Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1900

1 7 1 1 01 1 1 W 9 18 1 18 10 18 io ta 10 48 11 89 a l ll K 10 01 a SI 14 lt 17 a 88 E 10 1 7 57 4 i 4t i ii 10 14 10 4 io s4 11 11 11 87 Jaarwedde f 1800 en vrge woning Penaioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 9347 reSel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgbeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Postkantoor Hees Jaarwedde f 1100 en vrge woning Pensioensgrondslag f 1300 Bedrag borghtocht kan nog niet worden opgegeven Sollicitaties in te zenden vóór 8 Julia s Ofschoon aan directeuren in den laatsten tgd bg verwisseling van directie waarby zy geldelgk weinig of in het geheel niet vooruit gingen eenige tegemoetkoming in de yerhnibkosten is verleend hebben zg daarop in geen gevd te rekenen indien zg binnen het tgdvak van één jaar na hunne benoeming op eenige standplaats voor eene andere directie in aanmerking komen STADSNIEUWS GOUDA 21 Jnni 1900 Op de a 8 derde orgelbeapeliiig zal de Heer ï C Örelè violon cello zgn medewerking verleenen en stukken van Richard Stranss Edaard Napravnik Camille Saint Hafins en Hobert Schumann spelen De heer Spaanderman bepaalde zyn keoze nit de werken van Bach Liszt l aladilhe en S de L nge T e 28e algemcene vergadering der Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland zal 26 en 27 Juni a a in de sociëteit de Vereeniging te Numegen gehouden worden De ontvangst der leden zal Maandag des ayonds om 8 30 uur door het bestanr in den tain der Vereeniging plaats hebbon In de vergadering zuUen 28 vraagpunten over gasfabricatie en hetgeen daarmede in verband staat behandeld worden terwül de heer Schone lid van de ftrma Schöno und Staatz te Dessan een voordracht zal houden over het koken met gas met proeven en de heer Moiyn ingenieur alhier over watergasfabricatie Boskoop Door den heer Jb de Jager boomkweeker alhier z jn de eerste rgpe perziken aan H M de Koningin aangeboden MAR2TJBERXOHTËM Gouda 31 Juni 1900 In tegenstelling van bititentandsche granenji die algemeen veel hoogcr zyn blijven de inlandbche artikelen tlauw en moeilÜk te verkoopen Tarwe Zeeuwsche 6 90 4 7 30 Mindere dito 6 65 k 6 8o Afwijkende 6 35 4 6 5 p Polder 6 25 i 6 60 Rogge cuwsche 6 k 6 30 Polder 5 50 k 5 75 Hmtenlandsche per 70 kilo ƒ k Gerst Winter i ZoDïer i ChevaUier ƒ 5 25 l 5 75 Haver per heet 3 40 i 3 Si P oo kilo 7 40 k f 7 60 Hennepzaad Inlandache 11 50 k f ia Huitenlandiche 6 k 6 50 Kanariezaad 7 i 8 25 KooUaad k Erwten Kookerwten k f Niet kookeode k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 k 6 35 Booneh Bruineboonen k Witte boonen f j A Paardieboonen 4 Duiveboonen k f Milis per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 90 k 6 10 Cinquantine ƒ 8 4 8 35 Odessa ƒ k f Karweizaad per 50 Kyo il Veemarkt Melkvee redfel aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens red aanvoer handel vrijwel 18 4 ao ct per half KG Biggen voor Engeland redeL aanvoer handel traag 18 k fftyi ct per half K G MageM Biggen goede aanvoer handel matig 0 75 k 1 30 per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig 2ok j8 Lammeren goede aanvoer handel matig 6 4 II aanvoer handel vlyg 8 4 13 üraskalveren aanvoer handel 4 FokkaWeren 10 4 ƒ ao Kaai aangevoerd loS partijen handel vlug te kwal 26 k a8 ade kwal 33 25 zwaardere q 31 NoordHolhindsche 4 Boter red aanvoer handel vrijwd Goeboter 1 15 4 1 35 Weiboter 1 4 1 10 Ulrecte SpoorwegverbIndIngeD aet xOUDA 9 1 I II i lo ai f Zomerdlenst 1900 AanKev ngeD 1 Mei soest lOTTlIDlltTlaa nta jr t U l U ll 11 11 11 11 1 17 l tt I II 1 41 449 4 14 l ll 1 1 7 1 7 41 t l4 1 17 I M 9 14 lO O 10 11 10 40 11 47 t I OIL t I 1 14 J 10 1 f a l ll t t t I 1 11 aa 10 10 I IS tl 1 41 I 10 17 I 11 10 11 14 11 44 1 1 1 4 l l 4 0 1 17 B 4 8 1 7 47 8 07 9 1S 1 0 10 4 11 1 1 41 a a f a 11 41 f 10 a 11 41 1 1 10 1 17 1 1 lllaaa la aa la Uaiaa Eitoa kljMalaa Of laia traiaaa qja Imif KaulM PlaUi a miata lalaartiliatlaa aar Ja la M Tatkrijttaar taga latalea tmktpciji B Hallaubaka Spaar L liIra nppliaaat Wirga oniKDlM SOU l aiaa aam ♦ f ♦ a 1 1 t ia a f 11 13 1 04 ID l 11 11 11 41 11 10 a 1 1 1 14 10 1 i r 10 14 10 11 11 irÜE u ll l ll oi M 4 4S S 4 01 4 84 l ll 8 1 7 0k 7 1 8 11 S 1 88 t 4 44 8 19 t 9 4 t a 4 11 4 ll a a a Ml 11 a f 10 08 7 81 7 4 1 14 8 04 00 8 10 08 10 14 ll it 11 11 irq 11 81 l ll I 09 1 4 08 4 09 14 1 07 1 44 7 01 7 18 MO 1 41 9 47 10 0 lO U 11 01 t lUaaa In h Vm attn WUIaa a ViadlaUai ap 4u laap k a aUI lankaa ni4aa B aalJa l ato ipaar 1 htn aapplMialWwjji aa ia Oagpaimh to Wa aai Lib eOUDl DIN HtlOriaanna 9 11 10 00 10 1 10 19 ILIt 11 18 11 18 11 18 1 18 Mt 8 48 4 M 4 10 t ll 5 4t 18 11 11 1 10 t I OI a a 11 11 I 1 11 a f a 111 a a a 11 18 I a 1 II a a a a 1 17 9 41 10 11 10 4111 4111 0111 4111 111 40 1 10 1 11 4 11 4 41 Ml l ll 8 11 8 4 Beurs van 18 JÜNL I Tfkr Sioiauuu 0 rt Nad W 3 Ii i 81 A i Amsterdam Slotkn uy 98 3 dito dito dllc 8 dilo dito dito 8 Heiiaia Obl Oondl lB81 ta 4 lTA£ïB losehryTiag 1889 81 S Ooenma Obl in papier 1888 I dito in tilror 1868 B FoamaAL Obl met ooapon B dito tieket BDiljLliD 0bl Biaii U 18 41 dito GeooDl 1880 4 dito bij Rotbi 188 4 dito bü Hop 1889 aO 4 dito ia good laen 1888 0 dito dito dito 1884 tfrun Farpgt nkuld 1881 4 n u Qo r CoiiT laan 18110 4 Qm leaning aarie D Me laeain aeriaO ZeiD i ri Bp r obli 18tl 8 lbnao Ob Hnit a k 18 0 i L f 88 9 1 l 101 10 n i ll 1 04 7 01 7 11 7 1 l ai £ I II t OI 44 10 1111 11 ll tl 11 08 1 10 1 40 1 00 4 00 4 10 4 10 l il lt 7 41 7 11 1burg It I J 10 17 1 1 4 1 a ll rm Ztg I II i lO al I IO 4 10 4i ik Mo 0I 10 48 1 01 l ol 14 I 8 14 a Sl 7 18 7 411 07 0S P t ll 9 10 10 11 10 14 U ll 11 01 11 14 l ll 1 0 1 17 4 11 4 47 l ll 1 4 7 01 1 0 I II 1 4 4 BmmlkMnii allaaa la la Uaaia ailn MUaa j G 0 D II k l MSTlKDtW aiaa nna I I 11 I SS 18 10 1110 19 11 011 111 411 1 4 0 4 41 l li 1 41 9 11 10 19 10 87 10 11 11 07 AauLW 1 01 8 18 9 11 10 10 11 09 11 48 11 17 1 09 S d lt 4 17 I Sia 449 8ll0 3 1 0 11 47 11 00 iMta I 1 9 13 M7 10 11 11 14 1 08 1 10 1 14 l li 4 10 i II l iO l ll 10 10 11 18 11 01 11 1S Vu OUIIA llTliOHTilai nna 1 10 1 14 7 41 1 1 9 07 Ml 10 14 10 1 11 00 11 87 l li 3 11 Ml l il t U 7 10 8 11 11 1 1 88 7 81 1 41 8 18 11 14 1 4 l ll 1 11 7 1 I OI 7 e4 8 11 8 11 l 10 14 10 41 11 47 11 11 l Ot 1 01 8 41 1 04 1 80 7 00 7 14 t C l ll 7 11 7 1 l ia 9 13 II 11 1 1IJ7 11 10 1 10 1 10 8 84 4 41 8 11 7 0 8 10 1 14 l ll W i 14 8 47 7 80 1 18 a 4 80 I 48 11 10 11 41 1 01 i ti s is 8 4 1 01 a aa 7 11 a i 40 la ot louila 7 10 7 81 8 18 9 07 9 10 10 18 10 14 U ll 118 1 11 Ml 4 U 4 I4 1 47 r l4 lEO l ll 10 17 11 11 87 lt It 7 47 1 41 10 10 10 10 11 U ll 11 01 1 1 I OI 8 10 4 08 4 48 1 1 8 81 7 00 7 11 t OO 8 07 1 0 9 17 10 11 11 11 11 17 4 1S 7 84 9 1 Ml III 1 17 10 41 4 81 841 1 08 7 M IXH 1 14 ll 10 14 U lt 11 11 11 11 1 11 MO 1 81 4 4 f ll 7J4 7 41 Ml 4I UIimU WMrdw Ottdtv 4 Onder tali ke biykon van eerbied en toegenegenheid in Ilinwlag bet htollclgk overschot van mevrouw Gladstone ter aarde besteld in Wertmlnster Abbey aan de z jdo van haar echtgenoot Onder de aanwezigen bevonden zich behalve vertegenwoordigers van koningin Victoria en den prin van Wales o a lord Hoaebery William Harconrt Morloy lord Hereford BaKoar Uoschen on Aaqaith Ongeveer 1000 dokwerkers te Briatol hebben den arbeid gestaakt Do staking dor mynwerker te Blo Tinto is Dinsdag getiiiidigd de troepen keereo Bur hun garnizoenen terug OOSTSKRIJK HOIIOARUK Oe arbeiders van de machinolabriek der staatsspoorwcgen hebben hot werk gestaakt zil eischen loonsverhooging Het aantal stakers bedraagt 3000 Er is een moordaanslag ontdekt op gravin Hartenun de weduwe van vorst Alexander van Bulgarje die te Orai woont Haar gewezen koetsier en nog een individu haddon het plan gevormd haar te vermoorden on haar huis te pinnderen De aanslag werd achter tydig ontdekt BINNENLAND Oe oefeningen van den militairen geneeskundigen dienst der landmacht en den verplegingsdienst te velde welke tot dusver in den omtrek Tan Amersloort werden gebonden znilou dit jaar en wel in de volgende maand plaats hebben op een terrein onder Wassenaar De manoeuvres zullen zooveel mogelijk een beeld moeten geven van den hospitaaldienst in tijd van oorlog waartoo het regiment grenadiers en jagers de cavalerie on de veldartillerio aan de oefeningen zullen deelnemen Op het terrein voor de oefeningen zullen veldhospitalen operatiegebouwen en andere lokalen ten gubruike by de verpleging te velde worden opgericht Do oefeningen zullen op 19 luli worden gehouden onder kolonel De Bock commandant van het regiment grenadiers en jagers terwyi majoor Quanjer de leiding zal hebben van den geneeskundigen dienst In do Htaats Crt is opgenomen do staat van den loop der bevolking in de provincie 2uidHolland gedurende 180 De bevolking dezer provincie bedroeg op 1 Januari 189 544 451 mannen 581 424 vrouwen Totaal 1 125 175 Zij is toegenomen in don loop van 181 9 mot 94 10 mannen 10 419 vrouwen Totaal met 19 879 on bedroeg alzoo op 1 Tan 1900 totaal 1 145 764 I a ll 9 11 40 I IO 1 17 9 01 9 13 Ootdi l ll 7 11 7 11 l ll Mwrdreolit door 7 11 f inwukark 7 11 i i Oapelle 7 11 EoHudtn M a ll 7 44 RotterdamD F Eottardtn B a M4 1 01 1 0 Ml Kotterdam Beun Rottatdua D F Aotterdun M Capella NUawarkcrk Uoordrwfct oiidi fS T ll 4 41 4 11 1 01 l ll 1 17 MO 07 1 41 l ll 04 io ta Gouda 7 18 1 17 Ml I OI Sarenh Mone 7 11 l ll i SMtsmiaw Zeg 7 89 9 01 Teoibaig 7 11 9 14 Bêfk 7 11 t OI 19 9 17 H Toorbtt Koetana bvaih Saada ioala Uadur W wd Op laatstgenoemden datum tolde de provlncle Zuid Holland zeven gemeenten niet moer dan 20 000 inwoners nl Uottel dam taat 319 8flK Den Haag met 206 328 Leiden raet 63 040 Dordrecht met 38 495 Delft met 31 507 8chiedam met 27 081 en Oouda met 22 192 inwoners In de op 20 Juni gehouden jaari ks he algeniecnc vergadering van aaudeelbosders bracht de Directie dor Verzckerijigabank Victoria te Amsterdam verslag uit over bet lestienco boekjaar eindigende 31 December 1H99 Hiemit bleek dat in de afdeeling Levensverzekering het aantal verzekeringen toenam met 4 595 en het verzekerd bedrag met I 391 035 zoodat op uit December van kracht waren ie022 verzekeringen met een verzekerd bedrag VM 1 1 173 095 In de afdeeling ziekteverzekering bedroeg hot aantal verzekerden 502 voor eene uitkeeifing van 1 338 60 per dag Vüur geneeskundige behandeling welke afdeeling beperkt is tot Amsterdam waren ingeschreven 17261 personen Aan l reraiSn werd in de veracbirfende ttldeelingen ontvangen f 93 893 11 wat tegenover bet vorige jaar eene vermeerdering aanwjist van 1 Op voorstel van CommissariBsen werd de Balans en Winst en Verliesrekening goedgekeurd en besloten om op de onkostenrekening f I2 9H 00è al te schrijvMi en een dividend uit te keeren van 1 percent De heer A L Dorst Dzn die aan de beurt van altreding was werd als Commissaris horkozeuj terwfll de vergadering alsnog tot Commissaris benoemde den heer H J E Oerlach van St Joosland te Aagtokerke Z Naar aanleiding van het ontwakende antwoord van don minister van Waterstaat aan het hoofdbestuur der Vereeniging van Tramen Spoorwegpersoneel in verband met de zaak van den wisselwachter Mouw heeft genoemd booidbestnor tot het personeel in hot algemeen en tot de leden der vereaniging in het Iryzonder het verzoek gericht om wanneer hun bevolen wordt de wettelijke voorschriften omtrent de arbeidsduur te overtreden daaraan te gehoorzamen maar daarvan dan tevens onmiddeliyk mededeeling te doen hetzg aan bet hoofdbeslflur alléén botzy aan den districts inspeotenr van hot rjjkBtoezicht op den arbeid èn aan het hoofdbestuur Indien mon ons zegt het langs telograBschen weg met het feit in kennis telt zal door liet hoofdbestuur onraiddoliyk een persoonlek onderzoek tor plaatse worden ingesteld en do minister in de gelegenheid worden gesteld een strafvervolging tegen hem die last gaf tot de overtreding o doen instellen Het hoofdbestuur heeft inmiddels onder de aanklacht van den minister gebt acht dat de conducteurs der Htaatupoor te Arnhem geen enkelen nacht den voorgescbroven ijnafgebrukon riiKttgd van 10 uren genieten Uit den overgelegden dienststaat biykt dat zy slechts een rust hebben van 6 oren l n klacht van het hoofdbestuur by don betrokken inspecteur der S S bleef onbeantwoord Gemengde Berichten lo ia 11 01 11 11 11 10 11 1 10 11 10 11 u ia 10 01 U ll t a Ê $ t v 7 4S 1 19 l ll d t 1 04 00 0 19 10 01 1 47 In do omstreken van Amerongen Rhenen enz heeft do aanplant van krui ibessen zulk een vlucht genomen dat thans hot product byna onverkoopbaar is slechts zy die lid zyn van Oelria kunnen hunne producten van 4e hand zetten en dan nog tegen zeer lagen prgs Ook de kolossale aanplantingen in Engeland en Ierland zgn oorzaak dat deze aanvankelgk zoo bloeiende tak van handel een tgd van malaise is ingetreden Zwarte bessen die ook in ons laad wel te verkoopen zgn warden daarentegen veel door d Engelsche fruithandelaars gevraagd tegen flinke prgzen De handel in krnisbessen wordt hier echter ook gedrukt door de lage prgzen 4 et per K G die de planters in t Westland vragen wanneer hiervan de onkosten van pluldten en verzenden betaald worden dan blgft er nagenoeg niets over Onlangs werd gemeld dat de heer Petras Castien wonende te Heemstede zyn 105en verjaardag herdacht Thans is echter gebleken dat hg op 22 Mei 1805 is gedoopt in do E K kerk van St Bavo te Haarlem zoodat hy pas 95 jaren telt Te Kerkdriel is Dinsdag de stoker in den steenoven van den heer Dekker d or een rad van de machine gegrepen Hy werd eenige malen rondgeslingerd de kleeren werden hem letterlgk van het lichaam gescheurd en zwaar aan het hoofd Verwond en met een paar gebroken ribben werd hg opgenomen Te Wapservoen onder de gemeente Havelte zgn in den laatsten tgd de gemoederen in beroering In het voorjaar hoorde men daar van brandstichting later van kindermoord en thans is de geheimzinnige verdwgning van den timmerman K aldaar bet onderwerp der gesprekken Er loopt nu een gerncbt als zou hg vermoord zyn en dat daarna zyn Igk is verbrand ten einde zoodoende het onderzoek nanr de misdaad zoo goed als onmogeiyk te maken CD Tegen den burgemeester van Dinxperlo is nu een vervolging ingesteld wegens mishandeling der dienstbode wonende bg den gemeenteveldwachter Deze zaak zal voor de arrondissements rechtbank te Arnhem op 3 Juli a s worden behandeld Z Ct Uit Amsterdam meldt men In bet officieel politie rapport lezen wg dat een bewoner der öovert Flinkstraat voor f 500 is opgelicht door N 0 j Ounselman bereids voor een dergeiyk feit voor don officier van justitie geleid Dunselman plaatst advertenties waarin hy tegen borgstelling van f 300 of f 600 betrekkingen als zetwinkelier in sigarenwinkels aanbiedt welke betrekkingen hy n4 het storten niet kan bezorgen terwgl hy evenmin het geld kan teruggeven Twee k driehonderd Hagenaars kwamen Dinsdag z66 laat aan het station te Leiden dat ze geen trein meer vonden om hen naarde residentie over te brengen Zy klaagden aan den chef maar deze was niet by machte beu te helpen en zoo moesten ze van half twee of twee nur af wachten op den eerstentrein van gisterenmorgen Vad 1 1 1 0 II 4tl0 ll MIMI lO ISlO II 10 17 10 1 11 01 l ll 11 07 1 48 Mil 11 44 MS 10 07 Ï0 I8 11 11 10 01 10 4 11 07 V Oisterenmiddag werd een doorgaand reiziger een Ens van geboorte in den trein 921 nabg Ryesen krankzinnig zoodat zyne medereizigers genoodzaakt varen aan de noodrem te trekken Te Kyssen werd hg uit den trein verwgderd om in e n krankzinnigengesticht opgenomen te worden Te Langelo was een jongetje van 13 jaren van de wed P S met den scheper ia t veld om op de schapen te passen Een eindje van den scheper af heeft hy een hondenketting om een paal gebonden moet daar zgn hoofd in hebben gelegd en zoo den dood gevonden naar alle waarschyniykheid dus spelenderwgze zich hebben opgehangen In een der hotels te Oroningen logeert sinds eenigeu tyd een Amerikaansche dame die in ons land geboren en opgegroeid op zeer jongen leef tyd naar t buitenland ging Lange jaren was ze afwezig tot ze nu voor eenigen tgd koers zette naar Nederland om te zien welke harer familieleden ze daar nog aan zou treffen Als men in aanmerking neemt dat ze thans met haar man in Teias groot p ondbezitster en eigenares van een paar duizend stuks rundvee is terwgl het huwelgk kinderloos bleef zal men kunnen begrypcn dat menigeen zon wenschen in familiebetrekking tot de Amerikaansche t staan In de stad heeft ze ineeneonaanzienlgke buurt toevallig een ver verwyderd familielid ontdekt wien ze tot t aanknopen van eenige noodzakeiyke hoishoudeiyke artikelen f 100 schonk Zes neven en nichten in een dorp in de provincie die tot de arbeidende klassen behooren gaf c elk f 500 cadeau terwyi ze t plan heeft verder hare familie te biyven gedenken Over eenige weken heeft de goedgeefsche Amerikaansche t plan weer den oceaan over te steken om naar Texas terug te keeren N V h N Te Leiden worden Instmrafeeaten gevierd door de stalenten en hunne gaaton ter eero van het 325 jarig bestaan der Hoogeschool Dinsdag kon ook burger en boer doelen in wat er te zien was daar naar ouden trant een maskerade stoet trok door de straten en langs de grachten der sleutelstad De maskerade stelde ditmaal voor den intocht van Albrecht van Beieren te Enkhuizcn in 1396 om zich daar in te schepen tegen de Priezsn een soort Jameson raid naar men zich zal herinneren en die maar al tegoed gelukte ook Maar dit nu daargelaten viel er Dinsdag veel fraais te zien in het oude Lugdunum Er waren 222 deelnemers in den schitterenden stoet waarvan 94 te paard voorts 70 naamlODzen De Haagscho huzarenmoziek opende de dito veld artjlleriemnziek sloot den optocht die in goedele door dichtbevolkte straten trok op de gebruikelgke punten woning van den burgemeester sociëteit kwartier van den hoofdpersoon enz met de aanbieding van den eerewgn verwelkomd De stoet werd in de Kaiserstraat opgesteld de optocht ving aan te ruim één uur En toen zagen de toeschonwers langs zich heen trekken TUd vu Greenwich i l ll f 10 1 9 4 10 84 1 17 V Klaroenhlazers van Holland en Zeeland Henogo wen en Beieren te paard opgevolgd door Jacob den Beier aanvoerder der Beiersohe speerrniters met zgne ruiters Sir John of Cornwall Sir Colvin lohn Parfay Bobert Holt en verdere celebriteiten nit dit tgdperk der Kngelsche geschiedenis met de Engelsche bnlptroepen Deze allen vormden deepening van den stoet De 2e afd gaf te aanschouwen öraaf Willem van Oostervant Willam van Begeren en verdere Heuegonwsche en Kranscbe ridders en krygsknechten In de 3de afdg Hertog Aalbrecht de heer J V L van Viersen Frantztoan zelf en de HoUandsche en Zeeuwsche ridders en krygsknechten vestigden uitteraard de hoofdpersoon met zgne talrgke ridders en verdere omgeving aller opmerkzaamheid Fraai en rgk kostnnm sierlgk geharnast en op een edel strydros gezeten mocht by en terecht ieders bewondering genieten slechts weinig geleid door de overigens mede zeer smaakvol en rgk geconstnmeerde omgeving De slotafdeeling van den stoet gaf te aanschouwen Hertog Albrecht II met zgn Duitscbe edelen en krggsknechten Aldus trok Aelbrecht de stad binnen langs de Academie en Brecstraat Van do Engelsche bnlptroepen in de 1ste afd gesproken hun tgdelgk Tommy Atkinsschap moge hen niet in de stemming gebracht hebben om te doen als in 1390 Ze lagen toen te Enkhuizcn te wachten op de Franschen die eenige dagen te laat aankwamen en zochten twist met de Hollanders die zoo hoog liep dat alle Engelscben gedood zonden zgn was Willen van Oostervant niet tnsschenbeide gekomen Woensdag en Vrgdag wordt op Den Burcht een voorstelling gegeven door de gecostumeerden het verheffen tot de riddorlyke waardigheid van Joban XII van Arkel t Is by deze plechtigheid dat Leidscbe jongedames znllen medewerken Een erg aangenaam kostnnm krygen zg daarbg niet Zoo zal deez jufferen een torenbooge muts sieren van welker punt een sinier afdaalt PosterUeo en Telegraphie By het laatst gehouden examens voor commies zgn geslaagd voor den telegraafdienst de surnumerairs der postergm en telegraphic E M J van der Ven te Beventer telegraafkantoor J S van Juchem te Alkmaar telegraatkaiitoor A W de Vries te Rotterdam lelegraafkantoor H A J Boudier te Arnhem telegraalkantoor D Oostinga te Rotterdam telegraalkantoor J W öroeneyk te Nymegen telegraafkantoor raej C Hiemstra te Schiedam telegraafkantoor J T Daalmans P J Kraageveld beidon te Rotterdam telegraafkantoor IJ Bakker t Leiden telegraafkantoor J A Jonker te Haarlem telegraafkantoor M A J J Blankert Vrgbnrg J Ebrhardt K Bmining W Scboo allen te Rotterdam telegraafkantoor en voor den postdienst R Meinders ma te Oroningen telegraafkantoor J L Cluysenaar te Rotterdam telegraafkantoor A J van Drunen te Utrecht telegraafkantoor 1 J M L Marchand te Rotterdam telegraafkantoor mej A J van de Ven Saaveur te s Hertogenbosch telegraafkantoor F Bakker A W Hissink beiden te Rotterdam telegraalkantoor P Hoekstra te Leeuwarden telegraafkantoor D Coster te Rotterdam telegraafkantoor en E Diest Lorgion te Haarlem telegraafkantoor Benoemd 1 Juli Tot Directeur van het post en telegraafkantoor te Zwartsluis J F Qobiua du Sart thans commies dor posteryen 3de klasse te Amsterdam tot brievengaarder te Overslag M N E Steenpnt tot brievengaarder te Geervliet P A vanKralingen 1 Aug Tot Directeur van het post en telegraafkantoor te Veenendaal A Lntegnen te Kralingsche Veer D J Buisman thans in geiyke betrekking resp teOeertruidenberg en te Hulst tot Directenr van hef postkantoor te Onlpen J J Darcis thans commies der posterjen 3de klasse te Rozendaal Verplaatst 12 Juli De surnumerair der posteryen en telegraphie K Bmining van Rotterdam telegraafkantoor tydelgk naar Leeuwarden postkantoor 16 Juni De telephonisten mgj A H E van der Noordaa van Deventer mej H F Uaats van IJmuiden beiden naar Amsterdam Mej S Maykels naar Zaandam mej A A L Picard naar Alkmaar beiden van Amsterdam Mej A van der Land vanGroningen naar Deventer en mej J S Drost van s Orzvenhage naar IJmniden 1 Juli De tdlegrafist P den Hartog van Rotterdam naar Scheveningen de klerken der postergen en telegraphieIste klasse M Dalmeyer van Hilversumnaar Bolsward en B van Ham van Boliward naar Hilversum ke klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse L N H Doove van Rotterdam telegraafkantoor naar Seheveningen Vacante directies Posten wiegraafkantoor Hulst Jaarwedde I 9000 en vrge woning Pensioensgrondslag i 2S00 Borgtocht f 12 257 re el Poit00 tdegraafkantoor éeertrnidenberg 41 4 900 91 99 tSl 438 88 lOi 804 I84V 98 118 110 90 9 114 1 7 184 iisv 100 81 18 161V 18 100 100 114 iTll BI V t8V l ▼ ixrwiu OM 4 onUn 1881 VlarnDUl OblIgaUan 18 8 SHoTTimutl atad laeii 1894 8 KlD N ifr Hindel aaad Ar na h T b Mu Corti o too Doti Muuefaippjj dito Ar Hjpolhdelib pnndbr 4Vi CnltMij dar Vorjtaol aand Or Hypolbiiakb pandbr 41 1 Kadartandai he baak aand Nad Haodalmaaljob ditoN W k Pa Hjp II puidbr 8 Holt Hjpotheakb pandbr 4 Utr Hypotbeakb dito 4 OoariN Ooat Hong bank aand RtiaL Ujrpotkookbank paodb t Anuit Kqnf b patb pandb 4 Ma w 1 O Pr Li n nat ♦ ViD HoU IJ Spoorw Mg a od Mg tot Kipi r St Spw aand Nod Ind Spoorwogm aand Nod Zoid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito I uu Spoorwl 1887 89 ABobl SZud Ilal 8p nü A H obl 8 Pot Waraobau Weenn aand RvaL Or Ruia Spv Mg obl 4 Baltiaeba dito und Fafltowa dito aand S Ivang Dombr dito aand 8 Korak Ob Alo Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Alliuiu üent Pao 8p Uü ol l Ckio k North W pr O aand dito dito Win St Petar obl 7 Danvor k Rio ür 3pm eort v a ntiaois Central ohl ia goud 4 108 Loniar kNabrilliCert T aand 74 Meii o N Spw Mij Ie hyp o 104 Uiaa Kanrai r pCt pre aand 87 N Tork Onlu o fc Waal aand 88 Penn dto Ohio oblig 8 180 110 108 10 9 100 117V 17 101 84 88 Orqpin Calit Ie hjrp in goad t 9 Vi 8t Paul Hinn k Uanil obl Un Pao Hoof lun obig 48Vu dito dito Um Col Ie hyp O tl OuiLDa üan South Obarl T aand k8 i Vin C Rail k Na la b d a O Amalard Omnibua Mg aand Rotttir4Tramwo Uaata aand NlD Stad Aauterdam aand I Stad Bo turtlam aand 8 BiLon Stad Antwerpen 1887 8 Slad Bruaaal 1888 1 UoHa Thaiaa Rogullr 0 ilaob 4 Ooann StaaUlamig 1880 8 f K IC Oo t B Ur 1880 8 AHji Blad Hadrid 8 1888 ll V r n I A wxd eert ZOMERMANTE S DA ES M E8 on K I N D E R C O ST il M C08TIJMR8 JMLLEUn Eloi isen en Damesoverlumden Jii inii sioll eii en gckl hilocnen in groote vorscbüidenheid en concnrreorende Prjjaen O SAMSOM VERSCHEIDENHEID Een ongeloofoiyk scban loiyke daad is door een bronwersgczol te Miiiiiz gepleegd Voor de deur vian de brouwerij waarin by werkt stond de hond van den eigenaar de bronwery Tengevolge van het oplaag van eenige voorbgkomende schooljongens begon de hond te bladeiT wat de ergernis opwekte van een I9jarigen bronwersgezel De onmensch nam den hond op on droeg hem naar de machinekamer waar hy hem levend onder een brouwketel in het vuur wlorp en do stookdeur snel sloot zoodat de hond geheel verbrandde Ofschoon de overige brouwersgezellen van deze yhand hd kennis droegen trachtten zy ze te vor gen De eigenaar van do bronwery hoorde er eobter va ontsloeg den schuldigen gezel op staanden voet en diende een aanklacht tegen hem in In het Kesslerloch twee uren vanSchaffhansen werd 26 jaren geleïen een vondst gedaan die groot opzien wekte een voorhistorische nederzetting van menschen welker overbiyiselen toekeningen en beeldjes bevatten die bewezen dat de holbewoners die slechts met de eenvoudigste hulpmiddelen van het steenen tgdperk waren toegemst reeds eenigon kunstzin en knnstvanrdigheid bezaten J Nüesch die méér voorhistorische nederzettingen hoeft onderzocht was overtuigd dat het hol nog niet voldoende nagevor t was on heeft in den loop van den vojBen zomer en herfst verdere opgravinge i j en doen die voel opleverden In de eerste plaats werd een Teeks van de fraaiste zorgvuldig bewerkte vnnrsteen instrnmenten messen zagen boren schaven enz aan het Echt gebracht die door veelvuldig gebruik sterk afgesleten waren Verder vond hy een groot aantal eigeniyke kunstvoortbrengselen meest van do beenderen en het gewei van het j 1 rendier en de mergpypen van den alpenhaa enkeje ook van fossiel ivoor vervaardigd sommige deier voorwerpen zyn met versier aelen bedekt Afbeeldingen van dieren heeft wn by dff nieuwe opgravingen niet gevonden maar wel ziet men op een afgebrokkelden geweitak het gezicht van een mensch BoTondien yond Naesch in een puinhoop vóór de grot twee groote kiezen v b een mamniceth en beenderen van volwassen exemplaren van dit dier En voorts is 3 M onder de oppervlakte In den puinhoop een groote stookplaats met asch blootgelegd waar een menigte verbrande en verkatkte beenderen van jonge en ond mammoetben om verspreid lagen De rendierjagef van hot Kesslerloch was dus egt Nflesch ook mamnioeth jager nieuwe PARASOLS eu PARAPLUIEvS A VAsr tS z Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA TelftHio m It li ADVi irn riKN De Heer en Mevrouw M ESaO Cats betuigen ook namens wcderzüdscbs amilie bunnen harteiyken dank voor de vale Ijcwjjzen van belangstelling bij bun bawel jk idcrvonden Ooiui 20 Juni 1900 Scbeiding van tafel en bed By vonnis der ArrK Rechtbank te a Hagg van 19 lBiii 1900 zjjn HMNUSICOS KABEL HAUINO schoonmaker lieh ook nooniondo en Betr j ende HENDRIK KAKEL HARING en diens echtgenoot ailPKB BROS londor beroep beiden wonende te Unye mot onderling goedvinden en op beider versook gescheiden vun tafel on bed met al de gevolgen dui aan b j de wet verbonden Do Procureur der reqnirantea M P 8NEL IJl II au uuiiüiUJt en een fliblce JONQEI kunnen goplaalsl worden b j A DRINK MAN ZUON hange Tiondeweg 3iwda ITR HOOP Een soliede KEAAM + Meter lang met soliede sluiting Te bevragen by A VAS HKIiLEMONDT Lange Tiendewcg üouda SmSEFOTTANTHEi Hen wordt verzocht op t aEHH Ie leltna ÜIT HIT M 0 U1I VA M mVK S VAAYZüNE OORXNOH£M Deze THKEËN worden afgel verd in variagelde pakjea o m twee n im half en een Ned ont met Termelding van Noninier en P i voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoeringvan geeerde orden aanbevelende J DREEBAMtT VI € ee bkteii adres voor alle soorten SCHOEN WERK ali helNoordbrabaiilsch iScImn en LaarzenmagazyB Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegs tceg ONTVANGEN life soorten mCHnKM WKRH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk üleeii En elsch maar EcM BOERENBHOOD f ne tl K a A SLEGT NIEDWE HAVEN 28