Goudsche Courant, donderdag 21 juni 1900

t i No 8827 s Vrijdag 23 Jilli 1900 30ste Jaargang fiODMHE Meuws en Advertentieblad vóór Gouda en Qmstreken Telafaon A S De Uitgave dezer Cbuiant gfeschjedt dag e lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 iranco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Na A D V E H T I Dlff Si E orde gepletst van 1 6 r ls 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G roote letters worden berekendnaar plaatsniünte Inzending van Advei tenüën tot 1 uur des luidd Open baar Onder ifijs Toelttiiig TtB LcerllngeB op d Burgersclolei De C0HMI8HIE van toezicht op Let Lager OnderwjJB alhier maakt bekend dat de leschrljving van Leerfiogen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1900 op bovengenoemde icholen verlangt lal geicUedea op ÜIN8DA0 den 26n JUNI 1900 des namiddag ten Tïl nur I De OommiMie veitigt or de aandacht op dat het ehoelgeld op de 2e BnrgerBcholen voor Jongen en Meisjes i verUiaa i tot deftig gniden n jaars Voor verdere bizonderheden wordt verw UD naar de aanplakbiljetten Namens de Oommissie Ve We Sartlarn R MOERKERK GooDA U Jnni 1900 iliwiili en een fii ke JONQEN knnnen geplaatst worden bj A BRINKMAN i ZOON Lange Tiendeweg aonda TE HOOP Een soliede KEAAM i Meter lang met soliede siniting Te bevragen btj A vjkx HKLLEMONDT Lange Tiendeweg Oouda E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Dagelgks behalve Zamlags te spreken tot 4 uur Geen Ëngelscli maar Echt BOEHEITEEOOD f emt de K O A SLEGT MBUWE HAVEN 28 jrAN ROID Korte Groenondaul I 202 208 OOUDA UZI RWARKN UERIiEüNCII PPElV HVISIHOIJD iHTIKELEN FORNUIZEN Broukbandoii § Een SNEL Rijwiel il onverm doiyk een a TB HU en tiffO0Tfi eJP iJVO Op den weg ztjn do Yankee Stjle Hijwieleii het HIK K 11 T o a in het Kampioenschap van Nederland late prija b j hot verbeteren van het e nnr record 167 K M verbeterd mot 25 K M enz enz Fabrikui m RIJWIKLIN en lOTORCÏCLIS B A JANSEN sBosch Leverancier der CamUer AatomoMelen e a Agent voor QÜUDA J C TtE BVITBU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK Si enuw eit llaa flijdprs xr@x oidt nit OTttfiaiginit als md warkelgke halp in den nood het boek SSa €L aanbevolen Na ont n nt i ii adnw per hri fltaart ordt d t boakie fraacn p r poat toetfeuodea door BLOKPOELa Uoakb Zaltb mmel Szxlsele pxaclxtlgre ORGELS gednrende emtge dmg0m aangeboden voor OPRUIMlNGsfPRIJS è contant in termijnen 5 hooger DeielfdeGarantie D Ug Ud H i i l i l L C DE IjANG Delftsche Sl A Olie Indien gg niet wilt hoesten gebroikt ftllerwege bekroond en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract MeiianiH uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloem van H 1 VAiH SCHAIK Co Den llaa Jolefiraiiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK 80HAIK 80HAIK 80HAIK SOHAIK SOHAIK 8CBAIK 8CHAIE SOHAIK SOHAIK b OO B Meliantbe U bet beate midael dei irereld Co 8 Mellanthe geueo t Krakhwat Oo a Meltjtntbe geneeit zoowel oud sig jong k Co a MelianthO mag in geen huisgezin ontbroken ft CO a IKeiiftntbe staat roorUUreud onder Scheikundig toerioht ft Co Meliantbe helpt onhemwpolijk ft CO S Meliantbe bekroond met Kerediploma t Co S Heliantbs ia bekroond met Goud ft Co a Meliantbe is bekroond met ZiUer ft CO I Meliantbe ia lerij gbaar in naoons nu 40 dB rocu em fl hï firma WOLF f Jt Co Westhaien 198 Gouda D MlEBlBa Kleiweg E 100 Oouda B U vm MILD Veerrtal B 126 ta liouda A BüUMAN Moordnkl i Th TORKKN Boêkwp B V WIJK Oudtwaltr M KOLKMAN Wadduvmu H ROLLMAN Bodegravm PINK8E NieuwtrkerU d JJul W 1 VAK DAM Haattrteht A N TiiiZRSdEN Sehocmhcnn Anllseptlsclie f andpoeder en Anllsepll§cli Moiidtlneluiir van B CASSVTO Tandarts te Oouda OV5RAL VERKRIJQBAAR Agent voor Nederland G I IHSELSTI 1N Blauwstraat Gouda LeTensTerzBkeriiig ïïaatscIiappfl DORDRECnT UaatSChappelUk Kapitaal 000 000 geheelgeplaatst Goedgekem a bjj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKERD BEDRAG 86 800 000 80 SepUmber 1899 RESERVE 6 196 000 f VM r wsfr Sluit ALiEiE soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan hot HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam by den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en b de Agenten in alle plaatsen van Nederland Voedlngs Eiwit 1 KUo tnnm bMft eTmTetl ne4Uiaawaai e ala 9 KUo b M luMaaiet 180 iuO lm Trawa wordt la ku Uoliaui ouMdiIrk M vttmttui ea bloat aaweact aooder t te Tomaa tyopan keeft br i r é M cebniUt aeaa beieldaaAa teaaaaie raa kraehtaa tea onlM loowel br tamén ala br alaka aa baa aaa aSa atnaa toectroald mrdea aoajiar daarna daa awak te bederrn Door daa riMM Iwaa na na Tlovea kaa lederaaa bat airb nradialea ▼ aaftrvvbaar hal avathahata tavtataa aa all aaliaa f attttTTM OaaatBal a aait voor Nadailaiid au Koloalaa B e t CtipB A VM der I eyé Hotterd i NAAHIXMZE TENNOOTSCHtP TtMiry i WoBdwbaliim ITationaal Crrond ezit te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de CoapoM der obligatién vervallende f JtM fl e betaalbaar zjn te s Gravenhage ten Kantore der Vennoot schap de Hollandsche Bank d Vos en Vreede en de Firma P J Landry Amsterdam bg de H H Praetorins en Zoon Amersloort den HeerH J Croocke wit Arnhem de Qeldersche Bank Assen den Heer E A Smidt Ond Betjerland A Koopman Breda de H H Ingen Honsz en Zoon Dokkum de H H Fockemaenvan KleUena Gorknm de H H C de Gijselaar Co de H H Montijn en Dort land de H H Mrs van Viers Gouda Groningen sen Trip en Foitb Haarlem de H H Laane en van Bemmel Harlingen de H H P Poathnma en Zoon Franeker de H H P Posthnma en Zoon Heerenveen de H H Gebrs Mispel blom Blijer Joure de H H Gebrs Mispel blom Beijer Bolsward de H H Gebrs Mispelblom Beijer de H H Oebra Mispel Leeuwarden blom BeiJer en P Koii mans Smeding Hulst den Heer L S van Waesberghe Janssens Leiden de H H Lezwijn en Eigeman Maastricht de Gelderscbe Cred et vereeniging Meppel den Heer Hk Roelink A Bï Nijmegen de Nijmeegsche Elfecten bank Martens en Co Rotterdam de Wissel en Eflecten bank Schoonhoven den Heer F A Greup Sneek de H H Brunings en Ten Cdte Tiel d HJL Oroenendaal en Top de H H Groenendaal en Top de ü m Jan Bipesteijn Geldermalsen Utrecht en Zoon Waalwijk de H H C A Witlox en Zoon Wageningen den Heer 8 A van Min den Winschoten de H H G J en A E Groenoveld Zntphen de H H P P C Brunings en Co Zwolle de H H A van Deven ter en Zoon in do heele wereld bekend en geroemd OnorertroffeD middel tegen alle Bont Losr i lever aarzlfiktcn RE laireodiK zoQirel als ook uiti endig m bijna alle siektegeToUea met good gevolg naii te wenden Pryt per aCOII 1 1 per post t 115 9 H TUiny i Wendtnalf bezit een alsnog ongekende geneeakraoht en heilzame werking M kt meestal elke püniijke en geraarrolle operatie geheel orerbodig Met deza zalf werd een U aar and voor oageneesll k nhoiden beencuwel en onlangs een bijua ai laar kaakvlddor genesea Brengt genezing en rarzaohting der pijnen bij wonden ontatekingeu van allerlei aard FcUl per pot f 1 50 per poit f 1 60 Centraal DepSt voor Nedarlaad Apotheker BENRI SiNDKBS Bokh I Amatodaai Wiar pas dmlt ü IntUlla men direct w di ScliutieDapotli k U 1 TBIKRRr m Pngtadi M RohitKh OaUmlck flclicn anraectoi te cmtbieaaa bti lut Ontml Depót sAidcn Qoada I rak vaa A BRJQÜUUN Zn Bulteniaadscb Overzicht De Boeren doen pogingen naar het zuiden van den Vrijstaat door te breken om daar dichter bij Bloemfontein de verbinding van de Engelschen al te snijden Zij zijn daarbijFicksbnrg al genaderd en geven Rundie die ongeveer tusschen Senekai en Hammonia moet staan handen vol werk De Engelschen schijnen meer en meer verbitterd te worden door dezen tegenstand misschien ook omdat bij do moeilgkhedcn die P ngeland elders in de wereld ondervindt de Chineesche quaestie enz do lange duur van den oorlog in Zaid Alrika hnitheel onaangenaam zijn Engeland zal nu toch naar het schpt zes regimenten en nog wat nit Jndië naar China zenden maar wat een gelegenheid voor een opstand in Indië Als iemand na eens een kleine waarschuwing zond aan den Mad Mullah ol een dergelijken dweeperi t e K61nische Ztg wijst er op dat eenigo Engeische militaire bladen er op aandringen dat Transvaal lormecl ingelijfd zal worden daarna kan men de strijdenden als opstandelingen beschouwen en zou het vechten wel gauw nit zijn Alsof dat in den Vrijstaat gebleken wasl En alsof dat de manier is om als de Engelschen het eens zoover brengen in de repnblieken rustige Engeische kolonies te krijgen Intnsschen heeft lord Roberts versterking nkregen door het v rtpssen van meer dan 3000 gevangenen dlallmet Mausergeweren door Boeren die zich onderworpen hebben ingeleverd gewapend zjjn De Boeren zullen dos nu met hnn eigen geweren beschoten worden I Er loepen in de Engeische bladen verschillehde geruchten over onderhandelingen van lord Roberts met president Kruger Een daarvan over het aanbod dat hg in het land zon mogen blijven als hiJ zich nu onderwierp hebben w $ reeds meegedeeld Maar ook andere boodschappen zouden gewisseld zijn En intnsschen meent men te Lourenjo Marques nog steeds dat de president wiens gezondheid wiens oogen vooral slecht heeten te ziJn zich niet wil overgeven en eerstdaags lal vlochten En dan heet het weer dat het president Steyn is die elk plan tot opgeven van verzet of vlucht tegenwerkt Men zal dit alles niet voor meer kannen nemen dan losse gemehten V Volgens de offlcleele Engeische opgaat zijn bg den aanval op een spoorweghersteltrein te Leenwsprnit op U Jani 3 man gesnenveld en 3 offtcieren en 2 man gewond FEVtLLETOX 10 Zi maakte ze allen tot haar alaven alten haar schoonheid brachw eiken man aan haar yceten Nn kwam het er op aan haar verstand te gebruiken Zij had het siwl in handen zij moest de troeven slechts ter rechter tijd weten uit te spelen Eleanor waa opgestaan en wachtte en oogenblik vergeefs op antvoord zij boog even en ver liet met zwevenden tred het vertrek Ëen laatste achittering van het goude haar dat in een ragfijn net saamgehouden over den rug got le het toevallen van de portiere de achterbtijvenden haalden ruimer adem mevrouw Desarbres verwijderde zich door een andere deur terwijl graaf Liauran tevreden blikken met zijn beeltenis in den spiegel jrisselde hij was eca man in de beste jaren van ouderdom geen spoor nog aeer goed in ataat voor een vrouw gevaarlijk te worden ala hij weiuchte te behagen Hij ging naar zijn neef en legde de hand op diens schouder iNu jongen V George jteerdc zich venchrikt om Je nieldt je zoo op een afstand ik éiaei bekennen dat ik mij er bijna aan ergerde Wat zeg je er wel van f De graaf wee met wijsvinger en duim oaar de dmr waardoor miia Forest was verdwenta vermist worden 1 ofllcier en 55 genie soldaten De Daily Mail teekent hierbij aan Uit de verliezenlijst is dnidelp dat er weer een nieuw ongelukkig voorval op de verbindingslön is geweest daar wij een groot aantal dooden gewonden en vermisten hebben verloren in een onbekend gevecht uan do Leenwspruit op U Juni Vermoedelijk is dit het werk van don voel verslagen de Wet Het station Leenwsprnit is 64 KM ten noorden van Kroonstad en slechts twee stations ten noorden van Hoodowal waar de Derbyshires op 7 Juni zijn atgesnedon De aanval op den trein te Leenwspruit weid denzolfden dag ondernomen als de aanvul op den Engelschen post in Zandrivier namelijk U Juni Men merke op dat do twee plaatsen zoowat 130 KM van elkander liggen Het eenige licht op dit gevecht werpt een Bocren bullotin van den Uden meldende dat een Vrijstaatsch commando in den nacht van 13 op U Juni22 gevangenen had gemaakt op kopjes bij Roodewal on dat het vechten nog voortduurde toen het rapport werd afgezonden De Londensche correspondent vnn de Figaro seint aan zQn blad dat klaarblijkelijk het bericht van den toragkoor van admiraal Seymour naiir Tientsin onwaar ia hoewel oorspronkelijk do regcering wel gcneigd was er geloof aan te hechten Ook na dit bericht bU t echter de positie waarin de Britscho admiraal mot zjjn troepen zich bevindt onzeker al wordt daardoor één der mogendheden weggenomen Het blijft altijd nog de vraag of de admiraal nog omsingeld is of zooals uit oogonBchijnlijk latere berichten zon blijken Peking heeft bereikt Op deze vraag hebben wu nog goen antwoord gevonden De militaire medewerker van do Westminster Gazette deelt eenigo bizonderheden mede omtrent do samenstelling van het Cbineosche leger die nu met belangstelling zullen gelezen worden Tijdens de Chineesch Japanschen oorlog was de meerderheid van de Chinecsche troepen bijna weerloos tegenover do nienwerwetsche wapenen van de Japanneezen waar ig slechts unrsteengeweren percnssiegcweren oaflo musketten of bogen en pijlen tegenover konden stollen Na dien oorlog zijn echter groote afdeelingen van het Chineesche leger gewapend met de nieuwste geweren meest Mansers en gedrild door bekwame Duitsche instracteurs Indien deze troepen goed ge leid worden kanden zij nog heel wat last geven want aan vastberadenheid en vechtwoede ontbreekt het hun niet George s gezicht had een onversK hillige uitdrukking Die dame schijnt zeer schoon te zijm Graaf Liauran had zijn neef opmerkzaam gadegeshigen t bij zijn onverschillig antwoord gtecd er een tevreden lachje over zijn gezicht Schijnt Bchijnt o die Jeugd van tegenwoordig het is alsof je visschenbloed hebt 01 heb ie geen oOgen in het hoofd i Ik zeg je en ik heb veel mooie wouwen gezien onder al die hemelhoog geprezen schoonheden van hooge geboorte w a er niet een die in de schaduw kan staan van deze Engeische deze eenvoudige miss Forest Graat Liauran sprak met vuur en het was alsot hij schrikte voor den luiHen toon van zijn eigen stem Wj die eik luid woord verafschuwde Hij zweeg eensklaps stil en beet zich op de lippen George trok de schouders op Het is mogelijk Ik heb de dame niet nader beschouwd Het ligt ook niet in mijn nastuur over elk vreemd gezicht in vuur te geraken ZESDE HOOFDSTUK De volgende dagen brachten eenige verandering in het leven der bewoners van het kasteel het was alsdf miss Forest eensklaps het middelpunt van den kleinen kring was gcworÖen Het was onmiskenbaar de belangstelling die graaf Liauran bij den eersten aanblik voor de jonge Engeische toonde werd steeds grooter Hjj gaf zich nauwelijks da moeite dit te verbergen Is een ouden man door den hartstocht wordt Tn China zijn er twee eigenlijke hoofdlegors het Mnutajoe leger en hot Chineesche leger 4ie beide in verschillende afdeelingen zjjn geaplitst en over verschillende streken van hot rgk verdeeld zijn Er zjjn Mantsjoe garnizoenen in de meeste provinciet en belangrijke steden ouder bevel van hnn eijen generaals maar geen von dezen zijn te duchten om hun wapening of strijdb iartieiiF C4owaoniyk zjjn er in de nabijheid van Peking een aeslal verschillende legers gekampeerd wier nominale sterkte niet ver onder de houder lizend Mkn is maar wier werkelijke sterljÉI zelden grooter is dan 50 000 Vnn de leger i wat fyziek en wapening betreft waarschijnlijk het woerbaamL hot Pekingsche le er te velde dat 10 jH man sterk is en goed gewapend is mejpie werwetsche Mausers waarmede projecflelen niet roekloos kruit worden afgeschoten het fabrikaat van een zeer goed ingerichte fabriek te Kanton en van het arsenaal te Tietsiu de wapens zelve komen van Sjanghai waar de Chineesche rogeorlng onlangs de nieuwste machines heoft opgesteld voor de vervaardiging van nicuwerwetsche mogazijngewcren Senorival Niëh wiens naam men zich zal herinneren als aanvoerder van de troeptu tusMien lientaiu en de hoofdstad heeft een lei r van ongeveer 15 000 man waarvan de motet goed geoefend zijn door Duitsche drilmoWers en die goed gewapend on van M in voorjtkin Genttraal NIeh beschikt ook over artillerie maar deze is als alle Chineesche geschut van verschillend kaliber en zal niet erg gevaarlijk bljjken Ten noorden van Feking voert generaal Soong een krijgsman van groeten naam maar hoog in jaren een leger van omntreeks 15 000 man aan dat ook met Mausers Maxims en Krupps gewapend en door Europeanen afgericht is en te Loe tai zjjn ook nog een 10 000 soldaten die door Ünitschers en Rassen geoefend en goed gewapend maar weinig gedisciplineerd moeten zijn In de onmiddellijke nabjjheid van de hoofdstad was onlangs een typisch Chineesch leger gekampeerd van wanordelijke en woeste Mohammedanen de troepen van generaal Toengfoe siang die openlijk met do Boksars symphatisoeren en erg gebeten zjjn op do vreemdelingen De geduchtste strijdmacht jiit een militair oogpnnt is echter hot leger dat generaal Joean sji kai aanvoert en dat te Hsiao tsjan is gestationeerd Lord Charles Boresford geeft er in zjjn reeds meermalen te dezer plaatse aangehaald boek hoog van op Toen hy het zag was het 7100 man sterk en was althans de infanterie voor hare taak meegesleept dan veriièst hij gewoonlijk alle zelfbeheersching en graaf Liauran was op weg om zich op genade of ongenade over te geven aan een dolten wilden hartstocht voor de vreemde goudblonde vrouw De drie en vijftigjarige man speelde met het gevaar als een onnadenkend kind George zag dit alles met somberen blik hij voelde meer nog dan hii zag dat de Engeische bij at de voorname kqfiheid harcr houding dien hartstocht op nauw merkbare wijze aanwnkkfrde door een woord een glimlach een blik een beweging misschien Hij zag in haar of meende ten minste te zien een dier avonturiersters die een bepaald doel trachten te bereiken Geen overhaasting niet onvoorzichtig de verIiorgen doeleinden verraden rustig katm voorwaarts gaan on peut tout attcindre i t on sait attendre Hij trachtte zich wijs te maken dat hij die vrouw verachtte dat alteen de verrassing Van het oogenblik hem het btoed sneller naar het hart jocjg als hij haar zag zij was immers zoo schoon en schoonheid is een macht Een macht maar slechts voor hem dia zich zonder strijd aan haar onderwerpt Moest hij die het drukkende juk afwierp niet eindelijk overwinnaar blijven i En Alice werd stil ernstig in zichzelf gekeerd zij was dezetlde niet meer Zij deed alsof zij nïet bemerkte hoe haar vader veranderde hoe grillig George werd de angstig vragende onderzoekende bliltken van haar tante bleven onbeantwoord zij deed zich zoo onbevangen mogelijk voor Tegenover miss Forest was zij van het eerat bèrakend r Da uanschappen tegt Lord Charles Bereslord waren meest uit Sjongtoong vandaan Dezen en de Uoenaueezen moeten de boste sifMai n in China zjjn Generakl Joean sjMcai is een Chinees en zgn leg r bestaat uit hineezen De infanterie was geWaj d mot Mausers van Duitsch fabrikaat HiJ had tien battorgcn vnn zes ki nonnea Vaii verschillend kaliber die proJebtiolen van l tot i pond kunnen werpen De cavalorie WM gewapend met lansen en een MMturkaraDijn Da Keheele troepenmacht zag er flink en gejond nit Zy was biykbaar good gevoed en de aniformen waren goed ondarhoiidon Op mijn verzoek liet de genei aal ben verauhiÜ de oxcercltiea on vervolgens mkQoi uvr dbun in den omtrek die mü Jlsweisen tet ajowel officieren als manschapen yolltoaiftH vSr end waren voor hnn taak tbw kfygabldlt was uitstekend De soi Bliatische nrtQ In België begint thans da agitatie tegen het meervoudige stemrecht eh de pftpaganda voor het algemeen stemrecht pnr et simple Tegen den dag van de opening der nieuwe Kamers 3 lali is een groote volksbetuoging beraamd in alle Gemeenteraden en provinciale steden zallen de socialistische leden een wenscb doen voorstellen ten gunste van algemeiai stemrecht in November zullen ze in de Ki uier een wotaontwerp Indienen om het voor do provinciale en du gemeentoiyke verkiezingen in te voeren en eindeiyk bestaat het plan door een obstructiestelsel to dwingen tot grondwetsherziening om het algemeen stemrecht voor de Kamerverkiezingen ingevoerd te krygon Verspreide üerichten Fmxuujk Maandag werd de Tentoonstelling bezocht foor 21 1 H94 Jiorsonon Kolonel Picquart heeft aan de amneitlecommlssle uit de Kamer een brief gezonden om te protesteeren tegen lederen maatregel langs wetteiykcn weg die do processen waarin hiJ betrokken is zon annnleeren BiLan De vorstin weduwe Josephine von Hohenzollem moeder van de gravin van Vlaanderen is Dinsdag te Sigmaringen overleden Het huwelijk van prins Albert zal daardoor 7 weken tot na don hofrouw worden ult oogenblik af lieleefd maar koel wat een groot contrast vormde met haar vroeger gedrag zy had zich zeil een grens l epaald waarover zij geen schrede deed en het zou interessant geweest zijn om gade te slaan welk een wijakr t het teere kleine ding ontwikkelde Maar niemand was er die zich de moeite gal dit op te merken jraal Liauran waa zeer genei die veranderin in zijn dochter waarvoor hij natuurlijk niet blind kon zijn aan den goeden invtoed van de gezelachapsjuffrouw toe te schrijven en hij betuigde deze zijn tevred nheid daarover Ge schat mijn verdienste te hoog mijnheer de graaf gravin Alice behandelde my van den eersten dag af dat ik hier kwam helaas zoo koelf zoo vijandelijlc dat mijn invloed zeker nieta kaa ticbbcn uitgewerkt Eleanor had Alice s houding tegenover b4ar reeds tang met verbeten woede opgemerkt en de getegentieid scheen haar nu gunstig Graaf de Liauran had de EiJgeUchc schijnbaar toevallig op een wandeling in het park ontmoet en was met haar voortaewandeid Nu bleef hij staan en woelde ongeduldig mat zijn wandelitok in de dorre bladeren die als een dik upiU de paden bedekten Heelt mijn dochter u op da ma of a i i d e i wyze bfleedigdf Eleanor maakte een afwerend gebaar roet haar kleine hand rw vmitlfd