Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1900

fVo 8335 Woensdag 80 Juni 1900 SOste Jaargang fiOMCHE mRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtMMi H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö reg ls è $ 0 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o K9 JDe lJitg ave dezer Courantg chied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke NommVrs VTJF CENTEN Zeeman gezonden irorden Heelt de Directenr van de P H S n anderen kant tabak ontvangen dat nog al eens plaat heelt dan hondt de zending van bier tgdelgk op anders zonden de ondjes ik wil na niet zeggen teveel maar toch wel wat overvloedig krijgen en tabak moet n versnapering bljven Den 3en Maart 1896 verzond ik de eerste tabak aan de F H ü en den 4en Maart 1900 waren er p m 2430 onzen tabak door m j gezonden Twee duizend vier honderd en dertig Kilogr tabak gemaakt van sigarenpontjes is geen kleinigheid en toch was ik in de gelegenheid bovendien een flinken voorraad in magazgn op te leggen Dat er das alle reden is om tevreden te zfjn behoef ik niet te zeggen maar laat n dit niet doen verslappen in nw gver om puntjes te verzamelen integendeel wjj moeten er veel meer hebben want ik dnrt gerust beweren dat de meeste pnntjes nog worden weggegooid en dat is te betrenren omdat niemand daarvan het geringste voordeel heelt Van t jd tot tijd krjjg ik wel eens de vraag ol bet waar is dat ik mot het verzamelen heb opgehouden daarom verzoek ik u zooveel mogeiyk propaganda voor het zaakje te maken Gg kunt er van overtuigd zjjn dat ik tenzy ziekte oi anderszins mij het onmogemk mocht maken met de gratis tabakverschalfing zal voortgaan niet alleen doch dat ik dio zal uitbreiden dóór ook aan de Uudjes verpleegd in andere gestichten van lieldadigheid van elke richting van tijd tot tp en lielst dikwijls gratis tabak te bezorgen Ik moet daarmede evenwel nog wat wachten doch ik verzeker u elk pnntje wordt trouw bij den voorraad gevoegd en voldoet dus mettertijd aan de bedoeling waarmede het miJ wordt gezonden Do vriendinnen van do oudjes die zich weer eens naar hartolust amaseeren met de nooit volprezen schoonmaak zullen het miJ zeker niet kwalijk nemen dat ik hen opmerkzaam muak dat boeken tgdschrilten lenillotons voor lectuur en plaatjes k iken zoo erg welkom zijn terwijl schooue couranten bj dè zendingen gevoegd schijnbaar zoo n nietigheid door de massa n aardig stuivertje opbrengen waardoor de onkostenkast voor do gratis tnbakverschaliing gebaat wordt Met aanbeveling van do belangen den oudjes en de gratis tabaksverschalting be treUondo en harteiyken dank voor den zoo ruim ontvangen steun teeken ik mij gaarne Uw u voel goeds toewonschende W H VAS ZANTEN Ju Sluit vooral in de pakjes uw adres De stoomboot Volharding bezorgt gratis de pakjes voor de 1 H Htichting Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i8 Juni iijoo Vette 0 Mn en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kw hteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit ag cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 18 kwaliteit 28 ade kwaliteit aj 3de kwaliteit ai cent per hall Kilo Vette Varkens goede aanvoer iste kwaliteit ao ae kwal 19 3e kwal 18 cent per half Kilo Schapen en Lammeren red aangevoerd 0e handel wa in ret Vee Schapen en Lammeren prijshoudend Vette Kalveren flauwer Varkens traag minder in prijs BurgerlUke Stand moordrecht OVERLEDEN C K de Bruin 20 j W öroeneveld 9 m ONDERTROUWD L Zuidam on J de Wit J C Koemans on G J Post GEHUWD T Verhoel en I de Bruin C J Ph van Veen en S Boere ADVi ilTi PJTIEN Voor de vele blijken van deelneming en achting betoond bij het overiydeu van hnn gelielden Echtgenoot en Vader betuigen ondergetoekonden hunnen hartelgken dank Wed A ROOZEBOOM VA Gooii W J ROOZEBOOM GoDDA 18 Juni 1900 B G J EVERS ABTS is weder te CONSULTEEREN en verhnisd naar Oo$tkaven B 22a f B HM bMtt QQCduuMyküt ta g B fooral damM tn KlBdtnebotawwki todtApprftuurvmCM Nilllw 4 G BftrtlR BcNtlt a 14 Attn l tt H Xtuktm n hibri ktin rk vw Wlihallw It NkMnrwt fclMlartM r i rvMM u wwMl OaMtfer NfMM AMliMi Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leavehaven 78 Maatschappelijk Kapitaal KEXMILLlOËiX GULDEN Sfieotinna Ib E B C CASTSHBt tn B DE BSB Ita De Bank gocit onder controle van het tlyemeeu Mdmlnittratteen Triisl kantoor te Holterllam 4 fandbrteceu uit in MtHkken éan lOOO 300 en OO Coupons 1 Januari en 1 Jnli Correspondenten voor Gouda de Heercn M J OGIEB Co Levensverzekering Maatscliappij DORDRECHT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 iVIaatscbappelUk K apitaal ƒ 2 00 0 000 gehd gepbM VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ACEiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterltetaiels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoold eti de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland lft W 1 HHH fl l Lsh Igemecn t riit VGlen n w t p i ivn i PRAEPARATEN VAN é Mllig g iyCIlW j o pt j j kinderen als volwassenen gebrek Mr eetluat alechte p Bverterlng zenuwboofdp n ter vcraterklng na ïiekte of kraambed koorti en hare gcvolecn 0UINA 1 A ROCHE FERRUOINEUX in het bij onder t en Bloedgebrek Bletkzucht kwalen van Kritlichen letftyd ent FïIf pI I Ü CÜ a voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dflRelijkw h geb uik V 1V C V vooral vfior kinderen zwakken en kllerachtfge gestellen leer aan te bevclen Als gcneetkrachtige drank bij toornissen der apljsvcrteringaorganen tn dlarrhée ook vo r migelinEcn en kleine kinderen Pnh per hus X Kgr X 70 è V Kgr O ÖO Kgr 0 60 Cbemlaob M aIL ci iSt At Speciaal voor Kindervoeding iit butsen i H Kgr O 0O zuWcre inCIKSUIt Cr Kr O SO Kfp 0 28 A c4lltTISI o TP kp t Het rooken cener halve Cigarette is voldoende ter beitrijr V ding van de hevlgat aanvüUen van Asthma etc In doosjes a O ÖO tn o 6Ö Tamarinde RnnhOt1 fruit FURGATIEF tegen verstopping Aam QalmSalf DacilHptC algemeen erkend aU het BESTE huismiddel OrtlllHalVTttaUlICa Hoest Verkoudhel d en Keelpljn bet is een mmoplossend en verxachtend middel blJ uitnemendheid uitsluitend bi □ fleschjes verkrijgbaar l njs 0 30 per fleachje ih ftaoparalem ran KRAEPELIEN E HOLH te Zelat tO Utn POofMim tan mliqtMltfn miamp da naam t HaMdteekeniitg ttt ttt ArrvffOaar btj mê tU Mpolètltri n firoffMtH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AkllJlj JtBodteeiJeeaiaff met rood lottBrSé Let jroor l op d ECHT jOberlahnstein oifttereuROtR victoriabron oaeRiAHiiswii Overal WaatBehappy tot MxpMiaMe van de FMorttt Brmt Kantnor voor Nederiana Boompjeê éO BoUerdam Patent H StoUen 0 belen Migraine Qongeflticsctc vooralookaUlaxans voor Vindcren Warn ng Der ffTMse Brfoig waêf Patait H fMoUm vniH hat Mm ia w uhléJênM M l tattm Xachahmunffeu Urn uufB ttëttw jüMft M9t ch rfén H oUen nr rw i UM MHIutf SS mUUtUm ml g mr to i wl m l wvm ADYEETEFTUN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiltle Bnreau van A BKINKNA ZOON te GOUDA WATEItWMACET GEVRAAGD Watersüppeiieii Eenden opgave aangaand seizoen conditie grootte ent Franco brieven boekhandel BLOK Prinsesstraat 48 DïN Haag ea een flinke JONQEN knnnen geplaatst worden bij A BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg Souda TE HOOP Een soliede KEAAM 1 Meter lang met soliede sluiting Te bevragen bj A VAS HELLEMONDT Lange Tiendeweg Gonda Kieuw onovertroflea 1 rof Dr Liebera welbokeud IMVW XBACBT ILIZIB CAIImu e t met Fabri ki n k tot voortdurende radïcAle en sekere genezing van alle zelia de meest hardnekkige enuwItiekteiif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeitgd lotala genezing van elke swakte Blee zacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n alechte apysvertering Ouvermogsn Impotent PoUutione enz üit voerige proapectnsaen Trijs por fiesch fl 1 fl S ft SV dubbet i fle b n fi j OenlrarjDepöt Matth v d Vegte ZaUbommel Depots M Ctóban ït Co Eotterdam F Happel a Graïenhiige T I alramana lie JoDg J Gsn Bottordam Wolff fc Ca Oouda r □ bil alle drogiaien PEMSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische WasseherlJ VAS II OPPE HËlMEIl Qebreretetvü door Z M deu Koning der Belgen Boofddepdt roor UOUDA de Beer A VAN 08t Az Specialiteit Toor het lioomen en Tenrea Tan alle Ueerenen Üameigarderoben alaook alle KindergoedeiA Speciale idrichting voor het atoom n van pludie mantela veeren bont en Gord nen tafelkleeden enz worden naar tU Dienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzQ gestoomd of f verid worden ouBchadelgk voor de gezondheid volgen i ataal bewerkt ThitR i Woodirbalitm in do gelioele woreld bekend pn geroemd Onovertroffen middel te alle B O r ft t L O n r Leve rMaasczlekten enz Iiiw udig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg I j aan te wenden Pr S perfla on Uyt L per p st ï l ö ndurj s Wo dsnalf bezit een alsnog ongekende geneeakracht en heilzame werking Maakt meestal elke p nl ke en gevaarvoUe operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U jaar ood voor oiigeiieesll lf rehoadcn becngezwel en onlaoga en bijna 32 laar kaokeriydcn geneien Brengt genezing en veraacliting der p nen bij wonden ontatekingen eOX van allerlei aard Frys per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederl nd Apotheker HENRI S4NIIER8 Rokin 8 Amaterdam Wht gMn dvpAt u buUüe men direct un dïe Schntmiqiotbeki dei TBIKRRÏ ia Pngndi bel RohltKh Oertcrreicè QalitTB prapeetui t oiitbiedeB by hst Ccntrul Oqi t Sasdwi ll kin S ABUtcrdam aoada Drak Tan A BRINKMAN k Zn Bultenlandscb Uvurzicht De correspondent van de Daily Express te Lonren o Marqnes seint een ambteljjlce dèpêclie van de Transraalsclie regeering over waaruit bljjltt dat de bevelliebbers van de Boeren by Lnngenek en Eerste Fabrielton erl ennen terng te zvjn gotroli l en tegenover de overmacbt van de Éngelschen maar zij deden dit eerst na een Icrachtig verzet De moed van de Boer n ta Eerste Fabrieken wekte generaal Botba s bewondering Veldkomet van Vuuren sneuvelde Vjjitien gevangen Engelsche ofücieren en 500 manscbappen z jn te tanderton aangekomen Een corps Vrflstaters is het Engolscbe kamp op de kopjes bg Roodewal binnengedrongen en nam 22 Éngelschen als gevangenen mede De toestand van de Engelsche troepen was toen zjj te Johannesburg en Pretoria aankwamen ellendig De soldaten blgven klagen over het gebrek aan voedsel Velen vielen uitgeput of dood neer in de straten van Pretoria Overal langs de straatwegen liggen lyken van menschen paarden en muildieren De lastdieren die het er levend hebben afgebracht zjjn zoo uitgeput dat z j onbekwaam z n om verder te gaan Volgens bericht aan de Times uit LonrenQO Marqnes heeft de Transvaalsche consnl Pott aan de bnitenlandsche consuls een afschrift getoond van het manifest dat Steyn den Hen beeft uitgevaardigd De Presiden van den Vrijstaat verklaart daarin Roberts proclamatie ter inlijving van den Oranje Vrijstaat nietig want na een verdediging van acht maanden zyn de verbonden Boorenrepnblieken nog niet overwonnen terwijl de legers van den Vrjstaat nog te velde staan Steyn kenmerkt Roberts proclamatie als Btrpig met het volkenrecht Het volk van den Vrgstaat dat volgens Engelands eigen verklaring goed geregeerd werd biyft vrg en afhankelgk en niet gezind om zich aan het Engelsch juk te onderwerpen De Times verneemt uit Lourenijo Marqnes dd 17 Jnni President Krnger heeft zijn hoofdkwartier verplaatst naar Alkmaar bij Nelsprnit Volgens een bericht aan de Standard uit Langsnek hoopen de Boeren zich op te Standerton waar 600 Engelsche gevangenen zgn ajpgekomen die onderweg zijn naar Nooitgedacht Heden schijnt bot nieuwe Kaapsche ministerie tot stand te zullen komen Sir J öor FEJÜILLETOX 8 0 dan is het goed zei Alice met een tucht van verlichting Je moet weten dat papa mij altijd Mélanie Uealorges tot voorbeeld stelt en ik was erg bang dat je van hetzelfde idee zoudt ziJD George boog zich voorover Ii je dan iets aan mijn meening gedegen AUcei Zij bleef het antwoord schuldig maar zij werd aeer rood en liep vlug naar papa om hem goeden nacht te zeggen George zag de kleine sierlijke gestalte na een vriendelijk warm gevoel vervulde zijn hart Als hem het gunstig lol een zuster had betchore dan zou hij haai ak Abce gewenacht hebben Goeden nacht kind zei graaf de Liauran vriendelijk terwijl hij met de hand over haar krullenil hoofdje streek Hij was met den stand der aangelegenheden zeer tevreden en gevoelde zidi als een slim diplomaat die het rollende rad met onzichtbare diaadjes in beweging houdt Ja zoo voordat ik hA vergeet morgen komt Miss Forest je kunt dat ook aan mevrouw Desarbres zeggen Alice s gelukkige stemming werd wreed verstpordi zij wist niet hoe het kwam maar zij gevoelde zich pbtKÜng ontmoedigd en ang tig don Sprigg zon dan de leider zgn en met Rose Innes zouden er o a in zitten Solomon uit het ministerie Schreiner eii Sir P H Faure uit het aatste ministerie Rhodes Het is natuurlijk sj te een onderstelling Op het Bondscokgres ie Paarl is een brief voorgelezen van Schreiner waarin hij uitlegt dat hij wegens een geschil met ainbtgenooten van hem zijn ontslag nemen moest Het congres nam een motie van dankbetuiging aan Schreiner aan voor zijn bewezen diensten maar tevens van instemming met de Bondsleden die zich verzet hebben tegen de maatregelen welke Schreiper had voorgesteld om tegenover de opstandelingen te nemen De secretaris van het congres zeide nog dat het onbillijk was menschen te straffen die gedwongen waren zich aan den kant der Boeren te scharen Do rijksregeering had hen tegen de Boeren moeten beschermen Het is een ernstig bericht dat wiJ ontvingen Een Japansche torpedoboot heeft te Tsji Foe op het Schiereiland Sjantoeng niet ver van Wei Hai Wei het bericht gebracht dat de Europeesche gezantschappen te Peking waren genomen Dat kan o i niet anders beteekenen dan dat de Chineezen laten het SU Boksers zgn of oproerlingeu die door de Boksers zijn opgezet of zelfs Chiueesche soldaten zich van de hotels der gezantschappen meester gemaakt hebbes Als dat zoo is dan ziet het er voor de gezanten en hniine families ambtenaren en ondergeschikten droevig nit De vorige week riep men ongeveer in de heele wereld laat de natie die het vlugst klaar is maar beginnen de mst te herstellen dan zullen wij wel vorder zien En dat meende men blijkbaar bang als men was voor het verlies van menschenlevens dat mogelgkte betreuren zon zgn wanneer niet de oen of andore mogendheid toetastte en begon met de vreemdelingen tè redden Intussrheu is de toestand ernstiger geworden de Engelsche en andere troepen op weg naar Peking knnnen nog altp niet vooruit en de oproerlingeu stout geworden door hnn aanvankelgk succes knnnen zeer goed den aanval op de vreemdelingen gewaagd hebben hetzij i m de Zaterdag door ons aan mededeelingen van een Chinees ontleende motieven dat de Chineezen niets willen weten van menschen die hnn een beschaving willen brengen elke voor hen een achteruitgang van eenwen zon beteekenen hetsg om andere minder te billijken redenen En nu komen de berichten over troepenzendingen De Amerikanen die Zaterdag nog overwogen of er reden bestond voor het Goed papa ik zal het tante zeggen goeden nacht George Was dat waarlijk Alice s stem de stem die kort te voren van vreugde had getrild en nu zoo koud en onverschillig Uonk f VIJFDE HOOFDSTUK Miss Eleanor Forest betrad Chftteau de hi Croix een slanke junomsche inderdaad vorstelijke verschijning ondanks haar zeer eenvoudig reistoilet De lakei tr het portier open alsof het een regeerende vorstin was die met zijn hulp den smallen voet op de trede het glijden hoewel hij zich had voorgenomen de betaalde gezelschap uffrouw als zijns gelijke Ie behandelen Miss Eleanor scheen in die dienstvaardigheid niets buitengewoons te vinden de groote blauwgroene oogen onder de lange donkere wimpers die zulk een sterk contrast vormden met cle kleur van het haar sloegen een blik op den statigen gevel van het kasteel Het maakte een goeden indruk terwijl de herfstzon de spiegelruiten deed ghnsteren Ken oogenblik kwam er een begeerige uitdrukking op het schoone gehut Hicr zou ik gaarne meesteres z n Ug in die uitdrukking en het schoone hoofd roet het goi droode haar richtte zich fier omhoog In een oogwenk was het gezicht weder in volkomen rust als uit steen gehouwen Miss Forest zette den voet op de onderste tzede van de trap den dienaar volgend die haar hare kamer moest wijzen sWees verzekerd gravin dat ik in alle opzich versterken van hnn macht in Chin dienog heel wecies vasthielden aan hnn geheel onafhankelijke gedragslijn en verklaarden dat zij geen aanvraag haddon ontvangen van Rusland en Japan of zg geen bezwaar hadden tegen troepenzendingen zooals de Europeesche mogendheden die hadden gekregen zenden nu troepen van de Philippijnen Japan zal 3000 man sturen De Daily Express beweert zelfs dat de Engelsche regeering er over denkt van het leger van lord Roberts een paar brigades of te nemen om die naar China te zenden Voorloopig zal men het intasschen maar doen met wat Indische troepen Uaar zullen deze troepen op tyd komen f Zyn de gezanten van alle vreemde natiën misschien al vermoord zooals omtrent den Duitsche Zondag al word bericht f Dan knnnen de mogendheden wel alle to zamen wraak gaan nemen zooals Engelsche Jiugo bladen al roepen dat Engeland voor den aanslag op eenige zendingstations onmiddellijk schadevergoeding moet eischen maar intusschen zullen do vreemde invloeden in China een gevoeligen knak hebben gekregen en zal het afzetgebied voor de Europeesche industrie en handel ïooreerst wol wat zijn ingekrompen De Obineezen tellen 400 raillioen zielen als ziJ n eens werkeiyk niet van de Enropeezen weten willen zon er dan een macht zgn die ben kan weerstaand Hen weet nog niets van de plannen Tan de Oostenrgksche regeering hoewel er natuurlijk geruchten genoeg in omloop zgn Dr Bezek de minister voor Bohemen is of was althans Vrgdag en Zaterdag in Praag waar hy met tal van politici gesprekken heeft gehad De Dnitsche partgaanvoerdors hebben in hnn bgeenkomsten op den löen en 16en in de eerste plaats besloten dat de regeling yan het taalvraagstnk in Oostonrgk altgd beginnen moet met de vaststelling Tah het Daitsch als bemiddelende taal Ook omtrent de taaiwetsontwerpen van de regeering namen de Dnitschers verschillende beslniten waarby zy zich vooral verklaarden tegen do regeling van de otSeieele taal voor het onderling verkeer tassohen de bureau s op de wyze zooals de regeering voorstelt De Jong Tsjechen van hnn kant verklaren dat indien het geracht waar mocht bljjken dat de regeering de taaiwetsontwerpen wil octrooieeren eenvoudig de dwarsdrgverg weer zal beginnen en wel met een nog beter orkest dan den laatsten keer Voordat de Tsjechen voldoening krggen voor de intrekking van de taaiverordeningen zegt de ten mijn beat zal doen uw ti redenheid te verwerven Miss Forest had haar diepste eerbiedigste buising gemaakt en zei die woorden ia onberispelijk DuUach l a t ik u allereerst uit een dwaling helpen myn lieve miss Forest zei tante Adèle Een gravin de Liauran bestaat niet meer de graaf ii sedert jaren weduwnaar ik ben een verre bloedverwante Was het een alans vaa vreugde of een zonnestraal geweest die het gelaat van de vreemdelinge plotsehag verhelderde f Mevrouw Desarbres was als verbhnd en kon den draad van haar gesprek niet weer vatten zij had nog nooit in haar geheele leven en zij was nu een oude vrouw zulk een volmaakt schoone vrouw gezien Miss Forest scheen den indruk dien zij maakte niet op te merken fVergeot mij mijne vergissing mevrouw zij lag voor de hand Mevrouw Desarbres knikte met het hoofd zij gevoelde zich eenigszins gedwongen in gezelschap van de nieuwe huisgenoote maar toch bestudeerdezij met echt vrouwelijke nieuwsgierigheid de trot he trekken alsot ze er een geschiedenis eengeheim uit wilde lezen off Ge zijt een wees miss Forest J Het klonk niet zeer vriendelijk dat ja riiaarmevrouw Desarbres liet zich niet afschrikken Al lang Wk vik heb den graaf mijn levenlMp medeg deebdj hij ia zoo eenvoudig mogelijk Narodnt Listy znllen ly niet toelaten lat het parlement weer aan twark gaat f In de Italiaansche Kamer heeft de miniitai president medegedeeld dat het Kabintt callectief den Koning om ontslag heeft gevraagd on dat de koning da beslissing nogaaniich heeft gehouden Verspreide Berichten FBiLKKBUK Vrgdag bedroeg het aantal betoekert dsr Teatootstelling 216 278 Zaterdag 191 757 Als qfficieele Tertegenwoordiger van Dnitschland zal lA minister van binnenlandsche zaken Posadowsky een beioak brengen aan de TentoonstelÓng Koning Oscar van Zweden heeft Zaterdag in het Elysie aiackeld gonomen van president Loabet De president benoemda kroonprins Karel van Zweden tot grooti kruis in het Legioen van Eer Generaal Bogat die nit de Dreyfnszaak zoo berocht is geworden is by de manoenvrea naby Belfort van zyn paard geVallen en ernstig gewond Hy ii ecUerbalten gevau Zondag is den nationallatinshen gementeraadsleden van Parys door hnn partygenooten een banket aangeboden 3000 personen namen er aan deel Rederoeringen waarin de overwinning der natlonaliiten by de gemeenteraadsverkiezingen tff Paryi werd gehnlUgd werden gebonden door Drnmortd Fran ois Coppée Rochetort Jnles Lemaitre Manrice Barris genanal Uercier e a Na het feest hadden buiten daiaal botsin en pli ats er werden slagen en revolverschoten gewisseld Een antisemiet werd door een kogel getroffen een gemeenteraadslid ontving een messteek De prins de Joinville de laatste overlevende zoon van Loais Phillpne is Zaterdag op 72jarigen leeftgd t Pargs overleden DuiTSCHLuni Zaterdag by gelegenheid van de opening van bet Elbe Trave kanaal heeft da keiier een redevoering gebonden waarin by o m leide De gedachte dat Dnitschland het voornitiicht heeft een vloot te bezitten wekt b myn hart diepe vreugde bnitschland moet zyn handolsvlag knnnen steunen tot in de meest verwgderde punten op aarde Dat klonk zeer koel en norsch Idsef fSlfallor Forest volstrekt niet bang wat een onbescheiden vraagster terecht te wijzen al wai deae oen hoog geplaatste dame Taule Adile vroeg niet verder zij vergenoegde zich nfct de schoone verschijning aan te ieo die met haar trotsche bewegingen zoo weinig paste ia de eenvoudige lijst van haar tegenwoordige E ssitie gezelschapsjuHrouw van gravin Alice de iauran I IntusschVn trad de Engelsche aan het venster zij schoot het kanten gordijn een weinig op zij met haar smalle witte hand en zag in den vgver die het kasteel aan deze zijde begrensde De zwanen trokken lange gelijkmatige strepen in ikn v waterspiegel de zon deed het water fonkelen cfn glinsteren en het verwelkte loof der boomen viel als leveosmoe er in neder n liet zich door dis golven meeslepen De graaf fluisterde mevrouw Deurbrea vccibeteekeneod en miss Fores trad van het vcnater terug sonder echter in het minst hare trotsche houding te veranderen Graat Liauran kwam buinen met de hem eigene nonchalante zelfbewustheid Miss Forest Hij zei het vragend en zag met verbaasde blikken naar de fiere gestalte dw zich tegen het venster afteekende zoi r dat het gelaat duidelijk was te onderscheiden Er was iets in halir houding die hem dwong er met een lichte buiging bij te voegen i lOraaf de Liauran WiriU vmulfi