Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1900

woord der patroons om het werk te hervatten up de oude voorwaarden met kot recht van de laatsten om die werklieden weer aan te nemen die zy wenschen In verband met het bericht dat de ge meenteontvanger van Kapelle zich te Middelburg vrgwiUig in arrest gesteld heeft deelt de M Ct nog het volgende mede Zatciqjiagmiddag begaf de justitie zich van Middelburg naar Kapelle in verband met de traade in de gemeentekas aldaar Inde gemeentekas moet een aanzienlgk tekort isyn n de gemeentesecretaris en ontvanger W J V D wordt verdacht aan de verdni tering ervan schuldig te zyn Hg wasVrgdag naar Antwerpen gereisd maar heeft zich Zaterdag toen do justitie naar Kapelle op onderzoek was vrywillig te Middelburg in arrest gesteld De verdachte was ook ontvanger der hervormde kerk De kas van dit lichaam lydt echter geen nadeel daar het tekort daarin door zakelgken borgtocht ruimschoots wordt gedekt Bovendien wordt beweerd dat ook de administratie van den verdachte als rontmeester van verschillende personen niet in orde is Men zegt dat een groot bedrag zoek is De justitie nam de boeken van den verdachte mede naar Middelburg Die plattegrond nu die zwart op wit spreekt leert ons het volgende Peking bestaat geiyk vele groote steden in China nit twee hoofddoelen de Tartarenstad en de Chineezenstad In eerstgenoomd gedeelte wonen de overheerschonde Mandkjoes in de hatatgenoemde de oorspronkelgke Chiueezen Nu is het juist dat de Straat der Legaties evenals de groote Ëoropeesehe gebouwen kerken en zendingsgebonwcn in de Tartarenstad ligt en dat de twee declen der stad door een niour zgu afgescheiden maar ten eerste zyn er verschillende poorten in dien muur ten tweede ligt de Straat der Lagutle haast vlak tegen dien muur aan met de beide uiteinden vlak bg een paar poorten en ten derde is uit de telegrammen gebleken dat het oproer ook in do Tartarenstad wu dt De katholieke kathedraal iii de Keizerlgke Stad die binnenin de Tartarenstad ligt is verwoest en andere gebouwen hebben in dat lot ook reeds gedeeld Het heden ontvangen bericht doet dan ook het ergste vreezen do gezantschappen zouden in weerwil van do personen die met Peking goed bekend zgn door de Chiueezen zyn genomen In het licht van dit alles maakt het een indruk van onaangename ironie te lezen dat de Holland reeds den 23en van deze maand zal vertrekken Keeds don ÜSen Mei beschouwden de gezanten in een bgeonkomst van het corps diplomatique den toestand ais hoogst ernstig Als alles meeloopt zal de Holland na een reis van ongeveer 12 dagen dus in de eerste week van Juli v6ór Takoe kannen aankomen Vgf weken nadat do gezanten den toestand hoogst ernstigiioemden 1 Wat meer voorzienigheid en wat meer spoed zou allicht eenigen van onze landgenooten nog in staat hebben gesteld om zich te bergen en zon in allon geval een beteren indruk hebbon gemaakt Intusschen moet zeker als verzachtende omstandigheid in aanmerking genomen worden dat klaarbiykelgk ook de andere mogendheden zijn verrast De gebonrtenissen hebben elkanuer bgzonder snel opgevolgd Hand De haadel was in Tft Vee en Melkvee vlug prijsbo nd en vette Kalveren minder to prijs SliereiBUti prijahoudend Nieuwe PARASOLS en PARA PLU I ES VAX OS Aje Md Taillenr Kleiweg E 78 GOUDA Omtrent het gevecht ten noorden van Kroonstad waarby de Derbyshires gevangen genomen werden meldt de Cape Times De eerste divisie onder lord Methnen had ten Loorden van Kroonstad geopereerd en had bericht ontvangen dat de Wet zich verlangde over te geven Dit was slechts een voorwendsel om zgn listige bewegingen te bedekken Kenige dagen te voren had hg lord Methnen van den spoorweg weggelekt en bezette toen door ecu slimmen zet den spoorweg 21 KM ten noorden van Kroonstad liet een brug springen en vernielde de Ign over een afstand van ettelgke KM De Wet s Btrydmacbt telde 2600 man met zes kanonnen Hy nftm twee compagnieën City Imperials en yeomanry gevangen ie do ly bewaakten Slechts twee man ontkwamen en keerden te Kroonstad terug Daarna verliet Methnen Kroonstad om de Boeren aan te vallen De Wet ontweek hogi weer en waclitte zes compagnieën van q Der yshiremilitie af die lord Methnen met een trein noordwaarts gezonden had Zy werden gevangen genomen toen zy nit den treirt stapten De Boeren beschoten do militie ednigen tyd met zware kanonnen De DerbyBhires hadded zelf geen zware sakken en waren daarom genoodzaakt zich over te gfeven Oe mengdc Berichten Uit Elburg meldt men Zondagavond nam ds Q T I Aalders gereformeerd predikant alhier die gereed staat zich met zgn gezin te begeven naar 8t Helena om aldaar onder do krügsgcvangon Boeren werkzaam te zyn afscheid van zyno gemeente Hy trad op voor een zeer groot aantal hoorders zoowol uit deze als nit andere gemeenten De predikant sprak van den kansel den wensch nit dat hy eenmaal de Boeren vry en onafhankeiyk onder de Transvnalscho vlag de poorten van Pretoria zou binncnloiden Aan het einde der godsdiensto ofoniog werd de scheidende leeraar toegesproken door een der leden van den kerkeraad Zjjne afreis is bepaald op 7 Juli Nader meldt de N Gron Ct De werkstaking der sigarenmakers duurt voort Naar wy vernemen hebben de werklieden besloten niet in te gaan op het ant Een vroegere inwoner van Assen de heer M Engers die als lid van het Hollanderskorps onder den Bussischen kolonel Mazimof mee heeft gevochten in het oosten van den Vrgstaut schryft o a De Ëngelschen bobben de Ned ambulancevan dr Juriaanso gevangen genomen en dogewonden krggsgevangen gemaakt Dr Juriaanso is echter na een streng onderzoeklosgelaten De jjntvangst der gedelegeerdeu van do internationale conferentie heden door Hare Majesteiton te Soestdgk is geregeld als volgt UtrectK 8 eorwegverblDtfliigen met UüUÜA Zomerdloiist 19 0 Aanf evaogeo I Met TUd v i ireenwicb I7 anvtK lo ki n i 11 11 iLOir 11 1 n to 11 1 11 10 1M SOTTllDlIlila in B 4 ll ll IMS 1 17 llt 8 St 8 41 4 19 4 C4 l ll l ll 7 11 7 41 1 14 1 17 MS I4 lO O 10 11 10 40 II 47 01 1 I I l 4 rj 10 19 f M l l ll 10 11 f 1 1 1 10 1 17 l l 8 l6 1 4I S tl 4 0S 1 17 i i sa 7 47 1 07 l ll 1 10 os 110 11 44 lO J H l 11 11 10 01 ilUn It tl l H btn WjWtlM O dtfl Man é m Zin4a K 4m Bi idtg Mitda iu ntoatUljUtoo r 4 wrkn gl r top itoU tmUprjji H HilUidiaka Spon L Cttn npplainait Wwyi KOTTlBDaH SOUDi riM nni l 11 4 1 1 9 11 1I IS 1 04 10 11 11 11 11 41 11 10 M S I4 i 4l S 4I 4 eS 4 34 le K f 4 4 44 lO SI l t t 4 11 10 41 r ir J I l l 1 l 4 ILIIIMI IMl l ll i09 M 4 0 4 14 1 07 B Balkaiaka ir L Kit iipplimnlknlii 7 11 f tt l l 1S 47 t jj f l t f 7 H 7 4 i m 1 04 00 i S 10 01 10 14 InlMW if 1 iMf ku M Minrla aOUDl DKN H 1 t e Haa tana lO OO lO l 10 1 11 11 II IS tl lS 11 11 l ll S SI M5 4 1 4 10 4 11 r 4 s ts 1 1 11 11 1 10 101 11 11 r 1 11 I f i ll 1 11 f 7 4i 10 11 10 4111 41 11 01 11 41 11 11 1 40 I IO Ml 4 1t 4 4 1 11 i ll 11 4 7 17 in l ll 0S 44 10 11 U SI 0I 80 10 11 10 14 ll lt 11 0111 84 l ll S O 1 11 4 17 4 47 11 i 4 7 OS 1 0 l tS I klaaa aitn kataUK a o l O a ll C U I iaa naaa r i 9 07 f n 10 14 lo i 11 00 ii 87 ui ii 4 i m m 7 10 t s 11 17 11 07 li H r I M IS 1011 III 11 14 1 40 S I n I S P 8 il 01 l ll 9 19 10 14 10 49 11 47 IMl 1 0 O 8 4 1 04 80 7 00 1 14 l II J1 44 Utiw kl 1 11 II 7 Ml I0 ICIO 10 11 11 11 ll O 1 1 I MO 4 01 4 41 1 1 Ml 7 00 18 S OO I IS WoHdM 1 07 Ml l 0 I7 10 S8 11 1111 17 4 15 1 14 10 01 10 4 11 07 lil a II 1 17 10 41 ll ll 1 4 11 4 Ml Ml M MO U Ml 10 1 IIJ IMl O Ml 4 4 Vlo tl 7 14 141 ♦ 10 07 lO M ll ll Hmmab be Uiedivo die Woeiuidag o k te VUsunKen Aankomt zal van daar met het küDii kl k jacht Osborne worden afgehaald Donderdag ie hg te Londen en zal er tot 29 Jan bliJTen op welken datnm hy naar Frankrgk vertrekt De goavemeor ran Oibraltar en zfjn adjndant i n door eenige Jangeut met iiteesen geworpen terwijl zy nabjj de stad doch op Spaansch gebied reden De adjadant werd aan bet oog gewond De daders ziu gearresteerd ZW1TBÏ LA1 D Van regeeringswege worden teeaten voorbereid ter Yiering up 2 Jnli a van don 2 sten verjaardag van de I ubtonic BINNENLAND Door de diitlllateura in venchillende gemeenten gevestigd wordt aan de Tweede Kaner een adres gezonden waarin zg bon bezwaren tegen bet ontwerp tot wgziging der Drankwet ontvouwen en verzoeken bet niet aan to nemen op grond dat nit het geheele ontwerp blgkt dat z die in de eerste plaats omtrent dit belang badden moeten zjjn gekend nl allen die bü den verkoop of vervaardiging van sterken drank belang hebben niet zjjn gehoord hetgeen het tot stand komen van jaiste en doeltreffende bepalingen niet iu de baud werkt Ieder zal zeker met groote ingenomenheid hebben gelezen dat de pantserkrniser Holland olt Indie naar China zal worden gezonden on bHJkbaar niet alleen tot vlagvertoon maar met ernstige bedoelingen Ér zal een landingsdivisie meegaan die dns in vereeniging mot de troepen dgr andere mogendheden zal moeten trachten de Knropeancn in Peking te boveiligon als bet uiot reeds te laat is Tevens echt er zal menigeen in zi n baard hebben gebromd dat Holland weer met de naclitsoliait komt Inderdaad lykt ook de Kogaering er zich wel eenigszins van bewust dat na niet joist met bekwamen spoed is gehandeld Kort na do medodeeling immers van het voorgoDomeu aitienden van de Holland ontvingen wtj eveneen van het offlcieuse correspondonttebnroao het gernststollendo entrefilet over de betrekkolgke veiligheid van de Noderlandsche legatie Dat scheen by voorbaat den ontevreden Nërglern den mond te moeten itoppen wanneer zy mochten willen mopperen over gebrek aan spoed Ër is zoo n groot gevaar niuC boet het Personen met Peking gued bekend vorklaren dat de Htraat dor Legaties in de Tartanrscho wflk ligt en dat er tnsschen die wyk en de Ühinee enBtad o zoo n dikke maar staat I 7 1 l ll a ll ll MO I 1 10 I 1 17 I OS Il 114 U os Oeada l ll 7 11 VMtdnekl dm 7 11 Hl inrk k 7 11 OaMlt Ml Mterdui 11 II 7 44 tett duiiD r Bottndsm B Bottcnlam B un Rottardsm D F Battatdui M 4 41 a p ll 4 11 Kitairnkirk 1 01 HoorarMhl l ll Mi 1 17 7 i 1 011 41 1 11 t 10 i lUm a k Uw m Main 1 Ooadt 7 1IM7 Ml 1 01 IOT4ak Moaro 7 11 l l g Mr MtIeg 7 8 ul Tenbug t H U Hago 7 11 0l 1 I7 Hh4 I Si 04 7 017 11 7 1 Voorborg I M iMtwm Zag l ll Zavuk Uii I OI 1 14 11 7 11 7 41 4 0 ifi HiiTaalla ila aUaaa la a la boadiu MO 14 7 41 Oadtw l ll 7 WoMd 1 4 Ijtrwkl 7 04 l ll Oaltw Qoada Tot ons leedwozen kunnen wU met die sassende opvatting niet moegaan wy zUn niet goed bekend in Peking maar wy hebbon twee zaken v66r ons liggen die ons stout genoeg maken om tegenover die uitspraak van deskundigen een eigen meening te stellen Die twee aken zyn de ontvangen telegrammen on oen plattegrond van Poking Te 12 ure ontvangst door H M de Koningin te 12 uur door H M de KoninginMoeder ca te hall 1 uur vereeniging aan het dejeuner door Koningin Emma aangeboden De hoeren vertrekken morgenochtend te 9 n 44 in salonrgtuigen per staatsspoor naar het luitslot Soestdgk Omtrent de aanstaande we zaamheden van de Eerste Kamer der Statcn Goneraal kan het volgende worden medegedeeld Woensdag stelt de Commissie van Bapporteurs de afdeelingsverslagen vast over de boterwet en het ontwerp betreflende het waterstaatsbestunr Ken week na het uiteengaan van de Tweede Kamer zal de Eerste worden bgeengeroepen vormoedelgk dus tegen Maandag 9 Juli In de daarop volgende dagen dier week zullen nadat de Kamer in de afdeelingen is vergaderd de nog aanhangige ontwerpen worden afgedaan waaronder de leerplichtwet indien deze in staat van wjzen is Het p an bestaat om wanneer de ontwerpen op do oaderiyko macht en de strafrechtpleging van jeugdige personen van de andere Kamer zgn ontvangen deze wetsvoordrachten te stellen in handen eener Commissie van Voorbereiding De tooneelvereeniging A D Ui N D O te Amsterdam artistiek leider de heer L Bouwmeester heeft besloten haar zevenjarig bestaan te herdenken met een nationalen reciteor wedbtrgd waartoe zy alle liefhebbers uitnoodigt De wedstrgd zal 21 Juli plaats hebben in Plancins te Amsterdam Inry mevrouw B Holtrop van Gelder mejuHr Joh Dusault Louis Bouwmeester S J Bouberg Wilson en A Regding Ter zake van het verzoek door de stakende sigarenmakers te Groningen tot hunnopatroons gericht om do voorwaarden te mogen weten waarop deze bereid waron henweder iu dienst te nemen meldt de N G C De sigarenmakers overwegen of zy genoegen zullen nemen met het antwoord der patroons op hun verzoek om het werk te mogen hervatten Hot is nu de vraag of do werklieden op dien eisch zullen ingaan on de beantwoording van die vra g zal wel voor een deel afhangen van deze andere vraag of de flnantieole onderstenning nog voldoende is om de staking vol te houden Maar wat do werklieden ook mogen besluiten dit staat vast dat ook deze werkstaking die nu byda acht maanden geduurd heeft slachtoffers zal maken Wg weten niet of sommige patroons bg het weder aannemen van werkliedei het gebeurde zuilen vergeten en vergeven Maar wel weten wy dat sommige fabrikanten geen enkelen of slechts een paar van hunne vroegere sigarenmakors kunnen aannemei omdat zg ii h elders met voldoende werkkrachten gelnitalleerd hebben ii wel omdat zy op fabrieken van anderen laten werken 1 11 1 41 I I M Ml 10 11 lO JO 10 41 Hoe nauwkeurig op de bewoordingen by het maken van politieverordeningen moet worden gelet is weder gebleken uit een arrest van den Hoogon Raad dat op 23 April j l ti ia ii i t 11 41 L ll 10 1 1 17 4 1 J4 l ll S I 7 017 19 8 11 S l 8 l r 9 41 4 11 i 10 01 t if 7 01 7 i S I0 l ll 47 10 0 tO la 11 01 I nm da Osapania 4ar Wifau Lila II IS 1 01 8 i 178 1S 8 U Sa i e F MS l l 44 IM t 10 18 leis 10 41 11 1 10 01 10 17 10 1 10 84 lO tl 10 14 11 11 11 17 II 4I10 S 10 08 r 10 1 i 48 lO IS 10 11 soul A A DSrsaom laa ina IjuU 1 8 11 I Si SS 10 11 10 4 11 01 1 11 1 4 l ll 4 I 48 8 11 8 48 9 11 O l ia 81 10 85 11 07 AwLW 8 01 8 11 31 10 10 11 09 11 48 11 11 8 09 8 S 4 11 4 17 l 85 8 44 S510 l 1 081147 ir OO ImitC 11 13 9 31 10 It 11 111 08 1 10 1 14 l ll 4 10 i i I IO l 1 it ll lt 11 01 ll lt la C Il 7 1S M y II li l ll 1M1 ll l MD 4 10 S I4 4 41 II 7 0 l l O 1 14 9 11 aiu W I I4 47 1 10 l ll 14 910 41 11 10 11 41 I M I IF I lt 1 4 1 0 tM 7 11 l ll 9 40 10 01 u ta 7 0 7 S1 8 18 9 07 10 18 10 84 11 111 l I M i li 4 11 4 141 411 14 8 0 ll 10 17 ll iS V is uitgesproken en in het Weekbl v h Recht No 7441 is afgedrukt De gemeenteraad van Oldemarkt had in een verordening van 18S9 o a verboden een pgp van een kachel door een muur naar buiten te leiden Een ingezetene die reeds lang door zjn muur oen kacfcelpgp had steken liet na die pyp te verwyderen trots herhaalde waarschuwingen Hg werd daarom tot 1 3 boete veroordeeld waarbg de kantonrechter overwoog dat gebleken was het aanwezig zgn van een pyp naar buiten geleid door een muur In strgd met het gevoelen van den adv geueraal mr Noyon heeft de Hooge Raad echter anders geoorloofd eu beslist dat de kantonrechter een ander feit als aanwezig had aangenomen dan dat waartegen straf is bedreigd De verordening verbied het leiden van eon kachelpgp door een maar waartoe het verrichten van een handeling nl het aanbrengen van pgpen noodig is wat niet geschied is door bekl die een bestaande leiding heeft behouden Het enkel hebben van een pgp het aanwezig zgn is niet strafbaar gesteld en in de verordening ontbreekt omtrent het verbod een overgangsbepaling betreffende bestaande inrichtingen waarin in andere gevallen wel is voorzien Darrom is hot ten laste gelegde feit niet strafbaar Zooals men weet zal de Loidsche maskerade op heden voorstellen Hertog Aelbrecht van Beyeren en zyn ridders en krggsknechten binnen Enkhnizen om zich van daar in te schepen tegen do Friezen Ao 1396 De optocht zal bestaan uit vier afdeelingen lo Engolsche hulptroepen 2o graaf Willem van Oostervant en de Hanegouwsclie en Fransche ridders en krggsknechten 3o Hertog Aelbrechl van Beieren J 8 L van Vierssen Frantzmann en de Hollandsche en Zeeuwsche ridders en krggsknechten 4o Hertog Albert II G C J Varenkamp mot de Duitsche edelen en krggsknochten Over de gebeurtenissen die dit onderwerp deden kiezen sohrgft mr J van Lennep in zyn Geschiedenis van Noord Nederland Albrecht van Beieren was de tweede zoon van keizer Lodewyk van Beieren en gravin Margaretha zuster van graaf Willem IV Nadat door den twist tnsschen zgn onderen broeder Willem V en zyn moeder do burgerkrgg der Hoekschen en KabeljauwBchen ontstaan en Margaretha tot het sluiten van een verdrag genoodzaakt was waarby zy aan haaf zoon Willem V Holland Zeeland on Friesland afstond was do rcgcering dezer gewesten nit het huis van Henegouwen in dat van Beioren gekomen Toon Willem V in 1357 oinverstandsverbystoring te Quesnoi in Henegouwen werd opgesloten droeg de Hoeksche partg het landsbestuur op aan Albrecht als ruwaard d i mstbewaarder Toen in 1387 Willem V overleden was werd Albrecht als graaf gehuldigd Hy overleed in 1404 In de eerste jaren van zgn regeering viel voor de treurige geschiedenis met Aleid van Poelgeest Albrecht nl was op haar wier vader de Kaboljauwsche party was toegedaan verliefd geworden Nu was Albrecht deze party al gunstiger toegedaan dan vroe ger en de Hoekschen weten zulkb aan Aleida wat er ook wel toe bggedragun zal hebben De Hoekschen zwoeren zich op haar te wreken Op den 21n September 1390 werd zg op het Buitenhof in den Haag vormoor Dit deed Albrecht geheel van do Hoeksche party vervreemden Willem graaf van Oostervant Albrechts oudste zoon werd van medeplichtigheid aan dezen moord beschuldigd en vluchtte uit vree voor zgn vader naar zgn slot te AItena en daarna naar Brabant en Frankrgk Graaf Willem verzoende zich echter motzgn vader en wol tengevolge van een zonderling voorval i Het was namelgk een oud ridderlgk gebruik dat men den ridder die zgn wapen verloren of verbeurd had niet aan een riddorllfken mstltyd toeliet maar het tafellaken voor hom wegsneed hetgeen een teeken was dat hg heen kon gaan Nu gebeurde het aan de tafel des konings van Frankrgk dat een heraut hot tafeUaJcen wegsneed voor graaf Willem en toen deze naar de reden van die beleediging vroeg werd hem verweten dat de nederlaag van graaf Willem IV in Friesland nog ongewroken was on er diensvolgens nog een smet of blaam op zgn wapen kleefde die nitgewischt behoorde te worden Dit verwijt gold eindelijk nog moer den regeerenden graaf Albrecht dan zgn zoon niettemin was deze ar zoodanig over geraakt dat hg dadelgk bericht aan zyn vader zond welken smaad hy om diens wille had moeten verduren met bgvoeging dat hü dien hoon niet willende overleven voornemens was naar Hongarge te gaan en zich tegen de Turken dood te vechten Albrecht door de2e boodschap S etroffen liet zgn zoon overkomen nam em in genade aan en besloot hem ten gevalle tot een heirtocht tegen de Friezen Te Enkhnizen nu werd een machtig leger verzameld v aarby zich ook verscheidene Engelsche on Fransche edelen nit liefhebbol n laMUacht TO dan eo hetwelk den 29n Augustus 1390 aan de Koinder landde Te Pargs heeft een enï l ongeluk mcft ees stoomtram plaats gehad in de avenue Trocadero Er haperde onderweg iets aan de machine joodat de machinist afsteeg om naar de oorzaak een onderzoek in te stellen Onderwyi zotte de tram zich plotseling weer in beweging stoomde in volle vaart de avenue door wierp een rgtuig omver waarvan don koetsier do beide beenen werden afgereden tcrwgl het paard lettcrlgk vermorzeld werd en kwam niet eer tot staan dan nadat de wagedf ontspoord waren en de tram tegen een dikken boom aanreed die totaal omvergeworpen werd Vele passagiers waron verschrikt uit de wagons gesprongen tien werden door glasscherven verwond en vier anderen bekwamen op verschillende wgzen kwetsuren Een der laatsten een dokter die aan het hoofd verwond werd overleed in het Ziekenhuis Een ernstig spoorwegougoluk dat door verschillende omstanilighodon aan de sooorwegramp bg Capelle hcrimiert heeft Zaterdagmiddag in het station Hoogh in Engeland plaats gehad Kon trein met eeu groot aantal passagiers die meest allon naar de wedrennen te Windsor klingen had te 1 uur het Paddingtonstation te Londen verlaten en stopte voor het eerst te Hough waar do tickets werden gecontroleerd Op dat oo enblik stoomde een sneltrein die te 1 1 uur het eindstation te London verlaten had met volle vaart langs eeu zgign het station binnen Een ontzettend gekraak een gegil een oorverdoovend lawaai en op hot volgende oogenblik zag men de locomotief van den sneltrein puffend en blazend boven op de vernielde rgtuigeu in het midden gedeelte van don stilstaanden trein staan Van de overkapping van het station was eeu groot gedeelte naar beneden gevallen waardoor do verwarring nog vergroot werd leiukkig was in korten tyd hnlp by de hand Allereerst werden drio reizigers uit den eersten trein dood te voorschgn gehaald uit do vermolde waggons vele anderen waren ernstig gewond In t goheol bleek het aantal dooden nadat alles ontruimd wa s vier het aantal gekwetsten zestig te bedragen Eenige weken geleden zoo meldt het Lnzerner Tagobl was de opzichter van het s zomers geopende hotel Z meidcn boven op don Tartmaan district Lonk voor zgn woning hout gaan hakken liy had den winter daar geheel alleen doorgebracht alle n in gezelschap van twee trouwe honden Terwyi do ntan bozig was niet ver van hot hotel kwam er bewoging in do sneenwraasHa die op hot groote dak van het hotel lag eu do ma i werd tot den hals in de sneeuw begraven en zoo togen een muur gedrukt dat hg geen lid kon verroeren De honden zagen hun baas in dezen toestand en begonuon de sneeuw weg te graven maar het hielp niets Op eens schonen zg als bg afspraak een boslnit te nomen en renden weg Benedon in het dal bg Ems woonde een brdeder van hun baas Zg renden zonder ophouden door over de sneeuw legden d n weg van vier uren in een uur af on stonden weldra to blaffen en te janken voor hét huis waarvan zg hulp verwachtten Men deed de deur open maar de dieren wildon niet binnon komen weigerden voedsel en hielden niet op met blaffen Toen begon men te vermoeden dat den broeder een ongeluk was overkomen Met eenige buren trok men er snel op uit en na oen marsch van zeven uren bereikte men het hotel waar do huisbewaarder nog steeds onder de sneeuw bedolven was Hg wds bewusteloos en zgn ledematen waren verstgld maar hg ken toch nog gere worden Aan zjn honden had hg het lenffli te danken STADSNiÊÜWST GOUDA 19 Juni 1900 Stolwijk Gistermiddag ontstond door het pelen met vuur eén felle brand in de woning van don arbeider G V alhier De kleeren van het kind stonden reeds in brand toen de moeder het onheil ontdekte Gelukkig kon deze het kind redden doch de woning werd voor hot grootste gedeelte vernield Huis en inboedel waren verzekord Capelle op d ÈIssbl Gisteravond tnsschen 5 en 6 uur heeft een hevige brand alhierdrie huizen alle van den heer Stoffels vernield Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 19 Juni 1900 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 36 ae kwal 33 3e kwaliteit 99 cent per half Kilo Magere Oweo Melkvee en Vaarkoeicn Tedelijk aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer te kwaliteit 27 ade kwaliteit 14 3de kwaliteit at cent per halt Küo Stieren redelijk aangevoerd tiiislcriiaiii H ui s van Vlhr 81 93 100 88 Vil y t 9 98 9 V 101 57 SS 10 900 tl 811 4Si Slotkrs 81 93 93 V a 18 JUKLyuiausD U t Natl W S t idito dito tiliL 3 diut dito dito 3 Moaoaa Uil Goudl I98 I4 iTiLLIl iDSckrijTiofi 18 t 81 S OoiTHii übl ID piar I sas I dito iu iiI 8tU98 PoBTvaaL 0 4 ma ooupoa 8 dito tinkt l S w SS Kuauim Obl Uinnenl I8K4 4 dllo Ueooiia IStO 4 ilito bi Ruthi USa i aio bg Hop 18S sa 4 dito io itoad leeu 1843 Sdito dllo itilo 1814 9 8r iNn Farpet atihuld 1841 4 TliBKllJ Gepr Coiiv toon UVD 4 Oa l eolDg Bom O Oacleofiii aar eC ZuiuAfk Kp r obtg UUi IIiii x Ob 11 SeE 1890 VtNf SÜILA Olil 4 oii p 1881 V TBlDUi ObliKatian iat 3 BoTTZaUAll Slocl leaa 1894 3 NiD N Afr Hinilma Mild Areiidab T b Uv OertillGaten DeliUaataehappü dito Am Uvpolheekh pjiudtir 4l OiiU Hi derVorati il aaud i aQr H polli ekb psndbr 4Vii 10 Nederlindi ho bank aabd 80 1 N l Haiidelmaataob dilu 1 4 110 AuiBlKA Kilut hviKith An lb 4 90 N W k Pao H p h pandbr 3 9 RolL lly 01 kb pao ll r 4i ülr Hypothoekb dito 4V OoiTRNB Üoat HoDK banV aaud UBI Kypotlieukbank paudb 8 89 IH 10 114 185 lOOV 55 58 UI 97 Mbik L n l r Luö r arl Uto Holl U 8poorv M i aiuia H j tol Kiiil T Bt Hpar aalld Ned Ind Sfiourwegm aand Ned Zuid Air Spm aand I dito dilo lito 1891 iblo I HUlSpoorKl 1887 89 A Eolil S Zuid lul ap iiig A H ubl 3 I OL K Waraohau Woei fn aand h z 100 114 iTl BI Bi aL Or Rub Hpw Mij obl 4 BaltiBobe dllo aBa l Fajit ra dilo aaad i ïwuig nom r dito aitud 5 Kurik Ch Aaoir Sp kap opi 4 dito dito oblig 1 ♦ ll kS 130 tlO 105 101 9 100 117 117 4 loi 84 Ahekika Ctinl ao Bp Mij obl i Cli e k North W pr G r aan I dit dilo Wm 8t fetar obl 7 Den Tor It Kio Ir Spm eert T a IllinoU Contkal Dili in goud 4 105 Louiar kNaiiiilllOen vMni 74 Moii o N 8p M j lo hyp o 10 MiBD ICaDtaftT 4pCt prei aand 87 N ïork Oulaa o fc Weat aand 15 Pcun dto Obio oblin 8 i Oiegou Oabf lo byp in ipiud 5 99 Bt PauU Hinn li MaoiL obl ü n I bd Hoof lyn ob Ig 6 dito dito ne Gel la byp O 5 Oanida aoutb Ohert r und Tik C llall Il Nb Ie b d e O Amaterd UmnibuB Hij Band Rotti rd TrBmirB HMta Band Nsn Stad Amatoplam aand 3 Utail Ho tflrdam aand S BlI OII tid Ant erpon 1817 BiBil DruiBol l 8n i HoKO TheiaaBegulIrO aoUcb 4 Ojbti Stsaulaenig 11 0 t K K Ooat B Ur l880S ArASJl Slul Madrid 8 1B88 ViD Ver Bi Avb Spool oert ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTü MES C08TUME8 TAILLEUR Blousen en Damesoverhemden lnpon sloffen rn gekl Katoenüo in groote verscbeidenheid en coneurrecrende Prjjzcn D SAMSOM Rechtszaken Het O M bg de Eotterdamsche rechtbank eiscbte 2 jaar gevangenisstraf tegen H van Witzenburg te Rotterdam die door een advertentie in de Economiste beige eene dame te Neuillj zou bewogen hebben tot toezending vau een postwissel van 25 francs wegens aanbieding van prima roomboter Deze order was niet uitgevoerd Bjj andere orders voot natuurboter was margarine gezonden Deze zaali werd vervolgd op verzoek van den Frarisohen gezant in Den Haag en op last van den minister van justitie Voor het gerechtshof te Leeuwarden heeft de haltschd U C L te JeUam BoxBU in hooger b roep tareehtgestaan wegens de bekende ontaporing van den trein van Stavoren naar Leeuwarden in den ochtend van 29 Maart I I waarvoor hg door da rechtbank is veroordoeld tot f 10 boete Wg herinneren dat de haltechel den wissel overhaalde toen hg meende dat de van Stavoren binnenkomende trein dezen gepasseerd was teneinde den van Leeuwarden komende goederentrein gelegenheid te gevon door te sparen maar dat hem toen bleek dat er nog waterwagens achter de andere wagens waron zoodat de wissel te vroeg was overgehaald tengevolge waarvan een paar wagens ontspoorden Zoodra hg dit bemerkte lond hg igu adsistent met een roode vlag den goederentroin tegemoet die daarop atopte Nu verklaarden ambtenaren van het spoor voor hot hof dat er in de gegeven omstundighoden geon botsing had knnnen onlstaan dat er geen gevaar voor het vervoer van goederen of personen was eu er alleen stremming in het verkeer heeft plaats gehad omdat de machinist van den goederentroin verplicht is bg het binnonstoomen langzaam te te rijden toe te zien of er een roode Vlag of lantaarn is uitgestoken en dan moet stoppen wat hy ook gedaan Ikoft Do adv generaal mr baron d Yvoy verbaasde zich over het optimisme der beambten van het spoor over het ontstaan van gevaar voor do strafbaarheid is z i niet noodig dat personen of goedoren beschadigd wordeu do bedoeling van den wetgever is geweest de veiligheid van het verkoer geheel te verzokoron ZjiOA acht de nalatiglioid van dozen haltecl cf niet voldoende gestraft met f 10 boete en vordert do veroordeeling tot f 100 boete subsidiair 1 maand hechtenis Do verdediger mr C A Kflmer doelt mee da hot appel niet 1s ingesteld om do straf het is oen appel om het recht van het spel niet om de knikkers Spreker betoogt dut eene botsing onmogelijk is geweest of zoo die al had plaats gehad wat chtcr niet hel geval is do schuld zon zijn geweest van den machinist op don goederontrcin en deie dan op de bauk der boschnidiging had moeten zitten Er is alleen stremming in het vorkeer geweest en daarmede heeft mèn hier niet te doen Pleiter concludeert dan ook tot vrjapraak Uitspraak 28 Inni a a sctfte INQBZONDEN i Viiium SanguinosiUD Mijnheer de Redacteur t In de bekende rechtszaak voor het kantongerecht alhier is door den scheikundigen expert gerapporteerd dat de Sanguinosc een alcoholgehalte hebben zou Van 13 8 p6t Dit bevreemdde ons eenigiins dowfjl inona bezit eene analyse ia door denzellden scheikundige geleverd 5 April jl waarin een alcoholgehalte van l iJa pCt wordt geconstateerd Na onderzoek la bet geval oui opgehelderd de Sangninosa thans onderzocht was reeds in de maand Maart J l gekocht In de Uentraal Apotbeek de Ooievaar Hinds Uen hebben wij ons beijverd hot alcoholgehalte nog steeds Ie doen dalen en thani Is in ons beilt een analyse door den heor Hofman Hchenkweg 14 alhier die iu d Hanguinose den 20 Mei jl aan alooholgO halte gevonden heeft 10 9 pCt Intusschen H d R verreweg de meeste lozers weten niets van alcobolporcentage in roeden w jn zoo hebben wij o a al de bewering gehoord dat goede roode wijn in t geheel geon alcohol heeft en dat goede roode wijn maar 5 pCt alcohol houdt Welnu ziehier eenige cijfers Eenvoudige Bordeaux heelt 10 5 tot 12 pCt Portwön heeft 18 20 soms zelfs 23 pCt De Neèerlandache pfaaimaropae 8ohr tl voor de dusgenaamde vina medicata een alcohelgehalte voor vau 12 tot 16 pCt Qeeteld dus al dat de Sangulnose 13 pCt bad wat zou dat dan nóg F Of mag een geneesmiddel 16 pCt hebben en een vorsterkingsmiddel geen 13 pCt Bovendien dit euvel is reeds verholpen I Onze Sanguinose heeft tegenwoordig niet meer dan 10 9 pOt De andysea zUn bij ons voor ieder bolangBtellende ter inzage Hopende dat Ü die het verslag der rechtszitting aan uwe lezers mededoeldet ook ruimte zult bobben voor dit woordje vap noodige toelichting verblijnn wij mêt aUe hoogachting Mynhéer de Redacteur Uwe dw Da VAN DAM 4 Co Fabrikanten der SangsiiMne Den Haag 15 Juni ISHM VEHSCHEIDENHEIP ï 1 Kapt Dreyfns heeft aan het Italiaansoln Kamerlid De Felice dia hem een bezoek bracht verzekerd dat hij er niet aan denkt een beweging voor de revisie van zfjn laatato veroordeeling te beginnen Hy weiisclit jniat dat aan allo politieke agitatie t zgnen op