Goudsche Courant, donderdag 21 juni 1900

Ülrecle SpoorwegverUDdIngeD net GOlDA Zomerdleiist 1900 AaDKevaagen I Mei Tüd vu Greenwicfc t l Soapi ROTTIlDlIlTUi nm 7 ai a ai s aa ii i Ma a i7 lo ai lo ia ii i la ia laja la ta 1 17 a ii a ai a 4i 4 a 4 t4 i ia a ii 7 i 7 4a 1 1 01 I uo a i ii 1 17 f 1 1 18 Lia i i 4 i i oa i i7 i 4 8 7 471 07 i lO t t I t I i ao ♦ a 40 i mm U U rtrt ijttttU Of tot trriro liji t J Vitatat a Diudi fa4m to rttwiMM r 4 i U mtn bMr t M ntaU tmtl rgi S HaUutoka S r ï Biln nnluiaü knJiJ OmfOaH SOUBi t1 nm ♦ I ia 4i 1 11 f 11 11 1 04 IMl 11 41 11 10 l aa 8 84 1 41 7 11 I 7 01 I I I 7 11 7 41 i a i ia 47 jj I f t X t 7 8 7 41 a l4 8 04 a OO 8 10 08 10 14 10 1 IMl 11 41 11 10 l a 8 84 1 41 8 48 4 08 4 S4 S 8I S YA 4 11 48 f t t a oa irii 11 4 U lail Oa 18 811 81 10 8 41 4 4 0 4 84 107 144 AU 1 Mm ttlM Mm ft UlrtK to 1 tal rirt i tari J HJIatot p Z Irtn Tl i lt ü m fc 0 to W p Uu SOUDl DEN Hit 18 10 00 10 18 lO i 11 88 t8 1 18 8 t 11 11 1 81 I 11 81 Mi i 1 48 10 88 10 4111 4118 08 18 48 18 111 40 8 80 8 11 4 11 4 4i i 8 01 a iat 17 i8 8 18 8 84 s aa 8 8 8 M 04 7 08 7 11 7 8 a ai £ 8 11 8 08 44 10 11 11 81 11 81 XtM V 8 40 K00 4 00 4 80 4 80 i il 8 88 7 41 J u 10 17 Uaa M 4 88 8 88 i 10 81 10 K 4 10 48 10 48 01 i Ol 8 14 SI 7 88 7 4a 1 07 8 08 8a 0 80 10 11 10 14 ll li 18 0118 84 8 11 8 0m t7 4 87 4 47 i ll 1 4 7 01 8 0 tltoa Umi ota btabu e o U o 1 i ÜSTtlOalL rto Mm 9 u U 8 1 8 11 8 as Sa 10 18 lO i 11 08 1 88 1 48 8 18 I O 4 41 S lt 1 41 I ll lO lO 14 87 4 17 i Si 8 44 Si 10 81 1 0811 47 11 00 4uka 8 ia l la J7 10 81 11 84 1 08 1 10 8 84 8 88 4 101II l ie I ll 10 10 11 18 18 08 18 11 O l D 4 U T 11 G H T tia nm 80 8J4 7 41 1 18 07 M8 10 14 lO i 11 00 18 87 8 18 8 48 4 88 8 11 8 7 10 U l 8 88 Ml 48 r 8 18 11 84 8 4 8 1 8 11 7 88 08 7 04 8 18 8 11 t a 10 14 10 4 11 47 18 88 1 0 8 08 a 4S 1 04 8 80 00 7 84 iui c T 8 88 7 11 T i i ia t ia a ai ii ia 1147 la i a 8 8 10 844 4 41 8 81 7 0 8 10 8 84 81 Au W lai 47 t aO 8 18 8 4S 80 S 48 1140 18 48 1 08 J k44t 8 4 i OO a ai 7 81 141 40 in OI load vB ai 8 18 07 4 10 18 10 84 18 11 1 88 Ml 141 43r4 l4 M7 7 14 1 0 0 18 10 17 1148 18 1 18 7 47 8 41 a aO 10 10 10 81 11 11 11 01 1 1 1 08 8 80 4 08 4 48 8 8 8 iaVb i8 00 81 10 01 10 48 M l IL 4 8 flT 81 8 17 10 41 IMi 4 88 3 7 08 7Jt 840 LU 8 88 10 14 11 7 18 11 18 81 M 840 1 81 4 48 MO ijl 7J4 7 41 l a 48 Alle Mtdridacbe bladen die een nota van den Handelabond hebben gepobliceerd znllen gerechtelijk vervolgd worden Onder die bladen bevinden zich twee oi eieuie organen do Imparcial en de tkirreüpondencia Hiniater öasaet is eigenaar van eerstgenoemd blad Itai Criapi die in de laatste maanden niet minder dan T jf oogoperatiën en een ernstigen aanval van inAoenza heelt doorgemaakt was Maandag in de zitting van de Kamer aanweiig Hy draagt nn een blaawen bril BINNENLAND Inzake bet bezoek der Koninginnen aan Utrecht wordt nader medegedeeld dat de Staten H H M M op 3 Jnli a s een diner zDllen aanbieden Van wcge de Mtaten znllen het provinciaal gonveraemcntsgcboaw het Gebonw voor Kunsten en Wetenschappon en de Maliebaan waarlangs U H H M de gemeente wedor znllen verlaten des avonds gollinmineerd worden ült Dordrecht is een adres verzonden aan de Tweede Kamer waarin de dislillati urs tappers enz verklaren met ontsteltenis kennis genomen te hebben van het wetsontwerp tot herziening dor Drankwet Adressanten zjjn doordrongen van de overtuiging dat het drankmisbroik is een rolksramp welke zooveel als doenlyk is behoort te worden tegengegaan en dat bjj do maatregelen tot beperking van het drankmisbruik het particnlier belang voor zooveel noodig Toor het algemeen volkswelzijn moet wijken Hnns inziens znllon echter word dit wetsontwerp aangenomen wol cirra 80 0 tappers van hun bestaan berooid on met hnn gezinnen broodeloos warden maar bot drankmisbruik zal allerminst belangrijk verminderen Zij meenen dat het zeer wel doenlfjk zal i jn om een wetsontwerp samen te stellen waarbij de geleldeliike teruggang van het aantal vergunningen binnen een niet al te groot tijdperk wordt verzekerd zonder dat hierbij noodzakelijk moet worden bepaald dat de tegenwoordige vergunninghouders uit hun bedrtjl worden gcstooten en zonder dat wanneer een vergnnninghonder overlijdt het zijner weduwe ül kinderen geheel onmogelijk wordt gemaakt om do zaak voort te zotten warrdoor de achterblüvenden mot hunnen broodwinner ook hunne broodwinning znllen verliezen Het hooldbestnnr der veroenlglng Vergunning hoeft in een uitvoerig adres in brochurevorm de voornaamste grieven tegen het ontwerp uiteengezet en er aan herinnerd dat in 1H95 door hot hooldbostnur reeds een adres is verzonden waarin de grieven dor vergnnning bonders tegen de thans geldende wet z n medegedeeld en die in hooldzaak ook togen het nienwo ontwerp gelden Do voornaamste bopaling van het ontwerp bestaat daarin dat hot aantal localiteiten met vergunningvmet 1 Mei 1901 zal worden verminderd tot do in art i der wet genoemde cyiers Wordt dit goedgekeurd dan worden met 1 Mei 1901 broodeloos 9151 ingezetenen lil 7 11 dMt 7 11 7 11 7 ai a 7 44 èoada 1 40 l iO 1 17 1 01 Jiurdnekt Xieiwwirvk Oapell ttodui M a 14 B oa KattarduiD F SotlnduD B in Kottanlui D F XoUardan Ii 4 41 OapdU 4 11 Rimwnktrk 1 01 MoemiMlit 1 11 da 1 17 1 10 07 1 41 i ii 04 1 10 IB e U 7 1 8 87 8 41 0J l4VMh MMre 7 ia 8 18 oel BM £ g 7 81 I OI Toorbug 7 11 14 Hach 7 111 08 a ia 1 87 i 8i l ll i ll 08 8 14 Ban Toorbug Xoetam Z Zmnk IIo QmuU M Ooldik 0itd4w Woerd Utraokl i i 1 UtlMkt Woerden Oude Heida 1 07 Ml I 8 BotUrdam B T n Nederland roor verreweg bet grootste deel hooiden van gezinnen Adressanten verklaarden er op gerekend te hebben dat iets dergelijks niet zon worden voorgebteld dat wg wanneer in den laatsten tijd onze meening werd gevraagd steeds geantwoord hebben dat in 1901 in hooldzaak alles zou blijven zoo als het was dat nu nog iets daaromtrent te bepalen een daad zou zjjn te immoreel dam dat uw college dit zou goedkeuren jed SUten van Zuid Holland hebben thans ter bevordering van de dooratrOoming van het Maaswater door den Schieboezem naar de Noordzee wijzigingen voorgesteld van de reglementen der hoogheemraadschappen van Delfland en Schielaod Omtrent de oorzaken der vervuiling van een groot deel van Delflands boezem bestaat geen verschil meer De boezem wordt overvoerd met vuil De groote toeneming der vervuiling in de laatste jaren is te wyten aan den alval dien de labricken om en nabjj Dellt op den boezem brachten Kr bestond evenwel reeds groote vervuiling door het alvoeran op den boezem van laecali n en menagewater in de groote centra van bevolking te s Qravenhage en Dellt Daarbij is de doorstrooming van het water door den boezem van de Maas naar de Koordzee gebrekkiger dan noodig is Gebrekkig zal ze steeds moeten blijven omdat na eiken belangrijken regenval naar de Maas geloosd moot worden on dus de regelmatige waterbeweging algebroken wordt Eveneens zal die regelmatige waterbeweging belemmerd moeten bl jven door het onttrekken aan den boezem van water voor de watervcrversching van Schiedam Öeheol verhinderd kan evenwol worden de afstrooming van water biJ eb te Rotterdam Do doorstrooming kan regelmatiger en daardoor krachtiger worden dan zij thans ie De ergste kwaal het overvoeren van den boezem mot vuil te genezen daartoe hebben de Staten niet de nacht Aan de fabrikanten noet voor zoover ijj dit niet uit eigen beweging doen krachtens de Hinderwet opgelegd worden den afval zó6 to verwerken dat hij zoo weinig mogelijk hinder veroorzaakt Verzekert do Hinderwet de oplegging van zoodanige voorwaarden niet voldoende dan zal en daartoe drongen Oed Staten bij de Kegeering aan de Hinderwet aangevuld moeten worden Voor oen deugdelijke rioleering hebben de gemeentebesturen te zorgen s Gravenhage is reeds met een riool stelsel begonnen waarby de laecaliën en het menagewater geheel algezonderd van den boozom naar zee worden afgevoerd Verder zal de vraag of dorSkswetgever niet de bevoegdheid moet toekennen om aan gemeenten die centra van vervuiling ziJn do verplichting tot een goode rioleering op te leggen door de daartoe bevoegden onder de oogeu moeten worden gezien 11 0a 11 18 11 10 U i lo ié ii ia 10 0a ii ai 10 11 11 10 ll a4 11 44 ii Ged Staten zUn van oordeel dat het inlaten van steeds grootere hoeveelheden water ter wegneming van het vuil in geen geval taak van een waterschap zou kunnen zgn De zorg van de openbare gezondheid behoort niet tot de roeping van een waterschap Het ware de grofste onbltlijkhcid de lasten veroorzaakt door tekortkomingen van fabrikan ten of geneentebestaren over te brengen op de aan het waterschap omslagplkhtigen Hetgeen daarentegen door een wijziging van de inrichting en reglementen der beide hoogheemraadschappen bereikt kan en moet worden is de zooveel mogelijke doorstrooming van de Haaa naar de Noordzee zooals die in het waterschapsbelang zelf ook noodig zou zijB zonder dat de boezem met vuil overvoerd werd Zoowel door Deldand als door Scbieland werd het belang der doorstrooming erkend De doorstrooming wordt belemmerd eensdeels door het feit dat d spuislnis te Rotterdam er niet op is ingericht om te verhinderen dat het door de sluizen van Dellland ingelaten water wederom naar de Maas terugstroomt anderdeels daardoor dat het beheer van den boezem niet in èën band is en dat er omtrent het beheer van den gemeenen boezem geen regels bestaan De kwaal is een gevolg van de inrichting en de reglementen der beide hoogheemraadschappen en moet door daarin wijziging te brengen genezen worden Drie geneesmiddelen bestaan lo inkrimping van het territoir waarop het hoogheemraadschap Schieland beheer en gezag uitoefent tot die van zi n doelen welke op de Rotte de Maas beoosten Rotterdam den IJsel en de Gonwe afwateren door overbrenging van het deel dat op de Schie loost onder het beheer en het gezag van DeMand Dat hoogheemraadschap zon daardoor meester worden over den ganschen Schieboezem en alle diens mondingen aan de Maas waaronder de sluis aan de Vischmarkt 2o het leggen van sluizen in de Schie aan de Doenkade en in de Polderwetering nabij het buis de Rivière waardoor de gemeene boezem feitelijk gescheiden wordt 3o aan Schieland de verplichting op te leggen aan of nabij de monding van de Rotterdamsche Schie een sluis met ebdearen te stichten met onderworpenheid van het gebruik van deze sluis en van de spnisluis aan hetgeen de doorstrooming door den Schjeboezem vordert Het eerste middel ware het meest rationeele maar grijpt in de historische indeoling Het tweede middel zon zeer duur zgn 3 ton ramen öed Staten de kosten terwgl de sluislegging voor de scheepvaart een groot bezwaar zal blijven zoodat zj dit ontraden Zg geven do voorkeur aan het derde middel omdat daardoor bet nut evengoed wordt bereikt terwijl de kosten niet drukkend zgn daar ze bestaan in het maken van een ebsluisje in de vaart tnsschen de sluis aan de Vlasmarkt en de Delftsche Poort geraamd op l 20 000 dn oen schutsluis in de Polderwetoring die de Poldervaart met do Schiedamsche Schie verbindt geraamd op f 10 000 Kerstgeuoomde kosten moeten voor rekening van Schieland laatstgenoemde van Delfland komen Het voorstel strekt dus om de verplichting tot het maken van deze werken op te leggen en te verzekeren dat het hoogheemraadschap Delfland naar behooron de doorstrooming van de Maas naar de Noordzee regelen kan door in de reglementen der beide hoogheemraadschappen de roeping van elk waterschap duidelijk te omschrijven l l 1 01 SO i M i 81 S 4 18 7 8 48 7 l7 il 7 til la 8 48 10 81 4 10 08 10 1 8 18 8 41 IO S 10 i 10 87 10 88 11 01 ii aa 11 07 1 48 i 11 44 Il fj 110 17 i u lua I Ton slotte wgzen Ged Staten er op dat aanneming van hun voorstel zal verzekeren dat da in het belang der doorïtrooming noo dlge werken spoedig tot stand laUen kome en de waterbeweging van de Maas naar de Noordzee zoo regelmaUg zal worden ah slechts mogelijk is Daarbij wordt voor de toekomst niets gepraejndicieerd Bleek het middel niet afdoende dan zgn de andere middelen niet osmogeljk geworden en de gemaakte werken altoos bij elke oplostóo bruikbaar Naar aanleiding van een desbetreffende vraag heeft de voorzitter van het hooH comité van het Nederlandsche Hoode Kr telegrafisch bericht ontvangen van den Nederlandschen consul te Lonrenco Marques dat dr Lmgbeek TOrwacbt dat hetgehe Je personeel m Jnli naar Nederland zal kannen terngkeeren Aflossing of aanvulling wordt onnoodig geacht Gemeng de Berichten Men meldt uit Den Haag De colleetanten voor de zoogenaamde ondgereformeerde gemeente waarvan de meermalen wegens openbare dronkenschap opgepakte dominé Wessels zich predikant noemt gaan steeds voort met hunne inzamelingen voor de armen dier gemeente Laat telijk voegden zg bg het aanbiedtn der schaal dat die gemeente niets meer met dominé Wessels had uit te staan daar deze sinds lang uit zgn ambt was ontzet en dat in allen geval de armen hieronder niet mochten lijden I Door dit weldadigheidsberoep liet menigeen die anders met het oog op de herhaalde waarschuwingen voornemens was er niet meer aan te doen zich vermnrwon om weer wat geld op de schaal te leggen Het trok echter de bijzondere nandicbt dat de collectanten als op een wachtwoord na afloop van hnn liefdewerk geregeld m een kroeg samen kwamen om daar de opbrengst der eollecte te tellen enz Nu is tegen dominé Wessels voor de tweede maal procesverbaal wegens dronkenschap opgemaakt Nog eenmaal en hg ontvangt dan beroep naar Hoorn waarvoor het hem moeilijk zal vallen te bedanken Uit Haarlem meldt men Verschillende employés bij den reinigingsdienst verklaarden in de instructie reeds lang geweten te hebben dat de opzichter knoeide Zij zwegen echter omdat hij zoo goed voor hen was De heer W F Hnlié te Leiden die een nieuw systeem van reddingboot heelt laten maken wil de deugdelijkheid daarvan aantooneu door erin over zee naar Pargs te gaan Hg stelt zich voor 26 luni te vertrekken den volgenden dag nit den Nieuwen Waterweg zee te kiezen om zoo een dag ol twaall veertien zeilende den mond der Seine te bereiken en vandaar de rivier op naar Pargs te varen De Gr Ct meldt dat er tengevolge van de geëindigde werkstaking der sigarenmakers te Groningen vele slachtoffers komen naar zg hoort een BOtal boze mislukte werkstaking heeft geduurd van 30 Octobet 99 a i4 a i7 a ai a u 10 0 10 1a 10 40 1 14 j 10 1 1 11 Z f io o 1 41 i 10 17 a 8 ta 85 10 80 10 41 1147 1 41 11 41 11 41 18 io a f 1 87 iM VIM 7 0 7 1 841 t f 1 8 4 4 18 r il 10 08 I 7 08 7 M 48 1 47 10 0 tO U 11 01 10 08 10 17 10 8 10 84 B 4 11 1 10 18 10 88 10 48 11 8 lO ta 10 14 11 11 11 17 at Er is tao de itakera meer dan f 41 000 nitgekeerd De Fiscus schrjjft In den nacht van Donderdag 7 op Vrgdag 8 dezer mocht het den kommiezen te AlmeH gelukken onder het rayon van den post Bminehsar bekeuring in te stellen wegens ongedekt vervoer van ruim 22 liter frauduleus ingevoerde Duitsche korenrum De party wa zelfs nog 10 liter grooter maar door don val de smokkelaars wierpen hunne vracht at en zette het op een loepen was de grootste der 5 blazen waarin de mm werd vervoerd gebaraten en leeg geloopen Den volgenden nacht werd door de kommiezen van Tnbergen in dezelfde richting weer dtenst gedaan en weer een aanhaling gedaan van 12 liter jenever en 1 liter i m In beide gevallen echter gelukte het den smokkelaars door het bg uitstek moeilgke terrein aan hunne vervolgers te ontkomen Uit deze opeenvolging blgkt dat degenen die beweren dat er tegenwoordig niets meer gaat zich wel deeriyk moeten vergissen Integendeel daar waar de grensposten zwak bezet zyn en het terrein er zich toe leent wordt nog wel van de gelegenheid gebruik gemaakt Zelfs al zgn de smokkelverdiensten miniem zullen er nog zgn die een kans wagen om door de mazen van het net heen te kruipen Onder de werklieden by den bouw der Ned herv Kerk te Overschie is gisterenmorgen een werkstaking uitgebroken Zg eischten een hooger loon hetwelk door den aannemer niet ingewilligd werd De 10 jarige C S te Nnnen was door zgn broeder boven op een geladen kar met mutserd geplaatst en had een gaffel in de hond De kar sloeg om de knaap geraakte er onder en werd vreeselgk vermiikt als Igk daaronder weggehaald Hy had den hals gebroken en de gaffel in de borst gekregen Onze ambtenaren van post en telegraphic zyn door do collega s te Parys uitnoodigd tot een 7 daagsch leest by gelegenheid ner tentoonstelling Aan de uitnoodiging is o a verbonden vry logies benovens toegang op alle aldeelingen der expositie Het leest zal begin Augustus plaats hebben Over de hooldstad van China waar het thans voor de vreemdelingen zoo niterst onveilig is vonden we het volgende in de N E Ct De Tartaren ol binnenstad van Peking die de opstandelingen nn zyn binnengedrongen vormt epn vierkant dat alleen aan zgn noordwesteiyken hoek eenigszins algestompt is zy is omringd door een geweldigen muur die 23 920 M lang 13 M hoog en van boven 11 M dik is Boven de negen poorten van de stad en de vier hoeken verhellen zich torens van meer dan 30 M hoog De Chineezenstad grenst aan de zuidzyde van de Tartarenstad is iets breeder dan de laatste maar minder lang haar muren en torens zyn ook veel lager dan die van de Tartarenstad Het middelpunt van deze laatste wordt gevormd door de keizerlgke stad die met bare paleizen tom 9 hsizen en winkels ongeveer het vgfde gedeelte beslaat in baar midden is de eigeniyk residentie van den keizer de Roode of Verboden Stad die op haar beurt weer door grachten en wallen omringd is de meeste van hare paleizen en tuinen zjjn nog uit den tyd van de Mongolen dynastie De vreemde gezantschapsgebonwen liggen by na alle in het zuidoosteiyke gedeelte van de Tartarenstad in de onmiddeliyke nabgheid van de Chineezenstafc Verder vindt men in de Tartarenstad den klokkentoren het beroemde observatorium met bronzen instmmentep uit de 18 en 17e eeuw de Examenhal met cellen voor 12 000 menschen den groeten Lama tempel den tempel van Conlneius tien zuilvormige granietblokken met inschriften van 1200 v Chr de Hal Tan de Klassieken met den op 200 steenen tafelen gegriffelden tekst van de negen klassieke boeken den tempel van de Goede Heerachers den tempel van de Witte Pagode den tempel Loeng foe se waar acht maalin de maaod druk bezochte markten voor curiositeiten enz gehouden worden en een aantal christelgke kerken zendingahnizen hospitalen en liefdadige instellingen Peking ia niet voor den vreemden handel geopend De vreemdelingen die er verbiyf honden zijn leden van de gezantschappen en van het hoofdkantoor der douane ol van de verschillende zendingshujzen tot voor korten tyd was hun aantal niet meer dan 200 In den laatstee tgd waren echter do wachten van de gezantschappen versterkt zoodat r op het oogenblik wellicht enkele honderden meer liJn Onze nationale trots zal door het volgende bericht een gevoelige klap krggen Maar aanleiding van bet dezer dagen opgenomen bericht omtrent een nitvindlng van iêa koor Stuk n 1 een roer dat tegelgi motor en schroef in xich vereenigt schryft de heer Tac Uitdenbogerd constmcteur te Helmond aan de Tel Ik wil u even opmerkzaam maken dat deze uitvinding breedvoerig beschreven is in Centralblatt lur Electro technik 1897 biz 322 Het is de moterboot van O Tronvé die deze op de eleetrische tentoonstelling in 1881 tentoonstelde De D Ct vermeldt het volgende geval dat Zaterdagavond voorviel in een wildebeestenspel op de Dorische kermis De oudste dierentemster werkte met een viertal leeuwen Twee ervan zyn van een zeer gevaarlgk karakter telkens tot aanvallen gereed Maar ze weet ze toch altgd te beheerschen met haar machtigen wil Reeds had ze de beesten om zich heen laten loopen en ze ook door brandende hoepels laten springen toen een nummer volgde waar by luseeên te pas kwamen Zoo n Insee werd voor het hok aangestoken en der vrouw door de tralies van het hok overhandigd OngeInkkigerwgs raakten daarbg de kleeren van de dierentemster in vlam zy laat de Insee vallen tracht onmiddeliyk het vuur te blusschen en valt misschien door de pyn misschien om het vuur te blusschon Een kritiek oogenblik De heerschappy over de dieren is zgkwgt Een der leeuwen woedend onmiddellgk ten aanval gereed wil de dierentemster bespringen Maar do knechts vóór het hok en de dierentemmer Dompteur trachten het beest met yzeren haken al te honden Het gevaar voor het leven der vrouw is echter groot klimt iedere seconde Gelukkig staat de dierentemster oogenblikkolgk weer op maar doordat zich een paar leeuwen vóór den uitgang van het hok bevinden kan zg dit niet verlaten De dierentemmer Dompteur begeeft zich nu dadelyk gewapend in het hok verdryit de dieren on de dierentemster kan hot hok verlaten De kleeren hangen haar langs het lyi en de borst heelt zy een weinig gebrand Overigens geen letsel Dit alles is natunriyk in eenige weinige seconden algespeeld en het meerendeel van het publiek begreep nog niet goed wat er gebeurd was Eerst toen de knechts de brullende leeuwen met hnn yzeren haken gingen tachtigen en een paar der beesten erg wilde sprongen door de hokken maakten werd het onrustig Een paniek word gelukkig voorkomen De vrouw trad in een volgende voorstelling weer op STADSNIEUWS GOUDA 20 Juni 1900 De heer Joh G C Gredt te Rotterdam is benoemd tot organist in de Protestantsche kerk te Bleiswyk Benoemd tot len onderwgzer te Stolwyk de heer R J Klerks te s Grevelduin Capelle Zbvkxhüizii Zondag j l deden een paar ingezetenen een toertje Onderweg waren zg getuigen van een vreeseiyk ongeluk Een paard n l voor een koets kreeg een kolder en sprong in een diepe vaart Het rytuig werd gedeeltelgk vernield De heer de dame en een der kleine kinderen werden spoedig gered doch het andere kind zonk terstond Gelukkig was er een vlsschor uit Rotterdam dicht by de hand hy dook en haalde het kind op Dit zag evenwel reeds blauw en men vermoedde eerst dat het dood was Toch werden alle pogingen in het werk gesteld om het in het leven te honden hetgeen gelukte De verdere zorg werd overgelaten aan de doktoren die dadelgk ontboden waren Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gister o a veroordeeld O J K 15 jaar hontdraaier te Waddingsveen wegens verstoring van den dienst in de Roomsch KiKholieke kerk tot 1 10 boete subs 10 dagen hechtenis F J M van K 16 jaar boerenarbeider te Polsbroek wegens strafbare poging tot brandstichting in den h ooiberg van de wed Spekangder aldaar waardoor gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar van personen te dachten was tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis van lï Haart 1900 al Terecht stonden o a M den O hnkvr J V 37 jaar zonder beroep te Bergiftbacht bekende op 28 Februari aldaar M Versluys huisvr J van Buren met een stok eenige hevige slagen te hebben gegeven omdat deze vrouw volgens haar haar kind zou geslagen hebben waarvan ecliter niets is gebleken Daar beklaagde bekend staat als een zeer lastige vrouw die al meer is veroordeeld werd harS veroordeeling gevraagd tot 8 dagen geranganisstral W V D 22 jaar koopman te Bodegraven bekende op een dag in de maand Februari te Gouda een zweep te hebben weggenomen die aldaar op een marktdag in een stal was achtergelaten door zekeren H Tuis Eisch 14 dagen gevangenisstraf Uitspraak over veertien dagen iöUWD PARASOLS en PARAPLUIES VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA re$eplto m X 9f inslenl iin Itciirs van ülolkra 81 88 81 Vikra aiv 8 Vl loof 88 V ♦ il 81 V a V 101 8 a mi ir 831 488 108 80 tt 1841 88 18 JUNI I MlDiaunD Ned W 8 8V Vhto diio dllt 8 dito dtto lUto 8 Holigi ü l iou l liai S4 iTALIB loaebrgriag ISfla Sl S Vu Oonnn Obl m papier 18 8 i dilo in tilierllll t 84 PoBToeiL Obl met coupoD I dilo ticket 8 BoiuiiD Obl Biooeol Il 4 4 duo OeooM 18S0 4 dito bij Rothi 118 4 dito bij llbp 1888 I0 4 dito in Kood leen 18S8 dim dilo dito 1884 8 7 Sn Perpel Mhuld 1881 4 Tniiziij Oapr Coiir leen 1880 4 Oei l oin aerie D Qee leoam aeriaO ZoiD Ari Rp T oblg lasi Hliloo Ob lit Sell 1180 8 Vimioiu Obl 4 onWp 1881 V T DU Obligation llti S Bonitoia Sted leen I8II4 8 NlD N Afr H iidela aand Arendtb T b M y Carliloalail DeliHaaluifaappy dito Am Hypotheekb pandbr 4Vi Cult Hü derVantoul a od a Or Hypolbi olcb pandbr 4Vfl Naderlaiulinhe Saak aand Ned Handelmaatmb dilo N WtPao Hjp b pandbr a Kott Hriiotbeiikb paadbr 4 Ulr HTpotheekb d lo 4 188 iiov 80 8 V 114V VJ 888 loov 88 I81V KT Ooaii Ooat Hongi bank aand SmL Hypotheekbank paudb I Ahiuka Equt bypoüi pandb 4 Maiv I O Pr Lion i erl 1 N D IIoll IJ Spoor MU aand Mij tol Sip T 81 Spw aam l Ned Iiid Spoorwegm aaad Ned Znid Afr Bpm aand 8 dito dito dito ll l duo i nui 8poor rl lSI7 a A lBobl Sj Enid IUI Spwmy A H obl a Pot rN Waraoliau Wsenen aand Koai Gr Ruia Bpw M obl 4 Balliaobe dilo aand 87 114V 141 88 105 74 Fastowa dito aand B Iwang Dombr dito aand 8 Knnk Ch Aaolr 8p kap opl 4 dito dilo oblig 4 78 Amiuu Cent Pao BfM obl I Chio fc North W pr Cf aand dito dilo Win 81 t eler obl 7 DoDTer Ie Eio Gr 8pn eert T a llUooia Central obl in good 4 LonUr k NaibTllliOert T aand Meiiro N Spw Mij Ie hyp o 104 Miaa Kania T 4pCl pref aand 87 N TorkOnlaa okWeat aaod 8 Penn dto Ohio oblig 8 Ongon Oalif Ie falrp in goud 1 81 Faul Minn kManit obl Dn Fan Hoof lüa oblg 8 48 dito dito Uoo Col Ie hyp 01 18 ISO 810 108 loi II 100 117 117V loiv 84 OufUA Can 8aulh 0liert T aand VlH O Kallw k Na lo h d e o Amaterd Omnibus Mij aand Rotterd TmmweK MaaU aand NlD Stad Amitoidas aand I ètad Boltoniai aand 8 BlLall BUd Antwerpen 18 8 8 ad Bmaiel 1898 8 Ho o Theiib Begullr Oi aelaoh 4 Oanm Slaatsleenig 1880 i K K Ooat B Cr 1880 8 8paK 8ladH irid 3 1888 NlD Ver B z Arb gpoeU eoil 88 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEECOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Dameso7erliemden JaponstolfeD n gekl Katoenen in groote verscheidenheid en concurreerende Prgzen 11 SAM80M ATJEH Onder dagteekening van 19 Mei is nit Kotaradja aan de lftli Ct geseind In Qendong verloor de sultansbende totaal 16 doeden onzerzyds 2 Amboineezen licht gewond In Menlaboh werd de vyand bg KroSng Mangi verdreven waarbg gesneuveld de luselier Engelen en licht ge Arond 3 Europeftnen Het kampement te Tapatoewan werd door 2 Atjehers bekropen een dauran neergelegd 2 minderen werden licht gewond Uit Atjeh schrjtt men aan de Dell Ct Er is bier een belangryke verbetering te verwachten Bg het bestuur is ingekomen een ernstige aanvrage om concessie tot het aanbrengen van een gelegenheid tot elektrische verlichting van OleÜeL Kotaradja hospitalen kazernes tocieteiten en particuliere woningen De gouverneur is dadeiyk met yvor op de zaak ingegaan en het zal aan hem niet liggen wanneer niet binnen betrekkelgk korten tyd de walmende petrolenmlampën voor elektriscl licht inllen hebben plaats gemaakt Ook voor de veiligheid in de naaste omgeving van onze houtilvestiging ia een goede verlichting met booglampen in de hoogste mate gewenscht VERSCHEIDENHEID In de vergat ering van den geneeskundigen raad voor Zeeland on westeiyk NoordBrabaut is doe r dr Bruinsma het toenemen van de kankef ter sprake gebracht Het aantal sterfgevallen daaraan in ons land bedroeg van 1890 95 S K en van 189 tot nn ibOO per jaar Dr Bruinsma is bezig eee statistiek Idaarvan te bewerken en sal daarover In enn volgende vergadering mededeoliigcn do in De voorzitter zal deze zaak in de aanst lande inspectenrsvergadering bespreken De Duitsche majoor van Reizenstein die aan de zyde der Hoeren hoeft medegevochten en In Mei n Dnitschland was teruggekeerd is door en krygsraad tot zes maanden opsluiting in de vesting Olatz veroordeeld s Keizers liebi Orossmama zal den krygaraad wel dankbjiar zgn ADVKIITENTIEN Voor de vele bljken van deelneming en achting betoond by het overiyden van hnn gelielden Ecl tgenoot en Vader betuigen ondergeteekenden hunnen harteiyken dank Vl eld A ROOZEBOOM rvia OoaB J KOOZEBOOM OouDi 18 Jui 1900 Voor de yele biyken van deelneming ontvangen by hét overiyden van onze geliefde Moeder Behuwd en Orootmoeder Mejufl de wed P 1 vak d WANTDK BRirm betuigen wy onzen barteiyken dank O it aller naam Iq F VA I 1CH WANT OouDA 21 Juni 1900 I I I II FaüUssementi T vaa Leeuwen By beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaris in bovengenoemd laillissement is bejpaald Ie dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet plaats hebbon vOOr 15 AUGUSTUS al s en 2e dat de verillcatievergadering zal worden gehouden op ZATERDAO 16 SEPTEMBER a s v m ten tO ure In bet aerechtsgebonw 4an het Haagacbeveer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM vi dee LOEPF Advoeutprocnreur OonDi BDROEMEE STÈB en WETHOUDERS van GOUDA znllpn den i JÜNI 1900 in het Raadhuis by kele inschryving aanbesteden l Het maken van 06 M KadeöfWalmuur OudeVeerstal langs de rivier de IJsel met dé daarbybeliooiende werken 2 Het onderlioud der Kadeof Walrouren in de Oemeente Gouda met de daarmede in verband zijnde werken Inlichtingen wadden gegeven door don GemeenteBouwmeester L BUROEBSDIJK Turfmarkt Stadiei f V I