaak v d Wonde Coordes te Amsterdam was o a als getuige gedagvaard do ryksveldwacbter Borst Deze getuige gaf een aanwyzing voor de schuld der beklaagden door de mededeeling van een gesprek dat hy hoorde voeren door de drie voorloopig gedetineerden v d Wonde Coordes en Kellerman van uit hun cellen By de verdediging spraken de pleiters mrs Cosraan en van Rossnm hun bevreemding er over uit dat de rechtbank gebruik had gemaakt van zóó n aanwyzing en gaven te üennon dat zg dit ongeoorloofd achtten Evenmin als iemand getuige mag zyn van het gesprek tusschen een advocaat en een cliënt die gedetineerd is evenmin mag het gesprek afgeluisterd worden van gedetineerden die zich in dit opzicht in de cel vry achten De ambtenaar van het O M repliceerde echter dat hier volstrekt geen kwestie van bespieding was geweest en dat hy voort zou gaan van do zgdo der aanklacht die getuigen te dagvaarden van wie hg verwachtte het bewgs geleverd te kunnen krggen De president die zich eveneens duideiyk party wilde stellen sprak daarop zgn tevredenheid uit tot den luistervink veldwachtor Borst voor diens getuigenis en activiteit en gaf zijn groote verwondering te kennen over de argamenten van de zpe der verdediging Te recht dunkt on Want men wordt tegenwoordig wel wat al te tjjngevoalig te genover heeren misdadigers Alphonse Karr schreef indertgd toen de afschaffing van doodstraf aan de orde was Que messieurs les assassins commencent In t algemeen kan men zeggen als de misdadigers zoo kiesch mogelgk willen worden geëerbiedigd laten zy dan beginnen dit tegenover anderen te doen Omtrent de gevechten in het begin van Mei geleverd geeft de Zoidafrikaansche Volksstem de volgende bgzonderheden Betreffende het gevecht by Brandfort wordt dd 4 Mei uit Kroonstad officieel gemeld Generaal de la Bey seint heden van Eensgevonden Gister maakte lord Roberts een aanval met zyn troepen van alle kanten Do linie was wyd minstens 3 uur te paard zooals zy in verschillende richtingen trokken Wd komraandant Megor Heidelberg was op de rechtorzyde van de spoor Toen hg bezig was hard te vechten trokken de troepen van de zgde van Bietpan namen de Botha sberg in bezit Het andere deel kwam langs de Brandsprult op met een menigte kanonnen en Nordenfelts maiims terwgl de Ieren die juist aangekomen waren de posities by Brandfort nemen moesten Kommandant Qreyling Wakkerstroom was aan de linkerzyde van de spoorbaan waar hg ook werd aangevallen van verschillende richtingen Kommandant Grobler Ermelo was ongeveer anderhalf uur te paard aandelinkerzgde van Wakkerstroom waar hg van elke zyde werd aangevallen en een hevig gevecht voerde met kanonnen en klein geweer Tot mgn leed moet ik zeggen dat juist by den aanval mgn broeder de vechtgeneraal Klein Adriaan werd gewond Een kogel in den linkerarm en een stuk bom op de linkerborst die gelukkig door den patroonband werd afgekeerd maar toch zoo hard dat hg zgn werk niet vorder kan doen De burgers hebben tegengehouden tot ongeveer 4 uur in den middag toen ze verplicht waren het middelste kommando te laten terugkomen ten einde den vleugel te laten tegenhouden Het duurde tot zonsondergang Ik moet u zeggen dat ik het getal troepen niet schatten kan Ons verlies is zeer gering 1 dood en 2 gewond Het volgende officieele bericht is door de regoering gepubliceerd van 5 Mei Oeneraal de la Rey seint van Smaldeel Wy hadden Zaterdag een hevig gevocht by Vetrivier Mgn burgera hebben moedig gevochten maar de macht van don vgand was te sterk Mgn verlies is niet groot De vyand heeft naar mgn overtuiging zwaar geleden Het schynt of ik te en ongeveer 25 000 troepen moest vechten en was verplicht bg zononder myn posities op te geven en naar Welgelegen terug te trekken Den 7n Mei werd het volgende officieele bericht bekend Gister middag werd Veertienstroomen door den vyand in iezit genomen De overmacht van den vyand trok daarna langs de rivier op naar onze posities terwyi van do zyde van Warrenton een hevig bombardement op de onzen plaats vond zoodat de burgers de posities moesten opgeven hetwelk geregeld geschiedde Heden werd de noordwaarts optrekkende vgand op twee plaatsen door onze menschen teruggedreven In gezelschap van zyn secretaris den heer de Bruyn Prince wiens dapperheid hy zeer roemde arriveerde den 4n Mei met den trein uit Smaldeel de gewonde kolonel Maiiraof aan wiens moed in een der officieele berichten reeds hulde is gebracht zegt de Volksstem van Pretoria De kolonel heeft vier geweerschoten gekregen waarvan twee hoofdwonden zyn en oen schot in den schouder terecht kwam terwyi het vier Ie slechts een kneuzing veroorzaakte De eene hoofdwond is zeer pyniyk Het eerste schot trof kolonel Maximof op 300 4 400 treden het tweede op slechts ruim 20 en hot derde trof hem op 5 pas De kolonel verloor den man die het eerste schot op hem gelost had niet nit het oog en weldra had een manser kogel uit de karabgn van den kolonel een einde gemaakt voor altg d aan de ballistieke bekwaamheid van den roeisek De kolonel is een en al lof over zyn Hollanders die met groote koelbloedigheid en moed de begeerde positie namen Met hun aanvoerder werden gewond W Giehek C Ogtrop M Engersb H Smorenburg en A Ruigrok Kolonel Maximof wordt door de RussischHoUandsche arabolance verpleegd en vertrekt zoodra hg weer beter ia weder naar zgn korps Een wetsontwerp is ingediend tot wgziging en aanvulling van art 2 der wet van 23 Juli 1885 tot regeling der Staatsloterg Meermalen is het voorgekomen dat gedeelten van loten waarop prgzen waren getrokken óf verloren waren gegaMi 6f waren temietigd in de meening dat daarop geen pryzen waren gevallen Volgens art 12 laatste lid kon dan geen uitbetaling volgen en enkele malen vervie len op deze wyze vrg aanzieniyke bedragen aan den Staat Daar de door belanghebbenden als vermist opgegeven loten binnen den bg art 12 bepaalden verjaringstermgn van drie jaren niet ter betaling zgn aangeboden en ook niemand anders beweerd heeft eigenaar van de vermiste loten te zgn mag men aannemen dat die loten werkelflk toebehoorden aan hen die betalinK vroegen Het komt den minister van financiën wen chelgk voor dat voor dergeiyke gevallen een weg worde geopend en de hardheid der alotbepaling van art 12 zooveel weg te nemen Bg de bestaande wetteiyke bepalingen nu niet meer de collecteur maar de Staat schuldenaar is van den op het vermiste lot gevallen prys moet elke uitbetaling worden geweigerd ook in gevallen waarin die vroeger meestal plaats bad en waarin de billykheid die thans eveneens zou eiscben De voorgedragen wyziging der wet van 1885 strekt om aan deze eiscben van biliykheid te voldoen door eene bepaling waarbg de Kroon zich voorbehoudt om nadat de veijaring zal zgn ingetreden de uitbetaling te bevelen van pryzen of premien gevallen op vernietigde of vermiste loten of gedeelten van loten wanneer de uitbetaling dier prgzen of premiën gevraagd is voor het intreden der verjaring en de belanghebbenden het waarschgniyk hebben gemaakt dat zy de daarop rechthebbenden zouden geweest zyn Verder wordt voorgesteld aan den maatregel terugwerkende kracht te geven tot 1 Januari 1886 Doze bepaling zal meer dan waarschyniyk eene uitgave vereischen van hoogstens f 10 000 i i 12 000 STADSNIEUWS GOUDA 16 Jnni 1900 Heden avond 16 Juni s avonds 8 uur zal in de bovenzaal van de Harmonie aan de Markt eene Vergadering van Vergunninghouders plaats hebben ter bespreking van do Drankwetherziening Naar wy vernomen heeft de Muziokvereeniging Harmonie een groote schrede voorwaarts gedaan De heer H W v d Pas bg ons Uondsche publiek reeds bekend aangezien hg vroeger als fluitist by de Vereeniging Kuphonia uitstekende dionstcn bewees hoeft zich bereid verklaard de directie op zich te nemen Met hare zusterverecniging Crescendo nit Woerden waarvan genoemde heer ook directeur ia kan zg nu over een 30 lai krachten beschikken waardoor zg in de gelogenbeid zgn aan alle eiscben des tyds te voldoen en zich voor Uitvoeringen of Concerten kunnen disponibel stellen Volgens bovenstaande kennisgeving zal Maandag de Algomeene Collecte plaats hebben voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapendon dienst in de Nederlanden Het behoeft zeker geen verdere aanbeveling de goedgeefschheid van Gouda s burgerg is genoog bekend toch willen wg er op attent maken dat de noodon van de verminkten tengevolge van onze oorlogen in Indië grooter worden en de inkomsten eer kleiner dan grooter zyn Daarom flink in den zak getast tot welzyn van die dapperen die hun leven voor onze koningin veil badden De president der Postdnivonvereeniging de Luchtbode alhier vernomen hebbende dat vermoedeiyk 12 manden Nederlandscho Postduiven voor de vlucht van Pargs aldaar niet of te laat zyn aangekomen zoodat de io niet door den convoyeur zgn losgelaten heeft besloten nog geene pryzen nit te reiken voor dat het hoofdbestuur van den Algem Nederlandschen Bond van Postduivenliefhebbers waarby zy zyn aangesloten en dat een streng onderzoek in deze zaak instelt rapport zal hebben uitgebracht Maandag jl is onderhands aanbesteed het wyzigen van eenige lokalen in het Ryks Post en Telegraafgebouw te Rotterdam Aannemer daarvan is de heer J J Dugm alhier voor een bedrag van f 5755 De firma Klaas Blans te Zaandam heeft aan den heer C P W Dessing alhier opgedragen het bonwen van een rystpakhuia met walmuur voor een som van f 92700 De bataljons van het 4e reg inf in garnizoen te Leiden Haarlem Delft en Gouda zullen van 13 tot 21 Jnli een kamp betrekken in de legerplaats bg Harskamp tot het houden van schietoefeningen Beroepen by de Oeref kerk te Zegwaart c a ds L van Loon cand te Zwyndrecht Het Staatsblad No 76 bevat een Koninklgk Besluit van den 28en Mei tot schorsing van het beslsit van des raad der gemeente Lekkerkerk van 4 Mei tot het aanleggen van een rgweg over de begraafplaats aldaar HiiSTBECHT De vier hoofdprgzen in de KoninginWilhelraina vereeniging alhier zgn gevaBen als volgt Een tentwagen met 2 paarden op no 4590 een tentwagen met een paard op no 22051 een tilbury mot een paard op no 8800 en een kaasbrik met paard op no 4355 De aanhouder rliii Ziehier eene briefwisseling die voor onze lezers van groot gewicht is en gevoerd met den Heer J Roof Mzn Verveener te Amstelveen Kerkplein 45a Zed schrgft In verband met myn vorig schryven omtrent het gebruik der Pink Pillen van Dr Williams is het mg een waar genoegen n te kunnen mededeelen dat myne echtgenooto na een nijgental jaren lydende te zyn geweest aan bloedarmeedo met al do treurige gevolgen aan die ziekte verbonden door het gebruik van eenige doosjes der Echte Pink Pillen op regelmatige wyze gebruikt geheel en al hersteld is en thans eene goede gezondheid geniet was zg vroeger lusteloos pgniyk enz thans is dit alles verdwenen en verricht zg met opgewektheid hare bezigheden volgaarne brengen wg by deze aan Dr Williams onzon innigen dank met do verzekering dat wg de Pink Pillen zooveel mogeiyk zullen aanraden Boeds eerder zou ik U geschreven hebben doch ik wilde eerst eens zien of de genezing van duur zou zgn en hiervan zyn wy thans ten volle overtuigd desgevraagd zullen wg aan hen die dit mochten wenschen volgaarne de noodige inlichtingen verstrekken en geven wg T de vrgheid aan dit schrgven de noodige publiciteit te geven Men geve acht dat de echte Pink Pillen van IJr Williams zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilutus Pink pour Personnel Pules du Dr Williams Verder moet zich op iedor uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijs 1 75 GU de doos O liU per 6 doozen Eeniif depothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 HoUerdam Voor de jehrnikswijze raadpkije men de ingeslotene HoU landsche Circulaire Andere ziekten welke dezelfde oorzaak hebben zooals rhcnmatiek huidziekton algemecno zwakte beenzickte by het kind en somtgds de tering zgn door hun gebinik genezen geworden Door de inaag het opnemen van het voedsel te vergemakkelilken en door het bloed te zuivereif genezen de Pink Pillen allo ziekten Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken by WoLPr Co Westhaven 198 Nieuwe PAEASOLS en PARA PLUIE8 A VAX OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA ielephoon Ma aM BnrgerlUlie Stand GEBOREN 11 Jnni Gerrit Jan ouders B J Scholten en G Zwanenburg GewitWilhelmus ouders V de Jong en T H Prinsenberg Pietje ouders J Wassingen B Lamens 12 Bastiaan JohannMAntonius ouders J J Lakerveld en S vanWaas 14 Nicolaa s Henricus ouders J H Paay en A van Leeuwen 15 Maria Hermgna ouders H J Schoonderwoerd en C Bennis 16 Pieter ouders J C Rynharten C de Vroom OVERLEDEN 12 Juni W Hoogcnstoger 13 m O Bos 74 j E Monasch 73 j N Schouten wed A de Zanger 85 j 13 J Oostrum 15 d J B Nieuwenhuis 11 w J van Hyswyk 5 m W F Vollraer wed T J Koushroek 56 j 15 M E Verhuyao buisvr van J Jaspers 72 jaar ONDERTROUWD 15 Jnni G J Schotsman de Jong en L F S Huster te Londen N K Keiler en M J Schriok E Zandyk en C W van Dam J Sluyter en J Vuyk Q Hamerslag te Utrecht en G J Dyk W den Hertog en A K Hamerslag ZOMERMANTELS DAMES en KINDER COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesoverliemden JspoDsloffen en gekl Kaloenefl in groote voracheidenheid en concurreerende Pryzen D SAM80M ADVKRTE TIEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 26 JUNI 1900 in het RiADHuia by enkele inschrgving aanbesteden 1 Het maken van 65 M Kade of Walmuur Oude Veeratal lang de rivier de IJsel met de daarbij belioorende werken 2 Het onderhoud der Kftdeüf Walrauren in de Gemeente Gouda met de daarmede in verban l zijnde werken Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester L BÜBGERSDIJK Turfmarkt Stadserf TE GOUDJi De INSCHRIJVING van MIKVWE I4KERL IIVOKW voor don Cursus 19001901 heeft plaats op Zaterdag 30 Juni e k des nam t 4 in het Schoolgehüuw en tot dien datum na schriftclgke aanvrage bg den ondergetoekende Sotopeiibare eerste Utelatingitexamen begint voor alle klassen WOENSDAG U JULI te 9 uür voorm en de candidaten vernemen alsdan do regeling liunner examens De Directeur Dr W JULIUS GouDi 15 Juni 1900 Frambozen en Citroen LIMONADE per Flesch en bg de Maat Aanbevelend Firma C LOURENS LANGE TIENllEWEG RIJWIELEN eni BENOODIGDHEDEN koopt men het vodrdeeliggt by G TIESEMA Lange Groenendaal I 28 ik Alle voorkomende REPARA HËN wolfden t ioetUg en bUlOk uitgevoerd tr Leoige 2de klas KIJWIëLEN Ie Kodp tegen spotprijs Dimes en Heereg Rijwielen Ie blllir l cl reclaiiic inerk GÖLDA munt uit door f ij n e kwaliteit en pra Chtige brand Groot Koakmodei 2 Cent Handverk In elke kist bevindt zich eene FOTO ntPIIIK Stadsgezicht Keuze iu 20 verschillende foto s r 9 50 per Hiif S ran Wijngaarden I orte Tlendeweg 2 DUBEG SIGARETTEN VA dl wonp vroeger f i 25 thans ƒ 3 Vorltrügbaar in den Boek en MazieVliandoll van ALBs JONGENEEL Oost iaven B 78 Goud E CASSl TO TANDAUTS rux fraarktlëe Gouda Dag elijks behalve Zondags te spreken tot 4 uur