Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1900

Coiffeur Dubbele Buurt Beveelt zich aan tot het maken van alle soorten Salon voor HAARKNIPPKN en SdHEEHEN Abonnementen xeer billijk No 8324 Dinsdag 10 Juni 1900 30ste Jaargang m GOUDSCHE mmmi ISieuwS en Adverlentiehlad voor Gouda en Omstreken VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD TdeTora n ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettiCra worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des ipidd Tdefeoi ta M De uitgave dezer Courantge chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN M Gi AziJ3sr v isr H HTapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz ij Firma B DE JOilJG s Aanbevelend Pain Expeller S D ctig jtL wordt ditmiddil B t TWraSMod buocl r la pqsstiUtbdo liivn vui2 uafmiid togn Rlumn li k rioll tV rtoadh Md pgn ia dn l a rae § Een SNEL Rijwiel is onverraijiiolijk ecii MT K HH en léiCUTIiOOr mm n Op den weg zijn de Yankee Style Hijwielen het tt X K liH T o a in het Kampioenschap vau Nederland lute prys b j hot verbeteren van het zo nnr record 157 K M verbeterd mot 25 K M enz enz fabrikant van HiJWISLEN en VOTOilCYCLES B A JANSEN sBoscli Leverancier der Oambler Automobielen e a Agent voor ÖÜUDA J C DE It DITJSll Vraag daar ook naar het klassieke merk THK 8PARKBR00K B f mm Tiendewegf 59 8PECIAIJTEIT IN ALBOID vemikkeld brittannla metaal Cristal en Porcelein met Nikkel gemonteerd mr Wie werkol k prijs stelt eon neeEi ijiK tb hebbon laat ich lotugvulceron in do Vot graft che HuHtUurichHng STTJ3DIO m I V o WAALt Fl SlNöEIi 661 TJIOOT Heeren O Pantalons Genaaid model 90 et en 95 et iewevon model 1 10 DRo zonder beennaad 1 draads 1 1 20 etc dito 3 draads t 1 75 enz tonder beennaad en schnino plaiting 2 draads I 1 30 enz londer beennaad on schuine slnitiug 3 draads 1 1 60 om Fijne dnnne Zomerqualit 1 1 10 onz Lapjes Tricot om te verstellen MÊ BÊP Plaatselijke Commissie van het Fondsmi ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden heeft de eer kennis te geven dat de JAARLIJKSCHE COLLECTE ten behoeve van liet Fonds zal plaats hebben op MAANDAG den 18en JUNI a Zij beveelt haar zeer in de milddadigheid der Goudsche Ingezetenen nan HET p Schoen en Laarzenmagazijn II VAN W B VAÏÏ TOFGEHLOO üq H heelt weereen zendingHEEItEN DAMES en KINÜER ül t SGHOBNfEBK P ONTVANGEN Is het GOEDKOOPSTE en het wZtc H UI van iOUDA ea Omstreken CJi iS N B Een prachtige sorteering in CHROOMLEDKR Ij SCHOEN WERK D 1 Het leer der Toekomst Sê M AANBEVELEND o Qmpcuy 99 I CB Kort ovenlcbt onier Frijsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless 12 12 Besch m O 1 15 18 1 50 1 75 5 2 25 ROODE en WITTE PORTWIJNEN L MADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Turin BODKÖA CHAMPAGNE COGNAC it 1 1 76 1 2 25 1 2 75 J 3 25 f 3 76 en SCOTCH WHISKY s u J 27 75 31 36 36 42 42 53 34 42 42 37 50 47 as Per Fl Pot Ank 45 Fl l g U LISTRAC I 0 66 Nto J 27 75 JB a CHATEAU VALROSÈ 0 76 31 S 2 J St ESTEPHE 0 85 wj B St EMILION 1894 1 1 9 PAUXLLAC 1893 L 1 25 I GRAVES Witte Bordoam 0 80 U s I SAUTERNE 1 5 ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zijn in de praten begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen £ Bil elke hoeveelheid verkrjgbaar bü De ürina ff CBKBAS Gouda tOoedkoopste en soUedst adres voor Vervoer van Inboedel toowel biunen ali boiten d atad met gwloten wigeni is b a A G RAVES rEIJN Bleekerssingel 287 AU vioriU tegmt Trunapon eha vernfikerd vtrook w luwaii MnUtto p hat bkridamerk latar Ad l ü5 76o 50ii d ll ia d mMat anothokeB Te AmBtMdani bn UliiUi Oe baa TBB T117Q o Sandorfi iU tntC tttitam BIERHALLE P HUIJBRËCHT voorheen J H ROODE BIERHANDEL iMÏusmiliiNhi TtflariehUag Zeugstraat G 85 GOUDA Limonadolabriek DE CASCADE Depot der Société Générale des Eaux de Vie de Cognac Depot der Niedermendigor Kolonsïnre Gesellschaft RAAS HANDEL IiOvering per stuk aan partioulieren PRIMA KWALITEITEN X=OESTElS ffottden Paarden enz die lijdende zijn aan Schnrlt Huidziekten ol last hebben van insecten worden dadelijk genezen door het wereldberoemde waschmiddel van Professor Archimedes Flacoi met gebruiksaanwijzing M en AO Cent bjj J van OUË Kleiweg No 2 Gonda TE HOOP Een soliede KHAAM 4 Meter lang met soliede sluiting Te bevragen bü A VAK HBLLEMONDT Lange Tiendeweg Gonda B G J EVERS is weder te CONSULTEEREN en verhuisd naar Ooalkaeen B 22a Telephoonnet QQuda Gereedgekomen aansluitingen Tel No 111 Nederhorst Jr J H DirecÜe Keet School Korte Akkeren 110 IJssel de Schepper J Botter damache djjk 5 112 Gemeente Arcliiteot Turf Op 15 JUNI verkregen tOf aansluitingen Gonda Druk van A BRINKMAN 4 U Bultenlaodscb Overzicht Volgens een Central News telegram hebben de Boeren Donderdag kort na don welgeslaagden overval bg Rhenoster rivier bjj Zandriïier getracht den spoorweg te vernielen Het Railway Pioneer Regiment dat daar aan het werk was werd plotseling overvallen Het telegram zegt dat het schijnt dat de Boeren werden teruggeslagen Majoor Seymour de commandant van het regiment snenvelde De Londensche bladen hebben uit Shanghai zeer onrnstbarendo mededeelingen ontvangen omtrent de positie der gezanten te Peking Deze berichten bevestigen ten volle wat daaromtrent reods bekend was geworden en de bijzonderheden die ze bevatten versterken nog den indruk door do telegrammen van Zaterdag opgewekt De leden der buitenlandsche gezantschappen zijn feitelijk gevangenen in Peking Slechts de vrees voor de gezantschapswachteu weerhouden vooralsnog de Boksers om de hotels aan te vallen De gezanten kunnen geen berichten wisselen met de admiraals noch met de aanvoerders der ontzetcolonne De muren der stad worden bewaakt door honderd duizend 1 man keizerlijke troepen de poorten zjjn gesloten en worden door modern geschut verdedigd en generaal Tong heeft ingevolge een bevel van do keizerinweduwe verklaard dat geen vreemd soldaat meer de heilige stad zal binnenkomen Heden zonden de gezanten aan het Tsnng liYamen een ultimatum eischende dat de poorten onmiddellijk zonden worden geopend op straffe dat de Enropeesche expeditie zich met geweld toegang zou verschaffen Op dit ultimatum werd eenvoudig niet geantwoord en een tweede bedreiging werd met eren groote minachting behandeld Het laatste bericht van den Britschen gezant sir Claude Macdonald meldt dat de gezantschapshotels afdoend verdedigd kunnen worden tenzij de Chineezen met hun geheele macht aanvallen In Engeland waar men er slag van hoeft de telegrammen op een bijzondere wijze te lezen acht men deze medodeeling goruststelle nd I Behalve hot nieuws van Znid Afrika en China trekt de buitenlandsche ipolitiek weinig aandacht Feitelijk zitten in het bnitenland alleen nog maar het Lagerhuis en de Eransche kamer FEVILLETOX Halt halt 1 riep George als verschrikt En heb je dat alle werkelijk geleerd Van alles wat maar niets grondig bekende Alice zonder aarzelen En heb je nooit verlangd je verder te bekwamen Alice schudde ontkennend het hoofd Heb je tJdenlen vroeg George verder De ses jaren die hij meer telde gaven hem eenig recht op iijn mentorrol Alice dacht eens na gXk had lust melodieén te bedenken en m voor mij zeil bij elkander te zoeken dat vond ik prettiger dan die dikke noten afspelen die anderen voor mij opgeschreven hadden y daar kon ik nooit goed bij in de maat bLgven Ik was niet onhandig in het teek enen zijn dat talenten i Dat zon je eens moeten probeeren wil je het onder mijn leiding wagen Dt bedoel of wij samen wat willen rausiceeren misschien ook wat teekenen Ik weet wat van het schiUteren af wil je mijn leerUne worden fO gaarne nep Alice die nog voor weinige dagen tegen de sdioolkamer had protesteerd er opende zich een heerlijk vooruitzicht voor haar en zij zag haar neef zoo oprecht dankbaar aan dat deze ontdekking deed dat het onmogelgk moelijk kon ie o Aüce lief te krijgen en dat i Het eerste heet nu de oorlog wat langer dnnrt bestemd om in het najaar te worden ontbonden En wat de laatste betreft deze is de laatste dagen aan den wetgevcnden arbeid geweest iets waarbij men gewoonlijk zoo stil ia als een muis Het zwakke punt is geljjk wij Vrijdag reeds mededeelden de amnestie Slaagt de oppositie er in de wet te amendoeren dan is zeker een conflict te wachten Krantz de voorzitter der amnestie commissie uit de kamer heeft reeds een bezoek gebracht aan Fallières den voorzitter van den senaat H j betoogde zijn eerbied voor het hooge staatscollege en uitte de hoop dat een uitbreiding der amnestie tot de door het hooggerechtshof veroordeelden niet zou worden opgevat als een afkeuring van de veroordeeling Onderwijl is het kabinet Vrijdag don dans ontsprongen Er werd een interpellatie behandeld over het oproer to Chalons waar gelijk men weet schoten zijn gevallen Zovaes stolde een enquête voor welk voorstel na bestrpiiig door Waldeck Ronssean werd verworpen met een meerderheid van slechts 2Ü stemmen Een door Waldeek Konsseau aanvaardde motie werd ten slotte met een meerderheid van 68 stemmen aangenomen By de feestelijke opening van het Elbe Travokanaal hield do Keizer ia antwoord op de redevoering van den burgemeester een toespraak waarin hjj zeide vast to hopen op een gelukkige ontwikkeling van Lubeck door het kanaal Het vervult den Keizer met vreugde dot Duitschland nu itzicht heeft eenmaal een Duitscho vloot to krijgen Levendige bravo s Duitschland moet zijn handelsvlag tot in de verste verte der wereld kunnen beschermen door zijff kanonnen Hernieuwde bravo s De Keizer eindigde aldus Mogo het ons vergund zijn door de uitbreiding der vloot den vrede naar buiten mede te kannen bewaren en mogen wij door den aanleg onzer kanalen erin slagen naar binnen de vergemakkelijking van het verkeer te verkrijgen die wj noodig hebben De zegen op onze waterwegen zal nooit uitblijven Stormachtige Hoch s De Keizer vertrok na afloop der plechtigheid naar Helgoland V Omringd door de konhiklijke familie opende koning Umberto de zitting van de nieuwgekozen Italiaausche Kamer De Koning sprak in zgn troonrede vertrouwen uit in de wijsheid en de vaderlandsliefde van het parlement en constateerde dat de betrekkingen de mooiste oogen had die hij tot nu toe gezien had Zij zaten dienzelfden middag nog samen aan de piano zij speelden uatre mains en Alice vona dat het niet moeilijk was in de maat te blijven Het kwam alleen maar op den partner aan met George bijvoorbeeld ging het prachtig Toen speelde Alice een van de kleine gracieuse melodieën die haar in de gedachte kwamen zy wist zelf niet hoe en George zei toen ernstig vje hebt bepaald talent sou je geen lust hebben les in de corapositieleer te nemen 0 George geloof je werkelijk dat het iets bijzonders was Alice straalde van geluk Zij werden gestoord er was bezoek gekomen en Alice die anders het liefst alle dagen gasten zag vond nu dat de menschen even goell een anderen dag hadden kunnen komen zij waren nu juist zoo prettig aan den gang De gasten waren baron Desforges met gemalin zoon en dochter De eerste was een eenvoudige plompe landedelman zijn echtgenoote in tegenstelling van hem een bleeke etherische at te slanke dame die altijd zacht sprak en dan nog slechts over hoogdravende onderwe n men vertelde dat tij gedichten maakte w van er zelfs enkele gedrukt waren Baron Desforges junior was een lang slank jonkman die zich door niets van andere jongemannen onderscheidde Hij had een aangenaam niet zeer geestig gezicht droeg een lorg net en een welverzorgden knevel en maakte Alice met veel vtttir het hot met alle mogendheden uitstekend zjjn Italië is in do laatste halve eeu f sterk vooruitgegaan doch moet nog een langen weg afleggen om do hooge plaats te bereiken die hot onder de beschaafde volkeren toekomt Z M noodigde de nieuwe Kamer uit zich vooral te wijden aan do verbetering van den toestand der arbeiders de bescherming van de voortbrengselen van landbouw on nijverheid en de vermindering van den druk der belastingen De Kamer koos den heer Gallo tot voorzitter met 242 stommen tegen 214 op Bianchori den vroegeren voorzitter Veispre idc Berichten EtKKRIJlI De Tentoonstelling werd Donderdag bezocht door 231 326 personen Een aantal min of meer excentrieke reizigers zijn nu op weg naar Parijs Nu z jn twee jonge Oostenrijkers weder voornemens in 60 dagen van Weonon naar Parijs te loepen waarbij jj een groote ledige ton van 7 hectoliter inhoud voor zich uitrollen De afstand WeenenParijs is ongeveer 1360 K M het vat dat 3 65 5 por omwenteling vortlert moet dus ongeveer 400 000 maal draaien voor het te Parös is Het gaat om een weddenschap van 5 000 itronen Itondordagavond is oen helsche machine ontploft die geplaatst was in een nis van een goestclijko brooderschool te Chalons surSaöne Een broeder werd ernstig aan de hand gekwetst Volgens de Ganlois handhaaft generaal De Lannes zijn ontslag als chef van den generalcn staf Als zijn opvolger wordt genoemd genoraal Langlois directeur van do Hooge Krjgsschool Donderdagmorgen zijn te Constantipe in Algerië drie hevige aardschokken waargenomen DUITSOHLAKD Prof Binding van de hoogeschool te Leipzig hoeft een brochure geschreven over de troonopvolging in Luxemburg voor het geval de mannelöke linie mocht uitsterven De schrijver oordeelt dat het crfelijksprincipe moet wijken voor de staatswetten in do moderne staten die alleen bevoegd zjjn om do troonsopvolging te regelen De minister van eerodienst heeft gelast dat met ingang van 1 Januari 1901 in alle openbare zieken krankzinnigen had inrichtingen en hoogescholen do aanwezige Réan mnrthermometers zullen vervangen worden door Celsins thermometers Barones élanic een paar jaar ouder dan Alice en een vrij knap hoewel nu juist geen mooi mei e as de welopgevoedheid zeil Wat zij zeide en zooals zij het zeide was voorbeeldig haar manier van spreken en lachen onberispelijk Zij was eenroudig en elegant gekleed had een net figuur kleine witte handen met veel ringen er aan Zij sprak nooit vrijwillig haar meenin uit maar werd er haar naar gevraagd dan wist zij die verstandig en in welgekozen woorden uit te drukken Alice was bij al haar levendigheid dien dag kalmer dan anders het was alsof een onzichtbare hand haar bestuurde zij hield tegenover de openlijke hofmakerij van den jongen baron zoo allerlietst haar waardigheid op dat George het amusante spel an die beiden vergenoegd aanzag Alice kon een aUerlietst jong mei e worden als zij voortging zoo als zij in de laatste dagen was begonnen George was nog te jong ora over de oorzaak van die verandering na te denken Weet je Alice er bestond een soort van kindervriendschap tusschen de beide jon e meisjes dat je neef Gfco e een prachtig mooie man is Dit fluisterde Mélanie in een half verborgen venstemis Alice toe Wat zal hij er in uoitorm knap uitzien 1 Mélanie zag er bij die opmerking lang zoo zacht en kalm niet uit als aan tafel Alice zag die verandenng met een onaangenaam gevoel en zei ernstig Vind Je Beloib De hnwelijksvoltrekking van prins Albert is bepaald op 10 Jnli a s on zal te München plaats hebben Hot socjaal democratlsche Kamerlid Demblon hoeft ontslag genomen als lid van deA gemeenteraad van Luik omdat hd te kiezen had tusschen zijn Kamerlidmaatschap en dei gemeenteraad Ekoilahd 10 000 Asjanti s en 300 andere inboorlingen hebben zich gevoegd bü do opstandelingen aan de Goudkust en sluiten Koo massie in De Britsche gouverneur heeft om dringende hulp verzocht Het aantal stakende dokwerkers te Londen is gestegen tot 24 000 ZWEDBH Het scheidsgerecht inzake den lock out van de arbeiders in de bouwvallen te Stockholm hooft voorgesteld dat hot werk a 8 Maandag zal worden hervat en dat het op dien dag ziJn beslissing zal bekend maken Patroons en gezollon hebben dat voorstal aangenomen BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Do rekening van enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten ca uitgaven van de provincie Zuid Holland over 1898 bedraagt in ontvangst f 1 046 480 77 in uitgaaf f 934 020 02 en sluit dus mot een voordoelig saldo van f 112 460 75 De begrooting voor 1901 der kosten van het provinciaal bestuur van Zuid Holland VAor zooveel het rijksbestuur is is geraamd op f 84 896 Voor de griffleambtenaren is daarop hetzelfde bedrag uitgetrokken al voor 1900 toegestaan de verhooging met 10 pet op de etaatsbegrootlng voor 1900 toegestaan heeft nog niet plaats gehad zü moet wachten op herziening van het Kon Besl van 1876 tot vaststelling van de maxima dor bezoldigingen Wanneer daarna op dezen voet de regeling van do jaarwedden vajidt griffleambtenaren zal hebben plaats gehad zal meenen Ged Staten eerst b jken en aangetoond kunnen worden dat inderdaad een hooger bedrag vereischt wordt Op deze begroeting is een som van f 1395 uitgetrokken voor den aanlog van een huistolofoon en een elcctrische sctioUeninrichting Mélanie lachte zacht maar volstrekt niet liefelijk tZottinnetje vind je dat dan ook niet f Nti nu krijg maar niet zoo n kleur je hebt toch oogen in je hoofd je b hoeft je voor nyj ook niet te houden alsol je nergens van weet Alle meisjes hebben het niet zoo goed als Alice de Liauran Je bent maar een geluksvogel Dit was voor AUcc orakeltaal Mélanie begaf zich weer in de kamer en was weldra in een zeer beleefd maar ook zeer onbeduidend gesprek met graat Alexandre de Liauran verdiept Wat geef je jé toch een vergeefsche moeite voor dat meisje zei Mélanie tegen haar broeder terwijl zij naar hui reden Zij is oor graaf George de I iauran bestemd dat is at lang een uitgemaakte taak Nu nichtje vroeg George aan Alice terwijl zi met een hoogst ernstig gezicht als in gedachten verdiept stond Zij zag op met treurige oogen en er kwam een droevige trek om haar mond Ik Iwn wanhopig George want ik ata tegenover een onmogelijkheid Welke onmogelijkheid De onmogelijkheid ooit zoo te worden als Mélanie Desforges En schijnt je dat zoo benijdenswaardig En is dat dan met zoo i O George leg de waarheid vind je Mélanie niet allerliefst George gUmlachu onmerkbaar Volstrekt niet