Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1900

30ste Jaargange Donderdag 81 Juni 1900 No 8S26 X ts 9 mimm mmmi Meutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken divisie Zondag te Wakkerstroom is aangekomen en vele Boeren zich aan hom onderwerpen De spoorweg wordt met kracht her teld De tunnel is zoo goed als in orde Het Italiaaneche kabinet Pelloni heeft dan toch zgn ontslag ingediend Hol bericht be 1 vrecmdt want du Kamorontbindiug hooft do I meerderheid voor het kabinet behouden en do 1 regeeringscandidaat is door de nieuwe Kamer 1 tot voorzitter gekozen Ook las men dat de 1 onderhandelingen door den nieuwen voor 1 zittcr Gallo met de uiterste linkerzyde aan 1 geknoopt op den goeden weg waren en da 1 er een schikking in hot uitzicht was welke den geregelden loop van de werkzaamhedei 1 der wetgevende macht zou verzekeren Eon 1 commissie uit de Kamer waarin drie socia 1 listen zitting zouden hebben zou een nieuw I reglement ontwerpen En nu neemt plotseling het kabinet ont 1 slag Het is waar de verkiezingen na de j ontbindmg hebben zyn positie niet versterk 1 en Italiaansche ministeries zgn nu eenmaa I gewoon met overweldigende meerderheden to regceren Ook is de meerderheid waarmee Oallo tot president gekozen werd boven Biancheri den zeer gematigden oud voor I zitter wiens candidatunr best door de rogee I ring gesteund had knnnen worden al is by I niet zuiver rainistorieel heel gering gewuest I een twintigtal stemmen Zoo dwong alles I den minister president tot onderhandelen I trknsigeeren schipperen en daarnaar is de I generaal nu juist gansch en al do man niet I on daartoe is ook niet tot ontbinding beI sloten Dit zal de verklaring wel zyn van I bet plotseling ontslag waarmee het ministerie I den Koning oen gek figuur laat slaan die I enkele dagen geleden omringd van do leden I zgner familie met een plechtige toespraak I bet parlement geopend en zyn goede verI wachtingen van de vruchtbaarheid der werkI zaamheden en de samenwerking met het I ministerie heeft uitgesproken Het was verzonken in nevelen vcrdwewn voor het nieuwe beeld dat als een fata morgana voor George s oogen verreet Hif was nog zoo jong en hij beminde Alice niet haar ezetsdiap was hem aangenaam hij gevoelde vnendschap voor haar maar hij maakte een beweging alsof hij de kamer weer wilde verlaten als om daardoor de betoovenng te ontvlieden die zich van hem meester maakte De stem vtln zijn oom hiekl hem terug Graaf George de Liauran mijn neef miss Eleanor Forest onse nieuwe huu noote Hij boog werktitigeltjk en zag hoe het hoofd met de gouden lokken zich even Inxig zoo groet een vorstin den vaxal die de knie voor haar troon buigt George zag het larhje dat meer in haar oogen dan om de hppcn speelde terwijl toch twee rijen paarlwilte tanïlen door de hult geopende tippen heen schemerden zoo moest de Ix relei er uitzien als zij van haar onbereikbaren rotstroon den naderende onverbiddelijk wreed in het graf lokt George bloosde als een schooljongen hij dwong zijn oOgen zich van het verleidelijk beeld af te wenden hij sloeg ze neer en trad haastig aan het venster ierwijl hij de jonge dame bijna den rug toekeerde I Hn scheen onbeleefd en brusque voor den opI pervlakkigen toeschouwer graal Akxandrc de I Liauran tronste de wenkbrauwen Eleanor s gelaat l bleef onbeweeglijk alleen in haar oogen kwam I een triomteeiende uitdrukking Zij wiit wak I George s gedrag beteekesde dehta era lade komt omdat wat kb dit het gnal lal i n da w krh id ui zegepralen Du xal Mf Uagi ftrikt wetUl jk n weg gebMl buiten alle ataatkondige qnamtlea ijin Terxoek om rerlule berhalen en by tw felt Mat oi Fraakrijk zal ridderlijk genoeg 2 jn h m Tolkomea eerbaratal te reracballen Volgens prof Falb zal men dezen zomeraiat orer t groota hitte maar wel over teteel ragan hebben te klagen Voor JnliToarap h j groote onbeatendigbeid in deaante hallt koel weder in de tweede natmale warmte in de Ie en 4de weken reel ragati geen week achtereen geheel droog Ia AngmtDi zal het bgna altijd minder warmzjjn dan de gemiddelde temperatnnr voor diemaand de eerste dagen regenachtig en detweada helit zeer nat zeis met aneenw inhooga streken Kn men denke niet datSaptembar dat alles goed zal maken alwederluidt de Toorspelling nat en kond slechtsankala mooie dagen jft Een Antwerpsch meisje trouwde in Noorwegen met een matroos maar deze liet haar rieren twintig nar na de bruiloft trouweloos In don steak Na maanden rruchtaloos op hem geacht ta hebben keerde itj naar Antwerpen terug en knoopte daar later betrekkingen aan met een ouden speelkameraad Drie jaar na het hnweliik kwam de ma troos plotseling in buis vallen en diende tegen qn vronw en haar minnaar een aanklacht in wegens overspel Kn de rechtbank heelt nu niet alleen den minnaar maar ook da vrouw voorwaardelijk tot een maand gevangenistral veroordeeld Die strat is nu wel zoo heel erg niet daar ze pas toegephst kan worden na een tweede veroordeeling maar ze is in hooge mate onbevredigd voor het rechtsgevoel daar de man die kwaadwillig z jn vrouw had verlaten en daarom de scliald van alles is ongestraft blp Kn het zal voor de vronw nu moaiaiyker zijn dan vAör de veroordeeling echtschaiding en schadeloosstelling van den ontrouwen echtgenoot te verkrygen Kleine oorzaken groote gevolgen Verleden weak bleef een goederentrein in een boaeb tnsscben de stations Lntterbach en Cema plotseling steken en kon niet vooruit De spoorweg was namelijk bedekt met een dikke laag mpsen die te pletter gereden de rails te glad maakten om den trein te doen ryden De trein had een uur oponthoud De by Alkmaar In het kanaal verdronken gemeente ontvanger van Hoorn de heer Vlsiar vroeger gemeente ontvanger te Hardinxveld zou op 15 Juni zjju nieuwe ambt te HoonI habben aanvaard en was daar reeds mattarwoon gevestigd Woensdag begaf hy tich op zyn rywlel naar Alkmaar om de Tarabehte borgstelling in orde te brengen hetgeen biykons nadere berichten inderdaad Is geschied Op den terugweg moet hem dus het ongeluk overkomen zjn Donderdag ontving zyn echtgenoote de traariga tydlng BnrgerlUke Stand GEBOREN 16 Juni Jakobus Huibertus ondera U Korevaar en J Tempelman Uargaretba Hendrika Cornelia ouders A P W van der Hoeven en H J Tyaterman 17 Oeertruida ouders P H J Lafeberas O van Kbt 19 Hendrika Jacoba Daders J K Lankhorst en A Kranendonk Hargaretha ondara J de Jong en F C Fórtufla OVERLEDEN 18 JoaL 8 W Hooimayer 7 m ADW4ivn iNTii i Voor de vele blijken van deelneming an achting betoond by het overlgden van hnn geliefden Echtgenoot en Vader betoigea ondergeteekenden hunnen harteiyken dank Wed A BOOZEBOOM Tjur Goea W J BOOZBBOOH QoBDa 18 Juni 1900 B G J EVERS ARTS is weder te CONSULTBEREN en Verhaiid naar MsirM B 22a 1 BiLfis mmin ea eea fiiake J0N9BH XpaM gaplaatst worden by A BRINKMAN A ZOON Langs Tiendeweg Soada i sr a m Kort ovenlcbt onxer PrQiooaraot SHERRIES Pale en Gold 4 Dry van af f 16 50 per 12 e a S EUODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADERA S droog en zoet 18 12 o s a fi VERMOUTH la Turin 1 60 ïesch S BODEGA CHAMPAGNE 1 76 S COGNAC i I 1 75 f 2 25 f 8 78 f 3 25 f 3 76 en 6 SCOTCH WHISKY 2 26 fï a s Per Fl Per Ank 45 FL I g LI8TRAC f 0 65 Nto f 27 75 ng CHATEAU VALB08E 0 75 81 i 8t ESTEPHE 0 85 86 g S 8t EMILION 1894 1 42 WP S e PAüILLAC 1893 1 25 53 ttg 2 S GRAVES Witte Bordoaai 0 80 34 S 5 g 1 8AUTERNE 1 42 § rï 8 ZELTINGER Moezd 0 90 37 50 55 W BOURGOGNE 1 10 47 Sg De flcsBchen zgn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per 8t k ternggenomen By elke hoeveelheid verkrijgbaar bg Gebri Stojlwerck ö Chocolade en Cacao De flrma T CREBAI Gonda OMnutlga door oa nieuwste mtvindingon jp nwhinaal gebied verb t rde ikbrleatle aa nMnHiDd gabruik Tin fljnt en lij iito j rondslolfuii garandnerei Vn verbnuker van Btollwerck s Chocolade en Cacao een aankavalanswaordig fabrikaat nauwketirig Uaiitwo j du de asn on inhoud dar reap BtibMen Oi ma bpuaslde t Brerets alt Ifofleveraiicier 44 £ ere Dipioma 8 gouden enz Medailles eeo bawya aa uitmantand fijn tabrika t Keeds 1874 aiUreitf de Accailemie national da Paria WoiM Toua déaa i u ona tiaa HatfaHle d ar yreuttère claana en oonatdérmtlaii a ToSra zoaUant tebrloatiaa da Ohaoolat bonbons varisa fabrikaat is Te kTij faaar bij 11 it Cunliueiu S Banki nanataaiviïtagaiwooTdiner loor Kedarhttwl Jtfiaa Katteimlodt Aamttrdam Kalientnat lOS 1 Kno YroiMw hcttft eraoreel Toodlnaiwurde iJa 6 KHo bert nuil le sea lflO 2 Ki Flenm Tropon wordt In hal Uohuia oamkldilrk lot iplürwaeferl an UM mwcx l tonder Tflt to Tormeo TroiWB heolt br 8 rB ld Obralk eeno bodnMnna toocamtTU kraohtm trn itevolito loowel bjr gesondon als by siaken es kan aaa aflo apraen twserooffd worden zonder daamn den smaak to bedorrcn Door daa iMant laion prfa Tan Tropon kan lederoon bet tlcfa Torachaffoik TorarxSnar bol apolkoko Srotlel oa nllo aolKo MaaaHa 0 Oener al Aceatan Toor Nederland en Kolonlea m Itveat Uipn van der I ryé Rotterdam Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor uvahaven 78 NaatschappelUk Kapitaal EEN MILLIOËN GULDEN mneUBtw Kt H I C UStUOSK a B 01 BIS In De Bank geeft onder controle van het 4$gemetm M4mtHit lrmUe em Trutlkmif r Ie JiaflerAia 4 ramdbrUeen mU Os tttMte tmm Anllsepllsclie Tandpoeder en ADilsepliscli Moiidtlneiuur MM JS CASSVTO Tandarts t Owda OVSBAL VEBKBUQBAAB Agetlt voor Nederlaad G IJS8ËLSTIJN Blanwstraat Gouda I f eO © f o onponb 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Hoeren M J OGIER Co Een SNEL Eijwiel is onvermgdeiyk een M T K Jl H en l Êf HTi 09F ÊSm It Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielen het HX K léH T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prijs bg het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz rabfikam m BUWIILSSi ei lOTORCÏCLK B A JANSEN sBoscL Leverancier der CamUer IntamoUelen e a Agent voor GOUDA J C DBBVZVBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPAHKBROOK TE HOOP Een soliede KEAAM 4 Meter lang met soliede sluiting Te bevragen bii A viS HELLEMONDT Lange Tiendeweg Gouda P D IKK ODDB SCHIEDAMMEK GENEVEE liNiwiia Merk I NIGHTCAP Vorkriigbaar bffi IVl PEETRR8 Iz N li All bewijs TUI wlitheid ib OKchet en kurk steuda roorb od van don aatm dor Pirmt P HOPPE Pain ExpelUr Daiïfjaa wordt dit middal mot Taaraaoasd fsaeaa all p naliUanda hwniTisi aaaswwend tagoa Bhauaadat Jioli t Vorio dl d riabdm il sr Q afkat Uriakauft UaiaH Ad 1 2S T5e i60Zïel indoBaaataaiiotkotaL tb lutardan In Dlalli Oibaa Tan Tnyu m Baadon f J t l i i MM ttn TIiMR7 i Wottdnbaliin in do eele wereld bekend en g eroeind Onorertrolfen middel tegen alia Bor st L oug leverMaagziekten eaz Inwendig laoowel a s ook uitwendig in bijna alle ziektegerBllen met gbed geTol aan te wenden Prijs pcrflacoa t 1 per post 1 1 18 TUiny i Wondindf bezit eenatanog ongekende geneeakraolit en heillarae werking Maakt meestal elke pijnli ke en geTaarrotle operatie geheel overbodig Met deze talf wenl een U jaar ond voor ongeneeslijk rehonden beengezwel en onlan a een bijna a jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en Torzachting der p nen bij wonden ontatekingen ons Tan allerlei aard Prljs per pot f 1 60 per poat f l eo OantrsaI Dep6t voor Nederland Apotbeker BERRI 81IIIDEIIS Bokin S Anuterdan Wiar pci duptt i b talli am diml un dio SehntieoipoUab èa A TËfltBSr ia Pr gr l M KoUUeh 0 l mi Oalien prHpeetu U ontbMn Ml btt Cantrud DapM Saadoi Rokin 8 AmUrdam c gel bkter adres voor alle soorten SCHOENWERK als lietNoorirabantsch Sdioen es Laanenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN all soorten HCUOBM WKHU voor het a s Seizoen Aanbevelend C 8MIT8 Alle reparatiSn en aangemeten werk Zenuw en Maag lijders vordt Bit overtoiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart oidt dit boekje franco per post toegesoaden door BLOKPOBL B BoekhZaltbommel Gouda Drak van A BRINKMAN Zn Telefaen S M De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nouimers VIJF CESTEN den oorlog met Japan werden zg geheel gcmodermijcerd en vau kanonnen der nieuwste constructie voorzien Zoo is dan nu Takoe in de macht der mogendheden en hebben ze den sleutel van Tientsin en Peking in handen Do bedreigde Europeanen in eerstgenoemde stad zullen nog wel bgtgds nit hun benarde positie verlost worden maar voor de vreemde troepen Peking bereiken zal het meeste kwaad daar al geschied zgn Want de hulpexpeditie voor de hoofdstad die onder bevel van den Engelschen admiraal Seymour stond is uit Lang lang te Tientsin terug moeten koeren Zg was in haren rug afgesneden en kreeg gebrek aan leeftocht en water en naar het noorden versperde een overtairgko krijgsmacht van Chineesche soldaten en Boksers baar weg Van de andere colonnes een Dnitsche en een Russische zoo zegt men die op eigen gelegenheid naar Peking gerukt zgn is nog altyd I geen bericht ontvangen Klelnhaadel In sterkeu Iraok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van a8 Aug 1S81 Staatsblad No 97 ter openbare kennw dat bij hen is ingekomen een verzoekschntt vande navolgende pcraoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bi zi n naam vermelde localiteit bterken drank in het klein te mugen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker locahtett C A J de Goeij Kleiweg wijk E No 64 jl pouda den 18 Juni 1900 Burgemeester en Weihouders voornoemd B I MARTENS De Secretaris BROUWER Bullenlandscb Overzlchi1 Lord Roberts zit nog steeds in Pretoria waar thans generaal majoor Baden Powel I eveneens is aangekomen Uit is het eenigc nieuws dat we tot nog I toe ontvingen Het is niet veel Maar e 1 blijkt in ieder geval uit dat lord Roberts I wederom gedoemd is tot werkeloosheid da 1 hy evenals vroeger in Bloemfontein wach 1 ten en rusten moet omdat de troepen ver 1 moeid zijn door de geforceerde marseben I en zyn basis bedreigd wordt door de Bond genooten 1 Van de Boeren vernemen we intusscho 1 niets Alle telegrammen die van hun zjd nog gezonden mochten worden schijnen nie te worden doorgelaten Lord Roberts seint omtrent den aanva der Boeren op den spoorweg bg Zandrivie het volgende onder dagteekening van IG Juni Onze post aan de Zandrivier werd in den vroegen morgen van den 14en door 800 Boeren met drie kanonnen aangevallen Generaal Knox te Kroonstad lireeg bericht van hun bewegingen waarop hy met een kleine troepenmacht van alle wapens daarheen ging en den vgand verdreef Zy lieten I vier doeden en gewonden en drie gevangeI nen achter I Onze verliezen waren gesneuveld majoor I Seymour en twee man gewond oen officier I en acht man I Verder meldt de opperbevelhebber dat I luitenant Harrison aan zyn wonden is overI leden en kapitein Egerton krijgsgevangen is I Van generaal Bniler s hoofdkwartier wordt I gemeldt dat generaal Hildyard met zyn Uit China is niet veel naders bekend dan 1 dat de toestand der Europeanen hachelijk I blgtt De stryd is dan ook begonnen Nog wel nietofficieel na een lormeele oorlogsverklaring maar dat is slechts een i uaestie van vorm 1 De Chineezen in Takoe hebben van de forte 1 voor de haven het eerste schot gelost op de tvreemde eskaders en toen dienden deze van 1 antwoord uit ha i metalen monden en bego I het artillerie gevecht dat met de vernieling 1 der forten eindigde 1 De Chineesche troepen aan den wal had 1 den eerst een dreigende houding aangenomen en er waren torpedo s in de baai gelegd om 1 den toegang te verdedigen De vereenigde 1 vlootvoogden zonden toen een ultimatum waarin zij van den bevelhebber eischten zgn troepen terug te trekken Het antwoord was een kanonschot nit de forten en toen natunrlyk volgde een donderende repliek van de vreemde oorlogsschepen Ofschoon de Chineezen niet zoo heel lang verzet boden voor zg zich overgaven schgnen de vereenigde cbkaders nog eenlge verliezen geleden te hebben Een telegram van Dnitsche herkomst zegt zelfs dat twee Engelsche schepen zonden gezonken zijn en het bombardement nog zeven uur duurde Bevestigd is dit bericht erhter niet en van anderen kant wordt weer van geringe schade aan èin Ëngelscb vaartuig melding gemaakt Er lagen m t geheel voor Takoe een zestig oorlogsschepen Dnitsche Russische Engelsche Fransche en Japansche Die allen deden aan de beschieting mee en hun landingsdivisies liepen later ook storm op de forten en bezetten die Er waren er drie in t geheel die in eiken Chinoeschen oorlog een gewichtige rol hebben gespeeld Reeds voor FEViLLETOX afstaken op de donkere stol der j pon I BBï z crciiT 9 I Eleanor boog eerbiedig maar niet te diep en 1 tij wilt het xoo in te richten dat zij daarbij een 1 weinig op tx trad in het volle licht zoo dat de 1 zonneschijn haar als een glone omgaf en vonken I uit baar goudrood haar tooverde 1 Het was een kleincj onKhadelijke coquetterie 1 00 eenvoudig mogelijk nuur de blauwgroene I oogen ettigden zich met een bijna toerende uitdrukking op den graaf Wat ztj daar zagen scheen Eleanor te bevredigen een triomieeEend Uchje speelde om haar lippen Zij richtte r Klangzaam in haar voQe lengte op en vacbttè tQtdat de graaf zou treken j I Deze zocht lang tevergeefs naar voorden iet wat hem zelden overkwam hij was verbluft verrast meer dan dat betooverd meegesleept en zijn diepliggende oogen fonkelden en bleven geboeid aan de schoone vrouwengestalte Wilt u niet plaats nemen miss Forest i fGaame Zij zag naar een stoel om en graat de Liaijran ongehoord hij bracht een stoel aan de getelschap uffrouw van zijn dochter tDank u tei mist Forest eenToudig alsof zij bet niet anders had verwacht zi het zich met kalme waardigheid in den leunstoel glijden schudde de gooden hurlokken wat naar achteren en kruiste dfl nualle handen in den schoot die als albast Graat de Liauran had jpn zwak voor zulke ten fïflre witte vrouwenhanden Alices kleine bruine I handen hadden iets afstootends voor hem en d 1 handen van gravin Fran oise hadden ondanks de meeste zorg altijd een bruine tint behouden Graaf 1 de Liauran gmg onrustig in de kamer op en neer 1 geheel tégen iqn gewoonte eniklaps bleef hi 1 staan en bestudeerde het schoone pro6el de I vreemdelinge die aan een Minerva of een Juno I herinnerde 1 Is u vermoeid van de reis miss Forest I Niet in het minst Sterke zenuwen behooren j by een afhankelijke itie 1 Afhankel lte positie hm ja I Graat de Liauran treek met de hand door het haar hij had een gevoel alsof alle voorrechten die hij genoot een onrechtvaardigheid tegenover anderen waren Maar zij herinnerde hem er zelf I aan waarom zij was gekomen zij was niet alleen een schoone zij was ook een verstandige vrouw Alice kon veel oneindig veel van haar leeren Graaf de Liauran begon zijn wandeling weer Hebt u mijn dochter gezien f I N g niet En de oude dame die voor de I eerste maal sedert de graaf in de kamer was I gekoiiieo zich in het gesprek mengde voegde er I bij d at Alice niet op haar kamer was I fNktuurlijk niet zooals gewoonlijk l I Graaf de Liauran scheen boos Dat rondzwerI ven ifuiten past volstrekt niet voor een gravin de I Liaui an dat moet in het vervolg uit zijn Ik I hoop miss Kortst dat u bg mijn dochter een I goed invloed solt hebben zij heeft dien wel Talefaaa Na S ADVERTEJJTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte 1 l a al l il lui III Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Verspreide Berichten FiUNKRIJK Het aantal bezoekers der tentoonstelling bedroeg Zondag 384 341 Do vorsteiyko personen beginnen na te komen Den 28aten dezer arriveert de khedive van Egypte uit Londen te Pary en biyft er een week Dan volgt in hot begin van Juli een officieel bezoek van den koning vau Portugal en daarna komen de kroonpriu en de kroonprinsen van Italifi De voorzitter van den Paryschen gemeenteraad heeft op zgn tot don minister van marine gericht verzoek om luitenantkoloniil Murchand toe te staan zich voor do gemeenteraad te mogen laton recipi1 eeren in het H6tel de Vllle ten antwoord gekregen dat de regeering het ondoeniyk acht officieren in actieven dienst do deelneming te vergunnen aan een botooging die een politiek karakter draagt I Ue gewezen Afrikoansche hoerscher SaI mory die langen tjd den Franachen do I banden vol gaf in het achterland van de I Ivoorkust en eenigo jaren geleden gevauI gongeuomen en naar den Franschen ConI go verbannen werd is aan longontsteking I overleden I BnuaiK I De khedive van Egypte werd op zyn I doorreis naar Engeland gister te AntwerI pon verwacht Hy zal 6f te Antwerpen óf I te Vlisslngen scheep gaan naar Londen EKaELlltD In de Londenscha dokken bedraagt het aantal stakende sjouwers ongeveer lU UOO on als de eischen niet spoedig worden ingewilligd zal do werkstaking spoedig algemeen zyn In Frankryk herhalen zich de pogingen om de rogeering omver te werpen De groote slag zal natnnrlgk worden gelbverd by de amnestievoorstellcn Maar als inleiding had men Maandag eerst oen debat over de aanvraag van Alicot om te interpelleeren over do toepassing van een artikel in de wet van den generalen staf zaak Defanne Het debat was woelig maar eindigde met bet besluit de interpellatie oen maand nit te stellen De stemming was 294 voor en 249 tegen Door de rechtbank te Jersey is een Franschman veroordeeld tot twoo maanden dwangarbeid omdat hy beleedtgende woorden ten opzichte van koningin Victoria heeft geuit Het heet dat te Gibraltar proeven worden genomen met een nieuw geweer Auitralisch fabrikaat waarmee men 40 schoten in de minuut kan lossen I Maandagsacht is de vloer van de machinekamer van de pasopgerichte DailyExprcBs plotseling ineengezakt Vier typografen werden ernstig gewond De macbi I nes bekwamen aanzieniyke schade noodig I lk zal trachten al het mogelijke te doen 1 Die stem klonk als muziek m graaf de Liauran s verwende ooren en hij zei galant 1 U hebt alleen maar door uw eigen voorbeeld 1 te werken I Mi88 Forest bloosde niet en trachtte ook met 1 het compliment a te weren hetgeen het enthou I siasme ongetwijfeld zou bekoeld hebben Zij 1 wendde alleen het hootd wat ter zijde alsof vleïe 1 rijen haar vermoeiden I Na een oogenblik voedde hij erbij U spreekt 1 het Fransch zoo perfect en zonder eenig accent dat men vergeet met een vreemdelinge te spreken Woont u al lang in Frankrijk Sedert een jaar als leerares in de Engelsche taal als zoogenaamde miss een spottend lachje speelde om haar Uppen op het instituut van madame Ménier te L Vóór dien tijd ben ik I altijd in Engeland geweest Ik schreef u dat Dat is waar ergeef mij ik was dit voor het oogenblik vergeten Weer klonk een mannentred buiten maat ditmaal luisterde miss Forest niet zij stelde er geen I belang in wie naderde en George trad binnen I Hij ontstelde vol verbazing zag hij op die I prachtige gestalte het schoone beeld leefde I ademde was betooverende werkelijkheia Hij I vatte de portiere en Eleanor wendde laTlgzaara I het hoofd om en richtte haar teeénoogen met I koele vragende uitdrukking op de fiere jongelingsI gestalte en de donkere ernstige oogen I Arme kleine Alice waar bleef uw bevallig I beeld in dit gevaarlijk oogenblik